userfiles
  1. scada sisteminə istismar və texniki dəstək göstərəcək scada/Avtomatika üzrə mühəndis: Peşə təlimatının qısa təsvirinə dair məlumat
UserFiles/kadrlar
  Informatika va axborot texnologiyalari fani O‘rta ta’lim (barcha ta’lim olish tillari bo‘yicha) ona tili fanini o‘qitish bosqichlari
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
userfiles
  TürkməN ŞEİRİ antologiyasi (XVII – XIX əsrləR) Bakı – 2011
UserFiles/kadrlar
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
userfiles
  Bəkir Çobanzadə seçİLMİŞ ŞEİRLƏRİ baki-2011 TÜrksoy kitabxanası seriyası: 20
UserFiles/kadrlar
  Kimyo fani O‘rta ta’limda kimyo o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
  Matematika fani O‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida Matematika fanini o‘rganish bosqichlari
uploads/4/CMS/user/file/2
  Бисмиллащир-рящманир-рящим
UserFiles/kadrlar
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
external/ckfinder/userfiles/files
  Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?
user_data/files
  TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
external/ckfinder/userfiles/files
  +Imtahan testi
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
user_data/files
  “ysm” kafedrasında tədris olunan “İstehlak mallarının estetikası”
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Uot 31. 445. Q. M. MƏMMƏdov, Y.Ġ. ġAhverdiyev, H. M. HƏSƏnov, S. Y
UserFiles/kadrlar
  Biologiya fani O‘rta ta’limda biologiya o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
user_data/files
  Radioekologiya
external/ckfinder/userfiles/files
  Azərbaycan respublikasi konstitusiyasi və HÜququn əsaslari
  “Tikinti istehsalatının əsasları” fənnindən
  1. Aşağıdakılardan biri dilin funksiyalarına aiddir
  «эеоинформасийа системляри» фянни цзря
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  G. H. Məmmədov 2017/2018-ci tədris ilinin payız semestrinin Magistr
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Ölkəmizdə marketinq tətbiqinin zəruriliyi nə ilə əlaqədardır: (Qarışıq)
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Еколоэийа вя ятраф мцщитин мцщафизяси dos. A. B. Dolxanov
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Sanitar texniki cihaz və avadanlığın sanitar qovşağında yerləşdirilməsi nədən asılıdır?
userfiles
  Амеа фолклор институту
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra: İnşaat materialları
  “ Materiallar müqaviməti “ fənnindən imtahan testləri
external/ckfinder/userfiles/files/inshaatuser/files
  Inşaat –Qİyabi riyaziyyat-1
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  A. Zamarin Maye müvazinətinin differensial tənliyində X, Y, z hədlərinin mənası nədir?
  Azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
UserFiles/kadrlar
  Fizika, Astronomiya fani O‘rta ta’limda Fizika, Astronomiya o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Qrup: 883a I böLMƏ Asan suallar
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Џsas zYlzYlYnin yaranma sYbYblYri nYdir?
  “Memarlığın əsasları” fənnindən test sualları
uploads/2/CMS/user/file/17
  Erməni siyasi partiyalarının və diasporasının Qarabağ böhranı barədə mövqe və baxışlarının araşdırılması
external/ckfinder/userfiles/files
  Politologiya fənni üzrə test politologiyanın elm qismində təşəkkül tapması nə vaxtdan başlanmışdır?
  Peşə etika” fənni üzrə test sualları
  İstiqamət: et 01
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
  “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files
  Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети
  Qarisiq “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ VƏ marketiNQ” kafedrası “Mikroiqtisadiyyat” fənnindən yoxlama testləri
  Metal və ərintilər fizikası Elmi tədqiqat laboratoriyası
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
user_data/files
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fənn : Materialşünaslıq (mexanika) Müəllim : Aslanov Telman İmran oğlu Qrup : 885a I qrup suallar Asan dərəcəli
external/ckfinder/userfiles/files
  AzMİU-nun "fh və hft" kafedrası üzrə "Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma"
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallar və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı IL
UserFiles/kadrlar
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
external/ckfinder/userfiles/files
  Həyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallari
  MüLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır
  Azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İnternet marketinq
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Bazar münasibətlərinə keçidin formalaşdığı, cəmiyyətin maddi və mənəvi tələbatının hərtərəfli ödənilməsinin olduqca zəruri olduğu indiki şəraitdə hansı məsələlərin öyrənilməsinin, tədris olunmasının əhəmiyyəti daha da artır?
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İnternet marketinq
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “ Biznes fəaliyyətinin təhlili” Müəllim: Soltanov Niyazi Soltan oğlu
  Beynəlxalq itisadi münasibətlər kursu üzrə test sualları
  Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddir
  Investisiya menecmenti
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Yerin qütb uzunluğu nə qədərdir?
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri İ. N.Şirinzadə “11” sentyabr 2014-cü IL
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Ekologiya və Ətraf müHİTİn mühafiZƏSİ uot 624. 131. 1
  Xülasə. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını məhdudlaşdıran əsas amil
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files
  Azerbaycah respublikasi təHSİl naziRLİYİ
user_data/files
  Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ” sentyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Еколоэийа вя ятраф мцщитин мцщафизяси a. O. RÜSTƏmova, İ. H. HÜSeynov, S. N. DƏRZİyeva, R. T. Qafarov
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Biznesin təhlükəsizliyi” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( İ. Şirinzadə)
  Yüksəktemperaturlu ifratkeçiricilər
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Şirinzadə İ. )
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Şirinzadə İ. )
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Elan təLƏBƏLƏRİn nəZƏRİNƏ
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Torpaqlarin eroziyasi və MÜhafiZƏSİ” fənni üzrə imtahan biletlərinin sualları
external/ckfinder/userfiles/files
  Sosiologiya fəNNİ ÜZRƏ testlər sosiologiya müstəqil elm kimi nə vaxt meydana gəlmişdir?
UserFiles/kadrlar
  Biologiya fani O‘rta ta’limda biologiya o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?
UserFiles/kadrlar
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
userfiles
  İxtisas uyğunluğunun öncədən müəyyənləşdirilməsi üçün DƏVƏt tarix: 26 fevral 2016
user_data/files
  Düzgün cavablar a variantındadır
  Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji Qurup 2415a Düzgün cavab A
external/ckfinder/userfiles/files
  «Иситмя» фянниндян тест суаллары
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Еколоэийа вя су тясяррцфаты ъурналы, №5, декабр, 2013 жц ил
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “İstehsalın təşkili və idarə edilməsi” Müəllim: Soltanov N. S
user_data/files
  Qeyri-üzvi kimya-2417a müəl. Ələmdar Əlbəndov
external/ckfinder/userfiles/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
user_data/files
  Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar : 1216a, 1226a, 2416a Düzgün variantlar A
userfiles
  Azərbаycаn Rеspublikаsı Milli Tеlеviziyа və Rаdiо Şurаsı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Qardaş ölkədə keçirilən tədbirlər
external/ckfinder/userfiles/files/ettuser/files
  35. Azərbaycan tarixi Qiyabi 2017 2206, 2326a, 2486a, 2884a, 2806a
external/ckfinder/userfiles/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “13” yanvar 2015-ci IL
userfiles/files/Bilge Dergisi
  T a n I t I m t a h L i L e L e ş t I r I d e r g I s I y önetim y eri Gazi m ustafa Kemal Bulvarı, 133 06570 Maltepe / ankara t elefonlar Santral: 312) 232 22 57-231 23 48 Yazı
external/ckfinder/userfiles/files
  Menim derslerim
  İNŞaat-texnologiYA
user_data/files
  Məsafədən zondlamanin fiziki əsasları
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
UserFiles/kadrlar
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
user_data/files
  Siqnallar və sistemlər” Qr. 215a DÜZGÜn cavablar 90 A
user_files/draicourse
  The History of Technology a concise history of technology dating back to the invention of the first computer
user_data/files
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  “TƏSDİq ediRƏM” Münaqişə komissiyasının sədri prof. G. H. Məmmədova “ ” 2016-cı ilakt №1
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
user_data/files
  Qeyri ərzaq mallarinin ceşidləNMƏsi və markalanmasi
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Maliyyə metodlarına aiddir
  1. Daşınmaz əmlak bazarı neçə tərkib hissəyə ayrılır
  Azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Əmr bakı ş
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
  Işçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment
external/ckfinder/userfiles/files
  1. İkili yazılış üsulu hansı məqsədlər üçün ifadə edilir?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  İnformasiya sistemləRİNDƏ monitorinq və Dİaqnostika texnologiyalari 843a1,a2 Birinci qrupun sualları
UserFiles/kadrlar
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
external/ckfinder/userfiles/files
  Иншаат Университети «Ictimai фянляр»
uploads/4/CMS/user/file/2
  ХүМСҮН ҺӨкмләРИ
external/ckfinder/userfiles/files/azuacict/files
  Xülasə Bu elektron sənəd ieee-nin məqalə və məruzə mətnlərinə qoyulan tələbləri təsvir edir və özü də həmin tələblərə cavab verir. Hazırlanacaq məqalənin bütün komponentlərinin formatı ilə bağlı ətraflı qaydalar bu sənəddə təsvir
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  İdarəetmə sistemlərinin modelləşdirilməsi qr. 894a I qrup Asan Suallar
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Müəlliflərin nəzərinə!
external/ckfinder/userfiles/files
  AzmiU-nun əməkdaşları Koreyada təqaüd proqramında iştirak etmişlər
  Müəlliflərin nəzərinə!
user_data/files
  Material, texnika və texnologiya
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
  15 sentyabr 2014 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra “memarliq konstruksiyalari və abidəLƏrin bərpasi”
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
UserFiles/kadrlar
  Matematika fani O‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida Matematika fanini o‘rganish bosqichlari
directory fileadmin user  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə