Microsoft Word epm hidrobio docYüklə 59,66 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü59,66 Kb.
#42175


 

 

PROGRAMA ANALITICA 

 

 

Vizat, 

Consiliul Facultă ii ............ 

din data de  ………….……. 

 

Denumirea disciplinei HIDROBIOLOGIE 

 

Codul disciplinei 

USVFSEPMDSDLV38 

Semestrul Numărul de credite  

 

Facultatea Silvicultură 

 

 Numărul orelor pe 

semestru/activităti 

Domeniul  

Ştiin a mediului 

 

 

 Total Programul de studiu Ecologie şi protec ia mediului 

 

56 28 

 

14 

 

 

Categoria formativă a disciplinei Disciplina optionala

 

 

 

 

 

Obligatorii  

Discipline 

Anterioare 

Recomandate   

 

Obiectivele disciplinei 

 

  Dezvoltarea cunoştin elor referitoare la particularită ile vie ii în mediul 

acvatic şi a modului de convie uire dintre diferitele categorii de 

organisme acvatice. Însuşirea unor aspecte teoretice şi practice legate 

de transformările mediului acvatic  datorate activită ilor umane. 

  Însuşirea  principalelor  no iuni  de  hidrobiologie  (factorii  de  mediu  proprii 

mediului  acvatic,  aspecte  adaptative  ale  diferitelor  particularită i 

morfologice, fiziologice şi ecologice proprii organismelor acvatice); 

 

În elegerea  fenomenelor  complexe  care  au  loc  în  bazinele  acvatice,  a cauzalită ii  şi  interdependen ei  acestor  fenomene,  precum  şi  sensul 

evolu iei lor; 

 

 

Apa  -  mediu  de  viata.  Oceanologie  –  geografia  marilor  si  oceanelor, unită ile  topografice  ale  bazinelor  marine  si  oceanice,  caracteristicile 

fizice şi factorii chimici ai apelor marine, asocia iile de organisme, mediul 

salmastru.

 

 Productivitatea biologica a bazinelor acvatice. Poluarea apelor 

 

  Poluarea apelor.  Competen e 

specifice

 

1. Cognitive (cunoasterea şi utilizarea adecvată a no iunilor specifice disciplinei)  

a. Cunoaştere şi în elegere:  
  Hidrobiologia este o ramură a ştiin ei care se ocupă cu studiul structurii, 

repartizării  şi  legită ilor  interac iunii  organismelor  acvatice  (hidrobion i) 

între ele şi cu factorii abiotici (hidrologice, hidrochimice);  

  Cunoaşterea  diversită ii  hidrobion ilor  şi  rolul  lor  în  func ionarea 

ecosistemelor acvatice.;  

b. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor procese, precum 

şi a con inuturilor teoretice şi practice ale disciplinei): 

 

  Cursul realizează o prezentare de ansamblu a structurii comunită ilor de organisme acvatice şi a rela iilor dintre acestea şi mediul acvatic. 

No iunea de hidrobiont este definită din punct de vedere al adaptării 

speciilor acvatice în compara ie cu cele din mediul terestru;   

  Definirea limnologiei, potamologiei, freatologiei, şi oceanologiei ca 

discipline integrate în hidrobiologie prezintă orizontul lărgit al acestei 

discipline;  

  Obiectul  hidrobiologiei  îl  constituie  diversitatea  specifică,  structura 

cantitativă,  starea  mediului  de  trai  şi  rolul  grupărilor  ecologice  de 

hidrobion i  (plancton,  necton,  bentos  ş.a.)  in  func ionarea  ecosistemele 

acvatice marine şi continentale; 

  No iunile de Hidrobiologie vor fi corelate cu cele de biologie vegetală şi 

animală, biochimie, ecologie, poluarea şi protec ia mediului;   

  Se va insista asupra efectelor mediului natural sau poluat asupra 

diferitelor specii acvatice şi a modului în care acestea pot influen a modul 

de via ă al acestora;  

  Se va eviden ia influen a factorilor de mediu asupra productivită ii 

ecosistemelor acvatice;  

 

2.  Tehnice  /  profesionale  (proiectarea  şi  evaluarea  activită ilor  practice specifice;  utilizarea  unor  metode,  tehnici  şi  instrumente  de  investigare  ş

aplicare): 

  tehnici clasice şi moderne de prelevarea a probelor hidrobiologice în 

scopul eviden ierii  densită ii speciilor din fitoplancton,  zooplancton şi 

bentos;  

  capacitatea de a  transpune  în practică informa iile dobândite la curs şi 

lucrările practice;  

  abilită i de cercetare;   

  capacitatea de a concepe proiecte şi a le derula;  

3.  Atitudinal  –  valorice  (manifestarea  unei  atitudini  pozitive  fa ă  de  domeniul 

ştiin ific,  cultivarea  unui  mediu  ştiin ific  centrat  pe  valori  şi  rela ii  democratice,/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale, civice, valorificarea optimă ş

creativă  a  propriului  poten ial  în  activită ile  ştiin ifice,  implicarea  în  dezvoltarea 

institu ională  şi  promovarea  inova iilor  ştiin ifice,  angajarea  în  rela ii  de 

parteneriat  cu  alte  persoane  sau  institu ii  cu  responsabilită i  similare, 

participarea la propria dezvoltare personală): 

  manifestarea  unei  atitudini  responsabile  fa ă  de  domeniul  ştiin ific  al 
Hidrobiologiei  pentru  formarea  profesionala  a  studen ilor  ca  viitori 

biotehnologi ; 

  promovarea  unor  rela ii  principiale  de  colaborare  in  echipele  de  lucru, 

stimularea ini iativei;  

  valorificare  optimă şi  creativă  a  poten ialului    propriu fiecărui student  în 

activită ile ştiin ifice din cadrul orelor de lucrări practice;  

  implicarea în cercetarea ştiin ifică şi în promovarea inova iilor ştiin ifice / 

angajarea  în  rela ii  de  parteneriat  cu  alte  persoane  –  institu ii  cu 

responsabilită i similare – participarea la propria dezvoltare profesională. 

  reac ia  pozitivă  la  sugestii,  cerin e,  sarcini  didactice,  satisfac ia  de  a 

răspunde; 

  implicarea în activită i ştiin ifice în legătură cu disciplina studiată; 

  capacitatea de a avea un comportament etic; 

  abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii;  

  dobândirea abilită ilor practice de lucru va reprezenta un avantaj al 

acestor studen i în competi iile pentru ocuparea unui post în 

laboratoarele de biologie - hidrobiologie şi de protec ia mediului; 

  

Con inutul instruirii 

nr.de ore 

/teme/ 

aplicatii  

 

CON INUT TEMATIC DE BAZĂ – CURS  

 

HIDROBIOLOGIE  

2 ore  


1. Introducere: Concept, defini ie, con inut, istoric;  

Metode de cercetare în Hidrobiologie;  

Legăturile Hidrobiologiei cu alte ştiin e.  

Evolu ia cunoştin elor în domeniul Hidrobiologiei 

2 ore  

   2. Studiul comunită ilor de hidrobion i, structurii lor specifice şi diversită ii, 

rela iilor interpopula ionale în dependen ă de componen a mediului de trai ca 

bază a stabilită ii componen ei specifice şi func ionării biocenozei. Legită ile 

func ionării ecosistemelor acvatice.  

Proprietă ile fizice şi chimice naturale ale apei; circuitul apei în natură; produc ia 

şi  productivitatea  ecosistemelor  acvatice;  teoria  limitării  naturale  a  produc iei 

biologice şi a factorilor limitativi ai dezvoltării organismelor acvatice. 

2 ore 


 

 

  

3. Studiul stării ecologice a mediului de trai al hidrobion ilor: componen a fizico-

chimică a apei, suspensiilor şi mâlurilor, prezen a şi calitatea nutri iei, procesele 

de acumulare, migra iile substan elor chimice şi energiei în lan urile trofice şi în 

ecosistemul  integru,  legită ile  creşterii  şi  dezvoltării,  particularită ilor  ciclurilor 

vitale. 

 

 4 ore   

4.  Studiul  influen ei  mediului  acvatic  asupra  plantelor  şi  animalelor  acvatice  cu 

scopul  stabilirii  limitelor  de  toleran ă  şi  evaluării  rezisten ei  lor  în  condi iile 

instabilită ii  proprietă ilor  fizico-chimice  ale  mediului  acvatic  (în  special,  sub 

influen a factorilor antropici).  

2 ore 

5. Stabilirea evolu iei diversită ii specifice actuale a hidrofaunei nevertebratelor şi 

a  ihtiofaunei,  caracterului  şi  tendin elor  modificărilor  hidrobiocenozelor  în 

ecosistemele acvatice în condi iile impactului antropic.  2 ore 

6.

 Studiul productivită ii şi diversită ii specifice a ecosistemelor acvatice în raport 

cu particularită ile lor hidrologice, hidrochimice şi condi iile climaterice.

  

4 ore  


7.

 

Eutrofizarea antropică  şi urmărilor poluării ecosistemelor acvatice cu diferite tipuri  de  deşeuri  şi  ape  reziduale  –  industriale,  agricole  şi  menajere.  Studiul 

ac iunii diferitor substan e chimice asupra reproducerii şi dezvoltării plantelor şi 

animalelor acvatice cu scopul evaluării nivelurilor admisibile de poluare.  

4 ore 


8.  Determinarea  factorilor  de  bază  în  formarea  componen ei  apelor  naturale, 

proceselor  şi  capacită ilor  de  autoepurare  şi  legită ilor  de  interac iune  a 

componentelor biotice şi abiotice ale ecosistemelor acvatice.  

4 ore 


 

9.

 Studiul productivită ii ecosistemelor acvatice ca indice de bază în estimarea şi elaborarea principiilor şi metodelor de valorificare durabilă a resurselor naturale. 

2 ore 


10.

 

Bazele  teoretice şi a modelelor matematice de utilizare durabilă a resurselor 

biologice naturale.  

 

 CON INUT TEMATIC DE BAZĂ – Lucrări practice 

HIDROBIOLOGIE 

1 oră  


1. Analiza fizico – chimică a probelor de apă prelevate din ecosisteme acvatice 

dulcicole - râu, lac: Ph, temperatură, reziduu fix, duritate (determinarea ionilor de 

calciu şi magneziu)  

1 oră 


 

2. Analiza biologică a apei  

Prelevarea probelor biologice de fitoplancton şi zooplancton; 

1 oră 


 

3.  Determinarea cantitativă şi calitativă a organismelor fitoplanctonice şi 

zooplanctonice;  

2 ore 


 

4. Analiza biologică a apei  

Prelevarea probelor bentonice necesare în identificarea speciilor de 

macronevertebrate;  

2 ore 

 

5. Determinarea speciilor de macronevertebrate şi analiza densită ii şi diversită ii speciilor de macronevertebrate,   

1 oră 


 

6. Fotografierea probelor observate cu ajutorul microscopului şi a lupei 

binoculare şi analiza speciilor determinate;  

2 ore 


 

7. Determinarea speciilor indicatoare a gradului de cură enie a apei;  

 

2 ore  


 

 

 

8. Determinarea speciilor indicatoare a gradului de poluare a apei; 

 

  

 

1 oră   

9Determinarea  diversită ii  specifice  actuale  a  hidrofaunei  nevertebratelor  şi  a 

ihtiofaunei,  caracterului  şi  tendin elor  modificărilor  hidrobioocenozelor  în 

ecosistemele acvatice în condi iile impactului antropic. 

 

 

1 oră  10. Evaluarea gradului de impact al factorilor naturali şi antropici asupra calită ii 

apei şi productivită ii biologice a ecosistemelor acvatice. 
Strategii 

didactice Curs:  

resurse procedurale:  

metode şi procedee didactice: problematizarea, dezbaterea, prelegerea, 

explica ia, conversa ia;   tehnici de instruire – instruirea programată: principiul progresului gradat; 

principiul participării active a studentului; principiul respectării  

capacită ilor de învă are ale studentului;  moduri de organizare: frontal;    

resurse materiale: mijloace de instruire (materiale didactice)videoproiector, retroproiector, laptop, prezentări Power point; filme 

documentare;    Aplica ii:  

resurse procedurale:  metode şi procedee didactice: explica ia, experimentul (cu caracter 

demonstrativ, cu caracter de cercetare, cu caracter aplicativ),  studiul de 

caz, conversa ia;   tehnici de instruire – explica ia;  experimentul, observa ia;  principiul 

respectării ritmului individual de lucru;   moduri de organizare: frontal/grup/individual;   

-    resurse  materiale:  material  didactic  –material  de  laborator  specific 

disciplinei, reactivi, planşe, microscoape, higrometru, fileu planctonic pentru 

prelevarea  probelor  planctonice,  draga  cu  buzunar  tip  MĂLĂCEA  pentru 

prelevarea probelor de bentos Ph-metru, balan ă electronică; videoproiector, 

retroproiector, lupe binoculare,   prezentări

 

Power point. Bibliografie 

pentru 


elaborarea 

C/S/L/P 


BERLINSKY, N., BOGATOVA, Yulia, GARKAVAYA, Galina, 2006 – 

Estuary of the Danube, Hdb. Env. Chem., 5, H: 233-264. 

CASTRO, P., HUBER, M., 1997 – Marine Biology, WCB/McGraw-Hill, New 

York. 


COCIASU, Adriana, POPA, Lucia, 1980 – Observations sur l’évolution des 

principaux paramètres physico-chimiques de l'eau marine de la zone 

Constanta. Cercetări marine, IRCM Constan a, 13 : 51-61. 

GOMOIU, M.-T., 1995 – Conservation des écosystèmes côtières de la mer 

Noire, Fr. BRIAND (ed) Mediterranean Trybutary Seas, CIESM Science 

ssries, 1 :27-43. 

MUSTAłĂ, Gh., 2000 – Hidrobiologie, Ed. Universită ii Al. I. Cuza, Iasi. 

MUSTAłĂ, Gh., 2001 – Biologie marină, Ed. Jenus. 

MǗLLER, G.I., 1995 – Formele larvare ale metazoarelor din Marea 

Neagră, Diversitatea lumii vii, Determinatorul ilustrat al florei si faunei 

României, Volumul I- Mediul marin, (coordonatorul volumului G.I. 

MǗLLER), Ed. Bucura Mond, Bucuresti, 1: 350-368. 

NEGREA, St., 1983 – Crustacea, Cladocera, Fauna RSR, Ed.Acad., 

Bucuresti, 1, 12:337p. 

ONCIU, Teodora Maria, SKOLKA, M., GOMOIU, M.-T., 2006 – Ecologia 

comunită ilor 

zooplanctonice de la litoralul românesc al Mării Negre, Ovidius University 

Press, Constan a: 169p. 

TRUFAS, V., 1969 – Hidrologia R.S.R., Marea Neagră – note de curs, 

Centrul de multiplicare al Universită ii din Bucuresti. 
 

Bibliografie 

minimală 

pentru 


studen i   

 

GOMOIU, M.-T., 1995 – Conservation des écosystèmes côtières de la mer Noire, Fr. BRIAND (ed) Mediterranean Trybutary Seas, CIESM Science 

ssries, 1 :27-43. 

MUSTAłĂ, Gh., 2000 – Hidrobiologie, Ed. Universită ii Al. I. Cuza, Iasi. 

MUSTAłĂ, Gh., 2001 – Biologie marină, Ed. Jenus. 

MǗLLER, G.I., 1995 – Formele larvare ale metazoarelor din Marea 

Neagră, Diversitatea lumii vii, Determinatorul ilustrat al florei si faunei 

României, Volumul I- Mediul marin, (coordonatorul volumului G.I. 

MǗLLER), Ed. Bucura Mond, Bucuresti, 1: 350-368. 

NEGREA, St., 1983 – Crustacea, Cladocera, Fauna RSR, Ed.Acad., 

Bucuresti, 1, 12:337p. 

 

 

 Coordonator de disciplină 

Gradul didactic 

Titlul ştiin ific 

Semnătura Margareta GRUDNICKI 

Conferen iar   

        Doctor   

 

Yüklə 59,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə