Za žive organizme veljajo zakoni termodinamike. Živi organizmi lahko energijo pretvarjajo iz ene oblike VYüklə 62,19 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.05.2018
ölçüsü62,19 Kb.
#41046


Bioenergetika

Za žive organizme veljajo zakoni termodinamike. Živi organizmi lahko energijo pretvarjajo iz ene oblike v

drugo, ne morejo pa je ustvariti ali izničiti. Sposobno so sprejeti uporabno energijo iz okolja in odvečno

vrniti v okolje v obliki toplote. Pri procesu pretvarjanja energije povečujejo entropijo (vesolja).

Za splošno kemijsko reakcijo:

velja, da bo potekala spontano do vzpostavitve ravnotežja, ki je določeno z ravnotežno konstanto.

Mera za spontanost je Gibbsova prosta energija:

???????????? + ???????????? ⇌ ???????????? + ????????????

Δ?????? = Δ?????? − ??????Δ??????

Δ?????? < 0

Δ?????? = 0

Δ?????? > 0

spontan proces

sistem v ravnotežju

nespontan proces

Δ?????? = Δ??????

0

+ ??????????????????????????????Zgornje zveze uporabljamo za preračunavanje energije reakcij iz ravnotežnih konstant in obratno. 

V celicah je položaj ravnotežja kemijskih reakcij odvisen od lokalnih koncentracij reaktantov in produktov.

Δ?????? = 0

Δ??????0

= −?????????????????????????????? = −????????????????????????

??????

??????


??????

??????


??????

??????


??????

??????Celični metabolizem

Metabolizem so procesi pridobivanja, shranjevanja, pretvorbe in uporabe energije. 

Metabolične reakcije v celici potekajo po različnih metaboličnih poteh = zaporedjih reakcij, ki 

potekajo z nekim namenom.

A, B, C, D, .... metaboliti – vmesni 

produkti metabolnih poti

E .... encimi

Metabolične poti imajo lahko različne oblike.
Metabolične poti v človeški celici

Metabolične reakcije v celici potekajo po različnih metaboličnih poteh.


Celični metabolizem

Osnovna dela metabolizma sta:Katabolizem - razgradnja bioloških molekul.

Kemijski proces v celoti je oksidacija. Nastanejo

reducirani koencimi (NADH, NADPH, FADH

2

).Nastaja ATP. Kemijska energija se sprošča.

Anabolizem

sintezabioloških

molekul.


Kemijski proces v celoti je redukcija. Nastanejo

oksidirani koencimi (NAD

+

, NADP


+

, FAD). ATP in

kemijska energija se porabljata.

Katabolizem in anabolizem sta med seboj

povezana preko „energijskega cikla ATP“.Celični metabolizem

Glede na oskrbo z energijo razdelimo organizme na dva velika razreda – avtotrofe inheterotrofe. Skupini uporabljata različne vire energije, procesi razgradnje biopolimerov pa so

pri obojih podobni. Heterotrofe dalje razdelimo na aerobne in anaerobne.
Pri aerobnem metabolizmu se substrati oksidirajo do CO

2

, pri anaerobnem pa do etanola(alkoholna fermentacija) ali laktata (mlečnokislinska fermentacija).

Celični metabolizem


Celični metabolizem

Vnos za življenje pomembnih molekul v celice.

Celice ne morejo same 

sintetizirati vseh molekul, ki 

jih potrebujejo.Koencimi

NAD sodeluje v katabolnih reakcijah oksidacije:

FAD sodeluje v reakcijah eliminacije/adicije:

NADP sodeluje v reduktivnih biosinteznih reakcijah :
Koencimi

Koencim A deluje kot prenašalec vmesnih produktov v razgradnji maščobnih kislin in

glukoze. Za njegovo biosintezo je potreben pantotenat (vitamin B5).ATP

Pri oksidaciji organskih molekul se sprošča energija. ATP + H

2

O → AMP + PP

i

ΔG

0= −45.6 kJ/mol (−10.9 kcal/mol)

ATP + H

2

O → ADP + P

i

ΔG

0= −30.5 kJ/mol (−7.3 kcal/mol)

fosfoanhidridna vez

fosforilna skupina

fosfatna skupina


ATP


ATP

Fosfatna skupina se lahko nahaja v več resonančnih oblikah s približno enako energijo. 

V

oligofosfatih,povezanih

s

fosfoanhidridnovezjo,

se

številougodnih resonančnih oblik zmanjša,

ker strukture z dvema sosednjima

pozitivnima nabojema niso stabilne.Hidroliza ATP

Trije faktorji, ki vplivajo na 

D

G:

1. Elektrostatski odboj

2. Resonančna stabilizacija

3. HidratacijaPrenos energije z molekule ATP

Energija iz molekule ATP se lahko izkoristi na dva načina:

- Z direktno hidrolizo fosfoanhidridne vezi (poleg ATP tudi GTP):

- Mehansko gibanje – premikanje ribosoma, krčenje mišic, encimi, ki razvijajo DNA

- Konformacijske spremembe nekaterih regulatornih proteinov

- S prenosom fosforilne skupine na substrat (trajen/prehoden).

Večina ATP in ADP v citosolu celic, torej

tisti, ki vstopa v reakcije, je v obliki

kompleksa z Mg

2+

.
ATP

Pri encimsko kataliziranih kemijskih

reakcijah,

ki

zapotek

reakcije


potrebujejo hidrolizo ATP, slednji

deluje tako, da prehodno prenese

fosforilno skupino na substrat (in ga

s tem aktivira).
ATP

Mehansko gibanje (konformacijske spremembe) se lahko vrši tudi preko prenosa fosforilne

skupine:Energijsko bogate molekule

ATP ni edina energijsko bogata fosforilirana molekula v celici. Tudi večina ostalih deluje po

principu prenosa fosfatne skupine. Glede na količino energije, ki se sprosti ob hidrolizi,

govorimo o ustrezno visokem potencialu za prenos fosforilne skupine.
Energijsko bogate molekule


Energijsko bogate molekule


Energijsko bogate molekule


Poraba energije v mišični celici

ATP-ja je za manj kot 1 s intenzivnega delovanja mišic, kreatin-

fosfata za nekaj sekund (4 s teka na 100 m).

Fosforilna skupina se s kreatinfosfata prenese na ADP.

V mišici:

[ATP] = 4 mM

[ADP] = 0.013 mM

[kreatinP] = 25 mM

[kreatin] = 13 mMMetabolične poti v človeški celici


Shema celičnega metabolizma


Celični metabolizem

V evkariontskih celicah je metabolizem kompartmentaliziran.
Metabolizem ogljikovih hidratov pri človeku

Pentozafosfatna pot

Sinteza NADPH za 

anabolične reakcijeGlikoliza

Glikoliza je metabolična pot pretvorbe glukoze piruvat. Je najbolj univerzalen metaboličen

proces, ki poteka v skoraj vseh celicah na enak način.

Neto reakcija glikolize:

glukoza + 2 P

i

+ 2 ADP + 2 NAD+

⟶ 2 piruvat + 2 ATP + 2 NADH + 2 H

+

+ 2 H


2

OGlikoliza


Glikoliza


Glikoliza


Glikoliza

Drugi monosaharidi in oligo/polisaharidi vstopajo v glikolizo na način, da se predhodno

pretvorijo v enega od intermediatov glikolize.

Disaharidi se v črevesju hidrolizirajo v monosaharide, ki se nato prenesejo v kri:

?????????????????????????????????????????? + ??????

2

?????? ⇋ 2 ??????????????????????????????????????????????????????ℎ?????????????????????????????? + ??????

2

?????? ⇋ ?????????????????????????????????????????? + ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? + ??????

2

?????? ⇋ ?????????????????????????????????????????? + ??????????????????????????????????????????????????????Najpomembnejša prehranska polisaharida sta glikogen in škrob. V prebavnem traktu se

razgradita na glukozo, ki se absorbira.
Glikoliza

iz razgradnje lipidov


Koncentracija laktaze pri otrocih je visoka, z

odraščanjem pa se zniža na okoli 5 do 10% tiste ob

rojstvu.

Pri


določenem

deležu


populacije

se

koncentracija zniža do te mere, da se laktoza včrevesju več ne prebavi (cepi) dovolj učinkovito.

Presežna laktoza je hrana za bakterije, ki jo prebavijo

do mlečne kisline, ob tem pa generirajo metan in

vodik, ki povzročata prebavne motnje. Stanju

pravimo laktozna intoleranca.

Napake v metabolizmu ogljikovih hidratovNapake v metabolizmu ogljikovih hidratov


Napake v metabolizmu ogljikovih hidratov

Redkejša bolezen, povezana z metabolizmom galaktoze je galaktozemija, ki je najpogosteje

posledica dednega pomanjkanja encima galaktoza-1-fosfat uridiltransferaze. Pri teh pacientih

se kljub opuščanju galaktoze iz hrane pojavijo okvare živčnega sistema in katarakta (siva

mrena). Do katarakte pride zaradi nabiranja osmotsko aktivnega galaktitola v leči, ki pritegne

veliko vode.

http://vision.ucsf.edu/hortonlab/ResearchProgram%20Pics/kid%

20with%20cataract.jpg
Sproščanje glukoze iz glikogena

Struktura glikogena:
Sproščanje glukoze iz glikogena

Glikogen se shranjuje v jetrih in po potrebi sprošča v kri. Nekaj lastne zaloge glikogena imajo

tudi mišične celice. Shema sproščanja glukoze iz glikogena v jetrih:Sproščanje glukoze iz glikogena

Za razgradnjo molekul glikogena je potrebno koordinirano delovanje treh encimov.
Usoda piruvata

alkoholna fermentacija

hipoksični ali anaerobni 

pogoji

kvasovke


mlečnokislinska 

fermentacija

anaerobni pogoji

mišiceMlečnokislinska fermentacija

Poteka v mišicah pri intenzivnem delu, ko nastanejo anaerobni pogoji. Neto reakcija je

glukoza + 2 ADP + 2 P

i

⟶ 2 laktat + 2 ATP + 2 H2

O

Nastali laktat se prenese v jetra, kjer se iz njega sintetizira glukoza v procesuglukoneogeneze. Temu procesu pravimo Corijev ciklus.


Mlečnokislinska fermentacija


Glukoneogeneza

Glukoneogeneza je univerzalna metabolična pot biosinteze glukoze iz manjših prekurzorjev.

Pri človeku so glavno mesto glukoneogeneze jetra. Proces poteka kooperativno z glikolizo.Glukoneogeneza

Glukoneogeneza ni le obratna

pot glikolize, temveč uporablja

nekatere druge encime (tiste, ki

katalizirajo enosmerne reakcije).Glukoneogeneza

V glukozo se preko glukoneogeneze lahko pretvarjajo tudi nekatere aminokisline. Imenujemo

jih glukogene aminokisline. V proces vstopajo na različnih mestih.Regulacija metabolizma

Metabolizem ogljikovih hidratov in drugih goriv je uravnavan z lokalnimi koncentracijami

metabolitov ter globalno v celotnem telesu s tremi hormoni:

inzulin

glukagon

adrenalinRegulacija glikolize in glukoneogeneze

F-2,6-BP – alosteričen regulator,

katerega nastanek zavira glukagoncitrat

signalizirazalogo

metaboličnih

intermediatov

(citratni cikel)alanin – signalizira zalogo energije

heksokinaza je regulirana z

negativno povratno zvezo (G6P)
Signaliziranje preko receptorjev

epinefrin (= adrenalin)

glukagon

receptor, sklopjen z G-proteinom

(7 transmembranskih 

a

-vijačnic)heterotrimerni G-protein

primarni obveščevalec

adenilat ciklazasekundarni obveščevalec


Signaliziranje preko receptorjev

Epinefrin/glukagon sprožita kaskado, v kateri se signal močno

ojača. Preko cAMP delujejo tudi številne druge signalne

molekule.
Signaliziranje preko receptorjev

Receptor za inzulin spada v družino

receptorskih tirozinskih kinaz.

Ob vezavi liganda pride do dimerizacije

receptorja

in

njegoveaktivacije

z

avtofosforilacijo.Aktiviran receptor deluje na druge

proteine tako, da jih fosforilira in s tem

spremeni njihovo aktivnost.

Inzulin sproži vnos glukoze v celico in

sintezo glikogena (v jetrih, mišicah) ali

maščobnih kislin (v adipocitih).

Tudi

inzulin


deluje

preko


kaskade

znotrajceličnih dogodkov.
Sinteza glikogena

Sinteza glikogena poteka po drugačni metabolični poti kot njena razgradnja. Glukoza se v

glikogen dodaja v aktivirani obliki UDP-glukoze.

UDP-glukoza pirofosforilazaSinteza glikogena

Sinteza glikogena poteka po drugačni metabolični poti kot njena razgradnja. Glukoza se v

glikogen dodaja v aktivirani obliki UDP-glukoze.

glikogen sintazaRegulacija sinteze in razgradnje glikogena

Razmerje med hitrostjo sinteze in razgradnje glikogena je v celicah regulirano preko

regulacije ključnih encimov v obeh procesih – glikogen sintaze in glikogen fosforilaze.

Protein kinazo aktivirata

adrenalin in glukagon.Pentozafosfatna pot

Pentozafosfatna (fosfoglukonatna) pot je pot oksidacije glukoze, pri kateri nastane NADPH.
Pentozafosfatna pot

Pentozafosfatna (fosfoglukonatna) pot je pot oksidacije glukoze, pri kateri nastane NADPH.

Faza 1 – tvorba NADPH

Faza 2 – pretvorba C5 sladkorja v C6

in C3 intermediate, ki se lahko

vrnejo v glikolizo.
Pentozafosfatna pot

V oksidativni fazi nastaneta 2 molekuli NADPH.

V neoksidativni fazi encimi transketolaze in transaldolaze katalizirajo pretvorbo C5 sladkorja

v C6 in C3 sladkorje z neto reakcijo:

3 ??????

5

⇋ 2 ??????6

+ ??????


3

Yüklə 62,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə