MahirəNərimanqızıYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə38/219
tarix17.09.2017
ölçüsü5,95 Mb.
#20
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   219

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 116 

v ə   s .   i l ə   t a n ı Ģ   o l u r l a r .   B a Ģ q a   s ö z l ə   i n s a n l a r  

b u   p r o s e s d ə   h ə y a t   v ə   f ə a l i y y ə t l ə r i   ü ç ü n  

z ə r u r i   o l a n   i n f o r m a s i y a   m ü b a d i l ə s i n i   h ə y a t a  

k e ç i r i r l ə r .   B u   c ü r   i n f o r m a s i y a   m ü b a d i l ə s i  

o l m a d a n  

i n s a n l a r ı n  

b i r g ə  

y a Ģ a y ı Ģ ı  

v ə  


f ə a l i y y ə t i   ç ə t i n l ə Ģ ə r ,   m ü m k ü n   o l m a z d ı .    

Ü n s i y y ə t  

z a m a n ı  

h ə y a t a  

k e ç i r i l ə n  

i n f o r m a s i y a   m ü b a d i l ə s i n d ə   i k i   t ə r ə f   i Ģ t i r a k  

e d i r :   m ə l u m a t ı ,   i n f o r m a s i y a n ı   v e r ə n   v ə  

m ə l u m a t ı  

q ə b u l  

e d ə n .  

B i r i n c i  

t ə r ə f  

–  

i n f o r m a s i y a n ı   v e r ə n   k o m m u n i k a t o r   i k i n c i  t ə r ə f  

–  


i n f o r m a s i y a n ı  

q ə b u l  

e d ə n  

i s ə  


r e s i p i e n t  

a d l a n d ı r ı l ı r .   B e l ə l i k l ə   h ə r   c ü r  

i n f o r m a s i y a  

m ü b a d i l ə s i  

K  

–  


Ġ  

–  


R  

( k o m m u n i k a t o r -  

i n f o r m a s i y a -  

r e s i p i e n t )  

s x e m i   ü z r ə   h ə y a t a   k e ç i r .  

K o m m u n i k a s i y a  

v a s i t ə l ə r i .  

Ġ n s a n l a r  

a r a s ı n d a   i n f o r m a s i y a   m ü b a d i l ə s i n i   t ə m i n   e d ə  

b i l ə c ə k  

v a s i t ə l ə r  

ç o x  


v ə  

m ü x t ə l i f d i r .  

P s i x o l o j i   ə d ə b i y y a t d a   b u   c ü r   k o m m u n i k a s i y a  

v a s i t ə l ə r i n i   i k i   q r u p d a   b i r l ə Ģ d i r i r l ə r .   B i r i n c i  

q r u p  

k o m m u n i k a s i y a  

v a s i t ə l ə r i  

s ö z l ə r i n ,  

d i l i n   k ö m ə y i   i l ə   b a ğ l ı   o l a n   v a s i t ə l ə r d i r .   B u  

c ü r  


k o m m u n i k a s i y a  

v a s i t ə l ə r i n i  v e r b a l  

k o m m u n i k a s i y a  

v a s i t ə l ə r i  

a d l a n d ı r ı r l a r .  

B u r a d a   h a n s ı   d i l   q r u p u n a   a i d   o l m a s ı n d a n  

a s ı l ı   o l m a y a r a q   h ə m i n   d i l i n   d a Ģ ı y ı c ı l a r ı   v ə  

h ə m i n  

d i l i  

m ə n i m s ə m i Ģ  

i n s a n l a r  

d i l d ə n  

ü n s i y y ə t   p r o s e s i n d ə   ü n s i y y ə t   v a s i t ə s i   k i m i  

i s t i f a d ə   e d i r l ə r .   D i l   v a s i t ə s i l ə   i n s a n l a r  

a r a s ı n d a k ı   b u   c ü r   ü n s i y y ə t   p r o s e s i   n i t q  

a d l a n ı r .    

Ġ k i n c i   q r u p   k o m m u n i k a s i y a   v a s i t ə l ə r i  

d i l d ə n ,   n i t q d ə n   k ə n a r   v a s i t ə l ə r d i r .   B u   c ü r  

v a s i t ə l ə r  q e y r i  

v e r b a l  

k o m m u n i k a s i y a  

v a s i t ə l ə r i  

a d l a n d ı r ı l ı r .  

O n l a r a  

m ü x t ə l i f  

i f a d ə l i  

h ə r ə k ə t l ə r i ,  

m i m i k a n ı ,  

p a n t o m i m i k a n ı ,   i Ģ a r ə l ə r   s i s t e m i n i   v ə   s .   a i d  

e t m ə k  

o l a r .  

H ə r  

i k i  


k o m m u n i k a s i y a  

v a s i t ə l ə r i n i   a y r ı - a y r ı l ı q d a   n ə z ə r d ə n   k e ç i r ə k .    
www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs 

Mərkəz

i

 

Ümumi psixologiya. Psixologiya 

 

117 


V e r b a l   ü n s i y y ə t .   N i t q   v e r b a l   ü n s i y y ə t  

k i m i .  

Ġ n s a n l a r ı n   b i r g ə y a Ģ a y ı Ģ   z ə r u r ə t i n i n  

m e y d a n a   g ə l m ə s i   o n l a r ı n   ü n s i y y ə t   t ə l ə b a t ı n ı n  

d a   y a r a n m a s ı n a   s ə b ə b   o l m u Ģ d u r .   T a r i x ə n  

i n s a n l a r ı n   d i l   v a s i t ə s i l ə   ü n s i y y ə t   f o r m a s ı  

m e y d a n a   g ə l m i Ģ d i r .   N ə t i c ə d ə   d i l d ə n   i s t i f a d ə  

e d ə r ə k   ö z   f i k i r l ə r i n i ,   i s t ə k   v ə   a r z u l a r ı n ı   b i r -

b i r i n ə   ç a t d ı r m a q   i m k a n ı n a   m a l i k   o l m u Ģ l a r .  

B u   p r o s e s   n i t q   p r o s e s i   a d l a n d ı r ı l m ı Ģ d ı r .  

B u r a d a n   d a   v e r b a l   ü n s i y y ə t   p r o s e s i   o l a n  

n i t q ə   b e l ə   t ə r i f   v e r m ə k   m ü m k ü n   o l m u Ģ d u r :  

i n s a n l a r   a r a s ı n d a   d i l   v a s i t ə s i l ə   h ə y a t a  

k e ç i r i l ə n   ü n s i y y ə t   p r o s e s i n ə   n i t q   d e y i l i r .  

T ə r i f d ə n   g ö r ü n d ü y ü   k i m i   d i l   v e r b a l   ü n s i y y ə t  

ü ç ü n   v a s i t ə ,   n i t q   i s ə   h ə m i n   p r o s e s i n   ö z ü d ü r .  

Ġ n s a n l a r     d i l ə   y i y ə l ə n m ə k l ə   o n u n   v a s i t ə s i l ə  

ü n s i y y ə t   s a x l a y a   b i l i r l ə r .   B a Ģ q a   s ö z l ə   o n l a r  

n i t q ə   y i y ə l ə n m i Ģ   o l u r l a r .   H ə r   h a n s ı   b i r   x a r i c i  

d i l d ə   d a n ı Ģ a   b i l m ə k   h ə m i n   d i l i   b a Ģ a   d ü Ģ m ə k ,  

b a Ģ q a   s ö z l ə   v e r b a l   ü n s i y y ə t ə   g i r ə   b i l m ə k  

ü ç ü n   o   d i l i   b i l m ə k   v ə   o n d a n   i s t i f a d ə   e t m ə y i  

b a c a r m a q   l a z ı m d ı r .   P s i x o l o g i y a d a   « d i l i »   v ə  

« n i t q i »   f ə r q l ə n d i r ə n   d i g ə r   c ə h ə t l ə r ə   d ə  

d i q q ə t   y e t i r i l i r .   A d ə t ə n ,   d i l i   ş ə r t i   d a n ı ş ı q  i ş a r ə l ə r i   s i s t e m i   k i m i   q ə b u l   e d i r l ə r .   O n u n  

k ö m ə y i   i l ə   i n s a n l a r   ü ç ü n   m ü ə y y ə n   ə h ə m i y y ə t  

v ə   m ə n a   k ə s b   e d ə n   s ə s   b i r l ə Ģ m ə l ə r i   i f a d ə  

o l u n u r .   D i l   c ə m i y y ə t   t ə r ə f i n d ə n   y a r a d ı l ı r .  

D i l   ü m u m x a l q a   m ə x s u s   o l d u ğ u   ü ç ü n   h ə m i n  

d i l i n   ö l m ə s i   x a l q ı n   ö l m ə s i   d e m ə k d i r .   X a l q ı n  

a r a d a n   ç ı x m a s ı   i l ə   d i l   ö l ü   d i l ə   ç e v r i l i r .  

D i l   o l d u q c a   m ü r ə k k ə b   q u r u l u Ģ a   m a l i k d i r .  

H ə r   c ü r   d i l ,   h ə r   Ģ e y d ə n   ə v v ə l ,     ö z ü n ü n  

m ü ə y y ə n   m ə n a l ı   s ö z   s i s t e m i n d ə n   i b a r ə t   o l a n  l ü ğ ə t   t ə r k i b i n ə   m a l i k d i r .       B u ,   h ə m i n   d i l i n  

l e k s i k a s ı n ı   t ə Ģ k i l   e d i r .   B u n d a n   b a Ģ q a ,   d i l d ə  

m ü x t ə l i f   f o r m a l ı   s ö z     v ə   s ö z   b i r l ə Ģ m ə l ə r i  

s i s t e m i   d ə   v a r d ı r   k i ,   b u   d i l i n   q r a m m a t i k a s ı n ı  

t ə Ģ k i l   e d i r .   B u n l a r l a   y a n a Ģ ı   o l a r a q   h ə r   b i r  

k o n k r e t   d i l i n   ö z ü   ü ç ü n   x a r a k t e r i k   o l a n   s ə s   v ə  

y a   f o n e t i k   t ə r k i b i   d ə   m ö v c u d d u r .    
Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   219
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə