Reaksiyaga doir masalalarYüklə 89,05 Kb.
tarix17.01.2023
ölçüsü89,05 Kb.
#98704
337. Reaksiyaga doir oddiy masalalar javobsiz


Reaksiyaga doir masalalar
1. 10,4g massali xrom olish uchun zarur bo’lgan alyuminiynnng massasini hisoblang.
Cr2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Cr
A) 5,4 B) 54 g C) 27 g D) 2,7 g


2. 22,2g malaxit [Cu2(OH)2CO3] parchalanganda necha gramm mis (II) oksid hosil bo’ladi?
Cu2(OH)2CO3 = 2CuO + CO2 + H2O
A) 16 g B) 1,8 g C) 4,4 g D) 32 g


3. 1 mol kaliy xlorat (KClO3) parchalanganda qancha massa kaliy xlorid hosil bo’ladi?
2KClO3 = 2KCl + 3O2
A) 74,5 g B) 33,6 g C) 67,2 g D) 149 g


4. 5,85g natriy xlorid hosil qilish uchun qancha massa natriy metali kerak?
Na + Cl = NaCl
A) 23 g B) 2,3 g C) 1,12 g D) 46 g


5. 11,9g massali kaliy bromid olish uchun qancha massa kaliy ishqori kerak?
KOH + HBr = KBr + H2O
A) 5,6 g B) 2,24 g C) 34 g D) 54 g


6. 5,6 l vodorod sulfidni tarkibida 32,5 g simob (II) nitrat bo’lgan eritma orqali o’tkazganda qancha massa cho’kma hosil bo’ladi?
H2S + Hg(NO3)2 = HgS ↓ + 2HNO3
A) 233 g B) 23,3 g C) 2,33 g D) 0.233 g

7. 4 g vodorod bilan necha gramm kislorod reaksiyaga kirishadi?


A) 64 B) 8 C) 16 D) 32

8. 12 g magniy bilan necha gramm xlorid kislota reaksiyaga kirishadi?


A) 36,5 B) 18,25 C) 16,8 D) 73

9. 410 g aluminiy nitrid qizdirilgan suv bug’lari bilan reaksiyaga kirishganda, necha gramm ammiak olish mumkin?


A) 150 B) 340 C) 85 D) 170 E) 185

10. 168g kaliy gidroksiddan qancha massada (g) bertole tuzi olinishini hisoblang.


A) 60,2 B) 59,5 C) 63,8 D) 62,2 E) 61,3

11. Vodorod sulfid bilan oltingugurt (IV)oksid reaksiyasi natijasida 96 g qattiq modda hosil bo’lgan. Bu reaksiyada oltingugurt(IV) oksidning qancha hajmi (n.sh.da) qatnashgan?


A) 11,2 B) 22,4 C) 33,6 D) 44,8 E) 67,2

12. 20 g natriy gidroksidni to’la neytrallash uchun hajmi (l) qancha bo’lgan vodorod xlorid talab etiladi?


A) 5,6 B) 9,4 C) 11,2 D) 16,8 E) 22,4

13.4,9 g sulfat kislotani neytrallash uchun necha gramm miqdorda kaliy gidroksid olinadi? [Mr(H2SO4)=98, Mr(KOH)=56]


A) 11,2 B) 5,6 C) 5,8 D) 6,0 E) 5,5

14. Massasi 18,2 g bo’lgan kalsiy fosfiddan olingan fosforning to’la yonishidan hosil bo’lgan fosfor(V) oksid massasini aniqlang.


A) 14,0 B) 14,2 C) 14,5 D) 15,0 E) 15,2

15. Kalsiy fosfatdan 3,1 g fosfor olish uchun qancha qum va uglerod kerak?


A) 5 gqum, 9 g uglerod B) 3 g qum, 5 g uglerod
C) 11 g qum, 6 g uglerod D) 7 g qum, 4 g uglerod
E) 9 g qum, 3 g uglerod

16. Tarkibida 75% CaCO3 bo’lgan 10 t ohaktoshdan qancha so’ndirilmagan ohak olinadi?


A) 4,4 B) 7,5 C) 5,5 D) 4,2 E) 4,0

17. 4,8g oltingugurt yonishidan hosil bo’lgan SO2 dan qancha gramm sulfat kislota olish mumkin?


A) 7,2 B) 8,2 C) 9,8 D) 14,7 E) 0,64

18. 7,75 g fosforning yonishi natijasida hosil bo’lgan P2O5 dan qancha massa ortofosfat kislata olish mumkin.


A) 24,5 B) 9,8 C) 4,9 D) 0,49 E) 98

19. 50 g CaO ga ko’mir qo’shib qizdirilganda ajraladigan gazning (n.sh.) hajmini (l) hisoblang.


A) 22,4 B) 33,6 C) 56 D) 20 E) 67,2

20. 7,2 g uglerodning yonishidan hosil bo’lgan karbonat angidriddan qancha massa karbonat kislota olish mumkin.


A) 9,3 B) 18,6 C) 6,9 D) 37,2 E) 23,5

21. Massasi 1,8g bo’lgan suvning elektr toki ta’sirida parchalanishidan hosil bo’lgan vodoroddan qancha massa vodorod xlorid olish mumkin.


A) 13,6 B) 14,6 C) 36,5 D) 7,3 E) 146

22. Massasi 7,8 g bo’lgan natriyning suv bilan o’zaro ta’siridan ajralib chiqqan vodoroddan necha gramm vodorod sulfid olish mumkin.


A) 2,4 B) 5,8 C) 17 D) 34 E) 3,4

23. Massasi 75g bo’lgan ohaktoshning parchalanishidan hosil bo’lgan karbonat angidrid qancha massa o’yuvchi natriy bilan reaksiyaga kirishib o’rta tuz hosil qiladi.


A) 10 B) 20 C) 60 D) 40 E) 56

24. Massasi 12,25 g bo’lgan bertole tuzining parchalanishidan ajralib chiqqan kislorod qancha massa uglerodni yondirishga yetadi.


A) 32 B) 8 C) 48 D) 1,8 E) 3,2

25. Massasasi 3,16g bo’lgan KMnO4 ning parchalanishidan ajralib chiqqan kislorod qancha massa oltingugurtning yonishiga yetadi.


A) 0,248 B) 2,48 C) 24,8 D) 248 E) 0,32

26. Massasi 10,8g bo’lgan simob (II) oksidning parchalanishidan ajralib chiqqan kislorod qancha ko’mirning yonishiga yetadi.


A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,8
27. 4 g vodorod hosil qilish uchun necha gr. kaliy gidrid suv bilan reaksiyaga kirishishi kerak?
A) 20 B) 80 C) 40 D) 160 E) 120

28. 19,6 g sulfat kislota bilan necha gramm natriy gidroksid reaksiyaga kirishib o’rta tuz hosil qiladi?


A) 8 B) 16 C) 24 D) 32

29. 19,6 g sulfat kislota bilan necha gramm natriy gidroksid reaksiyaga kirishib nordon tuz hosil qiladi?


A) 8 B) 16 C) 24 D) 32

30. 37 g kalsiy gidroksid bilan necha litr HCl realsiyaga kirishadi?


A) 28 B) 22,4 C) 8,96 D) 11,2

31. 37 g kalsiy gidroksid bilan necha litr HCl realsiyaga kirishib asosli tuz hosil qiladi?


A) 28 B) 22,4 C) 44,8 D) 11,2

32.11,2 g temir bilan necha gramm oltingugurt reaksiyaga kirishadi?


A) 3,2 B) 6,4 C) 9,6 D) 12,4

33. 50 g ohaktosh parchalanganda necha gramm kuydirilgan ohak hosil bo’ladi?


A) 25 B) 26 C) 27 D) 28

34. 8 g kalsiy bilan necha litr xlor reaksiyaga kirishadi?


A) 4,48 B) 2,24 C) 8,96 D) 11,2

35. 16 g mis(II)-sulfat olish uchun qancha massa (g) mis(II)-oksid kerak?


A) 0,8 B) 0,2 C) 8,0 D) 6,4

36. 12g oltingugurt bilan qoldiqsiz birikish uchun qancha temir olish kerak?


A) 7 g B) 14 g C) 21 g D) 28 g

37. 0,25 mol mis kislorod bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan mis(II)-oksidning massasi qancha?


A) 20 g. B) 30 g. C) 40 g. D) 50 g

38. Qancha oltingugurt massasi 3,011023 ta temir atomi bilan birikadi?


A) 8 g. B) 16 g. C) 24 g. D) 32 g.

39. Massaning saqlanish qonuniga muvofiq 6 g magniyga necha gramm kislorod birikadi?


A) 6 g. B) 4 g.C) 53 g. D) 8 g.

40. Suvdan elektr toki o‘tkazilganda 8 g kislorod hosil bo‘gan. Parchalangan suvning massasi qanchaga teng?


A) 18 g. B) 9 g. C) 36 g. D) 20 g.

41. 34g natriy nitratdan (n.sh.da) qancha hajm (l) kislorod olish mumkin?


A) 4,48 B) 2,24 C) 6,72D) 8,96

42. Uglerod kislorodda yonib uglerod(VI)oksidi hosil qiladi. 18 g uglerodning to‘la yonishi uchun zarur bo‘lgan kislorod massasi (g) qancha?


A) 24 B) 48 C) 32 D) 16

43. 32 g oltingugurt(IV)-oksidi olish uchun mo‘l miqdordagi kislorodda necha gramm oltingugurt yondirish kerak?


A)64 B) 32 C) 16 D) 8

44. 26 g rux mo‘l miqdordagi kislota bilan reaksiyaga kirishib qancha miqdorda (g) vodorod hosil qiladi?


A) 8 B) 0,4 C) 4 D) 0,8

45. 11,6 g temir kuyindisidan Fe3O4 temirni qaytarish maqsadida yetarli bo‘lgan vodorod olish uchun qancha miqdorda suv bilan ta’sirlashadigan kalsiy gidrid kerak?


A) 4,2 B) 42 C) 8,4 D) 84

46. 32g mis(II)oksidni qaytarish uchun necha litr (n.sh.da) vodorod kerak bo‘ladi?


A) 11,2 B) 2,24 C) 4,48D) 8,96

47. Kaliy gidrid suv bilan reaksiyaga kirishib vodorod hosil qiladi. 0,4 g. vodorod hosil qilish uchun qancha miqdorda kaliy gidrid zarur?


A) 1,4 B) 8 C) 40 D) 80

48. Hajmi 1 litr bo‘lgan suvdan o‘zgarmas tok o‘tkazilganda hosil bo‘lgan kislorod massasi 32g keldi. Suvning massasi necha grammga kamaygan?


A) 32 B) 22,4 C) 36 D) 18

49. 24 g uglerod yonishi uchun zarur bo‘lgan kislorodni hosil qilish maqsadida necha gramm kaliypermanganat parchalanishi kerak?


A) 316 B) 79,0 C) 158 D) 632

50. 24 g oltingugurtning to‘la yonishi uchun zarur bo‘lgan kislorodni hosil qilishga qancha vodorod peroksid kerak bo‘ladi?


A) 68 B) 34 C) 102 D) 51

51. Tarkibida 28,4 gnatriy sulfat bo‘lgan eritmaga tarkibida 4,16 g bariy xlorid bo‘lgan eritma quyilganda qancha cho‘kma hosil bo‘ladi?


A) 19,6 B) 4,66 C) 23,3 D) 46,6

53. Ohakli suvdan mo‘l miqdorda uglerod(IV)-oksid o‘tkazilganda 10 g cho‘kma hosil bo‘ladi. Eritmada qancha (g) kalsiy gidroksid bo‘lgan?


A) 74 B) 3,7 C) 7,4 D) 37

54. Kalsiy gidroksid eritmasi orqali uglerod(IV)-oksid o‘tkazilganda, 8,1 g kalsiy gidrokarbonat olindi. Bu jarayonda qanday hajmda(l; n.sh.da) gaz ishtirok etgan?


A) 2,24 B) 4,48 C) 22,4 D) 44,8

55. Ruxning 6,02∙1022 atomlarining xlorid kislota bilan reaksiyasi natijasida hosil bo’lgan vodorodning massasini ko’rsating.


A) 0,2 B) 50 C)10 D)5

56. 67,2 l n.sh.da CO2 olish uchun kalsiy karbonatning qanday massasi talab etiladi.


A) 50 B) 100 C) 125 D) 300

57. Sxemasi Fe + O2 → bo’lgan jarayonda
6,72 l (n.sh.da) kislorod sarflangan bo‘lsa, necha mol temir(III)-oksid hosil bo’ladi
A) 0,5 B) 1,0 C) 0,2 D) 1,5

58. Tarkibida 10% qo’shimchalari bo’lgan 50g ohaktoshdan qancha massa karbonat angidrid olish mumkin.


A) 5 B) 22 C) 10 D) 19,8

59. Tarkibida 75% CaCO3 bo’lgan 10 t ohaktoshdan qancha so’ndirilmagan ohak olinadi?


A) 4,4 B) 7,5 C) 5,5 D) 4,2

60. Quyidagi reaksiya asosida nikel(II) oksidni qaytarib, nikel olinadi: NiO + C = Ni + CO. Agar ko’mirdagi uglerodning massasi ulushi 90% ni tashkil etsa, 58,7 g nikel olish uchun qanday massada ko’mir kerak? [Ar(Ni) = 58,7]


A) 11,8 B) 13,3 C) 12,5 D) 12,0

61. Tarkibida qo’shimchalarning massa ulushi 0,15 bo’lgan 200 g ohaktoshning yuqori temperaturada parchalanishidan qancha massa (g) karbonat angidrid olish mumkin?


A) 18 B) 88 C) 22,4 D) 74,8

62. 1 mol natriy suv bilan reaksiyasi natijasida necha litr (n.sh.) vodorod hosil bo’ladi?


A) 1,12 B) 11,2 C) 22,4 D) 2,24

63. 7,2 g temir(II)-oksid vodorod yordamida qaytarilganda, necha gramm temir olish mumkin? [Ar(Fe) = 56, Ar(O) = 16].


A) 5,6 B) 5,3 C) 5,4 D) 5,5

64. Massasi 7,8 g bo’lgan natriyning suv bilan o’zaro ta’siridan ajralib chiqqan vodoroddan necha gramm vodorod sulfid olish mumkin.


A) 2,4 B) 5,8 C) 17 D) 34

65. Massasi 4,0 g bo’lgan ikki valentli ele-ment oksidini eritish uchun xlorid kislotadan 7,3 g sarf bo’ldi. Eritish uchun qaysi elementning oksidi olingan?


A) bariy B) stronsiy C) kalsiy D) magniy

66. 8,0 g mis(II)-oksid vodorod bilan to’liq qaytarilganda, necha gramm mis hosil bo’ladi? [Cu = 64]


A) 6,0 B) 6,2 C) 6,4 D) 3,5

67. 34 g ammiak 80 g vodorod xlorid bilan aralashtirildi. Bunda qancha miqdorda (g) yangi modda hosil bo’lishi kerak?


A) 105 B) 109 C) 107 D) 120

68. 42 g natriy gidrokarbonat qizdirilganda, qancha (l) uglerod(IV)-oksid hosil bo’ladi?


[Ar(Na) = 23, Ar(C) = 12, Ar(O) = 16]
A) 6,0 B) 5,6 C) 5,0 D)5,2

69. 20 g o’yuvchi natriyni neytrallash uchun qancha (g) sulfat kislota sarf bo’ladi?


A) 20 B) 22,5 C) 24,5 D) 26,0

70. 21,7 g simob oksid parchalanganda, necha gramm kislorod ajraladi?


A) 1,5 B) 1,4 C) 1,6 D) 1,7

71. 13 g rux 1,1 mol kislorod bilan birik-ganda, necha mol kislorod ortib qoladi? [Ar(Zn) = 65]


A) 0,2B) 1,0 C) 0,15 D) 0,25

72. Xlorid kislotadan 1 mol vodorod olish uchun quyidagi metallarning qaysi biridan kamroq (g) sarflanadi?
A) natriy B) kaliy C) magniy D) aluminiy

73. 3,2 g oltingugurt 6,0 g temirga qo’shib qizdirildi. Bu reaksiyada qaysi moddadan qancha ortib qoladi? [Ar(Fe) = 56, Ar(C) = 32].


A) oltingugurt 0,4 g B) temir 0,4 g
C) temir 0,6 g D) oltingugurt 0,6 g

74. 40,5 g aluminiyga 6 mol konsentrlan-gan xlorid kislota ta’sir ettirib, necha litr (n.sh.) vodorod olish mumkin?


A) 67,2 B) 44,8 C) 50,4 D) 62,7

75. 0,2 mol magniyni yondirish uchun necha litr kislorod sarflanadi? [Ar(Mg) = 24]


A) 2,0 B) 2,20 C) 2,24 D) 2,40

76. 1 mol sulfat kislotaga quyida miqdorlari ko’rsatilgan qaysi metall ta’sir ettirilganda, ko’proq vodorod ajralib chiqadi?


A) temir, 34 g B) magniy, 15 g
C) aluminiy, 18 g D)kadmiy, 67 g

77. 1,806 ∙1023 molekula tutgan temir(III)- xlorid eritmasiga 0,36 mol natriy gidroksid eritmasi quyildi. Reaksiya natijasida hosil bo’lgan temir(III)- gidroksidning miqdorini va reaksiyada ortib qolgan modda molekulalari sonini hisoblang.


A) 0,15; 1,08 ∙1023 natriy gidroksid
B) 0,18; 0,72 ∙1023 temir(III)-xlorid
C) 0,12; 1,08 ∙1023 temir(III)-xlorid
D) 0,16; moddalar to’liq reaksiyaga kirishgan

78. 1,23 g fosfit kislotani H3PO3 neytrallash uchun 1,68 g kaliy gidroksidi KOH sarf bo‘ldi. Bunda qanday tuz va necha gramm hosil bo‘lgan?


A)K3PO3;1,68 B)K2HPO3;2,97
C)KHPO3;1,2 D)K2HPO3;2,37

79. Nordon tuz hosil bo‘lishi uchun 28 g kaliy gidroksid bo‘lgan eritmaga necha gramm vodorod sulfid yutilishi kerak?


A) 34 B) 8,5 C) 25,5 D) 17

80. 5,1 g ammiak 9,8 g sulfat kislota bilan reaksiyaga kiritilgan. Bunda qancha yangi modda hosil bo‘lgan?


A) 13,2 g B) 15,2 g C) 25,5 g D) 12,5 g

81. Mis(II)-sulfat eritmasidan 160 g misni siqib chiqaradigan rux massasi qancha?


A)216,2 B) 248,6 C)164,8 D)162,5

82. 500 g ruda kuydirilganda 324 g rux oksid olingan bo‘lsa, rudadagi ruxning massa ulushini toning. [Ar(Zn)=65]


A) 0,23 B) 0,32 C) 0,52 D) 0,70
83. 1 mol kalsiy digidrofosfat bilan 2 mol kalsiy gidroksid orasidagi reaksiya natijasida qanday tuz hosil bo‘ladi?
A) kalsiy fosfat B) kalsiy gidrofosfat
C) kalsiy gidroksofosfatD) kalsiy digidrofosfat

84. 1,47g fosfat kislotani H3PO4 neytral-lash uchun 1,2g natriy ishqori sarflandi.Bunda qanday tuz hosil bo‘lgan va uning massasi necha gramm? A) Na3PO4; 2,3 B) Na2HPO4; 2,67


C) NaH2PO4; 2,49 D) Na2HPO4; 2,13

85. Suyultirilgan sulfat kislotada rux erishi natijasida 33,6 l vodorod ajralib chiqqan bo‘lsa necha gramm rux reaksiyaga kirishgan? [Ar(Zn)=65,37]


A) 65,37 B) 130,74C) 98 D) 49

86. Tarkibida 15,2 g temir(II)-sulfat bo‘lgan eritmaga 2 g magniy qipiqlari solindi. Bun­da qancha temir ajralib chiqadi? [Ar(Fe)=56; Ar(Mg)=24]


A) 2,67 g B) 5,6 g C) 2,8 gD) 4,67 g

87. Suyultirilgan sulfat kislotada rux eritil-ganda 5,6 l vodorod chiqdi. Erigan ruxning massasini aniqlang. [Ar(Zn) = 65,4]


A) 65,4g B) 32,7gC) 8,2gD) 16,35g

88. 10 g uglerod(II)-oksidi va uglerod(IV)-oksidi aralashmasi to‘liq yonishi natijasida 13,2 g uglerod(IV)-oksidi hosil bo‘l­gan. Aralashmadagi uglerod(II)-oksidining massa ulushini aniqlang.


A) 44% B) 56%C) 28% D) 50%

89. Normal tuz hosil bo‘lishi uchun tarkibida 28 g kaliy gidroksid bo‘lgan tarkibida eritmaga necha mol vodorod sulfid yutilishi kerak?


A) 1 B) 0,25C) 0,5 D) 0,4

90. Massasi 245 g bo‘lgan Bertolle tuzini parchalanishidan hosil bo‘lgan kislorodning miqdorini (mol) hisoblab toping:


A) 6,0 B) 1,5C) 3,0 D)2,0

91. Massasi 1,95 g bo‘lgan ishqoriy metall suv bilan reaksiyaga kirishganda (n.sh.) 560 ml hajmdagi vodorod ajralib chiqdi. Olingan metallning nisbiy atom massasini toping.


A) 23 B) 7 C) 85 D) 39

92. Kremniyni ishqor eritmasi bilan ta’sirlashishi quyidagicha kechadi:


Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2
56 l vodorod (n.sh.) olish uchun qancha massada (g) ishqor kerak?
A) 110 B) 105 C) 100 D)103

93. Kaliy nitratni qizdirganda uning massasi necha foizga kamayadi?


A) 16,6 B) 16,3 C) 14,0 D) 15,8

94. 12 g uglerod(II)-oksidli va oltingugurt (IV)-oksidlari aralashmasi oksidlanish natijasida 6,72 l uglerod(IV)-oksid va oltingugurt(VI)-oksidlari hosil bo‘lgan. Dastlabki aralashmadagi uglerod(II)-oksidining massa ulushini aniqlang.


A) 56% B) 46,67% C) 33,33% D) 66,67%

95. Massasi 16,4 g bo‘lgan natriy fosfatini olish uchun qancha natriy gidroksid (g) kerak bo‘ladi?


A) 4,0 B) 13,0 C) 8,0 D) 12,0

96. Massasi148 g bo‘lgan so’ndirilgan ohak qanday hajmdagi uglerod(IV)-oksidni (l, n.sh.) yutadi?


A) 224 B) 4,48 C) 44,8 D) 22,4

97. 50 g ikki valentli metall karbonati parchalanganda, 11,2 l karbonat angidridi ajralib chiqdi. Bu tuzning nomini aniqlang.


A) bariy karbonat B) magniy karbonat
C) dolomit D) kalsiy karbonat

98 4 g vodorod hosil qilish uchun necha g kaliy gidrid suv bilan reaksiyaga kirishishi kerak?


A) 20 B) 80 C) 40 D) 160

99. 28,2 t kaliy oksiddan qancha massa (t) potash olish mumkin?


A) 12,3 B) 28,2 C) 36,7 D) 41,4

100. 8,5 g ishqoriy metall mo’l miqdordagi suv bilan reaksiyaga kirishganida, 1,12 l (n.sh.) vodorod ajralib chiqdi. Bunda qanday metall olingan edi?


A) K B) Li C)Na D)Rb

101. 476 g kaliy bromiddan necha gramm brom olish mumkin?


A) 240 B) 320 C) 160 D) 300

102. Massasi 100 g bo‘lgan ammoniy nitritni ma’lum vaqt qizdirilgandan so’ng uning massasi 93,6 g bo‘lib qoldi. Bunda necha litr azot ajralib chiqadi?


A) 3,36 B) 20,4 C) 2,24 D) 25,0

103. Massasi 2 g bo‘lgan kalsiy mo’l miqdor suv bilan reaksiyaga kirishganda ajralib chiqqan vodorodning (n.sh.) hajmini (l) toping.


A) 1,12 B) 11,2 C) 22,4 D) 2,24

104. 14 g temir moddasi 6,4 g oltingugurt bilan reaksiyaga kirishganda, qanday va qancha massada (g) modda ortib qoladi?


A) 2,8 gS B) 2,8 gFe C) 11,2 gFe D) 11,2 g S

105. 1 mol miqdor ishqoriy metall suv bilan reaksiyaga kirishganda, necha litr vodorod ajraladi?


A) 11,2 B) 22,4 C) 1,12 D) 2,24

106. 24 g oltingugurt bilan qoldiqsiz reaksiyaga kirishadigan alyuminiy massasini toping.


A) 14,2 B) 14,0 C) 13,5 D) 20,25

107. 15 g alyuminiy sulfid hosil qilish uchun kerak bo‘ladigan alyuminiy va oltingugurt massalarini toping.


A) 11,8 g Al, 3,2 g S B) 5,4 g Al, 9,6 g S
C) 2,7 g Al, 12,3 g S D) 8,6 g Al, 6,4 g S

108. Kislotadan bir xil massali vodorod olish uchun ikkinchi guruh metallarining qaysi biri eng kam massada olinadi?


A) Ca B) Mg C) Zn D) Ba

109. Tarkibida196 g ortofosfat kislota bo‘lgan eritmaga tarkibida 280 g o’yuvchi kaliy bo‘lgan eritma qo‘shildi. Eritmada qanday tuzlar hosil bo‘lganli-gini aniqlang.


A) kaliy digidrofosfat
B) kaliy gidrofosfat va kaliy digidrofosfat
C) kaliy fosfat
D) kaliy gidrofosfat va kaliy fosfat

110. Tarkibida 24,5 g fosfat kislota bo‘lgan eritma orqali 11,2 l (n.sh.) ammiak o‘tkazildi. Bunda qanday tuz hosil bo‘ladi?


A) ammoniy digidroortofosfat
B) ammoniy gidroortofosfat
C) ammoniy ortofosfat
D) ammoniy pirofosfat

111. Massasi 14,2 g bo‘lgan fosfat angidrid-ga 16 g natriy gidroksid saqlagan eritma qo‘shildi. Hosil bo‘lgan tuzning formulasi va massasini (g) aniqlang.


A) 40; NaH2PO4 B) 40; Na2HPO4
C) 40; Na3PO4 D) 28,4; Na2HPO4

112. Volfram oksidi WO3 dan 18,4 g volfram olish uchun necha gramm vodorod zarur?


A) 1,10 B) 0,60 C) 0,20 C) 0,86

113. Qaysi gazlar to’ldirilgan idishlarga tushirilgan ho’l lakmus qog’oz o’z rangini o‘zgartiradi?


1) azot(IV)-oksid 2) ammiak
3) azot(II)-oksid 4) uglerod(II)-oksid
A) 1, 3 B) 2, 4 C) 3, 4 D) 1, 2

114. Quyidagi gazlarning qaysilari ta’sirida ho’llangan lakmus rangi o’zgarmaydi?


1) oltingugurt(VI)-oksid 2) azot(IV)-oksid
3) ammiak 4) vodorod xlorid
5) azot(I)-oksid 6) uglerod(II)-oksid
A) 1, 2, 3, 4 B) 3, 4 C) 3, 4, 5, 6 D) 5, 6

115. 196 g sulfat kislotani to’liq neytrallash uchun qancha (g) kristall soda kerak bo‘ladi?


A) 643 B) 544 C) 538 D) 572

116. 0,1 kg natriy gidroksid bilan 0,1 kg sulfat kislotaning o’zaro ta’sirida hosil bo‘lgan eritmada lakmus qanday rangga kiradi?


A) qizil B) ko’k C) binafsha D) rangsiz

117. Massasi 75 g bo’lgan ohaktoshning par-chalanishidan hosil bo’lgan karbonat angidrid qancha massa o’yuvchi natriy bilan reaksiyaga kirishib o’rta tuz hosil qiladi.


A) 10 B) 20 C) 60 D) 40

118. Massasi 12,25 g bo’lgan bertole tuzining parchalanishidan ajralib chiqqan kislorod qancha massa uglerodni yondirishga yetadi.


A) 32 B) 8 C) 48 D) 1,8

119. Massasasi 3,16g bo’lgan KMnO4 ning parchalanishidan ajralib chiqqan kislorod qancha massa oltingugurtning yonishiga yetadi.


A) 0,32 B) 2,48 C) 24,8 D) 248

120. Massasi 10,8 g bo’lgan simob(II)-oksidning parchalanishidan ajralib chiqqan kislorod qancha ko’mirning yonishiga yetadi?


A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4

121. Oksidlanish darajasi +3 ga teng bo’lgan elementning 19,4 g oksidini olish uchun (n.sh.) 1,4 litr kislorod sarf bo’ldi. U qaysi element?


A) temir B) xrom C) aluminiy D) vismut

122. 8 g misni ajratib olish uchun qancha (g) mis(II)-sulfat bilan temirni o’zaro ta’sir ettirish kerak?


A) 20 B) 30 C) 18 D) 40

123. 80 g mis(II)-sulfat tarkibidagi misning hammasini ajratib olish uchun necha gramm temir kerak


A) 56 B) 28 C) 14 D) 112

124. Temirning mis(II)-sulfat eritmasi bilan o’zaro ta’sirlashuvi natijasida 128 g mis ajralib chiqqan bo’lsa, necha gramm temir(II)-sulfat hosil bo’lgan?


A) 304 B) 403 C) 204 D) 156

125. 12 g magniyning to’liq yonishidan qancha (g) magniy oksid hosil bo’ladi?


A) 10 B) 40 C) 15 D) 20

126. 20 g metafosfat kislota HPO3 olish uchun qancha (g) fosfor kerak bo’ladi?


A) 3,18 B) 6,89 C) 5,67 D) 7,75

127. 5,6 g CO bilan yetarli miqdordagi FeO reaksiyasi natijasida hosil bo’lgan gazning hajmini (n.sh.da) hisoblang.


A) 2,24 B) 4,48 C) 3,36 D) 6,72

128. 1,12 g temir va 0,65 g oltingugurt kukun-lari orasidagi reaksiya natijasida olingan sulfid massasini (grammlarda) va ortib qolgan boshlang’ich modda massasining sulfidga nisbatan foiz miqdorini toping.


A) 1,76g; 0,57% S B) 1,76g; 0,57% Fe
C) 2,1g; 1,7% S D) 2,1g; 1,7% Fe

129. Aluminiy xloridning 13,35 g miqdori suvda eritildi va unga natriy gidrooksiddan 12,0 g qo’shildi. Hosil bo’lgan cho’kma massasi necha gramm bo’ladi?


[Ar(Al) = 27, Ar(Cl) = 35,5, Ar(Na) = 23, Ar(O) = 16]
A) 7,8 B) 7,5 C) 7,6 D) 8,0

130. 1,5 g-atom temir oksidlanib Fe3O4 hosil bo’lishida og’irlik necha grammga ortadi? Ar(Fe) = 56


A) 64 B) 32 C) 28 D) 30

131. 57,5 g natriy kislorod bilan reaksiyasi natijasida natriy peroksid hosil bo’ldi. Reaksiyaga kirishgan natriyning mol miqdori, kislorod hajmi va hosil bo’lgan natriy peroksid massasi yozilgan qatorni toping.(Na=23)


A) 2 mol; 44,8 l; 78g B) 2,5 mol; 28 l; 97,5g
C) 1,5 mol; 33,6 l; 39g D) 2 mol; 22,4 l; 97,5g

132. 75 kg kalsiy karbonat parchalanganda hosil bo’lgan uglerod(IV)-oksid massasini, hajmini va miqdorini hisoblang.


A) 25 kg; 11,2 m3; 600 mol
B) 30 kg; 15 m3; 700 mol
C) 33 kg; 16,8 m3; 750 mol
D)35 kg; 18 m3; 800 mol

133. 5,6 gramm kalsiy oksiddan 6,4 gramm kalsiy karbid olingan bo’lsa, reaksiya natijasida necha litr uglerod(II)-oksid hosil bo’lganini aniqlang.


A) 22,4 B) 2,24 C) 4,48 D) 6,72

134. Massasi 4,6g bo’lgan natriy metaliga 3,6g suv ta’sir ettirildi. Reaksiya natijasida qancha o’yuvchi natriy hosil bo’ladi?


A) 8,0 B) 11,2 C) 2,24 D) 22,4

135. Massasi 1,8 g bo’lgan suvga massasi 4,6 g bo’lgan natriy metalli tashlandi. Reaksiya natijasida qancha massa o’yuvchi natriy hosil bo’ladi?


A) 4,0 B) 1,4 C) 2,8 D) 5,6

136. Massasi 5,4g bo’lgan suvga massasi 4,6g bo’lgan natriy bo’lakchasi tashlandi. Reaksiya natijasida qaysi moddadan qancha massa (g) ortib qoladi?


A) 0,224 g H2O B) 0,112 g H2O C) 1,12 g Na
D) 11,2g Na

137. 9,2 g natriy metalli 2,24 l kislorodda yondirildi. Natijada hosil bo’lgan qattiq moddaning massasini (g) toping.


A) 7,8 Na2O2 B) 12,0 Na2O C) 15,6 Na2O2
D) 7,8 Na2O

138. 130 g nitrat kislota bilan tarkibida 80 g o’yuvchi natriy bo’lgan eritmaning o’zaro ta’siridan qancha (g) natriy nitrat olish mumkin?


A) 95 B) 85 C) 170 D) 160

139. 130 g nitrat kislota bilan tarkibida 80 g o’yuvchi natriy bo’lgan eritmaning o’zaro ta’siri natijasida qaysi moddadan qancha (g) ortib qoladi?


A) HNO3; 2 B) HNO3; 4
C) NaOH; 6 D) NaOH; 8

140. Kaliy nitratning uglerod va oltingugurt bilan reaksiyasi natijasida kaliy sulfid, azot va uglerod (IV)-oksid hosil bo’lsa, 505 g shunday tuzning reaksiyasidan qanday hajmdagi (n.sh.l) gazlar ajralib chiqadi?


A) 112 B) 224 C) 22,4 D) 448

141. 9,2 g natriy metali mo’l kislorodda yon-dirildi. Mahsulotga 2,24 l (n.sh.da) CO2 gazi yuborilganda ajralib chiqqan gazning hajmini (l, n.sh.da) toping.


A) 1,12 B) 4,48 C) 5,6 D) 6,72

142. 6 g osh tuzining suvdagi eritmasiga 17 g kumush nitrat eritmasi qo’shilganda, qancha (g) kumush xlorid cho’kmasi hosil bo’ladi?


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16

143. CaH2 ga suv bilan ishlov berilganda ajralib chiqqan gaz qizdirilgan FeO ustidan o’tkazildi. Buning natijasida namunaning massasi 16 g ga kamaydi. Qancha (g) CaH2 suv bilan ishlangan?


A) 21 B) 1,1 C) 11 D) 2,1

144. Kationi 3 valentli bo’lgan 5,4 g metall havoda qizdirilganda, shu metallning 10,2 g oksidi hosil qilingan. Qizdirish uchun qanday metall olingan?


A) Fe B) Al C) Ca D) Cr

145. 2,1 g bir valentli metall suvdan 3,36 l vodorodni siqib chiqardi. Bu qanday me­tall?


A) litiy B) fransiy C) kaliy D) natriy

146. Suyultirilgan sulfat kislotada magniy erishi natijasida 5,6 l vodorod ajralib chiqdi. Necha gramm magniy reaksiyaga kirishgan?


A) 12 B) 24 C) 6 D) 18

147. 27,4 g ikki valentli metall suv bilan reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh. da) gaz ajralib chiqdi. Bu qanday metall?


A) Mg B) Ca C) Zn D) Ba

148. Valentligi 3 ga teng bo’lgan metall oksidning 9,4 g miqdorini qaytarish uchun 0,3 g vodorod sarf bo’lsa, oksid formulasini toping


A) Ga2O3 B) Cr2O3 C) Fe2O3 D) Co2O3

149. 37 g kalsiy gidroksidni neytrallash uchun necha gramm nitrat kislota kerak bo’ladi?


A) 63 B) 31,5 C) 15,75 D) 126

150. Normal sharoitda 2,8 litr kislorod olish uchun necha gramm kaliy permanganat parchalanishi kerak?


A) 15,8 B) 39,5 C) 31,6 D) 19,6

151. 67,2 litr n.sh.da CO2 olish uchun kalsiy karbonatning qanday massasi talab etiladi.


A)50 B) 100 C)125 D)300

152. 1 mol natriy suv bilan reaksiyasi natijasida necha litr (n.sh.) vodorod xosil bo’ladi?


A) 1,12 B) 11,2 C) 22,4 D) 2,24 E) 112

153. 7,2 g temir(II) oksid vodorod yordamida qaytarilganda, necha gramm temir olish mumkin?


[Ar(Fe) = 56, Ag(0) = 16] .
A) 5,2 B) 5,3 . C) 5,4 D)5,5 E)5,6

154. Quyidagi reaksiya asosida nikel(II) oksidni qaytarib, nikel olinadi :


NiO+C=Ni+CO. Agar ko’mirdagi uglerodning massasi ulushi 90% ni tashkil etsa, 58,7 g nikel olish uchun qanday massada ko’mir kerak?
A) 11,8 B) 12,0 C) 12,5 D) 13,3 E) 13,0

155. Massasi 4,0 g bo’lgan ikki valentli element oksidini eritish uchun xlorid kislotadan 7,3 g sarf bo’ldi. Eritish uchun qaysi elementning oksidi olingan?


[Ag(Va) == 137, Ar(Sr) = 87, Ar(Zn) = 65,
Ar(Ca) = 40, Ar(Md)=24, A,(Cl=35,5]
A) bariy B)stronsiy C) kalsiy
D) pyx E) magniy

156. 8,0 g mis(II) oksid vodorod bilan to’lik qaytarilganda, necha gramm mis xosil bo’ladi? [Ar(Si) = 64, Ar,(0) = 16]


A) 6,0 B) 6,2 C) 6,4 D) 3,5 E) 5,8

157. 34 g ammiak 80 g vodorod xlorid bilan aralashtirildi. Bunda qancha miqdorda (g) yangi modda xosil bo’lishi kerak?


A) 105 B) 109 C) 107D)120 E)104

158. 42 g natriy gidrokarbonat kuydirilganda, qancha (l) uglerod(IV)oksid xosil bo’ladi?


[Ar(Na) = 23, Ar(C) = 12, Ar(0) = 16]
A) 6,0 B) 5,6 C) 5,0 D)5,2 E)5,4

159. 20 g o’yuvchi natriyni neytrallash uchun qancha (g) sulfat kislota sarf bo’ladi?


A) 20 B) 22,5 C) 24,5 D) 26,0 E) 25,5

160. Xlorid kislotadan 1 mol vodorod olish uchun quyidagi metallarning qaysi biridan kamroq sarflanadi?


A) natriy B) kaliy C) magniy
D) pyx E) alyuminiy

161. 21,7 g simob oksid parchalanganda, necha gramm kislorod ajraladi?


A) 1,5 B) 1,4 C) 1,6 D) l,7 E) l,65

162. 13 g pyx 1,1 mol kislorod bilan birikkanda, necha mol kislorod ortib


qoladi? [Ar(Zn) = 65]
A) 0,2 B) 1,0 C) 0,15 D) 0,25 E) 0,3

163. 3,2 g oltingugurt 6,0 g temirga qo’shib qizdirildi. Bu reaksiyada qaysi moddadan qancha ortib qoladi? [Ar(Fe)=56,Ar(C)=32]


A) oltingugurt 0,4 g B) temir 0,4 g
C) temir 0,6 g D) oltingugurt 0,6 g
E) temir 0,2 g

164. 40,5 g alyuminiyga 6 mol miqdor konsentrlangan xlorid kislota ta’sir ettirib, necha litr (n.sh.) vodorod olish mumkin?


A) 67,2 B) 44,8 C) 50,4
D) 62,7 E) 48,4

165. 0,2 mol magniyni yondirish uchun necha litr kislorod sarflanadi?


Ag(Mg) = 24]
A) 2,0 B) 2,20 C) 2,24 D) 2,40 E) 2,10

166. 1 mol sulfat kislotaga quyida miqdorlari ko’rsatilgan qaysi metall ta’sir ettirilganda, ko’proq vodorod ajralib chiqadi?


A) temir, 34 g B) magniy, 15 g
C) alyuminiy, 18 g D) rux 40 g
E) kadmiy, 67 g

167. 0°C va 101,3 kPa bosimda 122,5 g bertole tuzi parchalanishidan qancha miqdor kislorod moddasi hosil bo’ladi?


A) 2,00 B) 1,50 C) 1,00 D) 1,75 E) 2,25

168. 1,806 • 1023 molekula tutgan temir(III) xlorid eritmasiga 0,36 mol natriy gidroksid eritmasi quyildi. Reaksiya natijasida xosil bo’lgan temir(III) gidroksidiing miqdorini va reaksiyada ortib qolgan modda molekulalari sonini xisoblang.


A) 0,15; 1,08 • 1023 natriy gidroksid
B) 0,18,0, 72 • 1023 temir(III) xlorid..
C) 0,12; 1,08 * 1023 temir(III) xlorid
D) 0,13; 0,72 • 1023 natriy gidroksid
E) 0,16; moddalar to’liq reaksiyaga kirishgan

169. 80 g 10%li natriy gidroksid (d=1) eritmasidan 2,24 l vo­dorod sulfid o‘tkazish natijasida qanday tuz va qancha massada(g) hosil bo‘ladi (gidroliz hisobga olinmasin)? [Ar(Na)=23, Ar (C)=32]


A) NaHS; 5,6 B) Na2S; 5,6
C) NaHS; 7,8 D) Na2S, 7,8
E) Na2S;15,6

170. 1,23gfosfitkislotaniH3PO3neytrallashuchun 1,68 gkaliygidroksidiKOHsarfbo‘ldi. Bundaqandaytuzvanechagrammhosil bo‘lgan? [Ar(R)=31, Ar(K)=39]


A)K3PO3;1,68 B)K2HPO3;2,97
C)KHPO3;1,2 D)K2HPO3;2,37
E)KHPO3 ;1,8

171. 65 g 20% li xlorid kislota 15 g pyx bilan reaksiyaga kirishganda, taxminan necha gramm vodorod ajralib chiqadi?


A) 0,356 B) 0,460 C) 0,259 D) 0,392 E) 0,312

172. Nordon tuz hosil bo‘lishi uchun 28 g kaliy gidroksid bo‘lgan eritmaga necha gramm vodorod sulfid yutilishi kerak?


A) 34 g B) 8,5 g C) 25,5 g D) 32 g E) 17 g

173. 5,1 g ammiak 9,8 g sulfat kislota bilan reaksiyaga kiritilgan. Bunda qancha yangi modda hosil bo‘lgan?


A) 13,2 gB) 15,2 g C) 25,5 g D) 12,5 g E) 11,3 g

174. Mis(II)sulfat eritmasidan 160g misni siqib chiqaradigan rux massasi qancha?


A)216,2 B)248,6C)164,8D)181,2 E)162,5

175. 500 g ruda kuydirilganda 324 g rux oksid olingan bo‘lsa, rudadagi ruxning massa ulushini toning. [Ar(Zn)=65]


A) 0,23 B) 0,32 C) 0,52 D) 0,70 E) 0,90

176. 1 mol kalsiy digidrofosfat bilan 2 mol kalsiy gidroksid orasidagi reaksiya natijasida qanday tuz hosil bo‘ladi?


A) kalsiy fosfat
B) kalsiy gidrofosfat
C) kalsiy gidroksofosfat
D) kalsiy digidrofosfat
E) Moddalar orasida reaksiya oxirigacha bormaydi.

177. 2,5 mol sulfat kislotani to‘la neytrallash uchun 1 kg kaliy ishqor eritmasi sarf bo‘lsa, ishqorning eritmadagg massa ulushini hisoblang.


A) 0,22 B) 0,28 C) 0,32 D) 0,42 E) 0,48

178. 1,47g fosfat kislotani H3P04 neytrallash uchun 1,2g natriy ishqori sarflandi.Bunda qanday tuz hosil bo‘lgan va uning massasi necha gramm?[Ar(P)=31,Ar(Na)=23 ]


A) Na3PO4 2,3 B) Na2HPO4 2,67
C) NaH2PO4 ,2,49 D) Na2HPO4 , 2,13
E) NaH2PO4, 1,95.

179. Suyultirilgan sulfat kislotada rux erishi natijasida 33,6 l vodorod ajralib chiqqan bo‘lsa necha gramm rux reaksiyaga kirishgan? [Ar(Zn)=65,37]


A) 65,37g B) 130,74g C) 98g D) 49gE) 32,7g

180. 15 g magniy qotishmasi mo‘l miqdor suyultirilgan sulfat kis­lotada eritilganda 10 l vodo­rod (n.sh. da) ajralib chiqdi. Bu qotishmada necha prosent erimaydigan qo‘shimcha bo‘lgan?


A) 25 B) 14 C) 72 D) 35 E) 21

181. Tarkibida 15,2 g temir(II) sulfat bo‘lgan eritmaga 2 g magniy qipiqlari solindi. Bun­da qancha temir ajralib chiqdi?


[Ar(Fe)=56, Ar (Mg)=24]
A) 2,67g B) 5,6 g C)2,8 g D) 9,34 g E)4,67 g

182. Suyultirilgan sulfat kislotada rux eritilganda 5,6 l vodorod chiqdi. Eriganruxningmassasinianiqlang. [ Ar(Zn)=65,4]


A) 65,4g B) 32,7g C) 49g D) 8,2g E) 16,35g

183. 10 g uglerod(II)oksidi va ug­lerod(IV)oksidi aralashmasi to‘liq yonishi natijasida 13,2 g uglerod(IV) oksidi hosil bo‘l­gan. Aralashma-dagi uglerod(II) oksidining massa ulushini aniqlang.


A) 44% B) 56% C) 28% D) 22% E) 50%

184. Normal tuz hosil bo‘lishi uchun tarkibida 28 g kaliy gidroksid bo‘lgan tarkibida eritmaga necha mol vodorod sulfid yutilishi kerak?


A) 1 B) 2 C) 0,5 D) 0,4 E) 0,25

185. 6,8 g ammiakdan ammoniy sulfat olish uchun 60% li sulfat kislota eritmasidan qanday miqdori kerak bo‘ladi?


A) 32,66g B) 19,6g C) 65,32g
D) 39,2g E) 52,26g

186. Massasi 245 g bo‘lgan Bertolle tuzini parchalanishidan hosil bo‘lgan kislorodning miqdorini (mol) hisoblab toping:


A) 1,0 B) 1,3 C) 3,0 D) 1,5 E)2,0

187. Massasi 1,95 g bo‘lgan ishqoriy metall suv bilan reaksiyaga kirishganda (n.sh.) 560 ml xajmdagi vodorod ajralib chiqdi. Olingan metallning nisbiy atom massasini toping.


[Ar(Li) = 7,0;Ar(Na) = 23;A.(K) = 39; Ar(Rb) = 85; Ar(Ba) = 133]
A) 23 B) 7 C) 85 D) 39 E) 133

188. Kremniyni ishqor eritmasi bilan ta’sirlashishi quyidagicha kechadi:


Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2
56 l vodorod (n.sh.) olish uchun qancha massada (g) ishqor kerak?
A) 110 B) 105 C) 100 D)103 E)102

189. Kaliy nitratni qizdirganda uning massasi necha foizga kamayadi?


A) 16,6 B) 16,3 C) 14,0 D) 15,8 E) 14,5

190. Quyidagi metall gidroksidlarining qaysilari kislotalar bilan ta’sirlashib, ishqorlar bilan ta’sirlashmaydi?


1) kalsiy 2) magniy 3) pyx
4) kaliy 5) alyuminiy.
A) 1,2,3 B) 1,2,4 C) 1,2,5 D) 2,3,5 E) 1,4,5

191. Quyidagi moddalarning qaysi birlari bilan kalsiy gidroksid reaksiyaga kirisha oladi?


1) kaliy gidroksid 2) karbonat angidrid
3) xlorid kislota 4) kislorod 5) bariy gidroksid
A) 1,5 B) 3,4 C) 2,3 D) 1,3 E) 2,4

196. Mis(II) sulfatning 40 g 30% li eritmasiga 10 g temir kukuni qo‘shildi. Reaksiya natijasida hosil bo‘lgan oddiy moddaning massasini (g) aniqlang


A) 4,8 B) 12 C) 5,6 D) 3,9 E) 8,4

197. Sulfat kislota eritmasi quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyagak irishadi?


1) LiOH 2) HNO2 3) CH3COOH 4) FeO 5) Na2SO4 6) K2CO3 7) SO3 8) Au
A) 1,4,6 B) 1,2,3 C) 4,5,6
D) 5,7,8 E) 2,3,8

198. 12 g uglerod (II) oksidli va oltingugurt (IV) oksidlari aralashmasi oksidlanish natijasida 6,72 l uglerod (IV) oksid va oltingugurt (VI) oksidlari hosil bo‘lgan. Dastlabki aralashmadagi uglerod (II) oksidining massa ulushini aniqlang.


A) 50% B) 46,67% C) 33,33% D) 67% E) 40,15%

199. Ca(HCO3)2 ning eritmasiga qanday modda qo‘shilganda CaCO3 hosil bo‘ladi?


A) kalsiy gidroksid B) xlorid kislota. C) suv
D) uglerod (IV) oksid E) kalsiy xlorid

200. Massa ulushi 20% bo‘lgan 300 g natriy ishqori eritmasi orodli vodorod sulfid o‘tkazildi. Nordon tuz hosil qilish uchun vodorod sulfiddan qancha xajm (l,n.sh.) kerak?


A) 44,8 B) 28,0 C) 22,4 D) 33,6 E) 37,2

201. Massasi 16,4 g bo‘lgan natriyfosfatini olish uchun qancha natriy gidroksid (g) kerakbo‘ladi?


A) 14,0 B) 13,0 C) 8,0 D) 12,8 E) 12,0

202. Massasi 148 g bo‘lgan sundirilgan oxak qanday xajmdagi uglerod (IV) oksidii (l,n.sh.) yutadi?


A) 224 B) 4,48 C) 44,8 D) 448 E) 22,4

203. 80 g temir(III) oksidida necha mol temir bor?


A) 2,0 B) 1,0 C) 1,5 D) l,3 E) l,8

204. 50% kaliy bilan 50% natriydan iborat 2 g qotishmaga suv ta’sir etishidan necha litr (n.sh.) vodorod ajralib chiqadi?


A) 0,88 B) 0,66 C) 0,78 D) 0,55 E) 0,99

205. Kalsiy va kalsiy oksiddan iborat 2 g aralashmaga suv ta’sir etishidan 448 ml vodorod (n.sh.) ajralib chiqdi. Aralashma tarkibidagi kalsiy oksidining massa ulushipi (%) hisoblab toping.


A) 58 B) 60 C)55 D) 62 E) 64

206. Alyuminiy va alyuminiy oksiddan iborat aralashmaga kaliy gidroksid eritmasi ta’sir etishidan 3,36 l gaz (n.sh.) ajralib chiqdi va 19,6 g KAlO2 hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmaning va uni tashkil etuvchi komponentlarning massalarini (g) aniqlang.


A)12,9 g; 2,7 g Al va10,2g Al2O3
B) 8,0 g; 4.0 g A1 va 4g Al2O3
C) 7,8 g; 5.6g A1 va 2,7g Al2O3
D) 8,0 g; 3,0 g A1 va. 4,6 g Al2O3
E) 7,6 g; 4,6 g Al va 3,0g Al2O3

207. 50 g ikki valentli metall karbonati parchalanganda,11,2 l karbonat angidridi ajralib chiqdi. Bu tuzning nomini aniqlang.


A.bariy karbonat B) magniy karbonat
C) berilliy karbonat D) kalsiy karbonat
E) dolomit

208. 4 g vodorod hosil kilish uchun necha gramm kaliy gidrid suv bilan reaksiyaga kirishishi kerak?


A) 20 B) 80 C) 40 D) 60 E) 120

209. 28,2 t kaliy oksiddan qancha massa (t) potash olish mumkin?


A) 12,3 B) 28,2 C) 36,7 D) 19,5 E)41.4

210. Bir xil miqdordagi metall 0,4 g kislorodni yoki 3,995 g galogenni biriktirib olishi mumkin. Bu qaysi galogen?


A) ftor B) xlor C) brom B) yod E) astat

211. 8,5 g ishqoriy metall mul miqdordagi suv bilan reaksiyaga kirishganida, 1,12 l (n.sh.) vodorod ajralib chiqdi. Bunda qanday metall olingan edi?


A) K B) Li C)Na D)Cs E)Rb

212. 476 g kaliy bromiddan necha gramm brom olish mumkin?


A) 240 B) 320 C) 160 . D) 300 E)200

213. Massasi 100 g bo‘lgan ammoniy nitritni ma’lum vakt qizdirilgandan sung uning massasi 93,6 g bo‘lib koldi. Bunda necha litr azot ajralib chiqdi7


A) 3,36 B) 20,4 C) 2,24 D) 22,4 E) 25,0

214. Massasi 2 g bo‘lgan kalsiy mul miqdor suv bilan reaksiyaga kirishganda ajralib chiqgan vodorodning (n.sh.) xajmini (l) toping.


A) 1,12 B) 11,2 C) 22,4 D) 2,24 E)2,0

215. 14 g temir moddasi 6,4 g oltingugurt bilan reaksiyaga kirishganda, qanday va qancha massada (g) modda ortib koladi?


A) 2,8 g S B) 2,8 g Fe C) 11,2 g Fe
D) 11,2 g S E) 5,6 g Fe

216. 1 mol miqdor ishqoriy metall suv bilan reaksiyaga kirishganda, necha litr vodorod ajralib chiqadi?


A) 11,2 B) 22,4 C) 1,12 D) 2,24 E) 3,36

217. 8,5 g ishqoriy metall mul miqdordagi suv bilan reaksiyaga kirishganda 1,12 l (n.sh.) vodorod ajralib chiqdi. Bunda qanday metall olingan edi?


A) K B) Li C) Na D) Cs E) Pb

218. 24 g oltingugurt bilan koldiksiz reaksiyaga kirishadigan alyuminiy massasini toping.


A) 14,2 B) 14,0 C) 13,5 D) 13,0 E) 13,8

219. 15 g alyuminiy sulfid xosil kilish uchun kerak bo‘ladigan alyuminiy va oltingugurt massalarini toping.


A) 11,8 g A1, 3,2 g S B) 5,4 g A1, 9,6 g S
C) 2,7 g A1, 12,3 g S D) 8,6 g A1, 6,4 g S
E) 8,1 g A1, 6,9 g S

220. Kislotadan bir xil massali vodorod olish uchun ikkinchi gurux metallarining qaysi biri eng kam massada olinadi?


A) Sa B) Sr C) Zn D) Ba E)Mg

221. Tarkibida 196 g ortofosfat kislota bo‘lgan eritmaga tarkibida 280 g uyuvchi kaliy bo‘lgan eritma qo‘shildi. Eritmadaqandaytuzlarhosilbo‘lganliginianiqlang.


A) kaliy digidrofosfat
B) kaliy gidrofosfat va kalii digidrofosfat
C) kaliy fosfat
D) kaliy gidrofosfat va kaliy fosfat
E) kaliy digidrofosfat va kaliy fosfat

223. Tarkibida 24,5 g fosfat kislota bo‘lgan eritma orkali 11,2 l (n.sh.) ammiak o‘tkazildi. Bunda qanday tuz hosil bo‘ladi?


A) ammoniy digidroortofosfat
B) ammoniy gidroortofosfat
C) ammonii ortofosfat
D) ammoniy pirofosfat
E) ammoniy metafosfat

224. Massasi 14,2 g bo‘lgan fosfat angidridga 16 g natriy gidroksid saklagan eritma qo‘shildi. hosil bo‘lgan tuzning formulasi va massasini (g) aniqlavg.


A) 40, NaH2PO4 B) 40, Na2HPO4
C) 40, Na3PO4 D) 28,4, Na2HPO4
E) 20, Na2HPO4

225. Volfram oksidi WO3 dan 18,4 g volfram olish uchun necha gramm vodorod zarur?


A) 1,1 B) 0,60 C) 0,2 C) 0,44 E) 0,86

226. Massasi 1 g bo‘lgan metall 27°S va normal bosimda 0,1188 l kislorodii biriktira oladi. Bu qaysi metall?


A) Va B) Rb C) Sn D) HgE) Mn

227. 0,1 kg natriy gidroksid bilan 0,1 kg sulfat kislotaning uzaro ta’sirida hosil bo‘lgan eritmada lakmus qanday rangga kiradi?


A) qizil B) kuk C) binafsha D) rangsiz E) sarik;

228. Qaysi gazlar tuldirilgan idishlarga tushirilgan xul lakmus kogoz uz rangini o‘zgartiradi?


1) azot(IV) oksid; 2) ammiak
3) azot(II) oksid; 4) uglerod(II) oksid
A) 1 B) 2 C) 3, 4 D) 1,2 E) 1, 3

229. Quyidagi gazlarning qaysilari ta’sirida xullangan lakmus kuk rangga kiradi?


1) oltingugurt(IV) oksid; 2) azot(IV) oksid;
3) vodorod sulfid; 4) vodorod xlorid; 5) azot(I) oksid; 6) uglerod(II) oksid
A) 1, 2, 3, 4 B) 3,4 C) 3, 4,5,6
D) 5, 6 E) xech qaysisiga.

230. Quyida berilganlarning qaysi biri ham kislota, ham ishqorlarning umumiy xossasidir?


1) suvdagi eritmasi elektr tokini o‘tkazadi;
2) A1 bilan reaksiyasida N2 hosil kiladi;
3) lakmus kogozini qizil rangga buyaydi
A) 1,2 B) 2,3 C) 1,2,3 D) 1, 3 E)1

231. 196 g sulfat kislotani to’liq neytrallash uchun qancha (g) kristall soda kerak bo‘ladi?


A) 643 B) 544 C) 538 D) 572 E) 598

232. Quyidagi kislotalarning qaysilari nordon tuz hosil qila oladi?


1. xlorid 2. sirka 3. sulfid 4. fosfat
5. yodid 6. karbonat 7. sulfit
A) 3,4,6,7 B) 2,3,5,6 C) 2,3,4,5 D) 3,4,5,6 E) 4,5,6,7

233. 476 g kaliy bromiddan necha gramm brom olish mumkin?


A) 240 B) 320 C) 160 D) 300 E) 200

234. Massasi 100 g bo’lgan ammoniy nitritni ma’lum vaqt qizdirilgandan so’ng uning massasi 93,6 g bo’lib qoldi. Bunda necha litr azot ajralib chiqdi?


A) 3,36 B) 20,4 C) 2,24 D) 22,4 E) 25

235. 24 g oltingugurt bilan qoldiqsiz reaksiyaga kirishadigan aluminiy massasini toping.


A) 14,2 B) 14,0 C) 13,5 D) 13,0 E) 13,8

236. 15 g aluminiy sulfid hosil qilish uchun kerak bo’ladigan aluminiy va oltingugurt massalarini toping.


A) 11,8g Al, 3,2g S B) 5,4g Al, 9,6g S
C) 2,7g Al, 12,3g S D) 8,6g Al, 6,4g S
E) 8,1g Al, 6,9g S

237. 2 mol aluminiyga sulfat kislota ta’sir etirilganda hosil bo’lgan vodorod hajmini (l) toping. [Ar(Al) = 27].


A) 22,4 B) 44,8 C) 67,2 D) 89,6 E) 112

238. 9 g aluminiy bilan xlorid kislota orasidagi reaksiyada hosil bo’ladigan hajmdagi vodorodni olish uchun natriy va suv orasidagi reaksiyada necha mol natriy sarf bo’ladi?


A) 0,5 B) 1,0 C) 1,5 D) 2,0 E) 3,0

239. 1 mol sulfat angidrid suvda to’liq eriganda necha gramm sulfat kislota olinadi?


A) 100 B) 102 C) 98 D) 99 E) 101

240. Valentligi birga teng bo’lgan metall va bir valentli metallmasdan tarkib topgan qattiq kristall modda suv bilan va kislotalarning suvdagi eritmalari bilan shiddatli reaksiyaga kirishib, vodorod ajratib chiqaradi. 2,4 g shu modda suv bilan o’zaro ta’sirlashganda, 2,24 l hajm vodorod ajralgan, shunda eritma ishqoriy muhitli bo’lib qolgan bo’lsa, u qanday modda ekanligini aniqlang.


A) litiy gidrid B) kaliy gidrid C) rubidiy gidrid
D) natriy gidrid E) seziy gidrid

241. 10 g metall bilan suv o’zaro ta’sir ettirilganda, 5,6 litr vodorod ajralib chiqdi. Shu metall o’zining birikmalarida ikki valentli bo’lsa, uning nisbiy atom massasini va u qaysi metall ekanligini aniqlang.


A) Ar = 9; Be B) Ar = 24; Mg C) Ar = 40; Ca
D) Ar = 65; Cu E) Ar = 137; Ba

242. Xlorid kislotadan 1 mol vodorod olish uchun quyida-gi metallarning qaysi biridan kamroq (g) sarflanadi?


A) natriy B) kaliy C) magniy D) rux E) aluminiy

243. Necha gramm bertole tuzi tarkibida 6 g-atom kislorod bo’ladi?


A) 235 B) 240 C) 245 D) 250 E) 255

244. 1 mol sulfat kislotaga quyida miqdorlari ko’rsatilgan qaysi metall ta’sir ettirilganda, ko’proq vodorod ajralib chiqadi?


A) temir, 34 g B) magniy, 15 g C) aluminiy, 18 g
D) rux, 40 g E) kadmiy, 67 g

245. Bir xil miqdordagi metall 0,4 g kislorodni yoki 3,995 g galogenni biriktirib olishi mumkin. Bu qaysi galogen?


A) ftor B) xlor C) brom D) yod E) astat

246. Bir valentli kation hosil qiladigan metallning 7,8 g miqdori suv bilan reaksiyaga kirishganda, 2,24 l gaz modda hosil bo’ladi. Bu qaysi metall?


A) kumush B) litiy C) mis D) kaliy E) natriy

247. Temirga 11,2 l xlor ta’sir etganda, temirning qaysi birikmasi va qanday massada (g) hosil bo’ladi?


A) FeCl3; 54,2 B) FeCl2; 63,5
C) FeCl3; 10,8D) FeCl2; 12,7 E) FeCl3; 6,3

248. 3,2 g uch valentli metall gidroksididan 7,7 g metall nitrati olindi. Bu qaysi metall?


A) aluminiy B) temir C) skandiy
D) xrom E) kobalt

249. 2,5 g noma’lum ikki valentli metall karbonat tuzi nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishib, 4,1g metall nitrat hosil qildi. Shu metallning nisbiy atom massasini aniqlang.


A) 20 B) 40 C) 64 D) 24 E) 52

250. Metallotermiya usulida 1 mol vanadiy(V)-oksiddan kalsiy metali bilan qaytarib, necha gramm vanadiy olish mumkin?


A) 102 B) 51 C) 26 D) 204 E) 91

251. 15,6 g metall suv bilan reaksiyaga kirishib, 4,48 l gaz (n.sh.da) ajratib chiqargan. Metall bir valentli kation hosil qilishi ma’lum bo’lsa, reaksiya uchun qanday metall olinganini aniqlang.


A) litiy B) natriy C) kaliy D) rubidiy E) seziy

252. 27,3 gramm vanadiy(V)-oksidga toza aluminiy ta’sir ettirib, necha gramm vanadiy olish mumkin?


A) 30,6 B) 45,9 C) 15,3 D) 20,4 E) 40,8
253. Ikki valentli kation hosil qiluvchi 6,85 g metallga suv ta’sir ettirilganda, 1,12 l gaz (n.sh.da) ajralib chiqqan. Bu qaysi metall ekanligini aniqlang.
A) stronsiy B) kalsiy C) magniy D) rux E) bariy

254. Kalsiy oksidning 5,6 g miqdoriga 5,4 g grafit qo’shib qizdirildi. Reaksiyadan so’ng grafitdan necha gramm ortib qoladi?


A) 0,2 B) 11 C) 0,1 D) 1,8 E) ortmaydi

255. 1 mol miqdordagi ishqoriy metall suv bilan ta’sirlashganda qancha hajm (l,n.sh.) vodorod chiqadi?


A) 33,6 B) 16,8 C) 11,2 D) 22,4 E) 44,8

256. Natriydan 4,6 g va kaliydan 7,8 g tutgan qotishmaga mo’l miqdorda suv ta’sir ettirilsa qancha hajm n.sh. vodorod ajralib chiqadi?


A) 44,8 B) 4,48 C) 2,24 D) 11,2 E) 3,36

257. Massasi 1,95 g bo’lgan ishqoriy metall suv bilan reaksiyaga kirishganda (n.sh.) 560 ml hajmdagi vodorod ajralib chiqdi. Olingan metallning nisbiy atom massasini toping.


A) 23 B) 7 C) 85 D) 39 E) 133

258. Massasi 516 g bo’lgan tabiiy gips kuydirilganda hosil bo’lgan alebastrning massasini toping.


A) 425 B) 435 C) 440 D) 450 E) 465

258. Mo’l miqdorda olingan suyuq sulfat kislota bilan massalari 1g dan olingan quyidagi metall reaksiyada qatnashganda hosil bo’la-digan vodorod hajmi (n.sh.) ning ortib borish tartibini ko’rsating.


1) temir 2) magniy 3) natriy 4) rux 5) kalsiy
A) 4,1,3,5,2 B) 3,2,5,1,4 C) 2,3,5,1,4
D) 3,5,2,4,1 E) 1,3,2,5,4

259. 10 g noma’lum metallning yonishidan 18,9 g oksid hosil bo’ldi. Bu qaysi metall?


A) kobalt B) temir C) xrom D) aluminiy E) nikel

260. 480 g temir (III) oksidni to’liq qaytarishga kerakli bo’lgan vodorod hosil bo’lishi uchun aluminiy moddasining qanday miqdori ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishishi kerak.


A) 6,4 B) 5,5 C) 6,0 D) 5,7 E) 6,3

261. Ikki valentli metallning 80 g karbonati parchalanishidan 17,92 lCO2 (n.sh.) ajraldi. Karbonat hosil qilgan metallni aniqlang.


A) temir B) magniy C) bariy D) kalsiy E) mis

262. 4,80 g noma’lum metall oksidi vodorod oqimida qaytarilishdan 1,62 g suv hosil bo’ldi. Shu metall xlor oqimida qizdirilganda metallning uchta xlor tutgan birikmasi hosil bo’ladi. Qanday oksid qaytarilgani toping.


A) temir(III) oksid B) aluminiy oksid
C) xrom(III) oksid D) magnetit E) xrom(III) oksoxlorid

263. Moddalar guruhining qaysi birida termik parchalanish natijasida metallar hosil bo’ladi?


A) simob(II) va kumush nitratlar
B) mis va ammoniy nitratlar
C) temir(III) va natriy nitratlar
D) bariy va magniy nitratlar
E) kalsiy va kaliy nitratlar

266. Mis va aluminiy qirindisidan iborat bo’lgan 18,2 g aralashmaga 0,6 mol xlorid kislota ta’sir ettirilganda, 6,72 l gaz (n.sh.) ajralib chiqqan. Aralashmada qancha (g) mis qirindisi bo’lgan?


A) 6,4 B) 12,8 C) 5,4 D) 10,0 E) 8,1

267. 18 g noma’lum metall yondirilganda, uning 34 g oksidi hosil bo’ladi. Reaksiya uchun qaysi metall olingan?


A) magniy B) kalsiy C) temir
D) aluminiy E) berilliy

268. Noma’lum metallga konsentrlangan sulfat kislota qo’shib qizdirilganda, massasi eritish uchun olingan metallning massasiga taxminan teng bo’lgan gaz ajralib chiqdi. Metallni aniqlang.


A) stronsiy B) rux C) rubidiy D) mis E) nikel

269. Cu(NO3)2 ∙ 2H2O ni kuydirganda hosil bo’lgan qattiq moddaning molekulyar massasini toping.


A) 188 B) 206 C) 224 D) 144 E) 80

270. Malaxit kuydirilganda hosil bo’lgan qattiq moddaning molyar massasini toping.


A) 162 B) 178 C) 80 D) 98 E) 144

271. Ikki metalldan tayyorlangan qotishma suyuq xlorid kislotada to’liq eriydi, konsentrlangan natriy gidroksidda esa qisman eriydi. Qaysi metallar bu qotishma tarkibiga kirgan bo’lishi mumkin?


1) Fe 2) Mn 3) Mg 4) Zn 5) Hg
A) 1,2 B) 1,3 C) 1,4 D) 2,3 E) 4,5

272. Temir va aluminiyning 11 g aralashmasiga xlorid kislota ta’sir ettirlganda 8,96 l gaz (n.sh.da) ajralib chiqdi. Aralashmadagimetallarningmassaulushini (%) aniqlang.


A) 45,5 – Fe; 54,5 – Al B) 50,91 – Fe; 49,09 – Al
C) 43,66 – Fe; 46,35 – Al D) 52,91 – Fe; 47,09 – Al
E) 54,5 – Fe; 45,6 – Al

273. Massasi 84 g bo’lgan mis, temir va aluminiy aralashmasining yarmiga konsentrlangan KOH eritmasi ta’sir ettirilganda hajmi 7,72 l bo’lgan gaz olindi.Aralashmaning boshqa yarmiga mo’l miqdor xlorid kislata ta’sirida 9,96 l hajm gaz olindi. Aralashma-dagi metallarning massa ulushini aniqlang.


A) Al – 14,8; Fe – 13,3; Cu – 71,9
B) Al – 16,7; Fe – 59,3; Cu – 24
C) Al – 35,5; Fe – 35,5; Cu – 29
D) Al – 40,2; Fe – 33,3; Cu – 26,5

274. Mis bilan aluminiydan iborat 10 g aralashmaga konsentrlangan nitrat kislota ta’sir ettirilganda 4,48 l (n.sh.da) gaz ajralib chiqdi. Aralashmadagi metallarning massalarini (g) hisoblang.


A) 5,5 Cu; 4,5 Al B) 3,65 Cu; 6,35 Al
C) 6,05 Cu; 3,95 Al D) 6,35 Cu; 3,65 Al
E) 5,94 Cu; 4,06 Al

275. Molyar nisbatlari 1:2:3 bo’lgan kalsiy, kalsiy oksid va kalsiy karbid aralashmasining 68,8 g massasi suv bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo’lgan gaz moddalar hajmini (l.,n.sh.) hisoblang.


A) 14 B) 18 C) 18,4 D) 22 E) 28

276. Magniy va aluminiydan tayyorlangan 2,1 g qotishma kislorod da kuydirilganda, metallarning oksididan iborat 3,7 g aralashma hosil bo’ldi. Qotishmaning foiz tarkibini aniqlang.


A) 53; 47 B) 56; 44 C) 58, 42 D) 51; 49 E) 50; 50

277. Kalsiy karbonat va kalsiydan tashkil topgan aralashmadagi tuzning to’la parchalanguncha qizdirilgandan keyingi massasi boshlang’ich aralashma massasiga teng bo’lgan. Aralashmadagi kalsiy karbonat va metallning massa ulushlari (%) qanday bo’lgan?


A) 38,88 va 61,12 B) 42,05 va 57,95
C) 52,95 va 47,35 D) 49,54 va 50,46
E) 47,62 va 52,38

278. Massasi 25,6 g bo’lgan ikki valentli metall oksidi vodorod oqimida qaytarilganda, 3,6 g suv bugi hosil bo’lgan. Reaksiya uchun qaysi metall oksidi olingan?


A) Cd B) Zn C) Cu D) Fe E) Mn

279. Metallarning xlorid kislota bilan reaksiyasi natijasida qaysi tuzlarni olish mumkin?


1) aluminiy xlorid 2) temir(III) xlorid
3) temir(II) xlorid 4) rux xlorid
5) mis(II) xlorid 6) kumush xlorid
A) 1,2,4 B) 1,2,3,4 C) 3,5,6 D) 4,5,6 E) 1,3,4

280. Qaysi tuzlarni ikki usulda - xlorid kislota hamda xlor ta’sirida olish mumkin?


1) temir(II) xlorid 2) aluminiy xlorid
3) temir(III) xlorid 4) rux xlorid
A) 2,4 B) 2,3 C) 2,3,4 D) 1,2 E) 1,4

281. Xlorid kislota bilan tarkibiga metall holdagi rux aralashgan texnik rux fosfid reaksiyaga kirishganda, 8 l fosfin va 2 l vodorod (n.sh.) olingan. Texnik mahsulot tarkibidagi ruxning massa ulushini (%) toping.


A) 18 B) 21,8 C) 10,8 D) 11,2 E) 16,4

282. Zaryadi +2 bo’lgan kationlarni ko’rsating.


1) gidroksoaluminiy 2) gidroksomagniy
3) gidroksorux 4) geksaamminnikel
5) diamminkumush
A) 3,4 B) 3,5 C) 2,3 D) 1,4 E) 1,5

283. Quyidagi metallardan qaysilarining karbonati metall va metallmas oksidlarini, nitrati ikki xil oksid va kislorod, boshqasi esa erkin metall, oksid va kislorod hosil qilib parchalanadigan elementlarni tanlang.


1) magniy 2) kalsiy 3) natriy
4) qo’rg’oshin 5) mis 6) simob
A) 1,3,4,5,6 B) 1,2,4,5,6 C) 1,2,3,5,6
D) 1,3,4,6 E) 1,3,6

284. 4,44 g bariy xlorid kristallgidrati hajmi 8,88 l li kolbada 327°C da ushlab turilganda, kolbada 2,08 ∙ 104 Pa ga teng bosim hosil bo’ldi. Kristallgidratdagi suv molekulalari sonini toping.


A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 10

285. 10 g metall n.sh. da 6 l xlor bilan to’liq reaksiyaga kirishdi. Shu metallning nomini va valentligini aniqlang.


A) Cr, 2 B) Fe, 2 C) Cr, 3 D) Fe, 3 E) Ti, 4

286. Ishqoriy metall nitratining parchalanishidan chiqqan kislorod massasi boshlang’ich tuz massasining 8,2% ini tashkil qilsa, qaysi tuz parchalangan bo’ladi?


A) RbNO3 B) CsNO3C) LiNO3 D) NaNO3

287. Poling taklif qilgan jadvaldagi elementlarning nisbiy elektrmanfiyligi qaysi elementga nisbatan belgilanadi?


A) H2 B) O2 C) C D) Li E) Au

288. Massasi 4,975 g ikki valentli metall oksidi vodorod yordamida qaytarilganda, 3,910 g metall ajralib chiqdi. Reaksiya uchun qaysi metall oksidi olingan?


A) Zn B) Cu C) Fe D) Cr E) Ni

289. Metallning galogenli birikmasi tarkibida 48,72% galogen, uning oksidi tarkibida 28,57% kislorod bor. Galogenni aniqlang.


A) ftor B) xlor C) yod D) brom E) astat

290. Ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishmaydigan metallni ko’rsating.


A) Al B) Ga C) Tl D) In E) Be

291. Bir xil miqdordagi metall 0,4 g kislorodni yoki 0,95 g galogenni biriktirib olishi mumkin. Bu qaysi galogen?


A) ftor B) xlor C) brom D) yod E) astat

292. 6,5 g uch valentli metallning gidroksidi nitrat kislota bilan reaksiyada uning 17,75 g nitratiga aylandi. Metallni aniqlang.


A) xrom B) temir C) indiy D) aluminiy E) kobalt

293. Nitratlari MeNO3 → MeNO2 + O2 sxema bo’yicha parchalanishga uchraydigan metallarni aniqlang.


1) Ca 2) Na 3) Zn 4) K 5) Cs 6) K 7) Cu
A) 1,2,3,5,6 B) 2,3,4 C) 3,5,6,7 D) 1,2,4,5,6

294. Nitratlari MeNO3 → MeNO2 + O2 sxema bo’yicha parchalanishga uchraydigan metallarni aniqlang.


1) Al 2) Ba 3) Li 4) Be 5) Cr 6) Ag
A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 1,2,4 D) 4,5,6 E)3,4,5
295. Nitratlari MeNO3 → MeO + NO2 + O2 sxema bo’yicha parchalanishga uchraydigan metallarni aniqlang.
A) Ca, Ba, Zn B) K, Na, Li C) Mg, Al, Ti
D) Zn, Cu, K E) Co, Ag, Hg

296. Nitratlari MeNO3 → Me + NO2 + O2 sxema bo’yi-cha parchalanishga uchraydigan metallarni aniqlang.


A) K,Na, LiB) Mg, Al, TiC) Zn, Cu, K
D) Hg, Ag, Au E) Li, Ba, Al

297. 5 g metall oksid vodorod yordamida qaytarilib, 0,625 g suv olindi. Metallning ekvivalent massasini (g/ekB) aniqlang, u qanday oksid hosil qiladi?


A) 64; Cu2O B) 8,67; CrO3 C) 30,67; WO3
D) 10,2; V2O5 E) 32; Cu2O

298. 1 mol temir(III)digidroksoxlorid 2 mol xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Reaksiya natijasida hosil bo’lgan tuzning ekvivalent massasini (g/ekB) aniqlang.


A) 54,17 B) 62,75 C) 41,83 D) 31,37 E) 25,20

299. Kalsiy gidroksid ortofosfat kislota bilan ekvimolyar nisbatda reaksiyaga kirishadi. Tuzning molyar massasini (g/mol) aniqlang.


A) 51,67 B) 68,0 C) 45,3 D) 310 E) 27,2

300. Aluminiy digidrooksoxloridning xlorid kislota bilan ekvimolyar nisbatda olingan reaksiyasida hosil bo’lgan tuzning ekvivalent massasini hisoblang.


A) 24,12 B) 32,2 C) 48,25 D) 44,5 E) 96,5

301. Natriy gidroksidning fosfat kislota bilan reaksiyasida kislotaning ekvivalent massasi 32,66 g/mol bo’lsa, qanday tuz hosil bo’ladi?


1) natriy fosfat
2) natriy gidrofosfat
3) natriy digidrofosfat
A) 1 B) 2 C) 3 D) 2, 3 E) 1, 2, 3

301. Ikki valentli metallning ekvivalent massasi 32 g/ekv ga teng. Shu metal hosil qilgan oksidning ekvivalent massasini toping.


A) 30,0 B) 28,0 C) 20 D) 68,5 E) 40

302. Metall oksidida metallning ekvivalent massasi kislo-rodning ekvivalent massasidan 4 marta katta. Oksidning massasi metallning massasidan necha marta katta?


A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 1,25

303. Xlorning ekvivalenti massasi 35,5 g/ekv bo’lgan birikmalarini aniqlang.


1) HCl 2) HClO 3) HClO3 4) HClO4 5)HClO2
A) 1, 2 B) 2, 3 C) 4, 5 D) 1, 4

304. 3 g metall yonganda, uning 5 g oksidi hosil bo’ldi. Oksiddagi metallning oksidlanish darajasi +2 bo’lsa, qanday metall olingan?


A) magniy B) aluminiy C) natriy D) kalsiy

305. Quyidagilardan qaysi birida vodorod atomlari soni eng kam?


A) 2 ta metan molekulasi B) 1 ml suv bug’i
C) 180 m.a.b glukoza D) 0,05 mol HCl

306. Alyuminiydigidroksofosfat – [Al(OH)2]3PO4 ning molekulyar massasini toping.


A) 156 B) 183 C) 278 D) 468

307. Sariq qon tuzi K4[Fe(CN)6] ning molekulyar massasini toping.


A) 156 B) 368 C) 278 D) 468

308. 18 g C2H6 necha mol keladi ?


A) 3 B) 0,3 C) 1,67 D) 0,167 E) 0,6

309. Qaysi moddaning nisbiy molekulyar massasi eng katta?


A) HNO3 B) CaCO3
C) H2SO4 D) (NH4)2CO3

310. 2 mol metan gazi (n.sh.da) qanday hajmni egallaydi?


A) 11,2 B) 33,6 C) 44,8 D) 56 E) 67,2

311. 560 ml vodorod (n.sh.da) necha mol keladi?


A) 25 B) 12,544 C) 0,025 D) 0,04 E) 40

312. 17,6 g N2O necha litr(n.sh.) keladi?


A) 1,12 B) 5,6 C) 2,8 D) 8,96

313. 6,72 l (n.sh.da) keladigan ozonning massasini toping.


A) 14,4 B) 8,4 C) 10,8 D) 9,6

314. Normal sharoitda 1 l gaz 1,43 g massaga ega bo‘lsa, uning molyar massasini (g) toping.


A) 22,4 B) 29 C) 28 D) 32

315. Normal sharoitda quyida keltirilgan gazlardan qaysi biri 5,6 litr hajmni egallaydi?


A) 32 g C2H6 B) 30 g CH4
C) 20 g SO3D) 17 g H2S

316. Quyidagi fikrlardan to’g’risini toping.


A) Tarkibining doimiylik qonuniga nomolekulyar tuzilishli moddalar bo’ysunadi.
B) Tarkibining doimiylik qonunini Lomonosov kashf etgan.
C) Tarkibining doimiylik qonuniniga bo’ysunadigan moddalar – Daltonidlar deyiladi.
D) Har qanday modda olinish usuli va joyidan qat’iy nazar o’zgaruvchan tarkibga ega.

317. 2,45 g kislotani neytrallash uchun 2 g natriy gidroksid sarflandi. Kislotaning ekvivalentini toping.


A) 36,5 B) 32,7 C) 63,0 D) 49,0 E) 31,0

318. Ortofosfit kislotaning metallar bilan reaksiyaga kirisha oladigan ekvivalent molyar massasini (g/mol) aniqlang.


A) 41 B) 82 C) 49 D) 32,7 E) 98

319. Tarkibida 47% kislorod bo’lgan oksid tarkibidagi metallning ekvivalent molyar massasini aniqlang.


A) 12 B) 23 C) 20 D) 9 E) 8

320. Ortofosfat kislotaning 0,01 mol eritmasini neytrallash uchun 450 ml (n.sh.da) ammiak sarflandi. Bu reaksiyada kislotaning ekvivalentini toping.


A) 98 B) 32,6 C) 49 D) 247 E) 196

321. Agar 2,69 g metall xloriddan 1,95 g metall gidroksid olingan bo’lsa, metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.


A) 27,25 B) 31,75 C) 33,45 D) 35,25 E) 68,5

322. 5 g metall oksid vodorod yordamida qaytarilib, 2,7 g suv olindi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang, u qanday oksid hosil qiladi?


A) 51,75; PbO2 B) 8,67; CrO3 C) 30,67; WO3
D) 20,2;V2O5 E) 32; Cu2O

323. 1 mol temir(III) digidroksoxlorid 2 mol xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Reaksiyaga kirishgan tuzning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.


A) 125,5 B) 62,75 C) 41,83 D) 31,37 E) 25,2

324. Kalsiy gidrofosfat ortofosfat kislota bilan ekvimolekulyar nisbat-da reaksiyaga kirishadi. Tuzning ekvivalent massasini aniqlang.


A) 136 B) 68 C) 45,3 D) 34 E) 27,2

325. 3,6 g metall oksidning vodorod bilan qaytarilishi natijasida 0,81 g suv hosil bo’ladi. Metallning ekvivalent massasini hisoblang.


A) 26 B) 9 C) 28 D) 24 E) 32

326. 6,3 g metall nitratdan 2,7 g metall oksid olindi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) hisoblang.


A) 32,5 B) 32 C) 24,5 D) 24 E) 20

327. Aluminiy digidroksoxloridning xlorid kislota bilan ekvimolyar nisbatda olingan reaksiyasidagi ekvivalent massasini hisoblang.


A) 24,12 B) 32,2 C) 48,25 D) 72,6 E) 96,5

328. Massasi 14 g bo’lgan metall havoda yonib, 20 g oksid hosil qildi. Metallning ekvivalenti va oksidining formulasini aniqlang.


A) 9; Al2O3 B) 17,33; Cr2O3 C) 32; Cu
D) 18,66; Fe2O3 E) 28; FeO
329. Natriy gidroksidning fosfat kislota bilan neytrallanish reaksiyasida kislotaning ekvivalent massasi 49 g/mol bo’lsa, qanday tuz hosil bo’ladi?
1) natriy fosfat
2) natriy digidrofosfat
3) natriy gidrofosfat
A) 1 B) 2 C) 3 D) 2,3 E) 1,2,3

330. 24,5 g li H3PO4 eritmasini neytrallash uchun 20 gNaOH miqdori sarf bo’lgan. Kislotaning ekvivalentini toping.


A) 32,67 B) 4,04 C) 23,3 D) 49 E) 98

331. 49 g kislotani neytrallash uchun 40 gNaOH sarf bo’ldi. Kislotaning ekvivalenti nechaga teng?


A) 36,5 B) 49 C) 32,6 D) 63 E) 41

332. Ikki valentli metallning ekvivalent massasi 12 g/mol ga teng. Shu metall hosil qilgan oksidning ekvivalent massasini hisoblang.


A) 30 B) 28 C) 20 D) 68,5 E) 32,5

333. Metall oksidida metallning ekvivalent massasi kislo-rodning ekvivalent massasidan 2 marta katta. Oksidning massasi metallning massasidan necha marta katta?


A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3,5

334. 0,2 g kislorod va 3,17 g galogen bilan metall bir xil miqdorda birikadi. Galogenning ekvivalent massasini aniqlang.


A) 19 B) 35,5 C) 80 D) 127 E) 7,l

335. Xlorning ekvivalent massasi 11,8 bo’lgan birikmani ko’rsating.


A) HCl B) HClO C) HClO3 D) HClO4 E) HClO2

336. Massasi 4,975 g ikki valentli metall oksidi vodorod yordamida qaytarilganda, 3,910 g metall ajralib chiqdi. Reaksiya uchun qaysi metall oksidi olingan?


A) Zn B) Cu C) Fe D) Cr E) Ni

337. 0,87 g vismutni oksidlash uchun 0,1 g kislorod sarflangan. Vismutning ekvivalent massasini aniqlang.


A) 69,6 B) 68,7 C) 79,6 D) 75,7 E) 88,6

Yüklə 89,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə