Potpuno ociscenje vpYüklə 50,42 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix27.12.2017
ölçüsü50,42 Kb.
#18205


POTPUNO O^I[]ENJE OD RAKA

Mr ^eri Kalbom,

Mr D`on Kalbom

Majkl Mahafi

Biblioteka

MEDIKUS
POTPUNO

O^I[]ENJE

OD RAKA

PROGRAM KOJI DOKAZANODETOKSIKUJE I OBNAVLJA TELO,

UM I DUH


MR ^ERI KALBOM, MR D@ON KALBOM, MAJKL MAHAFI

Leocommerce,

Beograd, 2007.Naziv originala:

The complete cancer cleanse

Cherie Calbom, John Calbom, Michael Mahaffey

Naziv knjige:

Potpuno o~i{}enje od raka

^eri Kalbom, D`on Kalbom, Majkl Mahafi

Copyright © 2006 by Cherie Calbom, John Calbom, Michael Mahaffey

Copyright © 2007 za Srbiju ID Leo commerce, Beograd

Sva prava su rezervisana. Nijedan deo ove knjige ne mo`e se umno`avati

i prenositi(elektronski, mehani~ki, fotokopiranjem, snimanjem,

skeniranjem, osim kratkih citata u kriti~kim recenzijama ili ~lancima)

bez prethodno pisane dozvole izdava~a.

Urednik:

Nenad Peri{i}

Prevod:

Irina Vuji~i}Lektor i korektor:

Marija @ivkovi}

Prelom i korice:

Ateneum


Za izdava~a:

Nenad i Sla|ana Peri{i}

Izdava~:

ID Leo commerce, Beograd

Plasman:

ID Leo commerce, Beograd

Generala Mihajla Nedeljkovi}a 65/2

011/227-2077

011/2166-712

011/2166-714

063/507-334

E-mail:


nesaperisic

@

gmail.cominfo

@leocommerce.co.yu

www.leocommerce.co.yu

[tampa:


Beoknjiga

Tira`:


1000

ISBN: 978-86-7950-007-6
POSVETE

D@ON I ^ERI KALBOM:

Za Ester Lusil Bedorf Skalf (^erinu majku),

D`ona Edvarda Kalboma Starijeg (D`onovog oca)

i vele~asnog Tomija Tajsona (na{eg voljenog duhovnog oca).MAJKL MAHAFI:

Dragom Bogu koji nas sve strpljivo ~eka.

Neka ova knjiga bude stepenica za sve one koji pozivaju

svoje emocije, telo i du{u na svoje putovanje ka izle~enju.

SADR@AJ

PRVI DEO:

PROGRAM POTPUNE DETOKSIKACIJE

1 Trodelna strategija za izle~enje

11

2 ^injenice o raku i ~i{}enju27

3 Kanali detoksikacije

44

4 Integralna hrana koja ~isti73

5 Hrana koja isceljuje i ~isti

106

6 Programi ~i{}enja145

7 Suplementirajte svoje ~i{}enje

188

8 ^i{}enje okoline213

9 Emocionalno ~i{}enje

248

10 Mentalno ~i{}enje265

11 Duhovno ~i{}enje

281

DRUGI DEO:OBNOVA TELA, UMA I DUHA

12 Jo{ samo trideset dana `ivota

301

13 Vi{e niste izdvojeni i sami319

14 Slavite `ivot!

335Epilog

345


Priznanja

347


Indeks

349PRVI

DEO


Program potpune

detoksikacije

1

TRODELNA STRATEGIJA

ZA IZLE^ENJE

Snaga ljubavi le`i u `rtvi ljubavi

i onaj koji najvi{e ispa{ta najvi{e dobija.

– NEPOZNATI AUTOR

R

ak je jo{ uvek veoma misteriozna bolest. Svi se mi molimoda je nikad ne dobijemo, ali ipak, {ta je tu je. Kada se rak di-

jagnostikuje, svi tra`imo odgovore na bezbroj pitanja: {ta je rak?

[ta ga je izazvalo? Koje su mi opcije le~enja? Da li }u umreti? Di-

jagnoza raka je dovoljno {okantna da vas dovede u stanje strave,

kao da vas neko baci u sna`nu struju divlje reke. @elimo odgo-

vore i `elimo ih odmah.

Odgovori su od klju~ne va`nosti: {to smo bolje informisani o

svojoj bolesti, ve}e su nam {anse da je savladamo. Istorija u~esta-

losti raka na zapadu, pogotovo u SAD, dosta govori sama za sebe.

Pre ovog veka, rak je bio redak i poga|ao je samo mali procenat

stanovni{tva. Stanislas Tan{u, francuski nau~nik na polju vitalne

statistike iz tridesetih godina XIX veka, napravio je tabelu stope

smrtnosti u Parizu; prijavio je da smrt od raka sa~injava oko 2 pro-

centa ukupnog broja svih smrti u to vreme. Na kraju veka, stopa

smrtnosti od raka u SAD iznosila je oko 4 procenta stanovni{tva.

1

Trenutne statistike o ovoj bolesti su uznemiruju}e:Ø

Rak je uzrok jedne od pet smrti u SAD

11

1

Mi ~ioKu~i, Ishranom protiv raka (Beograd, 2006).
Ø

Rak poga|a jednu od tri osobe u SAD

Ø

Svake godine se dijagnostikuje preko 1,2 milionaslu~ajeva invazivnog raka

Ø

Godi{nje se dijagnostikuje jo{ 1,5 slu~ajevaneinvazivnog raka

Ø

Vi{e od petsto hiljada ljudi svake godine umre od rakaØ

Deca uzrasta od tri do ~etrnaest godina umiru od raka

vi{e nego od bilo koje druge bolesti

Ø

Ukupan tro{ak le~enja i smrti od raka iznosi preko 15procenata ukupnih zdravstvenih tro{kova, {to prelazi

vi{e od 110 milijardi dolara

Statistika ne pokazuje da napredujemo u prevenciji ili le~e-

nju raka. [tavi{e, ~injenice pokazuju upravo suprotno – gubimo

rat. Broj novih slu~ajeva skoro svakog oblika raka se tokom pro-

teklog veka svake godine pove}avao.

2

Od 1930. godine do sadauprkos svim na{im terapijama i tehnologijama, u~estalost raka je

nastavila da raste.[TA JE RAK?

Rak nije bolest modernog ~oveka. On poga|a ljudska bi}a ve}

vi{e od hiljadu godina. Naime, medicinski traktati iz Starog Egip-

ta i Gr~ke opisuju kancerogena stanja. Spisi o Kozmi i Damjanu,

isceliteljima iz tre}eg veka, pripovedaju o nesvakida{njem izle-

~enju |akona Justinijana od raka koji mu je zahvatio nogu.

Hipokrat je opisao ovu bolest, nazvav{i je karkinos, {to je

gr~ka re~ za morskog raka. Istorijski spisi opisuju tumorne izrasli-

ne koje imaju centralnu povr{inu sa kanalima koji se kao ruke {ire

u okolno tkivo. Anti~kim posmatra~ima je izgledalo da ove izrasli-

ne li~e na raka; stoga je logi~no {to je latinska re~ za rak cancer.

Po jednostavnoj definiciji, rak je maligna izraslina ili izrasline

i bolest uzrokovana ovim izraslinama. Sve po~inje u }eliji. Ta }e-

12

P O T P U N O O ^ I [ ] E N J E O D R A K A2

J. C. Bailar and E. M. Smith, Progress Against Cancer?New England Journal of Medi-cine, 18. maj 1986, 1225–32.


lija (ili grupa }elija) izmi~e homeostati~koj kontroli (ravnote`a

unutra{njeg okru`enja), samovoljno se razmno`ava i pokazuje

abnormalne tendencije rasta. Poznate i kao neoplazme ({to zna-

~i novi izra{taj), ove izrasline se takmi~e sa normalnim }elijama

za energiju i ishranu i do nekog stepena su autonomne. „Nova

izraslina“, me|utim, nije precizan opis za ve}inu vrsta raka, zato

{to je ~esto potrebno od pet do dvadeset godina da se tumor raz-

vije od prvih mutiranih }elija do tumorne mase.

]elije raka gube specijalizovanije funkcije kojima se odlikuju

normalne }elije dok u isto vreme sti~u pove}anu funkciju rasta.

Ovaj porast rezultira njihovom invazijom u okolno tkivo i formi-

ranjem sekundarnih izraslina na razdaljini – poznatih kao meta-

staze. Njihov metabolizam se razlikuje od metabolizma normalne

}elije; de{ava se ne{to {to hemijski menja ove }elije. Profesor Oto

Varburg, dvostruki dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, prvi

je pretpostavio da su }elije raka anaerobne, {to zna~i da funkcio-

ni{u u odsustvu slobodnog kiseonika. On je otkrio da je kiseonik

u }elijama raka zamenjen energijom – koja uzrokuje mehanizme

kao {to je glikoliza, {to zna~i da se }elije raka hrane fermentaci-

jom glukoze ({e}era).

3

Rak ima dve karakteristike koje ga ~ine opasnim po `ivot:napada tkivo i {iri se u vitalne ograne gde mo`e kompresovati,

zakr~iti ili uni{titi vitalne funkcije. Kada se kancerogeni tumori

zaka~e na organe, tkiva po~inju da gube kiseonik. ]elije raka

preuzimaju prioritet nad normalnim }elijama u sticanju ami-

no-kiselina i hranljivih materija; tako tumor raste dok ostatak tela

do`ivljava oskudicu tih materija i propadanje.

Smatra se da je razvoj raka proces u dve faze. Tokom faze

inicijacije dolazi do transformacije }elije, tokom koje se ona na

neki na~in menja (mutira) usled interakcije takvih faktora kao

{to su hemikalije, radijacija, virusi ili povreda. Ova transformaci-

ja se de{ava rapidno, ali transformisana }elija ili }elije mogu du-

go biti u stanju mirovanja sve dok ih ne aktivira odre|eni

podsticajni agent. Tokom faze aktivacije, mnoge supstancije, ~ak

i nekancerogene kao {to su hormoni, mogu igrati ulogu u brzoj

13

T R O D E L N A S T R A T E G I J A Z A I Z L E ^ E N J E3

Otto Warburg, On the Origin of Cancer CellsScience 123 (1956), 309–14.
podeli }elija kojom se rak odlikuje. Tokom ove aktivacione faze,

formira se tumor, osim ako le~enje ili imuni sistem ne uni{te te

mutirane }elije.

4

D`on i ^eri Kalbom veruju da je njihov {naucer, Makenzi,imao tumor koji je bio primer ovog dvofaznog procesa razvoja.

Kada mu je dijagnoziran maligni tumor u desnoj prednjoj {api,

nisu mogli da shvate za{to bi on dobio rak. Naime, imao je naj-

bolje `ivotne uslove: organsku hranu, vitamine, pro~i{}enu vo-

du, sve` vazduh, svakodnevne {etnje, `ivot bez stresova i obilje

ljubavi i pa`nje. Ali nakon malo razmi{ljanja, sve je po~elo da se

uklapa. Kada je imao oko deset meseci, sko~io je sa njihove tera-

se na drugom spratu – jedna veverica je bila preveliko isku{enje.

Kada ga je podigla, ^eri mu je pregledala ~etiri krvave {ape – ni{ta

nije bilo polomljeno, samo se dobro ugruvao. Svakodnevne {et-

nje po kom{iluku tog leta su se pokazale kao problemati~ne.

Kom{ije su prskale svoje travnjake hemikalijama i Makenziju bi

~esto bilo muka nakon {etnji. Mo`da je povreda, pra}ena hemi-

kalijama sa travnjaka, inicirala mutaciju }elija u njegovoj {api i

devet godina kasnije, drugi faktori su kona~no aktivirali tumor.

Danas je on, minus jedan prst, sasvim dobro, zahvaljuju}i njiho-

vom holisti~kom veterinaru i njegovom netradicionalnom pro-

gramu za le~enje raka kod pasa.PERSPEKTIVA AUTORA

Svaki od autora ove knjige donosi razli~itu perspektivu na izu~ava-

nje raka. ^eri je nutricionista i u poslednjih {esnaest godina prou~a-

vala je vezu izme|u raka i ishrane. Dobro je poznata u SAD kao

„\us `ena“ po svom radu sa sokovima i po brojnim knjigama koje

je napisala, kao {to je Juicing for Life. Njen mu`, otac D`on Kal-

bom, pravoslavni je sve{tenik koji je tako|e i psihoterapeut i speci-

jalista bihevioralne medicine. A Majkl Mahafi je pre`iveo rak i jedan

je od osniva~a Centra za oporavak Sedar springs. Rak je promenio

smer njegovog `ivota i kao ishod toga, on je posvetio svoje vreme,

14

P O T P U N O O ^ I [ ] E N J E O D R A K A4

M. V. Krause i L. K. Mahan, Food, Nutrition and Diet Therapy, 7. izdanje (Filadelfija,V. B. Saunders, 1984).


novac i trud pomaganju ostalim obolelim ljudima da pre`ive i otkri-

ju kako da iskoriste svaki dan do maksimuma.

U ovom prvom poglavlju oni bi `eleli da vam otkriju kako su

sami postali toliko zainteresovani za ovu bolest.^ERINA PRI^A

Jednog martovskog dana u Ajovi, na{a porodica se okupila u

crkvi da „oda poslednju po{tu“, kao {to re~e moja tetka. Svi mi

koji smo voleli moju majku sedeli smo u ti{ini, duboko pogo|e-

ni tugom. „Prerano uga{en divni `ivot“, neko je rekao u prolazu.

Moja baka je klimnula glavom.

To je bio dan kada je muzika zauvek umrla, to jest, njena

muzika. Dirke klavira, koji je nekada satima svirala, le`ale su

hladne kao i njeni prsti. Sahrana je pro{la kao kratkotrajni zim-

ski sneg, a onda smo, nesvesni kao mese~ari, krenuli kao olta-

ru. Jedva da sam mogla da vidim preko ivice kov~ega. Kolena

su mi postala slaba i ~inilo mi se da ne mogu da di{em kada

sam videla njeno lice, nepomi~no i belo. Neka `ena se sagnula

i rekla mi da je ona sada u raju. Ja sam samo znala da mi je maj-

ka mrtva. Sa {est godina, nisam imala pojma {ta je rak dojke, ali

on ju je ubio.

To je bio moj klju~ni momenat – momenat koji mi je obliko-

vao `ivot. Od tog trenutka pa u budu}e htela sam da doznam {ta

je rak, {ta ga izaziva, kako se mo`e spre~iti i kako se mo`e izle~iti.

Godinama kasnije, nije bilo ~udo {to sam ose}ala da jednostavno

moram da se javim na oglas u na{em univerzitetskom biltenu u

vezi sa malom stipendijom za istra`ivanje ishrane i raka. Dodeljen

mi je novac, koji je omogu}io intenzivno istra`ivanje medicinske i

nau~ne literature. Ovaj projekat je tako|e postao moj magistarski

rad na Univerzitetu Bastir, pod naslovom „Ishrana kao pomo}no

sredstvo za le~enje raka“. Centru za alternativno izu~avanje raka,

koji mi je dodelio stipendiju, dopao se moj projekat i od{tampao

ga je kao knjigu pod nazivom Ishrana i rakDa li je ishrana onajdeli} koji nedostaje u slagalici le~enja raka?

Taj projekat me je naveo da napi{em prvi deo knjige Potpu-no o~i{}enje od raka. Pre nego {to vam ka`em {ta ova knjiga mo-

`e da vam ponudi na va{em putovanju do potpunog zdravlja i15

T R O D E L N A S T R A T E G I J A Z A I Z L E ^ E N J EYüklə 50,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə