Sekretarijat za urbanizam, komunalnoYüklə 13,26 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü13,26 Kb.
#41355CRNA GORA

OPŠTINA DANILOVGRAD

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, KOMUNALNO

STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-032-5-UP-129/2

Danilovgrad, 25.02.2013. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list RCG”, br.80/05 i “Sl.list CG”, br. 40/10, 73/10 i 40/11) i člana 196. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.list RCG”, br. 60/03 i “Sl.list CG”, br. 32/11), u postupku sprovedenom po zahtjevu “Volvo Montenegro Group” doo, Sekretarijat za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, donosi


R J E Š E NJ E


  1. DAJE SE SAGLASNOST na Elaborat procjene uticaja poslovnog objekta namjene Volvo servisni centar na životnu sredinu, čija se realizacija planira na kat. parcelama broj 844, 845/1, 846/1 i 845/5 KO Bandići opština Danilovgrad, nosioca projekta “Volvo Montenegro Group” doo iz Danilovgrada, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list RCG”, br. 80/05 i “Sl.list CG”, br. 40/10, 73/10 i 40/11).

  2. Nalaže se nosiocu projekta “Volvo Montenegro Group” doo iz Danilovgrada, da poslovni objekat namjene Volvo servisni centar, funkcioniše u svemu prema mjerama zaštite životne sredine, utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja iz tačke 1. ovog rješenja, a koje se odnose na:

  • Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja predviđene dokumentacijom zaštite životne sredine,

  • Upravljanje sa otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (“Sl.list RCG”, br. 80/05, “Sl.list CG”, br. 73/08 i “Sl.list CG”, br. 64/11),

  • Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring).

  1. Smatra se potrebnim da postojeći biološki prečistač SRB REG 20-ležeći, kapaciteta 20 m³ bude zamijenjen u dogledno vrijeme uređajem za biološko prečišćavanje fekalnih i sanitarnih voda (npr. BIOTIP odgovarajućeg kapaciteta).


O b r a z l o ž e nj e
Nosilac projekta “Volvo Montenegro Group” doo iz Danilovgrada, podnio je dana 19.12.2012.godine, zahtjev broj 03-032-5-UP-448 za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja poslovnog objekta namjene Volvo servisni centar na životnu sredinu, čija se realizacija planira na kat. parcelama br. 844, 845/1, 846/1 i 845/5 KO Bandići, opština Danilovgrad,

( u daljem tekstu: Elaborat procjene uticaja), koji je uradio “Eko-Centar” doo, preduzeće za inženjering i upravljanje životnom sredinom iz Nikšića.


Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama člana 20. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list RCG”, br. 80/05 i “Sl.list CG”, br. 40/10, 73/10 i 40/11), uputio je obavještenje o podnijetom zahtjevu zainteresovanoj javnosti (obavještenje dato u Dnevnom listu “Pobjeda” dana 21.12.2012.godine) i obezbijedio javni uvid u Elaborat procjene uticaja u prostorijama sekretarijata.

.

U skladu sa članom 20. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list RCG”, br 80/05 i “Sl.list CG”, br. 40/10, 73/10 i 40/11), dana 31.12.2012.godine, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine održana je javna rasprava o predmetnom Elaboratu procjene uticaja.


Elaborat procjene uticaja sa pratećom dokumentacijom je dana 04.01.2013.godine, dostavljen Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja, koja je formirana Rješenjem predsjednika opštine Danilovgrad, broj 03-031-18/1 od 04.01.2013.godine.
Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja je razmotrila dostavljenu dokumentaciju, konstatovala da Elaborat procjene uticaja nije urađen u svemu u skladu sa zakonom, te dana 18.01.2013.godine, sačinila Izvještaj sa ocjenom Elaborata procjene uticaja i predlogom da se u istom izvrše određene izmjene i dopune i nakon toga elaborat dostavi komisiji na dalji postupak.
Nosilac projekta je dana 08.02.2013. godine, dostavio konačnu verziju inoviranog Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja je razmotrila dostavljenu dokumentaciju, konstatovala da je inovirani Elaborat procjene uticaja urađen u svemu u skladu sa zakonom, te dana 11.02.2013.godine, sačinila Izvještaj sa ocjenom Elaborata procjene uticaja poslovnog objekta namjene Volvo servisni centar na životnu sredinu, u kojem je konstatovala da se na predmetni elaborat može izdati saglasnost.
Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja Elaborata procjene uticaja, uvida u dostavljeni Izvještaj Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru u roku od 15. dana od dana prijema istog. Žalba se predaje preko ovog sekretarijata i taksira sa 5,00€ administrativne takse.

DOSTAVLJENO: S E K R E T A R,

-Nosiocu projekta, Slavko Velimirović

-Glavnom administratoru

-Agenciji za zaštitu životne sredine

-Ekološkoj inspekciji

-Javnu knjigu o sprovedenim postupcima

procjene uticaja na životnu sredinu-a/a


Trg 9. decembar| Tel: +382 20 812 040 | Tel.Fax: +382 20 810 140 |e-mail: urbanizamdg@yahoo.com


Yüklə 13,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə