Ağiz boşLUĞunda -mikroorqanizmlərə daha çox rast gəlinir. Burada 107 və 108 aerob və anaeroblar, həmçinin streptokokklar, stafilakokklar, enterokokklar qeyd olunurYüklə 445 b.
tarix08.01.2018
ölçüsü445 b.
#20039AĞIZ BOŞLUĞUNDA -mikroorqanizmlərə daha çox rast gəlinir. Burada 107 və 108 aerob və anaeroblar, həmçinin streptokokklar, stafilakokklar, enterokokklar qeyd olunur.

 • AĞIZ BOŞLUĞUNDA -mikroorqanizmlərə daha çox rast gəlinir. Burada 107 və 108 aerob və anaeroblar, həmçinin streptokokklar, stafilakokklar, enterokokklar qeyd olunur.

 • MƏDƏDƏ m/o miqdarı azalır. Bunun səbəbi mədə şirəsi və HCL un bakterisid təsiridir. 104 sayda stafilakokk, südturşulu bakteriyalar, pilorik xelokobakterlər qeyd olunur.

 • ONİKİBARMAQ BAĞIRSAQ həzm prosesi zamanı steril olur. Az sayda enterokokk və bağırsaq çöpləri qeyd olunur.

 • YOĞUN BAĞIRSAQ zəngin mikroflora ilə fərqlənir.

 • 1-5 ×1011 sayda bakteriya qeyd olunur.MBT-də bakteriyaların məskunlaşması doğulma anından başlayır

  • MBT-də bakteriyaların məskunlaşması doğulma anından başlayır
   • Doğuşun (fizioloji və ya kesar kəsiyi ilə) və qidalanmanın (ana südü və ya süni qidalandırma) növü mikrofloranın xarakterini müəyyən edir.
  • Mikroorqanizmlərin bir sıra növləri əsas məskunlaşma arealını yarada bilər.
   • Bir sıra mikroorqanizmlər öz ekspressiya genlərini dəyişdirə və sonradan MBT-nin ekosisteminə qoşulan digər bakteriyaların inkişafına mane ola bilər.
  • Müvafiq olaraq, ilkin kolonizasiya böyüklərdə daimi mikrofloranın tam formalaşması üçün çox vacibdir.
  • Ayrı-ayrı şəxslərdə şəraitdən asılı olaraq floranın tərkibi fərqlənə bilər, lakin eyni adamda bir qayda olaraq, sabit qalır.
  • Nəcisin tərkibində kəskin pozğunluqlar, antibiotik qəbulu və pəhrizin dəyişdirilməsi mikrofloranın tərkibinin dəyişməsinə gətirib-çıxara bilər


BİRİNCİ, ƏSAS (obliqat) qrup : Anaerob mikroblar normal mikrofloranın 96-98 % təskil edir. Sağlam şəxsin yoğun bağırsaq m/f -na aiddir və orqanizmin qeyri-spesifik immun qoruyucu sistemində iştirak edir.

 • BİRİNCİ, ƏSAS (obliqat) qrup : Anaerob mikroblar normal mikrofloranın 96-98 % təskil edir. Sağlam şəxsin yoğun bağırsaq m/f -na aiddir və orqanizmin qeyri-spesifik immun qoruyucu sistemində iştirak edir.

 • İKİNCİ, FAKULTATİV qrup: Aeroblardan ibarətdir. 1-4%- ni təşkil edir. Normal bağırsaq m/f nümayəndələri hesab olunurlar, lakin bağirsaq çöpləri və streptokokklar şərti-patogen mikroblar olub , orqanizmin immun rezistentliyi azaldıqda patogen m/f –ya çevrilir.

 • ÜÇÜNCÜ, QALIQ qrup: Sporadik bağırsaq mikrobları 0.01-0.001% təşkil edir. Bu zaman stafilakokk, klostridium, protey, maya göbələyi, klebsiella qeyd olunur.PROTEOLİTİK (potensial patogen) yoğun bağırsaq florasına daxildir:

 • PROTEOLİTİK (potensial patogen) yoğun bağırsaq florasına daxildir:

 • Bacteroides, Proteus, Clostridium, Ristella, E.coli.

 • SAXARALİTİK (xeyirli) floraya daxildir:

 • Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus faecalis.MÜDAFİƏ funksiyası.

 • MÜDAFİƏ funksiyası.

 • İMMUNİTET STİMULƏ EDİCİ funksiyası.

 • XARİCDƏN DAXİL OLAN BAKTERİALARI MƏHV ETMƏK funksiyası.

Kəskin və xroniki enteritlər

 • Kəskin və xroniki enteritlər

 • Kəskin qastroenterit

 • Kron xəstəliyi və xroniki dizenteriya

 • Yoğun bağırsağın qıcıqlanma sindromuXronki qastirit

 • Xronki qastirit

 • Mədə rezeksiyasından sonrakı sindrom

 • Xroniki pankreatit

 • Xroniki hepatit

 • Qara ciyər sirrozu

 • Normal qida rasionunun pozulması

 • Xora xəstəliyi

 • Xroniki xolesistit

 • Onkoloji xəstəliklər

 • Ahıl yaş

 • I və II-li İmmun çatışmazlıq

 • Dərmanlarla müalicə zamanı

YB-da lazımınca parçalanmış zülal daxili pozulur

 • YB-da lazımınca parçalanmış zülal daxili pozulur

 • Bağırsaq proteolitik mikrofloranın

 • aktivləşməsi

 • Çürümə

 • Toksiki maddələr

 • (indol ,skatol, merkaptan)Antibakterial müalicə zamanı yarana bilər. Mexanizmi: m/o eubiotik tarazlığının pozulması və preparatların xəstə orqanizmə toksiki və allergik təsiri.

 • Antibakterial müalicə zamanı yarana bilər. Mexanizmi: m/o eubiotik tarazlığının pozulması və preparatların xəstə orqanizmə toksiki və allergik təsiri.

 • DD-zu yaradan a/b: Tetrasiklin sıralı,Neomisin, Sintomisin, Polimiksin, Eritromisin, Levomisetin.

 • Bu zaman müalicəyə rezistentli olan ştammlar əmələ gələ bilər.

 • A/B terapiya nəticəsində çox zaman kandidomikoz yarana bilər. a/b bağırsaq divarına mənfi təsiri və orqanizmin zəifliyi qana şərti patogen m/o keçməsinə şərait yaradır ki, bu da sepsisə səbəb ola bilər.BİRİNCİ MƏRHƏLƏ normal simbiontların nəzərə çarpacaq dərəcədə artması ilə xarakterizə olunur.

 • BİRİNCİ MƏRHƏLƏ normal simbiontların nəzərə çarpacaq dərəcədə artması ilə xarakterizə olunur.

 • İKİNCİ MƏRHƏLƏ Digər simbiontların artması hesabına bir neçə simbiontların yox olması qeyd olunur.Həmçinin normada az və ya heç qeyd olunmayan m/f əmələ gəlir.

 • ÜÇÜNCÜ MƏRHƏLƏ bu zaman automikrofloranin lokalizasiyası dəyişilir,özünə xarakter olmayan hissələrdə təsadüf edilir -həzm sisteminin yuxarı hissəsi,öd kisəsi,öd yolları,mədə altı vəzi,vaginal,dəri örtüyü. Bu zaman simbiontların müdafiə baryerindən keçməsi çox hallarda rast gəlinir,bu yollo onlar limfa,qan,daxili orqanlara keçə bilir.

 • DÖRDÜNCÜ MƏRHƏLƏ normal simbiontların və ya onların assosasiyalarının toksigenliyi, virulentliyi və patogenliyi dəyişir. Bu makroorqanizmin allergizasiya və autoallergizasiyası fonunda baş verir,onun spesifik və qeyri-spesifik bakterial aqentə qarşı rezistentliyi azalır.KOMPENSATOR VƏ YA LATENT FORMA. Bu mərhələdə makroorqanizm mikrofloranın tarazlığının pozulmasına cavab vermir.

 • KOMPENSATOR VƏ YA LATENT FORMA. Bu mərhələdə makroorqanizm mikrofloranın tarazlığının pozulmasına cavab vermir.

 • SUBKOMPENSATOR FORMA .Bağırsaq selikli qişasının məhdud və ya yayılmış sahələrində yerləşən lokal iltihabi proseslərin yaranması ilə xarakterizə olunur.

 • DEKOMPENSATOR FORMA. orqanizmin rezistentliyinin kəskin azalması müşahidə olunur, prosesin generalizasiyası müxtəlif parenximatoz orqanlarda metastatik infeksion ocaqların yaranmasına, sepsisə səbəb olur.E.Coli ilə Şərti patogen m/o kəmiyyət nisbəti ilə təyin olunur.

 • E.Coli ilə Şərti patogen m/o kəmiyyət nisbəti ilə təyin olunur.

 • ZƏİF İFADƏ OLUNAN- şərti patogen mikroblar 25% təşkil edir.

 • MÜLAYİM İFADƏ OLUNAN- 50%

 • QABARIQ İFADƏ OLUNAN -75%

 • KƏSKİN İFADƏ OLUNAN – 100%

 • ( E. Coli qeyd olunmur)I Dərəcə: Bağırsaq çöplərinin ümumi miqdarının azalması və ya çoxalması. Bifidobakteriaların və asidofil çöplərin miqdarı dəyişmir.

 • I Dərəcə: Bağırsaq çöplərinin ümumi miqdarının azalması və ya çoxalması. Bifidobakteriaların və asidofil çöplərin miqdarı dəyişmir.

 • II Dərəcə: Bifidobakteriaların və asidofil çöplərinin az miqdarda olması, Bağırsaq çöplərinin keyfiyyət və kəmiyyətcə dəyişilməsi,az miqdarda şərti patogen m/o təsadüf olunması.

 • III Dərəcə: Bifidobakteriaların və asidofil çöplərinin nəzərə çarpacaq dərəcədə azalması. Bağırsaq çöplərinin tipik xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilməsi(hemolitik və laktoza neqativ formaların əhəmiyyətli dərəcədə artması)qeyd olunur. Şərti patogen m/o və maya göbələklərinin miqdarı coxalır.

 • IV Dərəcə : Bağırsaq çöpləri və bifidobakteriaların kəskin azalması və ya heç olmaması, asidofil çöplərin azalması qeyd olunur.Bu zaman fakultativ və oblikat patogen bakteriaların –salmonella, şigella, iersinin kəskin artması xarakterdir.

Birincili DİSBAKTERİOZ: ilk öncə m/f dəyişilir,sonradan bağırsağın selikli qişasına iltihabi prosess əlavə olunur.

 • Birincili DİSBAKTERİOZ: ilk öncə m/f dəyişilir,sonradan bağırsağın selikli qişasına iltihabi prosess əlavə olunur.

 • İkincili DİSBAKTERİOZ: nazik və yoğun bağırsağda öncə mövcud olan xəstəliyin ağırlaşması kimi qeyd olunur. klinik əlamətləri müəyyən dərəcədə əsas xəstəlik ilə təyin olunur.

Əmələ gəlmə səbəbi bağırsaqda çoxlu miqdarda dekonyukasiya olunmuş öd turşularının yaranmasıdır ki, bunlar zəiflədici (işlədici) təsir göstərir, bağırsaqda suyun absorbsiyasını tormozlayır, bağırsağ selikli qişasının struktur pozulmasını yaradır.

 • Əmələ gəlmə səbəbi bağırsaqda çoxlu miqdarda dekonyukasiya olunmuş öd turşularının yaranmasıdır ki, bunlar zəiflədici (işlədici) təsir göstərir, bağırsaqda suyun absorbsiyasını tormozlayır, bağırsağ selikli qişasının struktur pozulmasını yaradır.Əsasən yaşlı xəstələrdə, ateroskleroz və xronik kolit (BQS) zamanı yaranır. Bu ona əsaslanır ki, m/f yoğun bağırsağın peristaltikasını stimulə edə bilmir.

 • Əsasən yaşlı xəstələrdə, ateroskleroz və xronik kolit (BQS) zamanı yaranır. Bu ona əsaslanır ki, m/f yoğun bağırsağın peristaltikasını stimulə edə bilmir.Yoğun bağırsaqda yüksək dərəcədə qaz əmələ gəlmə, qazın absorbsiya və xaric olmasının pozulması bağırsaq divarının dəyişikliyi ilə əlaqədardır.

 • Yoğun bağırsaqda yüksək dərəcədə qaz əmələ gəlmə, qazın absorbsiya və xaric olmasının pozulması bağırsaq divarının dəyişikliyi ilə əlaqədardır. • Disbakterioz daha çox qarında ağrı ilə müşayət olunur. Ağrı adətən monoton olaraq, günün 2-ci yarısında artır, bəzən-güclü, sancı şəkilli olur.TİAMİN DEFİSİTİ: Bağırsaq atoniyası,baş ağrıları,miokardın distrofik dəyişiklikləri,neyropatiya.

 • TİAMİN DEFİSİTİ: Bağırsaq atoniyası,baş ağrıları,miokardın distrofik dəyişiklikləri,neyropatiya.

 • NİKOTİN TURŞUSUNUN DEFİSİTİ: Tez qıcıqlanma, əhval ruhiyənin qeyri–stabilliyi, glossit,hipersalivasiya

 • RİBOFLAVİN ÇATIŞMAZLIĞI : Anqulyar stomatit,dodaqların selikli qişasının maserasiya və çatları,göy-qırmızı çalarlı dillə müşayət olunan qlossit və burun pərlərinin dermatiti.

 • B6 ÇATIŞMAZLIĞI : Bağırsaqda E.colinin miqdarının kəskin azalması ilə müşayət olunur.Baş ağrıları,zəiflik,miokardın distrofik dəyişiklikləri yaranır.

 • B12 VƏ FOL TURŞUSU ÇATIŞMAZLIĞI : Normoxrom, nadir hallarda hiperxrom anemiya.

 • C VİTAMİN DEFİSİTİ : Qıcıqlanma, ruh düşgünlüyü, hipersalivasiya, diş əti qanaması.

 • HİPOKALSİEMİYA : Öd turşu mübadiləsinin pozulması nəticəsində əmələ gəlir; dodaqların ,barmaqların keyiməsi, xroniki qida övrəsi qeyd olunur. • MALDİGESTİYA SİNDROMU

 • MALABSORBSİYA SİNDROMU

 • MƏDƏ-BAĞIRSAQ DİSPEPSİYASI: SİNDROMUKlinik simptomokompleks olub,bağırsaq membranında və bağırsaq səthində həzm fermentlərinin defisiti nəticəsində yaranır.

 • Klinik simptomokompleks olub,bağırsaq membranında və bağırsaq səthində həzm fermentlərinin defisiti nəticəsində yaranır.

 • MALDİGESTİYA SİNDROMUNA

 • XARAKTERİKDİR:

 • Bağırsağın güclənmiş peristaltikası ,suyun absorbsiyasının pozulmasına və nəticədə diareyaya səbəb olur.Nazik bağırsağın patologiyası zamanı duru formalaşmış nəcis,yoğun bağırsaq patologiyasında isə az miqdarda nəcis qeyd olunur.

 • METİORİZM

 • Müxtəlif xarakterli ağrılarKlinik simptomokompleks olaraq, nazik bağırsaqda absorbsiya prosesinin pozulması nəticəsində orqanizmin qidalanmasının pozulması baş verir. Daha çox nazik bağırsaq patologiyası zamanı yaranır.

 • Klinik simptomokompleks olaraq, nazik bağırsaqda absorbsiya prosesinin pozulması nəticəsində orqanizmin qidalanmasının pozulması baş verir. Daha çox nazik bağırsaq patologiyası zamanı yaranır.

 • Yağ, karbohidrat, su-duz, zülal, vitamin mübadiləsinin pozulması ilə xarakterizə olunr.1. NB kontaminasiyası s-mu

 • 1. NB kontaminasiyası s-mu

 • - aspiratın bakterioloji tədqiqatı

 • - laktuloza ilə hidrogen tənəffüs testi

 • 2. Yoğun bağırsağın disbiozu

 • -nəcisin bakterioloji müayinəsi • Əsas prinsiplər

 • NB mikrob kontaminasiyasının aradan qaldırıkması

 • YB normal mikrob mənzırısinin bərpa olunması

 • Maldiqestiya və malabsorbsiyanın aradan qaldırılması

 • Bağırsağın hərəki aktivliyinin bərpa olunması

 • Orqanizmin reaktivliyinin stimullaşdırılmasıBD –nun müalicəsində istifadə edilən 3 qrup BAM :

 • BD –nun müalicəsində istifadə edilən 3 qrup BAM :

 • ► probiotiklər (eubiotiklər)

 • ► prebiotiklər

 • ► sinbiotiklərSağlam bağırsağın m/florasının tərkibinə daxil olan və patogenlərə qarşı bakterisid təsir göstərən canlı mikroorqanizmlər tərkibli preparatlar və dietik əlavələrdir

 • Sağlam bağırsağın m/florasının tərkibinə daxil olan və patogenlərə qarşı bakterisid təsir göstərən canlı mikroorqanizmlər tərkibli preparatlar və dietik əlavələrdir

Bifidotərkibli: Bifidumbakterin, Bifidumbakterin forte,

 • Bifidotərkibli: Bifidumbakterin, Bifidumbakterin forte,

 • Bifiform, Bifiliz, Bifikol, Lineks

 • Laktotərkibli: Laktobakterin(quru), Asilakt(quru), Asipol,

 • Qastrofarm, Lineks

 • Kolitərkibli: Kolibakterin(quru), Bifikol (quru), Bioflor

 • Tərkibində başqa bakteriya növləri və mikrob

 • metabolitləri olan probiotiklər: Baktisubtil, Enterol,

 • Lineks, Xilak forteBifidumbakterin: amp, flakon, toz,həb – 5 doza/s, yeməkdən 20-30 dəq əvvəl, 3 ay

 • Bifidumbakterin: amp, flakon, toz,həb – 5 doza/s, yeməkdən 20-30 dəq əvvəl, 3 ay

 • Bifikol (quru): 6 doza/s,yeməkdən 30-40 dəq.əvvəl, 1,5-2 ay

 • Bioflor (Suspenziya): 2 x.q. 3 dəfə, 1-2 ay

 • Enterol: 3 yaşdan < 1 kapsula 2d/s,yeməkdən 1 s əvvəl, 7-10 günbifido-,lakto-,kolitərkibli probiotik

 • Lineks: 2 kap. 3 d/s, yeməkdən sonra, 2-12yaşlı uşaqlara – 1-2 kap 3 d/s, 0-1 yaş – ½ kap 3d/g

 • Xilak-forte: 50-60 damcı 3 d/g, 3-4 həftə

 • Enterojermina: 2-3 flak, yaxud 2-3 kapsulaBağırsağın normal m/florasının metabolik aktivliyini və inkişafını selektiv stimulyasiya edən qeyri-mikrob mənşəli preparatlar

 • Bağırsağın normal m/florasının metabolik aktivliyini və inkişafını selektiv stimulyasiya edən qeyri-mikrob mənşəli preparatlarMBT-da fermenativ hidrolizə məruz qalmır

 • MBT-da fermenativ hidrolizə məruz qalmır

 • NB-da absorbsiya olunmur

 • Sağlam bağırsaq m/o inkişafı və artması üçün selektiv substratdırLaktuloza

 • Laktuloza

 • Paraaminmetoilbenzoy t-su

 • Lizosim

 • Kalsium pantotenat

 • Prebiotik xüsusiyyətli qida məhsulları:

 • Yarmalar, qarğıdalı kəpəyi,soğan, paxla,banan, ənginar köküPro- və prebiotiklərin səmərəli kombinasiyasının nəticəsində əldə olunan preparatlar

 • Pro- və prebiotiklərin səmərəli kombinasiyasının nəticəsində əldə olunan preparatlarBiovestin-lakto

 • Biovestin-lakto

 • Maltidofilüs

 • Bifido-bak

 • Optibiotik

 • Həmcinin tərkibi bifido- və laktobakteriyalarla zənginləşdirilmiş qida məhsulları:

 • Aktimel

 • Aktivia

 • İmmunele

 • BioqatıqI - II DƏRƏCƏLİ D-z ZAMANI. Mikrofloranın bərpa olunması üçün südturşu tərkibli funksional qidalanma, vitamin və mikroelementlərlə zəngin qida. Funksional qidalanmaya aiddir: pektin və qida lifləri, prebiotiklər.

 • I - II DƏRƏCƏLİ D-z ZAMANI. Mikrofloranın bərpa olunması üçün südturşu tərkibli funksional qidalanma, vitamin və mikroelementlərlə zəngin qida. Funksional qidalanmaya aiddir: pektin və qida lifləri, prebiotiklər.

 • III DƏRƏCƏLİ. D zamanı müalicə kompleksinə funksional qidalanma və probiotiklər əlavə olunur. Probiotiklərdən bifi-form, xilak forte mikrobiosenozun pozulma xarakterinə əsasən təyin olunur.

 • IV DƏRƏCƏLİ. D zamanı funksional qidalanma və probiotiklərdən əlavə antibakterial terapiya aparılır.Kəskin dövr : №4 (2-5 gün)

 • Kəskin dövr : №4 (2-5 gün)

 • Sönən kəskin dövr : №4B

 • Başlanan remissiya dövrü :№4V

 • Stabilləşmiş dövr :№15

 • ƏSAS MƏHSULLAR : Qaynadılmış ət , balıq,

 • ağ çörək, tərkibində pektinsaxlayan məhsullar.

 • QICQIRDICI PROSES zamanı karbohidrat lar,

 • süd məhdudlaşdırılır, qaynadılmış zülal məhsulları təyin olunur. Nanə,cobanyastığı, itburnu, zoğal, zirinc, moruğ,sürvə(adaçayı), mixək, dəfnə yarpağı dəmləməsi məsləhət görülür.

 • ÇÜRÜDÜCÜ DİSPEPSİYA zamanı ət və yağlar məhdudlaşdırılır,həftə ərzində tərəvəz yeməkləri göstərişdir.İntetriks

 • İntetriks

 • Eritromisin

 • Klaritromisin

 • Amikasin

 • GentamisinNeqram

 • Neqram

 • Neviqramon

 • Furadonin

 • Furazolidon

 • Nifuroksazin

 • Nitroksolin-5-NOK

 • BaktrimAntibiotiklər çox ehtiyatla istifadə olunur – yalnız m/o-rin patogen titrlərin artması zamanı.

 • Antibiotiklər çox ehtiyatla istifadə olunur – yalnız m/o-rin patogen titrlərin artması zamanı.

 • GÖSTƏRİŞLƏR: Stafilakokk D-zu, göy-yaşıl irin çöpləri, enterokokk, protey zamanı.

 • Yarımsintetik pensillinlər yalnız stafilakokk D zamanı təyin olunur.

 • Makrolidlər - enterokokk D. zamanı, son nəsil makrolidlərdən Klaritromisin isə Staf.D zamanı effektivdir-7 gün ərzində 250mq gündə 2 dəfə.

 • Levomisetin klebsiella,qram+ və qram- , enterobakteriya zamanı təyin olunur.

 • Aminoqlikozidlər proteylər və göy-yaşıl çöplərlə törədilən generalizə olunmuş D zamanı təyin olunur.

 • Müasir dövrdə a/b sinergistləri təyin olunur:Staf. D zamanı-

 • Aminoqlikozid +ampisillin. Göy-yaşıl irin çöpləri zamanı gentamisin + karbenisillin.Hepatitlər, xora xəstəliyi,hamilləlik zamanı əks göstərişdir.

 • Hepatitlər, xora xəstəliyi,hamilləlik zamanı əks göstərişdir.

 • Qrupun əsas preparatları: Nistatin və Levorin 500 BV 4 dəfə, Nizoral(ketanazol) 4 həftə ərzində 1-2 tab (200-400mq),sonrakı 3 həftə ərzində gündə 1 dəfə.

 • Bu preparatlar artıq inkişaf etmiş D-z zamanı az effektivdir. Ağır göbələk D-zu hallarında amfoterrisin B və Diflyukan (Flukonazol) infuziyaları təyin olunur.Patogenə qarşı effektivdir. Eşerixi, göbələk + lyambliya və trixomonoda qarşı istifadə olunur 0,05 q gündə4 dəfə və ya 0,1 q 3 dəfə 5-10 gün.

 • Patogenə qarşı effektivdir. Eşerixi, göbələk + lyambliya və trixomonoda qarşı istifadə olunur 0,05 q gündə4 dəfə və ya 0,1 q 3 dəfə 5-10 gün.Stafilakok D zamanı əsasən təyin olunur. Yalnız qızılı staf. təsir edir, yoğun bağırsağın şəkər tərkibli florasına təsir etmir. Laktuloza ilə kombinasiyası məsləhətdir- bu bifidum- və lakto- bakteryaların titrini nəzərə çarpacaq dərəcədə artırır 30-60 ml /süt 10-14 gün ərzində.

 • Stafilakok D zamanı əsasən təyin olunur. Yalnız qızılı staf. təsir edir, yoğun bağırsağın şəkər tərkibli florasına təsir etmir. Laktuloza ilə kombinasiyası məsləhətdir- bu bifidum- və lakto- bakteryaların titrini nəzərə çarpacaq dərəcədə artırır 30-60 ml /süt 10-14 gün ərzində.Streptakok,staf, enterokok, pat. eşerixi zamanı istifadə olunur.Tərkibində trimetroprim və sulfametaksazol (baktrim,septrin,biseptol)-2 ədəd 7-10 gün (gündə 2 dəfə).

 • Streptakok,staf, enterokok, pat. eşerixi zamanı istifadə olunur.Tərkibində trimetroprim və sulfametaksazol (baktrim,septrin,biseptol)-2 ədəd 7-10 gün (gündə 2 dəfə).1 q/kq kütləyə təyin olunur.Orta hesabla 60- 80 ml/gün.Yeməkdən 1.5 saat sonra qəbul edilir.Sutqalıq dozanı 2-3 qəbula bölmək lazımdır.Meteorizm və nəcisin zəifləməsi zamanı Smekta ilə birlikdə qəbul olunur 1 paket 3 dəfə 30gün yeməkdən əvvəl.Bu D I dərəcəsi zamanı istifadə olunur.

 • 1 q/kq kütləyə təyin olunur.Orta hesabla 60- 80 ml/gün.Yeməkdən 1.5 saat sonra qəbul edilir.Sutqalıq dozanı 2-3 qəbula bölmək lazımdır.Meteorizm və nəcisin zəifləməsi zamanı Smekta ilə birlikdə qəbul olunur 1 paket 3 dəfə 30gün yeməkdən əvvəl.Bu D I dərəcəsi zamanı istifadə olunur.Yeni nəsil brobiotikdir turşuya davamlı kapsulanın daxilində yerləşir. 2 və 4 kapsul gündə,əlavə təsiri yoxdur yüksək effektivliyə malikdir. D II-III dərəcəsində təyin olunur

 • Yeni nəsil brobiotikdir turşuya davamlı kapsulanın daxilində yerləşir. 2 və 4 kapsul gündə,əlavə təsiri yoxdur yüksək effektivliyə malikdir. D II-III dərəcəsində təyin olunur

Kataloq: articles -> prezentasiyalar
prezentasiyalar -> Alkohol psixozlar Alkoholizmin ikinci və üçüncü mərhələlərində baş verir
prezentasiyalar -> Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdur
prezentasiyalar -> Baş beyinin şişlərin nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Döş qəfəsində ağrı, əsas şikayət kimi ambulator müraciətlərin demək olar ki, 1-2%-də təsadüf olunur
prezentasiyalar -> Baş beyinin atrofiyası nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular baş beyinin hüceyrə elementlərin proqresivləşən disfunksiya və deqenerasiyası nəticəsində inkişaf edən (edə bilən)
prezentasiyalar -> Baş beyinin damar xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Yazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
prezentasiyalar -> Affektiv pozuntular ilk növbədə əhval ruhiyənin pozulması ilə özlərini biruzə verir
prezentasiyalar -> Affektiv psixozlar

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə