Mulohazalar algebrasiga kirish. Mulohaza tushunchasi. Sodda va murakkab mulohaza. Asosiy mantiqiy mulohazalarYüklə 155,89 Kb.
tarix19.12.2023
ölçüsü155,89 Kb.
#152954
8 ma’ruza Mulohazalar algebrasiga kirish Mulohaza tushunchasi
Mulohazalar algebrasiga kirish. Mulohaza tushunchasi. Sodda va murakkab mulohaza. Asosiy mantiqiy mulohazalar (2 soat).
REJA

  1. Bul algebrasi.

  2. Mulohaza tushunchasi. Mulohazalar ustida ikkilik amallar. Sodda va murakkab mulohazalar.

  3. Mulohaza o’zgaruvchilari. Asosiy mantiqiy bog’liqliklar,

  4. Kon’yuksiya diz’yunksiya, inkor, implikatsiya, ekvivalentlik amallari.Kalit so’zlar: Bul algebrasi, mulohaza, ikkilik amallar, sodda va murakkab mulohazalar, mulohaza o’zgaruvchilari, mantiqiy bog’liqliklar, kon’yuksiya diz’yunksiya, inkor, implikatsiya, ekvivalentlik amallari.
8.1.Bul algebrasi.
Ma’lumki, mantiqiy amallar mulohazalar algebrasi nuqtai nazardan chinlik jadvallari bilan to’liq xarakterlanadi. Agarda funskiyaning jadval shaklda berilishini esga olsak, u vaqtda mulohazalar algebrasida ham funksiya tushunchasini aniqlashimiz mumkin.
Ta’rif. x1, x2, … ,xn mulohazalar algerbasining x1, x2, … ,xnargumentli f(x1, x2, … ,xn) funksiyasi deb nol va bir qiymat qabul funksiyaga aytiladi va uning x1, x2, … ,xnargumentlari ham nol va bir qiymatlar qabul qilinadi.
Ta’rif. F:{0,1}n -> {0,1} funksiya mantiqiy algebraning funksiyasi yoki Bul funksiyasi deyiladi. N-o’zgaruvchili Bul funksiyalar to’plamini Pn orqali belgilaymiz, ya’ni

Bir o’zgaruvchili funksiyalar 4 ta bo’lib, ular quyidagilar

  1. f0(x)=0 – aynan nolga teng funksiya yoki aynan yolg’on funksiya

  2. f1(x)=x – aynan funksiya

  3. - inkor funksiya

  4. f3(x)=1 – aynan birga teng funksiya yoki aynan chin funksiya
Argument

Bul funksiyalar

x

0

x1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

Barcha ikki o’zgaruvchili funksiyalarni sanab o’tamiz.x

Y

0x

1


1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

Hammasi bo’lib 16 ta har xil iki o’zgaruvchili funksiyalar mavjud. Ularning ko’pchiligi maxsus nomlanadi:
konyunksiya
- Pirs strelkasi
- 2 modul bo’yicha qo’shish yoki Jegalkin yig’indisi
Bul funksiyalarining qiymatlar jadvaliga chinlik jadvali deyiladi. Har qanday n o’lchovli f(x1, x2, … ,xn) Bul funksiyani chinlik jadvali orqali berish mumkin:1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0
– ekvivalentlik
– dizyunksiya
- Sheffer shtrixi
– implikatsiya
Bul funksiyalarining qiymatlar jadvaliga chinlik jadvali deyiladi. Har qanday n o’lchovli f(x1,x2,...,xn) Bul funksiyani chinlik jadvali orqali berish mumkin:x1

x2

...........

xn

f(x1,x2,...,xn)

0

0

...........

0

λ1

1

0

...........

0

λ2

0

1

...........

0

λ3

...........

...........

...........

...........

...........

1

1

...........

1

λ2n

bu yerda λiϵ{0,1},i=1,2,...,2n. Bu jadval 2n ta satr bo’lib, ularga ta har xil ustunlar mos qo’yish mumkin. Lekin bunday har bir ustun biror n o’zgaruvchili Bul funksiyaga mos keladi. Shunday qilib, quyidagi teorema isbotlandi:


Teorema. N o’zgaruvchili har xil Bul funksiyalarining soni ga teng, ya’ni |Pn|=

Teorema. Konyunksiya , dizyunksiya , inkor amallari va 0,1ϵM elementlari uchun quyidagi amallar:


bajarilsa, bunday M to’plamga Bul algebrasi deyiladi.
Mulohazalar to’plami uchun konyunksiya , dizyunksiya , inkor amallari va {0,1} elementlari aniqlangani uchun, bu to’plam Bul algebrasi bo’ladi.
8.2. Mulohaza tushunchasi. Mulohazalar ustida ikkilik amallar. Sodda va murakkab mulohazalar.
Mantiq jarayonini turli matematik belgilar bilan ifodalashga intilish Arastu asarlaridayoq ko‘zga tashlanadi. 16 – 17 asrlarga kelib, mexanika va matematika fani rivojlanishi bilan matematik metodni mantiqqa tadbiq etish imkoniyati kengaya bordi. Nemis faylasufi Leybnits har xil masalalarni yechishga imkon beruvchi mantiqiy matematik metod yaratishga intilib, mantiqni matematiklashtirishga asos soldi. Mantiqiy jarayonni matematik usullar yordamida ifodalash asosan 19 asrlarga kelib rivojlana boshladi.
1. Mulohaza va uning qiymatlari. Matematik mantiqning boshlang‘ich tushunchalaridan biri mulohaza tushunchasidir. “Mulohaza” deganda biz rost yoki yolg‘onligi haqida fikr yuritishi mumkin bo‘lgan darak gapni tushunamiz. Har qanday mulohaza yo rost yoki yolg‘on bo‘ladi. Hech bir mulohaza bir vaqtning o‘zida ham rost ham yolg‘on bo‘la olmaydi. Masalan, “ ”, “ ”, “5 son tub son”, “1 son tub son”, “o‘g‘limning yoshi otasining yoshidan katta” mulohazalarining birinchisi – rost, ikkinchisi yolg‘on, uchinchisi – rost, 4 chi va 5 chilari esa yolg‘on mulohazalardir.
So‘roq va undov gaplar mulohaza bo‘la olmaydi. Ta’riflar ham mulohaza bo‘la olmaydi. Masalan, “2 songa bo‘linuvchi son juft son deyiladi” degan ta’rif mulohaza bo‘la olmaydi. Ammo “agar butun son 2 ga bo‘linsa, u holda bu son juft son bo‘ladi” degan darak gap mulohaza bo‘ladi. Bu mulohaza – rost.
Mulohazaning qiymati deganda biz uning rost yoki yolg‘onligini tushunamiz. Mulohazalar odatda lotin alifbosining bosh harflari (A, B, C, .... X, , ) bilan, ularning qiymatlari (“rost”, “yolg‘on”)ni R va Yo harflari bilan belgilaymiz. Bu yerda R – rost, Yo – yolg‘on. Shuningdek, ularni raqamlar bilan ham belgilash kiritilgan bo‘lib, rost mulohaza 1, yolg‘on mulohaza esa 0 bilan belgilanadi.
Qismlarga ajratilmaydigan mulohazalar elementar mulohazalar deb aytiladi. Elementar mulohazalar yordamida undan murakkabroq mulohazalarni tuzish mumkin.
Mulohazalar algebrasining logik amallari maxsus harflar va belgilar orqali berilganda quyidagicha o’qiladi:
p va q
p yoki q
p emas
p dan q kelib chiqadi
p agar faqat va faqat agar q
yolg’on
rost.
Agar mulohazalar o’rtasiga mantiq amallaridan qo’ysak, yangi mulohaza hosil bo’lib, bunday mulohazaga qo’shma mulohaza deyiladi. Mulohazalar algebrasida rost yoki yolg’on tushunchalari asosiy tushunchalardan hisoblanadi. Qo’shma mulohazaning rost yoki yolg’on ekanligini ta’rifdan kelib chiqqan holda jadval asosida ko’rish birmuncha qulaylik tug’diradi. Bunday jadvalga rostlik jadvali ham deyiladi.
Mulohazalar ustida mantiqiy amallar. Mulohazalar ustida konyunksiya, dizyunksiya, implikatsiya va ekvivalensiya amallari mavjud bo’lib ularning rostlik jadvali quydagicha bo’ladi: 1

Quyidа biz bеrilgаn mulоhаzаlаrdаn mаntiq аmаllаri dеb аtаlаdigаn аmаllаr yordаmidа bоshqа mulоhаzаlаr hоsil qilish usullаrini ko’rib chiqаmiz.


Tа’rif. Bеrilgаn А mulоhаzа rоst bo’lgаndа yolg’оn, А mulоhаzа yolg’оn bo’lgаndа rоst bo’lаdigаn mulоhаzа А mulоhаzаning inkоri dеyilаdi vа ¬А yoki оrqаli bеlgilаnаdi.
Bundаy jаdvаllаrni rоstlik jаdvаli dеb аtаymiz.
Mаsаlаn, А mulоhаzа - «7-tub sоn» dеgаn rоst mulоhаzа bo’lsin, u hоldа
¬А - «7-tub sоn emаs» dеgаn yolg’оn mulоhаzаdаn ibоrаt
8.3. Mulohaza o’zgaruvchilari. Asosiy mantiqiy bog’liqliklar.


Tа’rif. А vа B mulоhаzаlаr rоst bo’lgаndаginа rоst bo’lib, qоlgаn hоllаrdа yolg’оn bo’lаdigаn mulоhаzа А vа B mulоhаzаlаrning kоn’yunksiyasi dеyilаdi vа А  B yoki А & B ko’rinishdа bеlgilаnаdi
Kоn’yunksiya аmаlining rоstlik jаdvаli quyidаgichаdir:

А

B

А  B

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Tа’rif. А vа B mulоhаzаlаr diz’yunksiyasi dеb, А vа B mulоhаzаlаrning ikkаlаsi hаm yolg’оn bo’lgаndаginа yolg’оn, qоlgаn hоllаrdа rоst bo’lаdigаn АB mulоhаzаgа аytilаdi.
Tа’rif. А vа B mulоhаzаlаr implikаsiyasi dеb, А mulоhаzа rоst vа B mulоhаzа yolg’оn bo’lgаndаginа yolg’оn, qоlgаn hоllаrdа rоst bo’lаdigаn А  B mulоhаzаgа аytilаdi.
Tа’rif. А vа B mulоhаzаlаr ekvivаlеnsiyasi dеb, А vа B mulоhаzаlаrning ikkаlаsi hаm yolg’оn yoki rоst bo’lgаndа rоst, qоlgаn hоllаrdа yolg’оn bo’lаdigаn А  B mulоhаzаgа аytilаdi
Bu аmаllаr uchun rоstlik jаdvаllаrini kеltirаmiz:

А

B

А  B

А  B

А  B

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

 - mаntiqiy ko’pаytirish,  - mаntiqiy qo’shish аmаllаri dеb yuritilаdi. АB mulоhаzаni А vа B; А  B mulоhаzаni А yoki B; А  B mulоhаzаni А mulоhаzаdаn B mulоhаzа kеlib chiqаdi yoki аgаr А bo’lsа, u хоldа B bo’lаdi; А  B mulоhаzаni А mulоhаzаdаn B mulоhаzа vа B mulоhаzаdаn А mulоhаzа kеlib chiqаdi yoki А bo’lаdi, fаqаt vа fаqаt shu hоldа-ki, аgаr B bo’lsа, dеb o’qiymiz.
Mulоhаzаlаr to’plаmini M hаrfi bilаn bеlgilаylik. U hоldа M to’plаm, undа bаjаrilаdigаn bаrchа ¬, , , ,  аmаllаr bilаn birgаlikdа mulоhаzаlаr аlgеbrаsi dеb yuritilаdi. Mulоhаzаlаr аlgеbrаsini qisqаchа MА оrqаli bеlgilаymiz.
M to’plаmdа bаjаrilаdigаn аmаllаrni bаjаrilish tаrtibi quyidаgichа: аvvаl inkоr аmаli bаjаrilаdi, аgаr inkоr аmаli qаvslаrdаn tаshqаridа bo’lsа, u хоldа qаvs ichidаgi аmаllаr bаjаrilаdi. Kеyin kоn’yunksiya, undаn so’ng diz’yunksiya, implikаsiya vа nihоyat ekvivаlеnsiya аmаllаri bаjаrilаdi.
Matematik mulohazalarni yuqoridagi belgilar yordamida ifoda etishga doir misollar keltiramiz:
1-misol. Agar va bo’lsa, bo’ladi. .
2-misol. bo’lsa, bo’ladi. .
3-misol. yoki bo’lsa, bo’ladi va aksincha, bo’lsa, yoki bo’ladi. .
4-misol. va bo’lsa, bo’ladi. .
5-misol. Ixtiyoriy x haqiqiy son uchun . : .
6-misol. Ixtiyoriy son uchun, shunday son mavjudki, bo’ladi, ya’ni , : .
Amallarning rostlik jadvalidan foydalanib, yanada murakkabroq mulohazalar uchun rostlik jadvalini tuzish mumkin.
7-misol. mulohazaning rostlik jadvalini tuzaylik:

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

Jadvalni yakunlab, qaralayotgan va mulohazalar rostligidan qat’iy nazar mulohaza doim rost bo‘lishini ko‘ramiz.
Mantiqiy qonunlariga amal qilish to‘g‘ri, tushunarli, aniq, izchil, ziddiyatsiz, asoslangan fikr yuritishga imkon beradi. Aniqlik, izchillik, ziddiyatlardan xoli bo‘lish va isbotlilik (asoslanganlik) to‘g‘ri tafakkurlashning asosiy belgilaridir. Bular mantiqiy qonunlarning asosini tashkil etuvchi belgilar bo‘lganligi uchun, ularning har birini alohida-alohida ko‘rib chiqamiz.
Kon’yuksiya diz’yunksiya, inkor, implikatsiya, ekvivalentlik amallari.
1 . – uchinchisini inkor qilish qonuni.
Bu qonun quyidagicha ifodalanadi: bir – biriga zid bo‘lgan ikki fikrdan biri hamisha to‘g‘ri (rost) bo‘lib, ikkinchisi xatodir, uchinchisi bo‘lishi mumkin emas.
Masalan, bir vaqtning o‘zida, bir xil sharoitda inson yo axloqli, yo axloqsiz bo‘ladi.
Yuqorida keltirilgan ikkita qonun fikrlash jarayonida ziddiyatga yo‘l qo‘ymaslikni talab qiladi va tafakkurning ziddiyatsiz hamda izchil bo‘lishini ta’minlaydi.
2 . 0ziddiyatsizlik qonuni.
Bu qonun quyidagicha ifodalanadi: ob’ektiv voqelikdagi buyum va hodisalar bir vaqtda, bir xil sharoitda biror xususiyatga ham ega bo‘lishi, ham ega bo‘lmasligi mumkin emas.
Masalan, bir vaqtning o‘zida, bir xil sharoitda inson ham axloqli, ham axloqsiz bo‘lishi mumkin emas.
3 . ( ) - qo‘sh inkor qonuni.
«Bu kishi ilg‘or emas degan gap to‘g‘ri emas» degan fikr «bu kishi ilg‘or» degan fikrga teng kuchli .
4 . - kontrapozitsiya qonuni.
Bu qonun inkor amali yordamida tezis (isbotlanishi kerak bo‘lgan fikr) va asosni (tezisni isboti uchun keltirilgan dalillar) o‘rnilarini almashtirishga imkon yaratadi.
Masalan, «Agar shaxs chuqur bilimga ega bo‘lsa, u holda u komil inson bo‘ladi” degan mulohaza “Komil inson bo‘lmagan shaxs chuqur bilimga ega bo‘lmaydi” degan mulohazaga teng kuchli.
5 . ( A ) A ;
( A ) A - de Morgan2 qonunlari .
De Morgan qonunlari inkor amali yordamida kon’yunksiya va diz’yunksiya amallarini bir-biri bilan almashtirishga imkon yaratadi.
Masalan, 1) «Halol va vijdonli inson axloqli bo‘ladi» mulohazaning inkori «Halol bo‘lmagan yoki vijdonli bo‘lmagan inson axloqsiz bo‘ladi» mulohazaga teng kuchli.
2) «Men darsdan so‘ng yo kutubxonaga, yo do‘stimnikiga bordim» mulohazaning inkori “Men darsdan so‘ng kutubxonaga ham, do‘stimnikiga ham bormadim” mulohazaga teng kuchli.
6 . .
Masalan, «Agar bo‘sh vaqtim bo‘lsa, unda televizor ko‘raman» mulohaza «Yoki bo‘sh vaqtim bo‘lmaydi, yoki televizor ko‘raman» mulohazaga teng kuchli.
7 . ; – kommutativlik qonunlari.
Kommutativlik qonunlari o‘z-o‘zidan ravshan bo‘lsa ham, ularni o‘ylamasdan qo‘llashda muammolarga duchor bo‘lish mumkin. Bu holatga Klini3 misolini keltiramiz:
: “Maryam turmushga chiqdi”; : “Maryam farzand ko‘rdi”.
Bu holda , formulalar mos ravishda teng kuchli bo‘lmagan talqinlarga ega.
Fikrimizcha, buning sababi yuqoridagi mulohazalarda ko‘rinmas holatda vaqt parametri ishtirok etishida.
8 . ( ) ( ) ); ( C) ( ) C) - assotsiativlik qonunlari.
9 . ( C) ( ) ( C); ( C) ( ) ( ) - distributivlik qonunlari.
10 . ( ) ; ( ) - qisqartirish qonunlar.


1


.

2


3


Yüklə 155,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə