Rīgas tehniskā universitāte arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte Maģistra akadēmiskā augstākās izglītības studiju programmaYüklə 1,06 Mb.
səhifə7/21
tarix06.05.2018
ölçüsü1,06 Mb.
#41840
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

7. Pašnovērtējums (SVID analīze)
APF fakultātes SVID analīzeStiprās puses (SP) Vājās vietas (VV)

RTU prestižs +2 Novecojis personāls -1

Arh. specialitātes prestižs +3 Vāji strādā infosistēma -2

Kvalificēti mācībspēki +2 Auditoriju aprīkojums 0

Labas datorklases +3 Trūkst mācību literatūras -2

Iespējas publicēties +3 +22 Novecojusi māc.lab. iekārta -2

Relatīva brīvība +3 Nav lielo auditoriju -1

Atvaļinājums vasarā +3 +20 Nolietota infrastruktūra/ēkas -3

Arvien kvalitatīvāks VV KOPĀ..................-11

reflektantu kontingents +3 +18

SP KOPĀ.................... +22

+16
SP+VV= +11 +14

+12 (+6;+11)+10


+8

+6

+4+2

-4 -2 +2 +4 +6 +8


Draudi (D) -2 Iespējas (I)

Studentiem jāstrādā - 1 Studijas ārzemēs +2Konkurence - 1 -4 Starptautiskie projekti +3

D KOPĀ.............-2 Konkurence +3

-6 I KOPĀ........... +8-8

I +D = 8-2=6
APF SVID (+6;+11)

1.attēls
Maģistra akadēmiskās izglītības studiju programmas “ARHITEKTŪRA” SVID analīze (1. att.) ļauj secināt, ka atskaites periodā ir vērojama tās tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir norādījusi akreditācijas komisija – piemēram, pasniedzēju novecošana.


8. Aptaujas rezultāti
Fakultātes studiju procesa kvalitāti kontrolē:

 1. fakultātes Domes sēdē apspriežot ikvienas jaunas studiju programmas (tās nepieciešamības, kopējā satura, apjoma un salīdzinājuma ar jau esošām citur realizējamām programmām), kā arī mācību priekšmeta pieteikumu (priekšmeta satura, apjoma, pasniedzēja kvalifikācijas atbilstību studiju programmas mērķiem); Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību procesu saistītie Nolikumi. Izmaiņas esošajās studiju programmās un jaunu studiju programmu uzsākšana atļauta tikai ar RTU Senāta lēmumu. Fakultātes Domes sēdēs apmēram 1 reizi mēnesī dekāna vietnieks mācību darbā ziņo par mācību procesa norisi un problēmām fakultātē.

 2. veicot ikgadēju studiju procesa un zinātniskās darbības auditu ar regulārām gada atskaitēm par stāvokli.

 3. visas studiju programmas iesniedzot RTU Senātam apstiprināšanai ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu (ar atskaitēm un pašnovērtējuma ziņojumiem var iepazīties APF Dekanātā).

 4. katra semestra beigās veicot studentu aptauju par apgūtajiem mācību priekšmetiem un to pasniedzējiem un iegūto rezultātu analīze struktūrvienību vadītāju un Domes sēdēs (atbildīgais – dekāna vietnieks mācību darbā).

 5. katru gadu veicot darba devēju un absolventu aptaujas par studiju programmu.


Programmas vērtējums no studējošo viedokļa
Mācību priekšmeta studiju noslēgumā studenti tiek aicināti izvērtēt mācību priekšmeta kvalitāti, novērtējot gan metodoloģiskās, gan saturiskās kvalitātes. Tiek vērtēti arī mācībspēku kompetences līmenis un prezentācijas prasmes, kā arī virkne citu komponentu.

 • 10 % respondentu saņēmuši vairāk informācijas kā gaidījuši,

 • 22 % aptaujāto izteikuši vēlmi pēc lielāka kontaktstundu skaita,

 • 14 % atbildēs minēta lekciju un nodarbību vizuālā materiāla neapmierinošā kvalitāte

 • 81 % aptaujāto atzīst kursa studiju laikā uzzinājuši daudz jauna un noderīga.

5.tabula
Studiju programmas vērtējums no absolventu viedokļa

kā vērtīgāko studiju programmā absolventi min iegūtās padziļinātās zināšanas savā specialitātē. Kā arī iespēju papildināt zināšanas ārzemēs. Absolventi studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas vērtē augstāk par iegūtajām praktiskajām iemeņām. Kā pozitīvu parādību daudzi absolventi min iespēju strādāt grupās.


6.tabula


Aptauju rezultātā iegūtās atbildes liecina, ka studentu, absolventu novērtējums studiju programmai kopumā ir pozitīvs.


9. Priekšlikumi darba kvalitātes paaugstināšanaiTuvākie plānotie uzdevumi:

Mācību jomā
Lai pilnveidotu apmācības procesu ir paredzēts veikt:

 • turpināt mācību procesa modernizāciju un mācību-metodisko materiālu izstrādāšanu un publicēšanu, gan fakultātes mājas lapā, gan arī publicētā veidā;

 • regulāru APF metodiskā kabineta fonda papildināšanu ar jaunāko tehnisko literatūru par novitātēm arhitektūras un inženierzinātņu specialitātē;

Aktuāls jautājums APF par jaunu un kvalitatīvu mācību spēku piesaistīšanu un straujāk turpināt mācību literatūras sagatavošanu. It sevišķi tas attiecināms uz profilējošajiem priekšmetiem profesionālajā studiju programmā „Arhitektūra”.


Zinātniskā darba jomā
Sekmīgi tika veikts darbs RTU pētniecības projekta ”Vizuāli tehniskās analīzes metodoloģija pilsētplānošanā” ietvaros, kura realizācija ir kopdarbs ar Būvniecības fakultātes mācībspēkiem un studentiem (darba vadītājs prof. J.Briņķis).

Sekmīgi uzsākti zinātnisko darbu ”Rīgas arhitektūras mantojuma ģenēze un stilistika” – projekta (R7088) vad. prof. J.Krastiņš un Baltijas jūras piekrastes zonas apdzīvojuma sistēmas ilgtspējīgas attīstības modelēšana– projekta (U7120) vad. prof. J.Briņķis

Turpināsies darbs LZA grantu ietvaru programmās: GRANTS 05 – 1890 “Rīgas vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums”; vadītājs prof. J.Krastiņš.

GRANTS 05.1889 “Latviskā mentalitāte un Latvijas lauku un pilsētu mājokļu vides reģionālās īpatnības”; vadītājs prof. J.Briņķis.


Materiālās bāzes jomā
Vērtējot izvirzītos uzdevumus un gada laikā paveikto, var apgalvot, ka 90% no plānotajiem uzdevumiem ir izpildīti.

Ievērojamākie panākumi : • Pieaugusi aktivitāte Eiropas finansējuma piesaistīšanai

 • Pašu spēkiem veikts infrastruktūras uzlabojums: veiktie remontdarbi, auditoriju aprīkojums un labiekārtojums;

 • Progress sadarbībā ar biroju vadītājiem;

 • Piesaistot speciālistus no vadošajiem projektēšanas birojiem, jūtams jaunu spēku pieplūdumu, aktivizējies darbs fakultātē kopumā.

Izpildīts jauno speciālistu sagatavošanas plāns, kuru nosaka RTU – IZM savstarpējais līgums.

Vispārinātu darba pašnovērtējumu (SVID analīzi) skat. 1.attēlā. Analīze tika veikta 2005.g. oktobrī un koriģēta 2006.g. Ievērtējot 2.semestrī paveikto, var apgalvot, ka stāvoklis ir vēl vairāk uzlabojies (samazinājušās vājās vietas). Piemēram, izremontētas 424. un 426. auditorijas un pabeigta Metodiskā kabineta renovācija, kā arī ar sponsoru palīdzību izremontētas un aprīkotas telpas ”Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedrai”, sastādīts rīcības plāns Eiropas struktūrfondu izlietojumam 2006/2007. m.g.. Pamazām samazinās mācību personāla vidējais vecums.

Jāapzinās, ka arī draudi pieaug. Arhitektu un arhitektu plānotāju deficīts var radīt konkurenci to izglītībā, piemēram, atverot programmas LU. Taču arī šāda konkurence, kā visas citas, ir veselīga.

Neskatoties uz paveiktajiem infrastruktūras uzlabošanas darbiem, tomēr jākonstatē, ka darāmā vēl daudz. Jāstrādā pie draudīgā stāvokļa novēršanas mācību korpusos Āzenes 16 saistītam ar nolietotām tehniskām komunikācijām.

Kopumā SVID analīzes dati dod pamatu secinājumam, ka fakultātes darbs atskaites periodā vērtējams pozitīvi.


Studiju programmas ”Arhitektūra”

Pašnovērtēšanas darba grupas vadītājs

APF dekāna vietn..


Dr.arch., prof. J.Briņķis

Apstiprināts Arhitektūras un

pilsētplānošanas fakultātes

Domes sēdē 14.11.06.RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Apstiprināts RTU Senāta sēdē

2005. g. “ “________________, prot. Nr.________

Mācību prorektors__________________

E. Beķeris

Maģistra akadēmiskās izglītības studiju programmas
ARHITEKTŪRA”
pašnovērtējuma ziņojums

Rīga - 2005

Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə