Stanovení na ise modulechYüklə 445 b.
tarix02.03.2018
ölçüsü445 b.
#28710


Stanovení na ISE modulech

 • Stanovení na ISE modulech

 • Společné stanovení

 • Tři ISE elektrody, jedna referenční (argentchloridová elektroda )

 • Měří se rozdíl potenciálu mezi IS elektrodou a referenční elektrodou

 • ISE elektroda měří aktivitu, přepočet na koncentraci pomocí aktivitního koeficientu

 • Nepřímá a přímá potenciometrie


Analýza vzorku značně naředěného (např. 30x) diluentem o vysoké iontové síle

 • Analýza vzorku značně naředěného (např. 30x) diluentem o vysoké iontové síle

 • Generovaný elektrický potenciál porovnáván s potenciálem standardních roztoků – korekce na teplotu nebo elektrické nestability

 • Koncentrace iontů se počítá podle Nerstovy rovniceVýsledky odpovídají měření plamenovou emisní spektrofotometrií

 • Výsledky odpovídají měření plamenovou emisní spektrofotometrií

 • Chyba způsobená přítomností proteinů a lipidů v plasmě (7%)

 • Naměřené hodnoty se počítají na celkový objem plasmy

 • Např. koncentrace 145 mmol Na+/l bude ve vodné fázi (počítáme-li 93% vodné fáze) ve skutečnosti 156 mmol Na+/l

 • Negativní chyba známa po řadu let

 • S miniaturizací elektrod - přímá metoda - neprosadila seJednotlivé ISE elektrody

 • Jednotlivé ISE elektrody

 • Elektrody integrované - integrovaná chipová technologie

 • Na basi tenkovrstvé ionoforové technologie (ionofory umožňují transport iontů přes membránu)

 • Makrocyklické ionofory - molekuly s dutinou, ve které jsou pevně vázané ionty - crown eteryDoporučená rutinní metoda: FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE direct, ISE indirect

 • Doporučená rutinní metoda: FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE direct, ISE indirect

 • Referenční metoda: ID-MS, FAES,

 • IC (navržená)

 • Hlavní extracelulární kationt – reprezentuje 90 % všech kationtů v plasmě

 • Hraje centrální roli v  distribuci vody

 • Výrazně se podílí na osmotickém tlaku v extracelulární tekutině • Referenční rozmezí:

 • S/P 136-145 mmol/l

 • moč dospělí 70-270 mmol/24 hod

 • děti do 1 roku 10-30 mmol/24 hodStanovení Na pomocí ISE:

 • Stanovení Na pomocí ISE:

 • skleněná sodíková elektroda

 • nebo crown éterový případně crown malonátový ionofor integrovaný do iontověselektivní plastové membrány (PVC, teflon)

 • Enzymatické stanovení Na (nedoporučuje se):

 • Metoda založena na aktivaci enzymu b-galoktosidasy ionty sodíku

 • Hydrolýza chromogenního substrátu 2 – nitrofenyl - b - D - galaktopyranosidu na galaktosu a 2-nitrofenol

 • Rychlost hydrolýzy se měří kineticky při 420 nm • Excitované atomy Na emitují spektra s ostrou čarou při 768 nm

 • Rutinně se již nepoužíváDoporučená rutinní metoda: FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE direct, ISE indirect

 • Doporučená rutinní metoda: FAES (s Li spektrálním pufrem), ISE direct, ISE indirect

 • Referenční metoda: ID-MS, FAES,

 • IC (navržená)

 • Hlavní intracelulární kationt - koncentrace v erytrocytech je 23x vyšší než v plasmě

 • Vysoká koncentrace uvnitř buňek zajištěna pomalou difuzí přes buněčnou membránu ven

 • Na+,K+ - ATPasová pumpa transportuje kalium do buněk proti koncentračnímu gradientu

 • Interference: Hemolýza zvyšuje hodnoty draslíku • Referenční rozmezí:

 • S/P 3,5-5,1 mmol/l

 • moč dospělí 25-125 mmol/24 hod

 • děti do 1 roku 15- 40 mmol/24 hodStanovení K pomocí ISE:

 • Stanovení K pomocí ISE:

 • PVC membrána, v ní zabudován valinomycin (na principu iontové výměny)

 • Stanovení K plamenovou emisní spektrofotometrií:

 • Excitované atomy K emitují spektra s ostrou čarou při 589 nm

 • Rutinně se nepoužívá

 • Enzymatické stanovení K:

 • Metoda založena na aktivaci vhodného enzymu ionty draslíku

 • Např. tryptofanasa se substrátem tryptofanem

 • Metoda není doporučenaDoporučená rutinní metoda: Coulometrie, ISE direct, ISE indirect

 • Doporučená rutinní metoda: Coulometrie, ISE direct, ISE indirect

 • Referenční metoda: Coulometrie

 • Hlavní extracelulární aniont - největší frakce anorganických aniontů v plasmě

 • Zásadní role v normální distribuci vody

 • Výrazný podíl na osmotickém tlaku v extracelulární tekutiněReferenční rozmezí:

 • Referenční rozmezí:

 • S/P 98-109 mmol/l

 • moč dospělí 110-250 mmol/24 hod

 • děti do 1 roku 3-10 mmol/24 hodStanovení Cl pomocí ISE:

 • Stanovení Cl pomocí ISE:

 • Polymerní membrána – v ní kvarterní amoniové soli

 • Např. trioktylpropylamonium chlorid dekanol

 • Membrána zajišťuje iontovou výměnu solí z membrány s chloridovými ionty

 • Některé firmy používají chloridovou elektrodu v pevné fázi (AgCl)

 • Coulometrie:

 • Stanovení chloridů založeno na generaci Ag+ ze stříbrné anody konstantní rychlostí (konst. proud)

 • Ionty stříbra reagují s chloridy  chlorid stříbrný

 • V bodě ekvivalence se generace stříbrných iontů zastaví

 • Obsah chloridů přímo úměrný času

 • Rutinně se nepoužívá • 2Cl- + Hg(SCN)2 HgCl2 + 2 SCN-

 • 3SCN- + Fe3+  Fe (SCN)3

 • červený thiokyanatan železitý se fotometruje

 • v současnosti se nedoporučuje • Stanovení v plné krvi

 • Provádí se na přístrojích na měření ABR pomocí ISE elektrod na Na, K a Cl v heparizovaných stříkačkách nebo kapiláráchDoporučená rutinní metoda:

 • Doporučená rutinní metoda:

 • FAAS, FAES, ISE direct, ISE indirect, fotometricky s o-kresolftalexonem, s arsenazo III

 • Referenční metoda: ID-MS, FAAS,

 • IC (navržená)Referenční rozmezí:

 • Referenční rozmezí:

 • Vápník celkový

 • S/P 2,15-2,55 mmol/l

 • moč M 2,4-7,5 mmol/24 hod

 • Ž 2,4-6,2 mmol/24 hod

 • Vápník ionizovaný

 • krev 1,12-1,32 mmol/lTři formy

 • Tři formy

 • ½ vázána na bílkoviny (80% na albumin, zbytek na globuliny)

 • 6% - ve formě komplexních sloučenin ( citrát, laktát, hydrogenuhličitan, fosfát).

 • necelá 1/2 vápník ionizovaný ( volný)

 • Fyziologicky aktivní pouze ionizovaný vápník

 • Jeho koncentraci reguloují hormony PTH a 1,25-dihydroxyvitamin D.

 • Stanovení ionizovaného kalcia se masově neprovádíFotometrické metody:

 • Fotometrické metody:

 • Stanovení s o-kresolftaleinkomplexonem:

 • Při pH 12 reagují vápenaté ionty s o-kresolftaleinkomplexonem

 • Vznik stabilního purpurového komplexu s abs. max. 600 nm

 • Magnesium maskováno s 8- hydroxychinolinem

 • Metoda citlivá na vzdušný CO2 - komínkyFotometrické metody:

 • Fotometrické metody:

 • Stanovení s arsenazo III:

 • Imidazolový pufr, pH 6

 • vápenaté ionty + arzenazo III  modrý komplex

 • činidlo má specifickou afinitu k vápníku (pH 6)

 • Stanovení s NM-BAPTA:

 • Vápenaté ionty + 5-nitro-5’-metyl-BAPTA (pH10)

 • komplex Ca-NM-BAPTA – ten reaguje s EDTA (pH7,3) komplex Ca-EDTA

 • Úbytek absorbance při 600 nm je úměrný koncentraci vápníku

 • Nová vysoce stabilní metoda RocheStanovení pomocí AAS:

 • Stanovení pomocí AAS:

 • Naředění (1:50) roztokem chloridu lantanitého nebo strontnatého v kyselém prostředí

 • Plamen acetylén-vzduch, Ca-lampa

 • Naředění podpoří disociaci  uvolnění z fosfátů, snížení viskozity

 • Stanovení se běžně neprovádíPomocí ISE na speciálním přístroji nebo přístroji na ABR

 • Pomocí ISE na speciálním přístroji nebo přístroji na ABR

 • Měří se rozdíl potenciálu mezi Ca ISE, resp. pH elektrodou a referenční elektrodou

 • Vydává se i výsledek přepočítaný na pH 7,4

 • ISE elektroda měří aktivitu – ta je přepočítávána na koncentraci pomocí aktivitního koeficientu

 • Kalibrátory musí mít stejnou iontovou sílu (koncentrace sodných a chloridových iontů)

 • Stanovení se provádí z plné krve odebrané do heparinizovaných stříkaček či kapilár • Fotometrické stanovení ze sbírané moče

 • Specifičtější stanovení pomocí AAS

 • Vzorek předem okyselit s HCl, rozpustit potenciální krystaly solí

 • U pacientů se sklonem ke zvýšené tvorbě krystalů (pro stanovení souboru litiázy) okyselit celý objem sbírané moče

 • AAS v některých laboratořích v moči rutinněDoporučená rutinní metoda: FAAS, enzymová UV metoda, fotometrické metody

 • Doporučená rutinní metoda: FAAS, enzymová UV metoda, fotometrické metody

 • Referenční metoda: FAAS, IC (navržená)

 • Stanovení v séru nebo v plasmě:

 • V séru nebo plasmě se magnesium vyskytuje ve třech formách. 55% hořečnatých iontů je volných, asi 30% je vázáno na bílkoviny, zejména na albumin a 15% - se vyskytuje ve formě komplexních sloučenin ( citrát, fosfát atd.).Referenční rozmezí:

 • Referenční rozmezí:

 • hořčík celkový

 • S/P 0,65-1,05 mmol/l

 • moč 3,0-5,0 mmol/24 hod

 • hořčík ionizovaný

 • krev 0,40-0,65 mmol/lFotometrické metody:

 • Fotometrické metody:

 • Stanovení s xylidylovou modří (magon):

 • Mg2+ + xylidylová modř v alkalickém prostředí

 • Vznik purpurové diazoniové soli,  abs. max. 600 nm

 • Ca2+ maskovány s EGTA (kyselina etylen glykol – bis(aminoetyl) tertraoctová)

 • Stanovení s Arzenazo:

 • Mg2+ reagují v alkalickém prostředí s chromogenem arzenazo

 • Vznik fialového komplexu,  abs. max. 570 nm

 • Interferenci vápníku zabráněno specifickým komplexotvorným činidlemFotometrické metody:

 • Fotometrické metody:

 • Stanovení s Chlorphfosphonazo III

 • Chlorophosphonazo III (CPZ III) reaguje s hořečnatými ionty za vzniku komplexu Mg-CPZ III.

 • Interferenci Ca 2+ zabraňuje EGTA ( ethylen bis(oxyethylennitrilo)tetra-octová

 • kyselina) - inhibuje vazbu vápníku na CPZ III

 • pH 7,5Stanovení s calmagitem:

 • Stanovení s calmagitem:

 • Fotometrické stanovení se provádí rovněž v alkalickém prostředí při 520 nm. Kalcium může být maskováno s EGTA.

 • Stanovení s AAS:

 • Stanovení ve provádí po naředění séra (1:50) roztokem chloridu lantanitého nebo strontnatého v kyselém prostředí. Tím se uvolní hořečnaté ionty z komplexů s fosfáty a proteiny. Dojde rovněž ke snížení viskozity. Ke stanovení se používá plamen acetylén-vzduch. V laboratořích klinické biochemie se běžně neprovádí.Volné magnesium - B:

 • Volné magnesium - B:

 • Stanovení s ISE – spec. přístroj nebo přístroj na ABR

 • (Nova Biomedical)

 • Krátká životnost (1 měsíc), nízká frekvence stanovení, finanční náročnost

 • Stanovení se provádí z plné krve odebrané do heparinizovaných stříkaček či kapilár

 • Stanovení Mg v moči:

 • Fotometrické stanovení ze sbírané moče

 • Specifičtější stanovení pomocí AAS

 • Vzorek předem okyselit s HCl, rozpustit potenciální krystaly solí

 • U pacientů se sklonem ke zvýšené tvorbě krystalů (pro stanovení souboru litiázy) okyselit celý objem sbírané moče

 • AAS v některých laboratořích v moči rutinněDoporučená rutinní metoda: UV molybdátová metoda

 • Doporučená rutinní metoda: UV molybdátová metoda

 • Referenční metoda: neexistuje (navrhovaná ID-MS, IC)

 • Stanovení v séru, plasmě a moči:

 • Poměr H2PO4- : HPO42- je v kyselém prostředí 1:1, při pH 7,4 1:4 a v alkalické oblasti 1:9

 • 10% fosfátů v séru vázáno na protein, 35% tvoří komplexy s natriem, kalciem a magnesiem, zbývajících 55% volných

 • V krvi anorganické i organické fosfáty

 • Stanovuje se fosfor anorganický, organické estery lokalizovány v buněčných elementechReferenční rozmezí:

 • Referenční rozmezí:

 • S/P dospělí 0,9-1,5 mmol/l

 • děti 1-2 roky 1,5-2,2 mmol/l

 • moč 13,0-42,0 mmol/24 hodStanovení P s molybdenanem amonným:

 • Stanovení P s molybdenanem amonným:

 • Prostředí kyseliny sírové

 • Vznik fosfomolybdátového komplexu (NH4)3[PO4(MoO3)12]

 • a) detekce při 340 nm

 • b) nebo následná reakce fosfomolybdátového komplexu s redukčním činidlem (kyselina aminonaftolsulfonová – nízká stabilita)  fosfomolybdenová modř - 650 nm

 • Stanovení P s molybdenanem a vanadičnanem amonným:

 • Kyselé prostředí

 • Vznik žluté kyseliny molybdátovanadátofosforečné

 • Analýza po vysrážení bílkovin ze supernatantu

 • Jinak  nadhodnocení anorganického fosforu (při reakci dochází k hydrolýze organických esterů)

 • Není vhodná k automatizaciDoporučená rutinní metoda: fotometrie s ferrozinem

 • Doporučená rutinní metoda: fotometrie s ferrozinem

 • Referenční metoda: neexistuje

 • Stanovení v séru nebo plasmě:

 • Fe3+ vázáno na transportní beta1-globulin apotransferin .

 • Měřená koncentrace železa odpovídá Fe3+ vázanému v sérovém transferinu, nezahrnuje železo obsažené v séru jako volný hemoglobin

 • Běžně Fe3+ obsazuje pouze jednu třetinu vazebných míst v transferinu

 • Navázaná část - saturace transferinuReferenční rozmezí:

 • Referenční rozmezí:

 • S/P M 10,6-28,3 umol/l

 • Ž 6,6-26,0 umol/lPo uvolnění z transferinu a po redukci na Fe2+ reakcí se skupinou –N= CH-HC=N

 • Po uvolnění z transferinu a po redukci na Fe2+ reakcí se skupinou –N= CH-HC=N

 • Tvorba barevných komplexů

 • Fotometrické stanovení

 •  Stanovení železa s ferrozinem:

 • Stanovení železa s ferrozinem:

 • Železo se uvolní z komplexu s transferinem přidáním citrátového pufru (pH<2)

 • Fe3+ redukováno kyselinou askorbovou na dvojmocné

 • Fe2+ s ferrozinem modrý komplex, abs. max. 570 nm

 • Stanovení železa s bathofenantrolinem:

 • V minulosti nejčastěji používána

 • Není však vhodná pro automatizaci (deproteinace),

 • pak se trojmocné železo s kyselinou thioglykolovou redukovalo na dvojmocné.

 • S bathofenantrolinem pak dává Fe2+ červený komplex.Interference:

 • Interference:

 • Při fotometrických stanoveních hemolýza zanedbatelný vliv

 • Větší vliv hemolýza při stanovení pomocí AAS

 • Stanovení v moči:

 • AAS

 • Provádí se zřídka

 • Nízká koncentrace železa v moči – nevhodné fotometrické metodyCelková a volná vazebná kapacita železa:

 • Celková a volná vazebná kapacita železa:

 • Celková vazebná kapacita železa (TIBC) je metoda, která se využívá k výpočtu saturace transferinu:

 • Koncentrace Fe v séru

 • Saturace transferinu (%) = ---------------------------- x 100

 • Konc. TIBC

 • V současnosti minimální použití

 • Výpočet saturace transferinu – provádí se z koncentrace

 • transferinu a železa

 • Koncentrace Fe v séru (umol/l)

 • Saturace transferinu (%) = -------------------------------- x 3,98 x100

 • Konc. Transferinu (g/l) • S/P celková vazebná kapacita

 • 45-75 umol/l

 • saturace transferinu železem

 • M 0,21-0,40

 • Ž 0,20-0,36V minulosti – nelze automatizovat

 • V minulosti – nelze automatizovat

 • Přídavek nadbytku roztoku chloridu želetitého - vysycení transferinu

 • Přidat pevný uhličitan hořečnatý – reaguje s přebytečným Fe

 • Směs se promíchá, po půl hodině odstředí

 • V supernatantu se stanoví koncentrace Fe odpovídající celkové vazebné kapacitě železa • Alkal. pufr, přídavek známé konc. Fe2+ v nadbytku.

 • Specifická vazba na transferin

 • Nezreagované Fe2+ stanoveny s ferrozinem

 • Rozdíl mezi koncentrací původně přidáváných Fe2+ a stanovenou koncentrací = volné vazebné kapacitě

 • Celková vazebná kapacita - součet volné vazebné kapacity a sérového železa • v organismu ve velmi nízkých koncentracích (μmol/l)

 • dostatečně citlivá metoda

 • v preanalytické fázi zabránit kontaminaci biologického vzorkuZINEK

  • ZINEK
 • Analyzovaný materiál: S, P, U

 • Stabilita: S 2 týdny (+4 °C), 1r (-20 °C )

 • Speciální preanalytické požadavky: zabránit kontaktu s gumou

 • Referenční rozmezí:

 • S,P 9,5 – 19,0 μmol/l

 • dU 3,0 – 9,0 μmol/24hMĚĎ

  • MĚĎ
 • Analyzovaný materiál: S, P, U

 • Stabilita: S 2 týdny (+4 °C), 1r (-20 °C )

 • Speciální preanalytické požadavky: obecná pravidla pro stopovou analýzu

 • Referenční rozmezí: S,P M 11,0-22,0 μmol/l

 • Ž 12,5-24,0 μmol/l

 • dU 0,2 – 0,9 μmol/24hSELEN

  • SELEN
 • Analyzovaný materiál: S, P, B

 • Stabilita: S 2 týdny (+4 °C), 1r (-20 °C )

 • Speciální preanalytické požadavky: obecná pravidla pro stopovou analýzu

 • Referenční rozmezí: S,P 0,8 – 1,2 μmol/l

 • dU 0,1 – 0,4 μmol/24hReferenční metoda: Neutronová aktivační analýza (NAA)

 • Referenční metoda: Neutronová aktivační analýza (NAA)

 • nedestruktivní

 • Doporučené metody:

 • ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE

 • - PLAMENOVÁ (FAAS)

 • - S ELEKTROTERMICKOU ATOMIZACÍ (ETA-AAS)

 • ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM (ICP-AES) a její modifikaceATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE S INDUKČNĚ

 • ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE S INDUKČNĚ

 • VÁZANÝM PLAZMATEM

 • výboj vzniká v proudu argonu – ten protéká plazmovou hlavicí v kruhové indukční cívce kde protéká vysokofrekvenční proud a vzniká elektromagnetické pole

 • teplota 5000° - 10000° K

 • dochází snadno k vypaření aerosolu vzorku, disociaci, atomizaci a excitaci atomů prvků

 • čarovou emisí excitovaných atomů a iontů je tvořeno záření

 • záření je monochromatizováno v mřížkovém spektrálním přístroji a detekováno

 • multiprvková analýzaYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə