Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi assistentiYüklə 445 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü445 b.
#744


 • Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot

 • Instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi assistenti

 • Qurbonova Marg’ubaning

 • “Sotsiologiya”

 • fanidan “Ijtimoiy tuzilmalar

 • sotsiologiyasi’ mavzusi bo’yicha

 • tayyorlagan


Mavzu: Ijtimoiy tuzilmalar sotsiologiyasi.

 • Reja:

 • 1.Ijtimoiy stratifikatsiya sotsiologiyasi.

 • 2.Yoshlar sotsiologiyasi haqida tushuncha.

 • 3.Deviant xulq-atvor sotsiologiyasi.

 • 4.Sharq va G’arb sotsiologlarining xulq-atvor tadqiqotlari.

 • 5.Ziddiyat holatlar va ijtimoiy yechimlar.Qadimgi yunon faylasufi Aflotun eramizdan avvalgi IV asrda jamiyat a‘zolarini 3 guruhga ajratib ko’rsatgan:

 • Qadimgi yunon faylasufi Aflotun eramizdan avvalgi IV asrda jamiyat a‘zolarini 3 guruhga ajratib ko’rsatgan:

 • Stratifikatsiya (lotincha stratum – qatlam va fatsio - bajaraman) ma‘nosini anglatadi.

 • G’arb sotsiologiyasining asosiy tushunchalaridan biri va maxsus sohasi bo’lib, jamiyat ijtimoiy tarkibining ijtimoiy tabaqalarga, guruhlarga ajratilganligini, jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni ifodalaydi.

 • Zamonaviy jamiyatlarda stratifikatsiya nazariyalari bo’yicha M.Veber, Erik Olin Rayt, Frenk Parxinlar keng shug’ulanishgan. • STATUS (MAVQE) NIMA?Ijobiy imtiyozlarga ega mavqe guruhlariga mazkur ijtimoiy tizim ichida obro’ga ega bo’lgan odamlar kiradi. Masalan, inglizlar jamiyatida vrachlar va doktorlar katta obro’ga egalar

  • Ijobiy imtiyozlarga ega mavqe guruhlariga mazkur ijtimoiy tizim ichida obro’ga ega bo’lgan odamlar kiradi. Masalan, inglizlar jamiyatida vrachlar va doktorlar katta obro’ga egalar


 • Salbiy imtiyozlangan mavqe guruhlariga parist guruhlari kiradi. Pariy – guruhlar – jamiyatning boshqa a‘zolari ularga «yuqoridan pastga» past nazar bilan, bee‘tibor qaralgan kishilar guruhi. Yevropa tarixidagi uzoq davr mobaynida yahudiylar pariylar bo’lgan edi».

 • Yahudiylarga ba‘zi faoliyat turlari bilan shugullanish va jumladan, davlat amallarini egallash man qilinar ediJamiyatdagi ijtimoiy tabaqalarni o’rganishning asosiy tamoyillari:

 • O’zbekistondagi mavjud ijtimoiy stratalarning milliy mentaliteti, regional-hududiy xusuiyatlarini e‘tiborga olish; • Stratalar tarkib topishiga ta‘sir ko’rsatuvchi siyosiy-iqtisodiy, ijtimoiy, diniy – konfessional, mafkuraviy omillarni o’rganish; • Stratalar tarkib topishiga ta‘sir

 • ko’rsatuvchi siyosiy-iqtisodiy, ijtimoiy,

 • diniy – konfessional, mafkuraviy omillarni

 • o’rganish;2- savol:Yoshlar sotsiologiyasi haqida tushuncha.

 • 2012 yilga kelib O’zbekiston Respublikasi aholisi 28 milliondan oshib ketdi. Aholining 65 foiziga yaqini 18 yoshgacha bo’lganlar tashkil etadi. 7 millioni esa o’quvchilar; 9,7 milioni 16 yoshgacha bo’lganlar tashkil etadi.

 • Ushbu keltirilgan statistik ma‘lumotlardan ko’rinib turibdiki, yoshlar bilan bog’liq bo’lgan masalalar jamiyat hayotida naqadar jiddiy va dolzarbdir. • Yoshlar hayotini ilmiy-sotsilogik

 • o’rganishning asosiy tamoyillari

 • qo’yidagilardan iborat: • 1. Yoshlar muammosini o’rganishda tarixiy

 • yondashish lozimligi. Yoshlarning ijtimoiy

 • qarashlariga, xulqiga, qiziqishiga va boshqa

 • jihatlarini tadqiq etishda muayyan tarixiy davr,

 • shart-sharoitlarning o’ziga xos xususiyatlaridan

 • kelib chiqib baho berish talab qilanadi. Masalan,

 • hozirda, yoshlarning ijtimoiy qarashlari, qiziqishlari

 • va yuzaga kelayotgan muammolar avvalgi davr,

 • ijtimoiy – iqtisodiy tuzumdagiga nisbatan o’zgarib,

 • yangicha mazmunga va xususiyatlarga ega

 • bo’lmoqda. • 2.Yoshlarning o’ziga xos turmush tarzini tahlil qilish va o’rganish. Bunda yoshlarning ijtimoiy holati, hayot kechirish tarzi va uning rivojlanishini nazariy va emperik jihatdan o’rganish. • 3.Yosh avlodni har jihatdan rivojlanib borishini tahlil qilish. Mavjud ijtimoiy – iqtisodiy shart-sharoitni, muhitni o’zgarishi oqibatida avlodlar o’rtasida doimo muayan rivojlanish ro’y beradi. Shu sababli, keksa avlod bilan yoshlar o’rtasida o’zaro ziddiyat vujudga keladi. Ko’pincha yoshlarning manfaat va qiziqishlari, faoliyati, tashqi ko’rinishi (moda) keksa avlodda norozilik, e‘tiroz to’g’diradi. • 4.Yoshlarga tabaqaviy jihatdan yondashish. Bu metodologik tamoyil yoshlarni turli tabaqalardan iborat guruhlarga ajratib o’rganish. Yoshlar o’rtasida jamiyat ijtimoiy rivojlanishiga salmoqli ta‘sir ko’rsatuvchi yoshlar guruhlari: talabalar, yosh olimlar, ishchilar, fermerlar, tadbirkorlar, san‘atkorlar, savdogarlar kabi guruhlar salmog’i ortib borayotgan bo’lsa, ikkinchi tomondan esa, ishsiz yoshlar, bekorchi-sayoq, giyohvand, jinoyatchi kabi yoshlar jamiyat hayotida salbiy ahamiyat kasb etmoqda. • Sotsiologiyada yoshlik bolalik davridan so’ng ulg’ayish davrigacha bir necha bosqichlarga ajratilib ko’rsatiladi.

 • Masalan, yoshlikning dastlabki, qo’yi chegarasi 14-16, yuqori chegarasi esa 25-30 yoshlarni o’z ichiga oladi. 20 yoshgacha bo’lgan yoshlarda asosiy muammo, ularning kasb tanlashi, ma‘lumot olishi va hayotga mustaqil qadam qo’yishi bilan bog’liq muammolarni o’z ichiga oladi. • Buyuk faylasuf shoir Bedilning shunday hikmatli fikri ham bor: «Bino poydevorining birinchi toshi qiyshiq qo’yilsa, binoning boshi yulduzlarga yetsa ham u qiyshiq bo’lib qolaveradi».Barkamol shaxsga doir milliy-tarixiy tafakkur – sog’ lom odam va ma’lum axloqiy normalar egasi, komil inson, idrokli va tafakkurli inson, ma’rifatparvar va ilmli odam, har tomonlama yetuk va ilg’or inson kabi bosqichlarni bosib o’tgan.

 • Barkamol shaxsga doir milliy-tarixiy tafakkur – sog’ lom odam va ma’lum axloqiy normalar egasi, komil inson, idrokli va tafakkurli inson, ma’rifatparvar va ilmli odam, har tomonlama yetuk va ilg’or inson kabi bosqichlarni bosib o’tgan.

 • Barkamol shaxs tushunchasining tarixiy dinamikasiga doir qarashlar inson– sog’lom inson – ahloqiy inson – коmil inson – ma’rifatli inson va ilmli inson – ilg’or inson – yetuk inson – faol inson, va nihoyat, - barkamol inson каbi uzviy аloqador va o’zaro bog’langan каtegoriyalar majmuasidan iboratdir.

YoODS ning dolzarb vazifalariYoshlar sotsiologiyasi – jamiyatning barcha ijtimoiy sohalaridan muammolarni o’rganadi. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoiti va yoshlar muammosi; xalq xo’jaligi, fan va madaniyatning yosh mutaxassis kadrlarga bo’lgan ehtiyoji; ta‘minlash tizimi va yoshlarni mustaqil mehnat faoliyatiga tayyorlash, demografik jarayonlar va yoshlarni ish bilan ta‘minlash; yoshlarning ma‘lumot olishi va kasb tanlash muammosi: yoshlarda mehnat malakasii shakllantirish masalalari; shahar va qishloq yoshlari hayoti kabi masalalarni tadqiq etadi va o’rganadi.

 • Yoshlar sotsiologiyasi – jamiyatning barcha ijtimoiy sohalaridan muammolarni o’rganadi. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoiti va yoshlar muammosi; xalq xo’jaligi, fan va madaniyatning yosh mutaxassis kadrlarga bo’lgan ehtiyoji; ta‘minlash tizimi va yoshlarni mustaqil mehnat faoliyatiga tayyorlash, demografik jarayonlar va yoshlarni ish bilan ta‘minlash; yoshlarning ma‘lumot olishi va kasb tanlash muammosi: yoshlarda mehnat malakasii shakllantirish masalalari; shahar va qishloq yoshlari hayoti kabi masalalarni tadqiq etadi va o’rganadi. • Ushbu masalalarni o’rganish va tadqiq etish uchun O’zbekiston Respublikasi «Jamoatchilik fikri» markazi so’nggi yillarda qator sotsiologik tadqiqotlar o’tkazdi va ular asosida ma‘lum ilmiy va amaliy tavsiyanomalar ishlab chiqdi.3-savol: Deviant xulq-atvor sotsiologiyasi

 • Jamiyatda mavjud ijtimoiy me‘yorlardan chetga chiqish holatlarini- deviant xulq atvor sotsiologiyasi o’rganadi.

 • Jamiyatda o’rnatilgan axloq me‘yorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat yoki hatti-harakat, ijtimoiy hodisa bo’lib, yolg’onchilik, dangasalik, o’g’irlik, ichkibozlik, giyohvandlik, o’z joniga qasd qilish kiradi.

Deviantni guruh yoki jamiyatda ko’pchilik odamlar tomonidan qabul qilingan me’yor va me‘yorlar yig’indisiga mos kelmaslik deb aytish mumkin. Chunki, xulq atvorning umumiy qoidalarini ko’pchiligimiz buzamiz. Ko’pchilik kichik o’g’irliklar, masalan, do’kondan biror narsaga haq to’lamay shaxsiy manfaatlar yo’lida foydalanish uchun olib ketish hollariga yo’l qo’yganmiz.

 • Deviantni guruh yoki jamiyatda ko’pchilik odamlar tomonidan qabul qilingan me’yor va me‘yorlar yig’indisiga mos kelmaslik deb aytish mumkin. Chunki, xulq atvorning umumiy qoidalarini ko’pchiligimiz buzamiz. Ko’pchilik kichik o’g’irliklar, masalan, do’kondan biror narsaga haq to’lamay shaxsiy manfaatlar yo’lida foydalanish uchun olib ketish hollariga yo’l qo’yganmiz. • Giyohvandlar jinoyatga tez qo’l uradilar . Shu sababdan jamiyat uchun juda havfli hisoblanadilar. Bu jfatga qarshi huquqiy, ijtimoiy, tibbiy-biologik, ruhiy va ахboriy kurash оlib borgandagina samara berishi mumkin. • Giyohvandlik davosi juda qiyin kechadigan dard.

 • Statistik ma’lumotlarga ko’ra, giyohvandning o’rtacha umr ko’rishi

 • 6 yilni tashkil qiladi

Ayrim radikal sotsiologlar giyohvandlikni mavjud ijtimoiy qadriyatlar, madaniy qarashlar, mafkuraviy tamoyil va turmushning moddiy sharoitiga qarshi “isyon

 • Ayrim radikal sotsiologlar giyohvandlikni mavjud ijtimoiy qadriyatlar, madaniy qarashlar, mafkuraviy tamoyil va turmushning moddiy sharoitiga qarshi “isyon

 • ko’taruvchilar ”,qarshi chiquvchilar sifatida baholaydilar. Ana shu qarshiliklarni giyohvandlar o’zlarining аffekt holatidagi noadekvat harakatlari bilan namoyon qilar ekanlar. Bu esa jamiyat uchun juda havfli hisoblanadi. Shu bois giyohvandlikka qarshi ochiq va rasmiy kurash birinchi navbatda huquq- tartibot оrganlari zimmasiga yuklanadi.Jamiyatda insonlar faoliyati, hatti-harakatlari va xulq atvorini ijtimoiy me‘yorlar boshqaradi.

 • Jamiyatda insonlar faoliyati, hatti-harakatlari va xulq atvorini ijtimoiy me‘yorlar boshqaradi.

 • Ijtimoiy me‘yorning qo’yidagi asosiy turlari mavjud:

 • 1.Huquqiy

 • 2.Axloqiy

 • 3.Diniy

 • 4. Urf-odatlarga oid me‘yorlar.Deviant xulq atvor turlariga kiruvchi ichkibozlik, giyohvandlik, o’z-o’zini o’ldirishlar bilan bog’liq ijtimoiy illatlarning har biri yuzaga kelishi va ijtimoiy oqibatlariga ko’ra farqli jihatlarga ega.

 • Deviant xulq atvor turlariga kiruvchi ichkibozlik, giyohvandlik, o’z-o’zini o’ldirishlar bilan bog’liq ijtimoiy illatlarning har biri yuzaga kelishi va ijtimoiy oqibatlariga ko’ra farqli jihatlarga ega.

 • Misol uchun shahar ko’chasida ikki kishi qarama-qarshi tomondan bir-biriga yaqinlashib kelmoqda. • Ular bir-biriga qisqa nazar tashlashadi, tezlikda bir-birlarining yuziga va kiyinishiga e‘tibor berishadi. Ular bir-biriga yaqinlashib yonlaridan o’tib ketgunlaricha ko’zlari ko’zga tushmaslik uchun chetga qaraydilar. Bu jarayonni biz fuqarolarning bir-biriga bee‘tiborligi deb qabul qilamiz. Lekin, har bir odam boshqasiga uning mavjudligini sezganini, biroq uni shilqim sifatida talqin qilmasligi uchun ortiqcha harakatdan tiyib turishini bildiradi.

 • Shu yo’sinda odamlar bir-birlariga dushmanlik qilish va bir-birlariga befarq bo’lish uchun sabab yo’qligini namoyish etadilar.. Nima uchun ijtimoiy xulq atvorning arzimas jihatlari bilan shug’ullanish kerak?

 • Ko’chada biror kishining yonidan o’tish, tanish odam bilan salomlashish va unga bir necha so’z aytish, bularning hammasi shunchalik arzimas va qiziqarsizmi, kun davomida ular haqida mutlaqo o’ylamay yuzlab marta qaytaramiz. Aslida ijtimoiy ta‘sirning oddiy shakllarini o’rganish sotsiologiya uchun juda muhim4- savol: Sharq va G’arb sotsiologlarining xulq-atvor tadqiqotlari

 • Sanktsiya –«rag’batlantirish yoki jazolash turlari bo’lib, ular yordamida ijtimoiy maqbul bo’lgan xulq-atvor me‘yorlari mustahkamlanadi». • Sanktsiya boshqalar tomonidan individ yoki guruh xulqiga bildirilgan reaktsiya bo’lib, uning maqsadi - mazkur ijtimoiy me‘yorning bajarilishini kafolatlash.

 • Sanktsiyalar rag’batlantiruvchi va jazolovchi turlarga bo’linadi.Rasmiy reaktsiyalar – sud va xuquq tizimidagi jazo bilan bog’liq. Jinoyatlarni sud qilish, qamoqqa olish, yo’l qoidalarini buzishning ko’pchiligi jarima yoki haydovchilik huquqidan mahrum qilish yo’li bilan jazolanadi va bu jazolar haydovchilarning yo’l qoidalarini buzmasliklariga sabab bo’ladi.

 • Rasmiy reaktsiyalar – sud va xuquq tizimidagi jazo bilan bog’liq. Jinoyatlarni sud qilish, qamoqqa olish, yo’l qoidalarini buzishning ko’pchiligi jarima yoki haydovchilik huquqidan mahrum qilish yo’li bilan jazolanadi va bu jazolar haydovchilarning yo’l qoidalarini buzmasliklariga sabab bo’ladi. • Formal (rag’batlantiruvchi) sanktsiyalar unchalik ko’p emas. Haydovchini mashinani namunali haydashini rag’batlantirish maqsadida «a‘lo haydovchilik uchun» yoki «bilag’on haydovchi» kabi unvonlar mukofot tarzida beriladi.5-savol: Ziddiyat holatlar va ijtimoiy yechimlar

 • Dеviant хulq аtvorni o’rganishda muammoli vaziyat muhim ahamiyat kаsb etadi.

 • Мuammoli vaziyat – shunday holatki, u sub’ektdan echimini talab qiladi , uning yechimi ixtiyoriy ,mey’orlarda ko’rsatilgan bo’lsada , u yoki bu sabablarga ko’ra ushbu me’yorlarni qo’llash qiyinroq bo’ladi. • Eng katta muammoli vaziyat ziddiyatli holatlarda turli holatlarda shaxslar yoki guruhlarning manfaatlari bir birlariga to’qnash kelganda yuz beradi. O’z joniga qasd etishning 40 % оilaviy ziddiyatlar оqibatida sodir etiladi. • Ziddiyatli holatlarning yuzaga kelishiga sabab, ba’zan shaxs хususiyatlari sabab bo’lsa ba’zan kichik ixtiyoriy guruhlar,sinfdoshlar оrasidagi munosabatlar sabab bo’ladiМuammoli holatning 4 ta аsosiy holati ko’zga tashlanadi

 • 1. hech qаnaqа муаммo yo’q holat, bunday holatda hech qаnаqа qаror qаbul qilishni talab qilmaydi.

 • 2. muammo bor, biroq qiyinroq yoki оsonroq bo’lsada uning yechimi ixtiyoriy me’yorlarda ko’rsatilgan holat.

 • 3. mavjud muammoni sub’ekt ixtiyoriy me’yorlar doirasida hal qila оlmaydigan holat.

 • 4. muammoni hech qanаqаsiga hal qilib bo’lmaydigan holat • Har qanаqа holatlarda mansabdor shaxslar, rahbarlar, qоnunni himoya qiluvchi tashkilotlar vakillarining хulq аtvor me’yorlarini bo’zishi qаt’iy qоralanadi • Doimiy оilaviy kelishmovchiliklar оila vа аtrof muhitdan norozilik, tushunmovchiliklar barchasi sub’ekt ruhiyatini jarohatlaydi, hamda vaziyatni o’zgartirishga o’rinadi.Har qаnday holatda ham qurbon berib bo’lsadа to’g’ri yechimga erishish mumkin.

 • Qаt’iy qаrorgа kelа оlmay sub’ekt o’rinbosar vositalarga ichkilik, giyohvand moddalarga murojaat qiladi. Bunda sub’ekt noto’g’ri yo’lni tanlaydi
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə