# Yosh fiziologiyasi nimani o`rganadiYüklə 42,4 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü42,4 Kb.
#81946
Yosh fiziologiyasi nimani o`rganadi (1)
Yosh fiziologiyasi nimani o`rganadi (1)

Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi 1-kurs yakuniy nazorat testi

#

Yosh fiziologiyasi nimani o`rganadi:

#

Gigiyena fani nimani o`rganadi:

#

Yosh fizlologiyasi va gigiyenasi fanining rivojiga xissa qo`shgan o`zbek olimlari:

#

Sog`lom avlod ” davlat dasturi qachon tasdiqlandi .

#

Respublikamizning birinchi ordeni qanday nomlanadi?

#

,,Sog`lom avlod ’’ jamg`armasitashkil qilingan yil:

#

O`zbekistonda 2000 yilni qanday yil deb e`lon qilingan:

#

Adabtatsiya nima?

#

Ko’zning to’rsimon pardasi qanday ahamiyatga ega?

#

Hujayranima

#

Maktabgacha va maktab yoshi bolalariga talim-tarbiya ishlarining natijali bo’lishi uchun

pedagog nimalarni bilishi kerak?

#

Visseroretseptorlar qayerda joylashgan?

#

Proprioretseptorlar qaerda joylashgan?

#

Hamma xavf-xatarda og’riq odamning eng ishonchli qo’riqchisidir u doim ehtiyot

bo’ling , hayotingizni avaylang va asrang ,deb uqtiradi.” deb yozgan faylasuf kim?


# O`sish va rivojlanishning asosiy qonuniyatlari:

#

Geteroxronizm nima?

#

Taktil reseptorlar qayerda joylashgan?

#

Organizmning o`sishi bu

#

Visseroreseptorlar qo’zg’alganda odam tanasining ichki organlarida qanday

jarayon yuzaga keladi

#

Akseleratsiya bu…

#

To`qima bu…

#

To`qima hosil qiladi:

#

To`qima necha hil bo`ladi:

#

Tug’ma refleks nima?

#

Nerv markazlari nima?

#

Bosh miya reflektori qaysi olim tomonidan aniqlangan

#

Perilimfa suyuqligi qayerda joylashgan?#

Har bir nerv hujayrasi o’zidan chiqargan osimtalari bilan

#

Kekirdak va bronxlarning asosiy vazifasi?

#

Irsiyat birligi nima?

#

Genetika fanining asoschisi:

#

Ikkinsh signal sistemasi nima?

#

Birinshi signal sistemasi nima?

#

Bolalarda ikkinshi signal sistemasining rivojlanishi nesha oylik davrida boshlanadi

#

Uch yoshning oxirida bola nechta so’z ayta oladi

#

Bolalarda birinchi va ikkinchi signal sistemalari orasidagi farq qaysi yosh davrdan boshlanadi?

#

Bola bosh suyagining qaysi qismida kichikli qildoq bo’ladi ?

#

Bolaning bosh suyagining qaysi qismida katta liqildoq bo’ladi?

#

Siydik tutib turish shartli refleksi bolalarda necha yoshda paydo bo`ladi:

#

Nerv tuzilishining struktura birligi:

#

Ko’z soqqasining ichki qismiga nimalar kiradi

#

Markaziy nerv tizimi necha qismga bo’linadi.

#

Refleks nima?

#

Orqa miyaning uzunligi va og`irligini necha gram

#

Orqa miyadan necha juft nerv tolalari chiqadi?

#

Uzun choq va o’rta miyadagi nervmarkazlaridan chiqqan parasimpatik nerv

Tolalari qaysi sohadagi organlarga boradi?

#

Orqa miya qanday funksiyani bajaradi?

#

Bosh miya qisimlariga xos emas:

#

Miyacha fiziologiyasiga xos:

#

Dinamik stereotipnima

#

Orqa miyada joylashga nerv markazlarining ishi buzilsa,muskullarda nima ro’y beradi?

#

Reflektor qonuniyatining asoschilari kimlar?

#

Muvozanat nervi uchlari ,yani retsentorlari qayerda joylashgan?

#

Bosh miya necha yoshgacha o`sadi?

#

Pisixogigiyena bu…

#

Ko’ruv organi bolaning necha yoshigacha rivojlanib boradi.

#

Hid sezish qaysi vaqtdan boshlab seziladi?

#

Analizator nima.

#

Oliy nerv faoliyati bosh miyaning qaysi bo`laklariga xos?

#

Miyelin parda nerv hujayrasining qaysi qismida joylashgan?

#

Xolerik bu:

#

Sangivinik bu:

#

Flegmatik bu:

#

Melanxolik bu:

#

Jinsiy etilish davrida organizmda qaysi tizimida o’zgarishlar seziladi?

#

Qalqonsimon bez hujayralarida qanday garmon sintezlanadi

#

Gipofizning oldingi bo’lagidan ajraladigan garmonini toping

#

Qalqon orqa bezi organizmda nima vazifani bajaradi.

#

Oshqozon osti bezining langergans orolchasida qanday garmon ishlab chiqariladi.

#

Qalkonsimon bez nimadan iborat

#

Nevroz bu…

#

Uyqu qanday jarayon?

#

Ishchanlik qobilyatining bosqichlari quyidagi tartibda yuzaga chiqadi:

#

Charchash qanday jarayon?

#

Suyaklar haqidagi fan

#

Muskul to’qimasining asosiy vazifasi?

#

Muskul to’qimasining o’ziga xos xossasiga nimalar kiradi?

#

Skelet muskul to’qimalari qanday xossaga ega?

#

Suyaklarning qaysi qismida mineral tuzlar to’planishidan suyak

qattiqlashib suyakka aylana boradi

#

Qo’lning erkin suyaklariga kirmaydigan suyaklarni belgilang.

#

Suyaklarning tarkibi nimalardan iborat?

#


Qad-qomatning shakillanishi necha yoshgacha davom etadi.

#

Mimika muskullariga qaysi muskullar kiradi.

#

Fassiya nima

#

Dinamik ish nima

#

Muskul tolasining sitoplazmasi nima deb ataladi.

#

Silliq tolali muskul to’qimaga xos bo’lmagan javobni toping?

#

Qon tomirlarning o’rta qavati tarkibiga nimalar kiradi?

#

Odam tanasida qaysi muskullar suyaklarga birikmaydi

#

7 yashar bolalar necha soat uxlashlari kerak:

#

Dars jadvalini tuzishda quyidagi gigienik talablar e’tiborga olinadi?

#

10-12 yoshli bolalar to’xtamay necha minut yozishlari mumkin.

#

Maktab kasalliklariga qaysi kasalliklar kiradi?

#

12-15 yoshdagi o`quvchilar necha minut to`xtamay yozishlari mumkin?

#

Dars jadvalini tuzishda qanday gigienik talablar e`tiborga olinadi:

#

O`quvchilarni partalarga o`tkazilayotganda nimalarga e`tibor beriladi?

#

O’qitishning fiziologik asosi nimadan iborat:

#

Vitaminlarning bolalar organizimiga ahamiyati qanday?

#

DHKmolekulasiqo’shaloqspiralsturukturaegaekanliginiqaysiolimlartomonidan

nechanchiyidaaniqlandi.

#

Hotira , fikirlash tasavvur qilish,intizom va miya po’stlog’da shartli bog’lanishlar

bolaning necha yoshida vujudga kela boshlaydi.

#

Bolaning necha yoshida bo’yiga o’sishi 1.5 marta,og’irligi 3 marotaba oshadi va

nutq paydobo’ladi.

#

Yangi tug’ilgan bolaning jigarining og’irligi qancha?

#

Yassi oyoqlikning tug’ilgandan keyin yuzaga kelish sabablariga

#

Bola organizmning o’sishi hujayra va to’qimalarning yangidan shakllanishi uchun eng

ahamiyatli o’rinni nima tashkil etadi?

#

Bemorning kallasi katta , beo’xshov, ko’zi qiyiq, quioq suprasi kichik, tana bilan

qo’l-oyoq nomutanosib,panjalari kalta va qiyshiq bo’lgan xromasoma kasalligi

qaysi kasallik belgilari

#

Odamning terisi orqali bir kecha kunduzda necha gramm karbonot angidrid ajratilib,

necha gramm kislorod o‘zlashtiriladi


#

Oyoq gumbazi , barmoqaro burmalar,chov burmalari terisini shikastlaydi ,

kasallik qichishish bilan davom etadi bu kasallik belgisi, qaysi kasallikka tegishli.

#

Burunbo’shlig’ining qo’shimcha kovaklari qaysi suyaklar orasida joylashgan?

#


Periferik asab tizimiga nimalar kiradi#

Oshqozon osti bezining quyuvchi yo’li qayerga ochiladi

#

O’t pufagi jigarning qayerida joylashgan va jigarda bir sutkada qancha

o’t suyuqligi ishlanadi

#

İngichka ichakning devori nimadan tashkil etadi

#

Meda osti bezining og’irligi , qalinligi , bo’yi qancha

#

İngichka ichak necha bo’limdan iborat

#

Tishlarning almashish jarayoni necha yoshda o’tadi.

#

12barmaqli ichakka qaysi bezdan shira va qaysi organdan suyuqlik quyiladi

#

Yo’g’on va ingichka ichakning birikish bo’limi nima deb ataladi

#

Qorin parda nima

#

Gem moddasi organizmning qaysi organida va qanday moddaga aylanadi.

#

İngichka ichakning uzinligi necha metr.

#

Bolalar organizmi normal va rivojlanishi uchun kundalik ovqat tarkibida

sifatli oqsillar necha % ni tashkil etadi.

#

Oshqozon ostibezining umumiy uzunligi va og’irligi qancha?

#

Burun orqali chuqur nafas olish va chiqarish qaysi muskullarning yahshi

rivojlanishiga olib keladi

#

Eshituv organi necha qismdan iborat?

#

Eshituv nerv uchi – retsentori qayerda joylashgan?

#

Bolalarda ko`z gavhari qanday xususiyatga ega:

#

Tovush boylamlari qayerda joylashgan?
#Alveola va atrofini o’rab turgan qon –tomir o’rtasida qanday

gaz almashinuvi sodir bo’ladi?

#

Analizatorlar qanday qismlardan iborat?

#

Ko’zning nur sindiruvchi qismlariga quydagilardan qaysilari kiradi

#

Yaqindan ko’rish kimlarda ko’proq uchraydi?

#

Organizmning ishki muhitiga nimalar kiradi?

#

Qon gruhlari bir-biridan qanday ajiratiladi?

#

Eritrotsitlarning va leykotsitlarning soni qaysi yosh davrlarida ko’p bo’ladi?

#

Kamqonlik kasalligi qanday vitaminlar yetishmasa paydo bo’ladi?

#

Kichik qon aylanish doirasi yurakning qaysi bo’limidan boshlanadi va ahamiyati qanday?

#

Nima uchun kichik yoshdagi bolalarda katta odamlarga solishtirganda

qon tana og’irligi hisobida ko’p bo’ladi?

#

Yurak qanday tuzilishga ega?

#

Eritrotsitlarning asosiy vazifasi qanday?

#

1va 2 yoshli bolaning 1mm kub qonida trombositlar soni qancha

#

Katta qon aylanish doirasining ahamiyati

#

Qonning organizmdagi ahamiyati qanday?

#

Qon plazmasi tarkibida necha foiz suv bo’ladi?

#

Bolaning 1 yoshida ko’krak qafasi qanday shakilda bo’ladi.

#

Yurakning ritm bilan qisqarib bo’shashuvi nima deb ataladi

#

Chap qorincha bilan aorta o’rtasida kanday qopqoqlar joylashgan

#

Plevra nima

#

O’ng qorinchadan chiqadigan tomir nima deb ataladi

#

Qonning yopishqoqligi nimaga bog’liq.

#

Xiqildoqning vazifasi

#

Yurakning ortacha og’irligi erkak va ayollarda necha gramga teng

#

Narsalarning qog’ozdagi tasvirini anglash, bolaning nechanchi oyida vujudga keladi.

#

Sistolalik va diastolalik tonlar necha sekund davom etadi

#

Ichki sekretsiya bezi deb aytilishiga sabab

#

Ichki sekretsiya bezlariga xos emas?

#

Qalqonsimon bezga sintezlanuvchi gormon?

#

Somatatrop garmoni yetishmasa qanday kasallik kelib chiqadi:

#

Orqamiyaning qaysi segmentida joylashgan nerv markazlari qo’lning

tashqi yuzasi,kaft,barmoqlarining terisi vamuskularning sezish

va harakatlanish funksiyasini ta’minlaydi?#

Orqa miyaning qaysi segmentida joylashgan nerv markazlari qo’lning

Ichki yuzasi teri va muskullarning sezish va harakatlanish funksiyasini ta’minlaydi?

#

Qaysi bezlarda ishlab chiqariladigan garmon limfositlar hosil bo’lishini kuchaytiradi?

#

Traxeyaning uzunligi yangi tug’ilgan bolada ,5 yoshda, 10 yoshda,15 yoshdanechsmga

to’g’ri keladi?

#

Ter bezlari qaerda joylashgan


#

Organizmda kalsiy yetishmasa qanday kasallik vujudga keladi.

#


Yangi tug’ilgan bolaning pulsi necha marta uradi?


#

Buyrak kapsulasidagi birlamchi siydik qayerga o’tadi?

#

Bolaning suyagi tarkibida qanday modda ko’p bo’ladi?

#

Suyaklar nimalardan tashkil topgan?

#

Byyrak necha qavvatdan tashkil topgan?

#

Sut tishlari doimiy tishlar bilan necha yoshda almashinadi:

#

Umyrtqa: pogonasi nechta pog’onadan tashkil topgan ?

#

Jigar sirrozida yemirilganda jigar hujayralari o’rniga qanday to’qima

Hujayralari hosil bo’ladi?

#

Qo’l suyaklarini ajrating.

#

Oyoq suyaklarini ajrating.

#

Skolioz nima?

#

Nefrit qanday kasallik?

#

Ovqat hazim qilish kanali nimalardan iborat:

#

Bolalarda moddalar almashinuvi:

#

Uglevodlar organizm uchun:

#

Organizmda jigar qanday vazifani bajaradi?

#

Bakteriyasiz zaharlanishga nimalar kiradi.

-
#

Katta qonaylanish doirasi yurakning qayeridan boshlanadi?

#

Organizm ichki muhitini tashkil qiladi:

#

Qon qanday qismlardan tashkil topadi?

#

Lekositlar qanday vazifani bajaradi?

#

Bolalarda qon qayerda yaratiladi:

#

Gemoglabin qonning qaysi qismida joylashadi?

#

Ovqat hazm qilish kanalining qaysi qismida joylashgan bezlarda fermentlar bo’lmaydi?

#

Nafas tizimi qanday qismlardan tashkil topgan:

#

Yosh bolalar bir minutda necha marta nafas oladilar:

#

Minytiga odam necha marta hafas oladi:

#

Ayiruv organlari deb hisoblanadi.

#

Teri epidermsning sirtqi qavatidagi o'lik hujaytalar vaderma qavati

orasida qanday hujayralar mavjud?

#

Buyrakning struktura birligi:

#

Chaqaloq tana massasining necha foizini suv tashkil etadi.

#. «Zamonaviy tibbiyot kasalliklarning hamma sabablarini bilib olgandagina kelajak tibbiyotga, ya`ni keng ma`noda gigigiyenaga aylanadi » Ushbu fikr kimga tegishli?

# Nafas olish sistemasi organlari ketma-ketligini aniqlang?

#. Ko`z shoh pardasi, gavhari orqali sariq dog` markaziga o`tgan chiziq nima deyiladi?

#. Sinf honalarining modeli,o’quvchilarning bo’yiga mos jihozlar turlarini, partada to’g’ri o’tirish yo’llarini ishlab chiqqan olim kim.#. Zararli reflekslar qanday paydo bo`ladi?

#. Ko`z gavharining yaqindagi buyumlarga qaraganda qalinlashishi, uzoqdagi buyumlar gaqaraganda yassilanishi nima deyiladi?

#. Daltonizm qanday kasallik

#. Bolalarda tovushlarni ajratish necha oyligidan shakllanadi?

-#. Tik turganda boshi biro z oldinga egilgan, yelkalari oldinga osilgan, ko`krak qafasi botiqroq, qorni oldinga chiqqan- bu qanday qomat?#. 18-asrda “Refleks” iborasini kim joriy qilgan?

#. Kalla suyaklaridagi liqildoqlar suyaklanishi davri qachon tugaydi?

# Rangdor pardada qaysi muskullar qisqarganda ko`z qorachig`I torayadi?

#. Ko`rish analizatorining markazi bosh miya yarimsharlar po`stlog`ining qaysi qismida joylashgan?

# Ko`zning oldingi kamerasi qayerda joylashgan?

# Bolalarda qaysi rangni sezish avval shakllanadi?

# Eshitish organining qaysi qismi tovushni sezadi?

# Turli tovushlarni analiz qilish ________ dan boshlanadi.

# Hazm qilish yo`lining qaysi qismida suvning qonga so`rilishi tez boradi?

# Ovqat hazm qilish sistemasining qaysi qismida oqsillar parchalanmaydi?

# Ingichka ichakning ichki shilliq qavatidagi bezlardan qanday fermentlar ajraladi?

# Uglevodlarni parchalovchi fermentlarni aniqlang.

# 4-sinf o`quvchilari uchun o`qish va yozish davrining davomiyligi.

# Qaysi organda glyukoza glikogen sifatida saqlanib turadi?

# Plazma tarkibining katta qismini nima tashkil qiladi?
# Gemoglabinning oqsilli qismi nima deyiladi?

# 100 % gemoglabinning miqdor ko`rsatkichi qancha?

# qonning 8-10 %ini qanday moddalalr tashkil qiladi?

# Trombositlar qayerda hosil bo`ladi?

# Qaysi shaklli element himoya vazifasini bajaradi?
# Qaysi shaklli element qonning ivishida muhim rol o`ynaydi?

# Yangi tig`ilgan bolalarda bir daqiqada pulsning soni.

# Fistula nima ?

# Ko`zning rangdor pardasida qanday muskullar joylashgan?

# Rangdor pardada qaysi muskullar qisqarganda ko`z qorachig`I torayadi?

# Axilov payi qaysi suyagiga birikkan.

# Har bir muskul qanday qismdan tuzilgan?

# Gigiyena fani nimani o`rganadi:

# Limfositlar qayerda hosil bo`ladi?

# Limfa aylanishining qon aylanishidan farqi nimada?

# Miya ko’prigida qaysi soha muskullarini harakatlantiruvchi nerv markazlari joylashgan .# Orqa miyaning bo’yin segmentida joylashgan nerv markazlari tananing qaysi qismlarining sezish va harakatlanish funksiyasini taminlayidi

# Simpatik nerv sistemasining markazlari orqa miyaning qaysi sohasida joylashgan.

# Parasimpatik nerv sistemasining markazlari bosh miya va orqa miyaning qaysi sohalarida joylashgan.

# Tashqi muhit omillari(iqlim tuproq va suv) ni jismoniy va ruhiy shakillanishiga ta’siri tog’risida fikr yuritgan olimni aniqlang.

#  « Hidoyat »(tibbiyotni o’rganuvchilarga qollanma ) kitobida nima haqida ma’lumot berilgan.

# « Organlar funksiyalari » kitobining muallifi kim.

#. Paratgormon garmoni nima vazifani bajaradi?

#. Dominanta hodisasi nechanchi yilda kim tomonidan isbotlangan?

#. Miopiya nima?

#. Ko`zning kolbasimon reseptorlari qanday ranglarni qabul qiladi?

 • #. Og`iz bo`shlig`ida qanday so`lak bezlari bor?

 • #. Ovqat hazm qilish sistemasi organlari ketma-ketligini aniqlang?

 • #. Enurez qanday kasallik?

 • #. Quyidagilardan qaysi yuqumli kasallik hisoblanmaydi?

# Nerv sistemasi qanday hujayralardan tashkil topgan?

 • # Orqa miya qanday funksiyani bajaradi?

 • # Bosh miyaning yuqori qismiga nimalar kiradi?

 • # Bosh miyaning quyi qismiga nimalar kiradi?

 • # Miyachada qanday nerv markazi bor?

 • # Bir vaqtda bir tartibdagi shartli reflekslarning uzluksiz ravishda tartib bilan kelishi va nerv tizimida bu ta’sirlarga javob qaytarish jarayoni nima deb ataladi?

 • # Reflektor qonuniyatining asoschilari kimlar?

 • # Muvozanat retsentorlari qayerda joylashgan?

 • # Bosh miya necha yoshgacha о‘sadi?

 • # Pisixogigiyena bu…

 • # Analizator qanday qismlardan tashkil topgan?

 • # Qanday organlar sezuv organlari deyiladi?

 • # Oliy nerv faoliyati bosh miyaning qaysi qismiga xos?

# Qalqonsimon bez qanday gormon sintezlanadi?

# Qaysi gormon gipofiz gormoni?

 • # Qalqonsimon bez gormonlari tarkibida qanday modda bо‘ladi?

 • # Nevroz bu…

 • # Ishchanlik qobilyatining ishga kirishish davrida nima kuzatiladi?

 • # Ishchanlik qobilyatining tо‘liq kompensatsiyadavrida nima kuzatiladi?

 • # Ishchanlik qobilyatining optimal ishchanlik davrida nima kuzatiladi?

 • # Suyaklar haqidagi fan qanday ataladi?

#Muskul asosiy vazifasi nima?

 • # Muskul tо‘qimasining qisqartiruvchi apparatiga nima kiradi?

 • # Skelet muskullarini qaysi nerv tizimi boshqaradi?

 • # Skelet muskul tо‘qimalari qanday xususiyatga ega?

 • # Suyakning sariq iligi qanday tо‘qima bilan tо‘lgan?

 • # Suyakning organik moddasi unga qanday xususiyat beradi?

 • # Suyakning anorganik moddasi unga qanday xususiyat beradi?

# 7-12 yoshli bolalar nima uchun jismoniy harakada tez charchaydi?

 • # Umurtqa pog‘onasi qanday qismlardan tashkil topgan?

 • # Peshona, chakka, tepa, ensa suyaklari umumiy nomi nima?

 • # Qaysi suyaklar yelka kamarini hosil qiladi?

 • # Qaysi suyak oyoq kamarini hosil qiladi?

 • # Kо‘krak qafasini qaysi suyaklar tashkil etadi?

 • # Muskul organ sifatida qanday qismlardan tashkil topgan?

# Fatsiya nima

# Muskul qisqaradi ammo harakat bо‘lmaydi bu muskulning qanday ishi deb ataladi?

 • # Muskul qisqaradi, harakat bо‘ladi bu muskulning qanday ishi deb ataladi?

# Suyak tо‘qimasi embrionning qaysi tuzilmasidan shakllanadi?

 • # 7 yashar bolalar sutkada qancha uxlash kerak?

 • О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi birida ishga moslashadi?

 • # О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi butun diqqatini ishga qaratadi?

 • # О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi birida charchashning ilk belgilari paydo bо‘ladi?

 • # О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi birida charchash oshib boradi?

 • # О‘quvchining aqliy ishchanlik qobiliyati davrining qaysi birida butunlay charchaydi?

 • # Maktab о‘quvchilari kasalliklariga nimalar kiradi?

 • # Dars jadvali qaysi qaysi gigiyenik talablar asosida tuziladi?

 • # О‘quvchilarni partalarga taqsimlashda nimalarga e’tibor beriladi?

# О‘qitishning fiziologik asosi nimadan iborat:

 • # Bolalar uchun vitaminlar qaysi jarayonlarda ishtirok etadi?

 • # 6 yoshda bola organizm о‘sishi uchun umumiy energiyaningnecha foizini ishlatadi?

 • # Ovqat hazm qilish organlariningahamiyati qanday?

 • # Bola organizmining о‘sishi va rivojlanishi uchun eng kerakli modda nima?

 • # Yoshning о‘sishi bilan organizmning suvga bо‘lgan talabi qanday о‘zgaradi?

 • # Oshqozon osti bezining chiqaruv nayi qayerga ochiladi?

 • # О‘tning chiqaruv nayi qayerga ochiladi?

 • # Hazm yо‘li organlari devor qanday qismlardan tashkil topgan?

# О‘n ikki barmoq, och va yonbosh ichak qaychi ichak qismlari?

 • # Tishqanday qismlardan tashkil topgan?

# Tishlar devori qanday qismlardan tashkil topgan?

 • # Yosh bolalar oshqozonining qaysi qismi yaxshi ishlamaydi?

 • # Qaysi anilizator tashqi, о‘rta va ichki qismlardan iborat?

# Eshituv nervi – retseptori qayerda joylashgan?

 • # Tashqi quloq qanday qismlardan tashkil topgan?

 • # Ichki quloq qismlar keltirilgan javobni toping

 • # О‘rta quloq qismlar keltirilgan javobni toping

 • # Kо‘z gavhari qanday xususiyatga ega?

 • # Analizatorlar qanday qismlardan iborat?

 • # Kо‘zi gavhari qanday vazifa bajaradi?

 • # Kо‘z qorachig‘i qanday vazifa bajaradi?

 • # Kо‘zning muguz pardasi qanday vazifa bajaradi?

 • # Yaqindan kо‘rish kimlarda kо‘proq uchraydi?

 • # Organizmning ichki muhitiga nimalar kiradi?

 • # Birinchi bolalik davrini belgilang

 • # Qiz bolalarda bo`yining o`sishi asosan necha yoshda to`xtaydi?

 • # Yangi tug`ilgan bolada orqa miya vazni necha gramm bo`ladi?

 • # Nafas olish sistemasi organlari ketma-ketligini aniqlang?

 • # Bola tug`ilganda uning bosh miya vazni necha gramm bo`ladi?

 • # Yangi tug`ilgan bolada ikki o`pkaning og`irligi qancha?

# Reflekslar haqdagi ta'limotni kim yaratgan?

# Uzunchoq miyadagi eng muhim hayotiy markaz qaysi?

# Yangi tug`ilgan bola miyachasining vaznini aniqlang?

# Bir yoshli bolalar bir kecha-kunduzda necha soat uxlaydi?

# Eritrositlar funksiyasini aniqlang ?

#. Ko`rish analizatorining markazibosh miya yarimsharlar po`stlog`ining qaysi qismida joylashgan?

#. Ichki sekretsiya bezlarining bir qismi hisoblangan qalqonsimon bez qanday garmon ishlab chiqaradi?

#. Buyrak usti bezlari necha gramm bo`ladi?

#. Ushbu garmonlarning qaysi biri bolalar va o`smirlarning o`sishi va rivojlanishini boshqaradi?

#. O`g`il bolalar rivojlanishidagi o`smirlik davrini belgilang?

#. Qiz bolalarga xos bo`lgan navqironlik davrini aniqlang?

#. Yangi tug`ilgan bolada ayrisimon bez vaznini aniqlang?

#. Shartli reflekslarning markazi qayerda joylashgan?

#. MNS da sodir bo`ladigan kasalliklardan birini aniqlang?

#. O`g`il bolalar bo`yiga o`sishi asosan necha yoshgacha davom etadi?

#. Eshitish organi yoki analizatorlarining markazi bosh miya yarim sharlari po`stlog`ining qaysi qismida joylashgan?

#. Gigiyena talablariga ko`ra, o`q`iyotgan yoki yozayotgan narsadan ko`zning uzoqligi necha sm bo`lishi tavsiya etiladi?

#. Yangi tug`ilgan bola bir kecha-kunduzda necha soat uxlaydi?

#. O`rta maktab yoshini belgilang?

#. Sezuvchi nerv tolalarining yallig`lanishi qanday kasallik?

#. Birinchi bolalik davrini belgilang.

#. Bola tug`ilgan dan keyin necha oyligidan boshlab hidni to’liq ajrata boshlaydi?

#. Kichik maktab yoshi necha yoshgacha

#. Yangi tug`ilgan bolaning orqa miya uzunligi qancha?

#. 1863 y “Boshmiya reflekslari” nomli asarni kim yozgan?

#. Tashqi rettseptorlar nima deb ataladi.

#. Ko`zning kolbasimon reseptorlari qanday ranglarni qabul qiladi?

#. Daltonizm qanday kasallik

#. Necha yoshda ta'm bilish retseptorlari sezuvchanligi ortib boradi?

#. Teridagi issiqni sezuvchi retseptorlarning soni qancha?

#. Hid bilish retseptorlarning sonini belgilang?

#. 18-asrda “Refleks” iborasini kim joriy qilgan?

#. Kalla suyaklaridagi liqildoqlar suyaklanishi davri qachon tugaydi?

#. Oyoq suyaklarining suyaklanishi necha yoshda tugaydi?

#. O`sish nima ?

#. Qonni zaharli moddalardan tozalaydigan a'zo?

#. Bolalarda ovqar hazm qilish organlarining yomon ishlashiga sabab bo`ladigan omillar.

#. Nafas olish markazi?

#. Leykotsitlar hosil bo`ladigan a'zo?

#. Buyraklar necha yoshgacha rivojlanadi?

#. Ter bezlari, soch xaltasi, yog` bezlari va retseptorlar terining qaysi qavatida joylashgan?

#. Bolalarda S vitamin yetishmasligi natijasida qanday kasallik kelib chiqadi?

#. Eritrositlar hosil bo`ladigan a`zo?

#. Og`iz bo`shlig`ida qanday so`lak bezlari bor?

#. Ovqat hazm qilish sistemasi organlari ketma-ketligini aniqlang?

#. Quyidagilardan qaysi yuqumli kasallik hisoblanmaydi?#. Immunitet nima?

#. Ko`rish analizatorining bosh miya yarimsharlar po`stlog`ining qaysi qismida joylashgan?

# Hazm qilish yo`lining qaysi qismida suvning qonga so`rilishi tez boradi?

# Ingichka ichakning ichki shilliq qavatidagi bezlardan qanday fermentlar ajraladi?

# Uglevodlarni parchalovchi fermentlarni aniqlang.

# 4-sinf o`quvchilari uchun o`qish va yozish davrining davomiyligi.

# Qaysi organda glyukoza glikogen sifatida saqlanib turadi?

# Plazma tarkibining katta qismini nima tashkil qiladi?

# Tug`ma reflekslarga quyidagilardan qaysi kiradi?

# Tug`ma refleksga quyidagilardan qaysi kirmaydi?

# Keng muskullar qayerda joylashgan?

# Qonning ivishida qanday vitamin muhim rol o`ynaydi?

# Antitoksin qanday modda hisoblanadi?

# Qon qaysi asbobda aylantirilsa ikki qismga ajraladi?

# Gemoglabin tarkibidagi Gem moddasi nima uchun sarflanadi?

# Yurak bo`lmalari va qorinchalarining qisqarishi __________ deyiladi.
Yüklə 42,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə