Uploads/Ebooks
  CəFƏR İbrahimov
  Annotasiya
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Dərs vəSAİTİ Azərbaycan Respublikası Təhsil
  Mövzu 3. MÜAsir döVRÜn sosial- qlobal problemləRI. saat plan
  Pedaqogika. Əlizadə Nigar. Qrup 203
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Cənub bölgəsində Lənkərandayam: vaxtilə zəhmətsevərliyilə Azərbaycanda tanınan bu diyarda indi bərəkətli torpaqlar əkilmir kəndlilər qoyduqları zəhmətin əvəzinə qəpik-quruş almaqdan beziblər
  Tədqiqatın aktuallığı. Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, müasir dövrdə turizm iqtisadiyyatın bir sahəsi kimi özünə möhkəm yer tutmuşdur
  T. Ş. ŞÜKÜrov, R. Ş. ŞÜKÜrov marketinq təDQİqatlari
  Uşaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
  Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
  Dinamika dinamikanın Ysas mYsYlYlYri vY qanunları
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ bakis ə naye pedaqoj I texn I kumu
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ TƏHSİl problemləRİ İnstitutu
  Nəzəri dilçiliyin əsrlər boyu inkişafı əsasında onun bir sıra şöbələri yaranıb müəyyənləşmişdir
  Statika statikanın Ysas anlayış vY aksiomları
  Mövzu menecment nəZƏriyyəsi və TƏCRÜBƏnin inkişafi
  1918-ci il 31 mart hadisələri və onun öyrənilməsinin tarixi əhəmiyyəti
  Dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir
  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziriliyi
  «MÜhasibat uçotu və audiT» (DƏrsliK) MÜNDƏRİcat
  Dərsliк Azərbaycan Respubliкası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metоdiкi Şurasının «İqtisadiyyat» bölməsinin
  Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Bəhmənyarın adını daşıyan Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
  KinematiKA
  Dərslik Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 24. 11. 2009-cu IL tarixli
  İbtidai təhsilin məzmununun nəzəri-pedaqoji problemləri
  Mühazirə Müəllim: Məmmədov Muraz Mingəçevir-2016 Mövzu: 1 Valeybolun inkişaf tarixi Plan
  Mühazirə Müəllim: Məmmədov Muraz Mingəçevir-2016 Mövzu 1 Güləşin tarixi Plan
  1918-ci ilin əvvəllərində Qafqazda siyasi vəziyyət və ermənilərin milli qırğın siyasəti
  RəHİmova aynurun
  1918-ci ilin mart və aprelində erməni terrorçuları və rus bolşeviklərinin quba, Şamaxi, ZƏNGƏzur və naxçivanda törətdikləri qırğınlar
  1. Giriş. Materiallar müqavimətinin inkişafının əsas tarixi mərhələləri
  GiRİŞ statiKA
  A. F. Musayev, Y. A. Кylbiyev, Z. H. Rzayev vergiLЏr vџ vergitutma
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki slavyan universiteti
  З щðÀ ÀЬÀÉÅÂÀ лизàÌÀÍ B
  Mühazirə 1: konstruksiya materiallari texnologiyasi fəNNİNİn vəZİFƏLƏRİ, MƏzmunu və qisa iNKİŞaf tariXİ
  1918-ci il 31 mart soyqrımına aid
  MüQƏDDİMƏ
  «Kitabi-Dədə Qorqud» bir müqəddimə və 12 boydan ibarət dastandı
  Marketinq
  Ряйчиляр: амеа-нын мцхбир цзвц
  Turizm bazarı
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfındən təsdiq edilmişdir. Əmr jsfe 510. 07. 06. 2004-cü IL
  Mühazirə : İqtisadi informasiyanın informasiya-hesablama mərkəzində avtomatlaşdırılmış işlənməsi texnologiyası
  Mövzu 10. Beynəlxalq marketinq Plan
  MühaziRƏÇİ: İslamov təVƏKGÜl miRİŞ MÜhaziRƏ 2 traktor və avtomobiLLƏRİN Ümumi quruluşU,onlarin əsas mexanizm və HİSSƏLƏRİn vəZİFƏLƏRİ VƏ qarşiliqli əlaqəSİ
  31 mart Bakı və Şamaxı hadisələri tarixin ən faciəli səfələrindən biridir
  BiBLİoqrafiya baki 2006
  Ə.Əsgərov Bakı
  Microsoft Word Materiallar Full
  Microsoft Word Kitabca Son doc
  Mühazirəçi: b/m.,dissertant: Cəfərquliyev Kibar Məhəmməd oğlu FƏNN: keyfiYYƏt sistemi Mühazirə 7
  Dərslik «Çİnar-çAP» baki 2002 Az2 B19
  M e h r ib a n Ə k b ə ro V a TƏSVİRİ SƏNƏt və onun təDRİSİ metodikasi (Dərslik)
  Mtk-nın tarix müəllimi
  Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası
  Mцvzu iQTİsadi TЏHLİLİn mџzmunu, prеdmеti VЏ VЏZİFЏLЏRİ plan: İqtisadi tYhlilin mahiyyYti; İqtisadi tYhlilin prеdmеti
directory Uploads Ebooks  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə