Qızılca infeksiyasında infeksiya mənbəyio hansıdır? AYüklə 178,12 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.04.2018
ölçüsü178,12 Kb.
#40840


1

Qızılca  infeksiyasında infeksiya   mənbəyio  hansıdır? A) 

virusgəzdirən  B) Xəstə   heyvan  C) Uşaqlar   D) hava  su  torpaq E) 

Xəstə insan

2

Şigelyozla  mübarizədə  hansı  tədbirlər  əsasdır?  A) Sanitar  - gigeyenik B) Aqrotexniki  C) Planlı immunizasiya  D)    

Dezinfeksiya   E)  Deratizasiya 

3

Qızılca  xəstəliyinin qarşısının  alınması   üçün hansı tədbirlər    görülməlidir?   A) Vaksinoprofilaktika   B)   Seropazitiv  şəxslərin 

aşkar  edilməsi  C) Termometriya  D) İzolyasiya   E  dezinfeksiya

4

Hansı   xəstəlik epidemik xəstənmə  adlanır?  A)  Tək-tək  xəstələnmə  B) Xəstəliyinn  tipik formaları  C)  Xəstəliyin  atipik 

formaları   C) Xəstəliyin başqa  ölkələrdə  yayılması.D) Qrup 

şəklində   xəstələnmə E) Xəstəliyin başqa   ölkədən  gətirilməsi.

5

Qarın  yatalağı   xəstəliyi   hansı  infeksiyalara  aiddir? A) Transmissiv B)  Hava-damcı  c) Mədə- bağırsaq  D)  Dəri  E) 

Sopronoz


6

Sporadik  xəstələnmə  hansıdır? A) Tək-tək  baş  verir  B) Manifest 

formadır   C) Qrup şəlikki  xəstələnmədir D) Yüngül  formadır   E)  

Atipik  xəstələnmədir

7

Antroponoz  infeksiya   hansı  infeksiyaya  deyilir? A)  aerozol   b)   Su  yolu C) İnsanlar  arasında  olan D)   Heyvandan insana   keçən E) 

Təmas  yolu  ilə  keçən 

8

Deratizasiya  üsulu  nədir?  A)  yataq  ağlarının təmizlənməsi B) Gəmiricilərlə  mübarizə C) Alətlərin  qaynadılması  D) Səhiyyə   

maarifi   işi E)   Ocaqda  tədbirlər.

9

Salmonellyozun  yayılma  yolu  hansıdır? A) Fekal-oral  b)  Transmissiv  C) Dəri D)  hava  -damcı  E)   Su  yolu 

10

Transmisiv  infeksiyalar  necə  yayılır? A)  Ara  keçiricilər  B) Qida  C)  Hava-  damcı  d) dəri  E)  Torpaqla

11

Qrip  xəstəliyinin  yayılma  yolu  hansıdır? A)  təmas  məişət B)   Qida   C)   hava-  damcı  D)  Parenteral E) Transmissiv

12

Ekzotik      infeksiyalar  nədır?  A) Epidemik   yayılan  B)  Edemik yayılan C) ərazi  üçün  xas  olmayan  D) Sporadik  yayılan E) 

pandemik  yayılan  infeksiyalar. 

13

Epidemik  Səpgili  yatalağın  yayılma  yolu  hansıdır?  A)  B) Transmissiv  B)   Sopronoz   C) parenteral   D)  hava-  damcı  E) 

Dəri 


14

Qarın yataslağı zamanı  infeksiya  mənbəyi hansıdır?   A) İqri  

buynuzlu mal-qara  B) Xəstə   insan  və  törədicigəzdirən.C)  Torpaq 

D) Qida  məhsullları.E) Su  və  ərtaf   mühit.

15

Sporadik  xəstələnmə  nəyə  deyilir? A) Xəstəliyin  manifest   formasıdır  B) Qrup  şəkilli  xəstələnmədir   C) Tək -tək baş  verir  

D) Xəstəliyin  yüngül  formasıdır.  E) Ekzotik  xəstələnmədir.
16

Difteriya  xəstəliyi hansı  yolla  yayılır ? A) Hava- damcı  B) 

Parenteral C)  Alimentar   D)  Su  E)  Transmissiv.

17

İnfeksiya  mənbəyinin  epidemioloji  təhlülkəliyi  nədən  asılı  deyil? A) Xəstəliyin  ağırlığından  B) Xəstəliyin  mövsümülüyündən C) 

Xəstəliyin dövründən  D) Törədicinin  virulentliyindən E) 

Maroorqanizmin  həssaslığından

18

Hava-damcı infeksiyaları zamanı  hansı   üstünlük  təşkil   edir?   A) Alətlər   B) Tüpürcək   C) Cərrahi alətlər.  D)  Tanponlar  E)  Tikiş 

materialları.

19

Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?A)QİÇS ilə xəstələrin və B və C hepatitləri virusgəzdirənlərin 

B) Mikst-infeksiyaların sayının artması ilə  

C) Zöhrəvi   xəstəliklərin  artması

D) Vərəmlə xəst   e)  Zöhrəvi  xəstəliklərin olması

20

Göstərilənlərdən  hansı   vəba  xəstəliyinin   rezervuarıdır?   A) Xəstə   insan  və  baktteriya  gəzdirənlər.B)  Heyvanlar   C)   su  D)  Torpaq  

E) həşərtatlar. 

21

Hansı  xəstəlik  hemorragik  qızdırmalara  aiddir?  A) Ku qızdırması  B) Dizenteriya  C)  Malyariya D)   Qara yara  E) Taun

22

Epidemik  ocvaq  nədir?  A) Sporadik xəstələnmənin olduğu  yer B) İnfeksion mənbənin olduğu yer və onu əhatə edən ərazi C) Parazit 

papulyasiyası. D) Ekzotik ocaq  E)  Endemik ocaq

23

Zooantroponoz infeksiyalar hansı infeksiyalara deyilir ? A)Həm insan həmdə heyvandan keçən  B) Torpaqdan keçən C) 

Heyvandan keçən  D) İnsandan insana  keçən  E) Ətraf mühitdən 

keçən 

24

Göstərilənlərdən hansı karantin infeksiyalarına aiddir?  A)  Dabaq B) Vəba C) Brüsellyoz  D)  Malyariya E)  Salmonellyoz 

25

Dizenteriya  xəstəliyinin  yoluxma  yolu  hansıdır? A)  Alimentar  B) Hava-damcı C) Dəri  D)  Transmissiv E) Parenteral

26

Klassik epidemiologiya nəyi  öyrənir?A) İnfekson prosesi

B) Epidemik prosesi     C)  Qeyri İnfeksion prosesi  D) Epifitotik 

proses  E) Epizootik prosesi

27

Yoluxma mexanizmi nəyin əsasında  öyrənilmişdir ?A) Törədicinin ətraf mühitdə davamlılığına B) Törədicinin 

virulentliyinə C) Yoluxma amillərinə D) Törədicinin 

xüsusiyyətlərinə E) Törədicinin  lokalizasiyasına

28

 Göstərilənlərdən hansı malyariya  ocağına  aiddirr?A) Potensial B) Gətirilmə ocaq C) Peyvənd ocağı D) Sporadik  ocaq 

E) Sabit ocaq
29

Malyariya xəstəliyi hansı yolla yayılır ? A) Qida  ilə. B) Aerozol C) 

Parenteral D) Vertikal E) Transmissiv -qan

30

Məxmərək  hansı  yolla  yayılır?  A)  Hava-damcı  B)  Qida  C)  Parentaral D)   Dəri  E) Trnsmissiv 

31

Şigelyozun profilaktik  tədbirinə hansı aiddir?A) Çoxillik dinamikanın öyrənilməsi

B) Planlı  immunizasiya

C) Aqrotexniki

D) Sanitar  gigeyenik

E) Şigelyozlarla alovlanmaların təhlili

32

Dizenteriyanın  əsas  əlaməti  hansıdır?  A)   Tenezmlər  və  qanlı  ishal B) Titrətmə  C)  Qusma   D) Qıcolmalar  E) baş ağrıları

33

Hava-damcı infeksiyaları hansı yolla yayılır ? A) A) Məişət-təmas B) Hava-damcı C) Parenteral D) Qan yolu E) Dəri ilə

34

Difteriya ocağında profilaktik peyvəndlər kimlərə edilir?A) Növbəti vaksinasiya müddəti çatmış uşaqlar və yeniyetmələrə 

B) Peyvənd haqqında qeydiyyatı olmayan 30 yaşdan yuxarı 

böyüklərə 

C) Difteriya əkscisimlərin qoruyucu titrləri  (1:20 və yuxarı) aşkar 

edilən şəxslərə

D) 3-4 yaşında olan uşaqlara

E) Ocaqda təmasda olanların hamısına

35

Difteriyanın epidemik ocağında aparılan əksepidemik tədbir hansıdır?

A) Ocağın  lokallaşdırılması və ləğvi 

B) Törədicigəzdirənlərin aşkar edilməsi

C İmmunlaşdırma

D) Ocağın sərhədlərinin müəyyən olunması

E) Xəstələrin qeydə alınması

36

Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir?A) Virus gəzdirın və xəstə insan

B) Virusgəzdirən

C) Xəstə insan 

D) Uşaqlar

E)  Xəstə insan və heyvan37

Əhalinin immun təbəqəsi nəyə əsasən təyin olunur? A) Sertopazitiv 

şəxslərin sayına  B) 95%-dən yuxarı uşaqların peyvəndləməsinə C) 

Seroneqativ şəxslərin sayına D) Peyvənd olunaanaların sayına E) 

Peyvənd olunanaların arasında seroneqativ şəxslərin sayına  

38

Quduzluq 'əleyhinə peyvənd kimlərə təyin olunur? A) İttutanara,  paçtalyonlara B) İnfeksion stasoinoar heyətə C) Qida  

müəssisələrinin  heyətinə  D) Qızılca vaksini ilə vaksinasiya olanlara 

E) Uşaq məktəbəqədər müəssissələrinin işçilərinə

39

Göstərilənlərsən hansı əhalini  qızılcadan qorunması üçün əsas vasitədir?

A) Xəstəliyin mövsümü paylanmasının dəyişməsi.

B) Vaksinoprofilaktika

C)  Seropazititv şəxslərin aşkar edilməsi

D) Diri qızılca vaksini ilə revaksinasiya

E) Epidemiyaarası dövrün uzanması

40

Qarayara xəstəliyi hansı qrup infeksiyalalra aiddir ?  A) Zooantroponoz   B)   Antroponoz  C)  Zoonoz  D) sapronoz  E)  

antropozoonoz

41

Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava-damcı B) Mədə-bağırsaq C) Transmissiv D) Dəri vasitəsi ilə keçən E) Vertikal 

infeksiyalar

42

Tayn xəstəıliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir? A)  Zoonoz infeksiyalar  B) Antroponoz  C)  Transmissiv D)  Zooantroponoz  D)   

Dəri  tamlığınının  pozulması ilə olan infeksiyalar  E) Qanla  keçən 

infeksiyalar.

44

 Aşağıdakılardan hansı epidemik xəstələınməyə aiddir?  A) Qrup şəklində xəstələnmə 

B) Xəstəliyin yüngül formaları

C) Tək-tək xəstələnmə

D) Xəstəliyin tipik formaları

E) Xəstəliyin atipik formaları

45

Məxmərək hansı yolla yayılır ? A) Hava-damcı B) Mədə-bağırsaq C) Transmissiv D) Dəri vasitəsi ilə keçən E) yol

46

Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?A) Zöhrəvi xəstəliklərin sayının artması ilə

B) Mikst-infeksiyaların sayının artması ilə

C) QİÇS ilə xəstələrin və B və C hepatitləri virusgəzdirənlərin 

sayının artması ilə

D) Vərəmlə xəstələnmənin artması ilə

E) İrinli ağırlaşmaların sayının artması ilə
47

Stafilokoklar hava-damcı yolu ilə yayıldıqda  patogen rezervuar 

hansıdır?

A) Xəstənin tənəffüs yolları

B) Tibbi heyətin örtük toxumaları (dəri, selikli qişalar)

C) Tibb heyətinin burun udlağının ön hissəsi

D) Xəstənin mədə-bağırsaq yolu

E) Xəstənin burun-udlağı

48

Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində baş verən infeksiyadır?

A) Alətlərlə B) Cərrahın əlləri ilə C) Tüpürcəklə D) Tikiş materialı 

ilə E) Tamponlar, salfetlərlə

49

Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik xəstələnmə  sayılır?A) Müəyyən əraziyə gətirilmə infeksiya zamanı

B) Müəyyən ərazi üçün səciyyəvidir                       

C) Müəyyən ərazidə çoxillik səviyyədən xeyli çoxdur

D) Əhalinin illik xəstələnməsi 100 000-dən yüksəkdir 

E) Müəyyən ərazi üçün adi səviyyədən yüksəkdir

50

Vəba xəstəliyi hansı yolla  yoluxur ? A) Alimrntar su qida B) Transmissiv C) Vertikal D) Parenteral E) Aerozol

51

Brüsellyoz xəstəıiyiy hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Transmissiv B) Zoonoz D) Antropozoonoz E) Zooantroponoz

52

Virus hepatiti A hansı yolla yayılır? A) Parenteral B ) Transmissiv C)  Alimentar su d)  Vertikal  E) Torpaqdan


53

Virus hepatiti B hansı yolla yayılır? A) Parenteral B ) Transmissiv C)  

Alimentar su d)  Vertikal  E) Torpaqdan

54

 Yoluxucu xəstəliyin qlobal miqyasda ləğvi nəyə əsaslanır?A)  növ kimi qlobal miqyasda ləğvinə  

B) Törədicigəzdirənliyin olmamasına əsasən     

C) Sporadik xəstələnməyə əsasən

D) Yoluxma mexanizminin həyata keçirilməsi üçün şəraitin 

olmamasına əsasən         

E) Xəstəliklərin olmamasına əsasən    

55

Əksepidemik tədbirlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarı hansıdır?

A) Əhalinin ümumi xəstələnməsinin azalması

B) Onların sənədlərə uyğun yerinə yetirilməsi

C) Epidemiyaların ləğv edilməsi

D) Əhalinin ayrı-ayrı qruplarında xəstələnmənin enməsi

E) Yoluxucu xəstəliklərin  gedişinin ağirlıq dərəcəsinin enməsi

56

Salmonellyoz xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir? A) Mədə-bağırsaq B) Aerozol C) Qan D) Parenteral E) Vertikal infeksiyalara

57

Hansı infeksiya sanitar maarifi  tədbirlərə idarə olunur ?A) Qarın yatalağı

B) B hepatiti

C) Difteriya

D) Göyöskurək

E) Qızılca

58

Əksepidemik tədbirlər hansı xəstəliklərin profilaktikasına yönəldilib?A) Əhalinin ayrı-ayrı qruplarının xəstəliklərinə

B) Qeyri–infeksion xəstəliklərin

C) Yoluxucu xəstəliklərin

D) Ekzotik xəstəliklərin

E) Yoluxucu və qeyri– infeksion xəstəliklərin 

59

Sporadik xəstələnmə nədir ? A) Tək-tək B) Qrup şəkilli C) Mövsümi xəstələnmə D) İlkin xəstələnmə E) Yaşdan asılı xəstələnmə


60

Aşağıdakılardan hansı pandemiyaya  aiddir? A) xəstəliyin bir neçə 

qitədə yayılması. B) Xəstəliyin məhdud ərazidə C) İnfeksiyanın tək-

tək yayılmasıD) Xəstəliyin su vasitəsi ilə yayılması E) Xəstəliyin 

heyvanlar vasitəsi ilə yayılması

61

Aşağıdakılardan hansı mikroorqanizmlərin toksinlərinə aiddir?A) Plazmokoaqulaza

B) Anticisimlər

C) Hialuronidaza

D) Ekzotoksin

E) Anatoksin

62

Bu infeksiyalardan hansı transmissiv yolla  yayılır ? A) Malyariya B) Qarayara C) Difteriya D) Şigelyozlar E) Brüsellyoz 

63

Göstərilənlərdən hansı endemik xəstələnməyə aiddir?   A) Tək-tək xəstələnmə B) Həmin ərazi üçün xəstələnmə C) Başqa yerdən 

gətirilən D) Yalnız insanlarda xas olan xəstəlik E) Heyvanlarda rast 

gəlinən xəstəlik

64

Göyösgürək xəstəliyi hansı qrup infelsiyalara aiddir? A) Transmissiv -qan B) Hava-damcı C) Mədə -bağırsaq D) Dəri infeksiyalarına E) 

Tənəffüs yolları infeksiyalarına 

65

Su Çiçəyi xəstəliyi hansı yolla yayılır ? A) Hava-damcı B) Parenteral C) Transmissiv D) Parenteral E) Dəri vasitəsi ilə

66

Epidemiologiyanın əsas predmeti   hansıdır?A) Epidemik proses

B) Yoluxucu xəstəliklərlə xəstələnmə

C) Əhalinin sağlamlığı

D) Xəstəliyin yaranmasının və yayılmasının səbəblərinin aşkar 

edilməsi

E)  Qeyri  yoluxucu  xəstəliklər

67

 Səpgili yatalaq  hansı qrup infeksiyalara aidddir ? A) Transmissiv-qan B) Mədə-bağırsaq C) Dəri vasitəsi iə yayılan D) Vertikal E) 

Tənəffüs


68

Ekstensiv göstəricilər nə  ilə  xarakterizə olunur? 

A) Göstəricilərin müxtəlifliyini

B) Hadisələrin tezliyini

C) Dürüstlüklə

D) Orta göstəricilərlə

E) Hadisələrin strukturu  ilə

69

Epidemik prosesin çoxillik dinamikasının tendensiyası nə ilə şərtlənir?

A) Daima təsir göstərən amillərlə

B) Təsadüfi səbəblərlə

C) İnfeksiya mənbəyinin aktivləşməsi ilə 

D) İnfeksiyanın yoluxma mexanizminin aktivləşməsi ilə 

E) Dövri aktivləşən amillərlə
70

Taun xəstrəliyinin nə çox rast gəlinən forması hansıdır?  A)  ağ ciyər 

B) Dəri C) Mədə- bağırsaq D) Bubon  E) Septiki

71

Qeyd olunanalardan hansı xəstəliyin yoluxma yoluna aid deyil? A) Fela-oral B) Transmissiv C) Hava-damcı D) Təmas-məişət E) Qida 

72

Hava-damcı yolu ilə yayılan xəstəliklərin səviyyəsinin dəyişməsi nə ilə əlaqədardır? A) Əhali arasında immun təbəqənin səviyyəsi ilə b) 

İqlim şəraiti ilə C) Nəqliyyat vasitələri ilə D) Kommunal şəraitlə  E) 

Yaşayış fondunun vəziyyət iilə 

73

Qarayara xəstəliyi aşağıdakı infeksiyaların hansına aiddir?  A) Zooantroponoz   B)   Zoonoz  C)  Antroponoz  D) sapronoz  E)  

antropozoonoz

74

Eşerixioz   xəstəliyi   hansı  infeksiyalara  aiddir? A) Transmissiv B)  Hava-damcı  c) Mədə- bağırsaq  D)  Dəri  E) Sopronoz

75

Göyösgürək xəəstəliyi hansı  yolla yayılır ? A) Hava-damcı B) Mədə-bağırsaq C) Transmissiv D) Dəri vasitəsi ilə keçən E)  Parenteral yol

76

Orta səviyyəli dezinfeksiya nədir?A) Mikroorqanizmlərin bütün canlı formalarının tam məhv edilməsi 

B) Sterilizasiyaönü təmizliklə birgə aparılan dezinfeksiya

C) Obyektlərdə bütün bakteriyaların, o cümlədən taun və vəba 

törədicilərinin məhv edilməsi 

D) Dezinfeksiya vasitələrinin yuyuculuq qabiliyyəti

E) Bakterial sporlar istisna olmaqla, bütün bakteriyaların, o 

cümlədən vərəm mikobakteriyalarının  məhv edilməsi

77

Yüksək səviyyəli dezinfeksiya nədir?A) Bəzi bakterial sporlar istisna olmaqla, bütün mikroorqanizmlərin 

məhv edilməsi

B) göbələklərin məhv edilməsi

C) Bütün virusların məhv edilməsi

D) Obyektlərdən əvvəlcə bütün yad maddələr kənar edilməklə 

dezinfeksiya

E) Tibb alətlərinin zərərsizləşdirilməsi

78

Yekun dezinfeksiyanın aparılması müddəti nədən asılıdır?A) Xəstənin yaşayış yerindən

B) Təmasda olanların sayından

C) Nozoloji formadan

D) Yoluxma mexanizmindən

E) Klinik  mənzərənin ağırlığından79

Yekun dezinfeksiyanın aparılması müddəti nədən asılıdır?

A) Xəstənin yaşayış yerindən

B) Təmasda olanların sayından

C) Nozoloji formadan

D) Yoluxma mexanizmindən

E) Klinik  mənzərənin ağırlığından

80

Vəba xəstəliyi hansı qrup infeksiyalardandır?  A) Qan B) Aerozol C) Parenteral  D) Vertikal E)  Mədə- bağırsaq 

81

Son dezinfeksiya nə vaxt təyin olunur?A) Hər gün     

B) İldə 1 dəfə planlı olaraq

C) Təmirdən əvvəl         

D) Dezinfeksiya rejimi pozulduqda

E) Həftədə 1 dəfə ümumi təmizlik işləri aparıldıqda

82

Oсaqlı dezinfeksiyanın hansı forması vardır?A) Kamera  

B) Cari


C) Təсili     

D) Profilaktik 

E) Planlı

83

Son dezinfeksiyanı kim təyin edir?A) Həkim-terapevt    

B) Həkim-cərrah  

C) Həkim-infeksionist

D) Həkim-epidemioloq

E) Tibb bacısı 

84

Son dezinfeksiyanı kim aparır?A) İnfeksion xəstəlik ocağında xəstə       

B) Həkim epidemioloq

C) Xəstənin ailə üzvləri

D) Dezinfeksiya xidmətinin işçiləri       

E) Sahə terapevti

85

Cari dezinfeksiyanı kim aparır?A) Tibb bacısı     

B) Sahə həkimi     

C) Dezstansiyanın işçisi

D) Həkim-epidemioloq     

E) Ailə üzvləri

86

Cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?A) Həkim-epidemioloq

B) Tibb bacısı    

C) Həkim-bakterioloq

D) Sahə pediatrı    

E) Həkim-infeksionist    87

Profilaktik dezinfeksiya harada aparılır?

A) Virus hepatitli xəstənin mənzilində    

B) Müalicə-profilaktika müəssisələrində

C) Qrip epidemiyası zamanı məktəbdə

D) Qida müəssisələrinin ocaqlarında

E) Uşaq məktəbəqədər müəssisələrində    

88

Dezinfeksiya nədir?A) Həşəratların məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

B) Müxtəlif infeksiya mənbələrində infeksion xəstəlik törədicilərinin 

məhv edilməsi 

C) Gəmiricilərin məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

D) Deratizasiya tədbirləri

E) Ətraf mühit obyektlərində infeksion xəstəlik törədicilərinin məhv 

edilməsi

89

Dezinfeksiya epidemik zənсirin hansı halqasına yönəldilmişdir?A) Yoluxma yollarına

B) Yoluxma amillərinə

C) İnfeksiya mənbəyinə

D) Həssas kollektivə

E) Yoluxma mexanizminə

90

Qızılca ocağında təcili profilaktika məqsədilə hansı preparatlar işlədilir?

A) İmmunoqlobulin və zərdab

B) Zərdab və antibiotiklər

C) Bakteriofaqlar

D) Vaksin və immunoqlobulin

E) Antibiotiklər və vaksin

91

Transmissiv infeksiyaların  ötürülmə amili  hansıdır? A) Qida ilə B) Ağcaqanadlar və gənələr C) Hava- damcı D) Məişət -kontakt E) Su 

92

Hansı törədicilər sapronozların başlıca etioloji agentləridir?A) Göbələklər

B) Rikketsiyalar

C) Mikoplazmalar

D) Bakteriyalar

E) Viruslar

93

Sapronozların törədicilərinin rezervuarı nədir?A) İstiqanlı heyvanlar

B) İnsan


C) Həşəratlar

D) Torpaq

E) Qida məhsulları 

94

Aşağıdakılardan hansı Malyariya xəstəliyinin yayılma yoluna aiddir?  ? A) Transmissiv-qan B) Aerozol C) Parenteral D) Vertikal E) Qida 

ilə95

Qrip  xəstəıiyinin yayılma yolu hansıdır? A) Alimentar B) Aerozol 

C) Vertikal  D) pareenteral E) Təmas yolu ilə

96

Malyariya plazmodiumları hansı yoluxma yolu ilə ötürülür?A) Kontaminasiya  

B) Trasmissiv

C) Transplasentar

D) Hava-damcı

E) Alimentar

97

Taunun spesifik keçiricisi hansıdır?A) Gənə

B) Birə


C) Ağcaqanad 

D) Hünü


E) Taxtabiti

98

Taun bakteriyalarının keçiriciləri hansılardır?A) Birələr

B) Bitlər

C) Paltar biti

D) Ağcaqanadlar 

E) Taxtabitilər

99

Zoonoz infeksiyalar hansılardır ? A) Hava yolu ilə keçən B) Torpaqdan keçən C) Su vasitəsilə D) İnsandan keçən E) Heyvandan 

keşən


100

Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?

A) İnsan və heyvanlar

B) Su, torpaq

C) Ətraf mühit obyektləri

D) Xəstə heyvanlar, xəstə insan

E) Xəstə insan və parazitgəzdirən

101


Dezinfeksiya tədbirlərinin hansı növləri vardır?

A) Mexaniki, bioloji

B) Texniki, kimyəvi, bioloji

C) Mexaniki, fiziki, bioloji, kimyəvi

D) Fiziki, bioloji, kimyəvi

E) Mexaniki, bioloji, kimyəvi

102

Buğumayaqlıları məhv edən maddələr necə adlanır?A) Dezinfektantlar

B) Ratisidlər

C) Funqisidlər

D) İnsektisidlər

E) Rodensitidlər103

Repellentlərə hansılar aiddir?

A) Bor turşusu 

B) Dietiltoluamid

C) Xlorofos 

D) Fenol


E) Xloramin 

104


Həşəratları hürküdən maddələr necə adlanır?

A) İnseksitidlər  

B) Ovosidlər

C) Attraktantlar  

D) Repellentlər  

E) Funqisidlər 

105

Taun mikrobu birənin hansı orqanında inkişaf edərək çoxalır?A) Bədən boşluğunda

B) Bağırsaq sistemində

C) Mədəönü hissədə

D) Tüpürcək vəzində

E) Cinsiyyət vəzlərində

106


Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?

A) Mexaniki yolla keçən

B) Heyvanlarla keçən

C) Qan soran ektoparazitlərlə keçən

D) Hava – damcı yolu ilə keçən

E) Alimentar yolla keçən

107

Skarlatina hansı qrup xəstəliklərə aiddir ? A) Aerozol B) Transmissiv C) Vertikal D ) Mədə-bağırsaq E ) Dəri ilə yayılan

108


Hansı infeksiya ağcaqanadlar vasitəsilə yayılır?

A) Sarı qızdırma 

B) Qızılca

C) Askaridoz

D) Vəba

E) Məxmərək109

Hansı xəstəlik baş və paltar bitləri ilə yayılır?

A) Malyariya

B) Dizenteriya

C) Salmonelyozlar

D) Qarın yatalağı

E) Epidemik səpgili yatalaq

110


Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?

A) Trixinelyoz

B) Qızılca

C) Qarın yatalağı və A və B paratifləri

D) Difteriya

E) Malyariya

111

 Amöbiaz xəstəliyi hansı yolla yayılır ? A) Alimrntar su qida B) Transmissiv C) Vertikal D) Parenteral E) Aerozol


112

Difteriya hansı qrup infeksiyaıara aiddir ? A) Hava-damcı B) Mədə-

bağırsaq C) Parenteral D) Vertikal E) Transmissiv 

113


Epidemk parotit hansı yolla yayılır?  A) Hava damcı B) Transmissiv 

C) Vertikal D) Tamlığı pozulmuş dəri infeksiyaları E) Transmissiv -

qan 

114


Aşağıdakılardan hansı malyariya xəstəliyinin törədicilərinə aiddir?

A) Leyşmaniyalar

B) Tripanasomalar

C) Plazmodiumlar

D) Bakteriyalar

E) İbtidailər

115

Dezinfeksiyanın neçə növü var? A) dörd B) iki C) Beş D) Üç E) Altı116

Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?

A) leyşmaniozlar

B) malyariya        

C) qayıdan yatalaq          

D) sarı qızdırma

E) qızılca

117


Göstərilənlərdən hansı şaquli yayılma mexanizçinə malikdir? 

A) Toksoplazmoz

B) amöbiaz zamanı

C) Helmintozlar

D) lyamblioz zamanı

E) himenolipedoz zamanı

118

Milçəklər aşağıda  göstərilən hansı xəstəliyini yayılmasında mühüm rol oynayır?

A) Qarın yatalağı Avə B paratifləri

B) Qızılca

C) Trixonellyoz

D) Difteriya

E) Malyariya

119

Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?A) Mexaniki yolla keçən

B) Heyvanlarla keçən

C) Qan soran ektoparazitlərlə keçən

D) Hava – damcı yolu ilə keçən

E) Alimentar yolla keçən

120


Botulizm xəstəliyi  törədiciləri hansı qrup törədicilərə aiddir?  A)  

Aerob B) anaerob C)  Sopronoz D)   Fakultativ anaerob   E) Obliqat 

aerob121

Angina xəstəliyinin  yayılma yolu hansıdır? A) Transmissiv  B) Hava 

-damcı C) Dəri tamlığının pozulması E) Torpaq

122


Tetanus xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara  aiddir?  Aerob B)  

Fakultativ anaerob  C) Anaerob  D)   Transmissiv   E)  Obliqat aerob

123

Aşağıda göstərilənlərdən hansı qızılca ocağında təcili profilaktika məqsədi ilə işlədilir?

A) İmmunoqlobulin və zərdab

B) Zərdab və antibiotiklər

C) Bakteriofaqlar

D) Vaksin və immunoqlobulin

E) Antibiotiklər və vaksin

124

Aşağıdakılardan hansı dezinfeksiyayay aiddir? A) Həşəratların məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

B) Müxtəlif infeksiya mənbələrində infeksion xəstəlik törədicilərinin 

məhv edilməsi 

C) Gəmiricilərin məhv edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

D)Ətraf mühit obyektlərində infeksion xəstəlik törədicilərinin məhv 

edilməsi


E) Deratizasiya tədbirləri

125


Cari Dezinfeksiya  kim tərəfindən təyin olunur?

A) Həkim-epidemioloq

B) Tibb bacısı    

C) Həkim-bakterioloq

D) İnfeksionust  həkim  

E) Sahə pediatrı   

126

Son dezinfeksiya nə vaxt təyin olunur?A) Hər gün     

B) İldə 1 dəfə planlı olaraq

C) Təmirdən əvvəl         

D) Dezinfeksiya rejimi pozulduqda

E) Həftədə 1 dəfə ümumi təmizlik işləri aparıldıqda

127


Göstərilənlərdən hansı yüksək səviyyəli  dezinfeksiyay aiddir?

A) Göbələklərin məhv edilməsi

B) Bəzi bakterial sporlar istisna olmaqla, bütün mikroorqanizmlərin 

məhv edilməsi

D) Obyektlərdən əvvəlcə bütün yad maddələr kənar edilməklə 

dezinfeksiya

E) Tibb alətlərinin zərərsizləşdirilməsi

128


Təbii ocaqlılıq nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?

A) İnfeksiya törədicisinin heyvanla və canlı parazit keçiriciləri ilə 

biosenotik münasibətləri nəticəsində insandan asılı olmadan 

sirkulyasiyası 

B) Təbii və sosial şəraitlərin tənzimləyici rolu

C) Yoluxma mexanizminin sahibin orqanizmində törədicinin əsas 

lokalizasiyasına uyğunluğu

D) Epidemik prosesin fazalı olması

E) Törədicinin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq infeksiyanın 

başlıca (birincili) yoluxma yollarının etioloji seçiciliyi

129

Angina xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir? A) Transmissiv infeksiyalalra B) Hava -damcı infeksiyalarına C) Dəri vasitəsi ilə 

keçir E Torpaqdan keçir
130

Malyariya parazitinin neçə inkilaf mərhələsi var ? A) iki  B) dörd C) 

altı D) Səkkiz E) Üç 

131


Epidemik  qayıdan yatalaq   xəstəliyi  hansı  yolla yayılır? A) 

Parenteral  B)  Transmissiv C) Alimental D) Aerozol E) Şaquli 

132

Əksepidemik tədbirlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarı hansıdır?

A) Əhalinin ümumi xəstələnməsinin azalması

B) Onların sənədlərə uyğun yerinə yetirilməsi

C) Epidemiyaların ləğv edilməsi

D) Əhalinin ayrı-ayrı qruplarında xəstələnmənin enməsi

E) Yoluxucu xəstəliklərin  gedişinin ağirlıq dərəcəsinin enməsi

133

Qızılyel xəstəliyinin törədicisi hansıdır?  A)  Salmonellalalr B)  Eşerixiozlar C) Viruslar  D) Streptokoklar E) Stafilokoklar.

134


Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması 

nəticəsində baş verən infeksiyadır?

A) Alətlərlə B) Cərrahın əlləri ilə C) Tüpürcəklə D) Tikiş materialı 

ilə E) Tamponlar, salfetlərlə

135

Aşağıdakılardan hansı Epidemik xəstələlənməyə aiddir?A) Xəstəliyin tipik formaları

B) Xəstəliyin yüngül formaları

C) Qrup şəkilli xəstələnmə

D)  Tək-tək xəstələnmə

E) Xəstəliyin atipik formaları

136


 Endemik səpgili yatatlaq hansı yolla yayılır? A) Transmissiv-qan B) 

Parenteral C) Vertikal D) Aerozol E ) Dəri tamlığının pozulması 

nəticəsində

137


Difteriya xəstəiyi zamanı profilaktik peyvəndlər hansı şəxslərə 

olunur?


A) Növbəti vaksinasiya müddəti çatmış uşaqlar və yeniyetmələrə 

B) Peyvənd haqqında qeydiyyatı olmayan 30 yaşdan yuxarı 

böyüklərə 

C) Difteriya əkscisimlərin qoruyucu titrləri  (1:20 və yuxarı) aşkar 

edilən şəxslərə

D) Ocaqla təmasda olanların hamısına 

E) 3-4 yaşında uşaqlara

138


Endemik ölkələrdən hava nəqliyyatı ilə gətirilən yoluxmuş 

keçiricinin dişləməsi nəticəsində baş verən malyariya necə adlanır ?

A) Peyvənd B) Gətirilmə C) Təmas-məişət

D) Residiv E) Aeroport

139

Dizenteriya xəstəliyinin mümkün yoluxma yolu hansıdır ? A) Hava-damcı B) Təmas C) Alimentar D) Hava-toz E) Transmissiv 

140


Zooantroponoz infeksiyalar hansı infeksiyalara deyilir ? A) Hava, su 

vasitəsilə keçən B) Torpaqdan keçən C) Heyvandan keçən  D) Həm 

heyvan həmdə insandan keçən  E) İnsandan keçən 

141


Məxmərək  hansı yolla yayılır ? A) Hava-damcı B) Alimentar C) 

Fekal-oral D) Parenteral E) Vertikal yol
142

Epidemiologiyanın əsas predmeti nədir?

A) İnsan populyasiyası

B) Yoluxucu xəstəliklərlə xəstələnmə

C) Əhalinin sağlamlığı

D) Xəstəliyin yaranmasının və yayılmasının səbəblərinin aşkar 

edilməsi

E) Epidemik proses 

143

Epidemik Səpgili Yatalaq hansı qrup infeksiyalara aiddir? A) Transmissiv qan infeksiyaların B) Sopronoz infeksiyalara C) Mədə -

bağırsaq infeksiyalarına D) Hava-Damcı E) Dəəri tamlığının 

pozulması nəticəsində keçən infeksiyalara 

144


  Təbii çiçək  hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava-damcı B) 

Transmissiv C) Mədə-bağırsaq D) Vertikal E) Dəri tamlığının 

pozulması nəticəsində yarana infeksiyalara

145


Menininqokok infeksuyası hansı yolla yayılır? A) hava-damcı B) 

transmissiv C) Torpaqdan D) Məişət- kontakt E) Su 

146

Məxmərək hansı  qrup infeksiyalara aiddir? A) torpaqdan  keçən B) Su vasitəsi ilə C) Hava- damcı D) Məişət-kontakt E) Dəri tamlığının 

pozulması ilə   

147

Epidemik ocaqda tibbi müşahidənin davam etmə müddəti nə qədərdir?

A) Son dezinfeksiyadan dərhal sonra

B) Xəstə ilə təmasda olmuş şəxslərə immunoqlobulin, vaksin 

vurulduqdan sonra

C) Xəstə ilə təmasda olmuş şəxslərdə maksimal inkubasiya dövrünün 

bitməsinə qədər      

D) Xəstə hospitallaşdırıldıqdan sonra  

E) Təmasda olmuş şəxslərin sayı ilə

148

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid deyildir?

A) Qida


B) Təmas-məişət

C) Hava-damcı

D) Transmissiv

E) Fekal-oral

149

Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik xəstələnmə  sayılır?A) Müəyyən əraziyə gətirilmə infeksiya zamanı

B) Müəyyən ərazi üçün səciyyəvidir                       

C) Müəyyən ərazidə çoxillik səviyyədən xeyli çoxdur

D) Əhalinin illik xəstələnməsi 100 000-dən yüksəkdir 

E) Müəyyən ərazi üçün adi səviyyədən yüksəkdir

150


Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?

A) Zöhrəvi xəstəliklərin sayının artması ilə

B) Mikst-infeksiyaların sayının artması ilə

C) QİÇS ilə xəstələrin və B və C hepatitləri virusgəzdirənlərin 

sayının artması ilə

D) Vərəmlə xəstələnmənin artması ilə

E) İrinli ağırlaşmaların sayının artması ilə151

Xəstəliyin hansı formaları epoidemioloji cəhətdən daha təhlülkəli 

hesab olunurlar? A Yarımkəskin  B) Xroniki C) Kəskin D) 

İldırımvari  E) Atipik silnmiş                            

152

Difteriya hansı yolla yayılır ? A) Hava-damcı B) Parenteral C) Alimentar D) Məişət-təmas E) Vertikal

153


Epidemik parotit hansı yolla yayılır ? A) Aerozol B) Məişət-təmas C) 

Alimenyar D) Transmissiv-qan E) Vertikal 

154

Amöbiaz  hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Mədə-bağırsaq B) Aerozol C) Transmissiv -qan D) Vertikal E) Dəri tamlığının 

pozulması nəticəsində əmələ gələn infeksiyalara

155

Dizenteriya xəstəliyinin qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tıdbirlər əsasdır ?

A) Çoxillik dinamikanın öyrənilməsi

B) Sanitar-gigiyenik

C) Aqrotexniki

D) Planlı immunizas     E)  Şigelyozla alovlanmaların təhlili

156


Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur?

A) İqlim ocağı B) Gətirilmə ocaq C) Peyvənd ocağı D) Potensial 

ocaq E) Sabit ocaq

157


Klassik epidemiologiyanın öyrənmə obyekti nədir?

A) Qeyri-infeksion xəstəliklərlə xəstələnmə 

B) Epidemik proses     C) İnfeksion proses  D) Epifitotik proses  E) 

Epizootik proses

158

Dizenteriyada zədələnir? A) Yoğun bağırsağın distal hissəsi B) Düz bağ C) Qalxan kənbər bağ D) Enən kənbər bağ E) Esəbənzər bağ

159


Virus hepatiti A zamanı yoluxma  yolu hansıdır? A) Parenteral B ) 

Transmissiv C)  Alimentar su d)  Vertikal  E) Torpaqdan

160

Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir ? A) Xəstə heyvan B) Virusgəzdirən C) Xəstə insan D) Uşaqlar  E) Sağlam 

şəxslər


161

Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik sayılır? A) Müəyyən 

ərazidən gətirilmə infeksiya zamanı B) Müəyyən ərazi üçün 

səviyyəsidir C) Müəyyən ərazidə coxillik səviyyədən xeyli çoxdur D) 

Əhalinin illik xəstələnməsi 100 000-dən yüksəkdir E) Müəyyən ərazi 

üçün adi səviyyədən yüksəkdir.

162

Antroponoz infeksiya nədir? A) Aerozol yolla keçən infeksiya B) Su yolu ilə keçən infeksiya C) Heyvandan insana keçən infeksiya D) 

İnsanlar arasında olan infeksiya E) Təmas məişət yolu ilə keçən 

infeksiya 

163


Mədə-bağırsaq sistemi infeksiyalarınin ötürülməsində  hansı faktor 

üstünlük təşkil edir ? A) hava-damcı yolu B) Transmissiv C) 

Parenteral   D) Dəri vasitəsiilə E) Fekal- oral

164


Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?A)Orqanizm 

səviyyəsində B)Orqan səviyyəsində C)toxuma səviyyəsində 

D)Huceyrə səviyyəsində E)Populyasiya səviyyəsində165

Hepatit A infeksiyası hansı yolla yayılır?  A) alimentar B) 

Transmissiv C) Hava-damcı d) Dəri vasitəsi ilə E) Parenteral

166


Su Çiçəyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Transmissiv -qan B) 

Aerozol C) Vertikal  D) Mədə-bağırsaq E) Dəri tamlığının pozilması 

nəticəsində yaranan infeksiyalara

167


Hepatit B xəstəliyi hansı yolla yoluxur ? A) Alimentat B) Aerozol C) 

məişət-təmas D) Parenteral E) Vertikal yolla 

168

Virusların strukturuna nə daxildir?A) Sporlar

B) Nuklein turşusu 

C) Volyutin dənəcikləri 

D) Mux dənəcikləri 

E) Ribosomlar 

169


Hepatit Bvirusunun yayılmasında əsas amil hansıdır ?  A) Cinsi yol 

və parenteral yol  B) Qida yolu C) Su yolu D) Transmissiv yol E) 

Dəri vasitəsi ilə 

170


Qarın yatalağı hansı yolla yayılır ? A) Fekal-oral B) Verikal C) 

Parenteral D) Aerozol E) Transmissiv

171

Səpgili yatalaq hansı yolla yayılır? A) Transmissiv  qan yol B) Qida yolu C) Dəri tamlığının pozulması nəticəsində D) Hava-toz yolu ilə E 

) Qida yolu ilə

172

Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava-damcı B) Mədə-bağırsaq C) Transmissiv D) Dəri vasitəsi ilə keçən E) Vertikal 

infeksiyalar

173

Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?A) Kontaminasiya

B) Hava-damcı

C) Transmissiv

D) Transplasentar

E) Alimentar174

Sopronoz infeksiyaların ötürülməsində hansı amil üstünlük təşkil 

edir? A) Hava su torpaq B) İnsan C) Heyvan D) Qida E) 

Ağcaqanadlar

175

Hansı xəstəlik virus infeksiyalarına aiddir?A) Vərəm 

B) Qarın yatalagı

C) Qızılca 

D) Səpgili yatalaq

E) Vəba

176


Milçəklər hansı qrup infeksiyaların ötürülməsində iştirak edirlər?

A) Transmissiv qan 

B) Hava-damcı 

C) Dəri örtüyü infeksiyalarının

D) Sopronoz infeksiyaların

E) Mədə-bağırsaq infeksiyalarının

177

Bakteriofaq virusu nələri zədələyir?A) Quşları 

B) İnsanı

C) Həşəratları

D) Heyvanları

E) Bakteriyaları

178


Məxmərək hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava-damcı B) Mədə-

bağırsaq C) Transmissiv D) Dəri vasitəsi ilə keçən E) Vertikal 

infeksiyalar

179


Su çiçəyi infeksiyası hansı yollla yayılır ? A) Transmissiv B) 

Aerozol C) Parenteral D) Su E) Alimentar.

180

Məxmərək infeksiyası hansı yolla yayılır? A) Hava-damcı B) Qida C) su D) Transmissiv E) Partenteral

181


Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?

A) helmintozlar zamanı

B) amöbiaz zamanı

C) toksoplazmoz zamanı

D) lyamblioz zamanı

E) himenolipedoz zamanı

182

Difteriya hansı qrup xəstəliklərə aiddir ? A) Qan infeksiyaların B) Dəri C) Tənəffüs D) Mədə-bağırsaq E) Vertikal yolla keçən 

infeksiyalara.
183

Viruslara nə xasdır?

A) RNT və DNT–yə malikdirlər

B) Köndələn böyümə yolu ilə çoxalırlar 

C) Süni qidalı mühitlərdə böyüyürlər

D) Nisbi parazitizm

E) Yalnız bir nuklein turşusunun olması

184


Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?

A) Kontaminasiya

B) Hava-damcı

C) Transmissiv

D) Transplasentar

E) Alimentar

185

Brusellyoz xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Zoonoz B) Sopronoz C) Transmissiv -qan D) Aerozol E) Dəri tamlığının 

pozulması nəticəsində olan infeksiyalara

186

Qarın yatalağı törədicisi hansı növə aiddir ?A) Neisseria 

B) Bordetella

C) Moraxella

D) Escherichia

E) Salmonella

187


Vəba törədicisinin təbii rezervuarı nədir ?

A) İribuynuzlu mal-qara      

B) Xırdabuynuzlu mal-qara

C) Həşəratlar–keçiricilər 

D) Gəmiricilər

E) Xəstə insan və bakteriyagəzdirən 

 

188


Brusellyoz xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Zoonoz B) 

Sopronoz C) Transmissiv -qan D) Aerozol E) Dəri tamlığının 

pozulması nəticəsində olan infeksiyalara

189


Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?

A) Kontaminasiya

B) Hava-damcı

C) Transmissiv

D) Transplasentar

E) Alimentar

190

Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?A) helmintozlar zamanı

B) amöbiaz zamanı

C) toksoplazmoz zamanı

D) lyamblioz zamanı

E) himenolipedoz zamanı

191


Qrip xəstəliyi hansı yolla yayılır? A) Məişət -kontakt B) Dəri C) Su 

vasitəsi ilə D) Transmissiv yolla E) Hava- damcı yolu
192

Epidemik xəstələnmə nədir?

A) Xəstəliyin tipik formaları

B) Xəstəliyin yüngül formaları

C) Tək-tək xəstələnmə

D) Qrupşəkilli xəstələnmə

E) Xəstəliyin atipik formaları

193


Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?A)Orqanizm 

səviyyəsində B)Orqan səviyyəsində C)toxuma səviyyəsində 

D)Huceyrə səviyyəsində E)Populyasiya səviyyəsində

194


Taun infeksiyası hansı qrup infeksiyalara aiddir? A ) Antroponoz B) 

Zoonoz C) Sopronoz D) Zooantroponoz E) Transmissiv

195

Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?A) leyşmaniozlar

B) malyariya        

C) qayıdan yatalaq          

D) sarı qızdırma

E) qızılca

196


Viruslara nə xasdır?

A) RNT və DNT–yə malikdirlər

B) Köndələn böyümə yolu ilə çoxalırlar 

C) Süni qidalı mühitlərdə böyüyürlər

D) Nisbi parazitizm

E) Yalnız bir nuklein turşusunun olması

197

Malyariya plazmodiumları hansı yoluxma yolu ilə ötürülür?A) Kontaminasiya  

B) Trasmissiv

C) Transplasentar

D) Hava-damcı

E) Alimentar

198


İnfeksiya mənbəyinin epidemioloji təhlükəliliyi nədən asılı deyil?

A) Xəstəliyin mövsümiliyindən B) Törədicinin virulentliyi və xaric 

edilən törədicinin miqdarından C) Xəstəliyin gedişinin ağırlığından 

D) Xəstəliyin dövründən E) Ətrafdakı şəxslərin həssaslıq 

dərəcəsindən

199


Göyösgürək xəstəliyi hansı qrup infelsiyalara aiddir? A) Transmissiv 

-qan B) Hava-damcı C) Mədə -bağırsaq D) Dəri infeksiyalarına E) 

Tənəffüs yolları infeksiyalarına 

200


Dizenteriya xəstəliyinin  əsas əlamətləri hansılardır? A) Yüksək 

hərarət B) İştahasızlıq C) Kolitik sindrom D) qusma E) oyanıqlıq

201

Amöbiaz xəstəliyi hansı qrup infeksiyalara aiddir? A) Transmissiv qan B) Tənəffüs yolu C) Dəri infeksiyalarına D) Mədə-bağırsaq 

infeksiyalarına E) Virus infeksiyalarına 

202

 Virus hepatiti C xəstəliyi hansı yolla yayılır?A) Cinsi və parenteral yol  B) Alimentar yol C) Su yolu D) Transmissiv yol E) Dəri örtüyü 

vasitəsi ilə                                                                                               
203

Vəba xəstəliyinin yayılmasında hansı amil üstünlük tışkil edir?  A) 

Su B) Qida C) Qan D) Heyvanlardan keçir E) Ətraf mühitdən toz 

vasitəsi ilə

204

Bu infeksiyalardan hansı zoonoz infeksiyadır? A) Dizenteriya B) Brüsellyoz C) Malyariya D) Qrip E) Hepatit B

207


Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid 

deyildir?

A) Su

B) Təmas-məişətC) Hava-damcı

D) Fekal-oral

E) Transmissiv

208


Bu infeksiyalardan hansı karantin infeksiyasıdır?  A) Dizenteriya B) 

Vəba C) Malyariya D) brüsellyoz E) Qayıfan yatalaq

209

Difteriya ocağında profilaktik peyvəndlər kimlərə edilir?A) Növbəti vaksinasiya müddəti çatmış uşaqlar və yeniyetmələrə 

B) Peyvənd haqqında qeydiyyatı olmayan 30 yaşdan yuxarı 

böyüklərə 

C) Difteriya əkscisimlərin qoruyucu titrləri  (1:20 və yuxarı) aşkar 

edilən şəxslərə

D) 3-4 yaşında olan uşaqlara

E) Ocaqda təmasda olanların hamısına

210


Dizenteriya hansı yolla ötürülür? A) Fekal-oral B) Aerozol C) 

Vertikal D) Parenteral E) Dəri vasitəsi ilə 

211

Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid deyildir?

A) Qida


B) Təmas-məişət

C) Hava-damcı

D) Transmissiv

E) Fekal-oral

212

Epidemk parotit hansı qrup infeksiyalara aiddir ? A) Hava damcı B) Transmissiv C) Vertikal D) Tamlığı pozulmuş dəri infeksiyaları E) 

Transmissiv -qan 

213

Malyariyanın törədiciləri nədir?A) Leyşmaniyalar

B) Tripanasomalar

C) Plazmodiumlar

D) Bakteriyalar

E) İbtidailər214

Aşağıda sadalananlardan hansı ibtidailər  dölün bətndaxili 

infeksiyalaşmasına səbəb ola bilər?

A) leyşmaniyalar

B) tripanosomlar

C) dizenteriya amöbü

D) toksoplazmalar

E) malyariya plazmodiumları

215

Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?A) leyşmaniozlar

B) malyariya        

C) qayıdan yatalaq          

D) sarı qızdırma

E) qızılca

216


Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?

A) helmintozlar zamanı

B) amöbiaz zamanı

C) toksoplazmoz zamanı

D) lyamblioz zamanı

E) himenolipedoz zamanı

217

Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?A) Trixinelyoz

B) Qızılca

C) Qarın yatalağı və A və B paratifləri

D) Difteriya

E) Malyariya

218


Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?

A) Mexaniki yolla keçən

B) Heyvanlarla keçən

C) Qan soran ektoparazitlərlə keçən

D) Hava – damcı yolu ilə keçən

E) Alimentar yolla keçən

219

Repellentlərə hansılar aiddir?A) Bor turşusu 

B) Dietiltoluamid

C) Xlorofos 

D) Fenol


E) Xloramin 

220


Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?

A) İnsan və heyvanlar

B) Su, torpaq

C) Ətraf mühit obyektləri

D) Xəstə heyvanlar, xəstə insan

E) Xəstə insan və parazitgəzdirən
221

Malyariya zamanı insan nə vaxt infeksiya mənbəyinə çevrilir?

A) Eritrositar şizoqoniyanın birinci siklində

B) Malyariyalı xəstə ilə təmasdan sonra

C) Toxuma şizoqoniyası dövründə 

D) Qanda qametositlər əmələ gəldikdə

E) Ağcaqanad dişlədikdən dərhal sonra

222


Əhalinin qızılcadan qorunmasınım əsas vasitəsi hansıdır ? A) 

Seropozitiv şəxslərin aşkar edilməsi B) Vaksinoprofilaktika C) 

Xəstəliyin mövsümi paylanmasın dəyişməsi D) Diri qızılca vaksini 

ilə revaksinasiya E) Epidemiyaarası dövrün uzanması

223

Qarayara xəstəliyiyin ağır forması hansıdır? A) Septiki  B) Dəri C) Ağ ciyır forması  D) Bubon E) Kombinə olunmuş 

224


Dizenteriya  xəstəliyinin törədicisi  hansıdır? A)  ŞH  Flexneri   B) 

Safilokkus  aerus  C) Viruslar   D)   İbtidailər  E) Rotaviruslar

225

Difteriya  xəstəliyinin gizli dövrü   nə  qədərdir?   A) 2-10  gün  b)   iki  ay C)  beş  gün D)  üç ay  E)   altı  ay

226


 Qrip xəstəliyi  zamanı  yoluxdurucu  dövr  hansıdır?  A)  Gizli   dövr 

B)  Başlanğıc dövr  C) gizli  dövrün axırından respirator əlamətlər 

dövrü   D)  Kəskin dövr  E ) Sağalma  dövrü

227


Qızlca  xəstəliyi   zamanı  gizli  dövr  nə  qədərdir? A) 9-17  gün  

B)bir  ay  C)  iki  gün  D)    iyirmi  gün  E)  üç  ay

228

 Brüsellyozun  gizli  dövrü  nə  qədərdir?    A)   7-30  gün  B) iki ay  C)  dörd  ay  D) altı ay  E)   üç  ay

229


Dizenteriya xəstəliyi zamanı patoloji proses  hansı nahiyyədə  gedir? 

A)  düz  bağırsaqda  B)  Mədədə  C) Yoğun bağırsaqğın distal 

hissəsində D)  Nazik bağırsaqda E) Kor baağırsaqda

230


Meninqokok  infeksiyası  zamanı xəstəlik  mənbəyi  hansıdır?  A) 

kəskin formalı  xəstələr B) Xroniki  infeksiyalar  C) Tənəffüs  

orqalarında xroniki  iltihabı  olan şəxslər  D) Xəstəliyin  gizli  dövrü  

e) Xəstəliyin başlanğıc dövründə olan şəxslər.

231

Taun xəstəliyinin  ən çox  yayılmış   forması hansıdır?  A) Septiki B)Ağ ciyər C)   Yayılmış  D)  Dəri   E) Bubon forma

232


Aşağıdakı  xəstəliklərdən hansı  zoonoz  infeksiyalara  aiddir?  A)  

Brüsellyoz  B)  Dizenteriya   C)  Botulizm  D)   Tetanus   E)  Qızılca 

233

Botulizm  xıstəliyinin əsas  əlaməti  hansıdır?  A)    iki görmə b)  halsızlıq   C)  qusma   D)  İshal    E) Qəbizlik

234


Dizenteriya xəstəliyi zamanı  əsas  hansı əlaməti  üstünlük  təşkil  

edir?   A)  Qusma  B) Tenezmlar   qanlı ishal  C) dəridə   səpgilər  D) 

Qəbzlik E) Qaşınma

235


Virus hepatiti  A və   B ni fərqləndirən  əsas  əlamət hansıdır  A)  

Qusma  B)  A hepatitində   sarılığın yaranması ilə  xəstənin  ümumi 

vəziyyətinin  yaxşılaşması C)  İshalın olması  D) ümumi  zəifliik  

əlamətlərinin  Hepatit  Adə  üstünlüyü E)  Dəri  qaşınmaları.

236

Hepatit B virusu oqanizmin hansı bioloji mayesində daha çox olur?  A)  Sidikdə  B)  Qanda C) Tərdə D) Onurğa beyni mayesində E)  

Nəcisdə 


237

Quduzluq  hansı xəəstəliklər qrupuna aiddir?  A) Zoonoz B)  

Antroponoz C)  Zooantroponoz D) Somztik E)  Sopronoz 238

Aşağıdakılardan hansı endemik xəstəlınməyə aiddir? ?

A)  Müəyyən əraziyə aid olaan

B) Müəyyən əraziyə gətirilən                     

C) Müəyyən ərazidə çoxillik səviyyədən xeyli çoxdur

D) Əhalinin illik xəstələnməsi 100 000-dən yüksəkdir 

E) Müəyyən ərazi üçün adi səviyyədən yüksəkdir

239


Aşağıdakardan hansı Hepatit  A xəstəliyinin yayıla yoluna aiddir? A) 

Alimentar,  su qida  B) Transmissiv  C)  Parenteral D)  Dəri tamlığının 

pozulması  E) Hava-damcı 

240


Aşağıda göstərilənənlərdən hansı Vəba xəstəliyinin yayılmasında 

mühüm əhəmiyyətə malikdir?  A ) Su  B)  Qan C)  Sidik  D)  Tər  E)  

Nəcis

241


Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı ağcaqanadlar  vasitəs ilə yayılır?  A) 

Quduzluq  B)  Malyariya  C)  Tetanus  D)  Taun  E) Salmonellyoz 

242

 Aşağıda göstərilənənlərdən hansı repellentlərə aiddir? A) Bor turşusu 

B) Dietiltoluamid

C) Xloramin 

D) Fenol


E) Xlorofos

243


 Epidemik Parotitin yayılma yolu hansıdır ?  A)  Hava-damcı  B) 

limentar  C)  Parenteral  D)  Dəri tamlığınım pozulması yolu  E) 

Transmissiv

244


Aşağıda göstərilənənlərdən hansı virus mənşəli xəstəlikdir? A) 

Dizenteriya  B) Tetanus C)  Qarayara  D) Qrip  E) Brüsellyoz 

245

Belsiki - Folatov- Koplik  ləkələri hansı infeksiya üçün xarakterdir? A) Məxmərək B) Skarlatina   C) Su çiçəyi  D) Qızılca  E) Epidemik 

parotit 


246

Toksoplazmozun törədicisi hansıdır?  A) Hemint B)  Prion  C)  Virus  

D) Baktreriya  E) Təkhüceyrəli parzait 

247


Qazanılmış toksoplazmozunh kliniki forması  hansıdır?  A) Silinmiş 

B)Fulminant  C) Xroniki D) Kəskin,  latent  E) Yarımkəskin

248

Qaraciyər amöbü  üçün nə xarakter deyil? A) Ağrı  B) Hərarət  C) Leykositoz  D) Diafraqmanın sağ kümbəzinin yuxarı qalxması   E) 

Səpgi


249

Qızılca  xəstəliyində  səpgilərin  xarakteri necə olur? A) Rzeolyoz B)  

Papulyoz  C)  Pustulyoz  D) Allergik  E) Makulo-papulyoz  və   

etaplı 


250

Hansı infeksiyalara zoonoz infeksiyalar deyilir?  A)  həm insandan 

həmdə heyvandan keçən  B)  Yalnız insandan keçən C)  Qandan 

keçən D)  Transmissiv yolla keçən E)  Yalnız heyvandan keçən

251

Aşağıda göstərilənənlərdan hansı bakteriyal infeksiyadır?  A) Qrip B)  Amöbioz  C)  Dizenteriya  D)  Qızılca  E)  Su çiçəyi.

252


Göstərilənənlərdən hansı antroponoz infeksiyaya aiddir? A) 

Brüsellyoz  B) Taun  C) Dizenteriya D) Qarayara  E) Quduzluq 253

 Göstərlənənlərdən Hansı infeksiya  transmissiv yolla yayılır?  A) Dizenteriya  B)   qarayara  C)  Malyariya  D)  Hepatit B   E)  Su 

çiçəyi 

Yüklə 178,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə