İqtisadiyyat nəyi öyrənir? a Kommersiya fəaliyyətiniYüklə 232,6 Kb.

səhifə1/6
tarix20.09.2018
ölçüsü232,6 Kb.
  1   2   3   4   5   6


1

İqtisadiyyat nəyi öyrənir?                                                        

a) Kommersiya fəaliyyətini

b) Cəmiyyətin öz qıt sərvətlərini necə idarə etməsini

c) Mərkəzi planlaşdırmanı

d) Dövlət tənzimlənmsini

e) Sosial problemləri

2

İqtisadi nəzəriyyənin tədqiqat metoduna aid olmayanını müəyyənləşdir:a) İnduksiya    

b) Deduksiya   

c) Elmi asbstraksiya                

d) Tarixi-məntiqi  

e) Sonsuz təlabatlar                               

3

İlkin iqtisadi resursu müəyyənləşdira) Əmək;    

b) Maliyyə;    

c) Sahibkarlıq qabiiyyəti;                

d) ETT;       

e) İdarəetmə.                                                                                                                                

4

Törəmə iqtisadi resursu müəyyənləşdir:1) Informasiya;   

2) Əmək;   

3) Torpaq;                                    

4) Kapital;         

5) Maliyyə.

A) 1,5    B) 5,2    C) 3,4    D)4    E)1,4              

5

İstehsalın və xidmətin müəssisə, firma səviyyəsində araşdırılması, təşkili idarəetmə baxımından  iqtisadiyyatın hansı bölgüsünə əsaslanır.

a) mezoiqtisadiyyat  

b) makroiqtisadiyyat  

c) mikroiqtisadiyyat  

d) keynsçilik     

e) marjinalizm

6

İqtisadiyyatın əsas problemlərini göstərin:1) Sonsuz təlabatlar;   

2) Məhdud resurslar;   

3) Sabit inkişaf;

4) Resursların səmərəli bölüşdürülməsi;  

5) Sabit qiymət səviyyəsi.

A) 1,2., B) 1,5., C) 2,4., D) 3,4,5., E) 4,5.

7

Resursların məhdudluğu elə problemdir ki,...a) ölkələrin siyasi vəziyyətindən asılıdır.

b) bütün iqtisadi sistemlərdə mövcuddur.

c) müəyyən tip iqtisadi sistemlərdə mövcuddur.

d) yalnız yoxsul ölkələrdə mövcuddur.

e) təsərrüfat həyatının demokratikləşdirilməsindən asılıdır.

8

İqtisadiyyatda bir şeyin dəyəri:a) Xərclədiyini qazanmaqdır

b) Onu əldə etmək üçün  imtina olunan digər şeyin dəyəri ilə ölçülür

c) Vaxtla ölçülür

d) Hər zaman insanın fikirləşdiyindən yüksəkdir

e) ölkələrin siyasi vəziyyətindən asılıdır.

9

İstehsal amilləri hansılardır?a) İstehsal prosesində iştirak edən vasitələrdir

b) İstehsala təsir göstərən hava, sosial və siyasi şəraitləri

c) İstehsall hasilat arasındakı fiziki əlaqələr

d) Firmaların məhsullarının həcmini müəyyən etmək üçün istifadə 

   olunan  riyazi hesablamalar

e) Məhdud resurslar

10

İqtisadi sistem aşağıdakı suallardan hansıları əhatə edir? a) nə, harada, kim üçün 

b) nə, necə, kim üçün 

c) nə üçün, nə vaxt, harada 

d) işsizlik və inflyasiyanın səbəbləri nədir

e) məşğulluq və işsizliyin nisbətinin təmini 

11

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin formalarından deyil?a) qarışıq sistem    

b) ənənəvi sistem    

c) natural sistem   

d) inzibati-amirlik sistemi   

e) bazar sistemi

12

Bazar mexanizminin elementinə aid olmayanını müəyyənləşdir:a) Tələb 

b) Təklif

c) Rəqabət                                           

d) Qiymət

e) istehsal funksiyası

13

Bazarın funksiyalarına aid olmayanını seçin:                            a) Əmtəə istehsalının öz-özünə tənzimlənməsi

b) Stimullaşdırıcı

c) Təsərrüfat həyatının demokratikləşdirilməsi

d) Tənzimləyici

e) Ekoloji problemlər yaratmak14

Qiymətin funksiyasına aid olmayanını seçin:

a) Nəzarət       

b) Uçot      

c) Həvəsləndirici                           

d) Flipper        

e) İnformasiya

15

Bazar qiymətlərini formalaşdırmayan amili seçin:                     a) Dövlətin iqtisadi siyasəti     

b) İnhisarçılıq     

c) Təklif  

d) Tələb  

e) Səmərəli davranış

16

Birjaya aid olmayanını müəyyənləşdir:                                     a) Audit    

b) Əmək   

c) Əmtəə    

d) Fond     

e) Valyuta

17

Mənfəət nədir ?a) Qiymətin miqdarına

b) Qiymətlə orta xərcin fərqi

c) Məcmuu gəlirlə orta xərcin fərqi

d) Məcmuu gəlirlə məcmuu xərcin fərqi

e) Müəssisənin gəliri

18

Tələb qrafiki....a)  Məhsulun qiyməti və təklifin həcmi arasında əlaqəni göstərən 

    cədvəldir.

b)  Gəlirlə tələbin həcmi arasında əlaqəni göstərən cədvəldir.

c)  Məhsulun qiyməti ilə alıcıların həcmi arasında əlaqəni göstərən 

    cədvəldir.

d)  Tələbin təyinediciləri ilə tələb edilən məhsul və ya xidmətin  

     miqdarı arasında əlaqəni göstərən cədvəldir.

e)  Təkliflə tələb arasındakı əlaqəni əks etdirir.                

19

Fəaliyyət  müddətlərinə görə qiymətlərin  aşağıdakı növlərindən biri yanlışdır.

a) Sabit  qiymətlər   

b) Sürüşkən qiymətlər                           

c) Mərhələli qiymətlər  

d) Dəyişkən qiymətlər                      

e) Cari qiymətlər 

20

İlk dəfə  iqtisadi   nəzəriyyəyə sahibkarlıq anlayışını kim gətirmişdir?a) A.Smit          

b) J.B.Sey      

c) R.Kantilyon                           

d) D.Rikardo    

e) J.Keynes

21

...................dövlət mülkiyyətinin dəyişdirilməsi üzrə tədbirlər məcmusudur ki, bu da dövlətin   iqtisadiyyatda hədsiz rolunu aradan 

qaldırmağa yönəldilir.

a) özəlləşdirmə      

b) inflyasiya      

c) inhisar                                

d) dövlətsizləşdirilməsi    

e) sahibkarlıq mühiti

22

Aşağıdakılardan hansı mülkiyyətin obyektinə aid deyil ?a) zinət əşyaları   

b) zavod    

c) torpaq    

d) pul    

e) kollektivlər

23

Bunlardan biri əsas mülkiyyət formasıdır.a) kollektiv mülkiyyət       

b) intellektual mülkiyyət                      

c) kooperativ mülkiyyət   

d) dövlət mülkiyyəti                         

e) qarışıq mülkiyyət 

24

Sadəcə xüsusi mülkiyyət forması üçün xarakterikdir.a) istifadə hüququ          

b) təhlükəsizlik hüququ                       

c) suverenlik hüququ     

d) irsən ötürə bilmək hüququ                 

e) gəlir götürmək hüququ

25

...........mülkiyyətin istifadəsindən hər hansı bir formada gəlir və ya faydanın əldə edilməsidir.

a) xüsusi mülkiyyət      

b) özəlləşdirmə     

c) dövlətsizləşdirmə 

d) mülkiyyətin reallaşdırılması      

e) mülkiyyət hüququ 

26

Hansı  təsərrüfat tipində istehsal olunmuş məhsul birbaşa istehlak sferasına daxil olur?

a) sadə əmtəə təsərrüfatı        

b) planlı əmtəə təsərrüfatı           

c) natural təsərrüfat     

d) kapitalist əmtəə təsərrüfatı                

e) qarışıq təsərrüfat
: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Iqtisadiyyat
Iqtisadiyyat -> Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma necə aparılır? a ərazilərin fiziki-coğrafi xüsusiyətləri nəzərə
Imtahan -> Naxçıvan Dövlət Universiteti Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi
Imtahan -> Söylənilənlərdən hansını tibb zəlisinə aid etmək olmaz?
Iqtisadiyyat -> Latın sözü "variation"-dan əmələ gəlmiş variasiya sözünün mənası
Imtahan -> Fənn: Torpaqşünaslıq İxtisas: Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, II kurs
Imtahan -> Anemiya nəyə deyilir?
Iqtisadiyyat -> 1 Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası aşağıdakı istiqamətdə kredit fəaliyyəti göstərir: a Xüsusi sektor b Yoxsul inkişaf etməkdə olan ölkələrə güzəştli kreditlər c tmk d Büdcə defisitini azaltmaq e Bunların heç biri 2
Iqtisadiyyat -> Ətraf mühitdən istifadə fənninin yaradılmasında əsas məqsəd hansı münasibətlər sisteminin


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə