Słowa w lustrze : pleonazm semantyka pragmatykaYüklə 111,41 Kb.

tarix17.04.2018
ölçüsü111,41 Kb.


Marzena Guz

"Słowa w lustrze : pleonazm -

semantyka - pragmatyka", Agnieszka

Małocha-Krupa, Wrocław 2003 :

[recenzja]

Prace Językoznawcze 8, 132-137

2006132

Recenzje, omówienia, sprawozdania

A g n ie sz k a   M ało c h a-K ru p a:  S ło w a   w   lustrze.  P le o n a zm   -  s e m a n ty k a   -  p r a g ­

m a tyka .  W y d aw n ic tw o   U n iw e rsy te tu   W ro cła w sk ieg o .  A c ta   U n iv e rsita tis  W rati- 

sla v ie n sis n r 25 2 5 .  W ro c ła w  2003.

T em atem   k sią ż k i  A g n ie sz k i  M a ło c h y -K ru p y  je s t  re d u n d a n c ja ,  zja w isk o   j ę ­

z y k o w e   p o z o sta w io n e   d o tą d   p rz e z   lin g w istó w   n ie c o   w   cieniu.  J a k   p isz e   w   sw ej 

re c e n z ji  p rof.  W o jc iec h   C h leb d a,  je s t  to   p ie rw sz e   w   naszej  lin g w isty c e   p e łn e 

o p ra co w an ie te m a ty k i p leo n azm u .

P ra c a   sk ła d a   się  ze w stę p u ,  d w ó c h   części,  b ib lio g ra fii,  stre sz c z e n ia  w  ję z y k u  

a n g ie lsk im   o ra z  in d e k su  p le o n a z m ó w  p o lsk ic h ,  w y b ra n y c h  p le o n a sty c z n y c h  ana- 

lity z m ó w  o ra z   fra z e o lo g izm ó w  u ja w n ia ją c y c h  n a d w y ż k ę  sem an ty czn ą.

W e  w stę p ie   au to rk a   p isze,  że  in s p ira c ją  do  p o św ię c e n ia   u w a g i  p le o n a z m o m  

b y ły   d o św ia d c z e n ia   d y d a k ty c z n e   ze  stu d e n ta m i  p o lo n isty k i  i  d z ie n n ik a rstw a  

U n iw e rsy te tu   W ro cław sk ie g o .  P le o n a z m   ro z u m ia n y  j e s t  w   tej  p ra c y  ja k o   „ d w u ­

cz ło n o w a   sy n ta g m a  n a  m o c y  k o d u  z a w ie ra ją c a  re d u p lik a c ję  se m a n ty c z n ą  i p o z o ­

stająca  w   sto su n k u  b e zp o śre d n ie j  d e te rm in a c ji  sk ła d n io w e j”  (s.  8).  D alej  stw ie r­

dza,  że w  d o ty c h c z a so w y c h  p ra c a c h  z ja w isk o   to  b y ło   in te rp re to w a n e  n e g a ty w n ie  

ze  w z g lę d u   n a   n ie e k o n o m ic z n o ść ,  ro z w le k ło ść   p le o n a z m u ,  k la sy fik o w a n o   go 

ja k o   b łą d   frazeo lo g iczn y .  Z a sta n a w ia jąc e  je s t je d n a k  w y stę p o w a n ie  p le o n a z m ó w  

w   ję z y k u   n a u k o w y m   (arty k u ły ,  p ra c e   d o k to rsk ie)  o ra z   w   k o n te k sta c h   i  d e fin i­

c ja c h   z a w a rty c h   w   sło w n ik ach  ję z y k a   p o lsk ieg o .  W   z w ią z k u   z  ty m   au to rk a 

z ap y tu je:  C z y   p le o n a z m   to   zja w isk o   p rz y p a d k o w e ,  c h a o ty czn e?  N e g a ty w n a   o d ­

p o w ie d ź   je s t  g łó w n ą   te z ą   te g o   opisu.  Z a m ie rz e n ie m   a u to rk i  j e s t   o d n a le z ie n ie  

u k ła d u   c ec h   se m a n ty c z n y c h  p o d le g a ją c y c h  re d u p lik a c ji.  U sta le n ie   k a te g o rii  z n a ­

c z e n io w y c h ,  k tó re   s ą  w   sp o só b   sz c z e g ó ln y   a k c e n to w a n e   w   k o m u n ik a c ji ję z y k o ­

w ej  p o p rz e z   u ż y c ie   n a d m ia ru   śro d k ó w   lek sy k a ln y c h ,  m a   p o sta ć   ty p o lo g ii  ple- 

o n a z m ó w   w e d ł u g   k r y t e r i u m   s e m a n t y c z n e g o   i  p r a g m a t y c z n e g o .  B a z ą  

m a te ria ło w ą   p ierw szej  czę ści  p ra c y   je s t  je j  d ru g a  część:  S ło w n ik  p le o n a z m ó w  p o lsk ic h .  M a te ria ł  le k sy k a ln y  p o c h o d z i  ze  ź ró d e ł ję z y k o z n a w c z y c h   (m .in.  te k sty  

n a u k o w e   lin g w istó w ,  sło w n ik i ję z y k a   p o lsk ie g o )  i  n ie ję z y k o z n a w c z y c h   (c z a so ­

p ism a ,  p ism a   u rz ę d o w e ,  u lo tk i  re k la m o w e   i  in fo rm a c y jn e ,  p u b lik a c je   n a u k o w e , 

p ra c e   studentów ,  cy ta ty  z  lie te ra tu ry  p ię k n e j,  stacje ra d io w e   i te le w iz y jn e   itp.).

C zę ść  p ie rw sz a  zb u d o w a n a  je s t z p ię c iu  ro zd ziałó w .  W  ro z d z ia le  p ie rw sz y m  

z a ty tu ło w a n y m   R e d u n d a n c ja   i  p le o n a z m .  Ż y w o tn o ś ć   o d w ie c z n y c h   z ja w is k  

stw ie rd z a   au to rk a,  ż e  re to rz y   i  sty liśc i  w   sta ro ż y tn y m   R z y m ie   p o d   p o ję c ie m  

re d u n d a n c ji ro z u m ie li  o d stę p stw a   o d  n o rm   sty listy c z n y c h ,  ro z w le k ło ść   o raz  sam  

p le o n a zm .  T erm in   red u n d a n c ja   p o w ró c ił  w   la ta c h   20.  X X   w.  w  te o rii  in fo rm a c ji 

p o z o sta ją c e j  w   z w ią z k a c h   z e  sta ty sty k ą  i  te o r ią  p ra w d o p o d o b ie ń stw a   o raz  z  c y ­

b e rn e ty k ą.  T eo ria  ta   p o jm o w a ła   re d u n d a n c ję   ja k o   m ia rę   z a le ż n o śc i  s tru k tu ra l­

n y c h   m ię d z y   sy g n ałam i.  R e d u n d a n c ję   e le m e n tó w   ję z y k a   a n a lizu je  się   g łó w n ie
Recenzje, omówienia, sprawozdania

133


n a  p o z io m ie   fo n e m u  i  g rafem u ,  p o d k re śla ją c  je j  d u ż ą  ro lę  w  p ro c e sie   k o m u n ik a ­

cji ję z y k o w e j.  R e d u n d a n c ja ,  p isz e   au to rk a   z a   M .  J u rk o w s k im 1,  m o ż e   fu n k c jo n o ­

w a ć   ja k o   „ k o re k to r  b łę d ó w ” .  Im   w ię k sz a   re d u n d a n c ja ,  ty m   m n iej  p o m y łek . 

A .  M a ło c h a -K ru p a   p o d su m o w u je ,  że  re d u n d a n c ji ję z y k ó w   n a tu ra ln y c h   n ie  n a le ­

ży   tra k to w a ć   ja k o   n a d m ia r  n ie fu n k cjo n aln y ,  g d y ż   o k azu je  się,  że  w sz e lk i  k o d  

z e ro re d u n d a n tn y   (np. ję z y k  m a sz y n   c y fro w y c h )  z a k łó c a   k o m u n ik a c ję ,  p o n ie w a ż  

n a jm n ie jsz a  p o m y łk a   w  p o je d y n c z y m   sy m b o lu  p o w o d u je   n ie p o ro z u m ie n ia .  W o­

b e c   ta k ic h   w n io sk ó w   w y s o k ą  re d u n d a n c ję   lite ro w ą  i  fo n e m o w ą  trz e b a   u z n a ć   z a  

c e ch ę im m a n e n tn ą  sy ste m u  ję z y k a .

W   dalszej  części  o m a w ian eg o   ro z d z ia łu   a u to rk a   o p isu je   ro d z a je   re d u n d a n ­

cji.  P ie rw sz a  to   re d u n d a n c ja  k o d u .  N a le ż y   o d ró żn ić  re d u n d a n c ję   sy ste m u   (kodu) 

od  re d u n d a n c ji  u ż y c ia   (p ra g m a ty c zn e j).  T a  p ie rw sz a   w y stę p u je   o b lig a to ry jn ie  

w   d an y m   sy stem ie  ję z y k o w y m .  D o  re d u n d a n c ji  k o d u   n a leżą:  re d u n d a n c ja   fono- 

lo g iczn a,  flek sy jn a,  sło w o tw ó rc z a  i  sk ład n io w a.  R e d u n d a n c ja   fo n o lo g ic z n a  p o le ­

g a   n a   istn ie n iu   fo n o lo g ic z n ie   n ie re le w a n tn y c h   w ła śc iw o śc i  fo n ety czn y ch ,  np. 

d z ią sło w o ść   .  Te  cech y   n ie   ró ż n ic u ją  tre śc io w o   k o m u n ik a tu .  R e d u n d a n c ja   flek- 

sy jn a  c h a ra k te ry z u je   się   w y stę p o w a n ie m   m o rfem ó w ,  k tó re   re d u p lik u ją  p o d o b n e  

z n a c z en ia   g ra m a ty c z n e.  In n y   p rz y k ła d   p o d a n o   z a   D.  B u ttle r2,  k tó ra   m ó w i  o r e ­

d u n d a n c ji  p a ra d y g m a ty c z n e j  w   n ie z ró ż n ic o w a n y c h   s ty lis ty c z n ie   w a ria n ta c h  

w D .   lp.:  a b a żu ru /-a .  R e d u n d a n c ja   sło w o tw ó rc z a   u o b e c n ia   się   w   fak cie  w y s tę ­

p o w a n ia   d ery w ató w ,  k tó ry c h   su fik s  p e łn i  ro lę  je d y n ie   stru k tu raln ą,  a  n ie   se m a n ­

ty c z n ą   c z y   sk ła d n io w ą   (np.  fo rm acje  ta u to lo g iczn e:  g łę b ia  ^ g łę b in a ) .  P rz y k ła d  

re d u n d a n c ji  sk ład n io w e j  p o d a je   au to rk a   za  Z.  G o łę b ie m 3,  k tó ry   o p isu je  c z a so w ­

n ik i  w y s tę p u ją c e   z  p r z e d r o s tk a m i  k o n o tu ją c y m i  o d p o w ie d n ią   k o n s tr u k c ję  

z p rz y im k ie m ,  g d zie   p rz y im e k   p o w ta rz a   d a n y   p rz e d ro ste k ,  np.:  d o c h o d zić   (do 

czegoś).

N a stę p n y   ro d zaj  re d u n d a n c ji  to   re d u n d a n c ja   p ra g m a ty c z n a,  u w id a c z n ia jąc a  

się  w   ak cie  m ow y.  A u to rk a   o p isu je  tu   je j  fu n k cje:  e k sp resy w n ą,  sty listy czn ą, 

p ra g m a ty c z n o -p e rsw a z y jn ą ,  id io le k ta ln ą ,  re to ry c z n ą,  ety k ietaln ą.  Ta  o sta tn ia  m a ­

n ife stu je   się   w   ta k ic h   a k ta c h   m ow y,  ja k   ż y czen ia,  np.:  Z drow ia,  szczęścia ,  p o ­

m y śln o śc i  i  w szystkieg o ,  w szy stk ie g o   n a jlep szeg o ,  czeg o   s o b ie   tylko  w y m a r z y s z 

P o w ta rz a n ie   ety k ie ta ln y c h   fo rm u ł  p o d z ię k o w a n ia ,  p o w ita n ia ,  p rz e p ro sin   itd.  -  

p isz e   au to rk a   z a   K.  O ż o g ie m 4  -   w z m a c n ia   dan e  p o w ita n ie ,  p o d z ię k o w a n ie   czy  

p rzep ro sin y .  Z a in te re so w a n ie   au to rk i  b u d z i  te ż   sp o só b   d e fin io w a n ia   p le o n a z m u  

i ta u to lo g ii  w   tra d y c ji  p o lsk o ję z y c z n e j  i  w   tra d y c ji  anglo-  i  fra n c u sk o języ czn ej.

1 M.  Jurkowski:  Teoria  informacji a  lingwistyka.  „Poradnik Językowy”  1965,  z.  2,  s.  47.

2 D.  Buttler:  Źródła  „redundancji”  leksykalnej.  „Prace  Filologiczne”,  1971.  T.  XXI,  s.  249.

3  Z.  Gołąb:  Próba  klasyfikacji  syntaktycznej  czasowników  polskich  (na  zasadzie  konotacji). 

„Biuletyn PTJ”  1967,  z.  XXV,  s.  21.

4  K.  Ożóg:  O  niektórych  aspektach  semantyki  zwrotów  grzecznościowych.  [W:]  Polska  etykieta językowa.  Pod red.  J.  Anusiewicza,  M.  Marcjanik.  „Język a Kultura”.  T.  6.  Wrocław  1992,  s.  53.


134

Recenzje, omówienia, sprawozdania

D o c h o d z i  o n a  do  w n io sk ó w ,  że  n a   g ru n c ie   p o ls k o ję z y c z n y m  w y s tę p u ją  o d m ie n ­

n e   d efin icje,  z aś  w  ję z y k o z n a w stw ie   a n g ie lsk im   o b y d w a   p o ję c ia   ro z u m ia n e   s ą  

w  sp o só b   zbliżony.  N a to m ia st  w  ję z y k u   fra n c u sk im   p le o n a z m   d e fin io w a n y  je s t 

p o d o b n ie  ja k  tau to lo g ia ,  ale k o n te k sty  w s k a z u ją  n a  z ró ż n ic o w a n ie   ic h  zakresów .

K o le jn e   d w a   ro d z a je   re d u n d a n c ji  to   re d u n d a n c ja   k a n a łu   i  re d u n d a n c ja   o d ­

biorcy.  P ie rw sz a   z   n ic h  m o ż e   m ie ć   źró d ło   w  w ie lo k a n a ło w o śc i  p ro c e su  k o m u n i­

kacji.  W  procesie kom unikacji  działają b o w iem  takie kanały, ja k :  audio-akustyczny, 

kinestetyczno-w izualny,  odorogenno-olfaktyczny  i  dotykow y.  R edundancja  kanału 

zasadza  się n a  p rzekazyw aniu ty c h   sam ych  inform acji  różnym i  k an a ła m i.  A u to rk a  

p rz y ta c z a   z a   M .  K a m iń sk ą 5  p rz y k ła d   g e stu   rę k i  n a śla d u ją c e g o   u d e rz e n ie   m ło tk a  

p rz y   sło w ach :  i  on  ta k   u d e rza ł,  u d e r z a ł  m o c n o ,  u d e rza ł,  u d e r z a ł.  R e d u n d a n c ja  

o d b io rc y   to  -  j a k   z a u w a ż a   Z y n d ro ń 6  -   k o n sy tu a c ja   to w a rz y sz ą c a   ak to w i  k o m u ­

n ik a c ji  o raz w ie d z a  n a b y ta  w c ześn iej  p rz e z   o d biorcę.

W  ro z d z ia le   d ru g im  P le o n a zm   a  in n e  n ie c ią g łe  je d n o s tk i s ło w n ic tw a   au to rk a 

p rz e d sta w ia   re la c je   m ię d z y   p le o n a z m e m   i  m u ltiw e rb iz m e m , je d n o s tk ą  le k sy k a l­

n ą   i  frazeo lo g izm em .  M u ltiw e rb iz m   cech u je  n a d m ia r  se m a n ty c z n y   c z ło n u   n a d ­

rz ę d n e g o ,  np.  m in u ta   cza su ,  zaś  p le o n a z m   z a w ie ra   ele m e n t  re d u n d a n tn y   n a jc z ę ­

ściej  w   p o d rz ę d n ik u ,  np.  a k w e n   w o d n y .  D alej  au to rk a   u d o w a d n ia ,  że  p le o n a z m  

o d p o w ia d a  je d n o s tc e  ję z y k a .  Z a  p o m o c ą  te s tu   su b sty tu c ji  z a su g e ro w a n y m   p rz e z  

A .  B o g u sła w sk ie g o 7  w y k a z u je ,  ż e  w y b ra n y   p le o n a z m   c o fn ą ć   s ię   do  tyłu  m o ż n a  

u z n a ć   za je d n o s tk ę  lek sy k aln ą.  N a stę p n ie   stw ierd za,  że  se m a n ty c z n a  n ie p o d z ie l­

n o ść   stałeg o   z w ią z k u   fra z e o lo g icz n e g o   w z g lę d e m  je g o   k o m p o n e n tó w   d ecy d u je 

o  ró ż n ic y  m ię d z y  p le o n a z m e m   a  frazeo lo g izm em .  C zęsto   z d a rz a   się,  że  frazeo lo - 

g iz m  p o w sta je   z  re g u la rn y c h  p o łą c z e ń  sk ła d n io w y c h  n a  d ro d ze le k sy k a liz acji.

R o z d z ia ł  trz e c i  z a w ie ra   ty p o lo g ię  p le o n a z m ó w   i  c h a ra k te ry z u je  je j  p o s z c z e ­

g ó ln e   ty p y   i  po d ty p y .  P le o n a z m y   o p isy w a n e   s ą  w e d łu g   k ry te riu m   se m a n ty c z n e ­

go  i  p ra g m a ty c z n eg o .  A u to rk a   w y ró ż n ia   trz y   g ru p y   p le o n a z m ó w   o  w a rto śc i 

p ra g m a ty c z n o -k o m u n ik a c y jn e j:  p re c y z u ją ce j,  w z m a c n ia jąc e j  i  e k sp lik u jącej.  D o 

g ru p y   p ierw szej  z a lic z y ła   p le o n a z m y   w e k to ro w e ,  k w a n ty ta ty w n e ,  sp o so b o w e, 

te m p o ra ln e   i  lo k a ty w n e ,  w ła śc iw o śc io w e ,  e k stre m iz u ją c e   i  w z a je m n o śc i ow e 

(k o eg z y ste n c jaln e ).  P le o n a z m y   w e k to ro w e   c e ch u je   re d u p lik a c ja   se m u   w y m ia ­

ró w  p rz e strz e n n y c h :  w e rty k a ln e g o   z  o p o z y c ją  G Ó R A -D Ó Ł ,  n p .:  P o d n ió s ł g ło w ę  do g ó r y   albo h o ry z o n ta ln e g o   z   o p o z y c ją  P R Z Ó D -T Y Ł .  W  p le o n a z m a c h  k w a n ty - 

ta ty w n y c h   re d u p lik o w a n a  je s t  ce c h a   ilo śc i  lub  w ie lo k ro tn o śc i,  np.:  d w ó ch   b liz- nia kó w . P le o n a z m y   sp o so b o w e  o k reślić m o ż n a  ja k o   p leo n azm y ,  k tó ry c h  h ip o n im

5  M.  Kamińska:  Wybrane  zagadnienia polszczyzny familijnej Łodzi  (powtórzenia).  [W:]  Regio­nalizmy  w języku familijnym  (Zbiór studiów).  Pod red.  K.  Handke.  Wrocław  1991,  s.  26.

6  J.  Zyndroń:  Redundancja językowa  w  tekstach popularnonaukowych  i  materiałach  glottody- daktycznych.  „Przegląd Glottodydaktyczny”  1993.  T.  XII,  s.  28.

7  A.  Bogusławski:  O  zasadach  rejestracji jednostek języka.  „Poradnik  Językowy”  1976,  z.  8, 

s.  360.Recenzje, omówienia, sprawozdania

135


c h a ra k te ry z u je   sp o só b   w y k o n y w a n ia   teg o ,  co  d e n o tu je  je g o   h ip e ro n im ,  np.:  iść 

p ie s z o .  P le o n a z m y  te m p o ra ln e   i lo k a ty w n e  w y ró ż n ia   sp o śró d  p o z o sta ły c h  re la c ja  

sem an ty c zn a:  fa k u lta ty w n o ść  h ip e ro n im u  -   o b lig a to ry jn o ść  h ip o n im u .  H ip ero n i- 

m a m i  p le o n a z m ó w   te m p o ra ln y c h   s ą   np.:  dzień,  m iesią c,  lo k a ty w n y c h   z  k olei: 

góry,  m ia sto   itp.  D o  p le o n a z m ó w  w ła śc iw o śc io w y c h  z a lic z a   się  p le o n a z m y   atry- 

b u ty w n e   i  re lacy jn e.  W   p rz y p a d k u   ty c h   p ie rw sz y c h   p o d rz ę d n ik   p re c y z u je   z n a ­

cz en ie   cz ło n u   n a d rz ę d n e g o ,  n p .:  w ie lk i  o lb rzy m .  D alej  a u to rk a   p isz e   o  dużej 

re la ty w n o śc i  k a te g o rii  p le o n a z m u .  R e d u n d a n c ja   se m a n ty c z n a   n ie  j e s t  w a rto ś c ią  

trw a łą   d la  danej  sy n tag m y ,  ale  z a le ż n ą   o d   k o n tek stu .  D la te g o   tzw .  p le o n a z m o m  

k o n te k sto w y m ,  np.  m ło d a   d zie w c zy n a ,  g d zie  d en o ta c ja   le k se m u   d zie w c zy n a   o d ­

n o si  się  n ie ty lk o   do  m ło d ej  k o b iety ,  ale  i  sy m p a tii  (b y w a,  że w  sta rsz y m  w iek u ), 

p rz e c iw sta w ia   o n a p le o n a z m y  a b so lu tn e,  n p .:  za sp a  śn ieżn a .  P o w sz e c h n o ść   u ży ć 

p le o n a z m ó w   re la c y jn y c h   ty p u  p r z e jś c ie  p ie s z e   d o w o d z i  k o m u n ik a c y jn e j  p o trz e ­

b y   re d u n d a n c ji.  U z a sa d n ia   to  p o trz e b a   o d ró ż n ie n ia   m o ż liw y c h   u ż y ć ,  np.:  p r z e j­ś c ie   g ra n ic zn e .  Po  p le o n a z m a c h   w ła śc iw o śc io w y c h   o m ó w io n e   z o sta ły   p le o n a ­

z m y   e k stre m iz u ją ce .  M a   tu  m ie jsc e   re d u p lik a c ja   z n a c z en ia   w y ra z u   o k reślan eg o , 

tw o rz o n a  je s t  sy n ta g m a   w sk a z u ją c a   g ra n ic z n y   p rz e ja w   danej  cechy,  np.:  w y g a ­

s n ą ć   z u p e łn ie .  W   p rz y p a d k u   p le o n a z m ó w   w z a je m n o śc io w y c h   p o d rz ę d n ik   p o d ­

k re ś la   d o d a tk o w o   w z a je m n o ś ć   lu b   w s p ó łw y k o n a ln o ś ć   c z y n n o śc i  lu b   stan u , 

np.:  w za je m n a   w sp ó łp ra ca .

D o  d ru g iej  g ru p y   p leo n a zm ó w ,  p le o n a z m ó w   o  w a rto śc i  p ra g m a ty c z n o -k o - 

m u n ik a c y jn e j  w z a m c n ia jąc e j  z a lic z y ła   au to rk a   p le o n a z m y   o cen iające,  g rad acy j- 

n e   i  in d y w id u a liz u ją c e .  P ie rw sz e   z n ic h  to   k o n stru k c je   z n a d w y ż k ą  se m a n ty c z n ą  

w a rto śc iu ją c ą,  np.  d o b ry  fa c h o w ie c .  P le o n a z m y   g ra d a c y jn e   w y ra ż a ją   in te n sy w ­

n o ść   c e c h y  w y ra z u  n a d rz ę d n e g o ,  np.:  m o cn o   u b ó stw ia ć .  P le o n a z m y  in d y w id u a li­

z u ją c e   p o w sta ły   z  lu d zk iej  p o trz e b y   a k c e n to w a n ia   sw ojej  je d n o s tk o  w o śc i,  np.: 

m ó j w ła sn y  p o m y s ł.

G ru p ę   tr z e c ią   s ta n o w ią   p le o n a z m y   o  w a rto śc i  p ra g m a ty c z n o -k o m u n ik a c y j- 

nej  ek sp lik u jącej:  en te ty c z n e   (w y ra z   o k re śla ją c y   w y ja śn ia   z n a c z en ie   sy n c h ro ­

n ic z n ie   o b ceg o   n a d rz ę d n ik a ,  np.:  d e m o k ra c ja   lu d o w a ),  p ro te ty c z n e   (z a w ie ra ją  

ro d z im y   n a d rz ę d n ik   i  o b cy   p o d rz ę d n ik ,  n p .:  le k a rz  m e d y c y n y)  i  d u o tety czn e 

(z w ią z k i  z  w y ra z a m i  o b c y m i  w   n a d rz ę d n ik u   i  p o d rz ę d n ik u ,  n p .:  d e g re n g o la d a  m o ra ln a ).  C zęść  p le o n a z m ó w   o  fu n k c ji  ek sp lik u jącej  ch a ra k te ry z u je   się   red u - 

p lik a c ją   u ta jo n ą .  D o p ie ro   e ty m o lo g ia   c z ło n u   o b ce g o   w sk a z u je   n a   o b e c n o ść  

p o w tó rz o n y c h   sem ów .  P o łą c z e n ia   ta k ie   n a z y w a   au to rk a   p le o n a z m a m i  e ty m o lo ­

gicznym i.

R o z d z ia ł  cz w a rty   cz ęści  p ierw szej  n o si  ty tu ł:  W  p o s z u k iw a n iu   k o m u n ik a c y j­

n ych   u n iw ersa lió w .  M ię d zy k u ltu ro w e   a sp e k ty   p le o n a zm u .  A u to rk a   chce  w   n im  

zn a le ź ć   o d p o w ie d ź   n a   p y ta n ie ,  c z y   p le o n a z m y   w   trz e c h  ję z y k a c h :  p o lsk im ,  a n ­

g ie lsk im   i  fra n c u sk im   łą c z ą  ja k ie ś   zw ią zk i?  C z y   te   sam e  c e c h y   se m a n ty c z n e   s ą  

re d u p lik o w a n e   i  czy   m o ż n a   in te rp re to w a ć   p le o n a z m y  p o n a d k u ltu ro w o ?   N a   p o d ­
136

Recenzje, omówienia, sprawozdania

staw ie   in te rn e to w y c h   list  p le o n a z m ó w   fra n c u sk ic h   i  a n g ielsk ich ,  k tó re   au to rk a 

p o ró w n a ła   z  p le o n a z m a m i  ro d z im y m i  u s ta liła   n a stę p u ją c e   ty p y   p le o n a z m ó w  

m ię d z y k u ltu ro w y ch :

1. 


descend down -  descendre en bas -  zejść na dół:  pleonazmy (dalej:  p.) wektorowe;

2. 


collborate  together  -   collaborer  ensemble  -   współpracować  razem:  p.  wzajem- 

nościowe;

3. 

fin a l end -  le but fin a l -  ostateczny koniec:  p.  ekstremizujące;

4. 


repeat again -  redemander de nouveau -  pow tórzyć znowu:  p.  kwantytatywne;

5. 


postpone  until  later  -   différer  a  une  date  ultérieure  -   przełożyć  na  później: 

p.  temporalne;

6. 

go  on fo o t -  marcher a p ie d  -  iść pieszo:  p.  sposobowe;

7. 


see with  o ne’s own  eyes -  voir de mes propres yeux -  zobaczyć coś na własne oczy:

p.  indywidualizujące;

8. 

cold ice -  une dune de sable -  zaspa śnieżna:  p.  właściwościowe;

9. 


foreign imports -  importer de l ’étranger -  importować z zagranicy:  p. eksplikujące;

10.  more easier -  le moindre p etit -  bardziej łatwiejszy:  p.  gradacyjne;

11. 

number P IN  -  numer NIP: plazmotwórcze  skróty i skrótowce;

12.  sortir dehors -  wyjść na zewnątrz:  p.  lokatywne.

R o z d z ia ł  p ią ty   o p isu je  p le o n a z m   w   św ia d o m o śc i ję z y k o w e j  w sp ó łc z e sn y c h  

P olaków .  W e  w p ro w a d z e n iu   au to rk a   o m a w ia   fra z e m aty c z n o ść ,  k o n te k sto w o ść  

p leo n azm ó w ,  p le o n a z m  ja k o   e k sp o n e n t  stylu,  ale  n a jp ie rw   z ap y tu je,  cz y   to   z ja ­

w isk o   je s t  u trw a le n ie m   te k sto w y m ,  czy   o k a z jo n a liz m e m ?   A b y   to   sp raw d zić, 

zo sta ł p rz e p ro w a d z o n y  te s t u z u p e łn ie n ia ,  g d z ie  zb ad a n o   p le o n a sty c z n e   sk o ja rz e ­

nia.  W   o d n ie sie n iu   do  fra z e m aty c z n o śc i  p le o n a z m ó w   w y ró ż n iła   au to rk a ,  b io rą c  

za p o d sta w ę  k ry te riu m  ró ż n e g o   sto p n ia   fre k w e n c ji te k sto w e j:  1.  fra z e m y  p leo n a- 

sty czn e (o   n ajw y ż sz e j  o d tw a rz a ln o śc i) i 2.  p le o n a z m y  iz o lo w a n e   (rz a d k ie  w y s tą ­

p ie n ia ).  Je śli  ch o d z i  o  k o n te k sto w o ść   p leo n a zm ó w ,  to  au to rk a   p rz y ta c z a   w y p o ­

w ie d ź   W.  C h le b d y 8,  k tó ry   m ó w i  o  trz e c h   ro d z a ja c h   k o n te k stó w :  tre śc io w y m , 

sp o łe c z n y m   i  fizy c zn y m .  K.  P isa rk o w a 9  u w a ż a   zaś,  że  o p is  fa k tó w  ję z y k o w y c h  

n a le ż a ło b y  k a ż d o ra z o w o   o d n ieść  do  sy tu acji,  w  ja k ie j  z a c h o d z i  ak t k o m u n ik a c ji. 

A b y   z b a d a ć   ś w ia d o m o ść   s ty lo w o -s y tu a c y jn ą   p le o n a z m ó w   h ip e ro n im ic z n y c h  

p rz e p ro w a d zo n o   a n k ietę,  w   k tó rej  p o d a n o   w y p o w ie d z i  z  p le o n a z m a m i  i  p rz e ­

ciw sta w io n o  j e   w y p o w ie d z io m   n ie p le o n a sty c z n y m :  73  o so b y   ze  112  a n k ie to w a ­

n y c h  z a u w aż y ły  z ró żn ico w an ie  sty lo w e lub  sytuacyjne pleonazm ów .  D alej  auto rk a 

o pisuje  p le o n azm  ja k o   ek sp o n en t  stylu.  P isze,  że  w b re w   p o zo ro m   p le o n a z m   w y ­

stęp u je  w e   w sz y stk ic h   sty lach .  W   z w ią z k u   z  p o w y ż sz y m   w y lic z a   n astę p u ją c e  

p leo n a zm y :  p o to c z n e ,  te   z  n ich ,  k tó re   n a le ż ą   do  p le o n a z m ó w   sk o d y fik o w a n y c h  

(s ło w n ik o w y c h ),  n a z y w a   p le o n a z m a m i  o  z a s ię g u   p o n a d s ty lo w y m ,  p o n a d to  

p le o n a z m y  sty lu   o fic jaln eg o ,  n a u k o w e g o   i  arty sty czn eg o .

8 W.  Chlebda: Elementy frazematyki.  Wprowadzenie do frazeologii nadawcy.  Opole  1991,  s.  19.

9  K.  Pisarkowa:  Zdanie  mówione  a  rola  kontekstu.  [W:]  Studia  nad składnią polszczyzny  mó­

wionej.  Pod red.  T.  Skubalanki.  Wrocław  1978,  s.7.Recenzje, omówienia, sprawozdania

137


P isz ą c   w   dalszej  czę śc i  ro z d z ia łu   p ią te g o   o  p rz y c z y n a c h   p o w sta w a n ia   ple- 

o nazm ów ,  w y m ie n ia   w p ły w   p ro c e só w   le k sy k a liz a c y jn y c h ,  o p isu je  ż y c ie   e ty m o ­

lo g ic z n e   w y ra z ó w  i  k w e s tię  w y p e łn ia n ia  m o d e lu   sy n tak ty czn eg o .  N a  k o ń c u  ro z ­

d z ia łu   o c e n ia   p le o n a z m   p rz e z   p ry z m a t  k o g n ity w iz m u .  D o c h o d z i  m .in .  do 

w n io sk u ,  że ro z m y te   g ra n ic e  p o ję ć  n a tu ra ln y c h  (n a z w   ab stra k c y jn y c h )  p o w o d u ją  

p o w sta w a n ie   w ie lu   p le o n a zm ó w .  P o n ad to   p le o n a z m   o d z w ie rc ie d la   n ie k tó re   m e ­

c h a n iz m y  k o g n ity w n e , ja k  np.  p ro to ty p o w a   o rg a n iz a c ja  k ateg o rii.

W   z a k o ń c z e n iu   k sią ż k i  au to rk a   stw ierd z a,  że  ce le m   p rz e d sta w io n e j  an alizy  

m ia ło   b y ć   z a p re z en to w a n ie   p rz y d a tn o śc i  k o m u n ik a c y jn e j  p leo n azm ó w .  W y raża 

n a d z ie ję ,  że  je j  p ra c a   p rz y c z y n i  się   do  z m ia n y   o c en y   te g o   d o tąd   n e g a ty w n ie  

p o strz e g a n e g o   zjaw isk a.

D ru g ą   część  k sią ż k i  sta n o w i  S ło w n ik   p le o n a z m ó w   p o ls k ic h   p o p rz e d z o n y  

w stę p e m   o p isu ją c y m   je g o   b u d o w ę ,  dalej  p o d a n e   s ą   ź ró d ła   i  ic h   ozn aczen ia. 

H a sła   w   sło w n ik u   u m ie sz c z o n e   s ą   w e d łu g   n a stę p u ją c e g o   p o rząd k u :  n a jp ie rw  

p o d a n a  je s t  w a rto ść   p ra g m a ty c z n o -k o m u n ik a c y jn a ,  po  niej  z n a c z en ie   c e c h y   re- 

d u p lik o w an ej,  n a stę p n ie   h a sła   u ło ż o n e   alfa b e ty c zn ie   w e d łu g   w y ra z u   n a d rz ę d n e ­

go.  A rty k u ł  h a sło w y   sk ład a   się   z  p le o n a z m u ,  p o d   k tó ry m   z d e fin io w a n e   zo stało  

z n a c z en ie  je g o   c z ło n u  k o n sty tu ty w n e g o .  Po  d e fin ic ji  p o ch o d z ą c ej  ze  sło w n ik ó w  

ję z y k a   p o lsk ie g o   p o d a n o ,  u ż y w a ją c   z n a k u   „ + ” ,  w y ra z   re d u p lik u ją c y   zn aczen ie. 

N a to m ia st  p o   p le o n a z m a c h   o  w a rto śc i  e k sp lik u jącej  z a m ie sz c zo n o   w   n a w ia sie  

k w a d ra to w y m  zn a c z en ie   e ty m o lo g ic z n e  w y ra z u   o b ceg o  w y stę p u ją c e g o   w  d an y m  

p leo n azm ie.

A g n ie sz k a   M a ło c h a -K ru p a   w   sw ej  k sią ż c e   n ie   ty lk o   w y d o b y w a   z  cien ia 

zja w isk o  p le o n a z m u ,  ale  i p re z e n tu je   św ieże  sp o jrz e n ie  n a  to   z ag a d n ien ie.  W  p o ­

sz u k iw a n iu   je g o   m ię d z y k u ltu ro w y c h   a sp e k tó w   p rz y g lą d a   się   re la c jo m   m ię d z y  

p le o n a z m a m i  w  ję z y k u   p o lsk im ,  a n g ie lsk im   i  fran cu sk im .  N a   g ru n c ie   p o lsk im  

a n aliz u je  w y stę p o w a n ie   re d u n d a n c ji  n a   p o d sta w ie  ję z y k a   m ło d y c h   lu d z i  k s z ta ł­

co n y c h   filo lo g ic zn ie .  A k tu a ln o ść   p rz e d sta w io n y c h   ro z w a ż a ń   m a n ife stu je   się  te ż  

w   sp o jrz e n iu  n a   p le o n a z m  w   św ie tle   b a d a ń   k o g n ity w isty c z n y c h .  P o n a d to   n a le ż y  

p o d k re ślić   sz c z e g ó ln ą   w a rto ść   sło w n ik a   p le o n a z m ó w   p o lsk ic h   z a m ie sz c zo n e g o  

w   drugiej  cz ęści  k siąż k i.  M y ślę,  że   ta   d o g łę b n a   i  w ie lo stro n n a   a n a liz a   p leo n a- 

z m ó w   i  p ły n ą c e   z  niej  w n io sk i  p rz y c z y n ią   się   w   d u ży m   sto p n iu   do  w y ja śn ie n ia  k w e stii  sto so w a n ia  p le o n a z m ó w  w  k o m u n ik a c ji ję z y k o w e j.

M a rze n a   G uz


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə