Sorumlu araştırmacı (Corresponding author)Yüklə 37,31 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü37,31 Kb.
#41906


69

 

  

Sorumlu araştırmacı (Corresponding author): M. Serdar DEĞER  Yüzüncü Yıl Üniv., Veteriner Fak., Parazitoloji AD, Van, Türkiye.  e-mail: serdardeger61@yahoo.com.tr 

*: Bu çalışmanın ilk bulguları XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresinde sunulmuştur 

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (1), 69 - 70 OLGU SUNUMU

 

ISSN: 1017-8422; e-ISSN: 1308-3651   

 

 Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Bit Enfestasyonları* 

 

 

 

M. Serdar DEĞER    Kamile BİÇEK    Nalan ÖZDAL    Ali Bilgin YILMAZ  

Vural DENİZHAN    Bülent HALLAÇ     Ayşe SONA  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji AD, Van, Türkiye

 

 

Geliş tarihi: 01.03.2010 

Kabul Tarihi: 15.03.2010 

 

 

ÖZET 

Bu  çalışma,  Van  yöresinde  bit  enfestasyonu  görülen  evcil  güvercinlerde  yapılmıştır.  Bu  amaçla  65’i 

erkek  50’si  dişi  güvercin  üzerinden  toplanan  bitler  stereomikroskop  altında  incelenmiş  ve  tür 

teşhisleri yapılmıştır. Ektoparaziter muayenesi yapılan 115 güvercinin hepsinin Columbicola columbae 

ile yoğun şekilde enfeste oldukları tespit edilmiştir.  Anahtar Kelimeler 

Güvercin, Columbicola columbae, Van 

 

 

 Louse Infestations of Domestic Pigeons (Columba livia domestica) in Van Area 

SUMMARY 

This  study  is  carried  out  to  determine  ectoparasites  found  at  domestic  pigeons  in  Van  area.  The 

ectoparasites,  which  were  collected  from  65  male  and  50  female  pigeons,  were  analyzed  and 

identified. As a result of the ectoparasitic examination, it was found that all 115 pigeons were highly 

infested with Columbicola columbae.

 

Key Words Pigeon, Columbicola columbae, Van 

 

GİRİŞ 

Güvercinlerde  bulunan  ektoparazitler  deri  ve  tüylerde 

lezyonlar  oluşturarak  kondüsyon  düşüklüğüne  neden 

olmakta,  bunun  yanında  bazı  bakteri  ve  virüslerin  diğer 

kanatlılara  nakil  edilmesinde  rol  oynamaktadırlar  (Mushi 

ve  ark.  2000;  Dovc  ve  ark.  2004).  Kanatlılarda  bulunan 

birçok  endoparazit  ve  ektoparazit  türü  konak  farkı 

gözetmemektedir.  Bu  nedenle  güvercinlerde  bulunan  pek 

çok  parazit  türü  ekonomik  öneme  sahip  diğer  kanatlılara 

da  bulaşabilmekte  et  ve  yumurta  verimlerinde  önemli 

ölçüde  düşüşlere  sebep  olabilmektedir  (Tolgay  ve  ark. 

1973; Arda ve ark. 1997).  

Türkiye  de  son  yıllarda  kanatlı  sektörünün  gelişimine 

paralel  olarak  evcil  kanatlılar  üzerinde  yapılan  paraziter 

araştırmaların sayısında kısmen bir artış olmasına rağmen, 

bu  kanatlılarla  sıkı  bir  ilişki  içinde  olan  güvercinlerin 

ektoparazitleri  üzerinde  yapılmış  çalışma  sayısı  oldukça 

sınırlıdır  (Tiğin  1973;  Gıcık  1999;  Köroğlu  ve  ark.  2001; 

Gülanber ve ark. 2002). 

Bu çalışma Van yöresinde evcil güvercinler  (Columba livia 

domestica) üzerinde yapılmıştır. 

MATERYAL ve METOT 

Çalışmada  hobi  şeklinde  evcil  güvercin  (Columba  livia domestica)  besleyen  5  farklı  ev’de  65  erkek,  50  dişi 

güvercin  muayene  edilmiştir.  Bu  güvercinlerden  toplanan 

bitler  %50’lik  alkol  solüsyonu  içerisine  alınmıştır.  Daha 

sonra laboratuarda laktofenol ile şeffaflandırıldıktan sonra 

ilgili  literatürlere  göre  (Tiğin  1973)  tür  tayinleri 

yapılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmada  incelenen  65’i  erkek,  50’si  dişi  olmak  üzere 

toplam  115  güvercinin  tamamının  (%100)  Columbicola 

columbae  ile  enfeste  oldukları  tespit  edilmiştir.  Enfeste 

güvercinlerden toplam 412 adet C.columbae toplanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırıcıların  güvercinler  üzerinde  yaptıkları  çeşitli 

çalışmalarda  Columbicola  columbae  columbae,  Megninia 

sp.,  Pseudolynchia  canariensis,  Goniocotes  bidentatus, 

Goniocotes damicornis, Coloceras damicorne, Compalunatus 

compar,  Hohorstiella  lata,  Colpocephalum  turbinatum, 

Dermanyssus gallinea, Argas reflexus ve Neocnemoidocoptes 

laevis  laevis’e  rastlanmış  olup,  enfestasyon  oranlarının 

%60.24  ile  %71.77  arasında  değiştiği  kaydedilmiştir 

(Ogoegbunam  1976;  Vindevogel  ve  Duchatel  1979; 

Kaminjolo ve ark. 1988; Kulisic 1989a). 

İstanbul  camilerinde  yuvalanan  güvercinler  üzerinde 

yapılan  bir  araştırmada  C.  columbae  columbae,  G. bidentatus, Cheyletiella heteropalpa, Syingophilus columbae, 

D.  gallinea,  A.  reflexus  ve  P.  canariensis  tespit  edilmiştir 

(Merdivenci 1963). 

Gerek  yurt  dışı  (Ogoegbunam  1976;  Vindevogel  ve  

Duchatel  1979;

 

Kaminjolo  ve  ark.  1988;  Kulisic  1989a; Kulisic 1989b) gerekse yurt içinde (Medivenci 1963; Tiğin 

1973;  Gıcık  1999;  Köroğlu  ve  Şimşek  2001)  yapılan 

çalışmalara  bakıldığında  güvercinlerde  en  fazla  görülen 

ektoparazit  türünün  C.  columbae  columbae  olduğu,  bunun 

dışında G. bidentatus, P canariensis, D. gallinae ve Magninia 

columbae’nin  de  güvercinlerde  daha  az  görülen  türler 

olarak kayıt edildiği anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de  daha  önce  yapılan  çalışmalarda,  İzmir’de [M. Serdar DEĞER ve ark.] 

YYU Vet Fak Derg

 

70 


güvercinlerde %53.3 (Tiğin 1973), Ankara’da %21.5 (Tiğin 

1973), İstanbul’da %6.1 - 89.8 (Merdivenci 1963; Gülanber 

ve  ark.,  2002)  ve  Bursa’da  %72  (Şenlik  ve  ark.,  2005) 

oranlarında  bit  enfestasyonları  bildirilmiştir.  İzmir’de 

(Tiğin 

1973) 


C.columbae’ya 

%26.7, 


G.bidendatus 

(Syn.Campanulotes  bidentatus  compar)’a  %40,  Ankara’da 

(Tiğin,  1973;  Gıcık,  1999)  C.columbae’ya  %20-84, 

G.bidendatus’a %11.1-50.8,  Goniocotes  hologaster’e %0.37, 

İstanbul’da  (Merdivenci  1963;  Gülanber  ve  ark.,  2002) C.columbae’ya %4.88-89.8, G.bidendatus’a %1.22, Menopon 

gallinae’ye  %3.39,  Bursa’da  (Şenlik  ve  ark.,  2005) 

C.columbae’ya %44, G.bidendatus’a %47, M. gallinae’ye %1, 

Elazığ’da (Köroğlu ve Şimşek 2001) C.columbae’ya %68.29, G.bidendatus’a 

%12.20 


oranlarında 

rastlandığı 

bildirilmiştir.  

Petryszak ve ark. (2000) ve Kulisic (1989b) güvercinlerin 

cinsiyetinin ektoparazit enfestasyonunun derecesi üzerine 

bir  etkisinin  bulunmadığını  bildirirken,  Gıcık  (1999) 

enfestasyon oranının erkeklere göre dişilerde daha yüksek, 

Şenlik  ve  ark.  (2005)  ise  dişilere  göre  erkeklerde  daha 

yüksek  bulmalarına  rağmen  istatistiki  olarak  önemli  bir 

fark saptamadıklarını bildirmişlerdir. 

Bu  çalışmada  incelenen  115  evcil  güvercinin  hepsinin  C. 

columbae ile enfeste olduğu tespit edilmiştir. Ektoparazite 

ait  morfolojik  özelliklerin  literatürler  (Tiğin  1973)    ile 

uyum içinde olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak Van yöresinde hobi şeklinde yetiştirilen evcil 

güvercinlerin  C.  columbae  ile  yaygın  bir  şekilde  enfeste 

olduğu saptanmış olup, oluşabilecek performans ve verim 

düşüklüğünü  engellemek  amacıyla  güvercinlerin  belirli 

periyotlarla  uygun  insektisitler  kullanılarak  tedavi 

edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

KAYNAKLAR

 

Arda  M,  Minbay  A,  Aydın  N,  Akay  Ö,  Özgür  M  (1997).  Kanatlı 

Hayvan Hastalıkları. 3. Baskı, Medisan Yayınevi, Ankara. Dovc A, Zorman-Rojs O, Vergles Rataj A, Bole-Hribovsek V, Krapez 

U,  Dobeic  M  (2004).  Health  status  of  free  living  pigeons 

(Columbae livia domestica) in the city of Ljubljana. Acta Vet Hung

52 (2), 219–226. 

Gıcık  Y  (1999).  Ankara  ve  çevresinde  yaban  güvercinlerde 

ektoparazitler. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 5 (1), 71–74. Gülanber  A,  Tüzer  E,  Çetinkaya  H  (2002).  A  survey  on  lice 

infestations  of  pigeons in  İstanbul,  Turkey.  İstanbul  Üniv  Vet  Fak Derg, 28 (1), 231–234. 

Kaminjolo JS, Tıkasingh ES, Ferdinand GAA (1988). Parasites of the 

Common  Pigeon  (Columba  livia)  from  the  Environs  of  Port  of 

Spain, Trinidad. Bull Anim Hlth Prod Afri, 36, 194–195. 

Kulisic  Z  (1989a).  Pigeon  (Columba  liva)  parasites  in  the  region  of 

Belgrade. Vet Glasnik, 43, 847-852. Kulisic Z (1989b). Parasitical infection among pigeons (Columba livia

of different ages in the area of Belgrade.  Acta Vet Beograd, 39 (2-

3), 155-162. 

Köroğlu E, Şimşek S (2001). Elazığ yöresi güvercinlerinde (Columba 

livia)  bulunan ektoparazitler ve  yayılış  oranları.  Fırat Üniv  Sağlık 

Bil Derg. 15 (1), 195-198. 

Merdivenci  A  (1963).  İstanbul  camilerinde  yuvalanan  güvercin 

(Columba liva)’larde parazit insidensi. Turk Biy Derg, 13, 81-88. Mushi  EZ,  Binta  MG,  Chabo  RG,  Ndebele  R,  Panzirah  R  (2000). 

Parasites of domestic pigeons (Columba livia domestica) in Sebele, 

Gaborone, Botswana. J S Afr Vet Assoc, 71, 249–250. 

Şenlik  B,  Güleğen  E,  Akyol  V  (2005).  Bursa  yöresindeki  evcil 

güvercinlerin  (Columba  livia  domestica)  ektoparazitleri.  Turk Parazitol Derg, 29 (2), 100-102.    

Tiğin  Y  (1973).  Ehli  güvercinlerde  (Columba  livia)  bulunan 

ektoparazitler. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 20 (2–3), 372–390. Tolgay  N  (1973).  Evcil  ve  Yabani  Kanatlıların  Önemli  Parazitleri. 

Ankara Üniv. Basımevi, Ankara. Ogoegbunam  F  (1976).  Beitrag  zur  parasitenfauna  der  wiener 

stadtauben, Columba liva DomesticaWien Tierarztl Mschr, 63, 110. Petryszak  A,  Rosciszewska  M,  Bonczar  Z,  Pospiech  N  (2000). 

Analyses  of  the  population  structures  of  Mallophaga  infesting 

urban pigeons. Wiad Parazytol, 46 (1), 75-85. 

Vindevogel  H,  Duchatel  JP  (1979).  Les  prencipales  maladies 

arasitaires du pigeon. Ann Med Vet, 123, 85-92.  

 

Yüklə 37,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə