YönetmelikYüklə 51,75 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü51,75 Kb.
#68039

Ek-1

BİRİNCİL ÜRETİM

Bölüm A

Yemlerin birincil üretimi düzeyinde faaliyet gösteren yem işletmelerinin uyması gereken şartlar

I. Hijyen şartları

 1. Birincil üretimden sorumlu yem işletmecileri, yem güvenilirliği ile ilgili olası tehlikeleri önleyecek, yok edecek ya da en aza indirecek şekilde faaliyetlerini sürdürür ve yönetirler.

 2. Birincil üretim yapan yem işletmecileri, sorumlulukları altında üretilen, hazırlanan, ambalajlanan, temizlenen, depolanan veya taşınan birincil ürünlerin bulaşma ya da bozulmaya karşı korunmasını mümkün olduğu kadar sağlarlar.

 3. Yem işletmecileri, tehlikelerin kontrolü ile ilgili yukarıda belirtilen hususlar ile beraber aşağıdaki yükümlülükleri de yerine getiriler:

a) Hava, toprak, su, gübre, bitki koruma ürünleri, biyosidaller, veteriner ilaçları ile atıkların muamele edilmesi ve yok edilmesinden kaynaklanan tehlikeli bulaşmaların kontrolü için gerekli tedbirleri almak,

b) Zoonotik ajanlar, zoonozların kontrolü ve izleme programları dâhil yem güvenilirliğine etkileri olan bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili tedbirleri almak,

c) Yemlerin üretimi, hazırlanması, sınıflandırılması, ambalajlanması, taşınması ve depolanması için tesisler, ekipmanlar, kaplar, kasalar ve taşıma araçlarını temiz tutmak, gerekli hallerde temizlik sonrası dezenfeksiyon yapmak,

ç) Yemlerin temiz ve hijyenik şartlarda üretimini, depolanmasını ve taşınmasını sağlamak,

d) Tehlikeli bulaşmaları önlemek için temiz su kullanmak,

e) Hayvanların ve haşerelerin tehlikeli bulaşmalara neden olmalarını mümkün olduğunca engellemek,

f) Tehlikeli bulaşmaları önlemek için tehlikeli maddeleri ve atıkları güvenli bir şekilde ayrı olarak depolamak ve muamele etmek,

g) Ambalaj malzemelerinin yem için tehlikeli bir bulaşma kaynağı olmaması sağlamak,

ğ) Yem güvenilirliği ile ilgili birincil ürünlerden alınan numunelerde ya da diğer numunelerde varsa yapılan analiz sonuçlarını dikkate almak.

II. Kayıt tutma


 1. Yem işletmecileri, işletmenin yapısı ve büyüklüğüne göre, tehlikelerin kontrolüne ilişkin aldıkları tedbirlerin kayıtlarını uygun bir şekilde ve uygun bir süre için tutar. Yem işletmecileri bu kayıtlardaki bilgilere Bakanlığın erişimini sağlar.

 2. Yem işletmecileri özellikle;

a) Kullanılan bitki koruma ürünleri ve biyosidaller,

b) Birincil ürünlerin güvenliğini etkileyebilecek haşere veya hastalıklara ilişkin herhangi bir vaka,

c) Yem güvenilirliği için önem arz eden, birincil ürünlerden alınan numunelere veya tanı amaçlı alınan diğer numunelere ait analiz sonuçları,

ç) İşletmeye giren her bir yemin kaynağı ve miktarı ile işletmeden çıkan yemlerin gönderildiği yer ve miktarı,

ile ilgili kayıtları tutar.

3. Veteriner hekimler, ziraat mühendisleri ya da ziraat/veteriner teknisyenleri-teknikerleri yem işletmecilerinin faaliyetleri ile ilgili kayıtları tutmalarında işletmecilere yardımcı olabilir.Bölüm B

İyi uygulama kılavuzları

1.Yemlerin birincil üretiminde tehlikelerin kontrolü için bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen iyi uygulama kılavuzları hazırlanır.

2. İyi uygulama kılavuzları yemlerin birincil üretimlerinde ortaya çıkacak tehlikeler ve bu tehlikelerin kontrolü için yapılacak faaliyetler hakkında uygun bilgiler ile aşağıdaki hususlarda alınan tedbirleri içerir.


 1. Mikotoksinler, ağır metaller, radyoaktif maddeler gibi bulaşanların kontrolü,

 2. Su, organik artıklar ve gübrelerin kullanımı,

 3. Bitki koruma ürünlerinin ve biyosidallerin doğru ve uygun bir şekilde kullanımı ve izlenebilirliği,

ç) Veteriner sağlık ürünleri ile yem katkı maddelerinin doğru ve uygun bir şekilde kullanımı ve bunların izlenebilirliği,

 1. Yem maddelerinin hazırlanması, depolanması ve izlenebilirliği,

 2. Ölü hayvanların, atıkların ve altlıkların uygun şekilde imhası,

 3. Yemlerden hayvanlara geçebilen bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınması ve Bakanlığın bu konularda bilgilendirilmesine dair yükümlülükler,

 4. Yemlerin etkili bir haşere kontrolü ve temizlik dâhil uygun hijyenik şartlar altında üretimi, hazırlanması, ambalajlanması, depolanması ve taşınmasını sağlayacak metotlar, uygulamalar ve işlemler,

ğ) Kayıt tutma ile ilgili detaylı bilgiler.


Ek-2

BİRİNCİL ÜRETİM DIŞINDA YEM İŞLETMELERİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Tesis ve Ekipmanlar

 1. Yem işleme ve depolama tesisleri, ekipmanlar, taşıma araçları, kaplar, kasalar, nakliye araçları ve yakın çevreleri temiz tutulur ve etkili bir haşere kontrol programı uygulanır.

 2. Tesis ve ekipmanların yapısı, büyüklüğü, tasarımı ve yerleşimi;

 1. Yeterli temizlik ve dezenfeksiyona müsait olmalıdır,

 2. Bulaşma ve çapraz bulaşmaya imkân vermeyecek ve genel olarak yem güvenilirliği ve ürün kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacak, hata riskini en aza indirecek şekilde olmalıdır. Yem ile temas halinde olan ekipmanlar ıslak temizliğin ardından kurutulur.

 1. Üretim ya da karıştırma için kullanılan tesis ve ekipmanlar işletme tarafından önceden hazırlanmış yazılı prosedüre uygun şekilde düzenli olarak kontrol edilir. Bu kapsamda,

a) Yem üretiminde kullanılan tüm ölçüm ve tartım aletleri ağırlık ve hacimler için uygun olmalı ve doğrulukları düzenli olarak test edilmelidir.

b) Yem üretiminde kullanılan tüm karıştırıcılar ağırlık ve hacim aralıkları için uygun olmalı ve homojen karışım sağlayacak ve homojen seyreltme yapacak nitelikte olmalıdır. Yem üreticisi karıştırıcıların homojen bir karışım yapabilecek etkinlikte olduğunu göstermelidir. 1. Tesisler yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.

 2. Amaca uygun yeterli drenaj sistemi yapılır. Sistem, yemlerin bulaşma riskini önleyecek şekilde tasarlanır ve inşa edilir.

 3. Yem üretiminde kullanılacak su, hayvanlar için uygun kalitede olmalıdır. Su kanalları sağlam yapıda olmalıdır.

 4. Pis su, atıklar ve yağmur suları yem güvenilirliği ve kalitesini etkilemeyecek şekilde bertaraf edilir. Haşere istilasını engellemek için döküntü ve tozlar kontrol altında tutulur.

 5. Pencereler, kapılar ve diğer dışa açılan yerler haşerelerin girişini engelleyecek şekilde korunaklı ve kapanabilir olmalıdır.

 6. Çatılar, kirliliği ve yoğunlaşmayı önleyecek, istenmeyen küflerin gelişmesini engelleyecek ve yem güvenilirliği ve kalitesini tehlikeye sokmayacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir.

Personel

1. Yem işletmeleri, üretilmek istenen ürünlerin üretimi için gerekli beceri ve niteliklere sahip yeterli sayıda personel bulundurmalıdır. Kanununun EK–1-B’de belirtilen yem işletmelerinde üretimde görevlendirilecek ilgili bir personel çalıştırılıır. İşletmelerde denetimden sorumlu Bakanlık temsilcilerinin her zaman görebileceği, çalışanların tecrübe ve eğitim düzeyleri ve sorumluluklarının da yer aldığı bir organizasyon şeması gerekir. Organizasyon şemasının görülebilir yerde olması gerekir. İstenen ürün kalitesinin elde edilmesi için bütün personelin görevleri, sorumlulukları, yetkileri yazılı bir talimatla kendilerine bildirilir.Üretim

1. Yem işletmecileri, üretim prosesinde kritik kontrol noktalarının tanımlanması, kontrolü ve iyi yönetimine dayalı yazılı prosedürlere ve talimatlara uygun şekilde üretim yapılmasını sağlar.

2. Herhangi bir çapraz bulaşma ya da hatayı engelleyecek ya da en aza indirecek teknik ve organizasyonel tedbirler alınır. Üretim sırasında kontroller için yeterli ve uygun araçlar bulundurulur.

3. Yemlerde yasaklı maddeler ve istenmeyen maddeler ya da insan sağlığı ve hayvan sağlığı ile ilgili diğer bulaşanlar izlenir. Riski azaltmak için uygun bir kontrol stratejisi uygulamaya konulur.

4. Yem olarak uygun olmayan madde ve atıklar belirlenir ve uzaklaştırılır. Veteriner ilaçlarını tehlikeli düzeyde içeren maddeler, bulaşan ya da diğer tehlikeli maddeler uygun bir şekilde bertaraf edilir ve yem olarak kullanılmaz.

5. Yem işletmecileri, ürünlerin etkin bir şekilde izlenmesi için yeterli tedbirleri alır.


Kalite Kontrol

 1. Gerekli durumlarda kalite kontrol ile ilgili uzman bir personel çalıştırılır.

 2. Yem işletmeleri, kalite kontrol sisteminin bir parçası olarak yeterli personele ve ekipmana sahip bir laboratuvarla çalışır.

3. Hammaddeden nihai ürüne kadar, özellikle üretimde kritik kontrol noktalarının kontrolünü, ürünlerin spesifikasyonlarına uygunluğunu, kontrol için numune alma prosedürleri ve sıklığını, analiz metotları ile analiz sıklığını, analiz sonuçlarının uygunsuz çıkması halinde de varış noktalarını da içeren yazılı bir kalite kontrol planı hazırlanır ve uygulanır.

4- İzlenebilirliğin sağlanması için nihai üründe kullanılan hammaddeler ile ilgili belgelerin kayıtları yem imalatçısı tarafından saklanır. Bu belgeler, ürünlerin piyasaya sunulduğu ve kullanımı için uygun olan süre zarfında talep edildiğinde Bakanlık denetçilerine ibraz edilir. İzlenebilirliği sağlamak için ayrıca hammaddelerden ve üretilen her bir parti üründen veya üretimin belirli bir kısmından yem imalatçısı tarafından daha önce belirlenen prosedüre göre yeterli miktarda numune alınır. Kolay belirlenebilmesi için numuneler mühürlenerek ve etiketlenir. Yapılarında önemli bir değişiklik olmayacak ve bozulmayacak şekilde uygun şartlarda saklanır. Bu numuneler, Bakanlığın tasarrufunda, piyasaya sunulan yemin kullanım süreleri sonuna kadar saklanır. Gıda amaçlı olmayan hayvanlar için yem üreten işletmeler sadece nihai ürün numunelerini muhafaza ederler.Depolama ve Nakliye

 1. İşlenmiş yemler çapraz bulaşmaları önlemek için işlenmemiş yem maddelerinden ve katkı maddelerinden ayrı tutulur ve uygun ambalaj malzemeleri kullanılır.

 2. Yemler uygun şekilde depolanır ve uygun araçlar ile taşınır. Yemler sadece işletmenin yetkili kıldığı personelin giriş yaptığı ve uygun depolama koşullarının sağlandığı yerlerde depolanır.

 3. Yemler bozulmayı, herhangi bir karışıklığı, çapraz bulaşmayı önlemek için kolaylıkla tanımlanacak şekilde depolanır ve nakledilir.

 4. Yemlerin nakliyesi, depolanması, taşınması, muamele edilmesi ve tartımı için kullanılan kaplar ve ekipman temiz tutulur. Temizlik programları yapılmalı, deterjan ve dezenfektan kalıntıları en aza indirilir.

 5. Depolarda haşere istilasını azaltmak için gerekli tedbirler alınır ve depolar kontrol altında tutulur.

 6. Gerekli yerlerde, yoğunlaşma ve bozulmayı önlemek için sıcaklık mümkün olduğu kadar düşük tutulur.

Kayıt Tutma

 1. Kendi tesislerinde ürün bulundurmadan yalnızca yemin ticaretini yapanlar dâhil tüm yem işletmecileri, alımdan teslimata kadar etkin bir izlenebilirlik için ihracatta en son ulaştığı nokta dâhil olmak üzere, alım, satım, üretim ile ilgili verileri kayıt altına alırlar.

 2. Kendi tesislerinde ürün bulundurmadan yalnızca yemin ticaretini yapanlar dışındaki yem işletmecileri, aşağıdaki belgeleri bir kayıt dosyasında bulundururlar.

a) Üretim prosesi ve kontrol ile ilgili belgeler

Yem işletmecileri, üretim prosesinde kritik kontrol noktalarının tanımlandığı ve yönetildiği bir dokümantasyon sistemine sahip olmalı, bir kalite kontrol planı hazırlayarak uygularlar. İlgili kontrol sonuçları saklanır. Bütün belgeler bir şikâyet söz konusu olduğunda piyasaya sürülen her parti ürünün izlenebilmesi ve sorumlulukların belirlenebilmesi için saklanır.

b) İzlenebilirlik ile ilgili belgeler

1. Yem katkı maddeleri için: • Üretilen katkıların yapısı, miktarı, üretim tarihi, parti numarası veya seri numarası,

 • Katkı maddelerinin gönderildiği işletmenin adı ve adresi, gönderilen katkının yapısı ve miktarı, uygun hallerde parti numarası veya seri numarası.

2. Biyoproteinler ile ilgili kayıtlar:

 • Üretilen ürünlerin yapısı ve miktarı, üretim tarihi, parti numarası veya seri numarası,

 • Ürünlerin gönderildiği işletmenin veya kullanıcıların adı ve adresi, gönderilen ürünlerin yapısı ve miktarı, uygun hallerde parti numarası veya seri numarası.

3. Premiksler için:

 • Üreticilerin ya da tedarikçilerin adları ve adresleri, kullanılan katkıların yapısı ve miktarları, uygun hallerde parti numarası veya seri numarası,

 • Premiksin üretim tarihi ve parti numarası,

 • Premiksin ulaştırıldığı işletmenin adı, adresi, premiksin yapısı, miktarı ve teslim tarihi, uygun hallerde parti numarası.

4. Karma yemler ve yem maddeleri için:

- Yem katkı maddesi/premiks üreticisi ya da tedarikçisinin adı, adresi, kullanılan premiksin yapısı, miktarı, uygunsa parti numarası,

- Yem maddeleri ve tamamlayıcı yem tedarikçilerinin adları, adresleri ve teslim tarihi,

- Karma yemin tipi, bileşimi ve miktarı,

- Yem maddesinin ya da üretilen karma yemin yapısı ve miktarı ile üretim tarihi, alıcının adı ve adresi.

Şikâyet ve Ürünü Geri Çekme


  1. Yem işletmecileri, şikâyetlerin kayıt altına alındığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı bir sistemi uygularlar.

  2. Gerekli olduğunda dağıtımdaki bir ürünün derhal piyasadan çekilebileceği bir sistem uygulamaya konulur. Yazılı bir prosedür ile geri çağrılan ürünün teslim edildiği yer tanımlanır ve bu geri çağrılan ürün tekrar piyasaya sürülmeden mutlaka bir kalite kontrol değerlendirmesinden geçirilir.Ek-3

İYİ HAYVAN BESLEME UYGULAMALARI
Merada Otlatma

Merada ve tarlada otlatma; hayvansal gıdalara fiziksel, biyolojik ve kimyasal tehlikelerin bulaşmasını en aza indirecek şekilde yapılır.

Gerektiğinde, gübreden kaynaklanabilecek biyolojik çapraz bulaşma riskinin bulunması durumunda bu riskin en aza indirilmesi için otlatma dönemleri arası meralarda yeterli bir dinlenme periyodu dikkate alınarak otlatma yapılır. Otlanılan alana tarım ilacı uygulandığında ise belirlenen süre kadar beklenilir.

Ahır ve Yemleme Ekipmanları İçin Gereklilikler

Hayvan yetiştirme üniteleri yeterli temizliğe imkân verecek şekilde tasarlanır. Herhangi bir tehlikenin oluşmasını önlemek için hayvan besleme üniteleri ve yemleme ekipmanları doğru ve düzenli bir şekilde temizlenir. Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar tarifnamesine uygun olarak kullanılır ve yem ve yemleme alanı dışında depolanır.

Hayvan yetiştirme ünitelerinde, altlıklarda ve yemde olası bulaşmaları önlemek için bir haşere kontrol sistemi uygulamaya konulur.

Binalar ve yemleme ekipmanları sürekli temiz tutulur. Gübre, atık maddeler ve yeme bulaşma ihtimali olabilecek diğer kaynakları düzenli olarak ortamdan uzaklaştıracak sistemler oluşturulur.

Hayvan yetiştirme ünitelerinde kullanılan yemler ve altlıklar küflenmeye imkân vermeyecek şekilde düzenli olarak değiştirilir.

Yemleme

1. Depolama

Yemler kimyasallardan ve yasaklı maddelerden ayrı yerlerde depolanır. Depolama alanları temiz ve kuru tutulur ve gerekli yerlerde haşere kontrol tedbirleri alınır. Depolama alanları ve taşıma araçları istenmeyen çapraz bulaşmalardan kaçınmak için düzenli olarak temiz tutulur.

Ekim amaçlı saklanan tohumlar, hayvanların ulaşamayacağı şekilde ayrı depolanır.

Farklı kategori ve türdeki hayvanlar için üretilen ilaçlı yemler ve ilaçlı olmayan yemler, hedefte olmayan hayvanların beslenmesi riskini azaltacak şekilde ayrı depolanır.

2. Dağıtım

Çiftliklere yem dağıtımında doğru yemin doğru adrese gittiğinden emin olunmalıdır. Dağıtım ve yemleme sırasında yemler, bulaşık depo alanları ve ekipmanlardan bir bulaşma olmayacak şekilde tutulur. Bulaşmayı önlemek için ilaçlı yemler, ilaçsız yemlerden ayrı yerlerde muhafaza edilir.

Çiftlikteki taşıma araçları ve yemleme ekipmanları, özellikle ilaçlı yem sevkiyatı ve dağıtımı yapıldığında, düzenli olarak temizlenir.Yem ve Su

İçme suyu ya da su ürünleri üretimi için gerekli olan su, hayvansal üretim için uygun kalitede olmalıdır. Hayvanlar veya hayvansal ürünlerde sudan kaynaklanan bir bulaşmanın olduğu düşünülürse tehlikeleri en aza indirmek ve durumu değerlendirmek için gerekli tedbirler alınır.

Yemleme ve sulama ekipmanları, yem ve sudaki bulaşmayı en aza indirecek şekilde tasarlanarak, kurulmalı ve yerleştirilmelidir. Sulama sistemleri düzenli olarak temizlenir ve imkân olduğunda bakımı yapılır.

Personel

Hayvan besleme ve bakımından sorumlu kişi yeterli beceri, tecrübe ve yetkilere sahip olmalıdır.Ek-4

YEM İŞLETMESİ İÇİN KAYIT /ONAY BAŞVURU FORMU

……………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE


BÖLÜM A

İşletmenin Unvanı
İşletme sahibi/Tüzel kişilik adı
İşletmenin adresi
Tel
Faks
E mail
Vergi No:
Ticaret sicil No:
T.C. Kimlik No:
BÖLÜM B

Faaliyet alanı

Gıda amaçlı hayvanlar için

(İlgili kutuyu işaretleyin)

Gıda amaçlı olmayan hayvanlar için

(İlgili kutuyu işaretleyin)

Yem üretimi

Yem depolama

Yem ithalatı

Perakende yem satışı

Hammadde tedariği

Paketleme

Diğer (belirtiniz)


BÖLÜM C

Faaliyet konusu

(İlgili kutuyu işaretleyin)

Karma yem

Büyük-küçükbaş yemleri

Kanatlı yemleri

Balık yemleri

Ev ve süs hayvanları yemleri: kedi köpek maması

Diğer ev ve süs hayvanları yemleri

Diğer karma yemler (belirtiniz)Yem katkıPremiksMineral yemBiyoproteinlerYem hammaddeleriHayvansal yan ürünler

Et-kemik unu

Balık unu

Kanatlı unu

Diğer(belirtiniz)Yalama taşı/ blok yemDiğer (belirtiniz)
- Yem amaçlı hayvansal yan ürün işletmeleri ile hayvansal yan ürün kullanarak kedi köpek maması üreten işletmelerin kayıt veya onay işlemleri, hayvansal yan ürünlerle ilgili mevzuata göre yapılır.
Yukarıda belirtmiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işletmem için kayıt/onay işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

İşletme sahibi

Adı, soyadı

İmza

Kaşe Tarih


Ek-5

KAYDA TABİ YEM İŞLETMELERİ 1. Onay kapsamı dışındaki karma yem işletmeleri

 2. Onay kapsamı dışındaki yem katkı ve premiks işletmeleri

 3. Yalama taşı veya blok yem üreticileri

 4. Yem ithalatçıları

 5. Yem hammadde tedarikçileri

 6. Perakende yem satış ve depolama yerleri

 7. Paketleme yapan yem işletmeleri

 8. Bitkisel orijinli sanayi yan ürünü üreten işletmeler (Değirmencilik, biracılık sanayi yan ürünü ve benzeri yem üreten işletmeler)

 9. Yem hammaddesi işleyen işletmeler


Ek-6

BÖLÜM 1
Yem katkı maddeleri:

 • Besinsel katkılar: Bu gruptaki tüm katkı maddeleri

 • Zooteknik katkılar: Bu gruptaki tüm katkı maddeleri

 • Teknolojik katkılar: Bu gruptaki yalnız en çok miktarları belirlenmiş “Antioksidanlar”

 • Duyusal katkılar: Bu gruptaki “Renk maddeleri” başlığı altında yer alan karotenoidler ve ksantofiller

 • Koksidiyostatlar ve histomonostatlar: Bu gruptaki tüm katkı maddeleri

Biyoproteinler:

- Bakteriler, mayalar, algler, mantarlar grubuna ait mikroorganizmalardan elde edilen proteinler. (Melas, damıtma kalıntıları, tahıllar ve nişasta içerikli ürünler, meyve suyu, kesik süt, laktik asit ve hidrolize bitkisel selülozlu substratlarda Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis türü mikroorganizmalardan elde edilen proteinler hariç) • Fermantasyon yoluyla amino asit üretimi sırasında elde edilen ürünler: Bu gruptaki tüm ürünler


BÖLÜM 2

Yem katkı maddeleri: • Zooteknik katkılar: “diğer zooteknik katkılar” başlığında yer alan

- Koksidiyostatlar ve histonomostatlar: Bu gruptaki tüm katkılar

- Büyütme faktörleri: Bu gruptaki tüm katkılar • Besinsel katkılar:

- “Vitaminler, provitaminler ve vitamin benzeri maddeler” grubunda yer alan A ve D vitaminleri

- “İz element bileşikleri” grubunda yer alan bakır(Cu) ve selenyum(Se)BÖLÜM 3

Yem katkı maddeleri • Zooteknik katkılar: “diğer zooteknik katkılar” başlığında yer alan

- Koksidiyostatlar ve histomonostatlar: Bu gruptaki tüm katkılar

- Büyütme faktörleri: Bu gruptaki tüm katkılar
Ek-7
YERİNDE İNCELEMEDEN MUAF TUTULAN İŞLETMELER İÇİN TAAHHÜTNAME
……………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE
Piyasaya sunacağım yemlerin Yem Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğunu taahhüt ederim.

Firma yetkilisi

Adı, soyadı

İmza

Kaşe Tarih

Ek-8

KAYITLI İŞLETMELER LİSTESİ


1

2

3

4

5

İşletme kayıt numarası

Faaliyet alanı

İşletmenin adı

Adresi

Açıklamalar

Ek-9
BÖLÜM 1
Onaylı işletmeler listesi


1

2

3

4

5

İşletme onay numarası


Faaliyet alanı


İşletmenin adı


AdresiAçıklamalar
BÖLÜM 2
İşletme onay numaraları aşağıda belirtilen formatta olmalıdır.


   1. Eğer işletme onaylanmış ise “α” karakteri kullanılır

   2. Yem işletmesinin bulunduğu ülkenin ISO kodu

   3. En fazla 8 alfanumerik karakterden oluşan ulusal referans numarası

Yüklə 51,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə