Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. XəlifəYüklə 37,26 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.05.2018
ölçüsü37,26 Kb.
#43470


1

Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini 

sabitləşdi və geniş yayıldı?  a) Xəlifə Ömər. b) .Xəlifə 

Osman.  c) Xəlifə Əli.  d) Xəlifə Əbu Bəkr.  e) Xəlifə 

Həsən.

2

 Dəmirdövründəhansı musiqi alətləri olmuşdur? a) 

fleyta, 

nağara


 b) arfa, kanon c) piano, kaman.d) 

təbil, şeypur.e) tar, saz.

3

Buzlaqlar dövründə insan yaşayışının olmasını elm nəvaxt sübut etmişdir? a) 1912. b) 1860

. c)  1890.d) 

1920.e) 1854

4

Mis və Tunc dövründə tətbiqi-dekorativ incəsənətin hansı növləri formalaşmışdır? a) keramik, metal 

vəgilqablar. b) dəmir, daşalətləri.c) mis, 

alüminiumqablar. d) bişmişkərpicdənbinalar.e) 

çiykərpicdənevlər.

5

XII əsr Azərbaycan şairlərindən Xaqaninin, Mücirəddin Beyləqaninin yaradıcılığını 

yüksəkqiymətləndirən Hindistan şairi kimdir? a) 

Ə.X.Dəhləvi. b) M.Qandi. c) C.Nehru. d) 

S.Sührəvərdi. e) Aşoka.

6

“İtaliya mədəniyyəti” kitabının müəllifi kimdir? a) E.V.Taylor. b) M.B.Katon. c) Homer. d) Petrarka. e) 

Fukidid.


7

Naxçıvandakı “Möminə Xatun” məqbərəsi neçənci 

əsrin abidəsidir? a) XIX əsr. b) XII əsr. c) III əsr. d) 

VII əsr. e) IV əsr.

8

Bəşəriyyət dünyanın yaranması və Yer üzünü su basması haqda ilk məlumatı hansı xalqdan almışdır? 

a) akkadlardan. b) yunanlardan. c) şumerlərdən. d) 

misirlilərdən. e) assuriyalılardan.

9

. Dünyada ilk dəfə gil xəritələr, kitabxana kataloqları hansı xalq tərəfindən yaradılmışdır? a) babilistanlılar. 

b) akkadlar. c) dorilər. d) romalılar. e) şumerlər.

10

Hansı alman kulturoloqu şumer dilinin türk ləhcələriylə qohumluğunu qeyd etmişdir? a) 

R.Qünter


.

 b) F.Hegel. C. İ.Kant. d) F.Feyerbax. e) 

V.Höte.

11

Şumer dövlətinin süqutundan sonra Yaxın Şərqdə 
12

Babilistandatikilənucuşişqüllələr, 

qızılsuyunaçəkilmişarkalarvəucatavanlarhansısənətn

övünəaiddir? a) 

monumental memarlıq sənəti. b) 

qotikaüslubu. c) şərqüslubu. d) rəssamlıq. e) qrafika.

13

İkiçayarası xalqlardan hansı “Astronomiyanın atası” adlandırılmışdır. a) şumerlər. b) assuriyalılar. c) 

babilistanlılar.

 d) akkadlar. e) xəzərlər.

14

Hansı dramaturq “Saylem cadugərləri” əsərində inkvizisiya dəhşətlərini ifşa etmişdir? a) A.Miller. b) M.P.Katon. c) 

TsinŞinxuand. d) E.B.Taylor. e) B.İ.Avdiyev.

15

Misirdə yazı mədəniyyəti e.ə. neçənci minilliyə təsadüf edir? a) e.ə. 5-ci minillik. b) e.ə. 3-cü minillik

c) e.ə. 6-cı minillik. d) e.ə. 1-ci minillik. e) e.ə. 2-ci 

minillik.

16

E.ə. III-II minilliklərdəehramlarvətürbələrhansı tikinti materialından tikilirdi? a) bişmiş kərpicdən. b) gildən. 

c) daşdan.

 d) çiy kərpicdən. e) taxtadan.

17

“Misirlilər yunanların, romalıların və yəhudilərin müəllimidir” sözləri hansı şair-filosofa aiddir? a) 

Kamyu. b) Dante. c) Petrarka. d)  Cordano Bruno e) 

Herodot.

18

Misirdəpapiruskağızı hansı minillikdə kəşf edilmişdir? a) e.ə. III

 

minillikdə. b) e.ə. IV minillikdə. c) e.ə. II 

minillikdə. d) eramızın I minilliyində. e) e.ə. V 

minillikdə.

19

Yaponların Avropa standartlarına uyğun gəmiçilik sənayesi nə vaxt öz inkişafının yüksək mərhələsində 

olmuşdur? a) XVIII əsrdə. b)

 XIII əsrdə. c) XVII 

əsrdə. d) IX əsrdə. e) VIII əsrdə.

20

Neçənci əsrdə hind zəvvarları Suraxani məbədgahını Suraxani ziyarətetmişlər? a) XV əsrdə. b) IX əsrdə. c) XII əsrdə. d) VIII 

əsrdə. e) XVI əsrdə.
21

Atropatenalıların (kənd əhalisi) məşğuliyyətləri nədən 

ibarət idi? a) ovçuluq, balıqçılıq. b) əkinçilik, 

maldarlıq, atçılıq. c) su kanalları çəkirdilər. d) 

dulusçuluq, keramika. e) sənətkarlıq.

22

Qədim Roma tarixçisi Pliniyə görə “Avesta”nın  ilkin həcmi neçə misradan ibarət olmuşdur? a) 3 min 

misra. b) 1 milyonmisra. c) 2  milyon. d) 100 min 

misra. e) 4 min misra.

23

Atropatenadövlətidövründəictimaibinaların tikintisində memarlığa aid bəzək işlərində hansı tikinti 

materialından istifadə olunurdu? a) çay daşlarından. 

b) kərpicdən. c) çınqıldan. d) əhəng daşından. e) 

gildən.


24

Şumer


 dövlətinin süqutundan sonra Yaxın Şərqdə 

diplomatik yazışmalar hansı dildə gedirdi? a) yunan. 

b) roma. c) akkad. d) çin. e) hind.

25

Kritdə iqtisadiyyatın əsasını nə təşkil edirdi? a) kənd təsərrüfatı. b) hərbi sənaye. c) sənətkarlıq. d) ticarət. 

e) mədəniyyət əlaqələri.

26

Kritlilər neçənci minillikdə totemlərə sitayiş edirdilər? a) e.ə. III

 

minillikdə. b) eramızın I minilliyində. c) e.ə. 

V-IV minilliklərdə. d) e.ə. II- I minilliklərdə. e) e.ə. VI-

V minilliklərdə.

27

Kimlərinhakimiyyətəgəlməsiiləe.ə. XII-XI əsrlərdəYunanıstanda “dəmir dövrü” başlandı? a) 

aynıların. b) yunanların. c) makidoniyalıların. d) 

dorilərin. e) keltlərin.

28

Yunanıstanın arxaik dövr mədəniyyəti hansı əsrləri əhatə edir? a) e.ə. VIII-III əsrlər.

. b)

 e.ə. V-IV əsrlər. 

c) e.ə. III-I əsrlər. d) e.ə. IX-VII əsrlər. e) VI-IV əsrlər.

29

Yunanıstanın “klassik dövr” mədəniyyəti kimin hakimiyyəti illərinə təsadüf edir? a) çarMinoyun. b) 

çarAqamenonun. c) hökmdarMenelayın. d) 

hökmdarPeriklin. e) çar II Filippin.30

“Etruskfənni” deyilən elm sisteminəvaxtyaranmışdır? 

a) e.ə. III əsrdə. b) e.ə. IX əsrdə. c) e.ə. IV əsrdə. d) 

e.ə. II əsrdə. e) e.ə. V əsrdə.

31

“Romalılar movhumatla çox bağlıdırlar, bununla belə, olduqca sərtdirlər...” sözləri hansı alman filosofuna 

məxsusdur? a) F.Hegel. b) İ. Kant. c) F. Şiller. d) F. 

Klinger. e) V. Höte.

32

 Kim Siseronu “İtaliya İntibahının ilk böyük sənətkarı” adlandırıb? a) S. Utçenko. b) A. Seneka. c) M.Avreli. 

d) L. Kar. e) F. Hegel.

33

Kim Siseronun “itmiş” sayılanəsərlərinitapıbxalqaçatdırmışdır? a) Homer. b) 

Petrarka. c) Holbax. d) Didro. e) Voltor.

34

XIII əsrdə Avropada  başlanan inkvizisiya İspaniyada neçənci ildə xüsusi  dekretlə ləğv olundu? a) 1815 .b) 

1920. c) 1834. d)  1793. e) 1954.

35

QərbiAvropadaneçənciəsrdə “Humanizm hərəkatı” genişlənmişdir? a) XIV əsrdə. b) XX əsrdə. c) XV 

əsrdə. d) VIII əsrdə. e) XIII əsrdə.

36

“Teatr xalqı tərbiyə etmək üçün qüdrətli vasitədir” sözləri hansı fransız maarifçi-filosofa aiddir. a) 

J.Z.Dalamber. b) D.Didro. c) Ş.Monteskyö. d) 

M.A.Volter. e) İ.İ.Russo.

37

“İncil” neçənci əsrdə yaranmışdır? a) e.ə. III-II əsrlərdə. b) e.ə. IV-III əsrlərdə. c) b.e. I əsrində. d) 

e.ə. VI-V əsrlərdə. e) e.ə. II-I əsrlərdə.

38

Knyaz Vladimir neçənci ildə pravoslav dinini qəbul edib? a) 993-cü ildə. b) 988-ci ildə. c) 561-ci ildə. d) 

857-ci ildə. e) 798-ci ildə.

39

“Poeziya kainatın vəznini (ritmini) tutmaqdırsa, fikir onu sistemə salmaqdır” sözləri hansı İtaliya 

filosofuna məxsusdur?  a) B. Kroçe. b) Vergili. c) 

Strabon. d) Kafka. C. Apuley.

40

. “Simvolizmin manifesti” əsərinin müəllifikimdir? a) Ş.Bodler. b) A. Rembo. c) P.Verlen. d) J.Moreas. e) 

S.Mallarme.
41

“İncəsənət əsəri – şəxsin, yəni fərdin emosional 

vəziyyətinin xüsusi ifadə vasitəsidir” sözləri kimə 

məxsusdur? a) A.Kamyu. b) J.P.Sartr. c) Z.Freyd. d) 

A.Breton. e) S.Bekker.

42

“Şərqdə dinə münasibət məsələsi fövqəladə əhəmiyyət daşıyır” sözlərinin müəllifi kimdir? a) 

M.F.Axundov. b) A.Bakıxanov. c)M.Mahmudbəyov. d) 

A.Şaiq. e) N. Nərimanov.

43

“Yeddigözəl” baletinin müəllifi kimdir? a) Q.Qarayev. b) F.Əmirov. c) C.Cahangirov. d) A.Məlikov. e) Ü. 

Hacibeyov 

44

“100 tip” adlı məşhur silsilə rəsmləri Azərbaycan rəssamlarından kimə məxsusdur? a) Ə. Əzimzadəyə. 

b) T.Salahova. c) Q.Xalıqova. d) S.Salazadəyə. e) 

Ş.Şərifzadəyə.

45

Panfletlərinə və vəzifəli aristokratlarla ixtilaflara görə 2 dəfə Bastiliyaya salınmış, sonra isə Londona 

sürgün edilmiş  maarifpərvər yazıçı, alim kimdir? a) 

M.A.Volter. b) D.Didro. c) Ş. Monteskyö. d) A. 

Holbax. e) J. Büffon.

46

İngiltərədə Oksford və Kembric universitetlərinin açılışı neçənci əsrə aiddir? a) XI əsr. b) IV əsr. c) XIII 

əsr. d) XX əsr. e) XII əsr.

47

“Dövləti filosoflar, hərbiçilər, sonra isə sənətkarlar idarə etməlidir” sözləri kimə aiddir? a) Demokrit. b) 

Fales. c) Pifaqor. d) Platon. e) Herodot.

48

“Dözümlülük, möhkəmlik, sadəlikvəazdanışmaq insanı humanizmə yaxınlaşdırır” sözlərini kim 

demişdir? a) Budda b) Konfutsi  c) Kroçe. d) Kamyü. 

e) Russo.

49

E.ə. 1500-cü illərdəhansı hərbi qəbilə tez-tez Hindistana hücum edirdi? a) dorilər. b) çinlilər. c) 

arilər. d) hunlar. e) çinlilər.

50

Məhəmməd Peygəmbər neçənci ildə anadan olmuşdur? a) 570-

ci  il. b) 615-ci il. c) 780-ci il. d) 565-

ci il. e) 500-cü il.Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?
Incesenet -> Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyi

Yüklə 37,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə