Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,AzərbaycanYüklə 76,7 Kb.

tarix21.06.2018
ölçüsü76,7 Kb.


1

Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf 

etmişdir? a)Misir,İran,Ərəbistan b)Çin,İran,Azərbaycan 

c)Rusiya,Yaponiya,Fransa d)İtaliya,İngiltərə,Yaponiya 

e)Hindistan,Çin,Yaponiya,Koreya 

2

Hansı bəstəkarı gecikmiş romantik adlandırılar? a)Raxmaninov b)Strovinski c)Şopen d)Çaykoviski e)Balakirev

3

Yeni Yunan faciə janrı hansı dövrdə yaranmışdır? a)E.ə.I minillikdə b)E.ə IX əsrdə c)E.ə V əsrdə d)E.ə III əsrdə e)Bizim 

dövrdə


4

Not sisteminin təkmilləşməsi kimin adı ilə bağlıdır? a)İbn Sina 

b)Fəradi c)Qvido Aretso d)Vinçenso Qaliley e)İ.S.Bax

5

Dünya mədəniyyət tarixində humanizm adı ilə bilinən Renessans dövrü hası dövrü əhatə edir? a)XIV-XVI əsrləri 

b)XVI-XVII əsrləri c)XIII-XV əsrləri d)XI-XIV əsrləri e)XVIII-

XX əsrləri

6

Aşağıdakı bəstəkarlardan hansı İntibah dövrünün bəstəkarı deyil? a)Julio Kaççını b)Jovanni Palestrina c)İ.S.Bax d)Cosken 

Depre e)Orlando lasso

7

Opera janrının yaranması hası dövrə təsadüf edilir? a)Klassisizm b)Romantizm c)Neoklassisizm d)İntibah dövrü 

e)Antik dövr

8

Barokko dövrünün ən məşhur bəstəkarı kimdir? a)J.Verdi b)C. Depre c)L.V.Bethoven d)C.B.Lülli e)İ.S.Bax

9

İ.S.Bax özünün "Yaxşı temperasiyalı klavir" məcmuəsi ilə dünya musiqi mədəniyyəti tarixinə nə kimi yenilik gətirmişdir? 

a)Bu əsərlər fortepiano üçün ilk əsərlər hesab olunur b)Bu 

əsərlər dini mövzulu ən mükəmməl əsərlərdir c)Bəstəkar bu 

əsərləri xromatik ardıcıllıqla sıralayaraq bütün tonallıqların 

bərabər hüquqlu olduğunu sübut etmişdir d)Bu əsərlər kvinta 

ardıcıllığı ilə yazılmışdır e)Baxın ilk əsərləri olduğu üçün 

əhəmiyyətlidir

10

Dünüya musiqi mədəniyyaət tarixində klavir üçün ilk əsər yazan ən məşhur bəstəkar kim hesab olunur? a)İ.S.Bax 

b)Y.Haydn c)C.V.Lülli d)J.Verdi e)L.V.Bethoven

11

Tarın azərbaycanda bir alət kimi təkimləşməsi kimin adı ilə bağlıdır? a)Ü.Hacıbəyov b)S.Urməvi c)S.Əsədoğlu d)Q.Pirimov 

e)M.Mənsurov

12

Fortepiano aləti kim tərəfindən icad olunmuşdur? a)İ.S.Bax b)F.List c)Cosken Depre d)B.Kristofori e)O.Lasso

13

Bu bəstəkarlardan hansı Oktyabr inqilabını qəbul etmədiyi üçün Rusiyanı tərk edir? a)D.Şostakoviç b)S.Prokofyev 

c)R.Korsakov d)P.Çaykoviski e)A.Skryabin

14

Romantizm cərəyanının yaranmasına keçid kimin adı ilə bağlıdır? a)R.Vaqner b)F.Şubert c)R.Şuman d)L.V.Bethoven 

e)F.List


15

Hası bəstəkar özünün məşhur simfoniyasında xor nömrəsindən 

istifadə etmişdir? a)V.A.Motsart b)Y.Haydn c)L.V.Bethoven 

d)F.Şubert e)P.Çaykoviski

16

"Balaca möcüzə" adını qazanmış bəstəkar kimdir? a)R.Şuman b)L.V.Bethoven c)Y.Haydn d)V.A.Motsart e)F.List


17

Romantizm cərəyanının yaranması hansı tarixi hadisə ilə 

əlaqədardır? a)I Dünya müharibəsi b)İngiltərə ilə Fransa 

arasındakı yüzillik müharibə c)Fransa Burjua inqilabı d)1815-ci 

il "Vaterloo" döyüşü e)Romanovlar sülaləsinin hakimiyyətə 

gəlişi   

18

Tarın bir alət kimi sinə üstündə ifa olunması kimin adı ilə bağlıdır? a)Sadıqcan b)Məşədi Zeynal c)Q.Pirimov d)R.Şirinov 

e)Hacı Hüsü

19

İnstrumental balladanın yaradıcısı kimdir? a)R.Şuman b)F.List c)F.Şubert d)F.Şopen e)K.Debüssi

20

I Dünya müharibəsində sağ əlini itirmiş Avstriya pianoçusu paul Vinqenşteynin sifarişi ilə sol əl üçün konsert yazan 

bəstəkar kimdir? a)V.A.Motsart b)M.Ravel c)F.List d)C.Bize 

e)F.Şopen

21

Yaradıcılığı fortepiano ifaçılığı ilə bağlı olan bəstəkar kimdir? a)F.List b)V.A.Motsart c)F.Şopen d)F.Şubert e)R.Şuman

22

Aşağıdakı bəstəkarlardan hansıları səyahət təəsüratları ilə əsərlər yazmışdılar? a)İ.S.Bax,G.F.Hendel 

b)V.A.Motsart,Y.Haydn c)F.Şubert,R.Şuman 

d)Mendelson,F.List e)K.M.Veber,J.Rossini

23

Dünya musiqi mədəniyyəti tarixində ilk opera hansıdır? a)1595-ci ildə yazılmış "Dəfnə" operası b)K.V.Hlyukun "Orfey" 

operası c)K.Monteverdinin "Orfey" operası d)H.Pörsellin 

"Tesey" operası e)A.Skarlattinin "Pirr və Demetri" operası

24

Azərbaycan mahnısının klassiki hansı bəstəkarı adlandırırlar? a)S.Rüstəmov b)C.Hacıyev c)S.Ələsgərov d)Ə.Abbasov 

e)T.Quliyev

25

O hansı bəstəkardır ki, ölümündən 100 il sonra məşhurlaşmışdır? a)V.A.Motsart b)F.Şopen c)F.List d)Y.Haydh 

e)İ.S.Bax

26

Aşağıdakı bəstəkarlardan kim "Qüdürətli dəstənin" üzvüdür? a)P.Çaykoviski b)A.Skryabin c)S.Prokofyev d)N.Rimski-

Korsakov e)M.İ.Qlinka

27

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində ilk dəfə fortepiano üçün əsər yazan bəstəkar kimdir? a)Ü.Hacıbəyov 

b)Z.Hacıbəyov c)A.Zeynallı d)Q.Qarayev e)Ə.Bədəlbəyli

28

Fortepiano alətinin adı haradan götürülmüşdür? a)Klavişli alətlərindən b)"Forte-mono" italyan sğzündən c)Klavisin 

alətindən d)"Forte-güclü, piano-zəif"  mənası verən italiyan 

sözündən e)Orqan alətindən

29

Simfonik orkestr kim tərəfindən neçənci ildə yaradılmışdır? a)XVIII əsrin II yarısında Y.Haydn tərəfindən b)V.A.Motsart 

tərəfindən c)XVIII əsrdə Bethoven tərəfindən d)XVIII əsrin I 

yarısında İ.S.Bax tərəfindən e)Y.Brams tərəfindən

30

İlk dəfə çubuqdan istifadə edən dirijor kimdir? a)Y.Haydn b)R.Vaqner c)L.Şpor d)Y.Mravinski e)Arturo Toskanini

31

Təkmilləşməmişdən əvvəl tar neçə simdən ibarət olub? a)5 simli b)3 simli c)7 simli d)9 simli e)11 simli

32

Azərbaycanda hansı abidə ölkəmizdə musiqi mədəniyyət tarixinin qədimliyindən xəbər verir? a)Gəmiqaya-Qobustan 

b)Qızqalası- Möminəxatun c)Azıx mağarası d)Şirvanşahlar 

sarayı e)Yanar dağ33

Hansı bəstəkar Macar knyazı Ezterqazilərin sarayında fəaliyyət 

göstərib? a)Y.Haydn b)L.V.Bethoven c)F.Şubert d)İ.S.Bax 

e)F.List


34

Ölümindən sonra vəsiyyətinə görə ürəyi öz vətəninə aparılan 

bəstəkar kimdir? a)F.Şubert b)F.Şopen c)M.Ravel d)R.Şuman 

e)F.List


35

L.V.Bethovenin 9-cu simfoniyasındakı xor nömrəsi hansı şairin 

şeri əsasındadır? a)İ.V.Höte “Faust” poeması b)Homer “İlliada” 

poeması c)İ.F.Şiller “Sevincə doğru” odası d)V.Şekspir “Kral 

Lir” dramı e)Homer “Odissey” poeması

36

Setar hansı xalqa məxsus musiqi alətidir? a)Ərəb b)İran c)Azərbaycan d)Yəhudi  e)Hind  

37

M.Ravel “Kuperenin məqbərəsi” fortepiano süitasını kimə həsr etmişdir? a)Sənət yoldaşlarına b)Yaxın məsləkdaşı K. 

Debüssiyə c)Məktəb yoldaşlarına d)I Dünya müharibəsi zamanı 

həlak olmuş dostlarına e)Ailəsinə

38

Orkestr üçün yazılmış məşhur “Bolero” hansı bəstəkarın əsəridir? a)K. Debüssi b)M. Ravel c)F. List d)F. Şubert e)R. 

39

Musiqidə noktürn janrının banisi kimdir? a)F.Şopen b)F.Şubert c)C.Fild d)K.Debüssi e)F.List   

40

Vyana klassikləri hansı bəstəkarlar hesab olunur? a)F.Şubert,R.Şuman,F.Şopen 

b)V.A.Motsart,Y.Haydn,L.V.Bethoven 

c)K.M.Veber,R.Vaqner,C.Verdi 

d)F.Şubert,V.A.Motsart,K.M.Veber 

e)R.Şuman,Y.Haydn,C.Verdi

41

Rekviyem nədir? a)Xor əsəri b)İnstrumental musiqi c)Kilsədə ifa olunan matəm xarakterli xor əsəridir d)Kilsədə ifa olunan 

marş xarakterli xor əsəridir e)Uşaq xoru üçün yazılmış əsər

42

Klassik Macar musiqisinin banisi kimdir? a)F.Şubert b)R.Şuman c)F.List d)F.Şopen e)C.Fild

43

F.List öz əsərlərində hansı xalqın musiqisinə daha çox müraciət etmişdir? a)Macar b)Rus c)Alman d)Qaraçı e)İtalyan   

44

Hansı bəstəkar ömrünün axırına qədər öz vətənini tərk etməmişdir? a)G.F.Hendel b)L.V.Bethoven c)V.A.Motsart 

d)İ.S.Bax e)F.List

45

İncəsənətin rəmzi hansı musiqi alətidir? a)Fortepiano b)Şkripka c)Lira d)Gitara e)Arfa

46

V.A.Motsartın məhşur “Rekviyem”əsərini kim tamamlamışdır? a)C.Fild b)F.Şopen c)Züsmayer d)K.Çerni e)L.V.Bethoven

47

Vokal janrlarından ən qədimi hansıdır? a)Romans b)Mahnı c)Ariya d)Kantata e)Oratoriya

48

Muğam nə deməkdir? a)Çoxhissəli vokal-instrumental və ya instrumental əsərdir b)Polifonik əsərdir c)Operaya qohum olan 

janrdır d)Simfonik musiqidir e)İnstrumental əsərdir

49

Kamera musiqisinin ən mürəkkəb janrı hansıdır? a)Süita b)Vakal c)Sonata d)Balet e)Opera   


50

Operettanı operadan fərqləndirən cəhət? a)Rəqsin olması 

b)Oxumağın olmaması c)Oxumağın və rəqsin olması 

d)Danışığın olmaması e)Danışığın olması

51

Bu alətlərdən hansı ərəb mənşəli alətdir? a)Klavişli alətlər b)Violonçel və kontrabas c)Gitara və lütnya d)Skripka 

e)Balalayka

52

Kamanlı-simli musiqi alətləri ailəsinə hansı aiddir? a)Skripka b)Gitara c)Lira d)Arfa e)Sitar

53

Bu alətlərdən hansı mis nəfəsli alət deyil? e)Truba b)Valtorna c)Fleyta d)Saksafon e)Tuba

54

Fortepiano necə alətdir? a)Simli-klavişli b)Klavişli c)Zərb d)Klavişli-simli-zərb e)Klavişli-nəfəsli

55

"Alətlərin kralı" hansı alət hesab edilir? a)Fortepiano b)Orqan  c)Skripka d)Tar e)Saksafon

56

Fransa operasının banisi hansı bəstəkardır? a)A.Skarlatti b)C.Perqoleri c)K.Monteverdi d)J.Bize e)J.B.Lülli

57

Orqanın "kiçik qardaşı" hansı alət hesab edilir? a)Klavesin b)Klanikord c)Klavir d)Fortepiano e)Royal

58

Azərbaycanda violoçel məktəbinin təməlini qoymuş sənətkar kimdir? a)P.Kazals b)L.Rostropoviç c)S.Knuşevitski 

d)M.Rostropoviç e)E.İskəndərov

59

XIX əsrdə skripka ifaçılığının dahi nümayəndəsi kimdir? a)L.Koqan b)S.Qəniyev c)A.Stradivari d)A.Amati e)N.Paqanini

60

Fleyta neçənci ildə kim tərəfindən düzəldilmişdir?a)1832-ci il,T.Böm b)1832-ci il,A.Stradivari c)1709-cu il,B.Kristofori 

d)1865-ci il,L.Koqan e)1728-ci il,Y.Başmet

61

Saksafon neçənci ildə kim tərəfindən yaradılıb? a)1846-cı il,Ç.Parker b)1715-ci il,B.Kristofori c)1846-cı il,A.Saks d)1858-

ci il,A.Amati e)1910-cu il,İ.Xeyfest

62

Orqan necə alətdir? a)Nəfəsli b)Klavişli-nəfəsli c)Nəfəsli-simli d)Klavişli e)Klavişli-simli

63

Azərbaycanda ilk dəfə skripka və fortepiano üçün  əsər yazan bəstəkar kim olub? a)F.Əmirov b)Ü.Hacıbəyov c)A.Zeynallı 

d)Q.Qarayev e)M.Maqomayev

64

Orqan hası ölkədə icad olunmuşdur? a)Romada b)Yunanıstanda c)Misirdə d)Fransada e)Çində 

65

"Kitabi-Dədə Qarqud" dastanında bu musiqi alətlərindən hansının adı çəkilmişdir? a)Dəf b)Qopuz c)Qaval d)Rübab 

e)Kamança 

66

Avanqard musiqinin nümayəndəsi bu bəstəkarlardan hansıdır? a)Q.Qarayev b)M.Mirzəyev c)F.Əlizadə d)A.Əlizadə 

e)V.Adıgözəlov

67

Azərbaycanda xalq çalğı alətləri orkestirinin   yaradıcısı kim olub? a)Ü.Hacıbəyov b)A.Zeynallı c)S.Ələsgərov d)Niyazi 

e)Q.Qarayev

68

XVIII əsrdə Avropanın musiqi paytaxtı hansı şəhər hesab edilirdi? a)Zalsburq b)Amsterdam c)Vyana d)Varşava 


69

Bu bəstəkarlardan hansını "simfoniyanın atası" adlandırıblar? 

a)İ.S.Bax b)L.V.Bethoven c)R.Vaqner d)E.Qriq e)Y.Haydn

70

Vyana klassikləri hansılardır? a)F.Şubert b)V.A.Motsart,Y.Haydn,L.V.Bethoven 

c)K.M.Veber,R.Vaqner,C.Verdi 

d)F.Şubert,V.A.Motsart,K.M.Veber 

e)R.Şuman,Y.Haydn,C.Verdi

71

Bu bəstəkarlardan hansını Vyana klassikidir? a)L.V.Bethoven b)F.List c)K.M.Veber d)F.Şubert e)K.Sen.Sans

72

Musiqidə romantizmin banisi hansı bəstəkar hesab edilir? a)F.Şopen b)F.Şubert c)F.List d)N.Paqanini e)J.Bize

73

Ömürünün son çağlarında ruhi xəstəlikdən əzab çəkən bəstəkar kim olub? a)İ.S.Bax b)R.Vaqner c)Y.Haydn d)D.Şostakoviç 

e)R.Şuman

74

Macar musiqisinin klassiki hansı bəstakardır? a)J.Bize b)F.Şopen c)C.Rossini d)F.List e)Ş.Quno

75

Paqanininin skripka ifaçılığında əldə etdiyi yüksək nailiyyətlləri fortepiano alətində hansı bəstəkar əldə edib? a)F.List b)F.Şopen 

c)F.Şuber d)R.Şuman e)L.V.Bethoven

76

Bəstəkarlardan hansı həyatının son mərhələsində rahib rütbəsini qəbul edir? a)İ.S.Bax b)G.F.Hendel c)F.List d)R.Şuman 

e)S.Raxmaninov

77

Polyak musiqisinin klassiki hansı bəstəkar hesab edilir? a)H.Rorsell b)A.Skarlatti c)J.F.Ramo d)F.Kuperen e)F.Şopen

78

Yaradıcılığı yalnız fortepiano  ifaçılığı ilə bağlı olan bəstəkar kimdir? a)F.Şopen b)F.List c)L.V.Bethoven d)K.Çerni 

e)İ.S.Bax

79

Bəstəkarlardan hansının həyat yoldaşı istedadlı Fransa yazıçısı Jorj Sand olmuşdur? a)G.F.Hendel b)R.Şuman c)F.Şopen 

d)F.List e)E.Qriq

80

Ballada janrını musiqiyə hansı bəstəkar gətirmişdir? a)F.List b)L.V.Bethoven c)V.A.Motsart d)F.Şopen e)Y.Haydn

81

"Fortepianonun şairi" hansı bəstəkarı adlandırırdılar? a)F.Şopen b)İ.S.Bax c)P.Çaykoviski d)M.Musorqski e)R.Şuman

82

"Yeni Vyana məktəbi"nin təmsilçiləri kimlər olmuşdur? a)R.Vaqner,C.Rossini,A.Skryabin 

b)A.Şönberq,A.Berq,A.Vönbern 

c)Y.Haydn,V.A.Motsart,L.V.Bethoven 

d)F.Şopen,F.List,F.Şubert e)A.Şönberq,R.Vaqner,F.List

83

Musiqidə impressionizm cərəyanının banisi hansı bəstəkar olub? a)B.Bartok b)A.Skryabin c)K.Debüssi d)M.Ravel 

e)A.Şnitkl

84

Debüssinin uşaqlar üçün bəstələdiyi əsər necə adlanır? a)"Uşaq güşəsi" b)"Uşaq löhvələri" c)"Səyahət illəri" d)"Nəcib və 

sentimental valslar" e)"Qaraçı qız"

85

Ü.Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun"operası ilk dəfə neçənci ildə tamaşaya qoyulmuşdur? a)1910-ci il b)1907-ci il c)1904-cü il 

e)1908-ci il
86

Həm bəstəkar,həm də müğənni kimi fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan estradasının nümayəndəsi kimdir? a)F.Sücəddinov 

b)V.Gərayzadə c)P.Bülbüloğlu d)C.Quliyev e)E.Sabitoğlu

87

Azərbaycanda ilk milli romansın müəllifi hansı bəstəkar olmuşdur? a)Ü.Hacıbəyov "Sənsiz" b)A.Zeynallı "Ölkəm" 

c)Ü.Hacıbəyov "Sevgili canan" d)S.Rüstəmov "Alagöz" 

e)A.Zeynallı "Sual"

88

Vaqif Mustafazadə hansı növ musiqinin yaradıcısıdır? a)Caz b)Rok c)Caz-muğam d)Pop musiqi e)Avanqard musiqi

89

Azərbaycanda ilk ali musiqi təhsil ocağı (Konservatoriya) neçənci ildə yaradılıb? a)1900-cu il b)1930-cu il c)1920-ci il 

d)1921-ci il e)1919-cu il

90

Azərbaycanda musiqi günü nə vaxt qeyd edilir? a)Bir sentyabr b)On səkkiz sentyabr c)Bir oktyabr d)İyirmi beş may e)On beş 

iyun


91

Aşağıda K.Debüssinin hansı əsəri musiqi impressionizmin 

“Manifesti”sayılır? a)“Sevinc adası” b)“Batmış gəmi” c)“Saçı 

kətan rəngli qız” d)“Berqamas süitası” e)“Bir favnın axşamçagı 

yuxusuna prelüd”

92

Dünya mədəniyyəti tarixində İntibah dövrünün əsas obrazı nə idi? a)İnsan b)Təbiət c)Heyvanlar aləmi d)Mifoloji varlıqlar 

e)Fantastik obrazlar

93

Aşağıdakı musiqi alətlərindən hansı mizrablı simli alətlər qrupuna daxil deyil? a)Qanun (Kanon) b)Saz c)Ud d)Tar 

e)Kamança

94

Aşağıdakı musiqi alətlərindən hansı ərəb mənşəli musiqi alətidir? a)Qitara b)Fortepiano c)Saksofon d)Skripka e)Truba

95

Fransız lirik operasının banisi kimdir? a)F.List b)M.Ravel c)J.Bize d)K.Offenbax e)Ş.Quno

96

J.Bizenin hansı operası yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur? a)"Karmen" b)"İnci axtaranlar" c)"Cəmilə" d)"Pert gözəli" 

e)"Arleli qadın"

97

XVII əsrin əvvəlindən-XVIII əsrin ortalarınadək Avropada milli opera sənətinin baniləri kimlər idi? a)K.Monteverdi,J.Depre 

b)K.V.Hlyuk,A.Skarlatti c)J.B.Lülli,H.Pörsell 

d)C.Palestrina,O.Lasso e)C.Perqolezi,O.Rinuççi

98

Azərbaycanda klassik opera ifaçılıq məktəbinin baniləri kimlər olub? a)Ş.Məmmədova və Bülbül b)Ş.Məmmədova və 

L.İmanov c)F.Muxtarova d)F.Əhmədova e)R.Behbudov

99

Orkestr üçün yazılmış məşhur “Bolero” hansı bəstəkarın əsəridir? a)İ.S.Bax b)M.Ravel c)F.List d)F.Şubert e)R.Şuman

100


Dünya musiqi mədəniyyət tarixində klavir üçün ilk əsər yazan 

ən məşhur bəstəkar kim hesab olunur? a)İ.S.Bax b)Y.Haydh 

c)C.V.Lülli d)J.Verdi e)L.V.Bethoven

101  Folklor sözünün mənası nə deməkdir? a)ingilis sözüdür “xalq 

müdrüklüyü” deməkdir b)yunan dilindən tərcüməsi ”musiqi” 

deməkdir c)latın sözüdür tərcüməsi “xalq musiqisi” deməkdir 

d)ərəb dilindən tərcüməsi ”mahnı” deməkdir e) fars dilindən 

tərcüməsi ”xalq yaradıcılığı” deməkdir
102  Musiqi dilinin ən çox yadda qalan tərkib hissəsi hansıdır? a) 

ritm b)tembr c)melodiya d)harmoniya e)sözlər

103 Ən geniş ifa imkanlarına malik olan ifaçılar dəstəsi necə 

adlanır? a)truppa b)kollektiv c)xor d)orkestr e)solist

104 "Polifoniya" sözünün mənası nə deməkdir?  a)həmahənglik 

b)dəqiqlik c)lirik musiqi d)çoxsəslilik e)texniki əsər

105 Tarixdə ilk konservatoriya hansı şəhərdə təşkil edilib? a)Nepal 

b)Paris c)Vyana d)Amsterdam e)Roma

106 Komik operanın ilk nümunəsi hansı əsərdir? a)"Pirr və 

Demetri" b)"Qulluqçu xanım" c)Alsesta d)"Orfey" e)"Armida"

107 "Opera-seriya" nə deməkdir? a)musiqili komediya b)klassik 

opera c)komik opera d)ciddi opera e)milli opera

108 Fransada milli opera sənətinin banisi kim olmuşdur? a)Henri 

Persell b)Jan Batist Lülli c)Covanni Perqolezi d)Klaudio 

Monteverdi e)Alessandro Skarlatti

109 İngiltərədə milli opera sənətinin banisi kim sayılır? 

a)Alessandro Skarlatti b)Fransua Kuperen c)Henri Persell 

d)Antonio Vivaldi e)Jan Filipp Ramo 

110 İ.S.Baxın hansı əsərində məzəli obrazlara geniş yer verilmişdir? 

a)"Fransız" suitaları b)"Matfeyin əzabları" c)"Branderburq 

konsertləri" d)"İohanın əzabları" e)"Qəhvə" kantatası

111 Aşağıdakı bəstəkarlardan hansının həyat və yaradıcılıq yolu 

İ.S.Baxın tərcümeyi halı ilə səsləşir? a)F.Hendel b)A.Korelli 

c)A.Vivaldi d)J.F.Ramo e)C.Freskobaldi

112

Simfonik orkestr aşağıdakı bəstəkarlardan hansıların əsərlərində formalaşır? a)Hendel, Bax b)Kuperen, Ramo c)Haydn, Motsart, 

Bethoven d)Skarlatti, Korelli e)Vivaldi, Pahelbel

113 Qraf Esterhazinin sarayında hansı bəstəkar çalışmışdır? 

a)V.A.Motsart b)İ.S.Bax c)İ.Haydn d)Q.F.Hendel 

e)L.V.Bethoven

114 V.A.Motsartın ilk operası aşağıdakılardan hansı olmuşdur? 

a)"Rekviyem" b)"Don Juan" c)"Fiqaronun toyu" d)"Sehrli 

fleyta" e)"Pontiya çarı Mitridat"

115 V.A.Motsartın son əsəri hansıdır?  a)40-cı simfoniya b)"Don 

Juan" c)"Fiqaronun toyu" d)"Sehrli fleyta" e)"Rekviyem"

116 Böyük Fransa inqilabından ilham alan bəstəkar kimdir? 

a)L.V.Bethoven b)V.A.Motsart c)İ.Haydn d)İ.S.Bax 

e)S.Raxmaninov  

117 Aşağıdakı bəstəkarlardan hansı simfoniyanın həcmini 

genişləndirmişdir? a)İ.S.Bax b)F.Şopen c)L.V.Bethoven 

d)M.Veber e)C.Rossini

118 Aşağıdakı bəstəkarlardan hansı orkestr tərkibinə yeni alətləır 

daxil etmişdir? a)R.Vaqner b)R.Şuman c)F.List d)F.Mendelson 

e)L.V.Bethoven  

119 Musiqidə romantizmin banisi hansı bəstəkar sayılır? 

a)C.Rossini b)R.Şuman c)F.List d)F.Şubert e)K.Sen-Sans120 Rus klassik musiqisinin banisi hansı bəstəkar sayılır?  

a)S.Raxmaninov b)M.Qlinka c)S.Prokofyev d)P.Çaykovski 

e)M.Musorqski

121 F.Şubertin "Tamamlanmamış" simfoniyası neçə hissəlidir? a)1 

hissəli b)2 hissəli c)3 hissəli d)4 hissəli e)5 hissəli

122 Bu bəstəkarlardan hansı eyni zamanda istedadlı qələm sahibi 

kimi də tanınmışdır? a)R.Vaqner b)F.Şubert c)R.Şuman 

d)V.A.Motsart e)L.V.Bethoven

123 F.Şubert ən çox hansı janrda əsərlər bəstələmişdir? a)mahnı 

janrı b)simfonik janr c)opera janrı d)balet janrı e)polifonik 

əsərlər

124 Hansı bəstəkar üsyanda iştirak etdiyinə görə ölkəni tərk edib? a)R.Şuman b)L.V.Bethoven c)C.Rossini d)R.Vaqner e)F.List

125 Hansı bəstəkar yeni musiqili dram janrı yaradıb? 

a)L.V.Bethoven b)R.Vaqner c)P.Çaykovski d)İ.Stravinski 

e)J.Bize


126 Hansı bəstəkarı "romantiklər arasında klassik" adlandırılar? 

a)L.V.Bethoven b)C.Verdi c)S.Raxmaninov d)Y.Brams 

e)F.Şopen

127 Bu bəstəkarlardan hansının dəfn günündə ölkədə məktəblər, 

idarələr bağlanır? a)C.Verdi b)F.List c)J.Bize d)V.A.Motsart 

e)İ.S.Bax

128 1875-ci ildə Budapeştdə hansı bəstəkar Musiqi Akademiyasını 

yaradıb? a)E.Qriq b)F.List c)J.Bize d)R.Vaqner e)R.Şuman

129 Paqanininin skripka üçün yazdığı "kapriz" adlanan əsərlərini 

hansı bəstəkar f-no üçün işləyir və onları etüd şəklində təqdim 

edir? a)F.List b)F.Şopen c)R.Vaqner d)R.Şuman e)E.Qriq

130 Simfonik poemanın yaradıcısı hansı bəstəkardır? 

a)L.V.Bethoven b)V.A.Motsart c)F.List d)R.Şuman e)E.Qriq

131 Simfonik poema neçə hissədən ibarətdir? a)2 b)4 c)3 d)5 e)1

132 Hansı bəstəkar 21 yaşında vətənindən əbədi ayrılır? a)F.Şopen 

b)F.List c)P.Çaykovski d)S.Prokofyev e)F.Şubert

133 Texniki məşğələ üçün nəzərdə tutulan etüdü hansı bəstəkar 

yüksək bədii səviyyəyə qaldırmışdır? a)E.Qriq b)F.Şopen 

c)F.List d)N.Rimski-Korsakov e)M.Musorqski

134 Musiqi mədəniyyəti tarixində sehrli nağıl ustası kimi tanınmış 

bəstəkar kim olmuşdur? a)M.Balakirev b)P.Çaykovski 

c)N.Rimski-Korsakov d)S.Raxmaninov e)M.Musorqski

135

Moskva Konservatoriyası kimin adınadır? a)P.Çaykovski b)A.Borodin c)M.Rostropoviç d)S.Raxmaninov e)S.Prokofyev

136 "İlin fəsilləri" silsiləsi hansı bəstəkara aiddir? a)M.Ravel 

b)A.Skryabin c)R.Şuman d)P.Çaykovski e)Q.Maler

137 "Sözsüz mahnılar"  hansı bəstəkara aiddir? a)F.Mendelson 

b)K.Veber c)N.Paqanini d)Ş.Quno e)C.Rossini

138 Operanın beşiyi sayılan ölkə hansıdır? a)Fransa b)İtaliya 

c)Almaniya d)Rusiya e)Avstriya139 İspaniyada milli bəstəkarlıq məktəbinin təməlini qoymuş 

bəstəkar kimdir? a)H.Berlioz b)K.Sen-Sans c)A.Dvorjak 

d)M.Qlinka e)İ.Albenis

140 Musiqidə harmoniya nə deməkdir? a)bir neçə həmahəng səsin 

birləşməsi b)lirik musiqi c)mükəmməl ifa d)musiqi janrı 

e)dinamik işarə

141 Vokal janrının ən qədimi hansıdır? a)romans b)ariya c)mahnı 

d)kontata e)oratoriya

142 Kamera musiqisinin ən mürəkkəb janrı nədir? a)oratoriya 

b)sonata c)etüd d)skerso e)süita

143 "Konsert" sözünün mənası nədir? a)məharət b)istirahət c)qaçış 

d)yarış e)nümunə

144 Orqan aləti harda icad olunmuşdur? a)Yunanıstanda b)Fransada  

c)Çində d)İtaliyada e)Avstriyada

145 Azərbaycanda hansı bəstakar Böyük Simfonik Orkestrə xalq 

çalğı alətləri daxil etmişdir? a)F.Əmirov b)Ə.Bədəlbəyli 

c)A.Zeynallı d)Ü.Hacıbəyov e)Q.Qarayev

146 "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında hansı musiqi alətlərinə dair 

məlumatlar var? a)Ud, tar b)Qopuz, zurna, nağara c)saz, 

kamança d)tar, qaval e)nağara, balaban

147 Tar, saz, ud - hansı alətlər qrupuna daxildir? a)mizrablı simlilər 

qrupuna b)kamanlı simlilər qrupuna c)simlilər qrupuna 

d)klavişli-simlilər e)zərb

148


Azərbaycan klassik opera ifaçılıq məktəbinin baniləri 

kimlərdir? a)F.Muxtarova, L.İmanov b)F.Əhmədova, 

R.Behbudov c)Ş.Məmmədova, Bülbül d)Ş.Ələkbərova, 

S.Qədimova e)A.Babayev, C.Əkbərov

149 Avropada İntibah dövrü neçənci əsrlərə təsadüf edir? a)XI-XV 

əsrlər b)III-V əsrlər c)XII-XIV əsrlər d)XIV-XVI əsrlər e)VIII-

XII əsrlər

150 "Madriqal" nə deməkdir? a)musiqi janrı b)musiqi əsəri c)ifaçılıq sənətinin bir qolu d)musiqi aləti e)dram əsəri

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?
Incesenet -> Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə