FəLSƏFƏ tariXİ İXTİsasi üZRƏ doktoranturaya qəbul imtahani suallariYüklə 28,62 Kb.
tarix11.03.2018
ölçüsü28,62 Kb.

FƏLSƏFƏ TARİXİ İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANI SUALLARI

 1. Fəlsəfə tarixinin predmeti və problemləri

 2. Fəlsəfə tarixinin nəzəriyyəsi, metodologiyası və metodları

 3. Fəlsəfə tarixində Şərq-Qərb münasibəti. “Avropamərkəzçilik” və “asiyamərkəzçilik” ideyasının tənqidi

 4. Tarixi-fəlsəfi idrak strukturunda komparativistikanın yeri və rolu

 5. Fəlsəfə tarixinin dövrləşdirilməsinə müxtəlif yanaşmalar. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixinin dövrləşdirilməsi məsələləri

 6. Ümummilli lider H.Ə.Əliyev dünya fəlsəfəsinin,ictimai-siyasi və dini fikir tarixinin öyrənilməsinin zəruriliyi və əhəmiyyəti haqqında

 7. Antik mənbələr elmin və fəlsəfənin Şərq qaynaqları haqqında

 8. Qədim Hindistanda fəlsəfi fikrin təşəkkülü və əsas məktəblər

 9. Buddizm fəlsəfi-etik təlimi

 10. Çində fəlsəfi fikrin meydana gəlməsi və əsas məktəblər

 11. Кonfusinin sosial-etik fəlsəfəsi

 12. Qərb fəlsəfi-tarixi ədəbiyyatında yunan fəlsəfəsinin Şərq mənbəyi haqqında fikirlər

 13. Yunan fəlsəfəsinin inkişafının sokrataqədərki mərhələsi

 14. Platonun fəlsəfəsi

 15. Aristotelin fəlsəfi sistemi

 16. Ellinizm dövrünün fəlsəfəsi

 17. Antik fəlsəfənin Roma dövrü

 18. Orta əsrlərdə Hindistanda vedanta fəlsəfi sisteminin əsas istiqamətləri

 19. Orta əsrlərdə konfusiçilik təliminin inkişaf etdirilməsi

 20. Orta əsrlərdə Yapon fəlsəfəsində əsas istiqamətlər

 21. Müsəlman Şərqində fəlsəfi fikrin inkişafının əsas istiqamətləri

 22. Islam fəlsəfəsi: mütəzililik və əşərilik

 23. Əl-Qəzalinin fəlsəfəsi

 24. Sufilik fəlsəfəsi: mötədil və ifrat sufilər

 25. Şərq peripatetizminin əsas xüsusiyyətləri

 26. Əbu Nəsr Fərabinin fəlsəfəsi

 27. İbn Sinanın fəlsəfəsi

 28. İbn Rüşdün varlıq haqqında təlimi

 29. “Saflıq qardaşları ” cəmiyyətinin fəlsəfi sistemi

 30. Ibn Xəldunun ictimai dəyişikliklər nəzəriyyəsi və fəlsəfi görüşləri

 31. Xristianlıq fəlsəfəsinin formalaşması

 32. A.Avqustinin fəlsəfəsi

 33. Sxolastika fəlsəfəsi və onun əsas inkişaf mərhələləri

 34. Foma Akvinalının fəlsəfəsi

 35. Intibah dövrünün naturfəlsəfəsi və yeni təbiətşünaslıq

 36. Yaponiyada XVIII əsrin əsas fəlsəfi cərəyanları

 37. Hindistanda maarifçilik fəlsəfəsinin yaranması.R.M.Raynın dini-etik baxışları

 38. Szay Çjenin fəlsəfəsi

 39. XVIII-XIX əsrlərdə İranda ictimai-siyasi və fəlsəfi təlimlər

 40. C.Əfqaninin islam birliyi konsepsiyası

 41. XIX əsrdə ərəb ölkələrində maarifçilik və islahatçılıq ideyaları

 42. XIX əsrin sonu XXəsrin əvvəllərində Türkiyə ictimai-fəlsəfi fikrində türkçülük,islamçılıq və qərbçilik ideyaları

 43. XVII-XVIII əsrin ingilis fəlsəfəsi

 44. B.Spinozanın fəlsəfəsi

 45. Q.V.Leybnisin obyektiv idealizmi

 46. XVII-XVIII əsrin fransız fəlsəfəsi

 47. Alman klassik fəlsəfəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və nümayəndələri

 48. İ.Kantın fəlsəfəsi

 49. İ.Fixtenin subyektiv idealizmi

 50. F.Şellinqin obyektiv-idealist fəlsəfəsi

 51. Hegel fəlsəfəsinin xüsusiyyətləri

 52. L.Feyerbaxın antropoloji materializmi

 53. Marksizm fəlsəfəsinin formalaşması və əsas prinsipləri

 54. А.Şopenhauverin irrasional fəlsəfəsi

 55. Həyat fəlsəfəsi – Avropa fəlsəfəsində irrasionalist cərəyan kimi

 56. E.Qusserlin fenomenologiyası

 57. Pozitivizmin meydana gəlməsi və inkişaf mərhələləri. Neopozitivizm

 58. Neokantçılıq və Neohegelizm

 59. Praqmatizm, onun yaranması və inkişaf xüsusiyyətləri

 60. Ekzistensializm, onun meydana gəlməsi və ideya mənbələri

 61. Neotomizmin əsas xüsusiyyətləri

 62. Müasir fəlsəfi məktəblər –Marburq, Baden, Frankfurt məktəbləri

 63. Analitik fəlsəfə

 64. Strukturalizm paradiqması və poststrukturalizm

 65. Postmodernizm

 66. Neomarksizm və postmarksizm

 67. Fəlsəfi antropologiya

 68. Hermenevtika fəlsəfəsi

 69. M.İqbalın fəlsəfəsi

 70. XX əsr Çin fəlsəfəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Fen Yu Lanın yeni konfusiçilik nəzəriyyəsi

 71. Əli Şəriətinin fəlsəfəsi

 72. XX əsrdə Türkiyədə ictimai-fəlsəfi fikirin inkişafı. Ziya Göyalpın ictimai-siyasi görüşləri

 73. XX əsrdə Yaponiyada fəlsəfənin inkişafı. Kioto məktəbi

 74. Əmin ər-Reyhani din və əxlaq haqqında

 75. C.X.Cübranın fəlsəfi baxışları

 76. Zərdüştiliyin dini-fəlsəfi,sosial-etik baxışlar sistemi

 77. Zərdüştilik zəminində meydana gələn dini-fəlsəfi təlimlər və onların Azərbaycan ictimai-fikrinə təsiri

 78. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının xalqımızın bədii-fəlsəfi təfəkkürünün formalaşmasında və inkişafında rolu

 79. Eynəlqüzzat Miyanəçinin sufi-panteist təlimi

 80. Ə.Bəhmənyarın fəlsəfəsi

 81. Azərbaycanlı peripatetik filosoflar (S.Ürməvi, Ə.Xunəci, R.Təbrizi)

 82. Nizami Gəncəvinin fəlsəfi görüşləri

 83. İşraqilik fəlsəfəsi

 84. Elmi-fəlsəfi fikrin inkişafında Nəsrəddin Tusinin xidmətləri

 85. Mahmud Şəbüstərinin varlıq və idrak haqqında fikirləri

 86. Hürufilik fəlsəfəsi

 87. A. Bakıxanovun fəlsəfi və etik görüşləri

 88. M.F.Axundovun fəlsəfi irsi

 89. Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərində maarifçilik fəlsəfəsi

 90. N.Nərimanovun fəlsəfəsi

 91. Türkçülük və Azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşması. “Türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq” ideoloji-siyasi və fəlsəfi konsepsiyasının mahiyyəti

 92. M.Ə.Rəsulzadənin milli dövlətçilik ideyası

 93. Ə.Hüseynzadənin sosial-siyasi görüşləri

 94. Ə.Ağaoğlunun sosial-siyasi düşüncəsində islamçılıq və millətçilik

 95. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə marksist-leninçi fəlsəfənin bərqərar olması

 96. Sovet dövründə Azərbaycan fəlsəfəsinin milli-mənəvi ənənələrdən ayrı düşməsi

 97. H.Hüseynov və Azərbaycan fəlsəfəsi tarixinin öyrənilməsi

 98. Müstəqilliyin bərpasından sonrakı dövrdə Azərbaycanda fəlsəfənin tədrisi və tədqiqi problemləri

 99. Ümummilli lider H.Ə.Əliyev Azərbaycan fəlsəfəsi tarixinin öyrənilməsinin zəruriliyi haqqında

100.Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin ictimai-siyasi görüşləri – Azərbaycançılıq ideyası


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə