“Trikotajın keyfiyyətinin texnoloji təminatı ” fənnindənYüklə 0,63 Mb.
səhifə2/3
tarix11.04.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#37814
1   2   3

E) 4,2
94. Hörücü sistemə daxil olan sapın ilkin gərilməsi 6 sn, əyilmədə iştirak edən lövhələrin sayı 4, sapla iynə və lövhə arasındakı sürtünmə əmsalı 0,22 olarsa, saya hörməli trikotaj alınarkən əyilmə əməliyyatının sonunda sapın maksimal gərilməsini (SN) hesablayın:

A) 49


B) 46

C) 44


D) 50

E) 48
95. 18-ci sinif dairəvi hörücü maşınında hörücü sisteminin uzunluğunu (mm) hesablayın: - qarmağın uzunluğu 8,5 mm. Lövhənin eni 7,4 mm, qalxma bucağı 450, sapın əyilmə dərinliyi 2,8 mm:

A) 48,6

B) 49,2


C) 49,0

D) 50,1


E) 50,9
96. 14-cü sinif dairəvi corab avtomatında sapvericilərin dəyişmə vaxtını (san) hesablayın: silindirin diametri 3,7511, fırlanma tezliyi 200 dövr/dəq., iki sapdan ilmə hörən iynələrin sayı 4.

A) 0,007


B) 0,086

C) 0,011


D) 0,006

E) 0,004
97. Bölməli əriş sarıma maşınınln növbəlik həqiqi məhsuldarlığını (kq) hesablayın: tağalağa sarılan viskoza sapının sayı-260, xətti sıxlığı – 11 teks, sarınma sürəti – 300 m/dəq. f.v.ə - 0,50.

A) 422

B) 401


C) 210

D) 355


E) 398
98. Biriynədanlı dairəvi hörücü maşınının 2 sattdakı nəzəri məhsuldarlığını (kq) hesablayın: hörmənin növü – saya, ipliyin növü – pambıq 16,5 teks x2, maşının sinfi – 24, silindirin diametri – 600 mm, hörücü sistemlərin sayə - 96, silindirin xətti sürəti – 1 m/san.

A) 82,6


B) 84,4

C) 91,2


D) 90

E) 80,2
99. 1000 dəq-1 tezliklə işləyən əriş maşınında alınan trikotajın bir ilmə cərgəsinin kütləsi 0.ş13 q olarsa, maşının 1 saatdakı nəzəri məhsuldarlığını (Ka) hesablayın:

A) 7,8

B) 8,2


C) 8,0

D) 6,8


E) 9,0
100. Lastik 1+1 hörməli yun trikotaj materialından tikilən məmulatda tikişin sıxlığı 25/50 mm olarsa. Ikisaplı zəncir ilməyinə sərt olunan, xətti sıxlığı 10,2 teks x3 olan, tikiş sapının uzunluğunu müəyyən edin. Tikişin qalınlığı 1,1 mm-dir.

A) 11,3


B) 12,4

C) 11,8


D) 10,8

E) 10,9


101. Saya hörməli trikotaj aşağıdakı maşınlardan hansında hazırlanır?

 1. Bir iynədanlı

 2. Iki iynədanlı

 3. Dörd iynədanlı

 4. Beş iynədanlı

 5. Üç iynədanlı

102.Trikotaj hansı hörmə növləri ilə fərqlənir ? 1. çox saylı hörmə növləri

 2. az saylı hörmə növləri

 3. yalnız bir hörmə növləri əsasında

 4. yalnız törəmə hörmələrə görə

 5. natamam ilmələrə görə

103.Baş hörmələr sinfinə hansı hörmələr aiddir ? 1. Sadə hörmələr

 2. Mürəkkəb hörmələr

 3. Sadə və mürəkkəb hörmələr

 4. Qarışıq hörmələr

 5. Törəmə hörmələr

104. Lastik hörməli trikotaj necə iynədanlı maşınlarda alınır ? 1. Iki iynədanlı

 2. Üç iynədanlı

 3. Bir iynədanlı

 4. Dörd iynədanlı

 5. Beş iynədanlı

105.Üz və astar ilmələrinin sadə birləşməsi necə adlanır? 1. Lastik 1+1

 2. Lastik 2+2

 3. Ikilastik

 4. Saya

 5. Törəmə saya

106.Lastik hörmələrinin ümumi yazılışını göstərin 1. I+j

 2. I+j/i

 3. j/i

 4. i-j

 5. i+j/i-j

107. İki astar saya hörməli trikotaj aşağıdakı ilmə cərgələrindən hansılarının növbələşməsindən yaranır? 1. Saya üz ilmə cərgəsi və saya astar ilmə cərgəsi

 2. Saya üz ilmə cərgəsinə əsasən

 3. Saya astar ilmə cərgəsinə əsasən

 4. Yalnız törəmə triko ilmə cərgəsinə əsasən

 5. Törəmə saya üz ilmə cərgəsi və saya astar ilmə cərgəsi

108. İki astar saya hörməli trikotaj hansı iynələrlə təchiz edilmiş maşınlarda alınır ? 1. Ikibaşlı dilli iynələr

 2. Birbaşlı dilli iynələr

 3. Üçbaşlı dilli iynələr

 4. Birbaşlı və ikibaşlı dilli iynələr

 5. Beşbaşlı dilli iynələr

109. Eninə hörülən jakkard trikotajında birləşmə necə uzanır? 1. Ilmə cərgəsi boyunca

 2. Ilmə sutunu boyunca

 3. Həm ilmə cərgəsi həm də ilmə sutunu boyunca

 4. Ilmələrin yerləşmə ardıcıllığı boyunca

 5. Yalnız bir və ya bir neçə ilmənin birləşməsi əsasında sutun boyunca

110. Jakkard hörməli trikotajda ilmələr nəyə əsasən fərqlənirlər ? 1. Ölçüləri və formasına

 2. Yalnız formasına görə

 3. Ölçülərə əsasən

 4. Yalnız birqat trikotajın ölçülərinə əsasən

 5. Nizamsız olmalarına görə

111. Birqat jakkard hörməli trikotaj necə ola bilər ? 1. Nizamlı və nizamsız

 2. Ilmə cərgəsi boyunca yerləşmiş şəkildə

 3. Ilmə sutunu boyunca

 4. Yalnız nizamsız

 5. Yalnız nizamlı ola bilər

112. Tam jakkard hörməli trikotaj hansı hörmə və ya hörmələr əsasında aılınır? 1. Lastik 1+1

 2. Lastik 2+2

 3. Saya və lastik

 4. Saya

 5. Ikilastik

113. Plyuş hörməli trikotaj aşağıdakı göstərilənlərdən hansılarına əsasən fərqlənirlər? 1. Astar hörməsinin növünə görə

 2. Trikotajda birləşmələrin yerləşmə üsuluna görə

 3. Astar hörmə üsuluna görə

 4. Xov birləşmələrinin növünə görə

 1. 1,2,4

 2. 1,2,3

 3. 2,3,4

 4. 3,4

 5. Yalnız 3

114. Xov birləşmələrinin növlərini göstərin 1. Ilməli, kəsilmiş, xəzvari

 2. Ilməli, nizamlı, baş

 3. Baş, naxış, xəzvari

 4. Kəsilmiş, törəmə, astar

 5. Kəsilmiş, ilməli, nizamsız

115. Plyuş hörməli trikotaj quruluşca necə olur ? 1. Saya və naxışlı

 2. Yalnız naxışlı

 3. Nizamlı və saya

 4. Naxışlı və nizamsız

 5. Yalnız aya

116. Astar hörməsinin növlərini göstərin

 1. Baş

 2. Eninə və uzununa hörülən

 3. Törəmə və naxış hörmələri əsasında eninə hörmələr

 4. əriş hörmələr

 5. bir və iki qat

 1. 1,3,4,5

 2. 2,3,5

 3. Hamısı

 4. 1,2,4

 5. 3,4,5

117. Üzərində bir və ya bir neçə natamam ilməsi olan ilmələrə nə deyilir ? 1. Pres

 2. Jakkard

 3. Saya

 4. Lastik

 5. Plyuş

118. Hansı ilmələr natamam ilmələrin sayını göstərən indekslə səciyyələnir? 1. Pres

 2. Plyuş

 3. Lastik

 4. Jakkard

 5. Guter

119. Pres hörməli trikotaj hansı hörmələr əsasında hörülür? 1. Istənilən baş və törəmə hörmələr əsasında

 2. Naxışlı və naxışsız hörmələr əsasında

 3. Nizamlı və nizamsız hörmələr əsasında

 4. Baş hörmələr əsasında

 5. Yalnız törəmə hörmələr əsasında

120. Saya hörmə əsasında alınan , bütün ilmələrinin üzərində bir natamam ilməsi olan pres hörməli trikotaj nə adlanır ? 1. Birqat qanq

 2. Ikiqat qanq

 3. Birqat yarımqanq

 4. Ikiqat yarımqanq

 5. Şahmatvari qanq

121. Hər ikinci ilmə sütununda bir natamam ilməli pres ilməsi olan trikotaj nə adlanır ? 1. Birqat yarımqanq

 2. Birqat qanq

 3. Ikiqat yarımqanq

 4. Şahmatvari qanq

 5. Ikiqat qanq

122. Iki iynədanlı maşınlarda aşağıdakı hörmələrdən hansılar alınır? 1. İkiqat qanq, şahmatvari qanq, yarımqanq

 2. Yalnız şahmatvari qanq

 3. Birqat qanq, yarimqanq

 4. Ikiqat qanaq, birqat yarımqanq

 5. Yalnız yarımqanq

123. Şahmatvari qanq hansı maşınlarda alınır? 1. İki iynədanlı

 2. Bir iynədanlı

 3. Hörücü maşınlarda

 4. Dairəvi maşınlarda

 5. Dairəvi və hörücü maşınlarda

124. Birqat jakkard ilmə addımı necə hesablanır ? 1. Aj=As- cd/bh

 2. Aj-As=cd/bh

 3. As=Aj-cd/bh

 4. As=cd/bh

 5. Aj=cd/bh

125. Fransız , İsveçrə pikeləri haansı hörmələrin müxtəlif qaydada birləşməsindən alınır ? 1. Lastik 2+1 və törəmə sayı

 2. Yalnız törəmə sayı

 3. Lastik 1+1 və lastik 2+2

 4. Lastik 1+2

 5. Lastik 1+2 və lastik 1+1

126. Holland pikesi aşağıdakı hörmələrdən hansıların birləşməsindən əldə edilir? 1. lastik 1+2, lastik 2+1, törəmə saya

 2. törəmə saya, lastik 1+1

 3. lastik 2+2, saya

 4. saya, törəmə saya, lastik 2+2

 5. lastik 1+2, lastik 2+1, törəmə saya , lastik 2+2

127. Milan lastikinin hörülməsi üçün neçə hörücü sistem lazımdır? 1. Üç

 2. Beş

 3. Dörd

 4. Bir

 5. Altı

128. Reps hörməli trikotajın alınması üçün neçə hörücü sistem lazımdır? 1. Iki

 2. Altı

 3. Dörd

 4. Bir

 5. Beş

129. Birləşik hörməli trikotajın özündə cəmləşdirdiyi əlamətləri göstərin 1. Müxtəlif baş, törəmə və naxışlı hörmələrin

 2. Müxtəlif törəmə, naxışlı, nizamlı, nizamsız hörmələrin

 3. Nizamlı, nizamsız hörmələrin

 4. Yalnız törəmə hörmələrin

 5. Naxışlı,nizamlı, nizamsız hörmələrin

130. Müxtəlif sinif hörmələrin trikotajda birləşmə üsuluna görə aşağıdakı variantlardan hansında birləşik hörməli trikotajın alındığını göstərin 1. Sadə birləşik, törəmə birləşik, naxışlı və mürəkkəb birləşik

 2. törəmə birləşik, naxışlı və mürəkkəb birləşik

 3. Sadə birləşik, törəmə birləşik , naxışlı və sadə birləşik

 4. naxışlı və mürəkkəb birləşik

 5. törəmə birləşik, Sadə birləşik

131. Birqat və ikiqat hörmələr əsasında alınan trikotaj nə adlanır? 1. Ajur

 2. Arğac

 3. Jakkard

 4. Kiper

 5. Quter

132. Ajur hörməli trikotajın alınması üçün lazım olan imkanı göstərin

 1. Hörücü maşında ilmələrin köçürülməsi

 2. Dairəvi maşınlarda ilmələrin yerdəyişməsi

 3. Hörücü maşında ilmələrin bir- birini əvəz etmə mühitinin yaradılması

 4. Dairəvi maşından ilmələrin cıxarılması

 5. Hörücü maşından ilmələrin çıxarılması

133. Iki və daha çox sapdan əmələ gələn hörməli trikotajı göstərin 1. Arğac

 2. Ajur

 3. Futer

 4. Hilan

 5. Reps

134. Əriş arğac hörmələrində arğac saplar harda yerləşir? 1. Ilmələrin gövdələri və birləşmələri arasında

 2. Törəmə saya ilmələr və birləşmələri arasında

 3. əriş hörülən və yalnız birqat ilmələr arasında

 4. eninə hörmələr və yalnız ikiqat ilmələr arasında

 5. ilmələrin gövdələri və yalnız törəmə saya ilmələr arasında

135. Suxno hörməli trikotaj neçə sistem sapdan alınır ? 1. Bir

 2. Iki

 3. Üç

 4. Dörd

 5. Beş

136. Iki trikonun birləşməsi nə adlanır? 1. Ikitriko və ya sukno

 2. Bir triko və ya sarme

 3. Üç triko və ya sukno

 4. Dörd triko və ya şarme

 5. Bir triko və ya sukno

137. Üç trikonun birləşməsi nə adlanır? 1. Üç triko və ya şarme

 2. Iki triko və ya sukno

 3. Bir triko və ya şarme

 4. Dörd triko və ya suxno

 5. Iki triko və ya şarme

138. Şarme hörməli trikotaj neçə sistem sapdan alınır? 1. bir

 2. iki

 3. üç

 4. dörd

 5. beş

139. Trikotaj məmulatları neçə əsas üsulla istehsal olunur? 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 6

 5. 7

140.Trikotaj məmulatlarının istehsal olunma üsulunu göstərin 1. Biçilmə, yarımnizamlı, nizamlı

 2. Biçilmə, sökülmə

 3. Sökülmə, nizamlı

 4. Nizamlı, nizamsız

 5. Biçilmə , nizamsız

141. Kuponlar istehsal olunduqları maşınların tipindən asılı olaraq hansı şəkildə olurlar? 1. Boruvari, müstəvi

 2. Yalnız boruvarı

 3. Yalnız müstəvi

 4. Düzbucaqlı, müstəvi

 5. Kvadrat , düzbucaqlı

142. Kuponlar qumaşlardan fərqli olaraq hansı hissələrdən ibarətdir? 1. Kəmər, bədən, ayırıcı sahə

 2. Yalnız bədən

 3. Yalnız ayırıcı sahə

 4. Yalnız kəmər

 5. Kəmər və bədən

143. Corab məmulatlarının hesablanması aşağıdakı parametrlərdən hansı və ya hansılara əsasən yerinə yetirilməlidir? 1. Onların ayrı- ayrı sahələrinin əhatə və uzunluq ölçülərinə

 2. Hörmə növünə

 3. Istifadə edilən corab avtomatlarının iynələrin sayına

 1. Hamısına

 2. Yalnız 1

 3. 1 və 3

 4. Yalnız 2

 5. 2,3

144. Sapın xətti sıxlığını məmulatın əsas sahələrinə görə seçirlər.Əsas sahələr hansılardır? 1. Baldır , pəncə

 2. Daban, burun

 3. Baldır, boğaz

 4. Boğaz , burun

 5. Daban , pəncə

145. Corabın daha çox yeyilməyə məruz qalan sahələrini möhkəmlətmək üçün əsas sapa nə daxil edilir? 1. Gücləndirici sap

 2. Başqa sap daxil edilmir

 3. Kapron və nazik sap

 4. Nazik sap

 5. Yeyilməyə məruz qalmır

146.Corab məmulatlarının digər sahələrinin hörmək üçün sapların xətti sıxlıqları nəyə uyğun seçilir? 1. əsas sapa

 2. köməkçi sapa

 3. heç bir sapa uyğun seçilmir

 4. sapın seçilməsində uyğun sap rol oynamır

 5. əsas və köməkçi sapa əsasən

147. Əlcək məmulatları neçə istehsal növünə bölünür? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 1

148. Əlcək məmulatlarının istehsal növləri hansılardır? 1. Tam hörülmüş və tikilmiş

 2. Hörülmüş

 3. Tikilmiş

 4. Biçilməyə saxlanılan

 5. Tam hörülməmiş

149. Tam hörülmüş əlcək məmulatları beşbarmaq və təkbarmaq əlcəkləri necə hörülürlər? 1. Birqat , ikiqat

 2. Üçqat və daha çox

 3. Yalnız birqat

 4. Ikiqat , üçqat

 5. Yalnız ikiqat

150. Tam hörülmüş əlcək məmulatları hansı üsullarla alınırlar?

 1. klassik, ikiprossesli, birləşik

 2. birləşik, klassik, üçqat

 3. klassik, ikiprossesli, birqat

 4. yalnız klassik

 5. birqat, ikiqat, klassik

151. Əlcəyin layihələndirilməsi və hesablanması hansı səbəbə əsasən yerinə yetirilir? 1. Ovuçun ölçüləri

 2. Dörd barmağın ortasından

 3. Baş və şəhadət barmağın əsaslarına

 4. Biləyin əhatəsinə

 5. Baş barmağın əsasına

152. Ikiqat zəncir hörməsi necə sapdan əmələ gəlir? 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

153. Birqat triko hansı maşınlarda alınır? 1. Bir iynədanlı

 2. Iki iynədanlı

 3. Üç iynədanlı

 4. Dörd iynədanlı

 5. Beş iynədanlı

154. Saya hörməli trikotaj necə dartılır? 1. Eninə və uzununa

 2. Diaqonal üzrə

 3. Ilmə sütunu boyunca

 4. Ilmə cərgəsi boyunca

 5. Eninə

155. Lastik hörməli trikotaj necə dartılır? 1. Eninə və uzununa

 2. Ilmə sütunu boyunca

 3. Eninə

 4. Ilmə cərgəsi boyunca

 5. Diaqonal üzrə

156. Lastik hörməsi necə bükülür? 1. Bükülmür

 2. Eninə

 3. Uzununa

 4. Eninə və uzununa

 5. Diaqonal üzrə

157. Törəmə saya hörməli trikotajın bir ilmə cərgəsindən hörülməsi üçün neçə hörücü sistem lazım gəlir? 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 1

 5. 4

158. Örtük hörməli trikotaj quruluşca necə ola bilər ? 1. Saya və naxışlı

 2. Dəyişkən

 3. Örtməli , dəyişkən

 4. Aşırmalı

 5. Saya

159. Naxışlı örtük hörməli trikotaj quruluşca necə ola bilər ? 1. dəyişkən, aşırmalı, örtməli, tikməli

 2. dəyişkən, saya, lastikli

 3. aşırmalı, saya, tikməli, nizamlı

 4. birqat saya, tikməli, bükməli

 5. aşırmalı, örtməli, lastikli , pres

160. Örtük hörməli trikotaj əsasında əldə edilən naxışlar hansılardır? 1. Rəngli, relyefli, ajur, effektli

 2. Rəngsiz, relyefli, ajur, effektli

 3. Aşırmalı, rəngsiz, relyefli, rəngli

 4. Relyefli , ajur, örtməli

 5. Rəngli, tikməli, ajur, relyefli

161.Saya örtük hörməli trikotaj hansı hörmə əsasında alınır? 1. Saya

 2. Lastik

 3. Jakkard

 4. Pres

 5. Naxışlı

162. Dəyişkən örtük hörməli trikotajın quruluşunda hansı naxış effektləri alınır? 1. Rəngli, kölgəli

 2. Rəngsiz, relyefli

 3. Heç bir effekt alınmır

 4. Kölgəli, ajur

 5. Ajur, rəngsiz, relyefli

163. Trikotajın parametrlərinin Şalov üsulu ilə hesablanmasına əsasən trikotajın səthi sıxlığı düsturunu göstərin 1. MS= 8*10-4 l*PüPşT

 2. MS=8*10-4PüT

 3. MS=l PüPşT

 4. MS=8*10-4lT

 5. MS= PüPşT

164.Saya hörməli trikotajın eninə dartılması nəyin hesabına baş verir?

A) birləşmənin uzanması ilmə hündürlüyünün azalması

B) hündürlüyünün artması

C) ilmə sapının artması

D) hündürlüyünün azalması

E) ilmə sahəsinin azalması, hündürlüyünün artması
165.Saya və lastik 1+1 hörmələri neçə istiqamətdə sökülür?

A) 1;1 B)2;2 C) 2;1 D) 3;1 E) 3;2


66. İnterlok hansı hörmənin törəməsidir?

A) lastik

B) triko

C) pres


D) triko-sukno

E) əriş
167. Sukno hansı hörməin törəməsidir?

A) triko

B) atlas-sukno

C) şarme

D) saya-lastik

E) lastik
168. Şarme hansı hörmənin törəməsidir?

A) triko


B) atlas-sukno

C) ikisaya

D) lastik

E) interlok


169. Zəncir və triko necə sökülür?

A) ilmə sütunu boyunca bir istiqamətdə

B) ilmə sütunu boyunca iki istiqamətdə

C) ilmə cərgəsi boyunca bir istiqamətdə

D) ilmə cərgəsi boyunca iki istiqamətdə

E) ilmə cərgəsi boyunca aşağıdan yuxarı


170. Zəncir hörməsi neçə iynədə alınır?
A) B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
171. Triko hörməsi neçə iynədə alınır?
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5
172. Törəmə saya hörməsinin alınması üçün ən azı neçə sistem lazımdır?
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5
173. İnterlok hörməsinin alınması üçün ən azı neçə sistem lazımdır?
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4. E) 5
174. İnterlok hörməsi necə sökülür?

A) yuxarıdan aşağı

B) sökülmür

C) ilmə sütunu boyunca

D) aşağıdan yuxarı

E) bütün istiqamətlərdə sökülür


175. İnterlok hörməsində müxtəif rəngli iki ilmə sütunu almaq üçün saplar necə yüklənir?

A) birinci sistem - birinci rəng, ikinci sistem - ikinci rəng

B) birinci sistem, birinci rəng, ikinci sistem - ikinci rəng

C) birinci sistem, birinci rəng, ikinci sistem - ikinci rəng

D) birinci sistem - birinci rəng, ikinci sistem - iki rəng

E) birinci sistem - birinci rəng, ikinci sistem - ikinci rəng


176. Əriş hörülən trikotajda arğac sapları necə yerləşir?

A) bütün hörmələrdə arğac sapları olmur

B) ilmələrin başında

C) ilmələrin üstündə

D) ilmələrin arxasında

E) ilmələrin başında və ya üstündə


177.Texniki trikotaj üçün istifadə olunan birləşik hörməli trikotaj hansı hörmələr əsasında alınır?

A) baş,törəmə və ya naxışlı

B) törəmə

C) baş və törəmə

D) baş

E) naxışlı


178. Fransız pikesi raportunda neçə natamam saya cərgəsi var?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 6
179. Natamam ilmələrin adi ilmələrin üzərində yerləşməsi hansı hörməyə xasdır?

A) pres

B) adi ilmələrəC) jakkard

D) ajur


E) saya
180. Eninə- futer hörməli texniki trikotaj neçə sapdan alınır?

A) ən azı iki

B) 3

C) 5


D) 1,4

E) 1,3
181 . Texniki pres-plyuş hörməli trikotaj hansı saplardan alınır?

A)texniki-əsas və texniki- plyuş

B) texniki-əsas

C) texniki- plyuş

D) rəngli

E) rəngsiz
182. Eninə-birqat texnik fanq hörməli trikotaj neçə sistemdə alınır?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 5

E) 4

183.Texniki pres- jakkard hörmələrində birləşmələr necə yerləşir?

A) jakkard ilmələriin arxasında

B) ilmələrin qabağnda

C) birləşmə köçürülür

D) birləşmə olmur

E) ilmələrin üstündə


184. Eninə-birqat texniki yarınfanq hörməli trikotaj necə hörücü sistemdə alınır?

A) 2


B) 6

C) 3


D) 1

E) 4
185.Fransız pikesi raportunda neçə lastik 2+1 cərgəsi var?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 6
186. İkiqat fanqla şahmatvari fanqın quruluşundakı əsas fərq nədir?

A) natamam ilmələrin alınma ardıcıllığında

B) ilmə üzərindəki sapların növündə

C) birləşmələrin növündə

D) ilmələrin növündə

E) birləşmələrin ölçüsündə


187.Hansı variantlar əsas hörmələrdən ibarətdir?

A) saya, lastik, ikiastar, triko, atlas

B) lastik, saya, zəncir, file

C) ajur, interlok, saya, jakkard


D) ajur, atlas, jakkard, örtük
E) atlas, saya, jakkard
188.İkiqat fanqda pres ilmələri necə yerləşir?

A) birinci cərgədə natamam ilmələr bir tərəfdə, ikinci cərgədə isə digər tərəfdə yerləşir


Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə