Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdurYüklə 36,13 Kb.

tarix17.06.2018
ölçüsü36,13 Kb.


Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası  yüngül atletika fənni üçün nəzərdə 

tutulmuşdur

1

Psixi faktın prosessuallığının nəzərə çarpdırır: A)Psixi xaasə B)Psixi proses C)Psixi hal D)Psixi vəziyyət E)Psixi fəaliyyət

2

Psixi faktın sabitliyini ifadə edən termin: A)Psixi hadisələr B)Psixi proseslər C)İdrak proseslər D)Psixi xassələr E)Psixi Hallətlər

3

Heyvanların davranış formalarına aid olmayan bəndi seçin: A)İmpritinq B)Vərdiş C)İntellektual davranış D)İnistinq E)Tropizim

4

İçtimai şüurun əsas xüsusiyyətləri hansıdır? A)Müəyyən sosial qrup üçün səciyyəvi olan baxışlar,ideyanı əks etdirir B)İnsanın keçdiyi həyat yolunu əks 

etdirir C)İctimai və siyasi hadisələrin səbəbini içəri çıxarır D)Dialektik 

prosesdir E)Psixikanın ən yüksək səviyyəsini təşkil edir

5

Maddi əməliyyatların fikri əməliyyatlara çevrilməsi nə adlanır? A)Maskulinizasiya B)Appersepsiya C)İllüziya D)Motivasiya 

E)İnteriorizasiya

6

Fəaliyyətin müntəzəm surətdə icrası nə ilə nəticələnir? A)Hərəkətlər artomlaşır B)Xüsusi diqqət tələb edir C)Şüurun nəzarəti ilə həyata keçirilir 

D)Mümarisələri formalaşır E)İnteriorizasiya prosesi baş veir

7

Əks əlaqə prosesinin əsasını nə təşkil edir. A)Əks-afferentasiya B)Əks-artibusiya C)Əks təsir D)Qarşılıqlı münasibətlər E)Qarşılıqlı ünsiyyət

8

Şəxsiyyətin başlıca xassəsi hansıdır? A)İctimai münasibətlər B)Rəsmi münasibətlər C)Qeyri rəsmi münasibətlər D)Şəxsiyyətlərarası münasibətlər 

E)Şəxsi münasibətlər

9

Azərbaycanda ilk psixologiya laboratoriya nə zaman və kim tərəfindən yaardılmışdır: A)1936. Ə.Ə.Bayramov B)1970.Ə.Ə.Əlizadə 

C)1956.M.Həmzəyev D)1926.F.Ə.İbrahimbəyli E)1942. Ə.Qədirov

10

Freydizm cərəyanı nə zaman yaranmışdır? A)XIX əsrin 70-80-ci illəri B)XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri C)XVII əsrin sonu D)XVIII əsrin sonu,XIX 

əsrin əvvəli E)XX əsrin sonu

11

Psixologiyanın vəzifələrinə aid olmayan bəndi seçin: A)Psixi hadisələrin inkişafının dəyişilməsinin qanunlarını öyrənmək B)Psixi proses və xassələrin 

əsas xüsusiyyətlərini tədqiq edib onları idarəetmə yollarını müəyyənləşdirmək 

C)Materiyanın varlıq formalarını müəyyənləşdirmək D)Cəmiyyətin bütün 

üzvlərinin hərtərəfli inkişafı işinə xidmət etmək E)Obyektiv cəhətlə subyektiv 

cəhətlər arasındakı asılılığı öyrənmək

12

Psixologiyanın əsas prinsipləri: A)Determnizm,şüur və fəaliyyətin vəhdəti psixikanın fəaliyyətdə inkişafı, sistemlilik B)Determnizm,şüur və fəaliyyətin 

vəhdəti,psixikanın fəaliyyətdə inkişafı,humanizm,tarixilik,sistemlilik 

C)Tarixilik,elmilik D)ardıcıllıq və sistemlilik E)Əyanilik,tarixilikTest-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası  yüngül atletika fənni üçün nəzərdə 

tutulmuşdur

13

Dinamik stereotip dedikdə nə başa düşülür: A)Qıcıqlandırıcıların təsiri ilə baş beyin qabığında yaranmış şərti reflekslər sistemi B)Daha qüvvətli qıcığın 

təsiri yaranmış qüvvətli oyanma sahəsi C)Dominant oyanma sahəsi 

D)Analizatorların tamlığı E)Oyanma və ləngimənin qüvvəsi

14

Sinir proseslərinin yayılması və cəmləşməsinə təsir edən amillər: A)Qıcığın qüvvəsi,oyanma və ləngimə arasındakı nisbət B)Qıcığın kontraslığı 

C)Oynama və ləngimənin müvazinətliyi D)Oyanma və ləngimənin 

mütəhərrikliyi E)Dinamik stereotip əmələ gəlməsi

15

Sinir proseslərinin cəmləşməsi baş verir: A)Qıcıqlandırıcı çox qüvvətli olduqda B)Qıcıqlandırıcı çox zəif olduqda C)Qıcıqlandırıcı orta dərəcədə 

olduqda D)Əlavə maraqlar yarandıqda E)Yeniliklər baş verdikdə

16

Hiss üzvlərinin həssaslığı nədir? A)Qıcığın təsirini duymaq qabiliyyəti B)Ən zəif qıcığın təsirini duymaq qabiliyyəti C)Ən zəif fərq kəmiyyətini duymaq 

qabiliyyəti D)Rəngləri fərqləndirmə həssaslığı E)Oyanma və ləngimənin 

qüvvəsi

17

Psixi fəaliyyəti dinamik cəhətdən şəciyyələndirən xüsusiyyət hansıdır: A)Qabiliyyət B)Xarakter C)Temperament D)Ağlın keyfiyyətləri E)Ağlın 

çevikliyi

18

Biheviorizm cərəyanının əsas müddəası: A)İnsan davranışı şüursuz psixi qüvvələr tərəfindən idarə olunur B)Psixologiya şüuru deyil,davranışı öyrənən 

elmdir C)İnsan asosial varlıqdır D)İnsan davranışını "təmin olunmamış 

seksual həvəs" idarə edir E)İnsanı hisslərlə yaşayan varlıq kimi götürür

19

Ümumi metodologiya nədir? A)Fəlsəfi yanaşma,idrak üsulu B)Metodoloji prinsiplərin məcmusu C)Elmin tədqiq etdiyi real gerçəklik D)Gerçəkliyə 

yanaşma tərzi E)Obyektlərin tədqiq edilməsi

20

İntrospektiv psixologiyanın əsas müddəası: A)İnsanın şüuru özünümüşahidə, daxili görmə yolu ilə dərk oluna bilər

21

Psixoloji hadisələr maddi həyat vasitələri, ictimai münasibətlər, sosial həyat tərzi ilə müəyyən olunur fikri hansı prinsipin əsas müddəasıdır? A)Psixika 

fəaliyyətdə inkişafı B)Şüur və fəaliyyətin vəhdəti prinsipi C)Determinizm 

D)Tarixilik prinsipi E)Əyanilik prinsipi

22

Test,anket,sosiometriya,müsahibə metodları hansı qrupa daxildir: A)Modelləşdirmə B)Bioqrafik C)Riyazi-statislik D)Psixodiaqnostik E)Şərh 

metodları

23

Qrup və kollektivlərdə şəxsiyyətlərarası münasibətləri öyrənmək məqsədilə tətbiq edilən metod: A)Referenometriya B)Sosiometriya C)Test D)Ekizlər 

metodu E)Müsahibə

24

İnsanlar və qruplar arasındakı fərqləri və onların səbəb və nəticələrini öyrənir? A)Diferensial psixologiya B)Şəxsiyyət psixologiyası  C)Ünsiyyət 

psixologiyası D)Pedaqoji psixologiya E)Psixiatriya
Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası  yüngül atletika fənni üçün nəzərdə 

tutulmuşdur

25

Psixiatrın əsas üsulu hansıdır: A)Eksperiment B)Müşahidə C)Kliniki müşahidə D)Test E)Bioqrafik metod

26

Bioloji əlamətlərin daşıyıcısı kimdir? A)Şəxsiyyət B)Orqanizm C)Fərd D)Şəxs E)Fərdiyyət

27

Motiv,maraq,dünyagörüşü,əqidə,tələbat,ideal hansı psixoloji törəmənin tərkibinə daxildir? Şəxsiyyətin münasibətlər sistemi B)Şəxsiyyətin 

istiqamətləri C)İctimai fəallıq D)Motivlərin davamlı sistemi E)Fərdiyyət

28

Şəxsiyyətin inkişafı prosesini biolojiləşdirən nəzəriyyə hansıdır: A)Endogen B)Ekzogen C)Freydizm D)Psixi analiz E)Materializm

29

İnsanın konkret həyat şəraitindən asıllığını ifadə edir və aktivliyini şərtləndirir? A)Maraq B)Əqidə C)Dünyagörüşü D)İdeal E)Tələbat

30

Fəaliyyətin məzmunu nə ilə şərtlənir? A)Tələbatla B)Fəaliyyətin məqsədi ilə C)Fəaliyyətin vasitələri ilə D)Fəaliyyətin motivi ilə E)Fəaliyyətin növləri ilə

31

Təhriketmə və istiqamətləndrimə hansı psixoloji törəmənin funksiyası kimi meydana çıxır? A)Motivlərin B)Hisslərin C)Ünsiyyətin D)Diqqətin 

E)Fəaliyyətin

32

Dərk edilən cisim və hadisələrə, başqa insanlara,özünün rəftar və davranışına bəslədiyi münasibəti ifadə edən proses hnasıdır? A)Xarakter B)Hisslər 

C)Temperament D)İradə E)Ünsiyyət

33

Siqnal, tənzimetmə və kommunikativ funksiyaları var: A)Diqqətin B)Ünsiyyətin C)Hisslərin D)İradənin E)Duyğuların

34

Həyat fəaliyyətini yüksəldən, qüvvəsini artıran, fəaliyyətə təhrik edən hisslər hansıdır: A)Frustrasiya B)Affekt C)Estetik hisslər D)Əxlaqi hisslər E)Stenik 

hisslər


35

İnsanın hər hansı bir obyektə bəslədiyi müsbət və ya mənfi münasibət 

hisslərin hansı cəhətində ifadə olunur: A)Hisslərin funksiyaları B)Hisslərin 

keçirilmə formaları C)Hisslərin qütbülüyü D)Hisslərin xarici  ifadəsi E)Ali 

hisslər

36

İnsanın şüurunun, daxili düvvələrinin cəmləşməsində, müəyyən vahid məqsədə yönəlməsində əksini tapan hisslər hansıdır? A)Əhvan B)Affekt 

C)Stress D)Ehtiras E)Əxlaqi hisslər

37

İnsanın gözlənilmədən gərgin şəraitlə rastlaşarkən düşdüyü psixi vəziyyət: A)Frustrasiya B)Stress C)Ehtiras D)Hissi təlatüm E)Ruhi təlatüm

38

Gözlənilməz qeyri-adi ekstremal təsirlərə məruz qalarkən baş verən vəziyyət: A)Emosional stress B)Ehtiras C)Affekt D)Appersepsiya E)İllüziya

39

İnsanın idrak fəaliyyəti ilə əlaqədardır və ətraf aləmi daha dərindən və ətraflı dərk etməyə yönəldir: A)Əxlaqi  hisslər B)İntellektual hisslər C)İdrak 

motivləri D)Təlim motivləri E)Estetik hisslər
Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası  yüngül atletika fənni üçün nəzərdə 

tutulmuşdur

40

Birgə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində insanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və rabitələri nə ilə tənzim olunur: A)Sosial norma B)Sosail nəzarət C)Sosial 

persepsiya D)İnformasiya mübadiləsi E)Rol gözləmələri

41

Sosial normaların funksiyaları hansıdır: A)Tənzimetmə,qiymətləndirmə B)Tənzimetmə, nəzarət C)Tənzimetmə, ləngitmə D)Təhriketmə 

E)Kommunikativ

42

Sosial persepsiya nədir? A)Ünsiyyət prosesində insanların bir-birini qavraması B)İnsanlar arasında yaxın təsir C)İnsanlar arası qarşılıqlı 

münasibətlər D)Sosial normalara riayət etmək E)Sosial rol gözləmələr

43

Fizioqnomuk maskalardan nə məqsədlə istifadə edilir? A)Başqa insanları fəaliyyətə təhrik etmək B)İnsanın iradi gücünü müəyyənləşdirmək C)Başqa 

insanlarda yaxşı təəssürat yaratmaq D)Hisslərin "fikrin" rəyin gizlədilməsi 

E)Xarakterin üzə çıxarılması

44

Sosial persepsiya termini nə zaman və kim tərəfindən irəli sürülmüşdür? A)XX əsrin axırları, C.Moreno B)XX əsrin 40-cı illəri, C.Brunur C)XIX 

əsrin 70-80-ci illəri, H.Freyd D)XVIII əsrin 60-cı illəri, Heontyav E)XIV əsr, 

Svıqotski

45

İnsanın özünü başqasının yerinə qoyması, başqası ilə eyniləşdirməsi nə adlanır? A)Feminizasiya B)Maskulinizasiya C)Hiperbolizasiya 

D)Aqlyütinasiya E)İdentifikasiya

46

İnsanın özünü , daxili aləmini dərk etməsi; öz əməllərini adamlarla  münasibətini görmək bacarığı nə adlanır? A)Urbanizasiya B)İdentifikasiya 

C)Refleksiya  D)Kauzal atribusiya E)Appersepsiya

47

Kauzal atribusiya nədir? A)İnsanın öz əməllərini başqa adamlarla münasibətini görmək bacarığı B)İnsanın özünü başqalarının yerinə qoyması, 

özünü onunla eyniləşdirməsi C)İnsanın başqa adamların davranış və 

rəftarının səbəb və motivlərini şərh etməsi D)İnsanın öz fikir və rəylərini 

gözlətməsi E)İnsanın ətrafdakı adamlarda yaxşı təssürat yaratması

48

Yaxşı insan kimi tanıdığımız insanın sonralar nöqsanlarını görməmək, davranışını ilkin xoş təəssürat əsasında qiymətləndirmək nə adlanır? 

A)İdentifikasiya B)Kauzal atribusiya C)Sosial persepsiya D)Oreol effekti 

E)Yenilik effekti

49

Yenilik effektinin mahiyyətini nə təşkil edir? A)Tanımadığınız insan haqqında əldə edilən ilk informasiyaya əsaslanmaq B)Ətrafdakı insanların 

yaydıqları şayiələrə əsaslanmaq C)İnsanın özünü başqalarının yerinə qoyması 

D)Başqa bir insanı qiymətləndirərkən ilkin təəssüratlara əsaslanmaq E)Başqa 

bir insanı qiymətləndirərəkən yeni informasiyalara əsaslanmaq

50

Qavrayışın məzmun və istiqamətinin insanın təcrübəsindən, həyata münasibətindən, maraqlarından, yönümündən asılı olması nə adlanır? 

A)Frustrasiya B)Sinesteziya C)Appersepsiya D)Frustrasiya E)Aksenlləşdirmə: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
Tarix -> "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə