«Vergi jurnalı». 2012.№ S. 47-50Yüklə 55,97 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.05.2018
ölçüsü55,97 Kb.
#43421


«Vergi jurnalı».-2012.-№°4.-S.47-50.

A lm a n iy a n ın  v e r g i   s is te m i

M ə m m ə d z a d ə  Z e y n a la b d in  Y u n s u r  oğlu*

A zərbaycan R espublikası V ergilər N azirliyinin H üquq idarəsinin H üquqi təm inat şöbəsinin rəisi,

2-ci dərəcəli m üfəttiş

A lm aniyanın vergi  sistem i  b ir neçə  m ərhələdə  form alaşm ışdır.  Belə  ki,  1871-ci  ildə  A lm aniya  im periyasının 

yaradılm asından  sonra  bütün  birbaşa  vergilərin  m üəyyən  edilm əsi  İm periyaya  daxil  olan  dövlətlərin 

(indiki 

Torpaqların)

 

səlahiyyəti 

çərçivəsində 

idi. 


İm periya 

isə 


yalnız  istehlak  m allarına 

(tütün,  pivə, 

araq, 

şəkər,  duz)

qoyulan göm rük rüsum larını və vergiləri m üəyyənləşdirm ək hüququna m alik idi.

V ergi  ödəm ələri  strukturunda  əsas  istiqam əti  1879-cu  ildə  A lm aniyanın  birinci  reyxskansleri  Otto  Bism ark 

m üəyyənləşdirdi  və  vergi  yükünün  gəlirlərdən  istehlaka (xərclərə)

 

keçm əsini  tələb  etdi.  G öm rük  rüsum larının  və 

aksizlərin  yığım   hüququnun  İm periyaya verilm əsi  ölkənin  üm um i  iqtisadi  fəzasının  yaradılm asının  əsasını  qoydu. 

B u zam an  ayrı-ayrı Torpaqların ödəm ələri  İm periyanı onlardan  asılı vəziyyətə  salırdı.  N əticədə,  A lm aniyanın vergi 

sistem inin in k işaf yollarını m əhz bu cəhət m üəyyənləşdirdi.

A lm aniyada X IX   əsrin  90-cı illərində  qiym ətli  kağızlara,  veksellərə,  oyun  kartlarına gerb  rüsum ları,  1906-cı 

ildə  m irasa görə  vergi,  1913-cü  ildə  əm lak vergisi  və  əm lakın  artım ına görə  vergi  tətbiq  edildi.  A rtıq  1916-cı ildən 

başlayaraq A lm aniya birbaşa vergi qoym anın im kanlarından aktiv şəkildə  istifadə  etm əyə  başladı.

B ununla  yanaşı,  dolayı  vergiqoym a  da  in k işaf edirdi,  çünki  rüsum lar  və  aksizlər  hərbi  m əğlubiyyətlə  bağlı 

xərclərin ödənilm əsinə  kifayət etm irdi.  1918-ci  ilin iyul  ayında A lm aniya dövriyyədən vergini tətbiq etm əyə başladı 

və  artıq 1960-cı illərdə  bu vergi  əlavə  edilm iş  dəyərin vergi  form asını  aldı.  1919-cu  ilin  dekabrında M aliyyə  naziri 

M .E rsberqerin  hazırladığı  İm periya  vergi  qoym a  qaydalarının  təsdiqindən  sonra  iri  vergi  islahatının  həyata 

keçirilm əsinə  başlanıldı.  A parılan  islahat  nəticəsində  Torpaqların  m aliyyə  suverenliyi  ləğv  olunaraq  vergiləri 

yığm aq və  onları idarə  etm ək hüququ m üstəsna olaraq  dövlətə  həvalə  edildi.  H əm çinin,  vergi  sistem i  m ərkəzləşm iş 

qaydada  təşkil  edildi,  dövriyyədən  tutulan  verginin  dərəcəsi  yüksəldildi,  dəbdəbəli  əşyalara  vergiqoym a  tətbiq 

olundu  və  böyük  var-dövlət 

sahibləri 

tərəfindən 

əlavə 

vergilərin ödənilm əsinə 

başlanıldı. 

İslahata  qədər  fəaliyyət

göstərən  "İyirmi  altı  T orpağın  gəlir  vergisi  haqqında"  Q anuna  dəyişiklik  edildi,  T orpaqların  gəlir  vergisi 

üm um im periya  gəlir  vergisi 

ilə 


əvəz 

olundu.  Ü m um im periya g əlir 

vergisi  diferensiallaşm ış 

şkalaya  və 

60% -lik

m aksim al dərəcəyə m alik idi.

V eym ar R espublikasında vahid m aliyyə  idarəsi  yaradıldı.  Bu  idarə  sonrakı bölüşdürülm ədən  asılı olm ayaraq, 

bütün  növ  vergilərin  daxilolm alarına  nəzarət  edirdi.  M aliyyə  idarəsi  1945-ci  ilin  m ayına  kim i  fəaliyyət  göstərdi. 

İkinci dünya m üharibəsindən  sonra A lm aniya Federativ  R espublikasında 

(AFR)

 

Federasiya ilə  T orpaqlar arasındakı 

dövlət  funksiyaları  qanunvericiliyə  m üvafiq  olaraq  bölüşdürüldü.  Federasiya  və  T orpaqlar  idarəetm ə  xərclərini 

özləri ödəyir,  T orpaqlar öz büdcə  quruluşu m əsələlərində m üstəqil olurdular.

V ergi  siyasəti  sahəsində 

Federasiyanın,  Torpaqların 

və 

İcm aların səlahiyyətlərini  ayıran  əsas  dövlət 

aktı


1949-cu il m ayın 23-də  qəbul  olunm uş  A FR -in əsas  qanunu hesab  olunan konstitusiya olm uşdur.  B u  sənədin  105-ci 

m addəsinə  əsasən,  Federasiya göm rük  işlərində  və  m aliyyə  inhisarında m üstəsna  qanunverici  səlahiyyətə  m alikdir. 

Q anunvericilik  aktlarına  m üvafiq  olaraq,  T orpaqlar  istehlaka  yerli  vergilər  m üəyyənləşdirm ək  hüququna 

m alikdirlər.  İcm alar  və  İcm a  birlikləri  Torpaqların  xeyrinə  daxil  olan  vergilərdən  torpaq  qanunvericiliyi  ilə 

m üəyyənləşdirilm iş  faizi birlikdə  əldə  edirlər.  Qalan hallarda torpaq vergilərindən gələn gəlirlərin İcm aların xeyrinə 

hansı  ölçüdə  istiqam ətləndiriləcəyini  T orpaqlar  özləri  m üəyyənləşdirdilər.  A lm aniyanın  m üasir  vergi  sistem i  hələ 

A FR -in Baş naziri reyxkansler L .Erxard tərəfindən əsası qoyulm uş  aşağıdakı prinsiplərə  əsaslanır.

♦  vergilər m üm kün qədər m inim al olm alıdır;

♦  bu  və  ya  digər  obyektə  vergi  qoym a  zam anı  vergi  qoym anın  m əqsədəuyğunluğu  nəzərə  alınm alıdır;  O 

vergilər rəqabətə m ane  olm am alıdır;

♦  vergilər struktur siyasətinə uyğun olmalıdır;

♦  vergilər cəm iyyətdə gəlirlərin ədalətlə bölüşdürülm əsini təm in etm əlidir;

♦  vergi  sistem i ikiqat vergiqoym anı istisna etm əlidir;

♦  vergi  sistem i  insanın  şəxsi  həyatına hörm ət  əsasında  qurulm alıdır.  V ergiqoym a  ilə  əlaqədar  olaraq,  insan 

öz  şəxsi  həyatını  dövlətə  m inim al  şəkildə  açmalıdır.  V ergi  işçisinin  vergi  ödəyicisi  barədə  hansısa  m əlum atı  başqa 

şəxslərə verm ək hüququ yoxdur.  K om m ersiya sirrinə  riayət olunacağına zəm anət verilm əlidir;

♦  vergilərin  ölçüsü  dövlət  tərəfindən  göstərilən  xidm ətlərin  həcm inə  uyğun  m üəyyənləşdirilm əlidir.

A lm aniya Federal  qanunvericiliyi hazırda özündə  aşağıdakı vergi  qanunlarını ehtiva edir:

1.  V ergi nizam nam əsi 

(Abgabenordnung);

2.  X arici vergi qanunu (Aufiensteuergesetz

);

3.  D əyərləndirm ə  qanunu (Bewertungsgesetz);

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi. Bakı, AZ1073, L.Landau küçəsi,  16. zeynal_taxes@mail.ru
4.  Pivə vergisi qanunu 

(Biersteuergesetz);

5. G əlir  vergisi  qanunu (Einkommensteuergesetz)

 

-  gəlir  vergisi,  m ənfəət  vergisi,  yoxlam a  nəzarəti  ilə  bağlı 

olan vergi və bununla əlaqədar olan digər m əsələləri tənzim ləyir;

6. Enerji vergi qanunu (Energiesteuergesetz)

 

- neft-qaz vergiləri  ilə  bağlı olan m əsələləri tənzim ləyir;

7.  V ərəsəlik və bağışlam a vergisi qanunu 

(Erbschaftsteuer-und Schenkungsteuergesetz);

8. Y anğından  m ühafizə  qanunu (Feuerschutzsteuergesetz)

 

-  sığorta  vergisi  ilə  bağlı  olan  m əsələləri 

tənzim ləyir;

9.  Ticarət vergisi qanunu (Gewerbesteuergesetz);

10. Ə m lak vergisi qanunu (Grundsteuergesetz);

11.  N üvə  yanacağı vergisi qanunu (Kernbrennstoffsteuergesetz);

12.  K orporativ vergi qanunu (Körperschaftsteuergesetz);

13.  H ava nəqliyyatı vergisi qanunu (Luftverkehrsteuergesetz);

14.  M ərc və  lotereyalar qanunu (RennwettundLotteriegesetz)

 

və  digər qanunlar.

A lm aniyanın  vergi  sistemi  Federal  qanunlarla,  Torpaqların  qanunları  ilə  və  bələdiyyələrin  aktları  ilə 

tənzim lənir.  V ergi  nizam nam əsi (Abgabenordnung)

 

A lm aniya  vergi  sistem inin  əsas  çərçivə  aktı  olub,  hansı 

idarələrin vergiləri  artırm aq  səlahiyyətinin  olduğunu,  kim lərin  vergi  ödəyiciləri  olduğunu  və  b una görə  m əsuliyyət 

daşıdığını,  vergi  ödəyicilərinin və  m aliyyə  idarələrinin  hansı  hüquq  və  vəzifələrə  m alik  olduğunu,  vergi

ödəyicilərinin  m aliyyə  idarələrinin 

qərarlarına 

qarşı 

hansı 


m üdafiə üsullarından  istifadə 

edə 


biləcəklərini,  necə 

hansı  şərtlər  altında  vergilərin  yığıla  biləcəyini  və  hansı  hallarda  vergi  cinayətlərinin  m övcud  olduğu  m əsələləri tənzim ləyir.  B ununla  da V ergi  nizam nam əsi 

(Abgabenordnung)

 

özündə  vergi  prosesinin  ən  vacib  m əsələlərini  əks 

etdirir.

A lm aniyada  m üəyyən  edilm iş  vergilərin  növləri  belədir:  üm um i  vergilər (icma  vergisi),

 

federal  vergilər, 

torpaq  vergiləri  və  yerli 

(bələdiyyə)

 

vergilər.  Bu  baxım dan,  vergi  qanunvericiliyi  ilə  bağlı  səlahiyyətlərə  yalnız 

Federasiya və  Federal T orpaqlar m alikdirlər.  Q eyd edilən vergi növlərini  aşağıdakı kim i təsnifləşdirm ək olar:

I. 


Ü m u m i v e rg ilə r 

(icma vergisi):

1.  G əlir və m ənfəət vergisi;

2.  Əlavə  dəyər vergisi;

3.  K orporativ vergi.

I I.  F e d e ra l v e rg ilə r:

1.  Enerji vergisi;

2 .  Tütün vergisi;

3.  A lkoqollu içki vergisi;

4.S ığorta vergisi;

5. Qəhvə vergisi;

6 .  Elektrik 

(cərəyan)

 

vergisi;


7.  A vtom obil vergisi.

I I I . T o r p a q  v erg isi:

1.  V ərəsəlik vergisi;

2. Ə m lak köçürm ə vergisi;

3 .  M ərc və  lotereya vergiləri.

IV .  Y e rli (bələdiyyə)

 

v e rg ilə r:

1.  Torpaq vergisi;

2 .  Biznes  (ticarət) vergisi.

A lm aniyada yuxarıda qeyd edilən vergilərlə  yanaşı, çox cüzi m iqdarda kilsə vergisi də  yığılır.

A FR -in  vergi  sistem i  birinci  növbədə  g əlir  vergisinə  əsaslanır.  Bu  vergi  vergi  daxilolm alarının  üm umi 

m əbləğinin  üçdə  birindən 

çoxunu  təşkil  edir. 

G əlir 

vergisi  əm ək haqqı  fondundan 

və 


kapital  gəlirlərindən, 

o

cüm lədən  üzərlərinə  korporasiya  vergiləri  qoyulm ayan  dividendlərdən  27  fevral  1987-ci  il  tarixli  "G əlir  vergisi haqqında"  Q anuna  uyğun  olaraq  tutulur.  G əlir  vergisi  fiziki  şəxslərin  gəlirlərindən  tutulur.  B unlar  m uzdla 

işləyənlərin  əm əkhaqqı,  sərbəst 

peşə 

sahiblərinin gəlirləri, 

qonorarlar, 

fərdi 

əm ək 


fəaliyyətindən  əldə 

olunan


gəlirlər  və  başqalarıdır.  Ə m əkhaqqına  verginin  hesablanm ası  b ir  sıra  am illərdən  asılı  olaraq 

(ödəyicinin  subay, 

ailəli olması,  ailə üzrə hər ikisinin işləməsi və s.)

 

m üəyyənləşdirilir.

K apitalın  gəlirinə  qoyulan  vergi  g əlir  vergisinin  form alarından  biridir.  B u  vergi  kapitaldan  gələn 

gəlirlərin-dividendlərin,  səhm  üzrə  faizlərin  və  s.  bilavasitə  ödənilm əsi  zam anı  fiziki  şəxslərdən  tutulur.

K orporasiya vergisinin  ödənilm əsindən  sonra  dividendlərin  cəm inə  vergi  qoyulur.  K orporasiya vergisi  də  gəlirlərə 

qoyulan  vergidir,  lakin  onu  fiziki  şəxslər  yox,  hüquqi  şəxslər  ödəyir.  B u  vergi  10  fevral  1984-cü  il  tarixli 

"K orporasiya  vergisi  haqqında"  Q anuna  m üvafiq  olaraq  tutulur.  A FR -də  korporasiya  dedikdə,  səhm dar 

cəm iyyətlər,  m əhdud  m əsuliyyətli  cəm iyyətlər,  kooperativlər  kim i  təşkilatlar  başa  düşülür.  K orporasiya  vergisi 

hüquqi  şəxsin illik gəlirindən tutulur.A lm aniyada  bölüşdürülm üş  m ənfəətə  iki-  qat  vergi  qoym ağa  icazə  verilm ir.  B ölüşdürülm üş  m ənfəət 

səhm darların şəxsi gəlirlərinə  aid edilir.  Səhm darlar isə gəlir vergisi  ödəyirlər.  O na görə  də m övcud vergi  sisteminə 

görə,  bölüşdürülm üş  gəlir  vergisi 

(korporasiya  tərəfindən  ödənilmiş)

  səhm darların  şəxsi  gəlirlərinə  vergiqoym a 

zam anı nəzərə  alınır.

A lm aniyada  əsas  dolayı  vergi  dövriyyə  vergisidir.  B əzən  dövriyyə  vergisi  dedikdə,  əlavə  dəyər vergisi  başa 

düşülür.  Əlavə  dəyər vergisi  m əhsulun  son  istehlakçıya  doğru hərəkətinin  bütün m ərhələlərində  tutulan,  ictim ai  və 

şəxsi  istehlaka  tətbiq  olunan  dolayı  vergidir.  V ergitutm a  obyekti  m əhsul,  iş  və  xidm ətlərin  üm um i  dövriyyəsinin 

dəyəridir.  Dem əli,  əlavə  dəyər  vergisinin  vergitutm a  obyekti  m alların  və  xidm ətlərin  dəyəri  hesab  olunur. 

A lm aniyada  b ir  sıra 

m allar  və 

xidm ətlər 

əlavə 

dəyər 


vergisindən 

azaddırlar.  B unlara  ixracat 

tədarükləri, 

dəniz


gəm içiliyinin  və  avianəqliyyatın  ayrı-ayrı  dövriyyələri,  o  cüm lədən  ixracat,  idxalat  və  tranzit  ixrac-idxal 

əm əliyyatları  ilə  bağlı  olan  digər  xidm ətlər  aiddir.  Bu  m allar  və  xidm ətlər  üçün  ilkin  vergi  çıxım ı  nəzərdə 

tutulm uşdur.  İlkin  vergi  çıxım ı  nəzərdə  tutm ayan,  dövriyyə  vergisindən  azad  olunan  m al  və  xidm ətlər  qrupuna 

m üalicə  sənəti  nüm ayəndələrinin  xidm ətləri,  federal  sığorta  xidm ətləri,  əksər  xəstəxanaların,  yay  m əktəblərinin, 

teatrların,  m uzeylərin  xidm ətləri,  habelə  kreditlərin  təqdim   edilm əsi,  torpaq  sahələrinin  icarəyə  verilm əsi  və 

başqaları aiddir.

T orpaqların  əsas  vergisi  əm laka  qoyulan  vergidir.  Bu  vergi  14  m art  1985-ci  il  tarixli  "Əm lak  vergisi 

haqqında"  Q anuna m üvafiq olaraq tutulur.  Əm lak vergisi  çox qədim   ənənələrə  m alikdir.  O nu hələ  1278-ci  ildə  kral 

R u d o lf fon  H absburq  tətbiq  etm işdir.  Bu,  hüquqi  və  fiziki  şəxslərin  netto-əm lakına  qoyulan  vergidir.  G əlirliliyin 

nəticəsi  etibarilə  əm lakın  bütün  elem entlərinin  dəyərinə  vergi  qoyulur.  Şirkətin  daşınm az  əm lakı  qiym ətləndirm ə 

anı  üçün  reallaşdırm a  qiym ətinə  görə  yekun  göstəriciyə  daxil  edilir.  D aşınan  əm lak  qalıq  dəyərinə  görə,  qiym ətli 

kağızlar  isə  kurs  dəyərinə  görə  yekun  göstəriciyə  daxil  edilir.  M irasa  və  hədiyyəyə  qoyulan  vergi  dərəcəsi 

qohum luğun 

səviyyəsindən  və 

əm lakın  dəyərindən 

asılıdır. 

A lm aniyada  varislərin 

dörd  kateqoriyasını

fərqləndirirlər.  V erginin m inim al və m aksim al dərəcələri bu kateqoriyalara görə m üəyyənləşdirilir.

N əqliyyat  vasitələrinə  qoyulan  vergi  21  dekabr  1927-ci  il  tarixli,  22  dekabr  1983-cü  il  tarixli  Q anunlara 

m üvafiq  olaraq  tutulur.  M inik  avtom obillərindən  və  m otosikllərdən  tutulan  vergilər  m ühərrikin  işçi  həcm inə  görə 

hesablanır.  Y ük  m aşınlarından tutulan vergi  m aşının bütün  çəkisinə  görə  hesablanır.  N əqliyyat vasitələrindən  vergi 

ildə b ir dəfə tutulur.

Torpaq vergisi  7  avqust  1973-cü il tarixli  qanuna m üvafiq  olaraq,  kənd və  m eşə  təsərrüfatı m üəssisələrindən, 

torpaq  sahələrindən  tutulur.  D övlət  m üəssisələri  və  dini  m üəssisələr tərəfindən  elm i  m əqsədlərlə,  ictim ai  təyinatla 

istifadə  olunan torpaq  sahələri  vergidən  azad  edilm işdir.  A lm aniyada torpaq  vergisinin  dərəcəsi  iki  hissədən  təşkil 

olunm uşdur.  Əsas  hissə  m ərkəzləşm iş  şəkildə  daşınm az  əm lak  üçün  m üəyyənləşdirilir,  İcm anın  əlavəsi  isə  yerli 

m aliyyələrin vəziyyətindən  asılıdır.

A lm aniyada  K ilsə  vergisini  ayrıca  fərqləndirirlər.  B u  vergini  özlərini  kilsənin  üzvü  adlandıran  şəxslər 

ödəyirlər.  K ilsə  vergisi  illik  g əlir  vergisinin  bazasında  hesablanır.  M üvafiq  dinlərə (katolik,  protestant,  lüteran) 

inananlardan kilsə vergilərinin alınm ası hüquqi baxım dan kilsənin  səlahiyyətlərinə  aiddir.

Ə d ə b iy a t siyahısı:

1.  W eim ann,  Rüdiger:  "U m satzsteuer in der Praxis", H aufe-Lexw are,  9.A uflage 2011.

2. 

Stephan  Kudert:  Steuerrecht leicht gem acht:  Eine  Einführung nicht n u r für  Studierende  an H ochschulen, Fachhochschulen und B erufsakadem ien.

3.  D ietrich Grashoff:  A ktuelles  Steuerrecht 2011.

4.  Otto von C am penhausen, A chim  Grawert:  Steuerrecht im  Überblick:  Z usam m enfassungen und G rafiken.

5.  http://kayzen.az/blog/finance/1218/34-alm aniyan% C 4% B  1n-vergi-sistem i.htm l6.  http://az.w ikipedia.org/w iki/A lm aniyada_vergi_sistem i

Yüklə 55,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə