Lokal afledning af regnvand I a/b vilhelm thomsens alleYüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix16.08.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#63365


LOKAL AFLEDNING 

AF REGNVAND I 

A/B VILHELM THOMSENS ALLE

TEKNIK OG ÆSTETIK

Teknik og æstetik skal gå hånd i hånd, og det har stor betydning for bygherren, der 

er interesseret i at skabe deres helt eget udtryk i friarealerne.

GRØNNE TAGE

Skure til affald, cykler og vicevært forsynes med 

grønne tage. Taget opbygges på en særlig måde 

og beklædes med tæpper af stenurt eller græs-

ser, der tilbageholder en stor del af regnvandet. 

Stenurten blomstrer med gule blomster i juni 

og kan overleve lange tørkeperioder i sensom-

meren, hvor bladene skifter fra grøn til rødlig 

farve.

GENNEMSIVELIGE BELÆGNINGERAlle belægninger skiftes ud i forbindelse med 

renoveringen. Belægningen bliver betonsten, 

mens vandrender udformes i marksten og 

chaussesten, der i et smukt mønster danner en 

ru overflade, der forsinker vandets strømning. 

Stenene sættes i et gennemsiveligt bærelag af 

skærver, og overskydende vand drænes væk til 

bassiner og faskiner. Gårdens centrale lege- og 

opholdsplads forsynes med gennemsivelige 

belægninger i af muld, grus og gummi. 

BEPLANTEDE REGNBEDE

En del af regnvandet opsamles i såkaldte regn-

bede, der er lave, beplantede bede, der over-

svømmes i regnvejr. 

Bedene beplantes med fugtighedstålende 

græsser, stauder og buske som iris, skræppe, 

engblomme og kattehale samt tørst, pil og 

roser.


Bedende er forsynet med et overløb til nedsiv-

ningsområdet eller til nedgravede faskiner.

NEDSIVNINGSOMRÅDER MED INSPIRATION 

FRA NATUREN

På det kommunale del anlægges et større 

nedsivningsområde, hvor regnvandet ender 

under større regnskyl.  Området udformes 

med inspiration fra naturen og beplantes med 

el og pil, der kan tåle oversvømmelse i læn-

gere tid. I tørre perioder kan området bruges 

til leg og fungerer desuden som naturremise i 

byområdet. Nedsivningsområdet har overløb 

til underjordiske faskiner.

PJECEN ER BLEVET TIL I ET SAMARBEJDE MELLEM:

AB Vilhelm Thomsens Allé

Vilhelm Thomsens Allé 6 st. tv, 2500 Valby

Tel. 36 16 15 30

Københavns Energi A/S

Ørestads Boulevard 35, 2300 København S 

Tel. 33 95 33 95 · www.ke.dk

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen

Njalsgade 13, 2300 København S

Tel. 33 66 35 00 · www.kk.dk 

Ingeniør:

H-Jh Rådgivende Ingeniører

v/ Frank Hansen

Hellerupvej 6, 2900 Hellerup

Tel. 39 62 77 40 · fha@h-jh.dk 

Landskabsarkitekt:

Niels Lützen Landskabsarkitekter MDL PLR 

Jorcks Passage, Vimmelskaftet 42 A

1161 København K

Tel. 33 11 66 73  / nl@nl-landskab.dk

Entreprenør:

LK-Gruppen A/S 

Bomose Allé 1 - 3

Tel. 70 13 17 17 / kontakt@lk-gruppen.dk- ET PROJEKT OM LOKAL AFLEDNING 

AF TAG- OG OVERFLADEVAND 

I EN ANDELSBOLIGFORENING I VALBY

DET FREMTIDIGE ANLÆG - NOGLE PERSPEKTIVER
DE VALGTE METODER

LAR skal i hvert projekt tilpasses givne 

forudsætninger, kommunal praksis og 

lovgivning, så hvert anlæg vil derfor have 

sit særpræg og sine metoder.  I  Vilhelm 

Thomsens Alle er der valgt kombinationer 

af følgende metoder:

FORDAMPNING FRA OVERFLADER

En stor del af nedbøren vil fordampe fra 

den overflade den falder på, hvad enten 

det er tage eller belægninger. Ved at 

beholde vandet på overfladen i render og 

damme forlænges og forstærkes denne 

proces.


TILBAGEHOLDELSE I PLANTER OG JORD

Jo langsommere vandet bevæger sig 

undervejs til grundvandet, jo mere kan der 

rummes i systemet. Det kan være muldlag, 

plantevækst og forskellige slags gennem-

sivelige lag der lader vandet strømme med 

lavere hastighed, der giver det et større 

nedsivningspotentiale. 

NEDSIVNING I JORDEN

En stor del af vandet vil med tiden sive ned 

til grundvandet. I området er store dele af 

jorden lerholdig, hvilket generelt giver en 

langsom nedsivningshastighed.

FORBRUG TIL VANDING OG TØJVASK

I projektet installeres vandtanke i kælderen 

til opsamling af tagvand, der kan bruges til 

havevanding. Desuden etableres regn-

vandsanlæg i vaskeriet, der også bruger 

tagvandet.

BYGHERREN OG PROBLEMSTILLINGEN

Bygherren er A/B Vilhelm Thomsens Allé 5 – 7 og 4 – 40, 2500 Valby og består af 

135 lejligheder. Bebyggelsen er fra 1921 i tidstypisk københavnsk arkitektur i rød 

teglsten og 3 etager, den blev i 1998 til andelsforening efter at have været kom-

munale lejeboliger. Bygninger og friarealer var i meget ringe stand ved overtagel-

sen.

Afløbsinstallationerne er 80 år gamle, og det giver problemer med oversvømmel-ser og utætte ledninger. Det var klart, at afløbssystemet skulle renoveres. Besty-

relsen besluttede at finde alternative løsningsmodeller og var interesserede i en 

økologisk / bæredygtig løsning for afledning af tag- og overfladevand i byggeriet.

PROJEKTET

Det planlagte projekt omfatter renovering af kloakker og gårdanlæg hvilket vil 

give ejendommen et markant løft, både vedligeholdelsesmæssigt og visuelt. 

Projektet indeholder lokal regnvandshåndtering, så tag- og overfladevand ledes 

gennem render og regnbede til nedgravede regnvandskassetter, hvorfra det ned-

sives. Den relativt tætte bebyggelse har begrænsede grønne arealer, så en del af 

det offentlige grønne areal sydøst for bebyggelsen er stillet til rådighed af Køben-

havns Kommune til nedsivningsanlæg. Målet er, at alt regnvand skal håndteres på 

grunden, så der ikke sker overløb til det offentlige system.

Andre spændende løsninger er grønne skurtage, samspil mellem beplantning og 

regnvand samt grønne lege- og hyggemuligheder. Asfaltbelægningerne, der stort 

set alle er fra bebyggelsens oprindelse, erstattes af smukke klinkebelægninger og 

forskellige gennemsivelige belægninger af granit.

Endelig er det planen, at regnvand fra tagene skal genanvendes i foreningens 

vaskeri eller opmagasineres i kældertanke til brug for havevanding.

Beslutningen er hjulpet på vej med tilskud til lokal afledning af regnvand fra Kø-

benhavns Energi. Tilskuddet er et incitament til borgerne om at sørge for håndte-

ring på egen grund, så kostbare investeringer i forsinkelsbassiner længere nede af 

systemet kan undgås. Tilskuddet har her udgjort ca. 20% af de samlede anlægs-

omkostninger.

I projektet er der regnet med, at alt vandet forbliver indenfor matriklen. De ned-

gravede kassetter har derfor en stor kapacitet. Det betyder, at der statistisk set vil 

ske en overbelastning hvert 10 år. Herudover er der indbygget en stor overkapaci-

et i kassetterne, som medfører, at oversvømmelsen sandsynligvis kun vil optræde 

indenfor de næste 100 år.

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND

Lokal afledning af regnvand eller LAR 

bygger på den tankegang, at regnvand er 

en ressource, der skal forbruges på stedet 

i stedet for et spildprodukt der ledes i 

det ofte overbelastede afløbssystem. Der 

kan opnås miljømæssige, økonomiske og 

æstetiske gevinster med LAR. 

 LAR supplerer de traditionelle, lukkede 

afløbssystemer med kombinationer af 

forskellige teknikker, der enten går ud på 

at forsinke vandet, lade det fordampe eller 

nedsive på stedet samt forbruge det til 

vanding af planter eller som brugsvand i 

f.eks. vaskerier.

De generelle fordele er:

Mindre vandmængder og mindre 

belastning af ledningsnettet, der kan 

dimensioneres mindre.

Mindre belastning af rensningsanlæg

Mere stabil grundvandsstand, dog 

tages hensyn til evt. forureningsrisici

Større forståelse for de økologiske pro-

cesser, idet kredsløbet i højere grad 

synliggøres

Bedre forhold for vegetation samt 

større mulighed for arkitektonisk 

udtryk ved brug af vandet.Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə