Hər hansı ərazi haqqında ümumi təsəvvür formalaşdırırYüklə 85,7 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.10.2018
ölçüsü85,7 Kb.
#77639


201.

Hər hansı ərazi haqqında ümumi təsəvvür formalaşdırır.                      

A) obzor ekskursiyalar                                                                                    

B) tematik ekskursiyalar                                                                                 

C) tarixi ekskursiyalar                                                                                      

D) etnoqrafik ekskursiyalar                                                                            

E) sınaq ekskursiyaları 

202.


Məzmununa görə ekskursiyaların təsnifatı neçədir?                                

A) 6                                                                                                                  

B) 5                                                                                                                    

C) 3                                                                                                                   

D) 2                                                                                                                 

E) 1


203.

Hansı növ tarixi, istehsal, sənətşünaslıq yönümlü təşkil oluna bilər?                                                                                                            

A) Çoxplanlı ekskursiyalar                                                                       

B) Sınaq ekskursiyaları                                                                           

C) Məntiqi ekskursiyalar                                                                              

D) Arxeoloji ekskursiyalar                                                                          

E) Tematik ekskursiyalar 

204


Bunlardan biri hadisə və ya məhsulu başqalarına nümayiş etdirmək 

məqsədilə təşkil olunan ekskursiyalardır.                                A) 

Ekskursiya-tamaşa                                                                               

B) Ekskursiya-nümayiş                                                                          

C) Ekskursiya-göstəriş                                                                          

D) Ekskursiya-reklam                                                                                     

E) Ekskursiya-tədris205

Bunlardan biri sənətşünaslıq yönümlü ekskursiyanın yarımnövüdür.                                                                                        

A) Tarixi-bədii                                                                                          

B) Tarixi-musiqi                                                                                        

C) İstehsal-tarixi                                                                                         

D) Hərbi-tarixi                                                                                             

E) Tarixi-bioqrafik

206


Ekskursiyanın tərtibinin son mərhələsi hansıdır?                                                

A) Ekskursiyanın qiymətləndirilməsi                                                   

B) Ekskursiyanın dizaynı                                                                          

C) Ekskursiyanın təsdiqi                                                                    

D) Ekskursiyanın marşrutu                                                                   

E) Ekskursiyanın xəritəsi

207

Ekskursiya marşrutunun əsas vəzifəsi nədir?                                      A) Ekskursiya mövzusunun tam açılması                                               

B) Ekskursiyanın qiymətləndirilməsi                                                      

C) Ekskursiyanın planlanması                                                              

D) Ekskursiyanın sxematikləşməsi                                                       

E) Ekskursiyanın marketinqi

208


Pratik olaraq ekskursiya marşrutlarının neçə variantda hazırlanması 

məlumdur?                                                                        A) 6                                                                                                          

B) 5                                                                                                            

C) 4                                                                                                              

D) 3                                                                                                           

E) 1        
209

Çoxplanlı şəhər ekskursiyaları hansı əsasda qurulur?                        

A) Xronoloji                                                                                              

B) Tematik-xronoloji                                                                                

C) Tematik                                                                                                 

D) Arxitektik                                                                                              

E) Klassik

210


Ekskursiyada təqdim olunan obyektlər necə qruplaşdırılır?               

A) Maddi və mənəvi                                                                               

B) Böyük və kiçik                                                                                    

C) Münasib və bahalı                                                                             

D) Sadə və mürəkkəb                                                                              

E) Əsas və əlavə

211

Ekskursiyalara qarşı əsas şərt nədir?                                                   A) Maraqlı olması                                                                                     

B) Qiymət                                                                                                 

C) Komfort                                                                                               

D) Təhlükəsizlik                                                                                         

E) Vaxt

212


Ekskursiyalara elmi yanaşmalar başlamışdır.                                            

A) Turizmin yaranması ilə                                                                      

B) Kütləvi turizmin yaranması ilə                                                          

C) Kənd turizminin yaranması ilə                                                            

D) Turizm marşrutlarının formalaşması ilə                                          

E) ÜTT-nin yaranması ilə
213

Yeni bir ekskursiyanın hazırlanması kimə həvalə olunur?                 

A) Turoperator                                                                                       

B) Turagent                                                                                             

C) Yaradıcı qrup                                                                                     

D) Dövlət                                                                                                 

E) Otel rəhbərliyi

214


Yeni bir ekskursiyanın hazırlanması zamanı ilkin vəzifə nədir?                 

A) Məzmunun müəyyən olunması                                                                                       

B) Bələdçi mətninin tərtibi                                                                                             

C) Ekskursiyanın təsdiq olunması                                                                                    

D) Materialın seçilməsi və öyrənilməsi                                                                                                 

E) Ekskursiyanın metodikasının müəyyən olunması

215

Turizm marşrutlarının ən geniş təsnif olunduğu kateqoriya hansıdır?                                                                                               

A) Müddət                                                                                                          

B) Motiv                                                                                                            

C) Nəqliyyat vasitələrindən asıllıq                                                                                                              

D) Əlamət                                                                                                           

E) Xətti quruluş        

216

Ekskursiyaların təşkili zamanı hansı dərketmə prosesindən keçilir?                                                                                                 A) Sadə və mürəkkəb                                                                         

B) Hissi və məntiqi                                                                                         

C) Şaquli və üfiqi                                                                                 

D) Sadə və məntiqi                                                                                       

E) Metodik və tematik217

Səs, temperatur, qoxu, sürət hansı növ dərketməyə aiddir?             

A) Hiss                                                                                                    

B) Metodik                                                                                              

C) Məntiq                                                                                                

D) Mürəkkəb                                                                                           

E) Sadə

218


Ekskursiyalar zamanı bir-birinə bənzər obyektlərin 

xüsusiyyətlərinin müqayisəsi hansı metoda qiddir?                         

A) Deduksiya                                                                                         

B) Kompleks yanaşma                                                                           

C) Koordinasiya                                                                                     

D) Sintez                                                                                                  

E) Analogiya

219


Ekskursiyanın məzmununun qavranılması neçə növ pisxoloji 

prosesin vəhdətində baş verir?                                                                        

A) 6                                                                                                          

B) 5                                                                                                            

C) 4                                                                                                              

D) 3                                                                                                           

E) 1        

220


Ekskursiyalar zamanı yaranan pisxoloji vəziyyətin növlərinə aid 

deyil.                                                                                                        

A) Ümumi pisxoloji vəziyyət                                                                

B) Emosional vəziyyət                                                                           

C) Sosial-pisxoloji vəziyyət                                                                  

D) İntellektual yaradıcılıq vəziyyəti                                                     

E) İdari vəziyyət221

Ekskursiyanın yaradılması zamanı yaranan məntiqi təfəkkürdən 

doğan qanunlara aid deyil.                                                                                                        

A) Eynilik                                                                                             

B) Əkslik                                                                                              

C) Üçüncünün istisna olunması                                                                  

D) Kifayət qədər əsaslılıq                                                                  

E) Məntiqlilik

222

Aşağıdakılardan hansı ekskursiyalar zamanı yaranan məntiqi qanunlardandır?                                                                                     

A) Müqayisə                                                                                          

B) Təhlil                                                                                                   

C) Sintez                                                                                                  

D) Müəyyənlik                                                                                       

E) Mücərrəd təfəkkür

223

Ekskursiyalar zamanı insanın əldə etdiyi yeni biliklər neçə yerə bölünür?                                                                                                  

A) 5                                                                                                          

B) 6                                                                                                           

C) 2                                                                                                           

D) 3                                                                                                           

E) 4


224

Ekskursiyalarda təqdimat zamanı istifadə edilən məntiqi keçidlərin 

funksiyalarına aid deyil.                                                        A) 

Bənzərlik                                                                                            

B) Sərbəstlik                                                                                            

C) Asılılıq                                                                                                

D) Əlaqəlilik                                                                                            

E) Təzadlılıq
225

Hası məntiqi qanuna görə bələdçi baxış zamanı müxtəlif fikirlər 

doğuracaq ifadələrə yol verməməlidir?                                               

A) Eynilik                                                                                                

B) Ziddiyyət                                                                                             

C) Kifayət qədər əsaslılıq                                                                      

D) Sərbəstlik                                                                                           

E) Üçüncünün istisna olunması

226

Ekskursiyalar zamanı bələdçinin pedaqoji fəaliyyəti neçə mərhələdən ibarətdir?                                                                            

A) 6                                                                                                          

B) 5                                                                                                           

C) 3                                                                                                           

D) 4                                                                                                           

E) 1


227

Bələdçinin pedaqoq kimi malik olmalı olduğu keyfiyyətlər sırasına 

aid deyil.                                                                                   A) 

Konstruktivlik                                                                                   

B) Ünsiyyətçilik                                                                                      

C) Təşkilatçılıq                                                                                        

D) Tanıtım qabiliyyəti                                                                            

E) Yaraşıqlı olmaq

228

Ekskursiya fəaliyyəti zamanı bələdçinin yerinə yetirdiyi iki mühüm vəzifə hansıdır?                                                                         A) 

Düşündürmə və dərketmə                                                               B) 

Bilikləndirmə və tərbiyələndirmə                                                     

C) Təşkilatlanma və idarəetmə                                                             

D) Birləşdirmə və əlaqələndirmə                                                          

E) Təşkilatlanma və koordinasiya
229

Ekskursiya zamanı pedaqoji proseslərdən istifadədə hansı 

metodlardan istifadə olunur?                                                                                                  

A) Sintez və analız                                                                                                          

B) Sadə və mürəkkəb                                                                                                          

C) Təhlil və analiz                                                                                                           

D) İnduktiv və deduktiv                                                                                                           

E) Üfüqi və şaquli

230

Başlanğıc və son nöqtələrin üst-üstə düşdüyü və bir neə məntəqənin ziyarət edildiyi turizm marşrutudur.                                                                                                  

A) Dairəvi marşrut                                                                                                          

B) Tematik marşrut                                                                                                           

C) Xətti marşrut                                                                                                           

D) Radial marşrut                                                                                                            

E) Kombinasiyalı marşrut

231

Əyaniliyin reallaşma prinsipi olub ekskursiya obiyektləri ilə üzbəüz tanış olmaq deməkdir?                                                                                                  

A) Animasiya                                                                                                          

B) Təqdimat                                                                                                           

C) Nümayiş                                                                                                           

D) Baxış                                                                                                           

E) Dərketmə

232

Ekskursiyalar zamanı təqdimat neçə elementdən ibarət olur?                                                                                                  A) 1                                                                                                          

B) 2                                                                                                           

C) 3                                                                                                           

D) 4                                                                                                           

E) 5233

Ekskursiyalar zamanı təqdimat hansı formalarda olur?                                                                                                  

A) Sadə və mürəkkəb                                                                                                          

B) Sujetli və sujetsiz                                                                                                           

C) Açıq və qapalı                                                                                                           

D) Çoxpilləli və sadə                                                                                                           

E) Məntiqi və elmi

234


Ekskursiya obyektinin səmərəli təqdimatını keçirmək üçün lazım 

olan şəraitlərə aid deyil?                                                                                                  

A) Təqdimat nöqtəsi                                                                                                          

B) Təqdimat vaxtı                                                                                                           

C) Təqdimatın mövzusu                                                                                                           

D) Turistin fikirləri                                                                                                           

E) Bələdçinin bilik səviyyəsi

235


Təqdimatın xüsusiyyətləri sırasına daxil deyil?                                                                                                  

A) Aktivlik                                                                                                          

B) Məntiqi ardıcıllıq                                                                                                           

C) Təqdimatın üstün mövqeyi                                                                                                           

D) Süjet                                                                                                           

E) Komfort

236

Ekskursiyalar zamanı təqdim olunan obyekt haqqındakı obrazlı informasiyadır.                                                                                                  

A) Bələdçi mətni                                                                                                          

B) Baxış                                                                                                           

C) Nümayiş                                                                                                           

D) Təqdimat                                                                                                           

E) Təqdimat çıxışı
237

Təqdimat çıxışının xüsusiyyətləri neçədir?                                                                                                  

A) 6                                                                                                          

B) 5                                                                                                           

C) 4                                                                                                           

D) 3                                                                                                           

E) 2

238


Ekskursiyalar zamanı təqdimat çıxışı hansı formalarda istifadə 

olur?                                                                                                     

A) İlkin və təkmilləşdirilmiş                                                                                                          

B) Rəvayət və qurucu hekayə                                                                                                          

C) Sadə və mürəkkəb                                                                                                          

D) Açıq və qapalı                                                                                                           

E) Qrafik və şifahi

239


Təqdimatla olan qarşılıqlı münasibətinə görə təqdimat çıxışı 

neçədir?                                                                                                  

A) 6                                                                                                          

B) 5                                                                                                           

C) 4                                                                                                           

D) 3                                                                                                           

E) 1

240


Təqdimat çıxışının məzmununda şifahi sübut olmaması onun məhz 

bu xüsusiyyətini səciyyələndirir.                                                                                                  

A) Ünvanlılıq                                                                                                          

B) Təqdimatdan asılılıq                                                                                                           

C) Tamaşaçı təsdiqi                                                                                                           

D) Konkretlik                                                                                                           

E) Qrupun hərəkət sürətindən asılılıq241

Bələdçi aşağıdakı vəzifələrdən hansını yerinə yetirmir?                                                                                                  

A) İnformator                                                                                                          

B) Şərhçi                                                                                                           

C) Həmsöhbət                                                                                                           

D) Emosional lider                                                                                                           

E) Təchizatçı

242


Bələdçi çıxışının tətbiq olunma formalarından biri deyil                                                                                                 

A) Referat                                                                                                          

B) Məruzə                                                                                                           

C) Çıxış                                                                                                           

D) Mühazirə                                                                                                          

E) Qısa danışıq

243

Xarici nitqin neçə forması mövcuddur?                                                                                               A) 2                                                                                                          

B) 3                                                                                                           

C) 5                                                                                                           

D) 6                                                                                                           

E) 7

244


Hadisə və ya predmet haqqında bələdçinin öz rəyini bildirmədən 

danışması onun hansı vəzifəsinə aiddir?                                                                                              

A) Şərhçi                                                                                                          

B) İnformator                                                                                                           

C) Məsləhətçi                                                                                                           

D) Həmsöhbət                                                                                                           

E) Emosional lider245

Bələdçinin istifadə etdiyi məhz bu nitq insanın əvvəllər aldığı 

biliklərə əsaslanır.                                                                                                

A) Xarici nitq                                                                                                          

B) Şifahi nitq                                                                                                           

C) Kompleks nitq                                                                                                           

D) Daxili nitq                                                                                                          

E) Yaradıcı nitq

246

Sürücü tərəfindən qəti yol verilməzdir.                                                                                             A) Hərəkət zamanı turistlərlə söhbət                                                                                                          

B) Hərəkət rejiminin seçilməsi                                                                                                           

C) Hərəkət sürətinin tənzimlənməsi                                                                                                           

D) Turistlərin nəqliyyatda rahatlığının təmini                                                                                                           

E) salonun təmiz saxlanması

247


Hansı özündə turizimdə təhlükəsizlik məsələlərini də ehtiva edən 

milli sənəddir?                                                                                               

A) turizmin Osaka Bəyannaməsi                                                                                                          

B) Azərbaycan Respubilkasının Turizm haqqında Qanun                                                                                                           

C) Haaqa bəyannaməsi                                                                                                           

D) Turizm  Əxlaq Kodeksi                                                                                                          

E) Turizm Xartiyası

248


Səyahət zamanı turistlərin təhlükəsizliyinin təmini üçün zəruridir.                                                                                               

A) Vergi                                                                                                          

B) Viza                                                                                                           

C) Siğorta                                                                                                           

D) Passport                                                                                                           

E) Turizm yollayışı
249

Bələdçinin vəzifələrinə aid deyil.                                                                                               

A) Turistlərin suallarını cavablandırmaq                                                                                                          

B) Lazım olduqda sürücüyə yardım etmək                                                                                                           

C) Sürücüylə nəzakətli olmaq                                                                                                           

D) Turistlərin siğortalanması                                                                                                           

E) Turistlərə qarşı hörmətlə yanaşmaq

250


Təhlükəsizlik üçün turistlərin öz pulunu saxlaması tövsiyə olunur.                                                                                                 

A) Nömrədə                                                                                                          

B) Bankda                                                                                                           

C) Turagentlikdə                                                                                                           

D) Gömrük məntəqəsində                                                                                                          

E) SeyfdəKataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E

Yüklə 85,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə