Olzbekiston respublikasi / £Yüklə 22,77 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.11.2023
ölçüsü22,77 Kb.
#133623
Ariza dokument uchun 2023OlZBEKISTON RESPUBLIKASI 
/ £ | Г
THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION,
OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SAM ARQ AND DAVLAT 
W
l
CHET T IL L A R IN ST IT U T I
SCIENCE AND INNOVATIONS
i r L
 
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
SAM ARK AND STATE INSTITUTE
OF FOREIGN LANGUAGES
SHAXSIY HUJJATLAR YIG‘MA JILDI №
Familiyasi
Ism i________________________ Sharifi
Fakulteti
Yo‘nalishi
Institutga kirgan y ili_____________________ , tug‘ilgan yili
Maktab, 
AL 
va KHK _________________________________
(Maktab raqami, AL va K H K nomi)
_____ , tugatgan yil __
M ak tab , A L va K H K m anzili
Viloyat ______________________________________________
Tuman (shahar) 
Shahar
Pasport seriyasi______ № _________________________ Attestat bali
D oim iy yashash m anzili
V iloyat__________________________________________________ __
Tuman (shahar)
Shahar 
-_______________________________________ __________
Ко ‘ cha _________________________________________________ _ _
Q i s h l o q __________________________________________ _________
Telefon 
_____
Samarqand - 2023


Samarqand davlat chet tillar instituti
(o liy t a ’lim m u a ssa sa si n o m i)
rektori 
I.M. Tuxtasinovm
dan
(a b itu riy e n tn in g F.I.O . ( t o l i q y o z ila d i))
A R I Z A
M enga_____________________________________________________________ '• 
ta’lim
( ta ’lim y o ‘n alish i kodi v a n om i)
yo‘nalishi,____________________________________ o‘quv tili, 
,,__________________________
(o 'z b e k , q o ra q a lp o q , q o zo q , to jik , tu rk m an , q irg 'iz ) 
(k u n d u z g i, k ech k i, m ax su s sirtqi)
o‘quv shakliga o ‘qishga (_________________________ ) tavsiya etilganligim uchun talabalar safiga 
qabul qilishga ruxsat berishingizni so‘rayman. 
Oliy m a’lum otim ______________ .
(b o r, y o ‘q)
M a’lumotim
( o ‘rta , o ‘rta m a x su s, o liy ) 
(tu g a tg a n t a ’lim m u a ssa sa si n o m i)
_____________________________________ n i _______ yilda tugatganman.
M a’lumotim haqidagi hujjat (shahodatnoma, diplom) seriyasi _______ va raqami
M a’lumotim haqidagi hujjat bo ‘yicha
(x o rijiy til(la r)n in g n o m i)
til(lar)ini o‘zlashtirganman. 
Chet tilidan test sinovini (ko‘p balli tizim bo ‘yicha imtihonni) 
tili bo‘yicha topshirganman
(te st sin o v in i to p s h iru v c h i a b itu riy e n t to m o n id a n in g liz, nem is yo k i fran su z tilla rid a n bi'ri, k o ‘p b a lli tiz im b o ‘y ic h a im tih o n to p sh iru v ch i 
a b itu riy e n t to m o n id a n isp an , a rab , fors, dari, bind, urdu, xitoy, k o re y s, u y g ‘u r tilla rid a n b iri ta n la n ad i)
Test sinovini___________________ alifbosida topshirganman.
(k irill, lo tin )
Tug‘ilgan vaqtim va joy:_____ y i l ______________ , _________________________________.
(y il) 
(k u n ) 
(oy) 
( tu g 'ilg a n jo y i)
Doimiy turar joyim __________________________________________________
(p a s p o rt b o 'y ic h a d o im iy tu ra r jo y i (resp u b lik a , v ilo y at, shalaar, tu m a n , q ish lo q , ovul, k o ‘cha, uy va 
x o n a d o n ra q a m i) to ‘liq k o 'r s a tila d i)
Pasport m a’lum otlarim :_______________________ . _______________________________
(se riy a ) 
(raq a m ) 
(k im to m o n id a n va q a c h o n b e rilg a n , JS h S h IR )
Ish stajim (mavjud bo ‘Isa)
(o x irg i ish jo y i, lav o z im i, ish la g a n m u d d a ti)


Ota-onam haqida m a’lumot: 
Otam
(F .I.O ., tu g 'ilg a n y ili, ish jo y i)
Onam 
_____________________________________
(F .I.O ., tu g 'ilg a n y ili, ish jo y i)
* *
Xalqaro va respublika olimpiadalari, tanlovlari va sport musobaqalarida ishtirok etganlik 
haqida m a’lumot (ishtirok etgan bo ‘Isa):
( o lim p ia d a fa n i, ta n lo v ix tis o s lig i, sp o rt m u so b aq a si tu ri v a o 'tk a z ilg a n san a si, e g a lla n g a n o ‘rin )
O’zim haqimda quyidagilarni ma’lum qilaman:
Nogironlik haqida m a’lumot (nogiron abituriyentlar tomonidan to ‘ldiriladi):
(n o g iro n lik tu ri v a g u ru h i (n o g iro n lik n i ta sd iq lo v ch i h u jja tn in g n u sx a si ilo v a q ilin a d i)
Yetim (chin yetim)lik yoki boquvchisini yo‘qotganlik haqida m a’lumot (etim (chin 
yetim) yoki boquvchisini yo‘qotgan abituriyent tomonidan to ‘ldiriladi):
(o ta y o k i o n a (o ta -o n a ) y o x u d b o q u v c h isi o 'lg a n lig i t o ‘g ‘risid a g i g u v o h n o m a (la r) (F H D Y o rg a n i m a ’lu m o tn o m a si(la ri)
ra q a m i v a s a n a si (n u sx a si(lari) ilo v a q ilin a d i)
“Mehribonlik uyi”da tarbiyalanganlik haqida m a’lumot (tarbiyalanuvchi abituriyent 
tomonidan to ‘ldiriladi):
(“ M e h rib o n lik u y i”n in g n o m i) (“ M eh rib o n lik u y i” d a b o 'lg a n lik h a q id a m a ’lu m o tn o m a ilo v a q ilin a d i)
(a b itu r iy e n tn in g F .I.O .)
(imzo)
(a riz a to p s h irilg a n san a)

Yüklə 22,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə