Imunochemické technikyYüklə 445 b.
tarix05.03.2018
ölçüsü445 b.
#29992


Imunochemické techniky

 • Miroslava Beňovská
Protilátky

 • Bílkoviny vznikající v organizmu jako jeho odpověď na přítomnost antigenů

 • Vykazují specifickou vazebnou aktivitu k antigenu, proti kterému byly připraveny

 • Jsou to imunoglobuliny - v laboratorní praxi jsou obsaženy v tzv. antisérech

 • Specificita a senzitivita imunoanalytických metod jsou ovlivněny používanou protilátkouProtilátky:

 • Používají se protilátky monoklonální a polyklonální

 • Monoklonální protilátky – produkovány hybridony, které se připravují fůzí imunizovaných slezinných buňek s nádorovými

 • - po vyčištění a selekci produkují jen jedinný typ protilátky

 • - dosahuje se vyšší specificity, kontinuální produkce

 • Polyklonální protilátky – připravují se imunizací zvířete, jsou vždy směsí protilátek, jsou schopny rozeznat i izoformy antigenu

 • - mají proto vyšší citlivost

 • - závisí na imunizovaném zvířeti, získání může být neopakovatelné

 • Pro výslednou senzitivitu stanovení je podstatný také způsob detekce – dostatečnou citlivost mají např. luminiscenční metody

Faktory ovlivňující vazbu antigen-protilátka

 • Afinita epitopu a paratopu dána silou nekovalentních interakcí, tj. vodíkovými můstky, disperzními silami, elektrostatickými silami

 • Vazba je poměrně slabá, ovlivňovaná ionty přítomnými v reakční směsi, iontovou silou, nebo ději na rozhraní pevné a kapalné fáze (např. odtlačování molekul vody, adsorpce, kapilarita aj.)

 •  Avidita

 • Antigeny obsahují několik determinantů, proto

 • se zavádí pojem avidita, který charakterizuje

 • vazebnou energii mezi komplexním antigenem

 • a protilátkou

 • Avidita je závislá na afinitě, ale bere v úvahu

 • valenci antigenu a protilátky i nespecifické faktory, které ovlivňují vazby mezi antigenem a protilátkouImunochemické techniky

 • používají se imunochemické metody

 • založeny na specifické reakci antigen – protilátka

 • Dělení:

 • - dle uspořádání reakce – kompetitivní, nekompetivní (sendvičové)

 • - dle prostředí

 • homogenní imunoanalýza (stanovení a detekce přímo v reakční

 • směsi – př. fluoroimunoanalýza, přístroj Kryptor, firma Brahms)

 • heterogenní imunoanalýza (po separaci vytvořeného imunokompl.)

 • – dle techniky použité k měření signálu – radioimunoanalýza, enzymoimunoanalýza, luminiscenční imunoanalýza, fluoroimunoanalýza

 • - dle použité značky (radioizotop, enzym, luminofory, fluorofory)

 • (neznačené metody – viz imunoturbidimetrie, imunonefelometrie)

 • - dle způsobu provedení: jednostupňové - dvoustupňové

 • manuální analýzy - automatizované analýzyMETODY STANOVENÍ

 • Imunoanalytické metody

 • Detekce s vysokou citlivostí:

 • luminometrická (LIA, ILMA, CMIA, ECL)

 • fluorometrická ( MEIA, FPIA, TRACE, DELFIA)

 • fotometrická – enzymová (EIA,ELISA, EMIT)

 • radioaktivní (RIA, IRMA)

 • Uplatnění pro analyty s nízkou koncentrací (nmol/l, pmol/l)Imunometody rozdělení

 • Homogenní analýzy

 • U této techniky není potřeba odstraňovat reaktanty - oddělovat nenavázanou protilátku (send.) či imunokomplex (komp.) – vše mimo vázaný komplex je inaktivní, nedává signál - stanovení a detekce probíhá přímo v reakční směsi. Je to rychlejší a jednodušší technika.

 • Heterogenní analýzy

 • Obě složky dávají signál, jednu nebo druhou je třeba oddělitLuminiscenční

 • Lumino Immuno Assay (LIA)

 • Chemiluminescent Magnetic Immuno Assay (CMIA)

 • Immuno Lumino Metric Assay (ILMA)

 • ElectroChemiLuminiscence (ECL)Fluorescenční

 • Fluorescence Immuno Assay (FIA)

 • Fluorescence Polarization Immuno Assay (FPIA)

 • Dissociation Enhanced Lanthanide Fluoro Immuno Assay (DELFIA)

 • Time Resolved Aplified Cryptate Emission (TRACE)Enzymové - fotometrický princip

 • Enzymo Immuno Assay (EIA)

 • Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)

 • Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (EMIT)

 • Immuno Enzyme Metric Assay (IEMA)Enzymoimunoanalýza

 • Enzymy křenová peroxidáza

 • substrát peroxid vodíku, uvolněný kyslík oxiduje bezbarvý chromogen (o-fenylendiamin)

 • alkalická fosfatáza substrát p-nitrofenylfosfát glukozooxidáza beta-galaktosidázaRadiometrické

 • Radio Immuno Assay (RIA)

 • Immuno Radio Metric Assay (IRMA)

 • Radio Enzymo Assay (REA)

 • Radio Receptor Assay (RRA)

Základní postup při imunoanalýze:

 • smíchání komponent

 • inkubace – vznik kompexu antigen - protilátka

 • separace (v případě heterogenní imunoanalýzy,

 • časté využití magnetu)

 • reakce značenky komplexu antigen – protilátka

 • s chemickou látkou startující reakci

 • s detekovatelným efektem

 • detekce (př. chemiluminiscence)Kompetitivní stanovení:

 • Stanovovaný antigen soutěží se stejným antigenem, na který je navázána značenka o limitované množství protilátky

 • Velikost odezvy je nepřímo závislá na koncentraci stanovovaného analytu

 • Kalibrační křivka má hyperbolický tvar

 • Metoda je vhodná pro nízkomolekulární analyty s malou molekulou (př. B12, folát, teofylin, fenytoin T3, steroidní hormony)

 • S výhodou se u ní používají polyklonální protilátkySendvičové stanovení:

 • Stanovovaný antigen ze vzorku reaguje a dvěma protilátkami, které jsou v reakční směsi v přebytku

 • Jedna protilátka bývá značená, druhá protilátka umožňuje separaci vznikajícího komplexu

 • Velikost měřeného signálu je přímo úměrná koncentraci stanovovaného antigenu

 • ( parabolický tvar kalibrační křivky)

 • Metoda se používá pro molekuly s vyšší molekulovou váhou, které umožňují vazbu protilátek na dvě determinanty – př. TSH, ferritin, nádorové antigeny, PSA, S100, srdeční troponiny, osteomarkery

 • Často se používájí monoklonální protilátkyMůstkové uspořádání:

 • Podobné jako sendvičové uspořádání, ale princip je používán ke stanovení protilátek (př. IgA)

 • Protilátka reaguje s dvěma antigeny

Heterogenní imunoanalýzaRadioimunoanalýza:

 • Patří mezi heterogenní, ruční metody

 • Nejstarší imunoanalytická metoda

 • Od roku 1959

 • Citlivá, náročná na ruční práci a na zachování předpisů při práci s radioizotopy

 • Jako značka se používá izotop jódu 125I -  – zářič s poločasem rozpadu 60 dní (případně  - zářič tricium (3H) s poločasem rozpadu kolem 12 roků)

 • Kompetitivní uspořádání (RIA)

 • Sendvičová metoda (IRMA – Imunoradiometrická analýza)

 • Nezastupitelné místo

 • Metody pro nově používané analytySchematické znázornění kompetitivního stanovení (RIA): smíchání komponent, inkubace (vznik komplexu antigen-protilátka), separace (ukotvení komplexu na pevném nosiči a promytí) a detekcePříklad - stanovení 17-OH Progesteronu:

 • Zvýšené hladiny 17-OHP v krvi nasvědčují vrozenému metabolickému onemocnění kongenitální adrenální hyperplasii (CAH)

 • Principem stanovení je kompetitivní RIA ve zkumavkách potažených protilátkou proti 17-OHP

 • Inkubace ve zkumavkách potažených protilátkou společně s 17-OHP značeným 125I (radioindikátor)

 • Odsátí obsahu zkumavek

 • Měření radioaktivity navázaného komplexu ve zkumavce

 • Koncentrace 17-OHP ve vzorcích se odečítá z kalibrační křivkyDetekce - scintilační detektor:

 • Multidetektorový gama měřič LB 2104

 • Kvantitativní měření radioaktivity gama záření radioaktivních nuklidů

 • Založen na vzniku luminiscence při průchodu ionizujícího záření vhodnou látkou - scintilátorem

 • Jako scintilační jednotka se používají krystaly NaJ/Tl , tj. jodidu sodného se stopami thalia

 • Systém je vybaven 12 scintilačními jednotkami (sondami) a fotonásobičem

 • Při průchodu záření gama scintilačním krystalem vznik fotoelektrického jevu a Comptonova rozptylu (foton vyráží elektron a ztrácí část energie)

 • Elektrony uvolněné z atomových obalů excitují atomy krystalu

 • Vzniká viditelné luminiscenční záření – scintilace

 • Fotonásobiče - mění scintilaci na elektrické impulsy

 • Lze měřit až 12 zkumavek současněELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay)

 • Patří k enzymové heterogenní imunoanalýze - enzym jako značka ( křenová peroxidasa ), ruční technika

 • Enzymová imunoanalýza může být využívána také na imunoanalyzátorech (př. Immulite, Siemens, enzym ALP)

 • Kompetitivní nebo sendvičové uspořádání

 • Stanovení na mikrotitračních destičkách, potažených protilátkou

 • Fáze stanovení jako u radioimunoanalýzy

 • Pro usnadnění práce se využívají vícekanálové pipety a automatické promývací stanice

 • Detekce - ELISA readerVysokoúčinná promývačka mikrotitračních destiček ( firma TECAN)ELISA reader ELx800, firma BIO-TEKK  vertikální fotometr pro mikrotitrační destičky, měří koncentrace v celé destičce současněELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay)

 • Nevýhodou stanovení je nutnost provedení vícebodové kalibrační závislosti při každém měření. Vzhledem k tomu, že metodika se v současnosti používá většinou pro vysoce speciální analyty, které nebyly dosud převedeny na automatické imunoanalyzátory, bývají vzorky skladovány, dokud se jich neshromáždí větší počet. Mikrotitrační destičky je možno rozložit na jednotlivé použky, takže není nutné zpracovat celou destičku.

 • Na pracovištích, kde se provádí větší počet ELISA stanovení je možno zakoupit také systém, kde je pipetování, promývání i měření automatizováno ( BRIO od firmy DRG).ELISA

 • Nevýhoda - provedení vícebodové kalibrační závislosti při každém měření

 • Skladování vzorků,většinou se neprovádí denně

 • Mikrotitrační destičky lze rozložit na jednotlivé proužky

 • Možnost automatizace pipetování, promývání i měření ( BRIO od firmy DRG)Příklad ELISA - stanovení luteinačního hormonu:

 • Sendvičová technika

 • Jamky v mikrotitrační destičce potaženy monoklonální protilátkou proti LH - vychytává LH ze vzorku

 • Druhá protilátka je polyklonální, značena křenovou peroxidasou

 • Inkubace 1 h při 37 oC, pětinásobné promytí

 • Přidat substrát tetrametylbenzidin - reaguje s enzymem

 • Zastavení reakce kyselinou sírovou

 • Intenzita zbarvení se měří při 450 nmMEIA (Enzymová imunoanalýza na mikročásticích; Microparticle Enzyme Immunoassay)

 • Technika patří mezi heterogenní enzymovou imunoanalýzu na mikročásticích

 • Imunokomplex značený enzymem (ALP)

 • Jako fluorogenní substrát např.

 • 4-metylumbelliferylfosfát (MUP) - s ním reaguje enzym (ALP) - vzniká 4-metylumbelliferon (MU) a po jeho excitaci vzniká fluoroscenční záření

 • Jako světelný zdroj se používá Hg-výbojka (( = 365 nm), MU emituje fluorescenční záření(( = 448 nm)Luminiscenční imunoanalýza (heterogenní) – automatické imunoanalyzátory:

 • Analyzátory s přímou chemiluminiscenční detekcí rozšířené

 • Vysoká citlivost - vhodné pro stanovení hormonů

 • Luminofory používané ke značení nemají interference v biologických materiálech

 • Zavedení nové metody časově i finančně náročné, trvá několik let

 • Nabídka metod bývá proto pozadu za technikou RIA a ELISA

 • Výhodou je automatizace, případně provedení klinických a imunoanalytických metod z jedné zkumavky

 • LIA - kompetitivní

 • ILMA – nekompetitivní (sendvič)Cheminiluminiscence – Centaur, firma Siemens (Bayer)

 • Princip měření:

 • Systém měří kvantitativní množství světla emitovaného během chemiluminiscenční reakce

 • Pevná fáze jsou paramagnetické částice

 • Značka - AE (acridinium ester) - chemiluminiscenční látka, která emituje světlo při oxidaci H2O2 v alkalickém prostředí

 • Reakce probíhá během jedné sekundy, je velice citlivá ( 10-15 )LIA - kompetitivní – př. stanovení estradiolu

 • Estradiol ve vzorku soutěží s estradiolem označeným akridinium esterem o limitované množství králičí protilátky proti estradiolu

 • Králičí antiestradiolová protilátka je navázána na myší protilátku proti králičímu IgG, která je spojena s paramagnetickými částicemiLIA kompetitivní – př. stanovení estradiolu

 • Po inkubaci systém magneticky odseparuje komplex antigen –

 • protilátky s paramagnetickými částicemi a promyje částice

 • Dále se přidá peroxid vodíku a v luminometru NaOH, který inicializuje chemiluminiscenční reakciILMA sendvičová – př.stanovení hCG

 • Konstantní množství dvou protilátek.

 • První polyklonální kozí protilátka proti hCG, označená acridinium esterem

 • Druhá, monoklonální myší protilátka proti hCG kovalentně vázaná s paramagnetickými částicemi

 • Obě protilátky specifické pro odlišné přítomné epitopy, free betasubjednotku a betasubjednotku intaktní molekulyLIA sendvičová – př.stanovení hCG

 • Po separaci, odsátí a promytí se opět dávkuje reagent a proběhne chemiluminiscenční reakceElektrochemiluminiscence – přístroj Elecsys nebo Modular s modulem E 170 (Roche Diagnostic)

 • Uspořádání metody – kompetitivní nebo sendvičové

 • Protilátka nebo antigen biotynilovány

 • Další specifická protilátka je značená rutheniovým komplexemElektrochemiluminiscence – přístroj Elecsys, Cobas nebo Modular s modulem e (Roche Diagnostic)

 • Sendvičové uspořádání

 • Protilátky reagují s antigenem ve vzorku (např. TSH) za tvorby sendvičového komplexu

 • Firma využívá většinou monoklonální protilátky

 • Po přidání mikročástic potažených streptavidinem se komplex váže na pevnou fázi interakcí biotinu se streptavidinem

 • Mikročástice se zachycují magnetickým polem na povrchu elektrody

 • Po přidání substrátu tripropylaminu (TPA) a přivedení napětí na elektrody vzniká elektrochemiluminiscenční emise – ruthéniový komplex uvolní na elektrodě elektron za vzniku Ru(bpy)3 3+ kationtu

 • Ruthéniový marker se po luminiscenční reakci regenerujeElektrochemiluminiscence – přístroj Elecsys nebo Modular s modulem E 170 (Roche Diagnostic)

Elektrochemiluminiscence – přístroj Elecsys nebo Modular s modulem E 170 (Roche Diagnostic)

 • Kompetitivní uspořádání (např. stanovení fT4)

 • soutěží stanovovaný antigen s biotynilovaným antigenem o limitované množství značené protilátky (polyklonální)

 • Pouze komplex biotynilovaný antigen – protilátka se může vázat na paramagnetické částice

 • Komplex stanovovaný analyt – protilátka je při separaci odstraněn

 • Dále probíhá reakce stejně jako v předchozím případě

 • Velikost signálu je nepřímo úměrná koncentraci stanovovaného analytu

Technologie ChemiFlex CMIA (Abbott)

 • CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) chemiluminiscenční imunoanalýza na paramagnetických mikročásticích

 • Značení patentovaným akridiniem

 • Možnost dvou promývacích kroků (One Step, Two Step)CMIA - princip

 • Mikročástice (microparticles): mikročástice potažené rekombinantním antigenem ve fyziologickém roztoku s TRIS pufrem

 • • Konjugát :konjugát rekombinantních antigenů s akridiniem a monoklonální protilátkou proti příslušnému antigenu  s akridiniemCMIA - princip

 • 1. Dávkování paramagnetických mikročástic obalených záchytovými molekulami do reakční nádobky se vzorkem

 • 2. Inkubace v třepačce, analyt ze vzorku se naváže na záchytové molekuly na mikročásticích – vznik imunokomplexu

 •                         

 •  CMIA - princip

 •  

 • 3. Po inkubaci přitáhne magnet paramagnetické mikročástice (navázané na specifický analyt) ke stěně reakční nádobky

 • Následuje proplach reakční směsi a odstranění nenavázané látky 

 •                                   

 • Přitažení paramagnetických mikročástic magnetem

 •  CMIA - princip

 • 4. Přídavek konjugátu značeného chemiluminiscenčním akridiniem

 • Konjugát se naváže na imunokomplex

 • Přidání akridiniového konjugátu

 • 5. Inkubace

 •  

 • 6. Promytí a odstranění nenavázaného analytu

 •  CMIA - princip

 • 7. Nadávkuje se Pre-Trigger (peroxid vodíku) a optický systém CMIA provede čtení pozadí

 • Pre-Trigger plní následující funkce:

 • – vytváří kyselé prostředí, které zabraňuje předčasnému uvolnění

 • emise světla

 • – pomáhá předcházet shlukování mikročástic

 • – slouží k odštěpení akridiniového barviva z konjugátu navázaného na komplex mikročástice

 • Akridiniové barvivo je připraveno pro další krok.

 •  

 • 8. Do reakční směsi se nadávkuje Trigger (hydroxid sodný). Dojde k oxidační reakcí a vzniku chemiluminiscence

 • Vzniká N-methylakridon a při návratu do základního energetického stavu uvolní energii ve formě emise světla

 •  

 • 9. Obsah analytu je zjišt’ován na základě měření chemiluminiscenční emiseCMIA – stanovení kortisolu

 • Jednokroková imunoanalýza, kompetitivní

 • Vzorek se smíchá s paramagnetickými mikročásticemi potaženými protilátkami proti kortizolu

 • Kortizol ze vzorku se naváže na protilátky proti kortizolu na mikročasticích

 • Po inkubaci se do reakční směsi přidá konjugát kortizolu s akridiniem

 • Konjugát soutěží o dostupná vazebná místa na mikročasticích potažených protilátkami proti kortizolu

 • Po druhé inkubaci se mikročástice promyjí a do reakční směsi se přidají roztoky Pre-Trigger a Trigger

 • Množstvi kortizolu ve vzorku je nepřímo úměrné jednotkám RLU (Relative Light Units), ve kterých se měří výsledná chemiluminiscenční reakce

 •  Fluorescenční imunoanalýzaFluorescenční enzymová imunoanalýza – RAD 120 (Radim)

 • např. Stanovení prolaktinu  (sendvič)

 • ke vzorku a přidá polyklonální protilátka navázaná na magnetizovatelné částice

 • a monoklonální protilátka proti prolaktinu značená alkalickou fosfatasou

 • inkubace, promytí

 • přidá se substrát – 4-methylumbelliferyl fosfát  

 • při další inkubaci vznik 4- methylumbelliferon

 • fluorescence při 450 nm          HOMOGENNÍ IMUNOANALÝZAFPIA (Fluorescenční polarizační imunoanalýza; Fluorescence Polarization Immunoassay)

 • Patří mezi homogenní kompetitivní immunoanalýzu

 • Stanovovaný analyt a analyt značený fluoresceinem soutěží o vazebná místa na specifické protilátce

 • K excitaci se používá lineárně polarizované světlo ( = 485 nm - zdroj wolframová lampa + polarizační filtr)

 • Při návratu molekuly fluoroforu do základní stavu se měří emise zeleného světla přes polarizační filtr

 • Intenzita polarizovaného světla je nepřímo úměrná koncentraci stanovovaného antigenuFPIA (Fluorescenční polarizační imunoanalýza; Fluorescence Polarization Immunoassay)

 • Využívá různé rychlosti rotace velkých a malých molekul (imunokompl. a antigenu)- změna polarizace

 • Malé molekuly (stanovovaný analyt a značený analyt) se otáčejí rychle, po excitaci polarizovaným světlem značený analyt emituje fluorescenční záření do mnoha směrů - naměří se pouze nízká intenzita tohoto záření

 • Po vzniku velké molekuly (imunokomplex)-dojde ke snížení rychlosti rotace - emitované světlo kmitá ve stejné rovině jako excitující – naměří se vysoká intenzita záření

 • Pro stanovení malých antigenů (např. léků,…)FPIAHomogenní fluorescenční imunoanalýza – TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate Emission) - Kryptor (Brahms)

 • Princip měření:

 • Neradioaktivní přenos energie z donoru (kryptátová struktura s iontem europia v centru) na akceptor (chem. modif. protein)

 • Měření signálu emitovaného z imunokomplexu s časovým zpožděním

 • Měřený vzorek je ozářen dusíkovým laserem, následně donor (kryptát) emituje fluorescenční signál, po něm emituje signál akceptor

 • Odpadají promývací a separační krokyTechnologie LOCI - Siemens

 • Technologie založena na přenosu kyslíku

 • První homogenní imunoanalytická metoda s chemiluminiscenční detekcí – novinka

 • Vysoká citlivost

 • Přístroj Dimension Vista 1500 Intelligent Lab SystémTechnologie LOCI - Siemens

 • Princip:

 • Dvě latexové kuličky

 • – jedna obsahuje olefinové barvivo a protilátku specifickou pro

 • analyzovanou metodu (chemibead)

 • - druhá je potažená streptavidinem a obsahuje barvivo, které

 • generuje singletový kyslík (sensibead)

 • Do reakce dále vstupuje

 • - stanovovaný analyt

 • - biotinylovaná protilátka specifická pro analyt.

 • Vytvoří se imunokomplex ze všech popsaných komponent.

 • Po osvětlení komplexu se z sensibead uvolní singletový kyslík, pronikne do chemibead a uvolní chemiluminiscenční zářeníTechnologie LOCI - SiemensEMIT

 • Homogenní, kompetitivní EIA

 • Měří se aktivita volného enzymu AgE

 • Enzym v imunokomplexu AgE –Ab je inhibován, změna v okolí značky

 • AgE a AgE –Ab není třeba oddělovat

 • Malé molekuly léky,drogy, mykofenolát

 • Rychlost, jednoduchost provedení práce v jedné kyvetě, automatizace, přímá úměra

 • Příklad – stanovení drog na přístroji

 • Viva-E, Siemens
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə