Müasir dünyada neçə hüquq sistemi mövcuddur: a b c d 7 e 8Yüklə 105,59 Kb.

tarix12.10.2018
ölçüsü105,59 Kb.


1

Müasir dünyada neçə hüquq sistemi mövcuddur:a) 2  b) 3 c) 5 d) 7 e) 8

2

Hansı hüquq sistemi kontinental hüquq sistemi adlanır: a) anqlosakson b) roman-german c) müsəlman d) kanonik e) afrikan

3

Roman-german hüquq siteminə daxil olan ölkə deyil: a) Azərbaycan b) Fransa c) Almaniya d) Kanada e) Finlandiya

4

Roman-german hüquq sisteminə daxil olan ölkədir: a) Əfqanıstan b) İtaliya c) ABŞ d) Nigeriya e) CAR     5

Anqlosakson hüquq sisteminə daxil olan ölkədir: a) Avstraliya b) Rusiya c) Azərbaycan d) Pakistan e) 

Portuqaliya

6

Anqlosakson hüquq sisteminə daxil olan ölkə deyil: a) Belçika b) CAR c) Böyük Britaniya  d) Yeni Zelandiya e) ABŞ

7

Müsəlman hüquq sisteminə daxil olan ölkədir: a) Azərbaycan  b) Türkiyə  c) Nigeriya  d) Səudiyyə Ərəbistanı  e) Qırğızıstan

8

Müsəlman hüquq sisteminə daxil olan ölkə deyil:a) Qazaxıstan b) İran c) Pakistan d) Əfqanıstan e) Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

9

Məhkəmə presedenti  hansı hüquq sistemi üçün hüququn əsas mənbəyidir: a) roman-german  b) afrikan  c) müsəlman   d) kanonik  e) anqlosakson

10

Bütün ölkələr və hüquq sitemləri üçün hüququn ilkin mənbəyi olmuşdur: a) konstitusiya b) məhkəmə presedenti c) adət hüququ d) din e) qanunlar

11

Müsəlman hüququnun mənbələri sırasına daxil deyildir: a) Quran b) adətlər c) qiyas d) sünnə e) konstitusiya

12

Hansı bənddə yalnız anqlosakson hüquq sisteminə daxil olan ölkələr göstərilmişdir: a) ABŞ, Misir, Belçika, Türkiyə b) İtaliya, Norveç, İsveç, CAR c) İran, Gürcüstan, Çin, ABŞ d) Hindistan, İngiltərə, 

Yəmən, İspaniya  e) Böyük Britaniya, CAR, Kanada, Yeni Zelandiya   

13

Hansı bənddə yalnız roman-german hüquq sisteminə daxil olan ölkələr göstərilmişdir: a)ABŞ, Misir, Belçika, Türkiyə b)İran, Gürcüstan, Çin, CAR c)Çin, Azərbaycan, ABŞ, Misir d) İtaliya, Azərbaycan, 

Fransa, Danimarka  e) İtaliya, İspaniya, ABŞ, Avstraliya

14

Hansı bənddə yalnız müsəlman hüquq sisteminə daxil olan ölkələr göstərilmişdir : a) Küveyt, İran, Əfqanıstan, Səudiyyə Ərəbistanı b) Səudiyyə Ərəbistanı, Azərbaycan, İran, Türkiyə c) İran, Misir, CAR, 

İraq d) İran, İraq, Nigeriya, Özbəkistan  e) İran, İsveç, Əfqanıstan, Yəmən
15

Hansı hüquq sisteminin əsasında Roma hüququ dayanır:a) kontinental b) anqlosakson c) kanonik         d) 

müsəlman e) afrikan  

16

Bu sənəd vasitəsi ilə icmalar öz şikayət və tələblərini krala çatdırırdılar. Kralın imzalamasından sonra həmin sənəd qanuna çevrilirdi. Bu sənəd: a) bill adlanırdı  b) delikt adlanırdı c) statut adlanırdı d) edikt 

adlanırdı e) petisiya adlanırdı  

17

Kralla parlamentin birgə qanunvericilik fəaliyyyətinin nəticəsi idi. Parlamentin təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş layihəni kral təsdiqlədikdən sonra qanuna çevrilirdi. Bu sənəd: a) bill adlanırdı   b) delikt 

adlanırdı   c) statut adlanırdı  d) edikt adlanırdı e) petisiya adlanırdı  

18

Kralla parlamentin birgə qanunvericilik fəaliyyyətinin nəticəsi idi. Sənədin layihəsi qəbul olunması üçün parlamentə kral tərəfindən göndərilirdi. Bu sənəd: a) petisiya adlanırdı   b) delikt adlanırdı   c) statut 

adlanırdı  d) edikt adlanırdı  e) bill adlanırdı  

19

Müsəlman hüquq sisteminin hakim olduğu ölkədir: a) İraq b) İran c) Suriya d) İndoneziya e) İordaniya                     20

Yazılı konstitusiya mövcud deyil: a) ABŞ-da b) Hindistanda c) İsveçrədə d) Böyük Britaniyada e) 

Yaponiyada                     

21

İlk yazılı konstitusiyanın qəbul edildiyi ölkədir:a) Rusiya b) ABŞ c) İngiltərə d) Çin e) Misir22

Böyük Azadlıqlar Xartiyası qəbul edilmişdir:a) Rusiyada b) ABŞ-da c) İngiltərədə d) Çində e) Misirdə

23

Afrika qitəsində anqlosakson hüquq sisteminin mövcud olduğu ölkələrdir:a) Misir, Liviya  b) Mərakeş, Əlcəzair  c) CAR, Nigeriya d) Sudan, Konqo e) Svazilend, Çad

24

Müstəqil Dövlət Birliyinin müsəlman dövlətlərinin daxil olduğu hüquq sistemidir: a) anqlosakson b) roman-german c) sovet d) kanonik e) müsəlman

25

1. Məcburi əməllər; 2. Tövsiyə edilmiş əməllər; 3. İcazə verilmiş əməllər; 4. Qəbahət olca da, cəzalandırılmayan əməllər; 5. Cəzalandırılan qadağan edilmiş əməllər. Göstərilən əməllər hansı  hüquq 

sisteminə aiddir:a) anqlosakson b) roman-german c) sovet d) kanonik e) müsəlman

26

Müsəlman cinayət hüququna aid deyil:a) Cinayət hüququ müstəqil hüququ institutu kimi işlənib hazırlanmışdı.b) Cinayətin ümumi anlayışı verilməmişdi.c) Sui-qəsd, iştirakçılıq, təqsiri ağırlaşdıran və 

yüngülləşdirən hallar zəif işlənmişdi.d)Mənbələri Quran, sünnə, qiyas, rəy idi.e) Cinayət-hüquq normaları 

islamın dini-əxlaqi göstərişlərindən dəqiq ayrılmamışdı.27

Müsəlman məhkəmə prosesinə aid deyildi: a) Cinayət işi bir qayda olaraq qazı tərəfindən qaldırılırdı; b) 

Proses şifahi aparılırdı; c) Şahid ifadəsindən çox geniş istifadə edilirdi;d) İşin mürəkkəbliyindən asılı 

olmayaraq, qazı prosesi həmin gün başa çatdırmalı idi;e) Şahid ifadələri, etiraf, andiçmə əsas sübut növləri 

idi.

28

Hansı daha əvvəl qəbul edilmişdir:a) Böyük Azadlıqlar Xartiyası b) “Habeas Corpus Act” c) Hüquqlar haqqında bill d) Vəliəhdlik haqqında qanun e) Hüquqlar haqqında petisiya

29

İngiltərənin dövlət quruluşunun parlamentli monarxiya olduğunu müəyyən edən sənəd:a) Böyük Azadlıqlar Xartiyası b) “Habeas Corpus Act”c) Hüquqlar haqqında petisiya  d) Hüquqlar haqqında bill e) 

Vəliəhdlik haqqında qanun

30

a) Anqlosakson hüquq sisteminin yarandığı ölkədir; b) Yazılı konstitusiyası yoxdur; c) Parlamentli monarxiyadır; d) Təcrübədə möhkəmlənmiş konstitusion adətlər vardır.Göstərilənlər aiddir:a) İtaliyaya b) 

Böyük Britaniyaya c) Fransaya  d) Almaniyaya  e) ABŞ-a 

31

a) Anqlosakson hüquq sisteminə daxildir; b) İlk konstitusiya burada qəbul edilmişdir; c) Konstitusiyaya nəzarət funksiyasını Ali Məhkəmə icra edir; d) Federativ quruluşa malik dövlətdir.

Göstərilənlər aiddir: a) İtaliyaya  b) Böyük Britaniyaya c) Fransaya d) Almaniyaya e) ABŞ-a 

32

1970-ci ilədək nişanlanma hüquqi akt idi. Nişanlandıqdan sonra nikaha daxil olmamaq məhkəmələr tərəfindən müqavilənin pozulması kimi qiymətləndirilirdi. a) ABŞ-da b) Fransada c) İngiltərədə d) 

Almaniyada e) Türkiyədə

33

İngilis ümumi hüququnun tətbiqi üçün 1608-ci ildə Kalvinin işi böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir:a) İngiltərədə b) Almaniyada c) ABŞ-da d) Fransada e) CAR-da

34

1952-ci ildən “ABŞ-a azad surətdə birləşmiş dövlət” statusuna malikdir:a)Kosta-Rika b) Puerto-Riko c) Havay adaları d) İsrail e) Kanada

35

İngiltərə tarixində ilk konstitusion akt hesab edilir: a) 1215-ci il Böyük Azadlıqlar Xartiyası b) 1628-ci il Hüquqlar haqqında petisiya c) 1679-cu il “Habeas korpus act” d) 1689-cu il Hüquqlar haqqında bill e) 

1701-ci il Vəliəhdlik haqqında qanun

36

İngiltərədə andlılar məhkəməsi meydana çıxmışdır: a) XI əsrdə b) XII əsrdə c) XIII əsrdə d) XIV əsrdə e) XV əsrdə

37

Müsəlman hüququ meydana gəlmişdir: a) Ərəb xilafətində b) İranda c) İraqda d) Misirdə e) Yəməndə
38

XVIII əsrdə nizamnamə, reqlament, fərman və manifest adlanan qanunlar qəbul edilmişdir: a) Rusiyada b) 

Fransada c) İngiltərədə d) Almaniyada e) İtaliyada

39

İngiltərə burjua inqilabı dövründə qəbul edilmişdir:a) “Habeas Corpus Act” b) Hüquqlar haqqında bill  c) Böyük Remonstrasiya d) Vəliəhdlik haqqında qanun  e) Hüquqlar haqqında petisiya

40

İngiltərədə XVIII əsrdə siyasi təcrübədə bərqərar olmuş, yazılmamış konstitusion qaydalara aid deyildir:a) Kralın Nazirlər Kabinetinin iclaslarına gəlməməsi b) Kontrassiqnasiya qaydası ilə nazirlərin 

məsuliyyətinin müəyyən olunması c) Hökumətin parlament seçkilərində qalib gəlmiş partiyanın 

nümayədələrindən təşkil olunması d) Nazirlər Kabinetinin kollegial məsuliyyəti e) Kralın veto 

hüququndan imtina etməsi

41

İngiltərədə Parlament haqqında 1911-ci il Aktına aid deyildir: a) Bu Akt lordlar palatasının qanunvericilik səlahiyyətlərini məhdudlaşdırırdı. b) Akta əsasən icmalar palatasının səlahiyyət müddəti 7 ildən 5 ilə 

endirilirdi. c) Aktın qəbul olunması hökümətə maliyyə tədbirlərini maneəsiz həyata keçirmək imkanı 

verdi. d) Akt burjuaziya ilə aristokratiya arasında siyasi kompromisin nəticəsi kimi meydana çıxmışdı. e) 

Bu Aktla lordlar palatasının qanunvericilik səlahiyyətləri, icmalar palatasının isə səlahiyyət müddəti 

artırıldı.

42

1787-ci il ABŞ Konstitusiyasına aid deyildir: a) Konstitusiya ABŞ-ı hüquqi cəhətdən federativ dövlət kimi rəsmiləşdirdi. b) Dünya konstitusiyaları tarixində ilk yazılı konstitusiyadır. c) Hakimiyyətin bölünməsi 

prinsipi ilk dəfə bu Konstitusiyada öz əksini tapmışdır. d) Konstitusiyada insan hüquq və azadlıqları geniş 

əks olunmuşdu. e) ABŞ Konstitusiyasına edilmiş düzəlişlər onun əsas mətnində dəyişikliyə səbəb olmur.

43

“Qanunda göstərilməyən əməl cinayət deyildir”, Qanunda göstərilməyən cəza yoxdur”, “Təqsirsizlik prezumpsiyası” kimi mühüm hüquqi prinsiplər bəyan olunmuşdu: a) ABŞ-ın 1787-ci il Konstitusiyasında 

b) İngiltərədə 1689-cu il “Hüquqlar haqqında bill”də c) ABŞ-da 1791-ci il “Hüquqlar haqqında bill”də d) 

Fransada 1789-cu il “İnsan və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsində” e) ABŞ-ın 1776-cı il İstiqlaliyyət 

Bəyannaməsində

44

Fransanın 1799-cu il Konstitusiyası ilə üç konsulun hakimiyyətinə aid edilməmişdi: a) Birinci konsul tam hakimiyyət səlahiyyətlərinə, digər iki konsul məşvərətçi səlahiyyətlərə malik idi. b) Birinci konsul 

qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik idi. c) Konsullar ümumxalq səsverməsi ilə seçilirdilər. d) Birinci 

konsul qanunları imzalayır və elan edirdi. e) Birinci konsul icra hakimiyyətini həyata keçirir, Dövlət 

Şurasının işinə rəhbərlik edirdi. 

45

Fransanın 1799-cu il Konstitusiyası ilə yaradılmış qanunverici hakimiyyət orqanları sırasına daxil deyildi:a) Konvent b) Dövlət Şurası c) Tribunat d) Qanunverici korpus e) Senat 


46

Fransanın 1852-ci il Konstitusiyası ilə: a) Prezidentin hüquq və səlahiyyətləri xeyli artırıldı. b) 1851-ci il 

dövlət çevrilişi qeyri-qanuni elan olundu. c) Məhkəmə hakimiyyəti prezidentin adından həyata keçirilirdi. 

d) Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ yalnız prezidentə verilirdi. e) Senat qanunvericilik məsələsində 

konstitusiya nəzarəti hüququna malik idi

47

Almaniyanın 1871-ci il Konstitusiyasında əksini tapmış müddəa deyildir: a) İmperiya qanunları torpaqların qanunları üzərində üstünlüyə malikdir. b) Məsul hökumət prinsipi müəyyənləşdirilirdi. c) 

Parlament iki palatadan (Bundesrat və Reyxstaq) ibarət təşkil olunurdu. d) Bundesrata qanunvericilik 

səlahiyyətləri ilə yanaşı icra hakimiyyəti səlahiyyətləri də verilirdi. e) İmperiyanın tərkibinə 22 monarxiya 

və bir neçə azad şəhər daxil edilirdi.

48

XIX əsrdə Yaponiyanın səmərəsiz şərtlərlə ticarət müqaviləsi bağladığı dövlət deyildir: a) ABŞ b) İngiltərə c) Fransa d) Hollandiya e) Çin

49

1889-cu il Yaponiya Konstitusiyasının qəbul edilməsində əsas nümunə kimi götürülmüşdü: a) ABŞ-ın 1787-ci il Konstitusiyası və 1791-ci il Hüquqlar haqqında bill b) İngiltərənin 1689-cu il Hüquqlar 

haqqında bill və 1701-ci il Vəliəhdlik haqqında qanun c) Fransanın 1795 və 1799-cu il Konstitusiyaları d) 

Prussiyanın 1850-ci il və Almaniyanın 1871-ci il Konstitusiyaları e) Fransanın 1852-ci il Konstitusiyası və 

Paris kommunasının qanunvericiliyi

50

1889-cu il Yaponiya Konstitusiyasında öz əksini tapmamışdı:a) Məhkəmə hakimiyyəti imperatorun adından həyata keçirilirdi.

b) Qanunvericilik hakimiyyəti imperatorla parlament arasında bölüşdürülürdü.

c) Yaponiya imperiyasının fasiləsiz olaraq əbədi müddətə imperator sülaləsi tərəfindən idarə olunduğu 

təsbit edilirdi.d) Yerli orqanların fəaliyyətinə nəzarəti Daxili İşlər Nazirliyi həyata keçirirdi.

e) Nazirlər Kabinetinin parlament qarşısında məsuliyyət daşıdığı bəyan edilirdi.

51

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri üçün Çində dövlət idarəçiliyinə aid deyildir:a) Hakimiyyət dörd qola (qanunvericilik, icra, məhkəmə, hərbi) bölünmüşdü.

b) Dövlət başçısı qeyri-məhdud səlahiyyətlərə malik imperator (boqdıxan) idi.

c) Ölkənin ali kahini kimi imperator özündə dünyəvi və dini hakimiyyəti birləşdirirdi.

d) Ölkə qubernatorların (mandarinlərin) başçılıq etdiyi 18 əyalətə bölünmüşdü.

e) Dövlət aparatı Dövlət Şurasından, Dövlət Dəftərxanasından və altı nazirlikdən ibarət idi.

52

Rusiyada 1862-1868-ci illər maliyyə islahatı nəticəsində yaradılan bankların sırasına daxil deyil: a) Dövlət bankı b) İmperator bankı c) Səhmdar kommersiya bankı d) Zadəgan bankı e) Kəndli bankı


53

Rusiyada 1864-1874-cü illərin hərbi islahatlarına aid deyil: a) Əsgərlərin xidmət müddəti 25 ildən 15 ilə 

endirildi. b) “Hərbi mükəlləfiyyət haqqında Nizamnamə” təsdiq olundu. c) Ordunun zabit heyətinin xüsusi 

hərbi təhsili olmalı idi. d) Ali təhsillilər üçün xidmət müddəti yarım il, orta təhsillilər üçün bir il yarım idi. 

e) İlk dəfə hərbi and içmə tətbiq olundu.

54

Rusiyada 1864-cü il Zemstvo islahatına aid deyil: a) Quberniya və qəza zemstvo idarələri haqqında Əsasnamə qəbul olundu. b) Zemstvolar seçkili orqanlar idi və üç il müddətinə seçilirdi. c) Zemstvolar 

təsərrüfat işləri ilə məşğul olur, hərbi və mülki hakimiyyəti həyata keçirirdi. d) Qəza zemstvo yığıncağına 

seçkilər kuriya sistemi üzrə keçirilirdi.e) Qubernator və daxili işlər naziri zemstvo orqanının qərarlarına 

veto qoya bilərdi.

55

Rusiyada 1870-ci il şəhər islahatına aid deyil: a) Şəhər duması və onun icraiyyə orqanı olan şəhər upravası yaradıldı. b) Şəhər başçısını qubernator və ya daxili işlər naziri təsdiq edirdi. c) Qadınlar və hüquqi şəxslər 

seçkilərdə öz nümayəndələri vasitəsilə iştirak edə bilərdilər.d) Şəhər idarə orqanlarına seçkilərdə əmlak 

senzi ləğv olundu.e) Şəhər dumaları və upravaları yerli təsərrüfat işləri ilə məşğul olurdu.

56

Rusiyada 1864-cü il məhkəmə islahatına aid deyil: a) İki məhkəmə sistemi yaradıldı: yerli və ümumi məhkəmələr. b) Məhkəmə hakimiyyəti qanunverici, icra və inzibati hakimiyyətdən ayrı deyildi. c) Andlılar 

məhkəməsi, andlı iclasçılar və məhkəmə müstəntiqliyi kimi yeni institutlar yarandı. d) Senat yanında iki 

ober-prokuror vəzifəsi təsis olundu. e) İbtidai istintaq məhkəmə istintaqından ayrıldı.

57

1918-1920-ci illərdə Rusiyada hərbi kommunizm siyasətinə aid deyil: a) Sənaye, əmək və nəqliyyat sahələri hərbiləşdirildi. b) Əməyin hərbiləşdirilməsini həmkarlar ittifaqları həyata keçirməli idi. c) Kənddə 

ərzaq sapalağı müəyyən edildi. d) Təsərrüfat vəzifələrinə hərbi vəzifələr kimi baxılırdı. e) İqtisadiyyata 

bütünlüklə nəzarət hərbi nazirliyə tapşırıldı.

58

1921-ci ildə Rusiyada tətbiq olunan yeni iqtisadi siyasətə aid edilə bilməz:a) Ərzaq vergisini ərzaq sapalağı əvəz etdi.b) Ən yoxsul kəndlilərin xeyli hissəsi vergidən azad olundu.c) Vergini verdikdən sonra 

kəndlilərə istehsal məhsullarının artığını sərbəst surətdə satmağa icazə verildi.d) Sənayenin yenidən 

qurulmasında əsas cəhət onun təsərrüfat hüsabına keçirilməsi idi.e) 1921-ci ildə Dövlət bankı yaradıldı.

59

XX əsrin əvvəllərində ABŞ-da antitrest qanunvericiliyinə aid deyil: a) Şerman qanunu b) Elkins Qanunu c) Hepbern Billi d) Ədalət üzrə proseslərə baxılması və onların həllinin sürətləndirilməsi haqqında Akt e) 

Kleyton Qanunu

60

ABŞ-da “Yeni demokratiya” dövründə qəbul olunmuş antitrest qanunvericiliyinə dair aktdır:a) Şerman qanunu b) Elkins Qanunu c) Hepbern Billi d) Ədalət üzrə proseslərə baxılması və onların 

həllinin sürətləndirilməsi haqqında Akt e) Kleyton Qanunu
61

V.Vilsonun “Yeni demokratiya” dövrü hansı qanunun qəbul edilməsi ilə başa çatdı: a) Şerman qanunu b) 

Elkins Qanunu  c) Hepbern Billi d) Ədalət üzrə proseslərə baxılması və onların həllinin sürətləndirilməsi 

haqqında Akt e) Kleyton Qanunu

62

F.Ruzveltin “Yeni xətt” siyasətinə aid qanunlar sırasına daxil deyildir: a) “Bank fəaliyyəti haqqinda” Qanun b) Vaqner Qanunu c) Taft-Hartli Qanunu d) “Kənd təsərrüfatının tənzimi haqqında” Qanun   e) 

“Milli sənayenin bərpası haqqında” Qanun

63

1935-1936-cı illərdə ABŞ-da “Yeni xətt” siyasətinə dair 12 qanunu ləğv etmişdi: a) Prezident F.Ruzvelt b) Ali Məhkəmə c) Senat d) Konqres e) Bəzi ştatların legislaturaları

64

ABŞ Kommunist Partiyasını qanundankənar elan etmişdi: a) Vaqner Qanunu b) Hemfri-Batler Qanunu c) Taft-Hartli Qanunu d) Makkaren-Vud Qanunu e) Makkaren-Uolter Qanunu

65

Uyğunsuzluq olan bəndi göstərin: a) T.Ruzvelt – “Dollar diplomatiyası”; b) V.Vilson – “Yeni demokratiya” c) F.Ruzvelt – “Yeni xətt”d) D.Eyzenhauer – “Böyük dəyənək” e) L.Conson – “Böyük 

cəmiyyət


66

ABŞ-ın hansı ştatında qubernatorun impiçment qaydasında vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına yol 

verilmir:a) Oreqon b) Nyu-York c) Texas d) Kaliforniya e) Florida

67

ABŞ ştatlarından hansılarda qraflıq inzibati-ərazi bölgüsü vahidi deyildir: a) Oreqon, Nyu-York, Texas   b) Alyaska, Konnektikut, Rod-Aylend c) Men, Yuta, Florida d) Nevada, Kaliforniya, Viskonsin e) 

Pensilvaniya, Corciya, Massaçusets

68

Böyük Britaniyada 1931-ci il Vestminster statutunun müəyyənləşdirdiyi qayda deyildir: a) İkili vətəndaşlıq – ümumbritaniya və dominion vətəndaşlığı müəyyən edildi.b) İngilis dominionlarının 

“Britaniya millətlər birliyin”də birləşməsi təsbit olundu.c) Dominionun general-qubernatoru yerli sakinlər 

arasından təyin olunurdu.d) Dominion qanunları metropoliya qanunlarına münasibətdə üstün hüquqi 

qüvvəyə malik idi.e) İngiltərə kralı general-qubernatoru təyin edərkən dominion hökumətinin tövsiyəsini 

nəzərə almalı idi.

69

Böyük Britaniyada 1937-ci il Tac nazirlərinə dair Akta aid deyildir: a) Aktla yüksək vəzifəli şəxslərin məvacibləri müəyyənləşdirildi.b) Baş nazirin və onun opponenti olan müxalifət liderinin mövcudluğu 

rəsmi olaraq tanındı.c) Hökumətin seçkilərdə qalib gəlmiş partiya tərəfindən təşkil edilməsi təsbit 

olundu.d) Baş nazir və digər nazirlərin vəzifə maaşları müəyyən edildi.e) Baş nazir və digər nazirlərlə 

bərabər müxalifət lideri də dövlət xəzinəsindən məvacib almağa başladı.

70

XX əsrin 30-cu illərində seçkilərdə “ailəvi səsvermə prinsipi” tətbiq olunmuşdu:a) ABŞ-da b) SSRİ-də c) İngiltərədə d) Almaniyada e) Fransada


71

Fransanın 1846-cı il Konstitusiyasına əsasən məhkəmələr tabe idi: a) Prezidentə b) Nazirlər Kabinetinə c) 

Milli Məclisə d) Respublika Şurasına e) Ali Magistratura Şurasına

72

Veymar Konstitusiyasının preambulasında əksini tapmış hüquqi konsepsiya deyildi: a) unitar dövlət b) xalq birliyi c) xalq suverenliyi d) azadlıq e) sosial ədalət

73

II dünya müharibəsində qalib gəlmiş müttəfiq dövlətlərin Almaniyaya dair siyasətinə daxil olan prinsip deyildi: a) demilitarizasiya b) denaturalizasiya c) dekartelizasiya d) denasifikasiya e) demokratizasiya

74

İtaliyada korporativ dövlət quruldu: a) B.Mussolininin 1922-ci ildə hökumətin başçısı təyin olunması ilə. b) Faşist partiyasının hakimiyyətə gəlməsi və faşist diktaturasının qaranması ilə. c) 1926-1934-cü illərdə 

qəbul olunmuş qanunlar nəticəsində. d) Faşist diktaturasının süqutundan sonra. e) İtaliyanın II dünya 

müharibəsində məğlub olması nəticəsində.

75

1929-cu ildə İtaliyanın faşist hökuməti ilə Roma papası arasında imzalanan Lateran müqaviləsi nəticəsində baş verməmişdir:

a) Vatikan adlı yeni dini dövlət yaradıldı.b) Katolik dini rəsmi dövlət dini elan olundu.c) Papa Romanın 

İtaliya Krallığının paytaxtı olması ilə razılaşdı.d) Papa Mussolinin faşist diktaturasını ilahi əsaslara malik 

hakimiyyət elan etdi.e) Faşist hökuməti Vatikan üçün xeyli pul vəsaiti ödəməyi öhdəsinə götürdü.

76

1947-ci il Konstitusiyası ilə Yaponiyada yaradılan məhkəmə orqanı deyildir:a) Konstitusiya məhkəməsi          b) yüksək məhkəmələr           c) ərazi məhkəmələri

d) ailə məhkəmələri                     e) ilkin məhkəmələr

77

Asiya qitəsində ilk dəfə olaraq respublika qurulmuşdur:a) 1918-ci ildə Azərbaycanda     b) 1912-ci ildə Çində     c) 1947-ci ildə Yaponiyada

d) 1923-cü ildə Türkiyədə          e) 1918-ci ildə Gürcüstanda

78

Çində “mədəni inqilabın” səbəb olduğu nəticələrə aid deyil:a) Çində mədəni, sosial-iqtisadi intibah baş verdi.b) Çinin konstitusiya quruluşu sarsıldı.c) Günahsız 

insanlar repressiyaya məruz qaldılar.d) Ölkənin iqtisadi inkişafına zərbə vuruldu.e) “Mədəni inqilab” 

insan hüquq və azadlıqlarına qarşı yönəlmişdi.

79

Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsi yaradılmışdır:a) Milli azadlıq hərəkatının qələbəsindən sonra TBMM tərəfindənb) 1924-cü il Konstitusiyası ilə            c) 

1961-ci il Konstitusiyası iləd) 1982-ci il Konstitusiyası ilə   e)  1982-ci ildə TBMM tərəfindən
80

Qitə hüquq sisteminin ümumi hüquq anlayışının əhatə etdiyi hüquq sahəsi deyildir:

a) İnzibati hüquq                   b) Beynəlxalq hüquq                  c) Cinayət hüququ

d) Prosessual hüquq              e) Ticarət hüququ

81

XIX əsrin əvvəllərinədək ABŞ-da fransız hüququnun təsiri altında olan ştat idi:a) Nyu-York            b) Alyaska            c) Men            d) Yuta           e) Luiziana

82

1952-ci ildən “ABŞ-a azad surətdə birləşmiş dövlət” statusuna malikdir:a) Kanada        b) Meksika        c) Kaliforniya       d) Puerto-Riko      e) Yamayka

83

ABŞ-da Vahid Ticarət Məcəlləsini (1978-ci il) qəbul etməyən ştatdır:a) Nyu-York             b) Alyaska            c) Men            d) Yuta           e) Luiziana

84

1791-ci ildə Fransada fəhlə birlikləri ilə mübarizə istiqamətində qəbul edilmiş qanun idi:a) Şerman Qanunu                b) Le-Şapelye Qanunu               c) Napoleon Məcəlləsi

d) Kleyton Qanunu              e) Vaqner Qanunu

85

Fransanın 1810-cu il Cinayət Məcəlləsində əksini tapmış “vətəndaşlıq ölümü” cəzasına aid deyildir:a) Bu cəza əmlak, valideynlik və digər hüquqlardan məhrumetməni nəzəzrdə tuturdu.

b) Bu cəzaya məhkum olunmuş şəxslə bağlanmış hər hansı əqd qeyri-qanuni sayılırdı.

c) Bu cəzaya məhkum olunmuş şəxsin əldə etdiyi hər hansı əmlak xəzinəyə keçirdi.

d) Arvad bu cəzaya məhkum olunmuş şəxsdən ayrılmaq istəmədikdə aşnaya çevrilir, uşaqları isə 

nlkahdankənar sayılırdı.e) Bu cəzaya məhkum olunmuş şəxs gilyotində edam edilirdi.

86

Fransa hüququnda 1981-ci ildə baş vermiş mühüm hadisədir:a) Yeni Konstitusiya qəbul olunmuşdur.  b) Yeni Cinayət Məcəlləsi qəbul edilmişdir.

c) Ölüm hökmü ləğv olunmuşdur.d) Konstitusiya Məhkəməsi yaradılmışdır.

e) Terrorizmlə mübarizə haaqında qanun qəbul edilmişdir.

87

1923-cü il inqilabından sonra Türkiyədə yeni hüquqi sistemin formalaşmasında nümunə kimi istifadə edilməmişdir:

a) ABŞ hüququ                      b) Fransa hüququ                     c) Almaniya hüququ 

d) İtaliya hüququ                    e) İsveçrə hüququ

88

Ümumalman qanunlarının verilməsi prosesi başlandı:a) Alman İttifaqının yaradılmasından sonra

b) Şimali Alman İttifaqının yaradılmasından sonra

c) 1849-cu ildə Frankfurt Konstitusiyasının qəbul edilməsindən sonra

d) 1850-ci ildə Prussiya Konstitusiyasının qəbul edilməsindən sonra
89

Almaniya imperiyasının Cinayət Məcəlləsinin nəzəri cəhətdən hazırlanmasında ideyalarından istifadə 

olunmamışdır:

a) İ.Kantın     b) A.Feyerbaxın    c) H.Hegelin    d) O.Bismarkın     e) K.Bindinqin

90

Honkonq (Syanqan) ərazisində qüvvədədir:a) Çin qanunları               b) ABŞ qanunları               c) Böyük Britaniya qanunları   

d) Fransa qanunları          e) Yerli qanunlar

91

XIX əsrdə cinayət məcəlləsində boş niyyətə görə cəza nəzərdə tutulurdu a) ABŞ-ın b) Böyük Britanıyanın c) Fransanın d) Rusiyanın e) Çinin

92

İngiltərədə 1701-ci ildə qəbul olunmuş Vəliəhdlik haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş kontrassiqnasiya qaydasına görə:

a) Hakimlər ömürlük seçilirdilər və dəyişdirilə bilməzdilər.

b) Bütün icra hakimiyyəti aktlarını kralla bərabər müvafiq nazirlər də imzalamalı idilər.

c) Hakimlər parlamentin hər iki palatasının qərarı ilə vəzifədən uzaqlaşdırıla bilərdilər.

d) İngilis taxtına qədəm qoymuş şəxs anqlikan dininə etiqad etməli idi.

e) Nazirlər Kabinetinin parlament qarşısında kollegial məsuliyyəti müəyyən olundu.

93

ABŞ-da ştatların qanunvericilik orqanları adlanır:a) bundesrat        b) senat         c) legislatura          d) prefektura         e) bələdiyyə

94

ABŞ Konstitusiyası impiçment qaydasında təqibetmə səlahiyyətini həvalə etmişdir:a) Senata                  b) Nümayəndələr palatasına                   c) Ali Məhkəməyə        

d) Prezidentə            e) Parlamentin hər iki palatasına

95

Aşağıdakı idarəçilik qurumlarından hansı ABŞ-ın dövlət idarəetmə sistemində mövcud deyil:a) Prezident      b) Nazirlər Kabineti     c) Ali Məhkəmə      d) Parlament       e) Vitse-prezident

96

ABŞ Konstitusiyasına görə prezident qanun ona göndərildikdən sonra veto hüququndan istifadə edə bilər:a) 10 gün müddətində             b) 15 gün müddətində             c) 30 gün müddətində

d) 3 ay müddətində                 e) 3 gün müddətində

97

ABŞ-da antitrest qanunvericiliyi hansı prezidentin hakimiyyəti illərində vüsət almışdır:a) T.Ruzveltin       b) V.Vilsonun      c) U.Makkinlinin     d) F.Ruzveltin         e) L.Consonun


98

İngiltərə konstitusiyalı monarxiya elan edildi:a) 1653-cü il Konstitusiya aktı ilə                  b) O.Kromvelin 

ölümündən sonrac) 1679-cu il “Habeas corpus act”la               d) 1689-cu il Hüquqlar haqqında Bill iləe) 

1701-ci il Vəliəhdlik haqqında aktla

99

ABŞ-da attorney institutu bu ölkənin:a) məhkəmələrində hakimlikdir          b) vəkillik fəaliyyətidir         c) ştatlarda hakimlik fəaliyyətidir       d) səfirlik fəaliyyətidir                 e) prokurorluğudur

100


İtaliyada 1926-1927-ci illərdə qəbul olunmuş “fövqəladə qanunlar”la:

a) Həmkarlar ittifaqlarının və siyasi partiyaların fəaliyyəti qadağan edildi.b) Bələdiyyə orqanlarının 

seçilməsi ləğv olundu.c) İtaliya rəsmən faşist dövləti elan edildi.d) Siyasi cinayətlərə görə ölüm cəzası 

bərpa olundu.e) İtaliyada terrorçu faşist diktaturası bərqərar oldu.

101

Hansı anqlosakson hüquq sisteminə daxil olan ölkə deyil:a) ABŞ             b) Böyük Britaniya            c) Gürcüstan              d) Kanada            e) CAR   

102


Hansı roman-german hüquq sisteminə daxil olan ölkə deyil:

a) Belçika        b) CAR     c) Azərbaycan      d) İtaliya      e) İspaniya

103

Hansı müsəlman hüquq sisteminə daxil olan ölkə deyil:a) Küveyt        b) Səudiyyə Ərəbistanı          c) Bəhreyn             d) Əfqanıstan         e) Türkiyə

104


1215-ci ildə qəbul edilmişdir:a) Böyük Azadlıqlar Xartiyası b) “Habeas Corpus Act” c) Hüquqlar 

haqqında bill d) Vəliəhdlik haqqında qanun             e) Hüquqlar haqqında petisiya

105

1689-cu ildə qəbul edilmişdir:a) Böyük Azadlıqlar Xartiyası            b) “Habeas Corpus Act”              c) Hüquqlar haqqında bill d) Vəliəhdlik haqqında qanun             e) Hüquqlar haqqında petisiya

106


1679-cu ildə qəbul edilmişdir:a) Böyük Azadlıqlar Xartiyası            b) “Habeas Corpus Act”              c) 

Hüquqlar haqqında bill d) Vəliəhdlik haqqında qanun             e) Hüquqlar haqqında petisiya

107

1701-ci ildə qəbul edilmişdir:a) Böyük Azadlıqlar Xartiyası            b) “Habeas Corpus Act”c) Hüquqlar haqqında bill d) Vəliəhdlik haqqında qanun             e) Hüquqlar haqqında petisiya

108


Böyük Azadlıqlar Xartiyası hansı ölkəyə aiddir:

a) Böyük Britaniya  b) ABŞ  c) Fransa d) İngiltərə  e) Almaniya

109

1911-ci ildə Böyük Britaniyada qəbul edilmişdir:a) Böyük Azadlıqlar Xartiyası            b) “Habeas Corpus Act”              c) Hüquqlar haqqında bill 

d) Vəliəhdlik haqqında qanun             e) Parlament haqqında Akt

110

“İstiqlaliyyət Bəyannaməsi”nin aid olduğu ölkədir:a) ABŞ   b) Böyük Britaniya   c) Fransa d) Almaniya  e) İtaliya


111

“Konfederasiya maddələri”nin aid olduğu ölkədir:

a) ABŞ  b) Böyük Britaniya  c) Fransa d) Almaniya  e) İtaliya

112


1787-ci ildə ABŞ-da qəbul edilmişdir:

a) İstiqlaliyyət Bəyannaməsi b) Konfederasiya maddələri  c) Hüquqlar haqqında bill

d) Konstitusiya   e) Parlament haqqında Akt

113


1781-ci ildə ABŞ-da qəbul edilmişdir:

a) İstiqlaliyyət Bəyannaməsi   b) Konfederasiya maddələri  c) Hüquqlar haqqında bill

d) Konstitusiya    e) Parlament haqqında Akt

114


1791-ci ildə ABŞ-da qəbul edilmişdir:

a) İstiqlaliyyət Bəyannaməsi b) Konfederasiya maddələri  c) Hüquqlar haqqında bill

d) Konstitusiya   e) Parlament haqqında Akt

115


ABŞ Senatının sədri:

a) Prezidentdir b) Vitse-prezidentdir c) Ədliyyə naziridir d) Konqresin sədridir e) Dövlət katibidir

116

“İnsan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsi”nin aid olduğu ölkədir:a) ABŞ  b) Böyük Britaniya c) Fransa d) Almaniya  e) İtaliya

117


Fransada qəbul edilmiş “İnsan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsi”ndə əksini tapmamışdı:

a) fərdi azadlıq   b) söz və mətbuat azadlığı  c) vicdan azadlığı             

d) şəxsiyyətin toxunulmazlığı e) ittifaq və yığıncaq azadlığı 

118


Fransada kral hakimiyyəti ləğv olundu və ölkə respublika elan edildi:

a) 1789-cu ildə b) 1790-cı ildə c) 1791-ci ildə  d) 1792-ci ildə  e) 1793-cü ildə

119

1814-cü il Xartiyasının aid olduğu ölkədir: a) ABŞ  b) Böyük Britaniya c) Fransa d) Almaniya e) İtaliya

120


1884-cü ildə Fransada ləğv edilmiş qanun:a) Şerman Qanunu b) Le-Şapelye Qanunu c) Napoleon 

Məcəlləsi d) Kleyton Qanunu e) Vaqner Qanunu

121

Fransada ittifaq azadlığını qadağan edən qanun ləğv olundu:a) 1791-ci ildə  b) 1799-cu ildə  c) 1814-cü ildə  d) 1884-cü ildə  e) 1918-ci ildə

122


Üstüörtülü yer olmadıqda toplaşmaq hüququnu qadağan edirdi:a) ABŞ Konstitusiyası b) İnsan və vətəndaş 

hüquqları bəyannaməsi c) Hüquqlar haqqında bill d) 1850-ci il Prussiya Konstitusiyası  e) Le-Şapelye 

Qanunu123

Yaponiyada ilk dəfə Konstitusiya qəbul edildi: 

a) 1791-ci ildə  b) 1799-cu ildə c) 1889-cu ildə d) 1918-ci ildə  e) 1946-cı ildə

124


XIX əsrin 40-cı illərində Böyük Britaniya, ABŞ və Fransa ilə qeyri-bərabər müqavilələr imzalamışdı:

a) Almaniya b) İran c) Çin    d) Hindistan  e) Latın Amerikası ölkələri

125

1843-cü il Xumın protokolunun aid olduğu ölkə:a) Almaniya            b) İran                   c) Çin                  d) Hindistan           e) CAR

126


Çinin yarımmüstəmləkə vəziyyətini daha da gücləndirən “Yekun protokolu” imzalandı:

a) 1901-ci ildə b) 1864-cü ildə c) 1889-cu ildə  d) 1918-ci ildə e) 1946-cı ildə

127

Rusiyada Dövlət Şurası təsis olunmuşdu:a) 1625-ci ildə  b) 1648-ci ildə  c) 1789-cu ildə   d) 1810-cu ildə    e) 1907-ci ildə

128


Petisiyaya aiddir:

a) Bu sənəd vasitəsi ilə icmalar öz şikayət və tələblərini krala çatdırırdılar. Kralın imzalamasından sonra 

həmin sənəd qanuna çevrilirdi. b) Kralla parlamentin birgə qanunvericilik fəaliyyyətinin nəticəsi idi. 

Layihə parlamentə qəbul olunmaq üçün kral tərəfindən göndərilirdi.c) Kralla parlamentin birgə 

qanunvericilik fəaliyyyətinin nəticəsi idi. Sənədin qəbul olunmasında qanunvericilik təşəbbüsü hüququ 

parlamentə məxsus idi.d) Kralın Konstitusiyaya və qanunlara əlavə və dəyişikliklər etmək haqqında 

sərəncamıdır.e) Parlamentin Konstitusiyaya və qanunlara əlavə və dəyişikliklər etmək haqqında qərarıdır.

129


Statuta aiddir:

a) Bu sənəd vasitəsi ilə icmalar öz şikayət və tələblərini krala çatdırırdılar. Kralın imzalamasından sonra 

həmin sənəd qanuna çevrilirdi. b) Kralla parlamentin birgə qanunvericilik fəaliyyyətinin nəticəsi idi. 

Layihə parlamentə qəbul olunmaq üçün kral tərəfindən göndərilirdi.c) Kralla parlamentin birgə 

qanunvericilik fəaliyyyətinin nəticəsi idi. Sənədin qəbul olunmasında qanunvericilik təşəbbüsü hüququ 

parlamentə məxsus idi.d) Kralın Konstitusiyaya və qanunlara əlavə və dəyişikliklər etmək haqqında 

sərəncamıdır.e) Parlamentin Konstitusiyaya və qanunlara əlavə və dəyişikliklər etmək haqqında qərarıdır130

Billə aiddir:

a) Bu sənəd vasitəsi ilə icmalar öz şikayət və tələblərini krala çatdırırdılar. Kralın imzalamasından sonra 

həmin sənəd qanuna çevrilirdi. b) Kralla parlamentin birgə qanunvericilik fəaliyyyətinin nəticəsi idi. 

Layihə parlamentə qəbul olunmaq üçün kral tərəfindən göndərilirdi.c) Kralla parlamentin birgə 

qanunvericilik fəaliyyyətinin nəticəsi idi. Sənədin qəbul olunmasında qanunvericilik təşəbbüsü hüququ 

parlamentə məxsus idi.d) Kralın Konstitusiyaya və qanunlara əlavə və dəyişikliklər etmək haqqında 

sərəncamıdır.e) Parlamentin Konstitusiyaya və qanunlara əlavə və dəyişikliklər etmək haqqında qərarıdır.

131

İlk dəfə hakimiyyət bölgüsü hansı ölkənin Konstitusiyasında əks olunmuşdur:a) ABŞ    b) Böyük Britaniya    c) Fransa   d) Almaniya e) İtaliya

132


Yazılı Konstitusiyası olmayan dövlətdir:

a) Rusiya                  b) Fransa               c) Türkiyə               d) İran               e) İsrail

133

1653-1659-cu illərdə hansı ölkənin idarəetmə forması protektoratlıq olub:a) ABŞ       b) İngiltərə  c) Fransa  d) Almaniya   e) İtaliya

134


Tred-yunionlar ilk dəfə hansı ölkədə yaradılıb:

a) ABŞ    b) İngiltərə    c) Fransa          d) Almaniya        e) İtaliya

135

İngiltərədə “Şanlı inqilab”dan sonra qəbul edilən hansı sənəd parlamentin dövlət orqanları sistemindəki yerini müəyyənləşdirdi:a) Böyük Azadlıqlar Xartiyası            b) “Habeas Corpus Act”              c) Hüquqlar 

haqqında bill d) Vəliəhdlik haqqında qanun             e) Parlament haqqında Akt

136

Almaniya imperiyasında hakim mövqe hansı krallığa məxsus idi:a) Bavariya   b) Avstriya     c) Saksoniya      d) Prussiya   e) Vyutenberq

137


ABŞ-da köləlik hansı prezidentin dövründə ləğv edilmişdir:

a) C.Vaşinqton      b) V.Vilson    c) T.Ruzvelt    d) C.Monro   e) A.Linkoln

138

Böyük Britaniyanın dominionu olan ölkədir:a) Əlcəzair   b) Hindistan   c) Kanada    d) Küveyt  e) Farer adaları

139


ABŞ-ın “İstiqlaliyyət bəyannaməsi”nin əsas müəllifidir:

a) B.Franklin  b) R.Şerman  c) C.Adams   d) R.Livinqston    e) T.Cefferson
140

ABŞ-da köləliliyin ləğv olunması haqqında XIII Konstitusiya düzəlişi neçənci ildə edildi:

a) 1861   b) 1862  c) 1863 d) 1864      e) 1865

141


Yerli özünüidarəetmə, siyasi muxtariyyət, öz parlamentinə və hökumətinə malik olmaq hüququ alan ingilic 

koloniyaları necə adlanırdı:a) muxtariyyətlər b) dənizarxası ərazilər c) protektoratlard) dominionlar e) 

müstəmləkələr

142


İlk məcəllələşdirmə hansı ölkədə həyata keçirilmişdir: 

a) ABŞ  b) İngiltərə  c) Fransa  d) Almaniya    e) İtaliya

143

ABŞ tarixində dörd dəfə ardıcıl olaraq prezident seçilmişdir:a) F.Ruzvelt   b) V.Vilson  c) T.Ruzvelt  d) C.Monro  e) A.Linkoln

144


Hansı ölkədə ilk dəfə faşizm hakim rejimə çevrilmişdir:

a) İtaliya b) Almaniya c) Avstriya d) Fransa   e) İspaniya

145

Hansı ölkədə ilk dəfə “xalq düşməni” ifadəsi hüquqi anlayış qüvvəsini almışdır:a) İtaliya   b) Almaniya  c) Avstriya  d) Fransa   e) İspaniya

146


Alman imperiyasının Konstitusiyası neçənci ildə qəbul edilmişdir:

a) 1870                b) 1871                     c) 1872                   d) 1884                 e) 1911

147

Müasir dünyada yeni yaranan dövlətlər ictimai münasibətləri tənzimləmək üçün istinad edirlər:a) Adət-ənənələrə   b) Dinə   c) Əxlaqa  d) Elmə    e) Hüquqa

148


1946-cı il Fransa Konstitusiyasına görə bu ölkənin qanunverici orqanı adlanır:

a) Parlament b) Senat c) Milli Məclis d) Respublika Şurası e) Nümayəndələr palatası

149

Fransanın dövlət və hüququnun əsas prinsipləri öz əksini tapmışdır:a) 1789-cu il “İnsan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsi”ndə  b) 1791-ci il Konstitusiyasında

c) 1795-ci il Konstitusiyasında d) 1946-cı il Konstitusiyasında e) 1958-ci il Konstitusiyasında

150

Presedent hüququnun təşəkkül tapdığı ölkələrdir:a) ABŞ, Yaponiya               b) Almaniya, Fransa               c) Almaniya, Yaponiya           

d) ABŞ, Böyük Britaniya                        e) Böyük Britaniya, İtaliya                      : public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə