6 İslam və xristianlıq mənəviyyat müstəvisindəYüklə 198,84 Kb.
tarix26.11.2017
ölçüsü198,84 Kb.

6-3. İslam və xristianlıq

mənəviyyat müstəvisində
Din bir olsaydı Yer üzündə əgər,

Daha məsud olardı cinsi-bəşər.

H. Cavid
Mənəvi prinsiplər bütün insanlar üçün eynidirmi, yoxsa müxtəlif millətlər, xüsusən müxtəlif dinə qulluq edən­lər üçün fərli mənəviyyat meyarlarımı mövcuddur? İ.Kant əxlaqi-mənəvi prinsipləri etnik-milli və dini özünə məxsus­luqların fövqünə qaldıraraq onları ümumbəşəri və universal ölçü kimi təqdim edir. Kimsə əxlaqda etnik-milli və dini təsirlərin rolunu nəzərə alaraq əxlaqi keyfiyyətlərin impera­tivliyini şübhə altına ala bilər. Lakin əxlaqi meyarlar tama­milə nisbiləşdirilə bilməz. Əsas məqsəd dinindən və millə­tin­dən asılı olmadan hamı üçün ümumi əxlaqi-mənəvi prin­sip­ləri müəyyən etməkdən ibarətdir. Əxlaqi-mənəvi meyarların eyniyyəti və imperativliyi Vəhdət ideyası və vahid Allah prinsipi ilə sıx surətdə bağlıdır.

Kütləvi şüur səviyyəsində yayılan və neçə əsrlər ər­zində təhriflərə məruz qalan xristianlıq Vəhdət ideyası üzə­rində qurulmuş böyük fəlsəfi sistemlərlə yetərincə uzlaş­masa da, bir çox filosoflar və hətta din nəzəriyyəçiləri, dini xadim­lər xristianlıqda da Vəhdət ideyasını önə çəkməyə çalış­mış­lar. Bu, əslində hələ təhrif olunmamış xristianlığın, – İsa peyğəmbərə nazil olmuş həqiqi xristianlığın mövqeyidir. Xristian dünyasının böyük filosofu və ilahiyyatçısı Foma Akvinski Allah ideyasının əsaslandırılmasını dini inamdan fərqli olaraq, elmi-fəlsəfi fikrin vəzifəsi hesab etmişdir. Fəlsə­fi düşüncə isə, heç şübhəsiz, Vəhdət ideyasından çıxış edir. Görünür, buna görədir ki, Allah ideyasına münasibətdə xris­tianlığı təmsil edən böyük filosoflarla müsəlman filosofları arasında ciddi fikir ayrılığı tapmaq çətindir.

Maraqlıdır ki, həm xristianlar, həm də müsəlmanlar öz teoloji sistemlərini qurmaq üçün elmi-fəlsəfi baza kimi antik fəlsəfi fikirdən, xüsusən Platon və Aristotel təlimlərin­dən istifadə edirlər.

Vahid və ya Vəhdət ideyası bütün həqiqi dinlər kimi, həm də bütün həqiqi fəlsəfi təlimlərin əsasında dayanır. Aristotel təlimi də məntiqi olaraq «bütün formaların ən ali forma­sı», «bütün mahiyyətlərin ən ümu­mi mahiyyəti», «bütün səbəb­lər üçün ilkin səbəb», «bütün hərəkətlər üçün ilk təkan» zərurə­tinə – vahid Allah ideyasına gə­tirir.1 Foma Akvinski də bütün bu keyfiyyətlərin yalnız Allaha aid olduğunu, Allahın ən böyük kamillik dərəcəsinə və yara­dıcı qüdrətə malik olduğunu qeyd edir. «Allah vahid olmaya bilməz… O, kamilliyin ən yüksək səviyyəsidir. Onda çatma­yan heç nə yoxdur. İkinci ən ali kamillik də ancaq onun eyni ola bilər; onda bunların arasında heç bir fərq olmaz. Deməli, Allahın çoxluğunu qəbul etmək düz deyil». Hətta fəslin adı da «Allahın vahidliyi haqqında»dır.2 Deməli, Foma Ak­vin­ski də islamın birinci əsas prinsipini – Allahın vahid­li­yini qəbul edir və onun əsərlərindən İsanı Allah səviyyəsinə qal­dırmaq təşəbbüslərinin qəbuledilməzliyi hasil olur.

Bu mövqeyi xristianlığın digər böyük nümayəndəsi, kardinal və yepiskop çinlərini qazanmış Nikolay Kuzanski də müdafiə edir. N.Kuzanskinin Allahın vahidliyi haqqında mülahizələri xristian teoloqlarından daha çox, islam ilahiy­yatçılarının, ilk növbədə əl-Qəzalinin təliminə uyğun gəlir. O, Allahı yeganə həqiqət kimi qəbul edir və «həqiqət birdirmi, yoxsa çoxdurmu?» sualına – «ancaq bir həqiqət var və o Vahidlə (vəhdətlə) üst-üstə düşür», – cavabını verir.1 N.Kuzanski Allahı varlığın və heçliyin yeganə mənbəyi və yaradıcısı hesab edir. «Allah hər hansı şeydən və heç şeydən üstündür, çünki heç şey hər hansı şeyə çevrilməklə ona tabe olur».2

Təbii ki, Allahın vahidliyi ideyasından çıxış edən N.Kuzanski xristianlığın bəzi qollarında, versiyalarında yayılmış «üçlük» təlimini qəbul et­mir. Kuzanski yazırdı ki, əgər Allah sonsuzluqdursa, onun üç sifətindən necə danışmaq olar? «… Allah nə Ata, nə Oğul, nə də Mü­qəddəs Ruhdur, o ancaq sonsuz­luqdur».3

Üçlük təliminin İsa peyğəm­bərin öz dedikləri ilə əla­qədar olmaması və sonradan uydu­rulması N.Kuzan­skidən çox-çox əvvəl müsəlman dinşü­nas­ları tərəfindən dönə-dönə qeyd edilmişdir ki, onların da əsas istinad mənbəyi Qurani-Kərimdir. Bütün peyğəmbərlər və bütün müqəddəs kitablar ilk növbədə bir böyük ideyanı – Vahid yaradıcı ideyasını tərənnüm edirlər. Qurani-Kərimdə bütün peyğəmbərlərin təlqin etdiyi ideyalar vahid bir inancın ifadəsi kimi dəyər­ləndirilir. Musaya nazil olan və İsaya nazil olan kitablar da eyni bir müqəddəs kitabın hissələridir. Quran onları (təhrif olunmamış variantda) təsdiqləyir və onlara yekun vurur. Və bu Yekun bütün əvvəlki kitabların mahiyyətini və əsas məzmununu ehtiva edir.

Qurani-Kərimin bizə gəlib çatan yazılı mətni peyğəmbərin bilavasitə tələffüz etdiyi mətnə demək olar ki, tam adekvat olduğundan və 1400 il ərzində heç bir dəyi­şik­li­yə məruz qalmadığından onun orijinala yaxınlıq dərəcəsi Tövrat və İncilə nisbəitən çox yüksəkdir. Yəni Musaya və İsaya nazil olan müqəddəs kitablar birbaşa köçürül­mə­di­yin­dən və 100 illər ərzində təhriflərə məruz qaldığından onların ilkin deyim formasına – Müqəddəs kitaba adekvatlıq dərə­cə­si xeyli aşağıdır. Müxtəlif versiyalar tam üst-üstə düşmür və bunlardan hansının orijinala daha uyğun olduğunu aydın­laşdırmaq çox çətindir. Bu baxımdan, Quranda Musa və İsa haqqında deyilənlər olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir.Qurani-Kərimdə Musaya və İsaya nazil olan kitab­lardan danışıldıqda təhriflərə məruz qalmamış ilkin variant nəzərdə tutulur. Lakin Məhəmməd peyğəmbərin vaxtında İncilin artıq qələmə alınmış variantları var idi və xristianlıq bir din kimi bu təhriflər üzərində qurulmuşdu. İndi əsas məqsəd İsa peyğəmbərin mis­si­yasını düzgün anlatmaq, onun statusunu, real vəziyyətini təhrif edən, onu allahlaşdırmağa çalı­şan qüsurlu şərhləri aradan qal­dırmaq idi. Qurani-Kərimin əl-Maidə surəsində deyilir: «Allah üçün (üç ilahinin) üçüncü­sü­dür!» – deyənlər, əlbəttə, kafir olmuşlar. Halbuki bir olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur».1 İslamda İsa ancaq bir peyğəmbər kimi, Məryəm isə pak bir qadın kimi tanınır: «Məryəm oğlu Məsih ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişdir. Onun anası isə çox pak bir qadın idi». Peyğəmbər isə nə qədər şərafətli olsa da, Allah yox, insandır və onun insan, yəni həm də cismani varlıq olmasının ən bariz əlamətlərindən biri, başqa insanlar kimi yeyib-içməsidir: «Onların hər ikisi (adi insanlar kimi) yemək yeyirdi».2 Daha sonra xristianlıqda yayılmış bu səhv təsəv­vürün İsadan sonra, ancaq onun dediklərini təhrif etmək sayəsində ortaya çıxdığı da qeyd olunur: «(Ya Rəsulum!) Xatırla ki, o zaman (qiyamət günü) Allah belə buyuracaq: «Ya Məryəm oğlu İsa! Sənmi insanlara: «Allahla yanaşı, məni və anamı da özünüzə tanrı bilin!» – demişdin? (İsa cavabında): deyəcək: «Sən pak və müqəddəssən! Haqqım çatmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu mən demiş olsaydım, sən onu mütləq bilərdin. Sən mənim ürəyimdə olan hər şeyi bilirsən, mən isə Sənin zatında olanı bilmirəm». Daha sonra: «Mən onlara yalnız Sənin mənə etdiyin əmri çatdırıb belə demişəm: «Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin!» Nə qədər ki, onların arasında idim, onlara şahid mən idim. (Onları belə nalayiq hərəkətlər etməyə qoymurdum). Sən məni (göyə qaldırıb dərgahına) qəbul etdikdən sonra onlara nəzarətçi Özün oldun. Yalnız Sən hər şeyə şahidsən!».1

Göründüyü kimi, Qurani-Kərimdə əsl xristianlığın, İsaya göndərilmiş kitabın vəhdət ideyasını tərənnüm etdiyi göstərilir. Başqa bir surədə bu dinlərin (yəhudi, xristianlıq və islam) əslində eyni bir Tanrıdan bəhs etdiyi vurğulanır: «Deyin: «Biz həm özümüzə nazil olana (Qurana), həm də sizə nazil olana (Tövrata və İncilə) inanırıq. Bizim də Tanrı­mız, sizin də Tanrınız birdir. Biz Ona təslim olanlarıq!».

Xristianlığın Nikolay Kuzanski kimi mütəfəkkir xadimləri bu həqiqətləri bilməyə bilməzdi. Və o, həqiqəti o dövrdə artıq dərin kök atmış qüsurlu ənənədən üstün tutaraq, əsl xristianlığa və deməli, əslində İbrahim dininə, sözün geniş mənasında islama pənah gətirir. O, əlbəttə, öz ideyalarını xristianlıq bayrağı altında irəli sürür, amma fərqi yoxdur, ideya – Vahid Yaradan, vəhdət ideyasıdır.
Vəhdət ideyasının, mütləq ruh təliminin ən böyük nümayəndələrindən biri olan Hegel də, sağlam düşüncə baxımından, vahid Allah ideyasından çıxış etməli və xristianlığın «üçlük» təliminə qarşı çıxmalı idi. O, doğrudan da tanrı olaraq məhz Vahidi qəbul edir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən Hegeldə də dini təəssübkeşlik hiss olunur. Bununla belə, həqiqi fəlsəfi təhlil məqamlarında o, öz fəlsəfi vicdanını hər şeydən üstün tutmuşdur.

Hegel «Vahid» ideyasını hərtərəfli təhlil edərək, onun dəqiq statusunu müəy­yən­ləşdirməyə çalışır. O yazır ki, tanrının tək, vahid olması ilə vahidin, Vəhdətin tanrı olması haqqında fikirlər əslində fərqlidir. Birinci halda, tanrı subyekt kimi götürülür və vahidlik tanrının predikat­la­rın­dan biri olur. Tanrının ancaq tək ola bilməsini sübut etmək çətin deyil. Lakin digər halda söhbət vahidin bir varlıq kimi götürülməsindən gedir. Fikrini əsaslandırmaq üçün Hegel Parmeniddən iqtibas gətirir: «Ancaq varlıq vardır», yaxud ancaq Vahid vardır.1 Göründüyü kimi, Hegel «Allahın vahidliyi» məsələsinə məntiqi baxımdan iki müxtəlif baxışın fərqini ayırd edir; o, Allah ideyasına dünyanın vəhdətindən çıxış edərək gəlir və bu vəhdətin sonradan Allah ideyası ilə eyniləşdirilməsi, əslində daha çox dərəcədə panteist bir ya­xın­laşmadır. Monist baxışa görə tanrı varlığın fövqündə dayandığı halda, panteist baxışa görə, tanrı elə varlığın (Vahidin) özüdür. Hegel məhz ikinci mövqedə dayandığını gizlətmir. (Hegelə məxsus olan idealist panteizmin spesifikası isə varlığın necə anlaşılmasında üzə çıxır). O, yazır: «Tan­rının predikatlarını sübut etmək anlayışın işi deyil, bu yolla tarnı fəlsəfi baxımdan dərk oluna bilməz. Bu anlayışın həqiqi mənası əslində tanrının Vahid olmasından yox, Vahidin tanrı olmasından ibarətdir, belə ki, Vahid hansı isə bir predikat olmayıb, mahiyyəti bütövlükdə ehtiva edir».2

Hegel islam və xristianlığı da məhz vəhdət, vahid tanrı ideyasından çıxış edərək fərqləndirməyə çalışır. Əlbət­tə, ilk nəzərə çarpan fərq xristianlıqdakı «üçlük» təlimidir. Hegel Nikolay Kuzanskidən fərqli olaraq «üçlüyə» açıq müna­sibətini bildirmir – o, ənənəvi xristianlıq təəssüb­keşi­dir. Bununla belə, Hegel səviyyəsində bir filosof «vahid Allah» məsələsində islamın daha ardıcıl və fəlsəfi baxımdan daha məqbul bir mövqe tutduğunu görməyə bilməzdi.

Hegel yazır ki, Məhəmmədi (islam) dinində subyekt özündən imtina edir və vahid Allaha pərəstişdən başqa qar­şısına heç bir obyektiv məqsəd qoymur. Yəhudilərdən fərqli olaraq burada öz millətinin əlahiddəliyi önə çəkilmir. Allahın hüzurunda bütün insanlar bərabərdir; subyek­tin ictimai vəziyyəti və dərəcəsi, qul və ya mötəbər bir şəxs olması önəm daşımır. Hamının əsas məqsədi öz xüsu­siy­yət-lərindən, şəxsi keyfiyyətlərindən və maraqlarından azad ola­raq ilahi vəhdətə qovuşmaqdır.1 İslamın bu cür şərhi görü­nür, Hegelin təsəvvüf fəlsəfəsi ilə tanışlığından irəli gəlir. Lakin islamın həm də bir şəriət rolunu oynaması, mömin­lə­rin həyatında konkret bir təlimat kimi çıxış etməsi nəzərə alınmır. Məhəmmədin dini xristianlığa nisbətən daha ab­strakt bir din kimi, əslində mücərrədliyin ən yüksək səviy­yəsi kimi dəyərləndirilir.

Fəlsəfi baxımdan bir qüsur kimi, təhrif kimi qiy­mətləndirilməli olan «üçlük», «üçvəhdət» məsələsini Hegel, ək­sinə, xristianlığın islama nəzərən daha konkret olmasına bir dəlil kimi təqdim etməyə çalışır.2 Sən demə, insanın Al­laha münasibətinin konkretləşməsi üçün belə bir vasitə­lən­məyə ehtiyac var imiş. Halbuki, insan ilə Allah arasında hansı isə vasitəçi İnstitutların («üçlük» və ya kilsə, keşiş) olması heç də hisslərin konkretləşməsinə deyil, Vahiddən ayrılmasına xidmət edir. Bunu, heç şübhəsiz, He­gel özü də başa düşürdü. O yazır: «…Məhəmmədiliyə (isla­ma – S.X.) görə, Allah konkret deyil və hər hansı bir məz­muna malik deyil. Beləliklə, burada tanrının cismani təzahürü, İsanın Allahın Oğlu səviyyəsinə yüksəlişi, dünyanın hüdudlu­Lu­ğu­nun aydınlaşması və tanrının sonsuz özünüdərkinə qədər­ davam edən özünüdərk yoxdur. Xristianlıq burada ancaq təlimdir, İsa isə Allahın elçisi kimi, ilahi müəllim kimi, yəni Sok­rata bənzəyən lakin ondan üstün olan (belə ki, o gü­nahsızdır) bir müəllim kimi çıxış edir».3 Beləliklə, Hegel əslində İsanı ancaq peyğəmbər kimi qəbul edir və dini-mənəvi yüksəliş zamanı möminlərin İsanı «Tanrının Oğlu» səviyyəsinə qaldırmalarını Hegel bir növ sufi fəlsəfəsində tərənnüm olunan İsanın ilahi yüksəlişi mənasında təqdim edir. Bununla da, xristianların xətrinə dəymədən bütövlükdə və tamamilə Qurani-Kərimdəki versii­yanı təkrar edir: «İsa ya ancaq insan, ya da – «bəşər Oğlu» idi. Deməli, ilahiləş­di­ril­miş tarixdən heç nə qalmır və İsa haqqında Quranda necə deyilirsə, o cür deyilir».1

Bəli, fəlsəfənin məntiqi, zəkanın gücü həqiqətə gətir­məli idi və Hegel də nəhayətdə Quranda deyilənlərə gəlib çıxır. Sadəcə olaraq Hegelin bilgilərinin əsasən təsəv­vüflə məhdudlaşması ona daha bir addım atmağa və islamın həqiqət mövqeyini bütövlükdə qəbul etməyə imkan vermir. O bir daha qeyd edir ki, xristanlığın bu cür (yəni Qurandakı kimi) dərk edilməsi is­lamdan ancaq onunla fərqlənir ki, məhəm­mə-dilər (müsəlmanlar) bü­tün məxsusi olan­lar­dan, hər cür həzzdən və bilikdən, bütün bihudə olanlardan imtina edir­lər.2 Halbuki, islam, əksinə, xristianlıqdan və bəzi hind dini təlimlərindən fərqli olaraq asketizmi yox, cismani və ruhani həyatın vəhdətini tərənnüm edir.

Foma Akvinskinin, Nikolay Kuzanskinin, Götenin, və nəhayət, Hegelin fikirlərinin təhlili göstərir ki, istənilən ciddi fəlsəfi təhlil vahid Allah ideyasına və Qurani-Kərimin həqiqətlərinə gətirir.

Lakin təəssüf ki, bir çox Qərb filosofları bu həqiqətə açıq münasibət bəsləməkdən çəkinmiş və xristianlığın bəzən Vahid Yaradan ideyasından uzaqlaşmasına sadəcə göz yum­muşlar. Fəlsəfi vicdanları onları vahid Tanrı ideyasına gətirsə də, yaşadıqları mühitin dini ənənələrinə sadiq qalma­ğa çalışmış və guya xristianlığın ideoloqu kimi çıxış etdiklə­ri­ni zənn etmişlər. Özlərinin fəlsəfi həqiqətlə uzlaşmayan dini müddəalara qarşı kin-küdurətini isə çox vaxt «öz dinlərinə» qarşı deyil, məhz vəhdət ideyasından çıxış edən islama mü­nasibətdə büruzə vermiş, bu din haqqında ya məlumat­la­rı­nın azlığından, ya da məqsədyönlü surətdə təhriflərə yol vermişlər.

Təəssüf ki, müasir Qərbin kütləvi şüurunda və hətta bəzən siyasi mövqeyində islama birtərəfli və qüsurlu müna­sibətin rəhbər tutulmasında fəlsəfə klassiklərinin də rolu az olmamışdır.Əgər A.Dantenin «İlahiyyət komediyası»nda bütün böyük müsəlmanların cəhənnəmdə təsvir olunması bir şairin bədii təxəyyülünün məhsulu hesab edilə bilsə də, F.Bekon və F.Volter kimi böyük filosofların islama, Məhəmməd pey­ğəmbərə əsassız hücumlarına anlaşıqlı yanaşmaq çox çə­tin­dir. Bütün yaradıcılığı boyu təc­rü­bi biliklərdən, rasional düşün­cə­dən və sağ­lam məntiqdən çıxış edən filo­sofların islamla bağlı emo­­si­ya­ya qapılmaları və heç bir fakta və məntiqə söykənməyən həcv­lər yazmaları çox təəc­cüb­lüdür (Görünür, o vaxtlar Kilsənin ideologiyası və təbliğatı filosofların məntiqindən daha güclü olmuşdur).

F.Bekon dini əqidənin qılınc gücünə, zorla deyil izahat və təbliğatla yayılması zərurətindən danışarkən xris­tianlığı mələk donunda təsvir etdiyi halda, Məhəmmədin guya ruhani və mədəni yollarla yox, qılınc gücünə din yaydığını iddia edir.1 Halbuki, Məhəmməd peyğəmbər kitab əhlinə, yəni yəhudi və xristianlara heç bir güc tətbiq etməmiş, azad seçim imkanı vermişdir. Və əksinə, xristianlar dəfələrlə əllərində qılınc islam ölkələrinə səlib yürüşləri təşkil etmişlər. Bu cür sadə tarixi həqiqətlər F.Bekon kimi savadlı bir adama doğrudanmı məlum deyildi?

Yaxud başqa bir misal. O, islam aləmində geniş yayılmış bir hədisi təhrif edərək peyğəmbərin «Nə olar, dağ Məhəmmədin yanına gəlməzsə, Məhəmməd dağın yanına gedər», – sözlərini guya Məhəmmədin dağı yanına gətirmək haqqında hansı isə öhdəliyi­ni yerinə yetirə bilməməsi kimi və vəziyyətdən sadəcə diribaşlıqla çıxması kimi təq­dim edir.1

Əsasən materialist olan, empirik idrakı önə çə­kən F.Bekonun dini mövzu­da bəsit dünyagörüşü nümayiş etdir­məsini bəlkə də anla­maq mümkündür. Amma bəs Mon­teskyö, bəs Volter?Ş.Monteskyö xristian və islam dinlərinin xarakte­rin­dən bəhs edərkən Mə­həm­­məd peyğəmbəri yenə də əlində qılınc, istilaçı kimi təs­vir edir.2 Halbuki, tarixdən mə­lum olduğu kimi, Həzrəti Mə­­həmməd heç də sərkərdə və ya hərbiçi olmamış, tica­rətlə məşğul olmuşdur; dün­yanı fəth edən Məhəmmədin ideyaları idi. İdeya qılınca yox, qılınc ideyaya xidmət edirdi. Təsadüfi deyildir ki, xris­tian­lıq­dan fərqli olaraq islamın yayılması dinlərin azad rəqa­bətinə əsaslanmış və kitabı (ideyası) olan xalqlara zor tətbiq edil­məmiş, sərbəst seçim imkanı verilmişdir. Görünür, Mon­tes­kyö Kilsənin digər dinlərə və hətta elmə qarşı səlib yürüş­lərini «unudurdu». Kilsənin mürtəce mahiyyəti B. Ras­sel tərə­findən gözəl açılmışdır: «Öz sözlərimə görə tam məsu­liy­yətlə bildirirəm ki, kilsə kimi təşkilatlanmış xristian dini dünyada mənəvi tərəqqinin düşməni olmuş və bu gün də olmaqdadır».3

Marksistlərin Volter haqqında yaratdıqları az qala materialist obrazına baxmayaraq, o, dinin mahiyyətini dərk etmək sahəsində çox irəli getmiş, ruh haqqında ayrıca tədqi­qat əsəri yazmış və öz mühakimələrində vahid Allah ide­ya­sına haqq qazandırmışdır. Volter yazır ki, yaradıcı qüvvənin vahid olması zəruridir; belə ki, o, iki olsa idi təbiətdə ahəng pozulardı, amma həqiqətdə biz dünyanın daxili vəhdətinin şahidi oluruq.1 Volter təbiətdəki hadisə­lərin qanunauyğun­luğundan söhbət açır və belə qənaətə gəlir ki, bütün təbiətə eyni bir ali varlıq rəhbərlik edir.2 Lakin nə üçünsə unudur ki, dünyaya bu monist baxış, təkallahlılıq xristianlıqda yox, islamda təsbit olunmuşdur.

Volter xristianlığın və Qərb fəlsəfəsinin təməllərini araşdırarkən hind fəlsəfəsinə, ilk növbədə brahmanizmə müraciət edir: «Bizim dinin qaynaqları Hindistanın dərinlik­lərində gizlənir və biz bu dini ancaq indi qəbul etmişik».3 Volter etiraf edir ki, qədim yunan fəlsəfəsində ruh haqqında bilgilər və ruhun yenidən başqasına köçməsi ideyası hind fəlsəfəsindən götürülüb. Volter qədim hind mənbələri olan Şasta və Vedaların təsirindən vəcdə gəlir və «Şasta»nın girişindən aşağıdakı iqtibası gətirir: «… Öz mahiyyətinin seyrinə dalmış Əbədi, öz fəzilətini və əzəmətini nişan vermək üçün hissiyat və həzz qabiliyyətinə malik olan varlıqlar yaratmaq qərarına gəlir… belə məxluqlar hələ yox idi; Allah istədi və onlar oldular».4 Volteri heyrətləndirən bu sətirlər əslində sonralar xristianlığın təhrif etdiyi, uzaqlaşmış olduğu təkallahlılıq mövqeyindən deyilmişdir. Bu ideyalar məhz islamda daha mükəmməl şəkildə əks olunur.

Lakin təəssüf ki, söhbət konkret olaraq islamdan gedəndə, Volter öz fəlsəfi düşüncələrini «unudaraq» ona hücuma keçir, onu «yalançı din», Həzrəti Məhəmmədi isə «yalançı peyğəmbər» adlandırır. Bu mövqe xüsusən fəlsəfə müstəvisindən «bədii yaradıcılıq» (əslində fantaziya, xülya) müstəvisinə keçərkən – «Məhəmməd» pyesində özünü göstə­rir. Heç bir tarixi fakta əsaslanmayan bu uydurmaları Papaya – XIV Benediktə hədiyyə göndərməsi də onun kon­yuktur və sırf ideoloji mövqedən yazıldığını göstərir.

Amma, əlbəttə, bu mövqe heç də Qərbin bütün böyük şəxsləri tərəfindən bölüşdürülmür. Dövrün ən böyük fransızı Napoleon Bonopart əsərdən narazı idi. Şərqə müna­sibətdə İ.Götenin mövqeyi Napoleonu daha çox təmin edir­di. Napoleon Göteni qəbul edərkən ondan bu əsər haqqında münasibətini soruşur. Onu tamaşaya qoydursa da, müəllifin dünyanın yarısını fəth etmiş bir şəxsi ona layiq təqdim etmə­diyini, onun haqqında mövqeyini bəyənmədiyini bildirir.1

Əlbəttə, Məhəmməd peyğəmbərin bir fateh kimi qiy­mətləndirilməsi ilə mübahisə etmək olar. Amma ömrünü dünyanın fəthinə həsr etmiş Napoleonun nəzərində fateh­lik­dən böyük missiya ola da bilməz.

Əslində söhbət Napoleonun islama və ya Məhəmməd peyğəmbərə münasibətindən getmir. Söhbət Volterdən, bir filosofun tarixə münasibətdə öz fəlsəfi əqidə­sindən uzaq­laşmasından gedir. Əlbəttə, Volter F.Bekonun, Montesk­ye­nin və s. bu kimi sələflərinin ənənəvi müna­si­bə­ti­ni sadəcə da­vam etdirirdi. Lakin filosofluğun həqiqi miss­si­yası ənənə­lərin fövqünə qalxmağı, həqiqəti dini təəs­üb­keş­likdən və kon­yunkturdan üstün tutmağı tələb edir.

Volter və Göte Qərb dünyasının iki böyük mütəfək­kiri və islama, Məhəmməd peyğəmbərə iki fərqli münasibət! Napoleonun tövsiyəsindən asılı olmadan, İ.V.Göte «Mə­həmməd» mövzusuna onsuz da bağlı idi. Göte hələ 23 ya­şında ikən Qurani-Kərimi D.F.Meqerlinin almancaya tər­cüməsində oxumuş, bununla kifayətlənmə­yərək 6-cı surə­ni özü latıncadan tərcümə etmiş və elə bu illərdə «Məhəmməd» adlı dram əsəri üzərində işləmişdir. Sonrakı illərdə Mə­həm­məd peyğəmbər haqqında alman tədqiqatçıları tərə­fin­dən yazılmış kitabları və Qurani-Kərimin digər tərcü­mə­lə­rini də diqqətlə oxumuş, özü bu mövzuda şeirlər və tədqiqat əsərləri yazmışdır.2

Onun bu sahədə çoxlu sayda əsərlər yaratması, təkal­lahlılıq ideyasına, islama, pey­ğəmbərin həyatına dönə-dönə müraciət etməsi və bu mövzu­la­rı böyük sayğı və hətta mə­həb­bətlə qələmə alması heç də təsa­düfi deyildi. Xristianlığa tənqidi münasibəti­ni gizlətməyən İ.V.Götenin isla­ma bu qədər böyük maraq gös­tərməsinin çox ciddi əsasları vardır. Həqiqət birdir və bütün dahilər irqi ayrıseçkiliyin və ideoloji çərçivələrin təsirinə düşmədikdə eyni nəticəyə gəlirlər. Tə­sadüfi deyildir ki, L.N.Tols­to­yun da Şər­qə və islam dininə də­rindən bələd olması, hə­qiqət ax­tarı­şın­dakı sə­mimiyyəti və qə­tiy­yəti onu son nəticədə müsəl­manlığı qəbul et­məyə gətir­mişdi.1

Qərb mütəfəkkirlərinin isla­ma münasibətdə iki fərqli mövqeyinin səbəbini araşdırarkən bu sualın İ.V.Göteni də düşündürdüyünü və buna ən yaxşı cavabın da məhz onun tərəfindən verildiyini görürük. O, «Məhəmməd» əsərində islamın əsaslarının və Qurani-Kə­rimin səthi, yoxsa dərindən öyrənilməsindən asılı olaraq ona münasibətin də müxtəlif olduğunu vurğulayır: «Bütün bun­lar əvvəlcə bizi özündən itələyir, uzaqlaşdırır, sonra bizi cəlb edir, heyrətləndirir və nəhayət, ona hörmət-izzətlə yanaşmağa məcbur edir».2

Lakin təəssüf ki, son vaxtlarda Qərbdə islam dininə və Qurani-Kərimə münasibətdə mikroskopla qüsur axtar­maq cəhdləri üstünlük təşkil edir. Məsələn, Sorbonna Uni­ver­sitetinin professoru Dominik Surdel yazır: «Birinci mü­bahisəli məsələ qədər (alın yazısı) və iradə azadlığı prob­le­mi­nə aiddir; bu məsələ Məhəmmədin hədislərində də açıq qall­mışdır. İnsan ilahi iradəyə (qədər) qarşı heç nə edə bilməz. Lakin digər tərəfdən insandan gördüyü işlərə görə sorğu sorulur. İlahi hökmranlıq və insan məsuliyyəti bir-birinə zid­dir və birgə nəzərdən keçirilə bilməz. Və Quran bu iki həqi­qəti necə ortaq məxrəcə gətirməyin, barışdırmağın yolunu göstərmir».1

Bu problem üzrə İslam alimləri arasında da həmişə böyük mübahisələr olmuşdur. Mutazilitlərin mövqeyini mü­dafiə edən Əl-Aşari ilahi volintarizmə haqq qazandırır, insan azadlığına xüsusi önəm vermir. Al-Maturidi (X əsr) və onun ardıcılları isə insan azadlığını hüdudsuz hesab edirdilər. 2Dünyada baş verən hadisələrin irəlicədən Allah tərə­findən müəyyənləşdirilməsi heç də hər bir hadisənin hər dəfə bütün təfərruatı ilə məlum olması kimi başa düşülə bilməz. Yəni Qurani-Kərimdəki ideya­lar əslində dünyada bir qanu­nauyğunluq olduğuna işarədir. Heç nə təsadüfi deyildir. Hər şey dünyanın əsasında duran mü­kəm­məl bir ideyanın təcəs­sü­mündən ibarətdir. Lakin ideya hadisələri yox mahiyyəti ifadə edir. Yəni qabaqcadan müəyyən edi­lən mahiyyətlər ara­sındakı mü­nasibətlərdir və bu münasi­bət­lər məhz müəy­yən zəruri prin­sip­lər əsasında qurulmuşdur. Təzahürlər isə müxtəlif ola bilər­lər. Bu baxımdan yanaşdıqda nəinki insana hətta cansız aləmdə, təbiətdə baş verən hadisələrə də müəy­yən sərbəstlik dərəcəsi şamil edilə bilər. İnsanın müdaxiləsi də məhz təbiətə verilmiş bu sərbəstlik dərəcəsi çərçivəsində mümkündür.

İnsan təbiətin qanunlarını dəyişə bilməz. Lakin bu qanunların təzahürü konkret stuasiyadan asılı olaraq müx­təlif cür olur.

Müəyyən qüvvələr aktiv, başqaları isə passivdir. Hər ikisi eyni qanuna tabedir. Lakin aktiv qüvvə hərəkət yarat­dığı halda passiv qüvvə heç bir dəyişiklik törədə bilmir. Fəal və passiv formalar arasında keçid mümkündür və insan burada seçim azadlığına və proseslərin gedişinə təsir etmək imkanına malikdir.

Əgər Qərb fəlsəfəsində vahid din, dinlərin mahiy­yətcə eyniyyəti, bir-birini tamamlaması və s. haqqında fikir­lər olmuşdursa, bunlar da çox vaxt xristianlığın hind dini təlimləri ilə, brahma­nizm, buddizm və s.-lə əlaqəsinin axtarılması şəklində ortaya çıx­mışdır.İslam haqqın­da səhv təsəvvür yaratmaq, onu dərindən mənimsəmədən inkar etmək ənənəsi, hətta xristianlığın baş­qa dinlərlə əlaqəsini üzə çıxarmaq istəyənlər üçün də səciy­yəvidir. Yuxarıda biz Volterin xristianlığı brahmanizm­lə və digər hind təlimləri ilə əlaqələndirmək cəhdini qeyd etdik. İndii isə bəzi müasir tədqiqatçıların bu istiqamətdəki fikr­lərinə diqqət yetirək. Məlum olduğu kimi, XX əsrin böyük fi­lo­soflarından biri K.Yas­­pers R.Kip­lin­qin məş­hur «Şərq hə­mişə Şərq olacaq, Qərb də – Qərb, və onlar heç vaxt uyğun­laşa bilməzlər» fikri ilə razı­laşmamış, öz tə­limini Budda təlimi kontekstində nəzər­dən keçirməyə çalışmış, Buddaya ayrıca əsər həsr etmişdir.1 Lakin K.Yaspers də, görünür, islam dininin əsaslarına dərindən bələd olmadığından, özünün «Şərq» anlamına ancaq hind-çin fəlsəfəsini daxil edir. Onun min illər ərzində bəşər tarixinə və düşüncəsinə ən çox təsir göstərmiş şəx­siyyətləri sadalayarkən Məhəmməd peyğəmbəri yada salmaması buna ən bariz sübutdur. O bu sırada ancaq dörd nəfəri: Sokratı, Buddanı, Konfutsini və İsanı qeyd edir. «Çətin ki, bu dərəcədə böyük tarixi gücə malik olan hansı isə beşinci nəfəri göstərmək mümkün olsun; həmin səviyyədə bu gün də aktual olaraq qalan heç kimi göstərmək mümkün deyil… Onlar bütün fəlsəfəyə fövqəladə təsir göstərmişlər».2 Halbuki, öz «tarixi gücünə» görə bu sadalanan şəxslərin heç biri Məhəmməd peyğəmbərlə müqayisə oluna bilməz. Bunu sadəcə biz demirik. Bunu K.Yaspersdən daha böyük nüfuz sahibi olan Qərb mütəfəkkirləri dönə-dönə etiraf etmişlər. Həm də bu sırada heç vaxt Sokrat olmamışdır. Görünür, K.Yaspers ideya tarixini ancaq Şərqin öhdəsinə burax­mamaq üçün buraya bir yunan da qatmağı lazım bilmişdir. Amma yunan filosofları çoxdur, onlardan hansını isə ayırıb peyğəmbərlər sırasına qoymaq üçün ən azı kafi əsas la­zımdır. Daha böyük əsas isə məhz müasir dövrdə daha yaşarlı və cəlbedici olması ilə seçilən və ideya gücü getdikcə artan bir dünya dininin (bunları da biz yox, qərblilər özləri deyir) təməlini qoymuş Məhəmmədi peyğəmbərlər sırasında göstərməyi «unutmaq» üçün lazımdır.

Başqa bir misal. Aleksandr Men iddia edir ki, əksər din və etiqadların əsaslarını özündə birləşdirən inteqrativ dini sistem yaratmaq cəhdləri əbəsdir, çünki xristianlıq özündə universal sintez imkanlarını ehtiva edir. Və onun bu ehtiva gücü təkcə Tövratı, yəhudi dinini deyil, həm də hind təlimlərini əhatə edirmiş.1 Amma nə üçünsə bütün dinlər üçün əsas inteqrativ amil olan vəhdət, təkallahlıq ideyasının məhz xristianlıq tərəfindən təhrif olunması, unikal «üçlük» ideyasının heç bir dinlə uzlaşmaması «yaddan çıxır».

Təəssüf ki, bir çox Qərb filosofları təkcə islam dininə münasibətdə deyil, həm də islam dünyasının fəlsəfəsinə münasibətdə, yumşaq desək, etinasız münasibət bəsləmişlər. Hegel özünün fəlsəfə tarixinə dair üçcildlik mühazirələrində ərəb fəlsəfəsinə cəmi yeddi səhifə ayırır ki, onun da yarıdan çoxu yəhudi fəlsəfi fikrinə (Moisey Maymonid) həsr olunmuşdur.2 Lakin yazdığı iki səhifədən aydın olur ki, onun orta əsr islam fəlsəfi fikir haqqında təsəvvürləri olduqca məhdud və qüsurludur. Hegel öz zəmanələrinin ən böyük filosofları Əl-Kindi, əl-Fərabi, İbn Sina, əl-Qəzali, İbn Rüşd haqqında – hamısına bir yerdə yeganə bir abzas həsr edir və burada onların ancaq anadan olduğu illəri, ancaq Aristotelin şərhçisi olduqlarını göstərir. Əlavə olaraq ancaq Fərabinin «Ritorika»nı 40 dəfə oxuyub doymama­sından və yenə oxumaq istəməsindən, yaxşı iştahı olmasın­dan bəhs etməsi1 onun bu böyük fəlsəfi məktəb haqqında bi­lik dairəsinin miqyasından xəbər verir. Görünür, qüsurlu və sayğısız münasibət də qərəzdən daha çox, məlumatın az olmasından irəli gəlir.

Yaxud Bertran Rassel yazır: «Ərəb fəlsəfəsi orijinal fəlsəfi sistem kimi əhəmiyyət kəsb etmir. Avisenna və Averroes kimi mütəfəkkirlər əsasən şərhçi olmuşlar… Onla­rın baxışları məntiq və metafizika sahəsində Aristotel­dən və neoplatoniklərdən, riyaziyyat və astranomiya sahə­sində – yunan və hind mənbələrindən alınmışdır».2 Lakin bu filo­sofların orijinal fikir sahibləri olduqlarını isbat etmək üçün hətta, başqa mənbələrə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur, çünki B.Rassel özü bir az əvvəldə İbn Sinaya istinadən yazır: «Avisenna yeni bir formul kəşf etmişdi; onu sonradan Averroes və Böyük Albert təkrar etmişdilər: «Təfəkkür ümu­mini ayrıca şeylərdən hasil edir»… Avisenna göstərir ki, genera, başqa sözlə, universalilər eyni zamanda şeylərə qədər, şeylərdə və şeylərdən sonra mövcuddurlar».3 Görün­düyü kimi, B.Rassel orta əsr islam filosoflarının yaradıcılığı ilə Hegelə nisbətən daha yaxşı tanışdır. Lakin bununla belə, o, müsəlmanların nəzəri təfəkkür qabiliyyətinə şübhə etmək­dən qalmır və onların yeganə xidməti olaraq sivilizasiyanın ötürücüsü rolunu oynadıqlarını göstərir.4Dinlərin vəhdəti ideyası, vahid Tanrıya, universal haqq-ədalət prinsipinə istinad edilməsi XX əsr Azərbay­can fəlsəfi fikri üçün də səciyyəvidir. Hüseyn Cavidin «Şeyx Sənan» pyesi bu baxımdan xüsusi önəm daşıyır. XX əsrin axırlarında müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda dinlərə münasibət Heydər Əliyevin rəhbər tutduğu tole­rant­lıq prinsipinə əsaslanmışdır. Ölkənin mənəvi həyatında, müx­təlif ayin və mərasimlərdə müsəlman, xristian və yəhudi icma­larının ittifaqı və əməkdaşlığı bütün xalqlar üçün nümunə ola bilər. Məhz bu cəhətləri nəzərə alan Ramiz Mehdiyev yazır: «Dini plüralizm bütün dini cərəyanların nümayəndələrinə münasibətdə tolerantlığın öncül olduğu Azərbaycan cəmiyyəti­nin əsaslarından biridir»1. Doğrudan da, tolerantlıq çağdaş Azərbaycanda mənəvi həyatın zəngin­liyinin ifadəsi, xalqlar arasında dostluğun mühüm amillə­rindən biridir.


1 Антология философии средных веков и эпохи воз­рож­дения. М., «Олма-Пресс», 2001, стр.200.

2 Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книга первая. Долгопурудный. 2000, стр. 193.

1 Николой Кузанский. Сочинения в двух томах. Т. 1, М., «Мысль», 1979, стр. 284.

2 Yenə orada, səh. 285.

3 Yenə orada, səh. 20.

1 Qurani-Kərim. B.,«Çıraq», 2004, səh.187 (Əl-Maidə surəsi, 73-cü ayə).

2 Yenə orada, 75-ci ayə.

1 Yenə orada, 116 və 117-ci ayələr.

1 Гегель. Философия религии. В двух томах. Т. 2, М., «Мысль», 1977, стр. 59.

2 Yenə orada, səh. 62.

1 Yenə orada, səh. 327.

2 Yenə orada.

3 Yenə orada, səh.328.

1 Yenə orada.

2 Yenə orada.

1 Ф.Бэкон. Сочинения в двух томах, т. 2, М., «Мысль», 1972, стр. 358.

1 Yenə orada, səh. 376.

2 Ш.Монтескье. О духе законов. // Религия и обшество. М., 1996, стр. 35.

3 Б.Рассел. Почему я не христианин. М., Политиздат, 1987, стр. 110.

1 Вольтер. Философские сочинения. М., «Наука», 1988, стр. 540.

2 Yenə orada.

3 Yenə orada, səh.544.

4 Yenə orada, səh.543.

1 Эмиль Людвиг. Гёте. М., «Молодая гвардия», 1965, стр. 417-418.

2 И.В.Гете. Западно-восточный диван. М., «Наука», 1988, стр. 778-779.

1 Tolstoy. Hz. Muhammed. İstanbul, Karakutu yayınları, 2005.

2 И.В.Гете. Западно-восточный диван, стр. 165.

1 Доминик Сурделъ. Ислам. М. АСТ, 2004, стр. 47.

2 Yenə orada, səh. 50.

1 К.Ясперс. Будда// Западная философия: итоги тыс­яче­ле­тия. Екатерингбург, Бишкек. 1997, стр. 157-193.

2 Yenə orada, səh. 154.

1 А.Мень. У врат молчания. – М., Эксмо, 2005, стр. 247.

2 Гегель. Лекции по истории философии. Книга третья. Со­чи­нения, Том ХЫ, М., Л., 1935, стр. 99-106.

1 Yenə orada, səh. 105.

2 Б. Рассел. История западной философии. Том 1., Новоси­бирск, 1994, стр.400.

3 Yenə orada, səh. 398.

4 Yenə orada, səh. 400.

1 R. Mehdiyev. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri. B., «XX – Yeni Nəşrlər Evi», 2005, səh. 192.
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə