Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370Yüklə 29,85 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü29,85 Kb.
#42494


1

Ill nəsil  kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: A)IBM 360 və 370 

B)ENIAC  C)Minsk-2   D)Ural  E)Heç biri

2

Verilənlər bazasının idarəetmə sistemində  verilənlər bazasının yaradılmasının emal və tətbiqi üçün istifadə olunan proqram hansıdır  A)ms word  B)ms excel  

C)pover point  D)ms access E)paint

3

Sistem proqramlarına hansilar aiddir.A)proqramlaşdırma vasitələri, mətn

redaktorları B)əməliyyat sistemləri, servis proqramları C)interpretator, ms

excel   D)VBİS, qrafiki redaktorları   E)Translyator, mətn redaktorları 

4

Maqnit diskdə informasiya hansı formada saxlanılır   A)fayl şəklində  B)cədvəl şəklində   C)şəkil formasında   D)mətn şəklində   E)heç bir şəkildə

5

Qovluqda neçə fayl saxlamaq olar A)1 fayl B)4 fayl C)65 fayl D)255 fayl E)ixtiyari sayda

6

Word mətn redaktorunda mətnin sürətini çıxarır və bufer yaddaşa göndərir   A) ctrl+c   B) ctrl+a   C) Alt+end   D) Alt+home  E) Shift+end

7

Böyük inteqral və çox boyük inteqral sxemlər  istifadə edilirdi:  A)I nəsil  kompyuterlərdə  B)II nəsil kompyuterlərdə  С)IV nəsil kompyuterlərdə D)III 

nəsil kompyuterlərdə  E)V nəsil kompyuterlərdə

8

Ms DOS-da fayl adı kimi maksimum neçə simvoldan istifadə olunur A) 8 B) 16C) 256  D) 32   E) 64

9

Aşağıdakılardan hansılar Ms Office proqram paketinə daxil deyil  A)C++  B)Ms Access  C)Ms Excel  D)Ms Power Point  E)Ms Word

10

Prosessor harada yerləşir?  A) Ana kart üzərində yerləşir B) RAM- da yerləşir C) BİOS -da yerləşir D) Hard diskdə yerləşir E) Qida blokunda yerləşir

11

Aşağıdakılardan hansıla icra olunan proqram fayl genişlənmələridir A)COM,BMP B)BAT, DOC C)PSD, XLS  D)COM, EXE  E)GİF, JPG

12

 Monitorda göruntünün parlaqlıği və daha canlı gorünusü kompyuterin hansı hissəsindən asılıdır. A)Əməli yaddas  B)Kes yaddas  C)Prosessor  D)Video –card   

  E)Audio -card

13

İşçi stolun əsas obyektləri hansılardır? A) My computer, My documents, Recycle Bin, internet explorer obyektləri  B) Start düyməsi, şəkillər, rənglər  C) işçi stolda 

olan sənədlər, proqram nişanları, yarliklar D) Kompyuterin yaddaş qurğuları, 

proqram nişanları və sənədlər E) klaviatura, maus və printer

14

Aşağıdakılardan hansı utilit adlanır A)Tətbiqi proqram paketi  B)Texniki xidmət proqram paketi  C)Xidməti proqram paketi  D)PPT  E)Нес biri

15

Caps Lock klavişinin vəzifəsi nədir A)seçilmiş əmri ləğv etmək B)böyük hərflə yazma rejiminə keçmək C)simvolları əvəzetmə rejiminə keçmək D)simvolları 

kiçik edir E)seçilmiş əmri daxil etmək

16

Delete düyməsi  hansı əməliyyatı yerinə yetirir? A) Kursordan sağ tərəfdə yerləşən işarəni silir B) Sətirlər arası məsafəni təyin edir C) Kursordan sol tərəfdə 

yerləşən işarəni silir D) Kursoru sətrin əvvəlinə gətirir E) Cavabların hamısı 

yalnışdır17

 2 Mb + 128 kb =?  A)2048 Kb  B)2128 Kb  C)2176 Kb  D)1152 Kb  E)2218 Kb

18

Yalnız mətn tipli faylların genişlənənmələrini tapın   1-txt   2-doc   3-xls   4-psd   5-cdr  6-md  A)1 və 2 B)1 və 6 C)3 və 5 D)5 və 6  E)1 və 4

19

10 bayt və 12 bit-lik fayl birlikdə yaddasda necə bit yer tutur? A)88 bit B)80 bit C)92 bit  D)20 bit 

20

İP ünvanı neçə baytla ifadə edilir A)36 B)24 C)2 D)4  E1)21

Aşağıdakılardan hansılar həm giriş həm də çıxış qurğusu hesab edilir A)səs

platası  B)səs platası, veb kamera  C)modem D)skaner  E)Нес biri

22

1 Mbayt nəyə bərabərdir? A)1000 bayt B)1024 bayt C)1024 kbayt D)1444kbayt   E)1024 bit

23

.mil domeni aşağıdakılardan hansına uyğundur A)dövlət B)təhsil C)hərbiqurumlar  D)incəsənət  E)provayder

24

1 mb (meqabayt) necə baytdir?  A) 224

     В) 2

32

  С) 2


20

  D)2


60

  E) 2


64

25

Windows-da fayl adı kimi maksimum neçə simvoldan istifadə olunur A) 8 B) 16 C) 256  D) 32   E) 64

26

Word mətn redakturunda sənədin sonuna keçmək üçün klaviaturada hansıdüymələrdən istifadə olunur A) ctrl+home B) ctrl+end

C) Alt+end

D)

Alt+home  E) Shift+end27

111011


2

+100111


2

=?

2  cəmini tapın A)1010100  B)1111100  C)1100010  

D)0101010   E)1101100

28

Aralı məsafədə yerləşdirilmiş kompyuterdə işləmək üçün aşağıdakılardan hansıistifadə edilə bilər  A)USENET  B)FTR C)E-mail   D)TELNET   E)www.

29

1710

ədədi 2-lik kodda nəyə bərabərdir? A)1111 B)11100 C)10010 D)11111

E)10001

30

Windows ilə istifadə olunan əsas fayl sistemi hansilardir? A)FAT və DOSB)COM və DOS  C)FAT və NTFS   D)EXE və COM   E)NT və OS/2 

31

Elektron cədvəlin sütunları A)latin əlifbasının hərfləri ilə ifadə olunur və ya sırailə nömrələnir B)istifadəçi tərəfındən sərbəst şəkildə adlandirılır C)yalnız

rəqəmlərlə nömrələnir D)rus əlifbasının hərfləri ilə ifadə olunur E)müxtəlif

isarələrlə ifadə olunur

32

Bu xidmət vasitəsilə bir şəbəkə kompyuteri ilə digəri arasında fayllar mübadiləsiaparılır A)TCP  B)İP  C)FTR  D)İRC  E)HTTP

33

İnterpretatorlar aiddir: A)Tətbiqi proqram təminatına B)Texniki xidmətproqramlarına  C)Əməliyyat sistemlərinə D)Proqramlaşdırma sistemlərinə  E)Heç 

birinə


34

İlk elektron hesablama maşını necə adlanırdı.

A) BESM  B) MARK-1  C)ENIAC  D) EDSAC E)MESM

35

Kompyuterdə  proqram təminatı necə adlanır    A)hardware B)brainware   C)netware    D) freeware   E)software

36

Translyator hansı işi yerinə yetirir? A)Alqoritmik proqramı maşın dilinə çevirirB)Əmrləri icra edir C)Proqramı yerinə yetirir D)İnterpretasiya edir E)Kodlaşdırır 


37

 Bütün alqoritmlərdə iki funksiyanı yerinə yetirən blok: A)Çevrə və ya ellips 

B)Xətt C)Düzbucaqlı D)Romb    E)Heç biri

38

İnformasiyanın tamlıq xassəsi aşağıdakıdır A)informasiya obyektiv gercəkliyəuyğun olmalıdır B)informasiya mövcud zaman anına uyğun olmalıdır

C)informasiya onu qəbul edən tərəfindən tam anlaşılmalı, başa düşlməlidir

D)tədqiq olunan obyekt və ya proses haqqında toplanmış informasiyanın miqdarı

ilə ölçülür  E)hesablama sistemlərinin emaletmə və ötürmə obyektidir

39

Windows əməliyyat sisteminin Proqrams alt menyusunun funksiyası nədənibaratdir A)proqramlar arasında əlaqə yaradır B)kompyuterin işini idarə edir

C)proqram qruplarını saxlayan bölmələr də daxil olmaqla müxtəlif proqramların

adları daxil olan bir menyudur D)yalnız standart proqramlar yerləşir E)qrafik

işlərini yerinə yetirilməsi üçündür

40

Kompyuterdə aparat təminatı necə adlanır A)hardware B)brainware C)netwareD)freeware  E)software

41

Verilənlərdən hansı daimi yaddas qurgusudur? A)RAM və ROM yaddas B)Keşyaddas C)ROM  D)BIOS və Keş yaddas   E)BIOS və RAM

42

Necənci nəsil kompyuterlərdə tranzistorlardan istifadə olunur-du? A)I nəsilkompyuterlərdə В)II nəsil kompyuterlərdə C)III nəsil kompyuterlərdə D)IV

nəsil kompyuterlərdə E)V nəsil kompyuterlərdə

43

Klaviaturada təsdiq etmə düyməsi hansıdır?  A)CTRL  B)ALT C)ENTER  D)SHiFT  E)END

44

Verilənləri müvəqqəti yadda saxlayan qurgu hansıdır? A)prosessor B)BİOSC)ROM  D)BİOS və RAM  E)RAM

45

Qiqa hers dedikdə kompyuterin nəyi nəzərdə tutulur?A)prosessorun növü

B)əməli yaddasın tutumu C)prosessorun mərtəbəliliyi D) keş yaddaşın tutumu

E)  takt tezliyi 

46

Yerinə yetirildiyi müddətdə informasiya kompyuterdə harda saxlanılır?  A)Əməli yaddas va fiziki yaddasda  B)BiOS-da  C)ROM-da  D)RAM-da   E)CMOS-da

47

Takt tezliyi nəyə deyilir?   A)Prosessorun sürətinə  B)Əməli yaddasin tutumu  C)Daimi yaddasın tutumu  D)BiOS-un sürəti   E)Monitorun gorüntü effekti

48

Prosessor özündə hansı funksiyanı birləşdirir? A)Hesab-məntiq və idarəetməqurğusudur B)Müvəqqəti yaddaş qurğusudur C)Cıxış qurğusudur D)Operativ

yaddaşdır   E)Xarici yaddas qurgusudur

49

 Aşağıdakılardan hansı məlumat daşıyıcısı deyil?  A)Fləş kart  B)DVD  C)CD   D)Audi plata   E)Disket

50

Alqoritmdə təkrarlanmaların olması hansı alqoritmə aiddir? A)Budaqlanan B)Dövrü C)Xətti D)Xətti və dövrü E)Heç biri

Yüklə 29,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə