Kitabxana informasiya prosesi nədir? A informasiyanın forma və məzmunununYüklə 379,64 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.11.2018
ölçüsü379,64 Kb.
#77841


1

Kitabxana informasiya prosesi nədir? A)İnformasiyanın forma və məzmununun 

dəyişdirilməsi B)İnformasiyanın toplanması  C)İnformasiyanın yaradılması  

D)Strukturunun dəyişməsi E)Qeydə alınması

2

Texnologiyanın elmdə aldığı təcrübə: A)İstehsal prosesi  B)Anlayış təlim  C)Yarımfabrikant  D)Emal  E)Metalların toplusu 

3

İnformasiya resurslarının təsnifatı A)Bütün növlərin tələb olunması  B)Sənədlər  C)Verilənlər və informasiya kütləsi  D)Standartlar  E)İnformasiya daşıyıcıları

4

Amerika mütəxəssisləri informasiyanın perspektivlərini neçə formada fərqləndirmişlər? A)Altı formada B)Üç formada  C)Beş formada  D)Dörd formada  

E)İki formada

5

İnformasiya texnologiyalarının alət vasitələri: A)Texniki baza  B)Proqram və linqivistik vasitələr C)Telekommunikasiya  D)Vasitələrin məcmusu  E)Proseslərin 

avtomatlaşdırılması

6

"İnformasiya məhsulu", "İnformasiya xidməti" anlayışları peşəkar leksikada necə adlanır? A)Geniş mənada B)Çoxmənada C)Dar mənada  D)Bir çox mənada E)Qısa 

mənada 


7

İnformasiya  texnologiyalarının proqram vasitələri neçə sinfə ayrılır? A)Beş sinifə  

B)Dörd sinifə  C)Üç sinifə D)İki sinifə E)Bir neçə sinifə

8

İstehsal üçün standartlara hansı Dövlət standartları daxildir? A)Qeyri-dövlət standartları  B)Dövlətlərarası standartlar  C)Sahəvi, müəssisə ,koperasiya  

D)Müstəqil standartlar E)Müstəqil Dövlət birliyi

9

İnformasiya resurslarının təsnifatı nədir? A) Sənəd resursları B)Rəsmi sənədlər  C)Nəşr olunan sənədlər D)Nəşr olunmayan sənədlər E)Qeyri-rəsmi sənədlər

10

Sənaye texnologiyalarının əsas məqsədi? A)Texnologiyanın hazırlanması B)Prosesin keyfiyyətinin yüksəldilməsi C)Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi  

D)Rezurs təminatı E)Tərkib hissəyə bölünməsi

11

Kitabxana texnologiyası idarəetmə prosesinin təşkilində hansı məsələləri həll edir? A)Reallaşdırılmış məsələlər B)Normativ modellər, şəraitin yaradılması, istehsalın 

nizamlanması məsələsini  C)Avtomatlaşdırılmış informasiya məsələsini D)Əsas 

resursların məsələsi E)Koperativ fəaliyyətin təşkili məsələsi

12

Maddi titum nədir: A)Maddi resursların sərfidir B)Optimal istehsaldır  C)Normativ plandır D)Vasitələrin işlənməsidir E)Məhsul vasitəsidir

13

Problemin mahiyyəti : A)Ədəbiyyatın təhlili  B)Kitabxana  biblioqrafiya fəaliyyəti  C)Effektivlik və keyfiyyətin Abekvat ölçüləri  D)Proses və nəticənin  

xarakteristikası E)Problemin  istiqaməti 

14

Lahiyyələşdirmə nədir? A)İşlənən texnologiyanın mexanizmi B)İnformasiyanın yeni növlərinin yaranması və mənimsənilməsi C)Direktiv planların işlənməsi 

D)Obyektin, prosesin etalonun yaradılması E)Yeni mərhələlərin həyata keçirilməsi

15

Kitabxana texnologiyasının əsas komponenti: A)Kitabxana prosesi B)Təyinedici proses  C)Proflaktik xidmət prosesi D)Elmi-tədqiqat prosesi E)Kitabxananın 

fəaliyyət strukturu
16

Texnoloji təyinatlı normativ-soraq verənlər bazasının tərkibinə neçə fayl daxildir? 

A)Yeddi fayl  B)Altı fayl  C)Beş fayl  D)Dörd fayl  E)Üç fayl

17

Texnoloji sistemin həyat dövrüyyəsinin mərhələləri: A)Xammalın istehsalı mərhələsi  B)İstehsal vahidi mərhələsi C)Tədqiqat, Eksperemental, layihələ.dirmə, 

əvəzetmə  D)Prosesin reallaşdırılması E) Struktur

18

İnformasiya resirslarının formalaşdırılması əsasında tələbatın ödənilməsi üçün hansı şərait yaradılmışdır? A)İntensiv şərait B)Optimal şərait  C)Prespektiv şərait  

D)Hərtərəfli şərait  E)Düzgün şərait

19

Sənəd resursları nədir? A)K\xananın effemtli fəaliyyəti  B)Klassik iş metodları  C)Biblioqrafik sənəd rezursu D)K\xananın tərkibi və məzmunu E)Material 

konstruksiyası 

20

K\xananın təşkilati sənədlərinə nələr daxildir? A)Texnoloji sənəslər  B)Elmi-metodiki sənədlər C)Normativ sənədlər  D)İxtira və Standartlar  E)Əsasnamələr, 

nizamnamələr, təlimatlar, qaydalar,göstəricilər

21

İqtisadi nəzəriyyədə neçə qrup  istehsal rezursu vardır: A)Beş qrup B)Dörd qrup  C)Üç qrup D)İki qrup  E)Bir neçə qrup

22

Elektron nəşr nədir?A) Redaksiya-nəşriyyat işləməsindən keçən, dəyişilməyən B)İnformasiya rezusu kimi verilməsi  C)Sənəd axını  D)Verilənlər bankı və bazaları 

E)Bilik bazarı

23

İ.M.Frumenin k\xana fəaliyyətinin strukturunda əsas dövrlər hansılardır? A)Əməliyyatlar dövrü  B)Oxucu sorğusu  C)Kitabın keçdiyi yol, oxucu və 

biblioqrafik arayışın yolu D)Oxucunun tələbatı  E)Oxucu qeydiyyatı

24

Elektron k\xananın üstünlükləri hansılardır: A)Fonduəhatə edir  B)Xidmətə az vaxt sərf olunur C)K\xananın bütün sahələrini əhatə edir D)Texnologiyanın bütün 

üstünlüklərini özündə birləşdirir  E)Lazıımı sənədləri başqa k\xanadan alır

25

K\xananın baza göstəriciləri hansılardır A)Maliyyə xərcləri B)Rezurs bazası  C)Kitab verilişi gəliş davamiyyət D)Müxtəlif tip göstəricilər E)Ezamiyyətlər

26

K\xana texnologiyası proseslərinə nələr daxildir nələr daxildir: A)İstehsal, təminedici, elmi-tədqiqat, idarəedici prosesler B)Tipoloji proses C)Vahid texnoloji 

proses D)Qarşılıqlı proses E)Təyinedici proses

27

Konkret məhsulun istehsal prosesi neçə hissəyə böıünür? A)Yeddi hissəyə B)Səkkiz hissəyə  C)Altı hissəyə D)Beş hissəyə  E)Dörd hissəyə

28

İnformasiya texnologiyasının alət vasitələri dedikdə nə başa düşülür: A)İnformasiya strukturunun alınması  B)Poliqrafik C)Surətçıxarma D)Texniki proqram və 

linqivistik vasitələr E)Texnoloji proses

29

Stolyarov k\xana strukturunu neçə altsistemə bölür: A)Beşaltsistemə  B)Üç altsistemə  C)Dörd alt sistemə D)İki altsistemə  E)Bir neçə alt sistemə

30

K\xana istehsal prosesi nədir: A)K\xananın strukturu  B)K\xananın maddi-texniki bazası C)K\xana xidmətləri və məhsullarının təşkili  D)İstehsalı təmin edən əmək 

alətləri və vasitələrinin məcmusu  E) Vaxt böıgüsü
31

Amerika k\xanaşünası M.Baklend texnoloji əsas üzrə k\xananı neçə tipə 

bölmüşdür? A)Beş tipə  B)Dörd tipə  C)Üç tipə  D)İki tipə E)Bir neçə tipə

32

Texnologiya hansı yollarla həyata keçirilir? A)Layihələşdirmə yolu ilə,prosesin tərkib hissələrə bölünməsi yolu ilə B)Təlimatların birmənalı verilməsi yolu ilə  

C)Tələbatın artması yolu ilə D)Texnoloji strukturun artması yolu ilə  E)Sənədləşmə 

yolu ilə 

33

Qloballaşma nədir? A)İstehsal və xidmətin inkişafı  B)İnsan fəaliyyətininbütün sahələrinə yayılması  C)Dünya inkişaf bazarının formalaşması D)İşgüzar məqsədlər 

E)Təminedici vasitələr 

34

İnformasiyanın texniki və sematik işlənməsi neçə qaydada həyata keçirilir? A)Yeddi qaydada  B)Altı qaydada C)Beş qaydada  D)Dörd qaydada  E)Üçqaydada

35

DST 7.0-99 nə deməkdir? A)Sənəd rezursları  B)Sənədlərin məcmusu  C)Profilli olması  D)K\xananın informasiya fəaliyyətləri, verilənlərin toplusu 

E)İnformasiyanın  effektivliyi

36

K\xana və biblioqrafiya elminin strukturunu hansı bölmələr təşkil edir? A)İnformasiyanın təşkil bölməsi  B)Nəzəri, tarixi, təşkilati metodiki bölməsi  

C)Komputer texnologiyası  D)K\xananın b azası  E)İnformasiyanın toplanması

37

K\xananın strukturunda neçə altsistemi qeyd edilir? A)Dörd altsistem B)Üç altsistem C)Bir neçə altsistem  D)İki altsistem E)Bir altsistem

38

Texnoloji proses nədir? A)Əmək bölgüsü  B)Proses və əməliyyatlar C)İstehsal prosesinin bir hissəsi qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət  D)İcraçı xidmət E)Mövcud struktur 

dəyişkənliyi

39

K\xana texnologiyasının reqlamentləşdirilməsi sənədlərinin hansı bölmələri vardır? A)İnformasiya xidməti  B)Standartlar  C)İxtisas xarakteristikası  D)Təşkilati,elmi-

metodiki, normativ E)Altbölmə

40

Texniki vasitələrə nələr daxildir? A)Texniki vasitələrin təsnifləşdirilməsi B)İnformasiya proseslərinin reallaşdırılması C)Texniki vasitələrin təsnifləşdirilməsi  

D)İnformasiyanın semantik işlənməsi  E)İnformasiyanın elektron şəkildə təqdim 

edilməsi

41

İnformasiya prosesi nədir? A)İnformasiyanın toplanması  B)Əməliyyatların məcmusu  C)İnformasiyanın qeydə alınması D)Daxiledilməsi E)Çıxarılma

42

K\xana istehsalının texnoloji hazırlığı hansı məsələləri əhatə edir? A)Məhsulun, xidmətin, texnoloji, proseslərin B)İstifadə xərclərini  C)Xərclərin azaldılması D)İş 

vaxtının ümumi şəhri E)Bütün növ xərclər

43

K\xana haqqında texnoloji təsəvvürlərin inkişaf  tarixləri ? A)X əsr B)XI əsr  C)XII əsr D)XIII-XV əsrlər E)XIX-XX əsr

44

Texnoloji layihələşdirmə hansı hallarda vacibdir? A)Kompüter məhsulunun istehsalında B)Texnoloji əməliyyatların işlənməsində C)Yeni növlərin 

mənimsənilməsində , tələbat yaradılmasında D)Texnoloji prosesin hazırlanmasında  

E)Üsulların təsvirində45

Reqlamentləşmənin potensial obyekti hansılardır? A)İstehsalın effektliliyi 

B)İnformasiya məhsulları və xidmətləri istehsal üsulları  C)Nəzarət metodları  

D)İstehsal rezursları E)İstehsal çeşidləri

46

İnformasiya texnologiyalarını reqlamentləşdirən sənədlərin neçə növü vardır? A)Altı növü B)Beş növü C)Dörd növü D)Üç növü E)İki növü

47

Texnologiya çoxmənalı anlayış kimi: A)Sənədustalıqbacarıqanlayışı  B)Bilik anlayışı  C)Söz anlayışı  D)Təlim anlayışı  E)Elm anlayışı

48

İnformasiya texnologiyalarının alt vasitələrinə nələr daxildir? A)Komputer texnologiyası  B)Telekommunikasiya vasitələri  C) İnformasiya sisteminin  alınması 

və tiragı  D)İnformasiya prosesini təmin edən texnoloji proqram və linqvistik 

vasitələrin məcmusu  E)İnformasiya sisteminin alınması

49

K\xana texnoloji reqlamenti sənədləri hansılardır? A)İxtisas xarakteristikası sənədləri B)Təlimatlar C)Təşkilatı, elmi-metodiki,normativ D)İcra tarixi  E)Təyinat

50

Sənəd rezursları nədir? A)Material konstruksiası  B)Texnoloji qərarlae  C)Proseslərin təşkili  D)Düzülüşü E)Təşkili və məzmunu

51

K\xana texnoloji reqlamenti sənədləri hansılardır? A)İxtisas xarakteristikası sənədləri B)Təlimatlar C)Təşkilatlar  D)İcra tarixi  E)Təyinat

52

Texnoloji sistemin dövrüyyəsi neçə mərhələdə reallaşır? A)On mərhələdə  B)Səkkiz mərhələdə  C)Yeddi mərhələdə D)Altı mərhələdə  E)Beş mərhələdə

53

İnformasiyanın işlənməsində və tətbiqində nələri bilmək lazımdır? A)Uyğunlaşma, razılaşma, fəal iştirak B)Şöbə yaratmaq C)Texniki təminat D)Sektor yaratmaq 

E)İşçi qüvvəsi

54

Texnoloji sənədlər nədir? A)İqtisadi göstəricilər  B)Proses və əməliyyatlara və onun təşkilinə verilən tələb  C)Qrafik D)Effektivlik  E)İqtisadi göstəricilər

55

İstehsal rezurslarının neçə növü vardır? A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki56

Kitabxana texnologiyasının idarə etmə prosesi hansı məsələlərin həllini təmin edir: 

A)Normativ modellərin formalaşması və korrektəsini; B)Fəaliyyətin effektivliyini; 

C)Təkmilləşdirilməsini; D)Məhsukdarlığını;E)Formalaşmasını

57

İxtisas xarakteriskaları nədir? A)Altbölmələrin fəaliyyəti B)Təlimatların verilməsi C)Biliklərin həcmi və xüsusi hazırlıq səviyyəsi D)Kitabxana xidmətinin 

sistemləşdirilməsi E)Təşkilati sənədlər

58

İnformasiya texnologiyalarının proqram vasitələtini neçə sinfə ayırırlar? A)Altı sinfə B)Beş sinfə C)Dörd sinfə D)Üç sinfə E)İki sinfə

59

İnformasiyanın texniki və sematik işlənməsi; A)İnformasiyanın yayılması B)İnformasiyanın saxlanması,Keyfiyyətinin təşkili C)İnformasiya axtarışı 

D)Seçilməsi E)Avtomatlaşdırılması
60

Baza proqramının vasitələrinə nələr daxildir? A)Əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 

B)Proqram məhsullarının artması C)Əməliyyatların səviyyəsi D)Proqramlaşdırma 

dilləri E)Əməliyyat ötürücüləri

61

Texnoloji layihələşdirmənin mərhələləri: A)Biblioqrafik sorğunun qəbulu B)Prosesin seçimi,resurs bazasının qiymətləndirilməsi C)Məhsulun tələbatçılıq 

xüsusiyyəti D)Fərqli xüsusiyyətlər E)Texniki sənədlərin klassifikasiyası

62

İnformasiyanın texniki və sxematik işlənməsi neçə yerə ayrılır? A)On yerə B)Səkkiz yerə C)Yeddi yerə D)Altı yerə E)Beş yerə

63

Kitabxana texnologiyası nədir? A)Kitabxana prosesləri,üsullarə,metodları B)Məlumat bazası C)İnformasiya axını D0Soraq-məlumat bazası E)İdeologi 

sahənin texnologiyası

64

İlk"Elektron resursların yaradılması"şöbəsi Azərbaycanda neçənci ildə və hansı kitabxana açılmışdır? A)2005-ci ildə M.F.Axundov adına Respublika Milli 

Kitabxanasında B)2000-ci ildə AMEA kitabxanasında C)2000-ci ildə ADU-nin 

Kitabxanasında D)2001-ci ildə APU-nin kitabxanası E)2004-cü ildə Elmi-Tədqiqat 

İnstutunun Kitabxanası

65

İnformasiya proseslərinə nələr daxildir? A)Sənədlərin toplusu B)Texnoloji göstəricilər C)Tətbiq sahəsi,Prosesin təşkili D)Təhlükəsizlik texnologiyası 

E)Sənədləşdirmə

66

AMEA ME Kitabxanasının avtomatlaşdırılması şöbəsi  hansı prosesləri həyata keçirir? A)Elektiron Kitabxanaları yaratmaq B)Prosesin administrasiyası,texniki 

dəstək C)Elekton informasiya daşıyıcıları D)Nəşrləri çapa vermək E)Elektron poçt 

yaratmaq

67

Azərbaycan Milli Kitabxanasında "Elektron resursların yaradılması"şöbəsi neçənci ildən fəaliyyət göstərir?A)2005-ci ildən B)2006-ci ildən C)2007-ci ildən D)2008-ci 

ildən E)2009-cu ildən

68

İdarəetmə sənədlərinə nələr daxildir? A)Biblioqrafik informasiya B)Sənədlərin mənbəyi C)Təşkilati normativ,metodiki,plan D)Uçot və hesabat E)Texniki vəsaitin 

kataloqu


69

Lahiyyələşdirmə nədir? A)Qeydə almaq B)Sistemin paramentliliyi C)Proses və 

sistemin paramentliliyi D)Obyektin,Prosesin etalonu E)Texnoloji rasionallaşdırma

70

Kitabxananın strukturunda neçə altsistemi vardır? A)Altı B)Beş C)Dörd D)ÜÇ E)İki

71

AMEA ME kitabxanasının yaranma tarixi? A)1919-cu ildə B)1920-ci ildə C)1921-ci ildə D)1922-ci ildə E)1923-cü ildə

72

Reqlamentləşdirmənin hansı növləri vardır? A)Metodiki məslələr B)Əmək vasitələri C)İcraçə kadrlar D)Texniki proseslər E)Dövlət normativ-hüquqi 

aktlar,standartlar,normativlər

73

İnformasiya texnologiyasının alt vasitələri: A)Texniki proqram B)Linqivistik vasitə C)Kompüter texnologiyasi D)İnformasiya surətinin alınması E)Telekommunikasiya


74

İnformasiya tendensiyalarına nələr daxildir?A)Qloballaşdırma 

B)İntiqrasiya,intellekləşmə,Peşəkar C)Bazanın formalaşdırılması D)İnformasiya 

məhsulu və təminedici vasitələr E)Prosesin surətləndirilməsi

75

İnformasiya xidmətləri nədir? A)Sənəd informasiyası B)İnformasiyanın məzmunu C)Subyektlərin-istifadəçilərin informasiya mıhsulları ilə təmin edilməsi D)Proqram 

məsulu E)Növ müxtəlifliyi

76

Texnologiya necə anlayışdır? A)Geniş anlayış B)Sadə anlayış C)Mürəkkəb anlayış D)Elmi anlayış E)Texniki anlayış

77

Xarici elmi və soraq ədəbiyyatında "texnologiya"anlayışı neçə variantda verilir? A)Dörd B)Üç C)İki D)Bir neçə variantda E)Çox variantda

78

Texnologiya necə kateqoriyadır? A)Geniş kateqoriya B)Profisional kateqoriya C)Sadə kateqoriya D)Qısa kateqoriya E)Elmi kateqoriya

79

Resurslar neçə qrupa görə fərqlənirlər? A)Altı qrupa görə B)Beş qrupa görə C)Dörd qrupa görə D)Üç qrupa görə E)İki qrupa görə

80

İnformasiyanın çoxaldılması təcrübəsində əsl inqilabi dönüşə səbəb nə oldu?A)Yazının yaradılması B)Kitab çapının yaradılması C)Əlifbanın yaradılması 

D)Çap dəzgahının yaradılması E)Kitabın köçürülməsi

81

Müasir informasiya istehsalı üçün hansı daşıyıcılar fərqlənirlər? A)Kağız daşıyıcıları B)Emal daşıyıcıları C)İstehsal daşıyıcıları D)İnformasiya daşıyıcıları 

E)Sənəd daşıyıcıları

82

Şifahi informasiya texnologiyasının inkişafının başlanğıcına səbəb nə oldu? A)Yazının yaranması B)Dilin yaranması C)Əlifbanın yaranması D)Şəkilli 

lövhələrin yaradılması E)Nitqin yaradılması

83

İdarəetmə sahəsində üstünlük təşkil edən neçə informasiya tendensiyası fərqlənmişdir? A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

84

DÖST 7.O-99 informasiya proseslərinin hansı funksiyasını müəyyənləşdirir? A)Namenkaturasını B)Nisbətini C)Ölçüsünü D)Miqdarını E)Sahəsini

85

İnformasiyanın toplanması prosesi neçə formada ola bilər? A)Sadə formada B)Mürəkkəb formada C)Nisbi formada D)Müxtəlif formada E)Adı formada

86

İnformasiyanın texniki və sxematik işlənməsinə nələr daxildir?A)Ardıcıllı B)Texniki,analtik,sıxılma,kütlə C)Qovuşma D)Genişlənmə E)Sabit

87

İnformasiyanin yayılması nədir? A)Verilməsi B)Yayılması C)Tələbatçılara çatdırılması D)Saxlanılması  E)Göndərilməsi

88

Müasir informasiya istehsalında rəsmi sənədlərin reqlamentləşdirən təsnifat hansə əsaslara söykənir? A)Elmi əsaslara B)Müxtəlif əsaslara C)Ümumi əsaslara D)Sadə 

əsaslara E)Mürəkkəb əsaslara

89

Elektron sənbədin əsas funksiyası nədir? A)Hesablama texnikası B)Komputer şəbəkəsi C)Nəşriyyat işi D)Məlumat yığımı E)Yeni əsaslarla işlənməsi

90

Verilənlər bazası hansı funksiyanı yerinə yetirir? A)İnformasiyanın avtomatlaşdırılmasını B)Sənədlərin yığımını C)Verilənlərin yığımını D)Maşın 

daşıyıcılarını E)Sənədin ötürülməsini 
91

İnformasiya texnologiyalarının alt vasitələri dedikdə nə başa düşülür?A)Elektron 

sənəd B)Elektron məlumat C)İdarəetmənin fəaliyyəti D)Texniki proqram,linqivistik 

vasitə E)Proqramlaşdırma

92

İnformasiya texnologiyasının texniki təminat vasitələrinin tərkibinə hansı qrup vasitələr daxildir? A)İnformasiyanın tətbiqi mexanizmi B)İnformasiyanın elektron 

şəkildə məsafədən öturulməsi,surətinin,tirajının audivizual sənədin mexanizmi 

C)İdarəetmə mexanizmi D)Ofis mexanizmi E)Surət oxunma mexanizmi

93

İnformasiya texnologiyasının texniki bazasının inkişaf tendensiyası neçə qrupa ayrılır?A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç qrupa E)İki

94

İnformasiya texnologiyasının texniki bazasını mütəxəsislər neçə yerə ayırırlar?A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

95

Baza proqramının vasitələrinə nələr daxildir? A)Komputer şəbəkəsi B)Proqramlaşdırma dilləri,Əməliyyat sistemi,Xidmət sistemi C)Linqivistik proqram 

D)Şəbəkə dilləri E)Kodlaşdırma

96

Proqramlaşdırma dili neçə əsas kateqoriyaya bölünür? A)Beş B)Dörd C)Üç D)iki E)Bir neçə yerə

97

Reqlamentləşdirilən sənədlərin neçə növü vardır?A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki98

Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatın qısa adı necə adlanır? A)A)İSO B)MDB 

C)DöST D)İRBS-61 E)EHM

99

Normativ sənədlərin hazırlanmasında hansı metodlar mövcuddur? A)Sintetik metod B)Elmi metod C)Analtik,təcrübi,statistik metod D)Nəzəri metod E)Mübadilə 

metodu


100

Təşkilati sənədlər dedikdə nə başa düşülür?A)Sənədin növü B)Sənədin 

göndərilməsi C)Sənədin təhlili D)Sənədin aiddiyyatı E)Fəaliyyətin 

məzmunu,istiqaməti,strukturu

101

"İnformasiya məhsulu","İnformasiya xidməti"leksikafda necə anlayışdır?A)Qısa B)Çoxmənalı C)Geniş D)Elmi E)Metodiki

102


İnformasiyanın xarater əlamətinə görə neçə növü vardır? A)On iki B)On C)Səkkiz 

D)Altı E)Beş

103

Kitabxana və biblioqrafiya elminin sturukturunda hansı bölmələr vardır?A)Elmi B)Nəzəri,tarixi,təcrübi,metodiki C)Təcrübi D)Analtik E)Sintetik

104


Kitabxanaçılıq elmində texnoloji sistemin Rusiyada ilk banisi kim 

olmuşdur?A)V.İ.Sobolşikov B)P.M.Boqdanov C)İ.B.Xavkina D)İ.A.Frumen 

E)B,S.Bodnarki 

105


Kitabxana texnologiyası dedikdə nə başa düşülür?A)Kitabxananın istiqamətləri 

B)Kitabxananın quruluşu C)Kitabxana prosesləri D)Kitabxananın məcmusu 

E)Kitabxananın fondu

106


Kitabxananın stukturunda neçə altsistemi qeyd edilir? A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç 

E)İki107

Kitabxananın altsisteminə nələr daxildir? A)Kitabxananın uçot və hesabatı 

B)Kitabxananın fondu,abonoment kontingenti,işçi heyyəti C)Kitabxana statistikası 

D)Kitabxananın quruluşu E)Kitabxananın komplelkəşdirilməsi

108

Kitabxana istehsalının resurs təminatı nədir? A)Tamlıq B)Vəsaitin əldə edilməsi,orjinal sənəd,linqivistik,proqram C)Resurs təminatı D)Yeni resursların 

yaradılması E)Resursların müqayisəsi

109

Kitabxananın texnoloji modeli hansı məsələnin həllinə köməkedə bilər? A)Elmi məsələnin B)Texnoloji proseslərin C)Texnoloji istiqaməti D)Aktual,nəzəri və 

təcrübi məsələlər E)Texnoloji tamlıq 

110

Kitabxananın inkişaf proqnozu üçün neçə əsas növü vardır? A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

111


Kitabxananın sənəd resurslaına nələr daxildir? A)Texniki vəsaitlər,linqvistik 

vəsaitlər,proqram vasitələri B)Marketinq vasitələri C)Elektron vasitələri D)Şəbəkə 

resurları E)Maliyyə resurları

112


Kadr resurları nədir? A)İşin istiqaməti B)Reqlamentləşdirilmiş resurs növü 

C)İxtisas xarakteristikası D)Ştat vahidi E)Sənəd növü

113

Kitabana texnologiyasının başlıca resurs növü nə hesab edilir? A)Biblioqrafik sənəd B)Faktoqrafik sənəd C)Sənəd resursları D)Sənəd daşıyıcısı E)Metodiki sənəd

114


Sənədin nomenklaturası nədir? A)Sənədin məzmunu B)Sənədin istiqaməti 

C)Sənədin axını D)Sənədin strukturu,məzmunu,qoyulan tələb E)Sənədin tarixi

115

Sənədlər əlamətinə görənecə seçilir? A)Təşkilati,elmi-metodiki,normativ,texnoloji B)Elmi C)İctimai D)Qrup E)Normativ

116


Təşkilati sənəd hansı anlayışdan götürülmüşdür? A)Tarixi B)Kargüzarlıq C)Elmi 

D)Fəlsəfi E)Ədəbi

117

Standartlaşdırmanın dövlət sistemində neçə növü nəzərdə tutulur? A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

118


Təlimatlara nələr daxildir?A)Vəzifə B)Fəalliyyət məzmun C)İxtisas D)İşin həcmi 

E)Təlimatlandırma

119

İnformasiya xidmətlərinin nomenklaturasına nələr daxildir? A)Kitabxananın quruluşu B)Kitabxananın fəaliyyəti C)Kitabxana xidmətinin sistemləşdirilməsi 

siyahısı D)Kitabxananın avtomatlaşdırılması E)Kitabxanada metodiki işin təşkili

120

Kitabxana fəaliyyətində sosial-iqtisadi normativ aktların neçə növü vardır? A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

121


Lahiyyələşdirmə nədir?A)Obyektin,prosesin etalonunun yaradəlması prosesi B)İşin 

icrasının prosesi C)İstiqamət prosesi D)Davamlı iş E)Həyata keçirmə porosesi

122

Texnoloji işin hazırlanması neçə mərhələdə həyata keçirilir? A)10 B)8 C)6 D)5 E)4123

Texnoloji əməliyyatların hazırlanması alqoritmi neçə mərhələdə həyata keçirilir? 

A)10 b)8 C)6 D)5 E)4124 Tematik sorğuların yerinə yetirmə texnologiyasıhansı əməllər toplusu kimi təsvir 

oluna bilər? A)Biblioqrafik axtarış yolu B)Mənbəə C)Məlumatlandırılması 

D)Biblioqrafik sorğunun qəbulu, dəqiqləşdirilməsi ,proqramlaşması 

E)Avtomatlaşdırılması

125

Yerinə yetirmə alqoritminə görə texnoloji əməliyyatlar neçə növə bölünür? A)10 B)8 C)6 D)5 E)4

126


Kitabxana texnoloji xidməti nədir? A)Kitabxana istehsalının 

hazırlığı,təşkili,informasiya məhsulları və xidmətlərin məcmusu B)Kitabxananın 

istehsal prosesi C)Kitabxananın texnoloji xidməti D)Kitabxananın iş prosesi 

E)Kitabxananın informasiya mənbəyi

127

Azərbaycan Respublika Prezidentinin "Azərbaycanda kitabxana fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında"tarixi sərəncami nə vaxt verilmişdir? A)2005-ci ildə 

B)2006-cı ildə C)2007-ci ildə D)2008-ci ildə E)2009-cu ildə

128

Kitabxanada texnoloji prosesin həyata keçirilməsində,kitabxananın avtomatlaşdırılmasında fəaliyyət göstərən ən böyük kitabxana hansıdır?A)AMEA 

Mərkəzi Elmi Kitabxanası B)M.F.Axundov adına Milli Kitabxana C)BDU-nin 

ElmiKitabxanası D)Xəzər Univeristetinin Kitabxanası

129


AMEA MEK-da "Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi"neçə prosesi 

həyata keçirir? A)12 B)10 C)9 D)8 E)6

130

Amerika kitabxanaşünası M.Baklend texnoloji əsas üzrə kitabxananı neçə tipə bölmüşdür?A)6 B)5 C)4 D)3 E)72

131


Amerika kitabxanaşünası M.Baklend bölgüsünə görə kitabxananın tipinə nələr 

daxildir?A)Kağız,avtomatlaşdırma,eletron B)Sənədlər C)Kataloq və kartateka 

D)Dövrü-mətbuat E)Kitabxana avadanlığı

132


Elektron kitabxana özündə əsas nəyi birləşdirir? A)Elekton sənədləri 

B)Avtomatlaşdırılmış texnologiyanı C)Elekton resursları D)Elektron mənbələri 

E)İnterneti

133


Koperativ fəaliyyətin təşkili prinsipi hansılardır? A)Strukturun 

bölüşdürülməsi,regionlarla əməkdaşlıq B)Sahəvilik C)Koperativlik D)İnzibati-ərazi 

E)Xidmət

134


Kitabxana texnologiyasının ayrı-ayrı komponomentlərinə nələr daxildir? 

A)Sorğular B)Operativlik C)Resurslar,proseslər,məhsul və xidmətlər D)Dəqiqlik 

E)Xidmət

135 Problemin mahiyyəti : A)Ədəbiyyatın təhlili  B)Kitabxana  biblioqrafiya 

fəaliyyəti  C)Effektivlik və keyfiyyətin Abekvat ölçüləri  D)Proses və 

nəticənin  xarakteristikası E)Problemin  istiqaməti 

136

Kitabxana işi ilə bağlı qeyri-istehsal sahələrinin effektivliyi hansı əsasa görə götürülür? A)Məhsul və xidmət vahidinə olan xərclərin müəyyənləşdirilməsi 

B)Keyfiyyətin əldə olunması C)Qabaqcıl təcrübə D)Gəlir vahidi E)Xərclərin 

tamlığı137

İnformasiya texnologiyalarının alt vasitələrinə nələr daxildir? A)Komputer 

texnologiyası  B)Telekommunikasiya vasitələri  C) İnformasiya sisteminin  alınması 

və tiragı  D)İnformasiya prosesini təmin edən texnoloji proqram və linqvistik 

vasitələrin məcmusu  E)İnformasiya sisteminin alınması

138


Məhsul vahidinə çəkilən xərclərin əsas göstəricisi hansılardır?A)Kitabxana Xidməti 

B)Kitabxananın komplekləşdirilməsi C)Fondun Dövrüyyəsi,əməyin 

çəkisi,kitabxanaçının üzərinə düşən zəhmət D)Çəkilən xərc E)Kitabxanaçı əməyi

139


Kitabxana effektivliyinin qiymətləndirilməsində neçə yanaşmadan istifadə edirlər? 

A)6 B)5 C)4 D)3 E)2

140

Kitabxanada ishetsal texnologiyası neçə məsələni həll edir? A)6 B)5 C)4 D)3 E)2141 Texnologiya neçə sahəyə ayrılır? A)6 B)5 C)4 D)3 E)2

142


Əmək resurslarının müasir bazasına nələr daxildir?A)Optimallıq B)Qiymətləndirmə 

C)Proqramlaşdırma,hesablama,marketinq D)Kitabxana kəmiyyət və keyfiyyəti 

E)Əmək məhsuldarlığı 

143


Kitabxana fəaliyyətində üçün hansı sosial-iqtisadi normativ akt növləri vardır? 

A)Xidmət normativləri,şəbəkə normativləri,resurs normativləri B)Texnoloji 

normativləri C)Xidməti normativləri D)Metodiki normativləri E)Avtomatlaşdırılmış 

normativlər

144

Resurs normativləri nədir? A)Fəaliyyətin yekunu B)Əhalinin sayına düşən resursların həcmi C)Xidmətin həcmi D)Kitabxananın vəzifə funksiyası E)Nəticəni 

əldə etmək

145

"Kitabxana xidməti"anlayışı neçənci illərdə diqqəti cəlb etmişdir? A)1950-ci illərdə B)1960-cı illərdə C)1970-ci illərdə D)1980-ci illərdə E)1990-cı illərdə

146


Kitabxananın inkişafının müasir mərhələsi nə ilə xaraterizə olunur? A)Elektron 

kitabxanaların yaranması ilə B)Ənənəvi kitabxana xidmətlərinə olan sorğunaların 

sabitləşməsi C)Kitabxanaların avtomatlaşması ilə D)Kitabxanaların 

mərkəzləşdirilməsi ilə E)kitabxananın texnologiyası

147

Müasir dövrdə kitabxanaların inkişafında əsas strategiya nədir? A)Marketinq B)Reklam şirkətləri C)Nəşriyyatlar D)Reklam bankları E)İnformasiya mərkəzləri

148 Texnoloji marşrutun tərtibi neçə istiqamətdə aparılır? A)12 B)10 C)8 D)7 E)6

149

AMEA MEK-sı hansı avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya şəbəkəsindən istifadə edir? A)AİİS-dən B)VTLS-dən C)İRBİS-64-dən D)MARC_21-dən E)VTLS-

dən


150

İnformasiya sorğularının xarakterindən asılı olaraq informasiya axtarışının neçə növü vardır?A)6 B)5 C)4 D)3 E)2

Yüklə 379,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə