FəSİl I. BİZnes konsepsiyasi və onun hazirlanmasininYüklə 0,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/26
tarix06.05.2018
ölçüsü0,62 Mb.
#41657
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

 

77

gətirən  yeni  ideyanı  tapsın,  mümkün  risk  nöqtəyi-nəzərindən  onu  hərtərəfli qiymətləndirsin  və  sonra  isə  nəzərdə  tutulanları  konkret  nətijə  alana  qədər  həyata 

keçirsin. 

Biznesin təşkili bir neçə mərhələləri əhatə edir: 

1.  Yeni ideyaların axtarışı və düzgün  izah edilməsi. 

2.  Onun hərtərəfli qiymətləndirilməsi. 

3.  Bazarda «boşluqların» axtarışı.  

4.  Biznes planın işlənib hazırlanması. 

5.  Fəaliyyət konsepsiyasının formalaşdırılması və biznesin məqsədlərinin seçilməsi. 

6.  Fəaliyyət strategiyasının işlənib hazırlanması. 

7.  Layihənin reallaşdırılması. 

8.  Müəssisənin təşkili və idarə edilməsi. 

Ən  mühüm  strateji  məsələlərdən  biri  müəssisənin  yerinin  seçilməsidir.  Bu 

halda aşağıdakıları nəzərə almaq zəruridir. 

1.  İşçi qüvvəsi  ilə təminat imkanları. 

2.  Material xammalarla təminat. 

3.  Xidmət imkanları. 

4.  Nəqliyyat imkanları. 

5.  Bazarlar. 

6.  Dövlət güzəştləri. 

Müəssisənin  yeri  haqqında  məsələyə  baxarkən  xammalın  göndərilməsinə  və 

hazır  məhsulun  istehlakçılara  çatdırılmasına  sərf  edilən  məsrəfləri  nəzərə  almaq 

lazımdır.  Bizneslə  loqosik  sistem  kimi  baxıla  bilər.  Müəssisənin  yerləşdiyi  yerin 

seçilməsi  xüsusi  əhəmiyyət  kəsb  edirlər.  Burada  yuxarıdakı  hallardakı  göstərilənlər 

nəzərə alınmalıdır. 

Müəssisənin  yerləşməsi  ilə  yanaşı  onun  işinin  təşkili  də  xüsusi  yer  tutur. 

Müəssisənin  təsis  etdiklərindən  və  dövlət  qeydiyyatından  keçdikdən  sonra 

hazırlanmış biznes plana uyğun işin təşkili vacibdir.  

78

Effektiv iş üçün əməkdaşların funksional vəzifələrini və səlahətlərini, qarşılıqlı münasibətlərin  dəqiq  və  aydın  müəyyənləşdirmək  lazımdır.  Burada  hər  müəssisənin 

hər bir əməkdaşı özü üçün aydınlaşdırsın. 

- onlar nəyi gözləyirlər. 

- hansı səlahətlərə malikdir. 

- digər əməkdaşlarla onun qarşılıqlı münasibətləri necə olmalıdır. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

79

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

 

 

1.  “Müəssisələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bakı - 1994 

2.  T.  S.  Vəliyev,  Ə.  P.  Babayev,  M.  X.  Meybullayev  “  İqtisadi  nəzəriyyə”                                                                                                 

Bakı  - 2001 

3. 

Biznesin  əsasları.  A.B.Abbasov,  R.Ə.Abbasova,  A.H.Fərruxov  və  b.  Bakı-2005.    -656 s.

 

4. Menecement.  Şahbazov  K.,  Məmmədov  M.H.,  Həsənov  H.S.  və  b.  Bakı-2005  

1000 s.


 

5. 


Korporativ katiblik institutu və onun korporativ idarəetmədə yeri. Rəşad Rəsullu- 

Ataholdingin korporativ katibi. Təqdimat materialı. Bakı – 2006. -33 s.

 

6. 


Beynəlxalq Bankın strateji inkişaf departamentinin əsasnaməsi. 2005. 

 

7. Bağırov D.A., i.e.d. Purhani S.H. Nurlan, Bakı, 2005. 2 cild, 1078 səh.

 

8. İqtisadi Nəzəriyyə. Dərslik. Vəliyev T.S., Qafarov Ş.S. Bakı, 2002. 516 səh.

 

9. Azərbaycanın iqtisadiyyatı.Ali məktəblər ucun dərs vəsaiti. Dərslik. ƏliyevM.T.

 

Maarif, Bakı, 1997. 218 səh. 10. Kicik  və  orta  sahibkarlıq  subyektləri  ucun  əyani  vəsait.Azərbaycan 

Respublikası 

11. İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyi  Sahibkarlığa  Komək  Milli  Fondu.  Bakı,  2002.  78 

səh. 


12. A.H.  Tağıyev,  S.A.  Fərzəliyev  –  “Biznesin  təşkili  və  idarə  edilməsi”, 

Nəşriyyat “Təknur” Bakı-2007 

13. Ə. Ələkbərov, F.  İbrahimov – Menecment Bakı-2007 

14. Hosking – “Business Studies”, “The HLT Group Ltd”. London-2000 

15. K.A.  Şahbazov,  M.H.  Məmmədov,  H.S.  Həsənov  –  “Menecment”  Nəşriyyat 

“AMAKA“ Bakı – 2005 

16. 

Ламбен  Ж..Ж..    Менеджмент,    ориентированный    на  рынок.  СПб.,  2006.  – 800 s. 

 

17. Стратегический менеджмент. Под. редакцией Петрова. СПб., 2006. – 496 s.

  

80

18. Герчикова И.Н. Менеджмент. 4-е. издание. Юнити, Москва – 2006. -830 s.   

 

19. А.А. Блажевич. Стратегический менеджмент. УФА-2005. – 113 s. 

 

20. Портер М.С. Конкуренция. Пер.с. англ. Москва – 2000. – 495 s. 

 

21. Дойл П. Менеджмент: стратегия и тактика. Питер 2000. – 560 s.   

 

22.   Стратегия бизнеса /Под. Редакцией  Г.Б.Клейнера. Москва 2000. -320 s.

 

23. Томпсон  А.А.,  Стрикленд  А.Дж.  Стратегический  менеджмент.  Пер.с.  англ. 

Москва – 1999.- 576 s. 

 

24. 


Мескон М., Альберт М., Хедоури. Основы менеджмента. Пер.с. англ. 1998.- 

720 s.   

 

25. 


Ансофф И. Стратегическое управление. Москва – 1989. -519 s. 

 

26. Developing Business Strategies. David A. Aaker. Ottawa-1997. – 380 s.

 

27. Strategic Management. David Cowley. Granfield School of Management – 2001. 

110 s. 


 

28. 


Kinaki  William.  “Strategic  management:  How  Star  Managers  realize  a  Grand 

Design”. The McGraw-Hill companies-2003. -  70 s. 

 

29. 


www.google.az

 

30. www.iqtisad.net

 

31. www.gyte.edu.tr

 

32. www.arama.com

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


 

81

SUMMARY  

 

       Bussines concept is an idea for a business that includes basic information such as 

the service or product,  the target demographic,  and  a unique  selling  proposition that 

gives  a company an advantage over competitors.  A  business concept may  involve 

a new  product or  simply  a novel approach  to marketing or  delivering  an  existing 

product.  Once  a  concept  is developed,  it  is incorporated into  a business  plan. 

This deliverable deals with concepts and not processes. A business concept is closely 

linked  to  the  processes  required  to  achieve  any  kind  of  objectives.  It  defines  an 

environment for all processes to allow an open model based collaboration between all 

stakeholders. The focus is set on the early design phase.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

82

РЕЗЮМЕ 

 

 

       Бизнес-концепция –  концептуальное  описание  ключевой  бизнес-идеи, формата  бизнеса.  Концепция  бизнеса  является  составной  частью  стратегии 

компании  –  той  ключевой  идеей,  вокруг  которой,  и  для  которой  подробно 

прописывается стратегия предприятия. 

Формально  написанный  документ  позволяет  прочитать  и  одинаково  понимать 

его  всем  сотрудникам  компании,  которые  должны  быть  знакомы  с  бизнес-

концепцией,  в  том  числе  это  важно  для  вновь  приходящих  в  организацию 

сотрудников. 

       Формально написанный документ позволяет акционерам и топ-менеджерам 

контролировать  деятельность  организации,  сравнивая  запланированное  и 

сделанное.       Акционеры должны понимать ключевую идею своего бизнеса. Только чётко 

сформулированная,  логичная  и  оригинальная  бизнес-концепция  может  лечь  в 

основу 

разработки полноценной 

стратегии 

предприятия. 

Оценивая 

разработанную  стратегию  или  предлагаемые  к  ней  изменения,  акционеры 

должны  контролировать,  чтобы  стратегические  разработки  не  противоречили, 

но были направлены на успешное развитие концепции бизнеса. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


 

83

Bayramlı Nərmin Möhsün qızının “Biznes konsepsiyasının seçilməsi” mövzusunda dissertasiya işinin 

R E F E R A T I 

 

Mövzunun  aktuallığı:

  Biznesin  konsepsiyası  (missiyası  və  fəaliyyət  xətti) 

müəssisənin inkişafının və formalaşmasının ideologiyasını xarakterizə edir.  

Onun  hazırlanması  fəaliyyət  xəttinin  formalaşmasına  imkan  verir.  Səmərəli 

seçilmiş  konsepsiya  müəssisəyə  qarşı  müsbət  fikir  yaradır.  Kollektivi  konkret 

fəaliyyətə  səfərbər  edir.  Bir  sözlə  konsepsiya  –  firmanın  bütün  rollarının  çoxluğunu 

birləşdirən davranış xəttidir. Firma onsuz fəaliyyət göstərə bilməz. 

Hər  hansı  dərəcədə  konsepsiyada  qeyri  real  ideyallar  –  nəticələr  göstərir. 

Konsepsiyaya  daxildir:  biznesin  məqsədlərinin  müəyyənləşdirilməsi;  fəaliyyət 

strategiyasının işlənməsi və ya məqsədlərə çatmaq üçün konkret yolların tapılması; 

- qarşıda duran məqsədlərə praktiki nail olmaq vasitələrinin seçilməsi. 

Konsepsiyanın  işlənməsi,  biznesin  qurulmasında  və  inkişafında  mühüm  rol 

oynayır. Konsepsiyanın biznesə təsiri müxtəlif cür təzahür edir.  

Konsepsiyanın  işlənməsi  prosesi  böyük  əhəmiyyət  kəsb  edir,  çünki  firmanın 

rəhbərliyinə  onun  fəaliyyətinin  aşağıda  olan  amilləri  hər  tərəfli  qiymətləndirməyə 

məcbur  edir.  Konsepsiyanın  dərk  edilməsi  biznesin  geniş  panaramasını  əldə  etməyə 

kömək  edir  ki,  bu  da  həm  firmanın  rəhbərliyinə  və  həm  də  heyyətinə  baş  verənlərə 

yaxından  baxmaq  imkanı  yaradır.  Bunsuz  uzunmüddətli  rəqabət  qabiliyyətini  və 

müvəffəqiyyətlərini təmin etmək ağlasığmazdır. 

Biznes  konsepsiyasının  işləyib  hazılayərkən  müəssisənin  fəaliyyətinin  əsas 

xəttini istehlakçıların arzularından başlamaq lazımdır. 

Fəaliyyət  xətti  həmişə  əsas  suala  cavab  verməlidir.  Müəssisə  hansı  məqsədlə 

yaradılmışdır  və  kimlərə  xidmət  edir?  Bu  sualın  cavabı  müəssisə  işinin  qurulmasına 

və  təşkilinə  xidmət  edir.  Biznes  konsepsiyasının  işlənməsi  onun  məqsədlərini 
 

84

müəyyənləşdirməyi  nəzərdə  tutur.  Məqsədlər  –  o  müəssisənin  fəaliyyətində  cəhd etdiyi əsas nəticələrdir. 

 

Tədqiqatın  obyekti.  Təşkilati  hüquqi  forması  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyət  olan 

biznes subyektləri tədqiqatın obyektini təşkil edir.  

Tədqiqatın  predmeti.  Biznes  konsepsiyasının  formalaşmasında  əhəmiyyət 

daşıyan pinsiplər, mexanizmlər və qaydalarının məcmusu tədqiqatın predmetini təşkil 

edir.   

        Tədqiqatın  məqsədi  və  vəzifələri.  Tədqiqatın  məqsədi  biznes  konsepsiyasının  

formalaşmasının    mühüm  istiqamətlərinin  müəyyənləşdirilməsi,  müasir  biznes 

idarəçiliyində  tətbiq  edilən  mexanizmlərin  və  texnologiyasının  aydınlaşdırılmasıdır. 

Bundan  irəli  gələrək  dissertasiya  işində  biznes  konsepsiyasının  hazırlanmasının 

nəzəri- metodoloji tərəfləri öyrənilir, mahiyyəti açıqlanır. 

        Biznes  strategiyalarının  işlənib  hazırlanması  və  tətbiqi  menecmentinin  müasir 

vəziyyəti araşdırılır, biznesin strateji  idarə  edilməsi  mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri göstərilir. Bundan əlavə  biznesdə  mövqelərin təhlili və səlahiyyətlərin 

bölüşdürülməsi  və biznes palnın onun  inkişaf strategiyaları ilə əlaqələndirilməsi izah 

edilir 


 

Tədqiqatın  informasiya  bazası.  Tədqiqatın  informasiya  bazasını  yerli  biznes 

təşkilatlarının    konsepsiyalarının  formalaşması  sahəsində  hazırladıqları    metodik 

sənədlər  və  əsasnamələr,  strateji  menecment  sistemini  quran  dünyanın  aparıcı 

firmalarının və kompaniyalarını konsepsiyalarını təcəssüm etdirən internet səhifələri, 

beynəlxal  səviyyədə  tanınan  ekspert  və  müəlliflərin  fikirlərinin  yer  aldığı  ayrı-ayrı 

ədəbiyyatlar, məqalələr, habelə ən son statistik göstəricilər təşkil edir.   

 


 

85

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti.  

Biznes  konsepsiyasının  tətbiq  edilməsinin  praktiki  tətbiq  modelinin  göstərilməsi, 

dünyanın  aparıcı  qlobal  kompaniyalarının  keçdiyi  inkişaf  yolu  və  tətbiq  etdiyi   

təkmilləşmə modelləri barədə  məlumatlar zəngin təcrübə rolunu oynayır. 

Biznes  konsepsiyasının  hazırlanması  və  reallaşması,  bazarda  müvazinətin  və 

struktur  dayanıqlığının  təminatı,  rəqabətə  davamlı  fəaliyyətin  təşkili,  səmərəli 

maliyyə-kredit  mexanizminin  formalaşması  üzrə  təkliflərin  verilməsi  baxımından 

vacibdir.  

       Tədqiqatın  elmi  yeniliyi:  Tədqiqatın  elmi  yeniliyi  kimi  aşağıdakıları  qeyd 

etmək olar: 

- biznes strategiyasının əsas məqsədləri müəyyənləşdirilmişdir; 

- biznes konsepsiyasının əsas istiqamətləri göstərilmişdir; 

- konsepsiyanın strateji inkişafa təsiri müəyyənləşdirilmişdir: 

-biznes konsepsiyalarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri göstərilmişdir; 

-  biznes  konsepsiyasının  hazırlanmasının  müasir  formaları  təhlil  edilmiş  və  dəyərli 

təkliflər verilmişdir.           Dissertasiya işinin strukturu: Dissertasiya işi Giriş, 3 Fəsil, Nəticə və 

təkliflərdən ibarət olmaqla 80 səhifədir. 

 Sonda aşağıdakı nəticə və təkliflər verilmişdir: 

       Biznes  –  istehlakçıların  tələbatının  ödənilməsi  və  mənfəətin  (gəlirin)  əldə 

edilməsi 

məqsədilə  təşəbbüskar 

insanlar  arasında 

işgüzar 


münasibətlərin 

məcmusudur.  Biznes  və  onun  mühüm  istiqaməti  olan  sahibkarlıq  fəaliyyəti  bazar 

iqtisadiyyatının  ayrılmaz  tərkib  hissəsidir,  iqtisadi  artım  tempini,  ümumi  daxili 

məhsulun  strukturunu  və  keyfiyyətini  müəyyən  edir.  Biznesin  inkişafı  demokratik 

prinsiplərə və azad bazar münasibətlərinə əsaslanan milli iqtisadiyyatın formalaşması 

və davamlı inkişafına kömək edir. 

Biznesin  məqsədinə  çatmaq  üçün  konkret  vəzifələrin  həlli  nəzərdə  tutulur. 

Biznes  məqsədlərinin  düzgün  seçilməsi  və  yerinə  yetiriləcək  konkret  vəzifələrin 
 

86

müəyyənləşdirilməsi müəssisənin potensial imkanlarının tam səfərbərliyə alınmasına, əmək,  material  və  maliyyə  resurslarından  daha  səmərəli  istifadə  edilməsinə  imkan 

verir. 


Konsepsiya  əvvəlki  illərdə  əldə  olunmuş  nailiyyətlər  hesabına  qlobal  inkişaf 

meyillərinə  qoşularaq  diversifikasiya  etmiş,  səmərəli  və  rəqabətqabiliyyətli 

iqtisadiyyatı  formalaşdırmağı  hədəfləyir  ki,  bu  da  özündə  makroiqtisadi  sabitliyin 

qorunması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, özəl təşəbbüsün dəstəklənməsi, xarici 

iqtisadi  əlaqələrin  genişləndirilməsi,  ölkədə  investisiya  mühitinin  yaxşılaşdırılması, 

səmərəli dövlət tənzimlənməsinin qurulması, ixrac yönümlü iqtisadiyyatın qurulması 

kimi çoxsaylı məqsədləri əhatə edir 

Biznes  konsepsiyası    dedikdə    isə  müəssisənin  (firmanın  )  məqsəd  kimi  onun 

bütün fəaliyyətini birləşdirən davranış xəttidir. Bunsuz müəssisə və hər hansı təşkilat 

fəaliyyət  göstərə  bilməz.  Konsepsiya  müəssisə  üçün  daha  geniş  anlayışdır. 

Biznesmen  və  ya  sahibkar  öz  işini  təşkilini  planlaşdırarkən  bu  və  ya  digər  sahəyə 

daxil  olmaq  üçün  müəyyən  iqtisadi  məhdudiyyətləri  də  nəzərə  almaq  lazımdır. 

Bununla yanaşı həmçinin sahədə və nəzərdə tutulmuş regionda iqtisadi konyukturanı 

da yaddan çıxarmaq olmaz. Konyuktura tələb və təklif arasında nisbətləri, qiymət və 

məhsul  ehtiyatlarının  hərəkətini,  digər  göstəriciləri  özündə  əks  etdirən  formalaşmış 

iqtisadi  şəraitdir.  Adətən  elə  hallar  olur  ki,  bəzi  bölgələrdə  güclü  inkişaf  olduğu 

halda,  digərləridə  durğunluq  müşahidə  olunur.  Həmişə  biznesmen  və  sahibkar  çox 

vaxt  inkişafda  olan  regionlara  can  atırlar.  Səmərəli  və  iqtisadi  cəhətdən  seçilmiş 

konsepsiya  müəssisəyə  qarşı  müsbət  fikir  yaradır.  Hər  bir  məqsədyönlü  sistem  bir 

neçə  qolları  ifadə  edir.  Məsələn  istehsalçı,  istehlakçı,  tədarükçü,  muzdlu,  ticarətçi 

vergi ödəyicisi rolunu yerinə yetirir. Konsepsiyaya daxildir: 

- Biznesin məqsədinin müəyyənləşdirilməsi; 

-  Fəaliyyət  strategiyasının  işlənməsi  və  ya  məqsədlərə  çatmaq  üçün  konkret 

yolların tapılması; 

- Qarşıda duran məqsədlərə təcrübi nail olmaq vasitələrinin seçilməsi.  

87

Konsepsiyanın  işlənməsi  biznesin  qurulmasında  və  inkişafında  mühüm  rol oynayır. Onun biznesin uğuruna təsiri aşağıdakıları müəyyən edir: 

1.  Konsepsiyanın  işlənməsi  prosesi  böyük  əhəmiyyət  kəsb  edir,  çünki 

müəssisənin  rəhbərliyinə  onun  fəaliyyətinin  əsasında  olan  amilləri  hərtərəfli 

qiymətləndirməyə imkan verir. 

2.  Konsepsiyanın  dərk  edilməsi  biznesin  geniş  sahələrini  əldə  etməyə  kömək 

edir  ki,  bu  da  həm  firmanın  rəhbərliyinə,  həm  də  heyətinə  baş  verənlərə  yaxından 

baxmaq imkanı verir. 

3. Konsepsiya müəssisədaxili, kənarda əlqələr üçün böyük imkanlar yaradır. 

 

Firmanın  strategiyası  müəyyən  edilərkən  aşağıdakı  üç  əsas  məsələ  ilə qarşılaşır: 

4.  hansı biznesə xitam verilsin. 

5.  hansı biznes davam etdirilsin. 

6.  hansı biznesə keçirilsin. 

Bu o deməkdir ki, strategiyada əsas diqqət aşağıdakılara yönəldilir: 

a) təşkilat nəyi edir və nəyi etmir. 

b) fəaliyyətin həyata keçirilməsində nə mühümdir, nə vajib deyil. 

Bizneslə  məşğul  olmağa  qərar  verən  hər  bir  sahibkarın  vəzifəsi  ümumi 

görünüşdə  ona  gətirib  çıxarır  ki,  öz  fəaliyyət  sferasını  müəyyənləşdirsin,  uğura 

gətirən  yeni  ideyanı  tapsın,  mümkün  risk  nöqtəyi-nəzərindən  onu  hərtərəfli 

qiymətləndirsin  və  sonra  isə  nəzərdə  tutulanları  konkret  nətijə  alana  qədər  həyata 

keçirsin. 

Biznesin təşkili bir neçə mərhələləri əhatə edir: 

9.  Yeni ideyaların axtarışı və düzgün  izah edilməsi. 

10. Onun hərtərəfli qiymətləndirilməsi. 

11. Bazarda «boşluqların» axtarışı.  

12. Biznes planın işlənib hazırlanması. 

13. Fəaliyyət konsepsiyasının formalaşdırılması və biznesin məqsədlərinin seçilməsi. 

14. Fəaliyyət strategiyasının işlənib hazırlanması.  

88

15. Layihənin reallaşdırılması. 16. Müəssisənin təşkili və idarə edilməsi. 

Ən  mühüm  strateji  məsələlərdən  biri  müəssisənin  yerinin  seçilməsidir.  Bu 

halda aşağıdakıları nəzərə almaq zəruridir. 

7.  İşçi qüvvəsi  ilə təminat imkanları. 

8.  Material xammalarla təminat. 

9.  Xidmət imkanları. 

10. Nəqliyyat imkanları. 

11. Bazarlar. 

12. Dövlət güzəştləri. 

Müəssisənin  yeri  haqqında  məsələyə  baxarkən  xammalın  göndərilməsinə  və 

hazır  məhsulun  istehlakçılara  çatdırılmasına  sərf  edilən  məsrəfləri  nəzərə  almaq 

lazımdır.  Bizneslə  loqosik  sistem  kimi  baxıla  bilər.  Müəssisənin  yerləşdiyi  yerin 

seçilməsi  xüsusi  əhəmiyyət  kəsb  edirlər.  Burada  yuxarıdakı  hallardakı  göstərilənlər 

nəzərə alınmalıdır. 

Müəssisənin  yerləşməsi  ilə  yanaşı  onun  işinin  təşkili  də  xüsusi  yer  tutur. 

Müəssisənin  təsis  etdiklərindən  və  dövlət  qeydiyyatından  keçdikdən  sonra 

hazırlanmış biznes plana uyğun işin təşkili vacibdir. 

Effektiv iş üçün əməkdaşların funksional vəzifələrini və səlahətlərini, qarşılıqlı 

münasibətlərin  dəqiq  və  aydın  müəyyənləşdirmək  lazımdır.  Burada  hər  müəssisənin 

hər bir əməkdaşı özü üçün aydınlaşdırsın. 

- onlar nəyi gözləyirlər. 

- hansı səlahətlərə malikdir. - digər əməkdaşlarla onun qarşılıqlı münasibətləri necə olmalıdır. 

 

Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə