T. C. Sağlik bakanliği görevde yükselme yönetmeliĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarYüklə 142,5 Kb.
tarix08.11.2018
ölçüsü142,5 Kb.
#79139


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 • Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sağlık Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.Kapsam: Madde 2-(1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

 • Kapsam: Madde 2-(1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.Dayanak

 • Madde 3-MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar

 • a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

 • b) Birim: 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,

 • c) Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,

 • ç) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

 • d) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine veya Yükseköğretim kurumlarından birine Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı,e) Hizmet Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

 • e) Hizmet Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

 • f) Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

 • g) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

 • ğ) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

 • h) Yönetmelik: Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,

 • ifade eder.Hizmet grupları

 • Hizmet grupları

 • MADDE 5 – (1) Hizmet gruplarında aşağıdaki unvanlar bulunur.

 • a) (Değişik:RG-21/02/2007-26441) Yönetim Hizmetleri Grubu;

 • 1) İl Sağlık Müdürü,

 • 2) İl Sağlık Müdür Yardımcısı,

 • 3) Baştabip,

 • 4) Baştabip Yardımcısı,

 • 5) Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü,

 • 6) Hastane Müdür Yardımcısı,

 • 7) Başhemşire,

 • 8) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi,

 • b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

 • 1) Hukuk Müşaviri,

 • 2) Raportör, • c) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;

 • 1) Uzman, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Strateji Geliştirme Uzmanı,

 • ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

 • 1) Çözümleyici,

 • d) İdari Hizmetler Grubu;

 • 1) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Sayman,

 • 2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Veznedar, Santral Memuru, Ambar Memuru, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

 • 3) Şoför,e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

 • e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

 • 1) Gassal, Terzi, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Berber, Bahçıvan, Kaloriferci, Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı,

 • (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

 • a) Tercüman, (Ek ibare:RG-21/02/2007-26441) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Tıbbi Teknolog, Mütercim, Kütüphaneci, Avukat, Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Öğretmen, (Değişik ibare:RG-21/02/2007-26441)Veteriner Hekim, Programcı, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Savaş Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire Yardımcısı, Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, İmam, İmam Hatip, Kaptan, Gemi Adamı, Kameraman.

 • Veteriner Hekim, Programcı, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Savaş Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire Yardımcısı, Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, İmam, İmam Hatip, Kaptan, Gemi Adamı, Kameraman.Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

 • Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

 • MADDE 6 – (Değişik:RG-21/02/2007-26441)

 • (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

 • a) İl Sağlık Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Tabip veya halk sağlığı uzmanı tercih edilmek kaydıyla uzman tabip olmak,

 • b) İdari ve mali işlerden sorumlu İl Müdür Yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,c) Diğer İl Müdür Yardımcılıkları için tabip veya halk sağlığı uzmanı tercih edilmek kaydıyla uzman tabip olmak,

 • c) Diğer İl Müdür Yardımcılıkları için tabip veya halk sağlığı uzmanı tercih edilmek kaydıyla uzman tabip olmak,

 • ç) Eğitim ve araştırma hastaneleri Baştabiplik kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Servis veya laboratuvar şefi olmak,

 • d) Özel dal hastanelerinin Baştabiplik kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) İlgili dal uzmanı olmak,

 • e) Diğer hastanelerin Baştabiplik kadrosuna atanabilmek için;1) Uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip olmak,

 • 1) Uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip olmak,

 • f) Baştabip Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Uzman tabip, tabip, eczacı veya diş tabibi olmak,

 • g) Başhemşirelik kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek lisesi mezunu olup, mesleklerinde en az 10 yıl çalışmış olmak,Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

 • Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

 • MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

 • a) 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

 • b) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

 • c) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

 • ç) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

 • gerekir.Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

 • Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

 • MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

 • a) Depo ve Tamirhane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Mühendislik fakültesinin; makine, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olanlar tercih edilmek kaydıyla, en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

 • b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, • 2) Bilgi işlem dairesinde bulunan Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; en az bir programlama dilini ve iki işletim sistemini iyi derecede bilmek,

 • 3) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürü, Sağlık Ocakları Şube Müdürü, Ana-Çocuk Sağlığı Şube Müdürü, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü, Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürü, Tıp Meslekleri ve Özel Tanı-Tedavi Şube Müdürü ve İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için; Tabip olmak,

 • 4) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Eczacılık Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Eczacı olmak,5) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Diş Tabibi olmak,

 • 5) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Diş Tabibi olmak,

 • 6) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Tabip, Gıda Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi olmak veya kimya, biyoloji fakültelerinden mezun olmak,

 • c) Hastane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak, • ç) Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına atanmak için;

 • 1) Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

 • d) Şef ve Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

 • 2) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için ayrıca Bakanlıkta en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışmış olmak,e) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

 • e) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

 • f) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

 • g) Strateji Geliştirme Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman ve Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezun olmak,

 • ğ) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

 • 2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

 • 3) En az bir programlama dili bilmek,

 • h) Ayniyat Saymanı, Sayman ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

 • ı) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az lise mezunu olmak,ı) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

 • ı) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az lise mezunu olmak,

 • 2) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

 • i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az lise mezunu olmak,2) En az (B) tip sürücü belgesine sahip olmak,

 • 2) En az (B) tip sürücü belgesine sahip olmak,

 • j) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

 • 2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

 • gerekir.Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

 • Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

 • MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • a) Avukat kadrosuna atanmak için;

 • 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

 • 2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

 • 3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,b) Öğretmen, mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, (Değişik ibare:RG-21/02/2007-26441) veteriner hekim, biyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, odyolog, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, (Ek ibare:RG-21/02/2007-26441) tıbbi teknolog, kütüphaneci, sağlık teknikeri, tekniker, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, hemşire yardımcısı, sıtma savaş memuru, teknisyen, teknik ressam, ressam, grafiker, kameraman, kaptan, gemi adamı, imam, imam hatip ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;

 • b) Öğretmen, mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, (Değişik ibare:RG-21/02/2007-26441) veteriner hekim, biyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, odyolog, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, (Ek ibare:RG-21/02/2007-26441) tıbbi teknolog, kütüphaneci, sağlık teknikeri, tekniker, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, hemşire yardımcısı, sıtma savaş memuru, teknisyen, teknik ressam, ressam, grafiker, kameraman, kaptan, gemi adamı, imam, imam hatip ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;

 • 1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

 • 2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

 • c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

 • 2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

 • 3) En az bir programlama dili bilmek,

 • 4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

 • ç) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;

 • 1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,(2)  (Ek:RG-21/02/2007-26441) Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile yapılır.

 • (2)  (Ek:RG-21/02/2007-26441) Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile yapılır.Atama esasları

 • Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre 3 ay içinde sonuçlandırılır. Başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Bunun eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

 • (2) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.(3) Atamaları yapılanlardan süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile atanma isteminden vazgeçenlerin, atamaları iptal edilir ve aynı kadrolara tekrar atamaları yapılamaz. Bu durumda olanlar aynı unvan için açılan ilk görevde yükselme sınavına başvuramazlar.

 • (3) Atamaları yapılanlardan süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile atanma isteminden vazgeçenlerin, atamaları iptal edilir ve aynı kadrolara tekrar atamaları yapılamaz. Bu durumda olanlar aynı unvan için açılan ilk görevde yükselme sınavına başvuramazlar.

 • (4) Ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılabilir.

 • (5) Ataması yapılanlara, tebliğ edilmek üzere gönderilen atama onaylarının, idareye intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.Görevde yükselme eğitiminin duyurusu ve başvuru

 • Görevde yükselme eğitiminin duyurusu ve başvuru

 • MADDE 11 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Bakanlıkça duyurulur.(2) Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgiler, duyurunun yapılmasından önce ilgili birimlerce Genel Müdürlüğe bildirilir.

 • (2) Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgiler, duyurunun yapılmasından önce ilgili birimlerce Genel Müdürlüğe bildirilir.

 • (3) Eğitim duyurusu, eğitimin başlama tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir.

 • (4) Eğitime katılma başvuruları, personelin görev yaptığı il müdürlüğü tarafından eğitimi düzenleyen birime intikal ettirilir."Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimi

 • Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimi

 • MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, Ek 1’deki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya uyulmak ve Forma göre değerlendirilmek suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısın 3 katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

 • (2) Eğitime katılmaya hak kazandığı halde eğitime katılmayanların yerine sırasıyla hak eden diğer adaylar eğitime alınır.Görevde yükselme eğitimi

 • Görevde yükselme eğitimi

 • MADDE 13 – (1) Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler.

 • (2) Görevde yükselme eğitim programı, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bendinde yer alan ders konularında en az 30, (f) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir.(3) Eğitimler, Görevde Yükselme Sınav Kurulunun koordinatörlüğünde Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. Görevde yükselme eğitiminin programı ile eğitime alınacaklar ve eğitim görevlilerinin tespitine ilişkin onaylar Müsteşarlıktan alınır. Eğitim programının tamamına katılmak şarttır. Ancak zorunlu hallerde 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

 • (3) Eğitimler, Görevde Yükselme Sınav Kurulunun koordinatörlüğünde Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. Görevde yükselme eğitiminin programı ile eğitime alınacaklar ve eğitim görevlilerinin tespitine ilişkin onaylar Müsteşarlıktan alınır. Eğitim programının tamamına katılmak şarttır. Ancak zorunlu hallerde 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.Görevde yükselme eğitiminin konuları

 • Görevde yükselme eğitiminin konuları

 • MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

 • a) T.C. Anayasası;

 • 1) Genel esaslar,

 • 2) Temel hak ve ödevler,

 • 3) Devletin temel organları,

 • b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

 • c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

 • ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

 • d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

 • e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

 • f) Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri.

 • (2) Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.Genel esaslar

 • Genel esaslar

 • MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacak adayların, duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını ilanda belirtilen müracaat tarihi itibariyle taşımaları gerekir.

 • (2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınavın iş ve işlemlerin koordinasyonu Genel Müdürlükçe yürütülür.

 • (3) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu ve başvuru

 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu ve başvuru

 • MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, ilgili birimlerden alınan bilgiler üzerine Genel Müdürlükçe Bakanlıktan alınacak onayı müteakip ilan edilir. Atama yapılacak yerler sınav duyurusunda belirtilir.

 • (2) Yönetmelik kapsamında bulunan personel, farklı birimlere bağlı görevler için açılan sınavlara aynı birimdekiler gibi katılabilir ve sınavın açıldığı birimde çalışma şartı aranmaz.(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir.

 • (3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir.

 • (4) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz.

 • (5) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır. Ancak, ilan edilen boş kadro sayısını aşmamak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak suretiyle atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, bu Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

 • MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır. Ancak, ilan edilen boş kadro sayısını aşmamak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak suretiyle atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, bu Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

 • (2) Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılamayanlar bir sonraki sınav tarihine kadar başarı sırasına göre, ilan edilmiş bulunan kadrolarda boşalma olması halinde, boşalan kadrolara atanırlar.Sınav sonuçlarına itiraz

 • Sınav sonuçlarına itiraz

 • MADDE 21 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 10 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Genel Müdürlüğe yapılır. Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç 15 gün içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

 • Sınav belgelerinin saklanması

 • MADDE 22 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.Görev grupları arasında geçişler

 • Görev grupları arasında geçişler

 • MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

 • a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer alt görevlere atanmak mümkündür.

 • b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

 • c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.    TEŞEKKÜRLERYüklə 142,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə