Sampling of diatoms as bioindicatorsYüklə 445 b.
tarix03.05.2018
ölçüsü445 b.
#41114


Sampling of diatoms as bioindicators

  • Påväxtprovtagning för kiselalgsanalys
  • Maria Kahlert & Amelie Jarlman (SLU) (Jarlman HB, Lund)

Sampling of diatoms as bioindicators General

 • Diatoms are used for biomonitoring of water quality in most countries in Europe, and also in USA, Australia, Japan and Brazil.

 • For Europe, the diatom method is recommended for monitoring of almost all stream types (Hering et al. 2006).

 • The method is based upon the fact that all diatoms have different optima and tolerance limits for different environmental variables (nutrients, organic pollution, acidity).

 • Kiselalger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder såsom USA, Australien, Japan och Brasilien.

 • I Hering et al. (2006) rekommenderas kiselalger som bioindikator i de flesta typer av europeiska vattendrag.

 • Metoden baseras på det faktum att alla kiselalger har optima med avseende på tolerans eller preferens för olika miljöförhållanden (näringsrikedom, organisk förorening, surhet mm.).Sampling of diatoms as bioindicators General

 • Diatoms are found almost everywhere, and their taxonomy and ecology is well documented.

 • In some waters it is the only feasible biological method (Dell'Uomo 1996).

 • Diatoms often reflect water quality better than other organisms (Prygiel och Coste 1996, Hering et al. 2006).

 • Kiselalger finns nästan överallt och deras taxonomi och autekologi är väl dokumenterad.

 • Ibland den enda genomförbara biologiska undersökningen (Dell'Uomo 1996).

 • Ofta speglar kiselalger vattenkvaliteten bättre än andra organismer (Prygiel och Coste 1996, Hering et al. 2006).How to sample diatoms as bioindicators?

 • How to sample diatoms as bioindicators?

 • Hur tar man prover för kiselalgsanalys?

 • Following:

 • SIS (2003). SS-EN 13946. Water quality – Guidance

 • standard for the routine sampling and pretreatment

 • of benthic diatoms from rivers

 • (Vattenundersökningar - Vägledning för provtagning

 • och förbehandling av bentiska kiselalger i vattendrag)Why this course?

 • Why this course?

 • 10 % of the differences between diatom samples can be explained by the sampling (Prygiel et al. 2002). Experienced samplers have less errors.

 • Varför denna kurs?

 • Skillnader mellan prover kan till 10 % förklaras med provtagningen (Prygiel et al. 2002). Rutinerade provtagare gör färre fel.Sampling must be done in the main stream channel. Avoid very strong or very slow flow. Prov tas i huvudfåran och områden med väldigt starkt eller långsamt flöde undviks.

 • Sampling must be done in the main stream channel. Avoid very strong or very slow flow. Prov tas i huvudfåran och områden med väldigt starkt eller långsamt flöde undviks.

 • Sampling is done in the euphotic zone (‘as deep as your arms’). Prov tas i den eufotiska zonen där dina armar når ner till stenarna.

 • The substrate must have been under water at least 4-6 weeks before sampling. Substratet måste ha varit täckt av vatten 4-6 veckor före provtagning.

 • Do not sample in deep shadow.* Undvik kraftigt skuggade lokaler.*Sampling site

 • In case of repeated sampling, use the same marked sampling site. Document by x/y coordinates, fixed points at the shoreline, a drawing (and a photograph). Vid återkommande provtagningar används fasta provtagningssträckor. Läget anges med x/y-koordinater, samt relateras till fixpunkter på land och dokumenteras med skiss och ev. foto.

 • Use a field protocol. Använd fältprotokoll.

Sampling is done along a 10 m long ’river segment’, which

 • Sampling is done along a 10 m long ’river segment’, which

 • is as representative for the stream as possible regarding

 • substrate, vegetation, depth, velocity, and light.

 • Prov tas från en ca 10 m lång provtagningssträcka, som är

 • representativ för lokalen när det gäller bottensubstrat, vegetation,

 • vattendjup, vattenhastighet och ljus.Sampling should, if possible, be carried out across the

 • Sampling should, if possible, be carried out across the

 • whole river, otherwise as long out as possible.

 • Provtagningssträckan omfattar helst hela vattendragets bredd; annars

 • så långt ut i vattendraget som är möjligt, beroende på djup- och

 • strömförhållanden.Do not sample areas close to the bank.

 • Do not sample areas close to the bank.

 • Området närmast strandkanten undviks dock.Diatoms can be found on many substrates, but if possible, sample STONES Kiselalger växer på många substrat, men ta prover helst från STENCollecting the diatoms

 • Stones

 • Submerged for at least 4-6 weeks before sampling

 • Not covered by filamentous algae or mosses

 • ~ 10-25 cm Ø (’cobbles’)

 • at least 5 stones

 • Oligotrophic / small stones: at least 10 stones

 • Stenarna

 • under vatten i minst fyra veckor före provtagningen

 • utan trådformiga alger/mossa

 • ~ 10-25 cm i diameter

 • minst 5 stenar

 • näringsfattigt / små stenar: minst 10 stenarFill a jar with a certain volume of clean stream water (200-500 ml depending on sample bottle size)

 • Fill a jar with a certain volume of clean stream water (200-500 ml depending on sample bottle size)

 • Filter the stream water if turbid

 • Hold stone above tray

 • Brush upper surface of stones vigorously with a new/clean toothbrush to remove the diatoms

 • Use little of the stream water to rinse the diatoms from toothbrush and stones into the tray

 • Brush and rinse at least 3 times per stone

 • Water in tray should be brown and turbidTag 200-500 ml rent å-vatten i ett litermått (beroende på provtagningsburkarnas storlek).

 • Tag 200-500 ml rent å-vatten i ett litermått (beroende på provtagningsburkarnas storlek).

 • Filtrerar vatten om den är grumligt

 • Håll stenen över vannan.

 • Borsta den övre ytan och skölj ner materialet i vannan med små mängder av vattnet.

 • Borstningen och sköljningen upprepas åtminstone 3 gånger på varje sten.

 • Vattnet i vannan ska vara tydligt grumligt till slut.Homogenize sample and transfer the water from tray into labelled sample bottles:

 • Homogenize sample and transfer the water from tray into labelled sample bottles:

 • Two 100-250 ml bottles + one 20 ml bottle (1 sample for analysis, 1 spare sample, 1 small one for analysis of living algae)

 • Note volume of used stream water and number of scraped stones in field protocol

 • Materialet blandas noggrant och hälls i två 100-250 ml burkar. För analys av levande material fylls även en liten burk på ca 20 ml.

 • Hur många stenar som borstats samt hur mycket vatten som använts ska anges på fältprotokollet.Allow the large bottles to stand until material has settled on the bottom of the jar.

 • Allow the large bottles to stand until material has settled on the bottom of the jar.

 • Pour off 2/3 of the clean supernatant and replace with 96% ethanol.

 • Send one bottle to diatom expert.

 • Store the other bottle until the analysis is finished.

 • Keep the small bottle cool and dark and send it to the expert as soon as possible after sampling.

 • Låt stora burkarna stå tills materialet sjunkit ordentligt och dekantera därefter av ca 2/3 av vätskan och ersätt med 96% sprit.

 • Ena burken skickas till kiselalgsexperten och den andra sparas

 • Lilla burken förvaras mörkt och svalt och skickas ofixerad, senast dagen efter provtagningen, till experten.

alternatives substrates

 • SE recommendation: submerged macrophytes (NOT too old or too young plants!)

 • other:

  • vertical man-made surfaces in situ
  • introduced (’artificial’) substrates (tiles, rope, not glass)
  • macroalgae
  • emergent macrophytes (stems)
 • SE rekommenderar: submersa makrofyter (OBS ej för gamla eller unga växter!)

 • andra:

  • vertikala konstgjorda ytor in situ såsom betong, flytblock
  • introducerade konstgjorda ytor (kakel, rep, ej glas)
  • makroalger
  • övervattensväxter (stjälkar)


Sampling:

 • Sampling:

 • hard substrate: as stones

 • macrophytes/rope: sample/cut at least 5 replicates and place in sample bottle with clean stream water, shake vigorously and remove substrate

 • Provtagning:

 • hårda substrat: som stenar

 • makrofyter/rep: plockas/klipps av och läggs i burken med å-vatten. Burken skakas kraftigt, varefter materialet kramas ur och avlägsnasMacroalgae/bacteria

 • In case of ≥ 50% cover of macroalgae or presence of macroscopic bacteria cover (greyish-white bushy filaments):

 • Om det finns ≥ 50% täckning av makroalger på provtagningslokalen eller makroskopiskt bakteriepåväxt (gråvita/beiga tofsar), även i mindre mängd

  • ta ett prov, förvara det mörkt och svalt med lite å-vatten, och skicka till experten
  • täckningsgraden anges på fältprotokollet


Sampling time/tiden för provtagningen

 • SE recommendation:

 • Long term monitoring: autumn sampling before macrovegetations decay

 • Frequency: yearly sampling

 • Other aims: sampling is possible during the whole year

 • The diatom community is adapted to changes in water quality during the

 • whole year.

 • (Iserentant and Blancke 1996; Rimet et al. 2005; Kahlert & Andrén 2005).

 • However, sudden changes will be reflected already after some day.

 • (Lowe & Pan 1996, Eloranta 1999; Hirst et al. 2004).

 • SE rekommenderar

 • Tidsserieövervakning: provtagning under hösten innan nedbrytningen av makrovegetationen

 • Frekvens: ett prov per år

 • andra ändamål: prov kan tas i princip året om

 • Kiselalgssamhället återspeglar förhållandena i vattendraget under en längre

 • period, upp till ett år före provtagningen. Samtidigt reagerar organismerna så

 • pass snabbt på förändringar att t.ex. punktutsläpp kan spåras redan efter

 • någon dag.LAKES/SJÖAR

 • Littoral diatoms as bioindicators:

 • Tested successfully in several European countries: UK, Austria, Hungary, Spain

 • One site per lake, if it is chosen with care, is sufficient to reflect the water quality of the lake (King et al. 2005).

 • Advantage above sediment diatoms: simple sampling and finer temporal tuning (King et al. 2000).

 • Kiselalger från littoralen som bioindikatorer:

 • Framgångsrikt testat i flera EU länder: UK, Österrike, Ungern, Spanien

 • En enda noga vald lokal återspeglar vattenkemin för hela sjön (King et al. 2005).

 • Fördelen gentemot kiselalger från sediment: enklare provtagning och bättre tidsmässig upplösning (King et al. 2000).Operational monitoring Lessons from UK

 • UK recommendation for operational monitoring of nutrient

 • reduction in streams (e.g. by water treatment plants) (Kelly

 • 2003):

 • Use of at least 4 sampling sites per discharge

 • Repeated sampling (at least six samples to ensure statistical power)

 • UK rekommendation för operativa övervakningen av närsaltsreducering

 • i vattendrag (t.ex. genom reningsverk) (Kelly 2003):

 • Minst 4 provtagningslokaler per ‘utsläpp’

 • Upprepade provtagningar (minst 6 provtagningar för en säker statistik)Operational monitoring Sampling stations monitoring a point sourceOperational monitoring Temporal and other variationYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə