Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?A orqanizmYüklə 178,58 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.04.2018
ölçüsü178,58 Kb.
#40841


1

Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?A)Orqanizm 

səviyyəsində B)Orqan səviyyəsində C)toxuma səviyyəsində 

D)Huceyrə səviyyəsində E)Populyasiya səviyyəsində

2

Zoonoz infeksiyalar hansı infeksiyalara deyilir? A)Hava yolu ilə keçən B) Transmissiv C)  Torpaqdan unsana keçən D) Su yolu ilə 

keçən E) heryvandan insana keçən

3

Qrip xəstəliyi hansı yolla yayılır? A) Məişət -kontakt B) Dəri C) Su vasitəsi ilə D) Transmissiv yolla E) Hava- damcı yolu 

4

Mədə-bağırsaq sistemi infeksiyaları hansı yolla yayılır? A) hava-damcı yolu B) Transmissiv C) Fekal-oral  D) Dəri vasitəsiilə E) 

Ağcaqanadlər vasitəsi ilə

5

Dizenteriya xəstəliyi hansı yolla yayılır? A) Hava-damcı B) Fekal -oral yolla C) Transmissiv D) Dəri vasitəsi ilə E) Torpaqla.

6

Deratizasiya nədir? A) Xəstənin yataq ağlarının təmizlənməsi B) Ocaqda aparılan tədbirlər C) Tibbi alətlərin qaynadılması D) 

Gəmiricilərlə mübarizə E) Əhali arasında aparılan sanitar maarifi işi.

7

Antroponoz infeksiya nədir? A) Aerozol yolla keçən infeksiya B) Su yolu ilə keçən infeksiya C) Heyvandan insana keçən infeksiya D) 

İnsanlar arasında olan infeksiya E) Təmas məişət yolu ilə keçən 

infeksiya 

8

Sporadik xəsrtələnmə nədir? A) Tək-tək baş verən xəstəlikdir B) Xəstəliyin manifest formasıdır C) Qrupşəkilli xəstələnmələrdir D) 

Xəstəliyin yüngül formalarıdır E) Ekzotik xəstələnmədir.

9

Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik sayılır? A) Müəyyən ərazidən gətirilmə infeksiya zamanı B) Müəyyən ərazi üçün 

səviyyəsidir C) Müəyyən ərazidə coxillik səviyyədən xeyli çoxdur D) 

Əhalinin illik xəstələnməsi 100 000-dən yüksəkdir E) Müəyyən ərazi 

üçün adi səviyyədən yüksəkdir.

10

 Epidemik xəstələnmə nədir? A) Xəstəliyin tipik formaları B) Xəstəliyin yüngül formaları C) Tək-tək xəstələnmə D) Qrupşəkilli 

xəstələnmə E) Xəstəliyin atipik formaları

11

Əhalinin qızılcadan qorunmasınım əsas vasitəsi hansıdır ? A) Seropozitiv şəxslərin aşkar edilməsi B) Vaksinoprofilaktika C) 

Xəstəliyin mövsümi paylanmasın dəyişməsi D) Diri qızılca vaksini 

ilə revaksinasiya E) Epidemiyaarası dövrün uzanması

12

Şigelyozla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır ? A) Çoxillik dinamikanın öyrənilməsi B) Sanitar - gigeyenik C Aqrotexniki D) 

Planlıimmunizasiya 

13

Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir ? A) Xəstə heyvan B) Virusgəzdirən C) Xəstə insan D) Uşaqlar E)Virusgəzdirən

14

Bu xəstəliklərdfən hansı hemorragik qızdırmalara aiddir? A) Qara yara B) Salmonellyoz C) Ky qızdırması D) Tetanus E) Quduzluq 


15

Epidemik ocaq nədir ?  A) Endemik ocaq B) Parazit papulyasiyası C) 

Hər hansı bir infeksion xəstəliyin daimi baş verdiyi ərazi D ) Ekzotik 

xəstəlik ocağı E) İnfeksion mənbənin aid olduğu yer və onu əhatə 

edən ərazi 

16

Hava- damcı infeksiyaları hansı amil zamanı baş verir ? A ) Alətlərlə B) Cərrah əlləri ilə C) Tüpürcəklə D) Tikiş materialları ilə E) 

Tamponlar və salfetlərlə 

17

Birdəfəlik alətlərin istifadəsinə zərurət nədir ) A) Zöhrəvi xəstəliklərin artması B) Mikst unfeksiyanın artması C) QİÇS 

xəstələrinin və hepatit A B- in artması D) Vərəmli xəstələrin və irinli 

ağırlaşmaların olması E) İrinli ağırlaşmaların olması

18

Vəba törədicilərinin təbiii rezervuarı nədir ? A) İri buynuzlu mal qara B) Xırda buynuzlu mal-qara C) Həşərat- keçiricilər D) Gəmiricilər E) 

Xəstə insan və bakteriyagəzdirənlər

19

Karantin infeksiyası hansıdır ? A) Vəba B) Dabaq C) Malyariya D) brüsellyoz E) Qayıfan yatalaq

20

Dizenterriya xəstəliyinin mümkün yoluxma yolu hansıdır ? A) Hava-damcı B) Təmas C) Alimentar D) Hava-toz E) Transmissiv 

21

Zooantroponoz infeksiyalar hansı infeksiyalara deyilir? A) İnsandan insana keçir B) Ətraf mühitdən insana keçir C) Heyvandan insana 

keçir D) Alimentar yolla keçir E) Həm heyvandan həmdə insandan 

insana keçir 

22

Qarın yatalağı zamnı infeksiya mənbəyi hansıdır ? A) İribuynuzlu mal-qara B) Balıqlar C) Qida məhsulları  D) Xəstə insan və 

törədicigəzdirən E) Su və ətraf mühit.

23

Klassik epidemiologiyanın öyrənmə obyekti nədir?A) Qeyri-infeksion xəstəliklərlə xəstələnmə 

B) Epidemik proses     C) İnfeksion proses  D) Epifitotik proses  

E) Epizootik proses

24

“Ekzotik" xəstələnmə dedikdə nə başa düşülür?A) Həmin ərazi üçün xarakterik  olmayan infeksion xəstəliklər 

B) Həmin ərazi üçün xarakterik  olan infeksion xəstəliklər 

C) Həmin ərazi üçün xarakterik  olan qeyri – infeksion xəstəliklər 

D) Həmin ərazi üçün xas  olmayan somatik xəstəliklər 

E) Həmin ərazi üçün xarakterik  olan endemik xəstəliklər 

24

Sporadik xəstələnmə nədir?A) Tək-tək baş verən xəstəliklərdir B) Xəstəliyin manifest formasıdır       

C) Qrupşəkilli xəstələnmələrdir D) Xəstəliyin yüngül formalarıdır E) 

Ekzotik xəstələnmədir     

26

İnfeksiya mənbəyinin epidemioloji təhlükəliliyi nədən asılı deyil?A) Xəstəliyin mövsümiliyindən B) Törədicinin virulentliyi və xaric 

edilən törədicinin miqdarından C) Xəstəliyin gedişinin ağırlığından 

D) Xəstəliyin dövründən E) Ətrafdakı şəxslərin həssaslıq 

dərəcəsindən

27

Yoluxma mexanizmi nəyə müvafiqdir?A) Törədicinin ətraf mühitdə davamlılığına B) Törədicinin 

virulentliyinə C) Yoluxma amillərinə D) Törədicinin sahibin 

organizmində əsas lokalizasiyasına E) İnfeksiya mənbələrinin 

xarakteristikalarına
28

Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur?

A) İqlim ocağı B) Gətirilmə ocaq C) Peyvənd ocağı D) Potensial 

ocaq E) Sabit ocaq

29

Endemik ölkələrdən hava nəqliyyatı ilə gətirilən yoluxmuş keçiricinin dişləməsi nəticəsində baş verən malyariya necə adlanır ?

A) Peyvənd B) Gətirilmə C) Təmas-məişət

D) Residiv E) Aeroport

30

Faqotipləşdirmənin epidemioloji əhəmiyyəti nədən ibarətdir?A) Alovlanmanın kanalizasiya sistemindəki qəzalarla əlaqəsini 

öyrənmək B) Alovlanmanı törədən səbəbi aradan qaldırmaq

C) Alovlanmanın su kəmərində olan qəzalarla əlaqəsini öyrənmək

D) Ehtimal olunan infeksiya mənbəyini müəyyən etmək və ya istisna 

etmək E) Nəcislə çirklənmə əlamətlərini aşkar etmək 

31

Şigelyozlarla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır?A) Çoxillik dinamikanın öyrənilməsi

B) Sanitar-gigiyenik

C) Aqrotexniki

D) Planlı immunizasiya

E) Şigelyozlarla alovlanmaların təhlili

33

Dizenteriya hansı qrup infeksiyalara aiddir?  A) Hava- Damcı B) Transmissiv C) Mədə- Bağırsaq infeksiyalarına D) Sopronoz 

infeksiyalara E) Dəri tamlığının pozulması nəticəsində yaranan 

infeksiyalara

34

Hava-damcı infeksiyaları hansı yolla yayılır ? A) A) Məişət-təmas B) Hava-damcı C) Parenteral D) Qan yolu E) Dəri ilə

35

Difteriya ocağında profilaktik peyvəndlər kimlərə edilir?A) Növbəti vaksinasiya müddəti çatmış uşaqlar və yeniyetmələrə 

B) Peyvənd haqqında qeydiyyatı olmayan 30 yaşdan yuxarı böyüklərə 

C) Difteriya əkscisimlərin qoruyucu titrləri  (1:20 və yuxarı) aşkar 

edilən şəxslərə

D) 3-4 yaşında olan uşaqlara

E) Ocaqda təmasda olanların hamısına

36

Difteriyanın epidemik ocağında əksepidemik tədbirlərin aparılmasının əsas məqsədi nədir?

A) İmmunlaşdırmanın aparılması

B) Törədicigəzdirənlərin aşkar edilməsi

C) Ocağın lokallaşdırılması və ləğv edilməsi

D) Ocağın sərhədlərinin müəyyən olunması

E) Xəstələrin qeydə alınması
37

Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir?

A) Xəstə heyvan

B) Virusgəzdirən

C) Xəstə insan 

D) Uşaqlar

E) Virusgəzdirən və xəstə insan

38

Qızılca zamanı epidemik prosesin idarə olunmasının effektivliyinin meyarı hansıdır?

A) Xəstələnmənin epidemiyaarası dövrünün azalması

B) Əhalinin indikator qrupları arasında 25%-dən az seroneqativ 

şəxslərin olması

C) Xəstələnmənin azalması meyli

D) Vaksinlərin immunoloji effektivliyinin 60%-dən yuxarı olması

E) Ocaqlılıq əmsalının artması

39

Qızılca ilə xəstələnmənin çoxillik dinamikasının göstəricilərinin əsas meyarı hansıdır?

A) Yaşa görə xəstələnməinin dəyişməsi

B) Ocaqlılıq əmsalının azalması

C) 7%-dən az seroneqativ şəxslərin sayına görə

D) 95%-dən yuxarı uşaqların peyvəndlə əhatə olunması

E) Sporadik xəstələnmə, yəni yayılmayan tək-tək hallar

40

Nəyə əsasən əhalinin həqiqi immun təbəqəsi haqqında fikir yürütmək olar?

A) “Seroneqativ” şəxslərin sayına görə

B) 95%-dən yuxarı uşaqların peyvəndlə əhatə olunmasına görə

C) “Seropozitiv” şəxslərin sayına görə

D) Peyvənd olunanların sayına görə

E) Peyvənd olunanlar arasında seroneqativ nəticələrin 

aşkarlanmasına əsasən

41

Əhalinin qızılcadan qorunmasının əsas vasitəsi hansıdır?A) Seropozitiv şəxslərin aşkar edilməsi

B) Vaksinoprofilaktika

C) Xəstəliyin mövsümi paylanmasının dəyişməsi

D) Diri qızılca vaksini ilə revaksinasiya

E) Epidemiyaarası dövrün uzanması

42

Profilaktik quduzluqəleyhinə peyvənd kimlərə təyin olunur?A) Uşaq məktəbəqədər müəssisələrinin işçilərinə

B) İnfeksion stasionarın heyətinə

C) Qida müəssisələrinin işçilərinə

D) İttutanlara, it sahiblərinə         

E) İttutanlara, poçtalyonlara43

Əksepidemik vasitələrin keyfiyyəti nədən asılıdır?

A) İstehsalın dəyərindən

B) İstehsalçı firmanın markasından və nüfuzundan

C) İstehlakçının tələblərindən

D) Bakterioloji müayinələrin nəticələrinin alınması müddətindən

E) Dövlət və sahə standartlarının tələblərinə uyğun olmasından

44

Epidemik xəstələnmə nədir?A) Xəstəliyin tipik formaları

B) Xəstəliyin yüngül formaları

C) Tək-tək xəstələnmə

D) Qrupşəkilli xəstələnmə

E) Xəstəliyin atipik formaları

45

Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava-damcı B) Mədə-bağırsaq C) Transmissiv D) Dəri vasitəsi ilə keçən E) Vertikal 

infeksiyalar

46

Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?A) Zöhrəvi xəstəliklərin sayının artması ilə

B) Mikst-infeksiyaların sayının artması ilə

C) QİÇS ilə xəstələrin və B və C hepatitləri virusgəzdirənlərin 

sayının artması ilə

D) Vərəmlə xəstələnmənin artması ilə

E) İrinli ağırlaşmaların sayının artması ilə

47

Törədicinin hava-damcı yoluxma yolu ilə daşınması zamanı patogen stafilokokların rezervuarı nədir?

A) Tibb heyətinin burun-udlağının ön hissələri

B) Tibbi heyətin örtük toxumaları (dəri, selikli qişalar)

C) Xəstənin tənəffüs yolları

D) Xəstənin mədə-bağırsaq yolu

E) Xəstənin burun-udlağı

48

Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində baş verən infeksiyadır?

A) Alətlərlə B) Cərrahın əlləri ilə C) Tüpürcəklə D) Tikiş materialı 

ilə E) Tamponlar, salfetlərlə

49

Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik xəstələnmə  sayılır?A) Müəyyən əraziyə gətirilmə infeksiya zamanı

B) Müəyyən ərazi üçün səciyyəvidir                       

C) Müəyyən ərazidə çoxillik səviyyədən xeyli çoxdur

D) Əhalinin illik xəstələnməsi 100 000-dən yüksəkdir 

E) Müəyyən ərazi üçün adi səviyyədən yüksəkdir50

“Endemiya (endemiklik)” termini nəyi ifadə edir?

A) Müəyyən ərazi üçün xarakterik olan, gətirilmə xəstəliklərlə 

əlaqəsi olmayan yoluxucu xəstəliklərlə xəstələnməni

B) Müəyyən ərazi üçün xarakterik olmayan hər hansı yoluxucu 

xəstəliklərlə xəstələnməni  

C) Müəyyən ərazi üçün xarakterik olan hər hansı yoluxucu 

xəstəliklərlə xəstələnməni

D) Müəyyən ərazi üçün xarakterik olan hər hansı zoonoz xəstəliklə 

xəstələnməni

E) Ekzotik xəstələnməni

51

Aspirasion yoluxma mexanizmi ilə yayılan xəstəliklərin səviyyəsinin dövri şəkildə artıb-azalması nədən asılıdır?

A) Yaşayış fondunun vəziyyətindən

B) İqlim şəraitindən

C) Əhali arasında immun təbəqənin səviyyəsindən

D) Nəqliyyat əlaqələrindən

E) Kommunal abadlıqdan

52

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid deyildir?

A) Qida


B) Təmas-məişət

C) Hava-damcı

D) Transmissiv

E) Fekal-oral

53

Epidemik ocaqda tibbi müşahidənin davam etmə müddəti nə qədərdir?

A) Son dezinfeksiyadan dərhal sonra

B) Xəstə ilə təmasda olmuş şəxslərə immunoqlobulin, vaksin 

vurulduqdan sonra

C) Xəstə ilə təmasda olmuş şəxslərdə maksimal inkubasiya dövrünün 

bitməsinə qədər      

D) Xəstə hospitallaşdırıldıqdan sonra  

E) Təmasda olmuş şəxslərin sayı ilə

54

Bu və ya digər infeksion xəstəliyin qlobal miqyasda ləğv olunmasını nəyin əsasında demək olar?

A) Sporadik xəstələnməyə əsasən    

B) Törədicigəzdirənliyin olmamasına əsasən     

C) Bir bioloji növ kimi törədicinin ləğv edilməsinə əsasən

D) Yoluxma mexanizminin həyata keçirilməsi üçün şəraitin 

olmamasına əsasən         

E) Xəstəliklərin olmamasına əsasən    55

Əksepidemik tədbirlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarı 

hansıdır?

A) Əhalinin ümumi xəstələnməsinin azalması

B) Onların sənədlərə uyğun yerinə yetirilməsi

C) Epidemiyaların ləğv edilməsi

D) Əhalinin ayrı-ayrı qruplarında xəstələnmənin enməsi

E) Yoluxucu xəstəliklərin  gedişinin ağirlıq dərəcəsinin enməsi

56

Vəba xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir? A) Mədə-bağırsaq B) Aerozol C) Qan D) Parenteral E) Vertikal infeksiyalara

57

Sanitar-gigiyenik tədbirlərlə idarə olunan infeksiyalara hansı infeksiya aiddir?

A) Qarın yatalağı

B) B hepatiti

C) Difteriya

D) Göyöskurək

E) Qızılca

58

Əksepidemik tədbirlər hansı xəstəliklərin profilaktikasına yönəldilib?A) Əhalinin ayrı-ayrı qruplarının xəstəliklərinə

B) Qeyri–infeksion xəstəliklərin

C) Yoluxucu xəstəliklərin

D) Ekzotik xəstəliklərin

E) Yoluxucu və qeyri– infeksion xəstəliklərin 

59

Sporadik xəstələnmə nədir ? A) Tək-tək B) Qrup şəkilli C) Mövsümi xəstələnmə D) İlkin xəstələnmə E) Yaşdan asılı xəstələnmə

60

Pandemiya nədir? A) xəstəliyin tək-tək yayılması B) Xəstəliyin məhdudv ərazidə C) İnfeksiyanın bir neçə qitədə  yayılması D) 

Xəstəliyin su vasitəsi ilə yayılması E) Xəstəliyin heyvanlar vasitəsi 

ilə yayılması

61

Mikroorganizmlərin toksini hansıdır?A) Plazmokoaqulaza

B) Anticisimlər

C) Hialuronidaza

D) Anatoksin

E) Ekzotoksin

62

Bu infeksiyalardan hansı transmissiv yolla  yayılır ? A) Malyariya B) Qarayara C) Difteriya D) Şigelyozlar E) Brüsellyoz 

63

Endemik xəstəlınmə nədir? A) Həmin ərazi üçün xas olan xəstələnmə B) Tək-tək xəstələnmə C) Başqa yerdən gətirilən D) 

Yalnız insanlarda xas olan xəstəlik E) Heyvanlarda rast gəlinən 

xəstəlik64

Yoluxucu xəstəliyin təbii ocağı nə sayılır?

A) Bioloji obyektlərin birliyi

B) Zoonoz xəstəliklərin daima qeydə alındığı ərazi 

C) Özunəməxsus biosenozu olan coğrafi landşaft ərazisinin bir sahəsi 

D) Epizootik ocaq

E) İnsanın zoonoz infeksiyalara yoluxduğu ərazi

65

Əksepidemik tədbirlərin həyata keçirilməsində kim iştirak edir?A) Şəhərin kommunal xidmətləri

B) Sanitar gigiyena-epidemioloji nəzarət mərkəzləri 

C) Dezinfeksiya xidməti, şəhərin kommunal xidmətləri

D) Müalicə-profilaktika müəssisələri

E) İcra hakimiyyəti idarələri, dezinfeksiya xidməti

66

Su Çiçəyi xəstəliyi hansı yolla yayılır ? A) Hava-damcı B) Parenteral C) Transmissiv D) Parenteral E) Dəri vasitəsi ilə

67

Malyariya hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Transmissiv-qan B) Mədə-bağırsaq C) Dəri vasitəsi iə yayılan D) Vertikal E) Tənəffüs

68

Epidemiologiyanın əsas predmeti nədir?A) İnsan populyasiyası

B) Yoluxucu xəstəliklərlə xəstələnmə

C) Əhalinin sağlamlığı

D) Xəstəliyin yaranmasının və yayılmasının səbəblərinin aşkar 

edilməsi

E) Epidemik proses 

69

Epidemik prosesin çoxillik dinamikasının tendensiyası nə ilə şərtlənir?

A) Daima təsir göstərən amillərlə

B) Təsadüfi səbəblərlə

C) İnfeksiya mənbəyinin aktivləşməsi ilə 

D) İnfeksiyanın yoluxma mexanizminin aktivləşməsi ilə 

E) Dövri aktivləşən amillərlə

70

Ekstensiv göstəricilər nəyi xarakterizə edir?A) Göstəricilərin müxtəlifliyini

B) Hadisələrin tezliyini

C) Orta göstəriciləri

D) Dürüstlüyü

E) Hadisələrin strukturunu71

Analitik epidemioloji müayinələrdə ərazi üzrə xəstələnmə (ölüm) 

göstəricilərinin paylanması hansı hüdudlarda həyata keçirilir ?

A) Şəhər daxilində

B) Risk amillərinin təsiri daxilində

C) İnfeksiya ocaqlarının fəaliyyəti daxilində

D) İnzibati bölgü daxilində

E) Şəhər və kənd daxilində

72

Müvafiqlik nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?A) İnfeksiya törədicisinin heyvanla və canlı parazit keçiriciləri ilə 

biosenotik münasibətləri nəticəsində insandan asılı olmadan 

sirkulyasiyası 

B) Törədicinin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq infeksiyanın 

başlıca (birincili) yoluxma yollarının etioloji seçiciliyi

C) Sahibin orqanizmində yoluxma mexanizminin törədicinin əsas 

lokalizasiyasına uyğunluğu

D) Epidemik prosesin 3 halqası (infeksiya mənbəyi,  yoluxma 

mexanizmi, həssas orqanizm) ilə qırılmaz  əlagənin olması

E) İnkişafın fazalı olması

73

Yoluxma amilləri nədir?A) Törədicinin toplandığı ətraf mühitin abiotik amilidir

B) Törədici, su mühiti, torpaq, məişət- istehsalat əşyaları

C) Su mühiti, torpaq, məişət- istehsalat əşyaları

D) Törədicinin bir orqanizmdən digərinə keçməsini təmin edən ətraf 

mühit elementləridir

E) Törədicinin toplandığı ətraf mühitin biotik amilləridir

74

Təbii ocaqlılıq nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?A) İnfeksiya törədicisinin heyvanla və canlı parazit keçiriciləri ilə 

biosenotik münasibətləri nəticəsində insandan asılı olmadan 

sirkulyasiyası 

B) Təbii və sosial şəraitlərin tənzimləyici rolu

C) Yoluxma mexanizminin sahibin orqanizmində törədicinin əsas 

lokalizasiyasına uyğunluğu

D) Epidemik prosesin fazalı olması

E) Törədicinin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq infeksiyanın 

başlıca (birincili) yoluxma yollarının etioloji seçiciliyi

75

Aldehidlərin əsasında hazırlanmış dezinfeksiya vasitələrinin xarakteristikası hansılardır?

A) Yüksək toksiklik

B) Aşağı mikrobəleyhinə aktivlik

C) Çoxməqsədli tətbiqi

D) “Soyuq” sterilizasiya üçün istifadə imkanının olmaması

E) Mikrobəleyhinə aktivliyin üzvi çirklənmədən asılı olmaması

76

Orta səviyyəli dezinfeksiya nədir?A) Mikroorqanizmlərin bütün canlı formalarının tam məhv edilməsi 

B) Sterilizasiyaönü təmizliklə birgə aparılan dezinfeksiya

C) Obyektlərdə bütün bakteriyaların, o cümlədən taun və vəba 

törədicilərinin məhv edilməsi 

D) Dezinfeksiya vasitələrinin yuyuculuq qabiliyyəti

E) Bakterial sporlar istisna olmaqla, bütün bakteriyaların, o cümlədən 

vərəm mikobakteriyalarının  məhv edilməsi77

Yüksək səviyyəli dezinfeksiya nədir?

A) Bəzi bakterial sporlar istisna olmaqla, bütün mikroorqanizmlərin 

məhv edilməsi

B) göbələklərin məhv edilməsi

C) Bütün virusların məhv edilməsi

D) Obyektlərdən əvvəlcə bütün yad maddələr kənar edilməklə 

dezinfeksiya

E) Tibb alətlərinin zərərsizləşdirilməsi

78

Praktik fəaliyyət zamanı konkret preparatla dezinfeksiya rejimini lazım gəldikdə nə ilə dəqiqləşdirmək olar?

A) Preparatın tətbiqinə dair metodik göstərişdə

B) Səhiyyə Nazirliyinin əmrində

C) Dərslikdə

D) İnfeksiyalar üzrə təlimatda

E) Tədris-metodik vəsaitdə

79

Yekun dezinfeksiyanın aparılması müddəti nədən asılıdır?A) Xəstənin yaşayış yerindən

B) Təmasda olanların sayından

C) Nozoloji formadan

D) Yoluxma mexanizmindən

E) Klinik  mənzərənin ağırlığından

80

Tibb heyətini kim təlimatlandırır?A) Baş həkim                                                                        

B) Sanitar-epidemioloji xidmətinin işçiləri 

C) Dezinfeksiya xidmətinin işçiləri

D) Həkim-ordinator

E) Baş tibb baсısı

81

Son dezinfeksiya nə vaxt təyin olunur?A) Hər gün     

B) İldə 1 dəfə planlı olaraq

C) Təmirdən əvvəl         

D) Dezinfeksiya rejimi pozulduqda

E) Həftədə 1 dəfə ümumi təmizlik işləri aparıldıqda

82

Oсaqlı dezinfeksiyanın hansı forması vardır?A) Kamera  

B) Cari


C) Təсili     

D) Profilaktik 

E) Planlı83

Son dezinfeksiyanı kim təyin edir?

A) Həkim-terapevt    

B) Həkim-cərrah  

C) Həkim-infeksionist

D) Həkim-epidemioloq

E) Tibb bacısı 

84

Son dezinfeksiyanı kim aparır?A) İnfeksion xəstəlik ocağında xəstə       

B) Həkim epidemioloq

C) Xəstənin ailə üzvləri

D) Dezinfeksiya xidmətinin işçiləri       

E) Sahə terapevti

85

Cari dezinfeksiyanı kim aparır?A) Tibb bacısı     

B) Sahə həkimi     

C) Dezstansiyanın işçisi

D) Həkim-epidemioloq     

E) Ailə üzvləri

86

Cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?A) Həkim-epidemioloq

B) Tibb bacısı    

C) Həkim-bakterioloq

D) Sahə pediatrı    

E) Həkim-infeksionist    

87

Profilaktik dezinfeksiya harada aparılır?A) Virus hepatitli xəstənin mənzilində    

B) Müalicə-profilaktika müəssisələrində

C) Qrip epidemiyası zamanı məktəbdə

D) Qida müəssisələrinin ocaqlarında

E) Uşaq məktəbəqədər müəssisələrində    

88

Dezinfeksiya nədir?A) Həşəratların məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

B) Müxtəlif infeksiya mənbələrində infeksion xəstəlik törədicilərinin 

məhv edilməsi 

C) Gəmiricilərin məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

D) Deratizasiya tədbirləri

E) Ətraf mühit obyektlərində infeksion xəstəlik törədicilərinin məhv 

edilməsi

89

Dezinfeksiya epidemik zənсirin hansı halqasına yönəldilmişdir?A) Yoluxma yollarına

B) Yoluxma amillərinə

C) İnfeksiya mənbəyinə

D) Həssas kollektivə

E) Yoluxma mexanizminə90

Qızılca ocağında təcili profilaktika məqsədilə hansı preparatlar 

işlədilir?

A) İmmunoqlobulin və zərdab

B) Zərdab və antibiotiklər

C) Bakteriofaqlar

D) Vaksin və immunoqlobulin

E) Antibiotiklər və vaksin

91

Transmissiv infeksiyalar hansı yoııa yayılır? A) Qida ilə B) Ağcaqanadlar və gənələr C) Hava- damcı D) Məişət -kontakt E) Su 

92

Hansı törədicilər sapronozların başlıca etioloji agentləridir?A) Göbələklər

B) Rikketsiyalar

C) Mikoplazmalar

D) Bakteriyalar

E) Viruslar

93

Sapronozların törədicilərinin rezervuarı nədir?A) İstiqanlı heyvanlar

B) İnsan


C) Həşəratlar

D) Torpaq

E) Qida məhsulları 

94

Malyariya xəstəliyi hansı yolla yayılır ? A) Transmissiv-qan B) Aerozol C) Parenteral D) Vertikal E) Qida ilə

95

Qrip hansı yolla yayılır ? A) Alimentar B) Aerozol C) Vertikal  D) pareenteral E) Təmas yolu ilə

96

Malyariya plazmodiumları hansı yoluxma yolu ilə ötürülür?A) Kontaminasiya  

B) Trasmissiv

C) Transplasentar

D) Hava-damcı

E) Alimentar

97

Taunun spesifik keçiricisi hansıdır?A) Gənə

B) Birə


C) Ağcaqanad 

D) Hünü


E) Taxtabiti


98

Taun bakteriyalarının keçiriciləri hansılardır?

A) Birələr

B) Bitlər

C) Paltar biti

D) Ağcaqanadlar 

E) Taxtabitilər

99

Zoonoz infeksiyalar hansılardır ? A) Hava yolu ilə keçən B) Torpaqdan keçən C) Su vasitəsilə D) İnsandan keçən E) Heyvandan 

keşən


100

Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?

A) İnsan və heyvanlar

B) Su, torpaq

C) Ətraf mühit obyektləri

D) Xəstə heyvanlar, xəstə insan

E) Xəstə insan və parazitgəzdirən

101


Dezinfeksiya tədbirlərinin hansı növləri vardır?

A) Mexaniki, bioloji

B) Texniki, kimyəvi, bioloji

C) Mexaniki, fiziki, bioloji, kimyəvi

D) Fiziki, bioloji, kimyəvi

E) Mexaniki, bioloji, kimyəvi

102

Buğumayaqlıları məhv edən maddələr necə adlanır?A) Dezinfektantlar

B) Ratisidlər

C) Funqisidlər

D) İnsektisidlər

E) Rodensitidlər

103


Repellentlərə hansılar aiddir?

A) Bor turşusu 

B) Dietiltoluamid

C) Xlorofos 

D) Fenol

E) Xloramin 

104

Həşəratları hürküdən maddələr necə adlanır?A) İnseksitidlər  

B) Ovosidlər

C) Attraktantlar  

D) Repellentlər  

E) Funqisidlər 

105


Taun mikrobu birənin hansı orqanında inkişaf edərək çoxalır?

A) Bədən boşluğunda

B) Bağırsaq sistemində

C) Mədəönü hissədə

D) Tüpürcək vəzində

E) Cinsiyyət vəzlərində
106

Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?

A) Mexaniki yolla keçən

B) Heyvanlarla keçən

C) Qan soran ektoparazitlərlə keçən

D) Hava – damcı yolu ilə keçən

E) Alimentar yolla keçən

107


Skarlatina hansı qrup xəstəliklərə aiddir ? A) Aerozol B) Transmissiv 

C) Vertikal D ) Mədə-bağırsaq E ) Dəri ilə yayılan

108

Hansı infeksiya ağcaqanadlar vasitəsilə yayılır?A) Sarı qızdırma 

B) Qızılca

C) Askaridoz

D) Vəba


E) Məxmərək

109


Hansı xəstəlik baş və paltar bitləri ilə yayılır?

A) Malyariya

B) Dizenteriya

C) Salmonelyozlar

D) Qarın yatalağı

E) Epidemik səpgili yatalaq

110

Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?A) Trixinelyoz

B) Qızılca

C) Qarın yatalağı və A və B paratifləri

D) Difteriya

E) Malyariya

111


Vəba xəstəliyi hansı yolla yayılır ? A) Alimrntar su qida B) 

Transmissiv C) Vertikal D) Parenteral E) Aerozol

112

Difteriya hansı qrup infeksiyaıara aiddir ? A) Hava-damcı B) Mədə-bağırsaq C) Parenteral D) Vertikal E) Transmissiv 

113


Epidemk parotit hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava damcı B) 

Transmissiv C) Vertikal D) Tamlığı pozulmuş dəri infeksiyaları E) 

Transmissiv -qan 

114


Malyariyanın törədiciləri nədir?

A) Leyşmaniyalar

B) Tripanasomalar

C) Plazmodiumlar

D) Bakteriyalar

E) İbtidailər
115

Dezinfeksiyanın neçə növü var? A) dörd B) iki C) Beş D) Üç E) Altı

116

Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?A) leyşmaniozlar

B) malyariya        

C) qayıdan yatalaq          

D) sarı qızdırma

E) qızılca

117


Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?

A) helmintozlar zamanı

B) amöbiaz zamanı

C) toksoplazmoz zamanı

D) lyamblioz zamanı

E) himenolipedoz zamanı

118

Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?A) Trixinelyoz

B) Qızılca

C) Qarın yatalağı və A və B paratifləri

D) Difteriya

E) Malyariya

119


Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?

A) Mexaniki yolla keçən

B) Heyvanlarla keçən

C) Qan soran ektoparazitlərlə keçən

D) Hava – damcı yolu ilə keçən

E) Alimentar yolla keçən

120

Repellentlərə hansılar aiddir?A) Bor turşusu 

B) Dietiltoluamid

C) Xlorofos 

D) Fenol


E) Xloramin 

121


Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?

A) İnsan və heyvanlar

B) Su, torpaq

C) Ətraf mühit obyektləri

D) Xəstə heyvanlar, xəstə insan

E) Xəstə insan və parazitgəzdirən
122

Malyariya zamanı insan nə vaxt infeksiya mənbəyinə çevrilir?

A) Eritrositar şizoqoniyanın birinci siklində

B) Malyariyalı xəstə ilə təmasdan sonra

C) Toxuma şizoqoniyası dövründə 

D) Qanda qametositlər əmələ gəldikdə

E) Ağcaqanad dişlədikdən dərhal sonra

123


Qızılca ocağında təcili profilaktika məqsədilə hansı preparatlar 

işlədilir?

A) İmmunoqlobulin və zərdab

B) Zərdab və antibiotiklər

C) Bakteriofaqlar

D) Vaksin və immunoqlobulin

E) Antibiotiklər və vaksin

124


Dezinfeksiya nədir?

A) Həşəratların məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

B) Müxtəlif infeksiya mənbələrində infeksion xəstəlik törədicilərinin 

məhv edilməsi 

C) Gəmiricilərin məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

D) Deratizasiya tədbirləri

E) Ətraf mühit obyektlərində infeksion xəstəlik törədicilərinin məhv 

edilməsi


125

Cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?

A) Həkim-epidemioloq

B) Tibb bacısı    

C) Həkim-bakterioloq

D) Sahə pediatrı    

E) Həkim-infeksionist    

126


Son dezinfeksiya nə vaxt təyin olunur?

A) Hər gün     

B) İldə 1 dəfə planlı olaraq

C) Təmirdən əvvəl         

D) Dezinfeksiya rejimi pozulduqda

E) Həftədə 1 dəfə ümumi təmizlik işləri aparıldıqda

127

Yüksək səviyyəli dezinfeksiya nədir?A) Bəzi bakterial sporlar istisna olmaqla, bütün mikroorqanizmlərin 

məhv edilməsi

B) göbələklərin məhv edilməsi

C) Bütün virusların məhv edilməsi

D) Obyektlərdən əvvəlcə bütün yad maddələr kənar edilməklə 

dezinfeksiya

E) Tibb alətlərinin zərərsizləşdirilməsi128

Təbii ocaqlılıq nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?

A) İnfeksiya törədicisinin heyvanla və canlı parazit keçiriciləri ilə 

biosenotik münasibətləri nəticəsində insandan asılı olmadan 

sirkulyasiyası 

B) Təbii və sosial şəraitlərin tənzimləyici rolu

C) Yoluxma mexanizminin sahibin orqanizmində törədicinin əsas 

lokalizasiyasına uyğunluğu

D) Epidemik prosesin fazalı olması

E) Törədicinin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq infeksiyanın 

başlıca (birincili) yoluxma yollarının etioloji seçiciliyi

129


Angina xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir? A) Transmissiv 

infeksiyalalra B) Hava -damcı infeksiyalarına C) Dəri vasitəsi ilə 

keçir E Torpaqdan keçir

130


Malyariya parazitinin neçə inkilaf mərhələsi var ? A) iki  B) dörd C) 

altı D) Səkkiz E) Üç 

131

Qarın yatalağı hansı yolla yayılır ? A) Fekal-oral B) Verikal C) Parenteral D) Aerozol E) Transmissiv

132


Əksepidemik tədbirlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarı 

hansıdır?

A) Əhalinin ümumi xəstələnməsinin azalması

B) Onların sənədlərə uyğun yerinə yetirilməsi

C) Epidemiyaların ləğv edilməsi

D) Əhalinin ayrı-ayrı qruplarında xəstələnmənin enməsi

E) Yoluxucu xəstəliklərin  gedişinin ağirlıq dərəcəsinin enməsi

133


Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid 

deyildir?

A) Qida

B) Təmas-məişətC) Hava-damcı

D) Transmissiv

E) Fekal-oral

134


Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması 

nəticəsində baş verən infeksiyadır?

A) Alətlərlə B) Cərrahın əlləri ilə C) Tüpürcəklə D) Tikiş materialı 

ilə E) Tamponlar, salfetlərlə

135

Epidemik xəstələnmə nədir?A) Xəstəliyin tipik formaları

B) Xəstəliyin yüngül formaları

C) Tək-tək xəstələnmə

D) Qrupşəkilli xəstələnmə

E) Xəstəliyin atipik formaları

136


Malyariya hanssı yolla yayılır ? A) Transmissiv-qan B) Parenteral C) 

Vertikal D) Aerozol E ) Dəri tamlığının pozulması nəticəsində
137

Difteriya ocağında profilaktik peyvəndlər kimlərə edilir?

A) Növbəti vaksinasiya müddəti çatmış uşaqlar və yeniyetmələrə 

B) Peyvənd haqqında qeydiyyatı olmayan 30 yaşdan yuxarı böyüklərə 

C) Difteriya əkscisimlərin qoruyucu titrləri  (1:20 və yuxarı) aşkar 

edilən şəxslərə

D) 3-4 yaşında olan uşaqlara

E) Ocaqda təmasda olanların hamısına

138

Endemik ölkələrdən hava nəqliyyatı ilə gətirilən yoluxmuş keçiricinin dişləməsi nəticəsində baş verən malyariya necə adlanır ?

A) Peyvənd B) Gətirilmə C) Təmas-məişət

D) Residiv E) Aeroport

139


Dizenteriya xəstəliyinin mümkün yoluxma yolu hansıdır ? A) Hava-

damcı B) Təmas C) Alimentar D) Hava-toz E) Transmissiv 

140

Zooantroponoz infeksiyalar hansı infeksiyalara deyilir ? A) Hava, su vasitəsilə keçən B) Torpaqdan keçən C) Heyvandan keçən  D) Həm 

heyvan həmdə insandan keçən  E) İnsandan keçən 

141

Göyöskürək hansı yolla yayılır ? A) Hava-damcı B) Alimentar C) Fekal-oral D) Parenteral E) Vertikal yol

142


Epidemiologiyanın əsas predmeti nədir?

A) İnsan populyasiyası

B) Yoluxucu xəstəliklərlə xəstələnmə

C) Əhalinin sağlamlığı

D) Xəstəliyin yaranmasının və yayılmasının səbəblərinin aşkar 

edilməsi


E) Epidemik proses 

143


Epidemik Səpgili Yatalaq hansı qrup infeksiyalara aiddir? A) 

Transmissiv qan infeksiyaların B) Sopronoz infeksiyalara C) Mədə -

bağırsaq infeksiyalarına D) Hava-Damcı E) Dəəri tamlığının 

pozulması nəticəsində keçən infeksiyalara 

144

Göyöskürək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava-damcı B) Transmissiv C) Mədə-bağırsaq D) Vertikal E) Dəri tamlığının 

pozulması nəticəsində yarana infeksiyalara

145

Menininqokok infeksuyası hansı yolla yayılır? A) hava-damcı B) transmissiv C) Torpaqdan D) Məişət- kontakt E) Su 

146


Məxmərək hansı yolla yayılır? A) torpaqdan B) Su vasitəsi ilə C) 

Hava- damcı D) Məişət-kontakt E) Dəri tamlığının pozulması ilə   

147

Epidemik ocaqda tibbi müşahidənin davam etmə müddəti nə qədərdir?

A) Son dezinfeksiyadan dərhal sonra

B) Xəstə ilə təmasda olmuş şəxslərə immunoqlobulin, vaksin 

vurulduqdan sonra

C) Xəstə ilə təmasda olmuş şəxslərdə maksimal inkubasiya dövrünün 

bitməsinə qədər      

D) Xəstə hospitallaşdırıldıqdan sonra  

E) Təmasda olmuş şəxslərin sayı ilə
148

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid 

deyildir?

A) Qida


B) Təmas-məişət

C) Hava-damcı

D) Transmissiv

E) Fekal-oral

149

Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik xəstələnmə  sayılır?A) Müəyyən əraziyə gətirilmə infeksiya zamanı

B) Müəyyən ərazi üçün səciyyəvidir                       

C) Müəyyən ərazidə çoxillik səviyyədən xeyli çoxdur

D) Əhalinin illik xəstələnməsi 100 000-dən yüksəkdir 

E) Müəyyən ərazi üçün adi səviyyədən yüksəkdir

150


Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?

A) Zöhrəvi xəstəliklərin sayının artması ilə

B) Mikst-infeksiyaların sayının artması ilə

C) QİÇS ilə xəstələrin və B və C hepatitləri virusgəzdirənlərin 

sayının artması ilə

D) Vərəmlə xəstələnmənin artması ilə

E) İrinli ağırlaşmaların sayının artması ilə

151


Xəstəliyin hansı formaları epoidemioloji cəhıtdın daha tıhlülkəıli 

hesab olunurlar? A Yarımkəskin  B) Xroniki C) Kəskin D) 

İldırımvari  E) Atipik silnmiş                            

152


Difteriya hansı yolla yayılır ? A) Hava-damcı B) Parenteral C) 

Alimentar D) Məişət-təmas E) Vertikal

153

Epidemik parotit hansı yolla yayılır ? A) Aerozol B) Məişət-təmas C) Alimenyar D) Transmissiv-qan E) Vertikal 

154


Vəba hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Mədə-bağırsaq B) Aerozol 

C) Transmissiv -qan D) Vertikal E) Dəri tamlığının pozulması 

nəticəsində əmələ gələn infeksiyalara

155


Şigelyozlarla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır?

A) Çoxillik dinamikanın öyrənilməsi

B) Sanitar-gigiyenik

C) Aqrotexniki

D) Planlı immunizasiya

E) Şigelyozlarla alovlanmaların təhlili

156

Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur?A) İqlim ocağı B) Gətirilmə ocaq C) Peyvənd ocağı D) Potensial 

ocaq E) Sabit ocaq

157

Klassik epidemiologiyanın öyrənmə obyekti nədir?A) Qeyri-infeksion xəstəliklərlə xəstələnmə 

B) Epidemik proses     C) İnfeksion proses  D) Epifitotik proses  E) 

Epizootik proses

158


Ddizenteriyada zədələnir? A) Yoğun bağırsağın distal hissəsi B) Düz 

bağ C) Qalxan kənbər bağ D) Enən kənbər bağ E) Esəbənzər bağ

159

Virus hepatiti A hansı yolla yayılır? A) Parenteral B ) Transmissiv C)  Alimentar su d)  Vertikal  E) Torpaqdan


160

Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir ? A) Xəstə 

heyvan B) Virusgəzdirən C) Xəstə insan D) Uşaqlar E)Virusgəzdirən

161


Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik sayılır? A) Müəyyən 

ərazidən gətirilmə infeksiya zamanı B) Müəyyən ərazi üçün 

səviyyəsidir C) Müəyyən ərazidə coxillik səviyyədən xeyli çoxdur D) 

Əhalinin illik xəstələnməsi 100 000-dən yüksəkdir E) Müəyyən ərazi 

üçün adi səviyyədən yüksəkdir.

162


Antroponoz infeksiya nədir? A) Aerozol yolla keçən infeksiya B) Su 

yolu ilə keçən infeksiya C) Heyvandan insana keçən infeksiya D) 

İnsanlar arasında olan infeksiya E) Təmas məişət yolu ilə keçən 

infeksiya 

163

Mədə-bağırsaq sistemi infeksiyalarınin ötürülməsində  hansı faktor üstünlük təşkil edir ? A) hava-damcı yolu B) Transmissiv C) 

Parenteral   D) Dəri vasitəsiilə E) Fekal- oral

164

Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?A)Orqanizm səviyyəsində B)Orqan səviyyəsində C)toxuma səviyyəsində 

D)Huceyrə səviyyəsində E)Populyasiya səviyyəsində

165

Hepatit A infeksiyası hansı yolla yayılır?  A) alimentar B) Transmissiv C) Hava-damcı d) Dəri vasitəsi ilə E) Parenteral

166


Su Çiçəyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Transmissiv -qan B) 

Aerozol C) Vertikal  D) Mədə-bağırsaq E) Dəri tamlığının pozilması 

nəticəsində yaranan infeksiyalara

167


Hepatit B xəstəliyi hansı yolla yoluxur ? A) Alimentat B) Aerozol C) 

məişət-təmas D) Parenteral E) Vertikal yolla 

168

Virusların strukturuna nə daxildir?A) Sporlar

B) Nuklein turşusu 

C) Volyutin dənəcikləri 

D) Mux dənəcikləri 

E) Ribosomlar 

169


Hepatit Bvirusunun yayılmasında əsas amil hansıdır ?  A) Cinsi yol 

və parenteral yol  B) Qida yolu C) Su yolu D) Transmissiv yol E) 

Dəri vasitəsi ilə 

170


Qarın yatalağı hansı yolla yayılır ? A) Fekal-oral B) Verikal C) 

Parenteral D) Aerozol E) Transmissiv
171

Səpgili yatalaq hansı yolla yayılır? A) Transmissiv  qan yol B) Qida 

yolu C) Dəri tamlığının pozulması nəticəsində D) Hava-toz yolu ilə E 

) Qida yolu ilə

172

Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava-damcı B) Mədə-bağırsaq C) Transmissiv D) Dəri vasitəsi ilə keçən E) Vertikal 

infeksiyalar

173

Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?A) Kontaminasiya

B) Hava-damcı

C) Transmissiv

D) Transplasentar

E) Alimentar

174


Sopronoz infeksiyaların ötürülməsində hansı amil üstünlük təşkil 

edir? A) Hava su torpaq B) İnsan C) Heyvan D) Qida E) 

Ağcaqanadlar

175


Hansı xəstəlik virus infeksiyalarına aiddir?

A) Vərəm 

B) Qarın yatalagı

C) Qızılca 

D) Səpgili yatalaq

E) Vəba


176

Milçəklər hansı qrup infeksiyaların ötürülməsində iştirak edirlər?

A) Transmissiv qan 

B) Hava-damcı 

C) Dəri örtüyü infeksiyalarının

D) Sopronoz infeksiyaların

E) Mədə-bağırsaq infeksiyalarının

177


Bakteriofaq virusu nələri zədələyir?

A) Quşları 

B) İnsanı

C) Həşəratları

D) Heyvanları

E) Bakteriyaları

178

Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava-damcı B) Mədə-bağırsaq C) Transmissiv D) Dəri vasitəsi ilə keçən E) Vertikal 

infeksiyalar

179

Su çiçəyi infeksiyası hansı yollla yayılır ? A) Transmissiv B) Aerozol C) Parenteral D) Su E) Alimentar.


180

Məxmərək infeksiyası hansı yolla yayılır? A) Hava-damcı B) Qida C) 

su D) Transmissiv E) Partenteral

Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?

A) helmintozlar zamanı

B) amöbiaz zamanı

C) toksoplazmoz zamanı

D) lyamblioz zamanı

E) himenolipedoz zamanı

181


Difteriya hansı qrup xəstəliklərə aiddir ? A) Qan infeksiyaların B) 

Dəri C) Tənəffüs D) Mədə-bağırsaq E) Vertikal yolla keçən 

infeksiyalara.

182


Viruslara nə xasdır?

A) RNT və DNT–yə malikdirlər

B) Köndələn böyümə yolu ilə çoxalırlar 

C) Süni qidalı mühitlərdə böyüyürlər

D) Nisbi parazitizm

E) Yalnız bir nuklein turşusunun olması

183

Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?A) Kontaminasiya

B) Hava-damcı

C) Transmissiv

D) Transplasentar

E) Alimentar

184


Brusellyoz xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Zoonoz B) 

Sopronoz C) Transmissiv -qan D) Aerozol E) Dəri tamlığının 

pozulması nəticəsində olan infeksiyalara

183


Qarın yatalağı törədicisi hansı növə aiddir ?

A) Neisseria 

B) Bordetella

C) Moraxella

D) Escherichia

E) Salmonella

184

Vəba törədicisinin təbii rezervuarı nədir ?A) İribuynuzlu mal-qara      

B) Xırdabuynuzlu mal-qara

C) Həşəratlar–keçiricilər 

D) Gəmiricilər

E) Xəstə insan və bakteriyagəzdirən 

 

 
185

Brusellyoz xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Zoonoz B) 

Sopronoz C) Transmissiv -qan D) Aerozol E) Dəri tamlığının 

pozulması nəticəsində olan infeksiyalara

186

Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?A) Kontaminasiya

B) Hava-damcı

C) Transmissiv

D) Transplasentar

E) Alimentar

187


Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?

A) helmintozlar zamanı

B) amöbiaz zamanı

C) toksoplazmoz zamanı

D) lyamblioz zamanı

E) himenolipedoz zamanı

188

Qrip xəstəliyi hansı yolla yayılır? A) Məişət -kontakt B) Dəri C) Su vasitəsi ilə D) Transmissiv yolla E) Hava- damcı yolu

189


Epidemik xəstələnmə nədir?

A) Xəstəliyin tipik formaları

B) Xəstəliyin yüngül formaları

C) Tək-tək xəstələnmə

D) Qrupşəkilli xəstələnmə

E) Xəstəliyin atipik formaları

190

Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?A)Orqanizm səviyyəsində B)Orqan səviyyəsində C)toxuma səviyyəsində 

D)Huceyrə səviyyəsində E)Populyasiya səviyyəsində

191

Taun infeksiyası hansı qrup infeksiyalara aiddir? A ) Antroponoz B) Zoonoz C) Sopronoz D) Zooantroponoz E) Transmissiv

192


Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?

A) leyşmaniozlar

B) malyariya        

C) qayıdan yatalaq          

D) sarı qızdırma

E) qızılca

193

Viruslara nə xasdır?A) RNT və DNT–yə malikdirlər

B) Köndələn böyümə yolu ilə çoxalırlar 

C) Süni qidalı mühitlərdə böyüyürlər

D) Nisbi parazitizm

E) Yalnız bir nuklein turşusunun olması

194


Malyariya plazmodiumları hansı yoluxma yolu ilə ötürülür?

A) Kontaminasiya  

B) Trasmissiv

C) Transplasentar

D) Hava-damcı

E) Alimentar
195

İnfeksiya mənbəyinin epidemioloji təhlükəliliyi nədən asılı deyil?

A) Xəstəliyin mövsümiliyindən B) Törədicinin virulentliyi və xaric 

edilən törədicinin miqdarından C) Xəstəliyin gedişinin ağırlığından 

D) Xəstəliyin dövründən E) Ətrafdakı şəxslərin həssaslıq 

dərəcəsindən

196

Göyösgürək xəstəliyi hansı qrup infelsiyalara aiddir? A) Transmissiv -qan B) Hava-damcı C) Mədə -bağırsaq D) Dəri infeksiyalarına E) 

Tənəffüs yolları infeksiyalarına 

197

Dizenteriya xəstəliyinin  əsas əlamətləri hansılardır? A) Yüksək hərarət B) İştahasızlıq C) Kolitik sindrom D) qusma E) oyanıqlıq

198


Amöbiaz xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir? A) Transmissiv 

qan B) Tənəffüs yolu C) Dəri infeksiyalarına D) Mədə-bağırsaq 

infeksiyalarına E) Virus infeksiyalarına 

199


 Virus hepatiti C xəstəliyi hansı yolla yayılır?A) Cinsi və parenteral 

yol  B) Alimentar yol C) Su yolu D) Transmissiv yol E) Dəri örtüyü 

vasitəsi ilə                                                                                               

200


Vəba xəstəliyinin yayılmasında hansı amil üstünlük tışkil edir?  A) 

Su B) Qida C) Qan D) Heyvanlardan keçir E) Ətraf mühitdən toz 

vasitəsi ilə

201


Bu infeksiyalardan hansı zoonoz infeksiyadır? A) Dizenteriya B) 

Brüsellyoz C) Malyariya D) Qrip E) Hepatit B

202

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid deyildir?

A) Su


B) Təmas-məişət

C) Hava-damcı

D) Fekal-oral

E) Transmissiv

204

Bu infeksiyalardan hansı karantin infeksiyasıdır?  A) Dizenteriya B) Vəba C) Malyariya D) brüsellyoz E) Qayıfan yatalaq

205


Difteriya ocağında profilaktik peyvəndlər kimlərə edilir?

A) Növbəti vaksinasiya müddəti çatmış uşaqlar və yeniyetmələrə 

B) Peyvənd haqqında qeydiyyatı olmayan 30 yaşdan yuxarı böyüklərə 

C) Difteriya əkscisimlərin qoruyucu titrləri  (1:20 və yuxarı) aşkar 

edilən şəxslərə

D) 3-4 yaşında olan uşaqlara

E) Ocaqda təmasda olanların hamısına

207


Dizenteriya hansı yolla ötürülür? A) Fekal-oral B) Aerozol C) 

Vertikal D) Parenteral E) Dəri vasitəsi ilə 
208

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid 

deyildir?

A) Qida


B) Təmas-məişət

C) Hava-damcı

D) Transmissiv

E) Fekal-oral

209

Epidemk parotit hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava damcı B) Transmissiv C) Vertikal D) Tamlığı pozulmuş dəri infeksiyaları E) 

Transmissiv -qan 

210

Malyariyanın törədiciləri nədir?A) Leyşmaniyalar

B) Tripanasomalar

C) Plazmodiumlar

D) Bakteriyalar

E) İbtidailər

211


Aşağıda sadalananlardan hansı ibtidailər  dölün bətndaxili 

infeksiyalaşmasına səbəb ola bilər?

A) leyşmaniyalar

B) tripanosomlar

C) dizenteriya amöbü

D) toksoplazmalar

E) malyariya plazmodiumları

212


Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?

A) leyşmaniozlar

B) malyariya        

C) qayıdan yatalaq          

D) sarı qızdırma

E) qızılca

213

Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?A) helmintozlar zamanı

B) amöbiaz zamanı

C) toksoplazmoz zamanı

D) lyamblioz zamanı

E) himenolipedoz zamanı

214


Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?

A) Trixinelyoz

B) Qızılca

C) Qarın yatalağı və A və B paratifləri

D) Difteriya

E) Malyariya
215

Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?

A) Mexaniki yolla keçən

B) Heyvanlarla keçən

C) Qan soran ektoparazitlərlə keçən

D) Hava – damcı yolu ilə keçən

E) Alimentar yolla keçən

216


Repellentlərə hansılar aiddir?

A) Bor turşusu 

B) Dietiltoluamid

C) Xlorofos 

D) Fenol

E) Xloramin 

217

Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?A) İnsan və heyvanlar

B) Su, torpaq

C) Ətraf mühit obyektləri

D) Xəstə heyvanlar, xəstə insan

E) Xəstə insan və parazitgəzdirən

218


Malyariya zamanı insan nə vaxt infeksiya mənbəyinə çevrilir?

A) Eritrositar şizoqoniyanın birinci siklində

B) Malyariyalı xəstə ilə təmasdan sonra

C) Toxuma şizoqoniyası dövründə 

D) Qanda qametositlər əmələ gəldikdə

E) Ağcaqanad dişlədikdən dərhal sonra

219

Əhalinin qızılcadan qorunmasınım əsas vasitəsi hansıdır ? A) Seropozitiv şəxslərin aşkar edilməsi B) Vaksinoprofilaktika C) 

Xəstəliyin mövsümi paylanmasın dəyişməsi D) Diri qızılca vaksini 

ilə revaksinasiya E) Epidemiyaarası dövrün uzanması

220


Şigelyozla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır ? A) Çoxillik 

dinamikanın öyrənilməsi B) Sanitar - gigeyenik C Aqrotexniki D) Planlı immunizasiya 

Yüklə 178,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə