Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsininYüklə 176,87 Kb.

tarix01.07.2018
ölçüsü176,87 Kb.


1

Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin 

səbəblərini onun mahiyyətini nəzəri-ideoloji hüquqi-normativ 

əsaslarını üstünlüklərini müasir durumunu və inkişaf 

perspektivlərini öyrənir?  A)Fəlsəfənin əsasları fənni   

B)Multikulturalizmə giriş fənni  C)Ümumi sosiologiya fənni  

D)Politologiya fənni  E)Sosial fəlsəfə fənni

2

"Multikulturalizmə giriş" fənninin əsas məqsədi nədir? A)Tələbələrə multikulturalizmin mahiyyətini yaranmasını 

əhəmiyyətini öyrətmək   B)Bütün dünyada mədəni müxtəlifliyin 

qorunub saxlanmasına və inkişafına yönəlmiş siyasəti öyrənmək  

C)Fərdin özü istədiyi dəyərləri seçməsini öyrənməsi  

D)Cəmiyyətdəki  etnik-mədəni müxtəlifliyə münasibəti öyrənmək 

3

Multikulturalizm nə vaxt meydana gəlmişdir? A)1915   B)1935  C)1945   D)1960   E)1955

4

Multikulturalizm harada meydana gəlmişdir?  A)ABŞ-da  B)İtaliya  C)Fransa  D)İngiltərə  E)Kanada

5

"Multikulturalizm" termin kimi neçənci illərdə ədəbiyyatda əks olunmuşdur?  A)1945   B)1950    C)1970   D)1930   E)1925

6

The Harper  Colins sosiologiya lüğətində (1991) multikulturalizmin tərifi necə verilir?  A)Multikulturalizm-bir çox cəmiyyətlərin 

xüsusiyyəti kimi plüralizmin mövcudluğunun etiraf olunması və 

inkişafı deməkdir  B)Multikulturalizm- tək cəmiyyətin xüsusiyyəti 

kimi plüralizmin  mövcudluğunun etiraf olunması və inkişafı 

deməkdir   C)Multikulturalizm-ilk növbədə bir ölkədə 

7

Tarixi nöqteyi nəzərdən plüralizm ideyası harada 16-cı və 17-ci əsrlərin dini münaqişələrin nəticəsində tolerantlığın tədricən qəbul 

edilməsi ilə yanaşı meydana gəldi? A)Avropa  B)Asiya  C)Cənubi 

Amerika  D)Şimali Amerika  E)Afrika 

8

Tolerantlıq və plüralizm arasında fərqə aid deyil?  A)Tolerantlıq dəyərlərə hörmət edir B)plüralizm dəyərlərə hörmət edir 

C)plüralizm fərqli dəyərlərin mövcudluğunu təsdiq edir  

D)plüralizm fərqlərin və müxtəlif mövqeləri qiymətləndirir  

E)tolerantlıq plüralizmin bir şərtidir
9

Tolerantlıq və plüralizmə aid  fikirlərdən biri səhvdir? 

A)Tolerantlıq və plüralizm fərdi anlayışdırlar  B)Tolerantlıq və 

plüralizm bir-birinə çox bağlıdır  C)Tolerant olan plüralizm yalançı 

plüralizmdir  D)Tolerantlıq dəyərlərə hörmət edir plüralizm isə 

dəyərlərin mövcudluğunu təsdiq edir  E)Tolerant olmayan plüralizm 

yalançı saxta plüralizmdir

10

"Multikulturalizm" termini siyasi leksikona ilk dəfə neçənci ildə daxil edilmişdir? A)1935   B)1940    C)1945   D)1960   E)1970

11

"Multikulturalizm" termini siyasi leksikona ilk dəfə kim tərəfindən daxil edilib? A)Al Kresbi   B)B.Klinton  C)Y.Habermasa  

D)Ç.Teylor    E)Ç.Kukatas

12

Kimə görə multikulturalizmin əsas prinsipi mədəni həyatın müxtəlif formalarının bərabər hüquqlarla yanaşı mövcud olmasıdır?   

A)Ç.Teylor   B)Yurgen Habermasa  C)Al Kresbi  D)B.Klinton  

E)Ç.Kukates

13

Avropa Birliyi məkanında multikulturalizm ötən əsrin neçənci illərinin sonlarından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb? A)20-

ci  B)40-cı   C)50-ci   D)60-cı   E)30-cu

14

Multikulturalizmin nəzəri əsaslarını nə təşkil edir ?  A)Liberalizm B)demokratiya  C)mədəniyyət  D)plüralizm  E)sosial hadisə 

15

Multikulturalizm neçə yanaşma vasitəsilə əsaslandırılır?  A)1   B)2   C)3    D)5   E)7

16

Kim qeyd edirdi ki, liberalizm insanın özünə hörmət ilə onun mənsub olduğu qrupun mədəniyyəti arasında dərin əlaqənin 

olduğunu göstərir? A)Ç.Kukates  B)Al Kresbi  C)Kimlika  

D)B.Klinton  E)Y.Habermasa17

Kimə görə azlıqlar öz mədəniyyətlərini qorumaqda çətinlik 

çəkdiklərinə görə onlara xüsusi qayğı göstərilməlidir? A)B.Klinton  

B)Kimlika  C)Y.Habermasa  D)Al Kresbi  E)Ç.Kukates

18

Harada qeyd olunur ki, Multikulturalizm  məfhumuna  bütün məzlum qruplar aid edilsədə, multikulturalizmin tədqiqatçılarının 

əksəriyyəti  adətən etnik və dini azlıqları təşkil edən immiqrantları 

və yerli xalqları daxil edirlər? A)Stenford Ensiklopediyası  

B)Teylorun tanınma siyasəti  C)Liberallar  D)Kommunitarianlar  

E)Avropa birliyi təşkilatı

19

Sosial hadisə kimi formalaşan multikulturalizm digər sosial hadisələrə təsir göstərir, onlarla qarşılıqlı münasibətdə olur. Bu 

sosial hadisələrdən biri səhvdir?  A)siyasət  B)mədəniyyət  

C)ictimai şüur  D)iqtisadiyyat  E)mikroelementlər fizikasına

20

Multikulturalizm tərcümədə nə deməkdir? A)siyasət  B)şüur  C)məfhum  D)Çoxmədəniyyətlilik  E)fərd

21

Multikulturalizm cəmiyyətin inkişafının məhsulu cəmiyyətdə baş verən hadisələr tərəfindən meydana gəldiyinə görə, o öz 

mahiyyətinə görə ilk növbədə necə hadisədir? A)iqtisadi  B)siyasi  

C)sosial  D)mədəni  E)tarixi

22

Müasir dövrdə dünya ölkələrinin əksəriyyətində etnik, irqi dini və mədəni müxtəlifliklər mövcuddur. Bu müxtəlifliklər hansı prosesin 

inkişafının nəticəsi kimi obyektiv xarakter daşıyır? A)siyasi  

B)tarixi  C)iqtisadi  D)mədəni  E)sosial

23

Ədəbiyyatda multikulturalizmin neçə formasının olduğuna dair fikirlər mövcuddur? A)1   B)2   C)3   D)5   E)7

24

Kimin fikrincə multikulturalizmin zəif və güclü formaları cəmiyyətdə mövcud olan etnik-mədəni müxtəlifliyə münasibətdə 

aparılan siyasətlərdəndir? A)Ç.Kukates.  B)Al Kresbi  

C)Y.Habermasa  D)Ç.Teylor   E)B.Klinton25

Kim multikulturalizmin formalarının hər birinin liberalizm 

nəzəriyyəsinə əsaslandığını göstərir? A)B.Klinton  B)Ç.Teylor  

C)A.Kresbi  D)Ç.Kukates.   E)Y.Habermasa

26

Multikulturalizmin zəif forması hansı nəzəriyyəyə əsaslanır?  A)marksizm nəzəriyyəsi  B)sosial iş nəzəriyyəsi  C)siyasi nəzəriyyə 

D)tarixi nəzəriyyə  E)klassik liberalizm nəzəriyyəsi

27

Multikulturalizmin güclü forması hansı nəzəriyyəyə əsaslanır? A)Müasir liberalizm nəzəriyyəsi  B)marksizm nəzəriyyəsi  

C)klassik liberalizm nəzəriyyəsi  D)siyasi nəzəriyyə  E)tarixi 

nəzəriyyə

28

"Sivilizasiyaların toqquşması və dünya düzəminin yenidən qurulması" adlı kitabın müəllifi? A)Y.Habermasa  B)Samuil 

Hantinqton.  C)Çarlz  Teylor  D)B.Klinton  E)A.Kresbi

29

"Yeni dünyada xalqlar arasında əsas fərqlər  ideoloji siyasi iqtisadi deyil, mədəni xarakter daşıyır" fikrini kim söyləmişdir? A)A.Kresbi  

B)Ç.Teylor  C)S.Hantinqton  D)B.Klinton  E)Y.Habermasa

30

Kim qeyd edir ki, "Dövlət başçıları və qanunlar dəyişə bilər , lakin mədəniyyətin əsas aspektlərini dəyişmək üçün çoxlu illər tələb 

olunacaqdır? A)Ç.Teylor  B)A.Kresbi  C)Pain  D)İnqlehart Ronald  

E)Y.Habermasa

31

Kim qeyd edir ki, "İnstitutsional mühitin  yəni qanunların dəyişməsi üçün bir ay  kifayətdir, iqtisadi şəraitin dəyişməsində bir iki il tələb 

olunur amma şüurun dəyişməsinə onilliklər tələb olunur? 

A)İ.Ronald  B)Pain C)B.klinton D)Al  Kresbi  E)Ralf Darendorf

32

"Mədəniyyət siyasətdən daha vacibdir, çünki mədəniyyət  stereotipləri siyasi doktrinalardan əvvəl gəlir və onların əsasını 

təşkil edir" -fikri kimə aiddir? A)A.Kresbi  B)Pain C)R.Darendorf  

D)B.Klinton  E)İ.Ronald33

"Multikulturalizmə giriş"  necə bir fənndir? Biri səhvdir.  A)siyasi  

B)sosial.  C)bioloji  D)inteqrativ  E)mədəni

34

"Multikulturalizmə giriş" fənninin istifadə etdiyi elmi müddəalardan biri səhvdir?  A)fəlsəfə  B)politologiya  C)tarix  

D)riyaziyyat  E)kulturologiya

35

"Multikulturalizmə giriş" fənninin nə kimi əhəmiyyətləri vardır? Biri səhvdir. A)idraki  B)ideoloji  C)praktiki  D)siyasi  E)psixoloji

36

Qərb ölkələrində multikulturalizmin əsasları neçənci əsrdən başlayır? A)14-cü   B)15-ci   C)16-cı   D)17-ci  E)18-ci

37

Biri müasir dövrdə multikulturalizm mütəxəssisidir?  A)Kimilika  B)Con Lokk  C)Stuart Mill    D)Tomas Hobbs  E)A.Herder

38

"Liberal-Konvensial" multikulturalist anlayışı kimlər tərəfindən təmsil olunan vətəndaşlıq modelidir?  A)Viko və Herder  B)C.Lokk 

və C.Raz   C)Kimlika  və Con Raulz D)T.Hobs və Herder   

E)M.Valzer və C.Roulz

39

"Kommuniteryanist" baxış tərzi hansı nəzəriyyəçilər tərəfindən dilə gətirilən modeldir? A)Herder və C.Roulz  B)Viko və A.Herder  

C)C.Lokk və Herder  D)Maykl Valzer və Alasdair Makintoyr 

E)Ç.Taylor və Herder

40

Qərb ölkələrində multikulturalizm siyasətinin nəzəriyyəçilərinə aid deyil? A)Artur Şlezinqer   B)Maykl Lind  C)Natan Qleyzer  

D)Riçard Bernstayn  E)Fərabi.
41

Kim təbii qanun nəzəriyyəçisidir? A)Con Lokk  B)S.Mill  

C)M.Valzer  D)T.Hobs  E)A.Herder

42

Kim praqmatik nəzəriyyəçi idi? A)A.Herder B)C.Lokk  C)S.Mill. D)T.Hobbs   E)C.Roulz

43

Neçənci əsrdən etibarən Viko, Monteskyu, Herder  və  Monten kimi müəlliflər multi mədəniyyətin labüd olduğunu və vacib olduğunu 

vurğuladılar? A)15-ci  B)16-cı  C)17-ci D)18-ci  E)14-cü 

44

Kim "Qanunlar ruhu" adlı əsərində mədəni müxtəlifliyi psixoloji deyil , sosioloji və siyasi baxımdan tədqiq etmişdir? A)Viko  

B)Monteskyu  C)Herder  D)Monten  E)Pain

45

Kimə görə hər bir mədəniyyət özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olaraq müxtəlifliliyi təşkil edir? A)Monten  B)Herder  C)Stuart  

D)Monteskyu  E)Viko.

46

Kimin "Fars məktubları" əsəri multikulturalizmin klassik mənbələrindən hesab olunur? A)Viko  B)Monten  C)Monteskyu.  

D)Herder  E)Stuart

47

Kim klassik multikulturalizmdə dilə üstünlük verir  və belə ifadə edir ki, "hər millət düşündüyü kimi danışır, danışdığı kimi düşünür" 

? A)Monten  B)A.Herder  C)Viko  D)Stuart  E)Monteskyu

48

Kimə görə, məhz insan bir cəmiyyət daxilində formalaşır və dəyərlər əldə edir?  A)A.Herder  B)Monten  C)Viko  D)Monteskyu  

E)Stuart49

Multikulturalizm harada köhnə etik və iyerarxiya modellərinin 

yerinə yeni demokratik vətəndaşlıq münasibətlərini bərpaetmə 

vasitəsi olaraq ortaya çıxdı və bu istiqamətdə uğurlar əldə etdi? 

A)Asiya  B)C.Amerika  C)Ş.Amerika  D)Avrasiya  E)Avropa.

50

Kimlər klassik liberalizmdən fərqli olaraq həm müştərək insan təbiətini həm də insanların mədəniyyət ilə iç-içə olduğunu qəbul 

edirlər?  A)demokratlar   B)marksislər  C)materialistlər  D)liberallar 

E)sosialistlər

51

Kimin "bir Ədalət Nəzəriyyəsi" adlı kitabı etik plüralizm mövzusunda sistemli bir kitabdır? A)Mişel  B)Taylor  C)Rouls  

D)Herder  E)Raz

52

Kim "Azadlığın əxlaqı" əsərində xoşbəxtliyi axtarmağın həyatın məqsədi, qayəsi olduğu və bunun həyat boyunca uğur və faydalı 

məqsədləri əhatə etdiyi şəkildə Aristotelçi görüşü əsas hesab edir? 

A)Taylor  B)Raz  C)Herder  D)Stuart E)Volf

53

"Multikultural Vətəndaşlıq" adlı əsərin müəllifi kimdir? A)Vil Kimlika  B)C.Roulz  C)A.Taylor  D)Volf  E)C.Raz

54

Kim "Multikultural Vətəndaşlıq" adlı əsərində insanların xoşbəxt həyat əldə etmələri üçün iki  prinsipə sadiq qalmaların vurğulayır? 

A)A.Taylor  B)Volf  C)Vil Kimlika  D)C.Raz   E)C.Rolz

55

Kim Russoya istinad edərək digər insanlarla ilə olan münasibətlərimizin dialoqa əsaslandığını vurğulayaraq demokratik 

çərçivədə də hər hansı bir cəmiyyətdə fərdi kimliklərin ictimai 

dialoqlar nəticəsində yarandığını iddia edir?  A)volf  B)C.Raz 

C)C.Raulz D)A.Taylor  E)S.Mill

56

Kommunitarian görüşə malik olaraq kimə görə qrup və cəmiyyətdən müstəqil fərd öz başına inkişaf edə  bilər? A)C.Raz  

B)Makintayra   C)S.Mill  D)Volf   E)Volf
57

Kim öz məşhur nəzəriyyəsində qeyd edir ki, "ədalətli bir 

cəmiyyətdə bərabərhüquqlu azadlıqlar əsas sayılır və bunlar ictimai 

maraqların və siyasi tələblərin mövzusu halına gətirilə bilməz" ? 

A)Rolz  B)Mill  C)Herder  D)Kimlika  E)Volf

58

Kimin nəzəriyyəsi eyni zamanda ictimai mahiyyət daşıyır və cəmiyyət fərdlərinin inteqrativ münasibətlərinə istinad edir?  A)Mill   

B)Herder  C)Rolz  D)Volf  E)Taylor

59

Kimə görə fərdlər cəmiyyət tərəfindən qəbul olunan sərhədləri aşdığında ictimai həyatda xaoslar yarana bilər?  A)Herder  B)Vill  

Kimlika  C)Rolz  D)Taylor  E)Mill

60

Kim etno-mədəni siyasəti prioritet qəbul edən siyasi baxışlar ilə, fərdi hüquqların universallığına dair siyasi baxış tərzinin 

mənimsənilməsinin ayrıseçkiliyə səbəb ola biləcəyini qəbul edir? 

A)Artur  Şlezinqer  B)Maykl Lind  C)Natan Qlazer  D)Yurgen 

Habermas  E)Riçard Beruşteyn

61

Kim qeyd edir ki, "Multikultural cəmiyyətdə siyasi strategiya  müxtəlif həyat anlayışlarının plüralizmini və inteqrasiyasını şüurlu 

şəkildə təşviq edən konstitusional vətəndaşlığa istinad etməlidir? 

A)Maykl Lind  B)Riçard Bernşteyn  C)Yurgen Habermasa  D)Artur 

Şlezinqer  E)Natan  Qlazer

62

Fərdi liberalizmin Amerikadakı liderlərindən biridir? A)Natan Qlazer  B)Yurgen Habermasa  C)Maykl Lind  D)Riçard Bernşteyn  

E)Artur Şlezinqeer

63

Onun  "multikulturalizm sahəsində ən mühüm əsəri 1991-ci ildə nəşr olunan "Disuniting of America"adlı əsəridir? A)Riçard 

Bernşteyn B)Artur Şlezinqer  C)Natan Qlazer  D)Maykl  Lind  

E)Çarlz  Taylor

64

Kim, Multikulturalizm konteksində Amerikanın xarici siyasətini analiz edir? A)Çarlz Taylor  B)Natan Qlazer  C)Riçard Bernşteyn  

D)Maykl Lind  E)Artur Şlezinqer
65

Amerikan sosioloqudur. Kaliforniya universitetində dərs vermişdir. 

Beyong the Melting Pot adlı məşhur kitabı mövcuddur? A)Maykl 

Lind  B)Riçard Bernşteyn  C)Çarlz Taylor  D)Artur Şlezinqer  

E)Natan Qlazer

66

Kimə görə irq termininə müqabil etnik məfhum daha genişdir? A)Riçard Bernşteyn  B)Natan Qlazer   C)Çarlz Taylor D)Maykl 

Lind  E)Artur Şlezinqer

67

Amerikalı filosofdur. Sosial fəlsəfə hermenievtika və s. Mövzularla məşğul olmuşdur?  A)Riçard  Bernşteyn  B)Maykl Lind   C)Artur 

Şlezinqer  D)Natan Qlazer E) S.Mill 

68

"Fusion of horizons" adlı əsərin müəllifidir? A)Çarlz Taylor  B)Artur Şlezinqer C)Riçard Bernşteyn  D)Yurgen Habermasa 

E)Maykl Lind

69

Kim "Fusion of horizons" adlı əsərini multikulturalizmə istinad edərək yazmışdır? A)Natan Qlazer  B)Riçard Bernşteyn C)Çarlz 

Taylor  D)Maykl Lind  E)Artur  Şlezinqer

70

İlk olaraq Azərbaycanın hansı qəhrəmanlıq dastanında multikulturalizm yaşantılarının necə yer aldığını görürük? A)"Leyli 

Məcnun"  B)"Koroğlu"  C)"Sirlər Xəzinəsi" D)"Yeddi Gözəl" 

E)"Kitabi-Dədə Qorqud"

71

Qədim Azərbaycanlıların cəmiyyətinə multikultural ovqat yaşantılarını gətirən obrazlar hansı Azərbaycan şairi və 

mütəfəkkirinin yaradıcılığında mühüm yer tutur?  A)M.Füzuli  

B)İ.Nəsimi C)N.Gəncəvi  D)Ə.Xaqani   E)C.Məmmədquluzadə

72

Çoxmədəniyyətliliyə yüksək dəyər verilməsi hansı intibah şairinin dühasının mahiyyətindədir?  A)C.Məmmədquluzadə  B)M.Ə.Sabir  

C)A.A.Bakıxanov  D)N.Gəncəvi  E)M.Füzuli
73

N.Gəncəvinin hansı poemasında çoxmədəniyyətli mühitin həyati bir 

mənzərəsi ilə rastlaşıq?  A)"Sirlər Xəzinəsi"  B)"Xosrov və Şirin"  

C)"Yeddi Gözəl"  D)"Leyli və Məcnun"  E)"İsgəndərnamə"

74

Hansı dahi şair və mütəfəkkirin bədii təfəkkürü multikulturalizm impulsları ilə doludur? A)İ.Nəsimi  B)Ə.Xaqani  C)M.Ə.Sabir  

D)A.A.Bakıxanov  E)N.Gəncəvi

75

Azərbaycan maarifçilərinin dünyagörüşündə tolerantlıq və multikulturalizm ideyaları nə zaman formalaşmışdır?  A)XVII  

B)XVII əsrin sonu- XVIII əsrin əvvəlləri  C)XVIII   D)XIX   E)XIX 

əsrin və XX əsrin əvvəlləri

76

Azərbaycan maarifçiliyi bir-birindən fərqli neçə mədəniyyətin toqquşması nəticəsində yaranan icitimai mədəni dirçəlişdir?  A)1  

B)2   C)3   D)4   E)5

77

Şərqin dinçi və heç bir düşüncə və din pluralizminə haq tanımayan qaranlıq kültüründə kim ilk dəfə olaraq sekularizm sözünü tələffüz 

etmiş dinin siyasətdən ayrı olması zərurətini göstərmişdir? 

A)M.F.Axundov  B)M.Füzuli  C)N.Gəncəvi  D)A.Səhhət  

E)İ.Nəsimi

78

"Üç mədəniyyət" traktatı əsərinin müəllifi?  A)Ə.Ağaoğlu  B)İ.Nəsimi  C)M.Füzuli  D)M.F.Axundov  E)N.Gəncəvi

79

"Üç mədəniyyət " traktatı nə vaxt yazılmışdır? A)1918 B)1919  C)1920  D)1921  E)1922

80

"Üç mədəniyyət" traktatı ilk dəfə neçənci ildə İstanbulda çap olunmuşdur?  A)1919  B)1921  C)1923   D)1925  E)1927


81

Cəmiyyətdə mövcud olan hər hansı bir ideologiyanın o cümlədən 

dini ideologiyanın insanla əlaqəli hansı mürəkkəb kökləri 

vardır.Biri səhvdir? A)sosial  B)psixoloji  C)iqtisadi  D)mənəvi  

E)siyasi

82

Dinin fərqləndirici xüsusiyyəti nədən ibarətdir?  A)Obyektiv reallığı fövqəltəbiiliyə əsaslanmaqla şüurda  əks etdirmək  

B)subyektiv reallığı fövqəltəbiiliyə əsaslanmaqla şüurda əks  

C)subyektiv reallığı qeyri-fövqəltəbiiliyə əsaslanmaqla şüurda əksi  

D)obyektiv reallığı qeyri-fövqəltəbiiliyə əsaslanmaqla şüurda əksi  

E)qeyri-obyektiv reallığı fövqəltəbiiliyə saslanmaqla şüurda əksi

83

Sinifli cəmiyyətdə mövcud olan dinlər yayılma dairəsinə görə neçə qrupa bölünür?  A)1  B)2  C)3  D)4  E)5

84

Dinlə bağlı fikirlərdən biri səhvdir?  A)Dinin məzmununa dini şüur dini təsisatlar daxildir  B)Dini təşkilatlar  dini icmalar və s. Dini 

təsisatlardır  C)Dini təsisatların aparıcı qüvvəsi ruhanilərdir D)Din 

ilə incəsənət əxlaq fəlsəfə arasında əlaqə mövcuddur  E)Dinlə 

iqtisadiyyat arasında sıx əlaqə var

85

Milli dövlət dinlərinə daxil deyil? A)indaizm  B)sintoizm  C)daosizm  D)buddizm  E)çaynizm

86

Biri dünya dinlərinə daxildir?  A)xristianlıq  B)çaynizm C)induizm  D)sintoizm E)konfuçilik

87

Hansı beynəlxalq sənəddə vicdan azadlıqlarının əsas prinsipləri təsbit edilib?  A)AR.Konstutisiyası  B)Uşaq hüquqları konvensiyası  

C)BMT İnsan hüquqları aktı  D)İnsan haqları haqqında ümumi 

deklorasiya  E)İnsan hüquqları bəyannaməsi

88

Zərdüştlük dininin öz ənənəsinə görə Zərdüştün vətəni haradır? A)İran   B)Azərbaycan  C)Türkiyə  D)Misir  E)İraq


89

Zərdüştlüyün müqəddəs kitabı?A)"Quran" B)"Tövrat" C)"İncil"

D)Avesta  E)"Zəbur"  

90

İslam dini neçənci əsrdə meydana gəlmişdi? A)VI B)VII C)VIIID)IX E)X

91

İslam dini neçə qitənin qovuşduğu yerdə meydana gəlmişdi?  A)1   B)2   C)3  D)4  E)5 

92

Hansı dinə görə " Tolerantlıq müxtəlif inanclı insanlar arasında bir körpüdür? A)İslam  B)Xristian  C)Buddizm  D)Zərdüştlük  

E)Yəhudi


93

AR Konstitusiyasının 48-ci maddəsi vicdan azadlığı hüququnun 

məzmununu da özündə əks etdirərək onu aşağıdakı şəkildə təqdim 

edir. Biri səhvdir? A)Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil şəkildə 

müəyyənləşdirmək  B)İnsan və vətəndaşın hər hansı dinə təkbaşına 

və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək  C)Hər kəsin hər hansı dinə 

başqaları ilə birlikdə heç bir dinə etiqad etməmək  D)Şəxsin dinə 

94

Sosiokulturoloji yanaşmada nə ətrafında birləşən hər hansı bir toplum millət sayılır. Biri səhvdir?  A)xalq  B)dil  C)mədəniyyət  

D)din  E)adət-ənənə

95

Hansı yanaşma imkan verir ki, millətə mənəvi mədəniyyətə tarixi inkişafa davranış stereotiplərinə həyat tərzinə və məişətinə görə bir-

birindən fərqlənən insanların birliyi kimi yanaşılsın? A)psixoloji  

B)fəlsəfi  C)sosioloji  D)sosiokulturoloji  E)kulturoloji

96

Kimin dediyi kimi "milləti insan yaradır başqa sözlə millət insanların inamlarının maraqlarının və adətlərinin məhsuludur?  

A)Z.Freyd  B)E.Qellner  C)A.Herder  D)İ.Kant  E)K.Marks
97

Hansı millət həm qan qohumluğu əsasında həm də vahid bir din 

ətrafında formalaşmış millətdir?  A)alman  B)yapon  C)israil  

D)ingilis  E)türk

98

Kimlər hesab edirlər ki, "Amerikanı güclü və qüdrətli edən əsas amil protestant ruhu və etikasıdır" ?  A)ispanlar  B)ingilislər  

C)israillər  D)amerikanlar E)ruslar

99

Hansı rus filosofuna görə , "rus messianizminin" mahiyyətini "xilaskarlıq" təşkil edir?  A)D.Andreyev  B)İ.Kant  C)C.Raulz  

D)Z.Freyd  E)E.Qelner

100

Nə zaman "panislamçılıq"meydana gəlib? A)XV  B)XVII  C)XVIII  D)XIX  E)XX

101


Fikirlərdən biri səhvdir? A)Multikulturalizm başqa xalqın 

nümayəndəsinə hörmət başqa dinə hörmətdir B)Öz dininə hörmət 

başqa dinə hörmətdən başlayır   C)Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə 

yol verir D)Multikulturalizm etnik özəlliyi qabartdığı üçün 

narahatlıq doğurur  E)Multikulturalizm bütün xalqları birləşdirir

102


"Mədəni özünümüdafiə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi 

haqqında Konvensiya" YUNESKO tərəfindən nə zaman qəbul 

olunub?  A)2002-ci il  1 oktyabr  B)2003-cü il 15 may  C)2004-cü il 

7 sentyabr  D)2005-ci il 5 oktyabr  E)2008-ci il  10 iyun

103

Etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərlə bağlı dövlətin  üzləşdiyi problemlərin həll edilməsinin mümkün siyasət modellərindən biri ...  

A)Multikulturalizmdir  B)Etnoqrafiyadır  C)İrqçilikdir  

D)Şovinizmdir  E)İzolyasiyadır.

104


Bir siyasət modeli kimi multikulturalizm harada meydana 

gəlmişdir?  A)İtaliya  B)Kanada  C)Amerika  D)Fransa  E)Türkiyə
105

Multikulturalizm siyasətinin meydana gəlməsindən əvvəl etnik irqi 

dini və mədəni müxtəlifliklərlə üzləşən dövlətlər bu müxtəliflikləri 

əsasən neçə siyasət modeli vasitəsilə tənzimləyə çalışırlar?  A)1   

B)3   C)2  D)4  E)5

106


İzolyasiya siyasəti neçə formada özünü büruzə verir?  A)1  B)2 C)3  

D)4  E)5


107

Fikirlərdən biri səhvdir? A)Multikulturalizmin yumşaq və sərt 

variantları cəmiyyətə təsir dərəcələri ilə fərqlənirlər  

B)Assimilyasiyanı güclə həyata keçirmək çətin olsa da ondan 

qaçmaq da asan deyil  C)Cəmiyyətin mədəni müxtəlifliyə 

reaksiyasının bir forması da apartieddir  D)Sərt multikulturalist 

yanaşma cəmiyyətin mədəni azlıqların tam şəkildə iştirakının təmin 

108


Multikulturalizm müəyyən birləşmiş cəmiyyət daxilində hansı 

müxtəlifliklərin qorunmasına və inkişafına yönələn siyasətdir? Biri 

səhvdir? A)iqtisadi  B)etnik  C)irqi  D)dini  E)mədəni

109


Multikulturalizmlə

bağlı


fikirlərdən

biri


səhvdir?

A)Multikulturalizmin müxtəlif modelləri arasında bəzi fərqlər olur

B)Bölgələrin tarixi inkişaf xüsusiyyətləri multikulturalizmin fərqli

modellərinin yaranmasını müəyyən etmişdir

C)Demokratiya

multikultural cəmiyyətin formalaşmasında ən mühüm amillərdən

biridir  D)Multikulturalizm texniki elm sahəsidir  

110


Qərbdə nə vaxtdan başlayaraq mədəni assimilyasiya mədəni 

müxtəlifliyin qorunması multikulturalizmlə əvəz olunmağa başladı?  

A)XIX əsrin 20-ci illəri  B)XIX əsrin 40-cı illəri  C)XIX əsrin 50-ci 

illəri  D)XIX əsrin 60-cı illəri E)XX əsrin 50 -ci illəri

111

Biri BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasında Birləşmiş Ştatların səlahiyyətli nümayəndəsidir? A)Moris Abram  B)H.Klinton  C)Corc 

Bush  D)B.Klinton  E)Angela Merkel

112

Kimin dediyi kimi ,"təkcə azadlıq iqtisadi uğur zəmanəti verə bilməz. Lakin heç bir şübhə yoxdur ki, təzyiq iqtisadi uğursuzluq 

zəmanəti verir?  A)K.Marks  B)Z.Freyd  C)Moris Abran D)İ.Kant  

E)A.Makarenko113

Kim araşdırmışdı ki, 1970-90-cı illərdə inkişaf etməkdə olan açıq 

sistemli ölkələrin iqtisadi inkişaf göstəriciləri orta hesabla 4,5% 

nisbətən qapalı ölkələrin inkişafı isə 1%-dən aşağı olmuşdur? 

A)A.Makarenko  B)Den Syao Pin  C)S.Hantinqton   D)Ceffri Saks  

E)İ.Kant


114

ABŞ analitiklərinin hesablamalarına görə Çin və Hindistan yaxın 

neçə ilə iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə dünyanın lider 

dövlətlərinə çevriləcəklər?  A)5   B)15   C)25   D)30   E)35

115

Avropa əhalisinin haralarda yayılması qloballaşmanın sürətlənməsinə müsbət təsir göstərir. Biri səhvdir? A)Çin  

B)Kanada  C)ABŞ  D)Avstraliya  E)Hindistan

116

Neçənci illərdən başlayaraq Kanada hökumətinin yeritdiyi multikultural siyasət nəticəsində digər  ölkələrlə müqayisədə bu 

ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların gəlir səviyyəsində və sosial 

təminatında böyük fərq qoyulur? A)20-ci ildən  B)30-cu ildən  C)40-

cı ildən  D)50-ci ildən  E)70-ci ildən

117

Qərbi Avropanın inkişaf etmiş dövlətlərinin əhalisinin neçə faizinə qədərini immiqrantlar təşkil edir?  A)6%   B)8%  C)5-10%  D)11%  

E)15%


118

Hansı dövlətin iqtisadi inkişafı və demokratik dəyərlərə sadiqliyi 

multikultural siyasətin təkcə qərb dövlətlərinə məxsus olmadığını 

göstərir?  A)Tayland  B)Hindistan  C)Çin  D)Koreya  E)Almaniya

119

Şərqin ən böyük dövlətlərindən hansı  çoxdilli, çoxmillətli federalizm modelini qəbul etməklə millətlərarası və 

mədəniyyətlərarası ziddiyətlərin kəskinləşməsinin qarşısını 

almışdır?  A)Çin  B)Kanada  C)Almaniya  D)Hindistan  E)ABŞ

120


Hazırda hansı dövlət öz ictimai-siyasi və sosial -mənəvi vəziyyəti

yekdil milli-dini vətəndaş birliyi tolerant daxili vəziyyəti və s. ilə 

Cənubi Qafqazın ən sabit və lider ölkəsi hesab olunur?  

A)Azərbaycan  B)Çin  C)Hindistan  D)ABŞ  E)Almaniya
121

Hansı dövlət Cənubi Qafqazda həm də xristianlıqla islamın 

sərhədlərinin bitdiyi və sivilizasiyaların qovuşduğu müxtəlif 

millətlərin, dinlərin və mədəniyyətlərin bir arada inkişaf etdiyi dini 

dözümlülüyün hökm sürdüyü coğrafi məkan olaraq öz 

multikulturalist və tolerant cəmiyyəti sabit ictimai mühiti ilə seçilir?  

A)Almaniya  B)Çin  C)Azərbaycan  D)ABŞ   E)İtaliya

122


Multikulturalizm hərfi mənada nə deməkdir?  A)təcrübə  B)irq  

C)millət  D)birlik  E)çoxmədəniyyətlilik

123

Nəzəri baxımdan multikulturalizm anlayışına  münasibətdə neçə yanaşma müşahidə olunur? A)1  B)2  C)3  D)5 E)7

124


Qərb dövlətləri ilk dəfə müxtəlif fərqli mədəniyyətlərin 

mövcudluğu  faktı ilə neçənci əsrdə qarşı-qarşıya gəldilər? A)XV-

XVI  B)XIV-XV   C)XV-XVII   D)XVII-XVIII  E)XV-XX

125


XX əsrin 60-70-ci illərində harada yeni multikulturalizm modeli 

formalaşmağa başladı?  A)Kanada və Avstraliya  B)İtaliya və 

Fransa  C)Çin və Koreya  D)İspaniya və Hollandiya  E)İngiltərə və 

Şotlandiya

126

Avstraliya və Kanada multikulturalizmin ümumi cəhətlərinə aiddir?  A)Kanadada multikulturalizm daha geniş şəkildə qəbul edilir. 

B)Avstraliyada multikulturalizm dil və həyata keçirmə vasitəsinə 

görə cəmiyyətdəki universal dialektdə həyata keçirilir. 

C)Fransızdilli azlığın mədəni tələbləri Kanada multikulturalizmin 

təsirini genişləndirir  D)Kanadada multikulturalizm ölkənin 

127


Multikulturalizm termini ilk dəfə harada işlədilmişdir? A)Fransada  

B)İngiltərədə  C)İsveçrədə  D)Yunanıstanda E)İspaniya 

128

Multikulturalizm termini isveçrəlilər tərəfindən ilk dəfə neçənci ildə işlədilmişdir? A)1945   B)1947  C)1949   D)1940  E)1957


129

Neçənci ildə multikulturalizm termini ifadə etdiyi mənanı dəyişərək 

müxtəlif dillərin və dinlərin bir ölkədə mövcudluğu əvəzinə 

miqrantları qəbul edən və başqa mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşan 

çoxmədəniyyətli dövləti xarakterizə edən terminə çevrildi? A)1957   

B)1960   C)1971  D)1965  E)1963

130

Neçənci əsrin əvvəllərində miqrantların ilk dalğası daha çox siyasi mühacirlər idi?  A)XV  B)XVI  C)XVII  D)XIX  E)XX

131


Kim etiraf edirdi ki,"1960-cı illərdə biz xarici işçi qüvvəsini 

Almaniyaya dəvət edəndə elə bilirdik ki onlar qayıdıb gedəcəklər. 

Lakin bu baş vermədi və bizim multikulturalizm siyasətimiz isə 

iflasa uğradı"? A)A.Merkel  B)C.Bush  C)A.Nazarbayev  

D)B.Obama  E)O.Bismark

132


Hansı fransız prezidenti multikulturalizmin məğlubiyyətə 

uğramasında aparılan yanlış siyasəti deyil, fərqli mədəniyyət 

daşıyıcılarını ittiham edir? A)B.Obama  B)O.Bismark  C)N.Sarkozi  

D)A.Merkel  E)B.Klinton

133

Hansı siyasətçi "Multikulturalizmin yenilməsi yaxud İslam hücumunun qarşısını necə almalı" adlı məqaləsində İslamı təhlükəli 

ideologiya adlandırır və bildirir ki, İslam bizim Qərb həyat 

tərzimizlə uyğun deyil? A)A.Merkel  B)B.Obama  C)H.Klinton  

D)Q.Vilders  E)O.Bismark

134

Multikulturalizmin güclü olduğu ölkələr?  A)Avstraliya və Kanada  B)Niderland və Belçika  C)İsveç və ABŞ  D)Almaniya və İsveç  

E)İtaliya və ABŞ

135

Multikulturalizmin orta səviyyədə olduğu ölkələr? A)Danimarka  B)Niderland  C)Yunanıstan  D)Portuqaliya  E)İtaliya  

136


Multikulturalizmin zəif olduğu ölkə?  A)Kanada  B)Niderland  

C)Yunanıstan  D)ABŞ  E)İsveç 
137

Neçənci əsrdə multikulturalizm ifadəsi bir sıra elmi araşdırmaların 

yeni bir istiqaməti kimi aktuallaşmışdır? A)XVIII   B)XVII   C)XIX  

D)XX  E)XXI 

138

Mədəni fərqliyin multidissiplinar  fənnlərdə öyrənilməsində əsasən nəzəri-metodoloji istiqamətdə neçə konteks metodlaşır? A)1   B)2  

C)5  D)4   E)3

139

"İrq və etnik münasibətlər: Amerika və Qlobal Perspektivlər" əsərinin müəllifi?  A)M.Martin  B)A.Reyd   C)C.Lokk  D)İ.Kant  

E)A.Merkel

140

Mədəniyyətlərin dialoqu özü neçənci əsrdə sivilizasiyaların toqquşmasını önləyən bir proses kimi elmi tədqiqatlara da sürətlə 

daxil oldu?  A)XVIII  B)XIX  C)XV  D)XX  E)XXI

141

Hansı termin mədəniyyət tərkiblərinin tamlıq dərəcəsini göstərir? A)Assimilyasiya  B)Kontr  C)Mədəni inteqrasiya  D)Multinasiya  

E)Etnosentrizm  

142

Aşağıdakılardan hansı multimillət mənasını verir?  A)dominant mədəniyyət  B)Mədəni relyativizm  C)Mədəni inteqrasiya  

D)Multinasiya  E)Kontr

143

Submədəniyyətə malik üzv və ya gəlmələrin fərqli mədəni simvollarının dəfi, yaşam tərzinin dominant mədəniyyətə 

qovuşması nə adlanır?  A)Assimilyasiya  B)Kontr  C)İnteqrasiya  

D)Relyativizm  E)Multinasiya

144


Kulturologiya nə haqqında elmdir? A)Ədəbiyyat B)İncəsənət C) 

Mədəniyyət D)Arxitektura E) Folklor
145

Fərqli həyat tərzinə malik fərdin , şəxsin etnos və millətin 

cəmiyyətdə qayda, dəyər, bilik, din, dil və həyat tərzlərinin 

məcmusunu göstərir? A)kontr  B)mədəni müxtəliflik  C)inteqrasiya   

D)assimilyasiya  E)bilik 

146


Mədəniyyətin hər hansı bir hissəsini tam mədəni çərçivəyə 

münasibətdə faktiki məkan- zaman və mühitlə şərh edən nəzəri 

aspekt:? A)inteqrasiya  B)bilik  C)mədəni relyativizm   D)kontr  

E)multinasiya  

147

Hansı müəyyən qrupun dəyərləri, münasibətləri, normaları , ənənələri və dünyagörüşünün tam olaraq  sosiuma daxil 

edilməsidir? A)kontr B)bilik  C)inteqrasiya  D)dominant 

mədəniyyət E)multinasiya

148


Hər bir mədəniyyətin ən yaxşı və ya ən düzgün olduğunu və digər 

mədəniyyətləri bu yanaşmadan müqayisə edən nəzəri baxış: ? 

A)Etnosentrizm  B)kontr  C)inteqrasiya  D)bilik  E)relyativizm 

149


Kulturoloji elmin əsas problemlərindən biri nədir? A) texniki 

nailiyyətləri öyrənmək; B) Cəmiyyətin inkişaf qanunlarını 

öyrənmək; C) Milli dəyərləri təbliğ etmək; D) İnsanın fəlsəfi 

mahiyyətini öyrənmək; E) Dünya mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi 

məsələlərinin öyrənilməsi.

150


Çoxmədəniyyətlilik nə deməkdir? A)kontr  B)inteqrasiya  

C)qloballıq  D)multinasiya  E)multikulturalizm

151

Mədəni, etnik, dini və s. müxtəlifliklərin tənzimlənməsində düzgün siyasət modellərindən biri hansıdır? A)psixoloji  B)hüquqi  

C)iqtisadi  D)multikulturalizm  E)əxlaqi

152

Nə özündə mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanmasına və inkişafına yönəlmiş siyasəti və bu siyasəti əsaslandıran ideologiyanı 

birləşdirir?  A)Multikulturalizm  B)Siyasət  C)Demokratiya  

D)Monarxiya  E)Siyasi mədəniyyət153

XX  əsrin əvvəllərində hansı görkəmli etnoqraf göstərmişdi ki, 

Azərbaycan etnoqrafiya muzeyidir?  A)A.A.Bakıxanov  

B)M.Vəliyev  C)M.Ş.Vazeh  D)Ü.Hacıbəyov  

E)C.Məmmədquluzadə

154


Hal-hazırda AR məkanında nə qədər azsaylı xalq yaşayır?  A)15  

B)35  C)45   D)80   E)70

155

Azərbaycan dünyada nümunəvi tolerantlıq örnəyi, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası dialoq məkanı , zəngin multikultural ənənələrə 

malik ölkə  kimi tanınır fikri kimə aiddir?  A).İ.Əliyev  

B)A.Rasizadə   C)N.Yusifov  D)M.Vəliyev  E)H.Rəcəbli  

156


Əhalisinin 5%-dən artığı əsas etnik kütlədən  fərqlənirsə, bu dövlət 

necə dövlətdir? A)multikultural   B)dünyəvi  C)polietnik  

D)demokratik  E)iqtisadi

157


Əhalisinin neçə faizdən artığı əsas etnik kütlədən fərqlənərsə, bu 

dövlət polietnik dövlət sayılır? A)8%   B)12%   C)9%   D)6%  

E)5%

158


Milli Azlıqların Hüquqlarının Müdafiəsi haqqında Çərçivə 

Konvensiyasının  prinsiplərindən biri səhvdir?  A)Ayrı seçkiliyin 

qadağan olunmaması  B)Söz,fikir, vicdan və din azadlığı  C)Təhsil 

almaq hüququ  D)Sərhədyanı əlaqələr və əməkdaşlıq  E)İqtisadi, 

mədəni və sosial  həyatda iştirak və.s

159


AR "Mədəni Özünüifadə Müxtəlifliyinin Qorunması və Təşviqinə 

dair Konvensiya"  ya neçənci ildən qoşulmuşdur?  A)2004  B)2006   

C)2007   D)2008 E)2009

160


"Mədəni Özünümüdafiə müxtəlifliyinin qorunması və təşviqi 

haqqında Konvensiya"nın mühüm prinsiplərindən biri səhvdir? 

A)suverenlik prinsipi  B)beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipi  C)davamlı 

inkişaf prinsipi  D)qeyri bərabərlik prinsipi  E)açıqlıq və tarazlıq 

prinsipi161

Nə sülhün təməli olmaqla , hər bir hüquqi və demokratik dövlətin 

insan hüquqlarının və plüralizmin əsas açarıdır?  A)Tolerantlıq  

B)Demokratiya  C)Polietnik  D)Oliqarxiya  E)Monarxiya

162

"Dünya Tolerantlıq Günü" nə vaxt qeyd olunur? A)18 mart B)1 dekabr  C)3 dekabr  D)16 noyabr  E)12 noyabr

163


Etnik qrupun malik olduğu əlamətlərdən biri səhvdir? A)etnososial  

B)etnopsixoloji  C)etnoiqtisadi  D)etnomədəni  E)xüsusi etnik

164

Beynəlxalq hüquqda "azlıq" anlayışı neçənci illər arası meydana gəldi?  A)1440-1460   B)1560-1648   C)1603-1616  D)1710-1815   

E)1905-1945

165

"Etnik" sözünün etimologiyasından kim bəhs etmişdir? A)C.Qrasio  B)F.Leyber  C)O.Kont  D)İ.Zimmel  E)R.Cokson

166


Fikrilərdən biri səhvdir?  A)Azlıq, qrup hüququnun subyektidir 

B)Milli azlıqlar etnik proseslər zamanı xüsusi forma və məzmun 

kəsb etmiş ayrıca etik qurumlardan ibarətdir  C)Hər bir etnik azlığın 

öz dili, adət-ənənəsi mövcuddur  D)Etnik fransız dilində olan 

"ethnikos" dan törəmişdir.  E)Etnik azlıq, adətən müəyyən bir 

ərazidə kompakt halda yaşayır.

167

"Dil və etniklik " adlı kitabın müəllifi kimdir? A)K.Fot  B)R.Cakson  C)C.Qrasio  D)F.Leyber  E)O.Kont 

168


İsveçin multikultural siyasətinin əsas istiqamətləri hansı 

strategiyalardır? A)iqtisadiyyat  B)sosial yönlü  C)mədəniyyət  

D)din  E)dil və təhsil169

Hazırda neçə xarici ölkə universitetində "Azərbaycan 

multikulturalizmi" fənni tədris olunur?  A)3  B)4    C)6    D)15  

E)10


170

2016-cı il Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyev tərəfindən nə ili elan 

edildi?  A) Multikulturalizm  B)Beynəlalq sosial işçilər  C)Əlillər   

D)İqtisadiyyat  E)Demokratiya 

171

Kim hesab edir ki, Bakı bütün dünyada multikulturalizm mərkəzinə çevrilə bilər?  A)H.Rəcəbli  B)M.Quliyev  C)Y. Quliyev  

D)M.Həsənov  E)A.Rasizadə

172

YUNESKO-ya üzv dövlətlər neçənci ildə tolerantlıq prinsipləri haqqında bəyannamə qəbul edib? A)2005  B)2000  C)2002  D)1995   

E)1999


173

Azərbaycan multikulturalizminin  siyasi banisi kimdir? A)H.Əliyev  

B)İ.Hüseynov  C)H.Rəcəbli  D)M.Quliyev  E)M.Vəliyev

174


Multikulturalizmin hansı modeli sübut edir ki, müxtəlif millətlərin 

və dinlərin təmsilçiləri öz identikliklərini qorumaqla və digərinə 

hörmətlə yanaşmaqla inkişaf etmək iqtidarındadılar? A)Amerika 

modeli  B)Avropa modeli  C)Azərbaycan modeli  D)İsveç modeli  

E)Kanada modeli

175


Hazırda dünya miqyasında müşahidə olunan iqtisadi tənəzzül 

harada multikultural dəyərlərə öz mənfi təsirini göstərir? A)Qərbdə  

B)Şərqdə  C)C.Amerikada  D)Ş.Amerikada  E)Asiyada

176


Sivilizasiyalar mövzusunda hansı tədqiqatçı yazır ki, "Yunan, Ellin 

və Roma sivilizasiyalarının bütün ətraf xalqlara və mədəniyyətlərə 

"barbar dünyası" kimi baxması sonradan ümumən Qərb 

sivilisasiyasının  digər sivilizasiyalara ayrı-seçkilik meyarları ilə 

yanaşmasının başlanğıcı olmuşdur? A)K.Marks  B)O.Rocer  

C)K.Fot D)R.Cakson  E)C.Qrasio
177

Harada ilk dəfə miqrantlara tarixi milli azlıqlara bərabər tutulan 

yanaşma tətbiq olunmuşdur? A)Asiyada  B)C.Amerikada  C)Şərqdə  

D)Ş.Amerikada E)Avropada

178

Nəsrəddin Tusi insanın yüksələ biləcəyi səbəbi nədə görürdü? A)hakimiyyətdə B)elmdə C)var-dövlətdə  D)nəfsin qorunmasında 

E)xeyirxahlıqda

179

Hollandiya neçənci illərin əvvələrindən miqrant azlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirməyə başlamışdır? A)1910 

B)1970  C)1960   D)1980  E)1950

180

Kim qeyd edir ki, "Multikultural tədbirlər Almaniyada inteqrasiyadan çox seqreqasiyaya hədəflənmişdir? A)V.Malaxov  

B)İ.Kant  C)M.Vəliyev  D)İ.Əliyev  E)O.Rocer

181

Hansı İtaliya baş naziri bildirmişdir ki, "İmmiqrantlar timsalında biz böyük potensial resurslar əldə edirik , İnteqrasiya yolu ilə getmək 

lazımdır. İmmiqrantların növbəti nəsli italyanların gələcək nəsli 

olmalıdır? A)V.Malaxov  B)D.Əliyev  C)O.Rocer  D)H.Klinton  

E)R.Prodi  

182

Aşağıdakılardan biri "Liberal-Konvensional" multikulturalist anlayış və vətəndaşlıq modelinin nümayəndələrindən deyil?  

A)C.Roulz, V.Kimilika  B)M.Valzer. Ç.Taylor  C)C.Lokk, S.Mill  

D)C.Roz ,Herder   E)T.Hobbs, Mpnteskyo

183


"Kommuniteryanist"baxış nəzəriyyəçiləri sırasına daxildir? 

A)Ç.Taylor, M.Valzer  B)C.Roulz, M.Valzer  

C)A.Manintayr,C.Roz  D)T.Hobbs,Monteskyu  E)C.Lokk,S.Mill

184


Hansı fikir yanlışdır?  A)Con Lokk təbii  qanun nəzəriyyəçisidir 

B)Vikoya görə hər bir mədəniyyət özünəməxsus xüsusiyyətlərə 

malik olaraq müxtəlifliyi təşkil edir  C)"Fars Məktubları" əsəri 

Stuart Millə məxsusdur  D)"Hər millət düşündüyü kimi 

danışır,danışdığı kimi düşünür" fikri Herderə məxsusdur  

E)Monteskyu mədəni müxtəlifliliyi psixolojik deyil,sosioloji və 
185

Biri multikulturalizmin amerikalı liderlərindən deyil?  A)Maykl 

Lind  B)Artur Şlezinqer  C)Marqaret Tetçer  D)Riçard  Beruşteyn  

E)Natan Qlazer

186

İngiltərənin multikulturalizm siyasəti haqqındakı fikirlərdən biri doğru deyil?  A)İngiltərədə multikulturalizm prinsiplərindən 

uzaqlaşmaq yerinə daha çox multikulturalizm terminindən uzaq 

durma tendensiyasının yarandığı görsənir B)İngiltərədə ingilis 

olmayanlar "xaricilər"  adlandırılır C)Hər hansı bir dinə və etnik 

qrupa mənsub insan İngiltərədə asanlıqla dövlət məmuru ola bilər  

187


"Əridən qazan"(Melting pot)  konsepsiyası  hansı ölkə üçün 

xarakterikdir?  A)Kanada  B)Avstraliya  C)Almaniya  D)ABŞ  

E)Fransa 

188


Rusiya multikulturalizmi üçün səciyyəvi deyil? A)Rusiya sovet 

ittifaqı dağıldıqdan sonra ənənəvi-dini modeli mənimsəmişdir  

B)Qafqazda etnik problemlər hər zaman Rusiya üçün təhlükə sayılır 

və bu hal-hazırda da belə davam edir  C)Lenin "Rusiya Xalqları 

Deklorasiyasının" meydana gətirmiklə sovet ittifaqında  multi-etnik 

ictimai transformasiyanın yarandığını iddia edirdi  D)Tarixdə pan-

189

XX əsrin əvvəllərində Bakı memarlığı nəyin nümunəsidir? A)Tolerantlığın B)Zərdüştlüyün  C)Multikulturalizmin  D)Sufiliyin  

E)Zərvaniliyin

190

Rəsmi statistikaya görə Avropada immiqrantların sayı: A)36 milyon B)27 milyon C)15 milyon D)21 milyon E)32 milyon

191


İslama görə tolerantlıq nədir?  A)Müxtəlif inanclı insanlar arasında 

bir körpü  B)Eynicinsli insanlar arasında bir körpü  C)Dini inanc 

hər bir insanın özündən asılı olmalı  D)Cənnət-cəhənnəm, ruhların 

dirçəlməsi  E)Çoxmədəniyyətlilik

192

Multikultiralizm  siyasətinin mahiyyəti: A)siyasi xarakterli münaqişəli vəziyyətinin siyasi üsullarla həll olunması B)siyasi və 

vətəndaş hüquqlarının, azalıqlarının müdafiəsi C)eyni bir ölkədə 

yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin mədəniyyət 

hüquqularının tanınması D)fərdin, ailənin, bütünlükdə, əhalinin 

maddi tələbatlarının ödənilməsi, həyat səviyyəsinin yüksədilməsi 193

İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında 

Beynəlxalq Konvensiyaya əsaslanan "bərabərlik hüququ " AR 

Kons.nın neçənci maddəsində qeyd olunub?  A)20  B)25  C)26   

D)30 E)31

194


"YUNESCO-nun Mədəni Özünüifadə Müxtəlifliyinin Qorunması 

və Təşviqinə dair Konvensiya" sına AR nə vaxt qoşulmuşdur?  

A)26 noyabr  2009-cu il  B)18 mart 2007-ci il  C)20 oktyabr 2005-

ci il  D)3 dekabr 1999-cu il  E)1 noyabr 2010-cu il

195

Multikulturalizmin əsaslandığı ideya forması: A)hər şeyin kökündən və dərhal dəyişdirilməsi B)etnik, irqi, dini müxtəlifliklər 

müdafiə olunmur C)milli azlıqların cəmiyyətə inteqrasiya 

olunmasına imkan vermir D)etnik-mədəni qrupların maraqlarının 

tanınması və həyata keçirilməsi E)vətəndaşlarda qanunlara əməl 

etməyə vərdiş və hörmət aşılayır

196


Multikulturalizmin əsas məqsədi: A)sosial barış, sülh və 

əməkdaşlıq B)siyasi və vətəndaş hüquqlarının, azadlıqlarının 

müdafiəsi C)mənəvi sərvətlərin qorunub saxlanılması D)mədəni 

müxtəlifliyin müdafiə olunması E)mövcud cəmiyyətin sosial 

münasibətlərinin tənqidinə və dəyişdirilməsinə yönəlmiş fikirlər

197


Fransada bütün multikulturalizm mübahisələri hansı məsələ 

istiqamətində davam edir? A)Uşaqların təhsili  B)Vətəndaşlıq 

məsələsi C)Qadının örtünməsi problemi  D)Liberal dəyərlərin qəbul 

edilməsi E)Gender problemi

198

Biri yalnışdır ? A)Roulsun ``Bir Ədalət Nəzəriyyəsi`` adlı kitabı etik plüralizm mövzusunda sistemli bir kitabdır   B) Raz 

``Azadlığın əxlaqı`` əsərində xoşbəxtliyi axtarmağın həyatın 

məqsədi, qayəsi olduğu və bunun həyat boyunca uğur və faydalı 

məqsədləri də əhatə etdiyi şəklində Aristotelçi görüşü əsas alır. 

C)Vil Kimilika``Multikultural Vətandaşlıq`` adlı əsərində 

199


 İzolyasiya siyasəti nəyi əks etdirir? A)titular etnos ilə milli 

azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin inkişafı üçün eyni şərait 

yaradılır. B)milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin ləğv 

edilməsinin qarşısını alır C)etnik, irqi, dini, mədəni dəyərlərin 

müxtəlifliklərinin qorunması  D)milli azlıqların ölkəyə daxil olub 

orada məskunlaşmasına mane olur E)milli azlıqların yaşadıqları 

200

Etnik-mədəni qrupların tələbləri əsasında dayanan əsas məsələ: A) vicdan və söz azadlığı B)hüquq və vəzifələrC)hüquq və azadlıqlar 

D)dil və din E)vətəndaş cəmiyyəti
201

Alban kilsəsi Rus çarı tərəfindən neçənci ildə ləğv edilmişdir? A) 1830-cu ildə      B) 

1831-ci ildə    C) 1833-cü ildə   D) 1834-cü ildə    E) 1836-cı ildə

202


Multikulturalizmdə slvilzasion yanaşma nə deməkdir?   A) ictimai inkişafda 

mədəniyyətlərin aparıcı rol oynaması    B) ictimai inkişafda adət və ənənələrin 

aparıcı rol oynaması    C) ictimai inkişafda qanunların aparıcı rol oynaması     

D) ictimai inkişafda dinlərin aparıcı rol oynaması     E) ictimai inkişafda 

pluralizmin aparıcı rol oynaması

203


Azərbaycan multikulturalizminin meydana gəlməsində obyektiv faktor hansıdır? A) 

tarixi, coğrafi      B) siyasi-iqtisadi     C) bioloji-mədəni    D) dini-irqi  E) nəzəri idoloji

204

H.Cavidin multikultural əhəmiyyəti?   A) Azər         B) İblis             C) Peyğəmbər    D) Şeyx Sənan    E) Knyaz

205


"Bəşəriyyətin beşiyi" kompozisiyası hansı Naxçıvanlı rəssamın rəsm əsəridir?    A) B. 

Kəngərli    B) İ.Həmzəyeva      C) A.Qədimov      D) H.Mehdiyev    E) T. Həsənli

206

İslamın dini etiqad azadlığına verdiyi dəyər bunlardan hansıdır?   A) Allah rəhm edəndir   B) Allah bağışlayandır    C) Dində məcburiyyət yoxdur      D) Hər şey 

Allahın iradəsiylə baş verir E) Allah günahları bağışlamır

207

Azərbaycanda bütpərəstlik hansı dinə stayiş edirdilər? A) Qoz ağacına      B) Şam ağacına      C) Palıd ağacına   Qovaq ağacına   E) Qara ağaca

208


Qafqazda ilk alban-xristian kilsəsi harada tikilib?   A) Qarabağda     B) Qəbələdə   C) 

Bərdədə   D) Şəkidə   E) Beyləqanda
209

Qurani Kərimdə tolerant olmayan fikir hansıdır?  A) istər inanın, istər inanmayın    B) 

Dində məcburiyyət yoxdur    C) sizin dininiz sizə aiddir    D) Dünyada hər şey Allahın 

istəyi ilə baş verir

210

Alban kilsəsinin mərkəzi iqamətgahı harada yerləşirdi?   A) Bərdədə    B) Paytakaranda   C) Dvində    D) Qanzatarda E) Beylaqan

211


Xaçın çarlığı xristian albanlar tərəfindən harada yaradılmışdır?   A) Qəbələdə    B) 

Bərdədə   C) Naxçıvanda   D) Qanazasardarda E) Beylaqanda

212

Tusi cəmiyyətin inkişafı üçün vacib hesab etdiyi şərt hansıdır?   A) var-dövlət   B) təhsil    C) ədalət   D) dözümlülük   E) səbr

213


N.Gəncəvinin bu tolerant misraları hansı əsərdə öz əksini tapmışdır?  "Zəncinin zahiri 

qaradır, ancaq sən ağzından çıxan saf sözlərə bax"    A) Leyli və Məcnun   B) Xosrov 

və şirin   C İsgəndərnamə   D) Yeddi gözəl   E) Sirlər xəzinəsi

214


Hürufilər kimi özlərinə peyğəmbər edirdilər?  A)  Məhəmmədi    B) Adəmi     C) 

Musanı    D) Fəzlullah Nəimini   E) İslam

215

Öz xalqını savadlı görmək istəyən Axundovun maarifçi kimi çıxış yolunu nədə görürdü?   A) qəzet və jurnal çapının artırılması   B) ərəb dilinin tətbiqində    C) 

Azərbaycanda rus məktəblərinin açılması    D) Yeni əlifbanı (latın) yaratmaq E) 

Mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı

216


Azərbaycan dövlət müstəqilliyini nə zaman elan etmişdir?   A) 17 oktyabr  1994   B) 

18 oktyabr  1990    C) 18 oktyabr 1991    D) 28 noyabr 1991 E) 31 Matr 1991
217

Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi nə vaxt yaradılıb?    A) 2000-ci ildə   B) 2001-

ci ildə   C) 2015-ci ildə   D) 2014-cü ildə    E) 1999-cu ildə

218


Bakı Beynəlxalq multikulturalizm mərkəzi nə vaxt yaradılıb?     A) 2014-cü ildə    B) 

2013-cü ildə  C)  2015-ci ildə   D) 1999-cu ildə E) 1916-cı ildə

219

"Ümummilli Lider H.Əliyev dini həmrəyliyin yaradıcısıdır" mövzusunda konfrans nə vaxt və harada keçirilib?     A) 15 iyun 2017-ci ildə Bakıda    B) 10 mart 2016-cı ildə 

Gəncədə    C) 6 dekabr 2017-ci ildə Naxçıvanda    D) 5 dekabr 2016-cı ildə Şəkidə   E) 

31 mart 2017-ci ildə Türkiyədə

220


Mömünə xatun türbəsinin memarı kimdir?   A) Əl Biruni   B) Rəşidədin Rudəki   C) 

Hinduşah Naxçıvani    D) İbn Əl Əsir   E) Əcəmi Naxçıvani

221

Dramaturq H.Cavidin, akademik Zərifə Əliyevanın, müğənni və bəstəkar Müslüm Maqomoyevin, akademik Həsən Əliyevin, akademik Ziya Bünyadovun, müğənni Rəşid 

Behbudovun, şərqşünas alim Aida İmamquliyevanın qəbirüstü heykəllərini yaratmış 

Azərbaycanlı heykəltəraş kimdir?   A) Əzim Əzimzadə    B) Ömər Eldarov    C) Natiq 

Əliyev   D) Aida Mahmudova   E) Məlik Ağamalov

222

"Min bir gecə" baletinin müəllifi kimdir?   A) Qara Qarayev   B) Fikrət Əmirov   C) Mayestro Nizami   D) Üzeyir Hacıbəyli   E) Rəşid Behbudov

223


"Ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirərsə bir o qədər çox zəngin olar" kəlamı hansı siyasi 

xadimə məxsusdur?   A) İ.Əliyevə    B) M. Əliyevaya   C) Ə. Elçibəyə   D) 

M.Ə.Rəsulzadəyə   E) H.Əliyevə

224


Yeddi gözəl baleti hansı bəstəkara məxsusdur?   A) Üzeyir Hacıbəyov   B) Mayestro 

Nizamiyə    C) Fikrət Əmirova   D) Qara Qarayevə   E) Arif Məlikova
225

Qafqaz Albaniyasının Kambisena vilayətində yaşamış alban soyadlarından olan 

inqilyonlar hansı dinə sitayiş edirdilər?    A) islam dininə   B) yəhudi dininə    C) 

xristian dininə    D) tanrıçılığıa    E) zərdüştlüyə

226

E.ə l əsrdə yaşamış strabonun"Coğrafiya" əsərində Qafqaz Albaniyasında yaşamış hansı xalqların adını çəkmişdir?    A) Rusların     B) Slavyanların    C) yəhudiləri     D) 

utiləri,     E) Yunanlar             

227

Yəhudilər üçün sinaqoq tikdirmiş Bakı milyonçusu kimdir?     A) A. Quliyev     B) M. Kazımbəy    C) Z. Tağıyev    D) M.Nağıyev  E) Rəsulzadə

228


Avropanın hansı ölkəsində irqçilik bu günədək mövcuddur?   A) Belçika     B) Norveç     

C) Fansa   D) İngiltərə    E) Almaniya

229

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında tolerant prinsipli maddələr hansıdır?  A) mülkiyyət hüququ   B) nikah hüququ    C) bələdiyyə seçimində imtina etmək 

hüququ   D) əmək hüququ, təhsil hüququ   E) bərabərlik, ana dilindən istifadə hüququ, 

mülki məsuliyyət hüququ

230


Multikulturalizm hansı siyasi xadim tərəfindən dövlət siyasəti kimi qəbul edilmişdir?  

A) Ə.Elçibəy    B) M.Ə.Rəsulzadəy   C) Mütəllimov   D) İ.Əliyev   E) H.Əliyev

231

Allahsızlar cəmiyyəti Bakıda neçənci ildə yaradılmışdır?  A) 1920    B) 1921   C)  1922   D) 1923  E) 1925

232


Atəşpərəstlik dininin banisi kimdir?   A) məzdək   B) mani    C) əhriman   D) zərdüşt      

E) Hörmüz
233

Multikulturalizmin ən yüksək mərhələsi?   A) demokratiyanın inkişafını 

sürətləndirmək     B) mediyanın rolunu artırmaq   C) KİV-in rolunun artırılması   D) 

vətəndaşların həyat tərzinə çevrilməsi E) etniq qurupların qorunması

234

Tolerantlıq nə deməkdir?   A) birgəyaşayış    B) çoxmədəniyyətlilik   C) mədəni müxtəliflik   D) dini dözümlülük E) humanislik 

235


Maniçilik təliminin əsasını nə təşkil edir?   A) oda, atəşə inanırdılar   B) bütlərə 

inanırdılar   C) palıd ağacına qurban verirdilər   D) xeyir və şərin mübarizəsini əsas 

sayırdılar E) onlar ət yemirdilər

236


Multikulturalizmin əsas məqsədi?   A) assimilyasiya siyasətini inkişaf etdirmək     B) 

izolyasiya siyasətini inkişaf etdirmək    C) klassik liberalizmi inkişaf etdirmək     D) 

mədəni müxtəliflikləri qorumaq və inkişaf etdirmək E) etniq qurupları intiqrasiya 

etmək


237

Bakı bulvarı hansı milyonçunun vəsaiti hesabına tikilib?   A) H.Z.Tağıyev    B) M. 

Nağıyev      C) M.Hacınski    D) Z.Bünyadov E) Rəsulzadə

238


Multikulturalizmiin ən yüksək mərhələsi nədir?   A) vətəndaşların həyat tərzi və dövlət 

siyasətidir    B) azsaylı xalqlara azadlıq vermək deməkdir     C) mədəni dəyərləri 

qorumaa deməkdir    D) tolerantlığı inkişaf etdirmək deməkdir E) Mədəniyyətlər arası 

dialoqun tərəqisi

239

Ü.Hacıbəyli H.Cavidin hansı multikulturalist əsərinə əsasən opera yazıb?    A) İblis   B) Knyaz   C) Şeyx Sənan   D) Cavidnamə    E) Azər

240


"Kim əcdadının adını çəkə bilirsə o siyasi cəhətdən mövcuddur" fikri kimə 

məxsusdur?    A) Vill Knilva    B) Pyocommel    C) Teylor    D) Lotman
241

İsmailiyyə binasını hansı  Bakı milyonçusu tikdirib?   A) H.Z.Tağıyev    B) M.Nağıyev    

C) M.Hacınıski    D) M. Kazım bəy E) Ö.Eldarov

242


Mini azlıqlar yaşadıqları cəmiyyətin qanunlarına hörmətlə yanaşmalıdırlar fikri kimə 

məxsusdur?   A) Ç.Kukatava    B) F.Lotmana    C) V.Kimlikaya    D) M.Veberə    E) 

M.Moleatirə  

243


Azərbaycanda muıtikulturalizm dövlət siyasətidir, eyni zamanda bu bizim həyat 

tərzimizdir fikri hansı siyasi xadimə məxsusdur?    A) Əhməd bəy Topçubaçova    B) 

Məmmədəmin.Rəsulzadəyə    C) Heydər Əliyevə   D) İlham Əliyevə   E) Əbülfəz 

Elçibəyə


244

Multikulturalizmin gələcəyinə inanmayan ölkələri göstərin.   A) Böyük Britaniya, 

Fransa, Almaniya   B) İsrail, Rusiya    C) Türkiyə, CAR    D) Kanada, Norveç, İsveç  

E) Erməistan Gürcüstan

245

Multikulturalizmin siyasi modelinin, assimilyasiya və izolyasiya modelindən üstün olması ideyası hansı siyasi xadimə məxsusdur?   A) H.Əliyevə    B) İ.Əliyevə    C) 

R.Mehdiyevə   D) M.Ə.Rəsulzadəyə   E) V.Kimlikaya

246

"Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir" multikultural kəlamı hansı Azərbaycan mütəfəkkirinə aiddir.   A) N.Gəncəviyə    B) M.Füzuliyə    C) M.F.Axundzadəyə   D) 

H.Cavidə   E) Ə.Ağaoğluna

247

"Ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirərsə, bir o qədər çox zəngin olar" fikri hansı siyasi xadimə məxsusdur?   A) M.F.Axundzadəyə   B) M.Ə.Rəsulzadəyə   C) Ə.Elçibəyə   D) 

Xoyskiyə   E) H.Əliyevə

248

"Ləzginka" rəqsi hansı xalqın milli rəqsi sayılır?   A) azərbaycanlıların   B) türklərin    C) dağıstan xalqlarının   D) talışların    E) tatların


249

"Venetsiya günəşi altında" və "İspan məhəllələri" əsərlərinin müəllifi kimdir?  A) 

Salam Salamzadə   B) Tahir Salahova    C) Toğrul  Nərimanbəyov    D) Mikayıl 

Abdullayevə   E) Əzim Əzimova250

"Arşın mal alan" filmi neçənci ildə çəkilmişdir?   A) 1941    B) 1943    C) 1945    D) 1948   E) 1960

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq -> III -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
III -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E
Huquq -> Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə