Toshkent pediatriya tibbiyot institutiYüklə 2,97 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə112/182
tarix14.04.2022
ölçüsü2,97 Mb.
#85436
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   182
umumiy va xususiy sitologiya

NERV  OXIRLARI.
  Har  bir  nerv  tolasining  oxirida  uchraydigan 
maxsus  tuzilmani  nerv  oxiri  deyiladi.  Funksional  jixatdan  nerv  oxirlari 
sezuvchi  (retseptor),  harakatlantiruvchi  (effekttor)  nerv  oxirlariga 
bo‘linadi.  Retseptorlar  nerv  oxirlarining  qabul  qiluvchi  qismi  bo‘lsa, 


 
102 
effektorlar qo‘zg‘alishini ichki a'zolarga yetkazuvchi qismdir. Uchinchi 
xil nerv oxiri tuzilmalariga sinapslar deyiladi. Ular bir neyronni ikkinchi 
neyron bilan bog‘layda va neyronlararo sinapslar deyiladi.  
Sinapslar  bir  necha  xil  bo‘ladi.  Neyronlar  orasida  eng  ko‘p  uch 
turdagi sinapslar:  
1. 
Akso-somatik-bir  neyronning  aksoni  bilan,  ikkinchi  neyronning 
tanasi o‘rtasida; 
2. 
Akso-dendritik-bir 
neyronlarining 
aksoni 
bilan, 
ikkinchi 
neyronning dendriti o‘rtasida; 
3. 
Akso-aksonal  sinapslar  –  bu  ikkita  akson  orasida  bo‘ladi.  Lekin 
ikki  neyrit  tanasi  orasida,  bir  –  biriga  yaqin  yotuvchi  dendritlar  va 
neyrotsitlar tanalari o‘rtasida ham sinapslar mavjud.  
Sinapslar  presinaptik,  oraliq  va  postsinaptik  zonalarni  o‘z  ichiga 
oladi;  presinaptik  zonada  sinaptik  pufakchalar  bo‘ladi.  Sinaptik 
pufakchalarda  mediatorlar  joylashadi.  Neyrotsit  o‘ziga  xos  mediator 
ishlab  chiqaradi.  Shunga  qarab,  sinapslarni  xolinergik  (atsetiloxolin 
ajratuvchi),  adrenergik  (katexolamin  ajratuvchi),  serotoninnergik 
(serotonin  ajratuvchi),  peptidergik  (peptid  va  aminokislota  ajratuvchi) 
xillari  mavjud.  Mediatorlar  kichik  molekulyar  va  oson  so‘riluvchi 
moddalar bo‘ladi.  
Presinaptik qismda 40-dan 90 nm kattalikdagi sinaptik pufakchalar 
va  mayda  mitoxondriylar  to‘planadi.  Sinaps  va  undagi  siklik 
o‘zgarishlar sinapslar orqali impulslar bir neyrondan ikkinchi neyronga 
yoki ichki a'zoga o‘tadi. 
33-rasm. (U.R.Nabak va boshqalar) 1.nerv tolalari II. sinaps III.Pre 
sinaptik  qism,  1.  mayda  naychalar  2.  mielin  parda  3.  sinaptik  pufakcha 
hosil  bo‘lishi  4.  sinaptik  pufakcha  membranasining  hosil  bo‘lishi  5. 
sinaptik  yoriq  6.  possinaptik  membrana  7.  sinaptik  pufakdagi 
mediatorning  sinaptik  yoriqqa  chiqishi  8.  sinaptik  pufakcha  9. 
mitoxondriylar.   
Tigroid  yoki  xromatofil  modda  birinchi  marta  Nisel  tomonidan 
1889  yilda  aniqlangan.  yerug‘lik  mikroskopi  ostida  u  chegaralari  aniq 
ko‘rinmaydigan  tuzilmalar  bo‘lib,  nerv  xujayrasining  sitoplazmasi  va 
dendritlarida  joylashadi.  Neyritlarda  esa  bu  modda  bo‘lmaydi.  Uning 
tuzilishi, shakli va joylashishi barcha xujayralarda bir xil emas. Masalan, 
orqa  miyaning  motor  hujayralarida  xromatofil  modda  yirik  noto‘g‘ri 
shaklda va yadroning atrofida zichroq, sitoplazmaning chetki qismlarida 
esa  odatda  maydaroq  va  siyrakroq  joylashadi.  Spinal  gangliyning 
sezuvchi hujayralarida u changsimon donachalar holatida, vegetativ nerv 
sistemasinint  ko‘pgina  tugunlarida  esa  mayda  donachalar  shaklida 
bo‘ladi.  


 
103 
Xromatofil modda elektron mikroskop ostida sitoplazmaning erkin 
ribasomalar  va  donador  endonlazmatik  to‘r  ko‘p  joylashgan  sohasiga 
to‘g‘ri  keladi.  Agar  RNK  oksil  sintezida  faol  ishtirok  etishini  nazarga 
olsak,  xromatofil  modda  neyronlarniig  maxsus  vazifasi  uchun  zarur 
bo‘lgan  oqsillarni  aktiv  sintez  qiladi  deb  hisoblash  mumkin.  Shunday 
qilib, xromatofil modda ribosomalar va donador endoplazmatik to‘rning 
yorug‘lik mikroskopida ko‘rinshidir.  
Xromatofil  moddaning  miqdori  va  tuzilishi  hamma  vaqt 
hujayraning  funksional  holati  bilan  uzviy  bog‘liq  bo‘lib,  doimo  bir  xil 
bo‘lmaydi.  Haddan  ortiq  zo‘riqqanda  (stress  xolatida),  davomli  nerv 
qo‘zg‘alishida  yoki  ba'zi  bir  shikastlanishlarda  (nerv  o‘simtalarining 
kesilishida), kislorodning yetishmasligi, zaharlanish kabilarda bu modda 
avval  dendritlarda,  so‘ngra  yadro  atrofida  (perikarionda)  erib  ketadi  va 
yo‘qoladi.  Xromatofil  moddaning  erib  ketishiga  xromatoliz  (tigroliz) 
deyiladi.  Neytronlar  normal  holatga  o‘gganda  xromatofil  moddalarning 
qayta tiklanishi ro‘y beradi.  
Nerv  hujayrasiiing  sitoplazmasida  ko‘p  sonli  mitoxondriyalar 
bo‘lib,  ular  aksonning  chiqish  joyida,  retseptorlar  va  neyronlararo 
sinapslar  sohasida  ko‘proq  joylashgan.  Yadroga  yaqin  sohada  kuchli 
rivojlangan  Gol'dji  kompleksi  elementlari  aniqlanadi.  U  ayniqsa  miya 
po‘stlog‘ining  harakatlantiruvchi  hujayralarida,  orqa  miyani  oldingi 
shoxlari va spinal gangliy hujayralarida kuchli rivojlangan.  
Asab  hujayrasining  sitoplazmasida  ko‘p  sonli  mitoxondriyalar 
bo‘lib,  ular  aksonni  chiqish  joyida  va  neyronlararo  sinapslar  sohasida 
ko‘proq  joylashadi.  Yadroga  yaqin  sohada  kuchli  rivojlangan  Golji 
kompleksi elementlari kuzatiladi.  
Asab  hujayrasini  sitoplazmasida  ikki  xil  segment  kiritmalar 
uchraydi.  Melanin  turli  kattalikdagi  donalar  sifatida  faqatgina  qora 
moddaning neyronlarida va sayyor nervning dorzal yadrosida uchraydi. 
Lipofussin  lipoidlar  saqlovchi  modda  bo‘lib  mayda  donalar  sifatida 
hamma  asab  hujayralarida  uchraydi.  Yosh  ulg‘ayishi  bilan  bu 
pigmentning miqdori oshadi. (17-rasm)  
Asab  hujayralarining  o‘simtalari  tuzilishi  va  funksiyasi  jihatidan 
bir  -  biridan  farq  qiluvchi  dentrit  va  neyrit  (akson)  ga  bo‘linadi. 
Ta'surotlarni  qabul  qiluvchi  va  asab  impulsini  hujayra  tanasiga 
yetkazuvchi  o‘simtalar  dendritlar  (yunoncha  denron  -  daraxt)  deb 
nomlanadi. Dendrit bo‘yicha impuls hujayra tanasi tomon intiladi. Ular 
unchalik  uzun  emas  va  neyron  tanasi  yaqinida  daraxtga  o‘xshab 
shoxlanib  tugallanadi.  Dendritlar  miqdori  turli  neyronlarda  gurlichadir. 
Ko‘pchilik  dendritlar  maxsus  tuzilishga  ega  bo‘lgan  sezuvchi  asab 


 
104 
oxirlari  (retseptorlar)  bilan  tugaydi.  Ikkinchi  xil  o‘simtalar  neyrit  yoki 
akson  (yunoncha  aksis  -  o‘q)  asab  xujayrasi  tanasidan  ancha  uzoq 
masofaga davom etadi. O‘simtalar uzunligi bir necha mikrondan- 1-1,5 
m gacha bo‘lishi mumkin. Neyritlar asab xujayrasidan chiqqandan so‘ng 
yon  shoxchalar  kollaterallar  xosil  qilishi  mumkin.  Neyritlar  asab 
impulsini  asab  xujayrasi  yoki  ichki  organlarga  (mushak,  bezlarga) 
o‘tkazadi va ularda effektor asab oxirlarini hosil qilib tugallanadi.  
Dendritlar  butun  uzunligi  bo‘yicha  bir  xil  yo‘g‘onlikka  ega 
bo‘lmay,  ba'zi  joylarda  bo‘rtib  chiqqan  do‘mboqchalar  hosil  qiladi. 
Elektron  mikroskop  ostida  do‘mboqchalarda  parallel  joylashgan 
sitomembranalar  ko‘rinib,  ular  do‘mboqcha  yuzasiga  perpepdikulyar 
holatda  turadi.  Ular  xujayra  tanasining  va  denritlar  yuzasining  40%  ini 
egallaydi.  Do‘mboqchalarda  boshqa  xujayralarning  o‘simtalari  kelib 
tugaydi va neyronlararo kontaktlar hosil qiladi. 33-rasm.  
 
 
Aksonlar  butun  uzunligi  bo‘yicha  do‘mboqchalar  hosil  qilmaydi, 
lekin  oxiri  konussimon  kengayib  akson  tepaligi  bilan  tugaydi.  Akson 
tepaligi tigroid moddadan xoli bo‘lib, shu tufayli uni dendritdan ajratish 
qiyin emas.  


 
105 
Neyrotsitlar  sitoplazmasida  yuqori  darajada  sintetik  jarayonlar 
sodir  bo‘lib,  sintezlangan  moddalarning  (asosan  oqsillarning)  xujayra 
o‘siqlariga  transport  qilinishi  ham  kuzatiladi.  Bu  jarayon  sekin  (1 
sutkada - Zmm) yoki juda tez (soatiga 5-10 mm) kechishi mumkin. Shu 
bilan birga teskari yoki retrograd transport ham mavjud. Bunda bir qator 
moddalar neyron  o‘qlaridai sitoplazmaga keladi. Moddalar transportida 
epdoplazmatik to‘r, pufakchalar, donachalar va mikronaychalar ishtirok 
etadi.  
Haqiqiy  unipolyar  neyronlar  odamda  uchramaydi.  Faqatgina  kam 
differeitsiallashgan  xujayra  -  neyroblast  unipolyar  bo‘lib  noksimon 
shaklga ega va undan bitga o‘simta neyrit chiqadi.  
Psevdounipolyar  hujayralardan  ham  bitta  o‘simta  chiqib,  asab 
xujayrasining tanasidan chiqqandan so‘ng «T» shaklida ikkiga bo‘linadi: 
bulardan  biri  markaziy  asab  tizimidan  impuls  olib  ketuvchi  neyrit  va 
ikkichisi periferik tomon yo‘nalib, u yerdan sezuvchi asab oxirini hosil 
qilib tugallanuvchi dendritdir.  
Bipolyar  asab  hujayralaridan  2  ta  o‘simta  chiqadi,  ulardan  biri 
neyrit,  ikkinchisi  dendritdir.  Odam  organizmida  uncha  tarqalmagan 
bo‘lib, ko‘zning to‘r pardasida uchraydi.  
Multipolyar  asab  hujayralari  -  odam  va  hayvon  organizmida  eng 
keng  tarqalgan  hujayralari  turlaridan  biri  bo‘lib  ularda  uch  va  undan 
ortiq o‘simtalar bor. Bu o‘simtalarning faqat bittasi neyrit bo‘lib, qolgan 
hammasi dendritdir.  
 
 


 
106 
 

Yüklə 2,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   182
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə