Microsoft Word Komputer TesdiqYüklə 55,01 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix11.10.2017
ölçüsü55,01 Kb.
#4439


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

 

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ

 

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

 

 KOMPUTER BİLİKLƏRİ ÜZRƏ 

TEST MÖVZULARI 

 

İnformasiya 

İnformasiya  anlayışı.  İnformasiyanın  növləri  və  təqdimolunma  formaları.  İnformasiyanın  emalı. 

İnformasiyanın ölçü vahidləri. İnformasiya texnologiyaları və onların növləri. İnformasiya prosesləri.  Fərdi komputerlər  

Fərdi  komputerin  növləri,  quruluşu  və  iş  prinsipi.  Fərdi  komputerin  əsas  qurğuları  və  onların  təyinatı. 

Yaddaş qurğuları. Periferiya qurğuları (printer, skaner, proyektor və s.), onların təyinatı. 

Fərdi komputerlərin proqram təminatı 

Sistem və tətbiqi proqram təminatı. Sistem proqram təminatının elementləri: əməliyyat sistemləri, xidməti 

proqramlar,  arxivatorlar,  antiviruslar  və  s.  Tətbiqi  proqram  təminatının  elementləri:  mətn  prosessorları, 

cədvəl  prosessorları,  elektron  təqdimat  proqramları,  verilənlər  bazasını  idarəetmə  sistemləri,  şəbəkə 

proqramları və s. Piratçılıq. 

Windows əməliyyat sistemi  

Windows  əməliyyat  sisteminin  tərkib  hissələri,  əsas  anlayışları.  Sistemin  əsas  obyektləri.  Sistemin  qrafik 

istifadəçi  interfeysi.  İş  masası.  İdarəetmə  paneli.  Sistemin  əsas  və  kontekst  menyusu.  Qısayol  (shortcut). 

Düymələrin  kombinasiyaları.  Disklər,  qovluqlar  və  fayllar,  onlar  üzərində  əməliyyatlar.  Pəncərə  tipləri, 

onların  quruluşu və təyinatı. Ümumi təyinatlı  standart proqramlar. Mübadilə buferi. Resurslardan istifadə 

hüquqları. Microsoft Office Word  

Sənəd,  onun  quruluşu.  Sənədin  yaradılması,  saxlanılması,  çapı  və  mühafizəsi.  Səhifə,  onun  quruluşu. 

Mətnin  daxil  edilməsi  və  redaktə  edilməsi.  Mətn  fraqmentləri  ilə  iş.  Mətnin  tərtibatı.  Mətndə  orfoqrafik 

səhvlərin yoxlanması. Abzaslarla iş. Cədvəl, onun tərtibatı. Düymələrin kombinasiyaları. Obyektlər. Qrafik 

imkanlar.  Menyu.  Nişanlanmış  (bullet)  və  nömrələnmiş  siyahılar,  onların  tərtibatı.  Səhifələrin 

nömrələnməsi. Microsoft Office Excel  

İş  kitabı,  onun  quruluşu.  İş  kitabının  yaradılması,  saxlanılması,  çapı  və  mühafizəsi.  İş  vərəqi,  onun 

quruluşu.  İş  vərəqləri  üzərində  icra  olunan  əməliyyatlar.  Düymələrin  kombinasiyaları.  Obyektlər.  Qrafik 

imkanlar. Diaqramların qurulması. Düsturlar, funksiyalar və onlardan istifadə qaydaları. Verilənlərin tipləri. 

Xanaların və cədvəlin tərtibatı. Menyu. Süzgəc, çeşidləmə (sorting). 

Microsoft Office Power Point  

Təqdimat, onun quruluşu. Təqdimatın yaradılması, saxlanılması, çapı və mühafizəsi. Şablonlar. Slaydlarla 

iş.  Mətnin  tərtibatı.  Obyektlər.  Qrafik  imkanlar.  Cədvəllərlə  iş.  Slaydların  canlandırılması  (animation). 

Təqdimatların nümayişi. Menyu.  Komputer şəbəkələri 

Şəbəkə növləri. Əsas şəbəkə qurğuları. İnformasiya təhlükəsizliyi. Şəbəkədə informasiya təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi üsulları və vasitələri. Lokal şəbəkələr. Şəbəkə resurslarından istifadə. Qlobal şəbəkələr. 

İnternet 

İnternet şəbəkəsinə qoşulma üsulları və vasitələri. WWW xidməti. Əsas anlayışlar. Veb - bələdçi. Elektron 

poçt.  Telekonfrans. Ani  məlumat  mübadiləsi  (Instant  Messaging)  .  İnformasiya  axtarışı  sistemləri.  Sosial 

şəbəkələr. 

 

 

  

 

 
İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

 

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ

 

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

 

  

 

TEST TAPŞIRIQLARI NÜMUNƏLƏRİ  

1.

 

Aşağıdakı  variantların  hansında  göstərilənlərin  hamısı  komputerin 

texniki vasitələri hesab olunur? 

 

A) 

Word, Access, Internet, WordPad 

B)

 

Excel, CD-ROM, NotePad C)

 

Klaviatura, Printer, Monitor, Maus D)

 

Scaner, Maus, Paint, Photoshop E)

 

MP3; CD-ROM  

2.

 

Komputerin    imkanlarını    daha    da    genişləndirmək    üçün    ona  

qoşulan qurğular necə adlanır? 

 

A) 

Texniki qurğular 

B)

 

Periferiya qurğuları C)

 

Əsas qurğular D)

 

İdarəetmə qurğuları E)

 

Elektron qurğular  

3.

 

MS  Word  proqramında  mətni  başqa  adla  yadda  saxlamaq  üçün 

hansı əmrdən istifadə olunur? 

 

A) 

İnsert 


B)

 

Save as C)

 

Page up D)

 

Delete E)

 

Paste  

4.

 

MS  Word  proqramında  sənədi  yadda  saxlamaq  üçün  hansı 

düymədən istifadə etmək lazımdır? 

 

    

 

  

A)

 2 düyməsindən 

B)

 3 düyməsindən 

C)

 4 düyməsindən 

D)

 Göstərilən düymələrin hər birindən istifadə etmək olar 

E)

 1 düyməsindən 


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

 

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ

 

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

 

  

5.Windows   əməliyyat   sistemində   bəzi   fayllar   nə   üçün   solğun   rənglərə 

malikdir? 

 

  

A)

 Onlar üçün “Paste” əmri seçilib 

B)

 Onlar üçün “Copy” əmri seçilib 

C)

 Onlar üçün “Delete” əmri seçilib 

D)

 Onlar üçün “Close” əmri seçilib 

E)

 Onlar üçün “Cut” əmri seçilib 

 

6. 

MS  Excel  proqramında  hər  hansı  xana  üzərində  Backspace  düyməsini  işə 

saldıqda nə baş verir? 

 

A) 

Kursor sağdakı xanaya keçir 

B)

 

Kusor həmin xana üzərində hər hansı simvolları daxil etmək üçün hazır olur C)

 

Kursor soldakı xanaya keçir D)

 

Kursor səhifənin ən axırıncı xanasına keçir E)

 

Kursor yuxarı xanaya keçir  

7.

 

Şəbəkə nədir? 

 

A) 

İki  və  ya  bir  neçə  komputerin  verilənlər  mübadiləsi  məqsədi  ilə  bir  birinə 

qoşulması 

B)

 Verilənlərin tələb olunan etibarlı dərəcədə ötürülməsini təmin edən qurğu 

C)

 İnternet səhifələrin görünməsini təmin edən qurğu 

D)

 Təhlükəsiz informasiya kanalı 

E)

 Proqram təminatı 

 

8. 

Elektron  məktub  yazarkən  aşağıdakılardan  hansını  mütləq  göstərmək 

lazımdır? 

 

A) 

Qoşma faylı 

B)

 

Məktubun adını C)

 

Ünvanı D)

 

Göndərilən faylların sayını E)

 

Göndərilən faylların tipini 
İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

 

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ

 

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

 

  

 

  

 

9.Sizi   işə   dəvət   edən   firmaya   veb   interfeysdən   istifadə  edərək   məktub yazdınız.  Sonra  aşkar  etdiniz  ki,  məktubun  mətnində  “kadr”  sözü  tez-tez 

istifadə  olunub.  Qərara  aldınız  ki,  həmin  sözü  sinonimlərlə  əvəz  edəsiniz. 

Sözün  sinonimini  axtarmaq  üçün  “Internet  Explorer”in  şəkildə  göstərilən 

hansı düyməsini basmaq lazımdır? 

 

  

 

 A)

 

1 düyməsini B)

 

2 düyməsini C)

 

3 düyməsini D)

 

2 və 3 düymələrini E)

 

4 düyməsindən  

10.

 

Aşağıda  göstərilən  fayllardan  hansı  MS  Word  proqramı  vasitəsilə  açıla 

bilmir? 

 

A) 

*.txt 


B)

 

*xsl C)

 

*.htm D)

 

*.mp3 E)

 

*.doc  

11.

 

Windows  əməliyyat  sistemində  göstərilən  element  hansı  məqsədlə istifadə 

oluna bilər? 

 

  

 

  

 

? 

 

 

  

 

 A)

 

Müəyyən bir qovluğu açmaq üçün; B)

 

Müəyyən bir faylın axtarışını aparmaq üçün; C)

 

Müəyyən faylın yerdəyişməsini həyata keçirmək üçün D)

 

Müəyyən bir qovluğun adını dəyişdirmək üçün; E)

 

Müəyyən bir qovluq yaratmaq üçün. 
İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

 

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ

 

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

 

 12.

 

Windows  əməliyyat  sistemində  kontext  menyusunun  bir  sıra  əmrlərinin 

boz şriftlə görünməsi nəyi bildirir? 

 

  

A)

 Həmin əmrlərin aktiv olduğunu 

B)

 Həmin əmrlərin sistemin əmrlər menyusuna daxil olduğunu 

C)

 Həmin əmrlərin sistemin əmrlər menyusuna daxil olmadığını 

D)

 Həmin əmrlərin şəbəkə əmrləri olduğunu 

E)

 Həmin əmrlərin aktiv olmadığını 

 

13. 

Portlar hansı məqsədlə istifadə olunur? 

A)

 Əlavə qurğuların (slotların) qoşulmasının təmin edilməsi üçün 

B)

 Daxili yaddaş qurğularının şəbəkəyə qoşulmasının təmin edilməsi üçün 

C)

 Xarici yaddaş qurğularının sistem blokuna qoşulmasının təmin edilməsi üçün 

D)

 Daxili  və  xarici  yaddaş  qurğularının  şəbəkəyə  qoşulmasının  təmin  edilməsi 

üçün 


E)

 

Periferiya qurğularının qoşulmasının təmin edilməsi üçün  

14.

 

Aşağıdakılardan hansı verilənlər bazasının idarəetmə sisteminə aid deyil? 

 

A) MS SQL Server 

B) Oracle

 

C) MS Power Point 

D) MS Access

 

 

E) My SQL  

 

 15.

 

MS Word proqramında sətiraltı qırmızı dalğalı xətlər nəyi göstərir? 

 

A) 

Qrammatik səhvləri 

B)

 

Sintaksis səhvləri C)

 

Müəyyən səhvləri D)

 

Orfoqrafik səhvləri E)

 

Simvolları Yüklə 55,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə