Între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul carantinei și protecției plantelorYüklə 33,91 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü33,91 Kb.
#41351

PROIECTUL

ACORD
între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul carantinei și protecției plantelor

Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, numite în continuare Părțile contractante,


recunoscând importanța cooperării în prevenirea introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare reglementate,
conducându-se de dorința ca în viitor să continue și să se lărgească colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor, și să asigure coordonarea măsurilor fitosanitare de stat,
conducându-se de Standardele internaționale privind măsurile fitosanitare (SIPMF), Convenţia Internaţională pentru Carantină şi Protecţia Plantelor (CICPP) din 6 decembrie 1951, în redacția din 1997,
ținând cont de interesele protecției reciproce a teritoriilor statelor Părților contractante de pătrunderea și răspândirea organismelor dăunătoare și dezvoltarea relațiilor economice și comerciale între Părțile contractante,
au convenit asupra următoarelor dispoziții:
ARTICOL 1
În contextul prezentului Acord, următoarele noțiuni semnifică:
plante - plante vii și părți ale acestora, inclusiv semințele și materialul genetic;
produse de origine vegetală – materie primă neprelucrată de origine vegetală (inclusiv semințe) și produse prelucrate care prin natura sa sau prin modul de prelucrare invocă un risc de introducere și răspândire a organismelor dăunătoare;
organism dăunător – orice specie, varietate sau biotip de origine vegetală ori animală sau orice alt agent patogen dăunător plantelor sau produselor vegetale;
organism dăunător de carantină - organism dăunător, care are o însemnătate economică potenţială pentru zona supusă pericolului, în care acesta lipseşte sau este prezent în număr limitat, şi constituie obiect al combaterii oficiale;
organism dăunător reglementat - organism dăunător de carantină sau organism dăunător reglementat nesupus carantinei;
organism dăunător reglementat nesupus carantinei - organism dăunător nesupus carantinei prezența căruia în semințe și în material săditor aduce prejudicii economice la folosirea anterioară a acestor plante și în rezultatul acestora se reglementează pe teritoriul țării importatoare a Părții Contractante;
material supus carantinei (obiectul reglementării)- orice plantă, produs din plante, loc de depozitare, ambalaj, unitate de transport, container, sol sau alte organisme, obiect sau material capabil să servească ca loc de adăpost pentru organismele dăunătoare sau de a contribui la răspândirea lor, și față de care trebuie de luat măsuri fitosanitare, mai ales în cazurile, când este vorba de transportul internațional.
ARTICOL 2
Organele competente ale Părților contractante responsabile de realizarea și coordonarea prevederilor prezentului Acord, sunt:

Din partea Republicii Moldova - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

Din parte Ucrainei - Serviciul de stat al Ucrainei privind securitatea produselor alimentare și protecția consumatorilor.
ARTICOL 3
Controlul de carantină a materialelor supuse carantinei va avea loc în punctele de control fitosanitar al plantelor ale Organizației Naționale privind Carantina și Protecția Plantelor (ONCPP) a Părților contractante.

Părțile contractante fac schimb de Liste a organismelor dăunătoare reglementate (Anexele 1 și 2), care prezintă o parte integră a prezentului Acord.

Despre schimbarea autorităților sale competente, Părțile se notifică reciproc prin canale diplomatice.

Toate cheltuielile legate de verificarea încărcăturilor cu materiale de carantină sunt suportate de proprietarul mărfii sau reprezentantul proprietarului, în conformitate cu tarifele în vigoare pe teritoriul statelor Părților contractante.


ARTICOL 4
Organele competente ale Părților contractante vor efectua inspectarea materialelor de carantină în procesul producerii, prelucrării, transportării lor, precum și păstrării în scopul determinării prezenței sau lipsei organismelor dăunătoare reglementate, care dăunează plantelor și produselor din plante.

Părțile contractante se obligă să respecte regulile fitosanitare, aprobate conform legislației în vigoare pe teritoriul statului său, cu privire la importul, exportul, reexportul și tranzitul materialelor de carantină, care se transportă de pe teritoriul statului unei Părți contractante pe teritoriul statului altei Părți contractante.


ARTICOL 5
În scopul asigurării unei colaborări eficiente în domeniul carantinei plantelor, Părțile contractante în conformitate cu legislația națională se obligă:

să ia măsurile necesare de împiedicare a pătrunderii organismelor dăunătoare de pe teritoriul statului unei Părți contractante pe teritoriul statului altei Părți contractante în cazul importului, exportului, reexportului și tranzitului;

să facă schimb de reguli, prevederi, care reglementează pe teritoriile statelor Părților contractante activitățile privind carantina plantelor;

să facă schimb de informații privind apariția și răspândirea organismelor dăunătoare, considerate de carantină pe teritoriile statelor Părților contractante;

să facă schimb de informații privind cercetările științifice în domeniul carantinei plantelor;

să acorde suport reciproc în domeniul științific, tehnic și de altă natură în desfășurarea acțiunilor de carantină a plantelor, legate de depistarea, localizarea și lichidarea focarelor de organisme de carantină, dezinfectarea și altele;

să facă schimb de specialiști prin detașarea lor în scopul efectuării controlului fitosanitar al producției de carantină în locurile de producere, pregătire, în scopul soluționării operative a chestiunilor legate de carantina plantelor, precum și în scopul studierii realizărilor științifice și practice în domeniul carantinei plantelor;

să facă schimb de notificări privind neconformitatea cu măsurile fitosanitare și documentele corespunzătoare, care confirmă faptul neconformității.


ARTICOL 6
Materialele de carantină, care sunt introduse de pe teritoriul statului uneia din Părțile contractante pe teritoriul statului altei Părți contractante, sau care se transportă în regim de tranzit pe teritoriul statului uneia din Părțile contractante pe teritoriul altei Părți contractante, sau materiale de carantină parvenite din statele terțe, supuse pe teritoriul statului uneia din Părțile contractante reambalării, transportării sau divizării pe părți, trebuie să fie însoțită de certificat fitosanitar (original) sau certificat fitosanitar de re-export.

În scopul identificării lotului de material de carantină în certificatele fitosanitare se indică numărul (denumirea) mijlocului de transport, care transportă lotul. Certificatele fitosanitare se perfectează în conformitate cu Standardul Internaţional privind măsurile fitosanitare (SIMF N.12).

Prezența certificatului fitosanitar nu exclude dreptul organelor competente ale Părților contractante de a efectua controlul fitosanitar în conformitate cu legislația statelor sale.

În cazul depistării organismelor dăunătoare reglementate la efectuarea controlului fitosanitar sau a altor încălcări ale măsurilor fitosanitare, organele competente ale Părții contractante importatoare au dreptul de a efectua dezinfectarea lotului de materiale de carantină, distrugerea lui sau returnarea acestuia exportatorului, informând organele competente ale celeilalte Părți contractante despre măsurile fitosanitare adoptate cu indicarea cauzei în conformitate cu Standardul Internaţional privind măsurile fitosanitare (SIMF Nr.13).

Dacă dezinfectarea materialelor de carantină a avut loc pe teritoriul statului uneia din Părțile contractante, introducerea producției indicate pe teritoriul statului altei Părți contractante se permite după degazarea acesteia (eliminarea artificială a gazelor din materialele de carantină) sau degazarea pe teritoriul statului Părții contractante care primește materialul de carantină după o înțelegere prealabilă cu ONCPP.

În toate cazurile de efectuare a re-exportului materialelor de carantină, Părțile contractante efectuează controlul fitosanitar și în cazul lipsei organismelor dăunătoare de carantină, se perfectează un certificat fitosanitar sau certificat fitosanitar pentru re-export, care însoțesc materialele de carantină până la locul de destinație a mărfii, cu anexarea certificatului fitosanitar al statului-exportator (sau copia autentificată a acestuia).ARTICOL 7
La exportarea materialelor de carantină de pe teritoriul statului uneia din Părțile contractante pe teritoriul altei Părți contractante în calitate de material de ambalare se va folosi materiale de ambalare din lemn, care au trecut o prelucrare specială în conformitate cu Standardul Internaţional privind măsurile fitosanitare (SIMF nr. 15). Materiale vegetale (fân, paie, pleavă, frunze) care pot fi purtătoare ale dăunătorilor de carantină nu vor fi utilizate ca material de ambalaj suplimentar fără acordul prealabil al Părților contractante. Alte materiale de ambalaj nu trebuie să conțină sol.

Organele competente ale Părților contractante interzic importul de plante vii înrădăcinate cu sol care pot fi purtătoare de organisme dăunătoare.

Mijloacele de transport utilizate de o Parte contractantă pentru transportarea materialelor supuse carantinei pe teritoriul celeilalte Părți Contractante trebuie să fie curățate minuțios și, dacă este necesar, dezinfectate.

ARTICOL 8
În caz de necesitate, pentru soluționarea problemelor practice legate de punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului Acord, organele competente ale părților contractante organizează întruniri comune, care sunt desfășurate pe rând pe teritoriul Părților contractante.

Cheltuielile organizaționale legate de desfășurarea întrunirilor sunt suportate de organele competente ale Părții contractante gazdă. Organele competente ale Părților contractante vor stabili în prealabil ordinea de achitare a cheltuielilor de călătorie și aflare a delegației.

Locul, termenul și ordinea de zi a acestor întruniri se stabilesc de organele competente ale Părților contractante.

ARTICOL 9
Prevederile prezentului Acord se aplică la toate materialele supuse carantinei, inclusiv și cele primite în calitate de cadou sau în scopuri științifice, precum și cele prevăzute de Acordul Organizației Mondiale de Comerț privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare.

ARTICOL 10
Prevederile prezentului acord nu afectează drepturile și obligațiile Părților contractante care decurg din alte tratate internaționale la care participă.
ARTICOL 11
În prezentul Acord, prin acordul scris al Părților contractante pot fi introduse modificări și / sau completări, perfectate în protocoale separate, care fac parte integrantă și care intră în vigoare în modul prevăzut la articolul 13 din prezentul Acord.
ARTICOL 12
În cazul apariției diferendelor în ceea ce privește interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord, Părțile contractante le vor soluționa prin consultări și discuții.
ARTICOL 13
Prezentul Acord intră în vigoare din data primirii, pe cale diplomatică a ultimei notificări în scris privind îndeplinirea de către Părțile contractante a procedurilor interne, necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

Prezentul acord se încheie pe un termen de 5 ani. Valabilitatea lui se prelungește pentru următorii cinci ani, dacă nici una dintre Părțile contractante nu informează în scris, pe cale diplomatică, cealaltă Parte contractantă despre intenția sa de a denunța prezentul Acord cel puțin cu șase luni înainte de expirarea perioadei corespunzătoare.

Încetarea acțiunii prezentului Acord nu vor afecta acțiunile și proiectele, începute în cadrul prezentului Acord.

De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, încetează Acordul dintre Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Moldova de colaborare în domeniul carantinei plantelor din 23 octombrie 1998.

Semnat în or. _______________ ”___” __________2018 în două exemplare originale, în limbile română, ucraineană și rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul divergenților de interpretare a unor prevederi ale prezentului Acord, se va folosi textul în limba rusă.
Pentru Guvernul Republicii

Moldova

Pentru Cabinetul de Miniștri al Ucrainei

Yüklə 33,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə