Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?Yüklə 128,64 Kb.

tarix21.06.2018
ölçüsü128,64 Kb.


1

Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?

А) XVI əsrin əvəllərindəB) XVI əsrin sonu XVII əsrin əvvəllərində

C) XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində D) XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində 

Е) XX əsrin əvvəllərində

2

Aşağıdakılardan hansılar mürtəce romantiklərdir?А) Novalis, De Mestr, Bonald 

B) Novalis, Hüqo, Mitskeviç

C) Hüqo, Şelli, Bayron

D) Novalis, Hüqo, Şelli

Е) Bonald, Bayron, Hofman

3

Aşağıdakı ədiblərdən hansılar mütərəqqi romantiklərdir?А) De Mestr, Bonald, Şelli

B) Hofman, Bonald, Bayron

C) Bayron, Şelli, Hüqo, Jorj Sand 

D) Şelli, Jorj Sand, Bayron, Novalis

Е) De Mestr, Bonald, Şlegel qardaşları

4

Alman romantizmi neçə mərhələyə bölünür?А) 5

B) 4


C) 2

D) 3


Е) 6

5

 "Sənət real həyatı təsvir etmək deyil, ideal həqiqətləri axtarmaq deməkdir" fikri aşağıdakı müəlliflərdən hansına aiddir?

А) V.Hüqo

B) J.Sand  

C) Şelli


D) A.Mitskeviç

Е) Bayron

6

 Aşağıdakı müəlliflərdən hansılar alman romantizminin birinci mərhələsində yazıb-yaratmışlar?

А) Avqust Vilhelm, Fridrix Şlegel  

B) Şamisso, Qrimm qardaşları

C) Arnim, İozef Herres

D) Brentano, Şamisso

Е) Hofman, Şamisso

7

Ernest Teodor Amadey Hofmanın yaşadığı illəri göstərinА) 1776 - 1824

B) 1776 - 1822  

C) 1770 -1820

D) 1778 - 1831

Е) 1779 - 1829

8

"Peter Şlemilin qəribə əhvalatı" povestinin müəllifi aşağıdakı müəlliflərdən hansıdır?А) Hofman

B) Jorj Sand

C) Şamisso  

D) Bayron

Е) Şelli9

Alman yazıçısı Şamisso ömrünün son illərində hansı jurnalı nəşr etdirir?

А) "Şvab məktəbi"

B) "Alman ilham almanaxı"  

 C) "Voynarovski"

D) "Bestujev"

Е) "Ədəbi almanax"

10

Aşağıdakı müəlliflərdən hansılar "Göl məktəbi" şairləri adlandırılırdılar? А) Sauti, Kolric, Vordsvort  

B) Sauti, Vordsvort, Şelli

C) Kolric, Şelli, Bayron

D) Kits, Bayron, Kolric

Е) Vordsvort, Kits, Şelli

11

Bayronun "Şərq poemaları"nın ən dəyərli cəhəti nədən ibarət idi?А) Şərqə tənqidi münasibət

B) Qərbin mühafizəkar baxışı

C) ürəklərdə qəhrəmanlıq eşqini alovlandırmaq  

D) döyüş ruhunu aşağı salmaq

Е) qəhrəmanları ideallaşdırmaq 

12

Şellinin "Yoğunbaldır müstəbid" dramının mövzusu nədən ibarətdir?А) XX əsrdə İngiltərənin siyasi həyatındakı kədər alleqorik şəkildə təsvir edilmişdir.   

B) XX əsrdə İngiltərədəki məmurlarin acınacaqlı taleyi təsvir edilmişdir.

C) XX əsrdə Avropadakı hadisələr təsvir edilmişdir.

D) Orta əsrlər ingilis mədəniyyəti təqdim olunmuşdur.

Е) İngiltərədə baş verən milli oyanış təsvir edilmişdir.

13

V. Skottun aşağıdakı hansı romanlarında İngiltərənin keçmişi təsvir edilmişdir?А) "Puritanlar", "Rob Roy"

B) "Antikvariy", "Puritanlar"

C) "Ayvenqo", "Rahib"  

D) "Puritanlar", "Ayvenqo"

Е) "Rob Roy", "Rahib"

14

Delmar və Raymon kimi obrazlar Jorj Sandın hansı əsərində verilmişdir?А) "Leliya"

B) "İndiana"  

C) "Valentina"

D) "Jak"


Е) "Roz və Blanş"

15

Fenimor Kuperin yaşadığı illəri göstərin.А) 1789 - 1850

B) 1788 - 1851

C) 1786 - 1862

D) 1780 - 1850

Е) 1789 - 1851  

16

Aşagıdakı müəlliflərdən hansı Amerika ədəbiyyatında dedektiv hekayələr banisidir?А) F. Kuper  B) E. Po    C) V. İrvinq   D) C. Steynbek   Е) M. Tven

17

 Aşağıda adları qeyd olunan müəlliflərdən hansı Polşa ədəbiyyatı tarixinə inqilabi romantizmin banisi kimi daxil olmuşdur?

А) Qoşşinski   B) Slovatski     C) Bervinski   D) Nemstva    Е) Mitskeviç  
18

 A. Mitskeviçin "Krım sonetləri" hansı səbəbdən qələmə alınmışdır? 

А) Avropaya səyahəti nəticəsində

B) müəllifin Rusiyanın cənubuna etdiyi səyahət nəticəsində   

C) Rusiyanın şimalına olan səyahət nəticəsində 

D) Ukraynaya səfəri nəticəsində

Е) müəllifin Pribaltikaya səfəri səbəbiylə

19

 Aşağıdakılardan hansı Onore Balzakın yarımçıq fəlsəfi  romanıdır?А) "Son pəri"     B) "Biraq varisi"     C) "Yüzyaşlı qoca"    D) "Şuanlar"   Е) "Steni"  

20

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı romantizmi klassiszm sənətinə qarşı qoyur?А) Henrix Heyne    B) Qustav Flober   C) Onore Balzak   D) Şamisso

Е) Henrix İbsen

21

Bu müəlliflərdən hansı macar ədəbiyyatının nümayəndəsidir?А) Onore Balzak

B) Şandor Petefi  

C) Adam Mitskeviç

D) Fenimor Kuper Е) Edqar Po

22

İngitərədə tənqidi-realizmin çiçəkləndiyi dövr nə zamana təsadüf edir?А) XIX əsrin 10 - 20 - ci illərinə

B) XX əsrin əvvəllərinə

C) XIX əsrin ikinci yarısına

D) XX əsrin ikinci yarısına

Е) XIX əsrin 30 - 40 -ci illərinə  

23

 Çarlz Dikkensin yaşadığı illəri göstərin.А) 1812 - 1870   

B) 1810 - 1870

C) 1815 - 1876

D) 1820 - 1870

Е) 1875 - 1916

24

Tekkerey "Şöhrətpərəstlik yarmarkası" romanında əsas diqqəti nəyə yönəltmişdir?А) Ümumən Avropada məmurların özbaşınalığına

B) İngiltərə burjuaziyasının və zadəganlığının tənqidinə  

C) İngiltərə ordusunun məhvinə

D) İngiltərə torpaqlarının zəbt edilməsinə

Е) İngiltərənin apardığı azadlıq mübarizəsinə

25

"Azad edilmiş Prometey" əsərinin müəllifi aşağıdakılardan hansıdır?А)Bayron  B) Şelli   C) Hüqo D) Balzak Е) Hofman

26

Bayron yaradıcılığı üçün xarakterik cəhət:А) mürtəce romantiklərin yolu ilə getmək

B) klassizm ideyalarını təbliğ etmək

C) həyat hadisələrini son dərəcə həqiqətə uyğun təsvir etmək  

D) naturalizmə meyllilik

Е) antik ədəbiyyatı təbliğ etmək

27

"Murr pişiyin həyata baxışı" romanı kimə məxsusdur?А) Şelli

B) Hüqo


C) Bayron

D) Hofman  

Е) Jorj Sand28

Hofmanın ilk novellası aşağıdakılardan hansıdır?

А) "Qızıl küp"

B) "Kavaler Qlyuk"  

C) "Balaca Saxes"

D) "Serapion qardaşları"

Е) "Sehrbaz"

29

Bayronun "Qabil" romantik dramının mövzusu haradan alınmışdır?А) yunan əsatirlər silsiləsindən

B) antik Roma ədəbiyyatından

C) qədim irland əfsanəsindən

D) yer üzünün ilk insanları haqqında olan qədim rəvayətdən  

Е) şərq həyatından

30

Volter Skottun Fransa hadisələrinə həsr olunmuş əsəri aşağıdakılardan hansıdır?А) "Kventin Dorvard"  

B) "Rahib"

C) "Kenilvort"

D) "Puritanlar"

Е) "Ayvenqo"

31

Viktor Hüqonun ilk böyük romanı hansıdır və nə zaman yazımışdır?А) "Səfillər", 1830

B) "Marion de Lorm", 1836

C) "Paris Notrdam kilsəsi", 1831  

D) "Gülən adam", 1869

Е) "Ernani", 1870

32

Jorj Sandın əsl adı necədir?А) Avrora Dyudevan  

B) Avrora Dyupen

C) Avrora Sand

D) Jorj Sand

Е) Sand Dyudevan

33

Aşağıdakı əsərlərdən hansı Fenimor Kuperə aiddir?А) "Axırıncı mogikan"  

B) "Dzyadlar"

C) "Madam Laqre"

D) "Dan qızarmazdan əvvəl"

Е) "Qırmızı və qara"

34

XIX əsrin birinci yarısında Almaniyada formalaşan ədəbi cərəyan aşağıdakılardan hansıdır?

А) realizm

B) simvolizm

C) romantizm  

D) tənqidi - realizm

Е) naturalizm

35

 Aşağıdakı müəlliflərdən hansılar Amerika ədəbiyyatının nümayəndələridirlər?А) Ceyms Oldric, Onore Balzak

B) Romen Rollan, Henrix İbsen

C) Anatol Frans, Strindberq

D) Tomas Hardi, Lonqfello

Е) Vaşinqton İrvinq, Edqar Po  36

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı ingilis ədəbiyyatında romantizmin görkəmli 

nümayəndəsi kimi tanınmışdır?

А) Cozef Konrad

B) Ernest Heminquey

C) Con Steynbek

D) Bayron  

Е) Fenimor Kuper

37

İante obrazı aşağıdakı əsərlərdən hansında verilmişdir?А) "Pan Tadeuş"

B) "Madlen Fera"

C) "Kraliça Mab"  

D) "Səfillər"

Е) "Korinf toyu"

38

XVIII əsrin ikinci yarısında alman ədəbiyyatında hansı cərəyanın nümayəndələri meydana çıxmışdır?

А) simvolistlər

B) romantiklər  

C) naturalistlər

D) realistlər

Е) parnasçılar

39

Adam Mitskeviç aşağıdakı əsərlərindən hansında vətən məhəbbətinin tərənnümünə daha çox yer verib?

А) "Qrajina"  

B) "Gənclik qəsidəsi"

C) "Akkerman səhrası"

D) "Dzyadlar"

Е) "Pan Tadeuş"

40

Romantiklərin ardınca ədəbiyyata hansı ədəbi cərəyan nümayəndələri gəlmişlər?А) simvolistlər

B) realistlər  

C) romantiklər

D) tənqidi-realistlər

Е) parnasçılar

41

Aşağıdakı müəlliflərdən hansılar inqilabi romantizmin nümayəndəsi hesab olunur?А) Hofman, Şamisso

B) Mitskeviç, Bayron

C) Tekkerey, Balzak

D) Şelli, Hofman

Е) Bayron, Şelli  

42

Alman romantizminin birinci inkişaf mərhələsi hansı illəri əhatə edir?А) 1795 - 1806  B) 1796 - 1806 C) 1795 - 1805 D) 1790 - 1874 Е) 1796 - 1894

43

Hansı fikir doğrudur?А) Hofman realist bir yazıçı kimi diqqəti cəlb edir

B) Hofman mürtəce romantikdir

C) Hofman alman romantizminin birinci inkişaf mərhləsində azıb yaratmışdır

D) Hofmanın 1819 - cu ildə yazdığı "Sinnober ləqəbli balaca Saxes" ən yaxçı satirik 

əsərlərindəndir   

Е) Hofman klassizmin nümayəndəsidir
44

İohann Kreysler obrazı Hofmanın hansı kitabında verilmişdir?

А) "Kallosayağı fantaziya"  

B) "Qızıl küp"

C) "Serapion qardaşları"

D) "Balaca Saxes"

Е) "Undina"

45

Henrix Heynenin hansı əsərləri fransızca qələmə alınmışdır?А)  "Şimal dənizi", "Qayıtma" silsiləsi

B) "Gənclik iztirabları", "Qarsa səyahət"

C) "Romantik məktəb", "Almaniyada din və fəlsəfə tarixinə dair"  

D) "Lirik intermesso", "Əlmənsur"

Е) "Vilyam Ratklif", "Yəhudi nəğmələri"

46

"Mənim qəlbim səhradakı əks-sədaya bənzəyir.o, hər çağırışa yüz dəfə cavab verir" fikrinin müəllifi aşağıdakılardan hansıdır?

А) Tekkerey

B) Şandor Petefi  

C) Volter Skott

D) Fenimor Kuper

Е) Jorj Sand 

47

Hаnsı fikir səhvdir?А) Amerikan romantizmi XIX əsrin 20-30-cu illərində əhəmiyyətli müvəffəqiyyət 

qazanır


B) Natti Bumpo obrazı cəsarət, mərdlik kimi xüsusiyyətləri əks etdirir

C) F. Kuperin yaradıcılığı üç dövrə bölünür 

D) F. Kuper Avropada 1830 - cu il inqilabı ilə bağlı hdisələrin şahidi olmuşdur

Е) F.Kuper mürtəce romantikdir  

48

Amerika ədəbiyyatında ilk dəfə xəfiyyə surətini hansı müəllif yaratmışdır?А) V.İrvinq

B) Lonqfello

C) F. Kuper

D) E.Po  

Е) C.Steynbek

49

Jorj Sand aşağıdakı əsərlərindən hansında daha çox özündən bəhs etmişdir?А) "İndiana"

B) "Leliya"  

C) "Valentina"

D) "Jak"


Е) "Oras"

50

V. Hüqonun "Dəhşətli il" kitabındakı şeirlərinin mövzusu əsasən hansı hadisəyə həsr olunmuşdur?

А) Fransa-Prussiya müharibəsində baş verən hadisələrə  

B) Almaniyada baş verən azadlıq hərəkatına

C) Polşada baş verən ictimai hadisələrə

D) Fransada baş verən daxili iğtişaşlara

Е) Amerika hadisələrinə
51

"Paris Notrdam kilsəsi" romanının yaranmasına səbəb hansı ifadə olmuşdur?

А) yunanca "ananke", mənası xoşbəxtlik

B) italyanca "ananke", mənası səadət

C) yunanca "ananke", mənası tale  

D) yunanca "saqape", mənası həyat

Е) almanca "şnerə", mənası cəld

52

V. Hüqo yaradıcılığının üçüncü dövrünə hansı hadisənin təsiri altında başlayıb? А) 1848 - ci il inqilabının bilavasitə təsiri altında  

B) dövlət məmurlarının təsiri altında

C) hakim dairələrin təzyiqi altında

D) Avropada baş verən vətəndaş müharibələrinin təsiri altında

Е) utopik sosialistlərin təsiri altında

53

"İslandiyalı Han" romanının müəllifi aşağıdakılardan hansıdır?А) Şelli  

B) Mitskeviç

C) Bayron

D) Kuper


Е) Viyyon

54

Beranjenin yaradıcılığının üçüncü dövrü hansı dövrə təsadüf edir?А) Karbonarilər dövrünə

B) Bərpa dövründən əvvələ

C) Simvolistlərin yaradıcılığının çiçəkləndiyi dövrə

D) realistlərin yaradıcılığı dövrünə

Е) iyul inqilabından sonrakı dövrə  

55

Adam Mitskeviç yaradıcılığının üçüncü dövründə hansı əsərləri qələmə almışdır?А) "Pan Tadeuş", "Dzyadlar"  

B) "Katilina", "Pan Tadeuş"

C) "Akkerman səhrası", "Dəniz qadını"

D) "Dzyadlar", "Vəhşi ördək"

Е) "Bahadır qəbri", "Brand"

56

Edqar Ponun yaşadığı illəri göstərinА) 1809 - 1849  

B) 1840 - 1916 C) 1845 - 1970  

D)  1859 - 1909

Е) 1810 - 1957

57

 Hаnsı fikir səhvdir?А) İngiltərədə olduğu kimi Fransada da romantizm vahid istiqamətli bir cərəyan 

olmamışdır.

B) "Ryui Blaz" faciəsinin əsas qəhrəmanı adi bir nökərdir.

C) "İntiqam" adlı şeirlər kitabında V. Hüqo Napaleonun əleyhinə çıxmışdır.

D) V. Hüqonun ilk şeirlər kitabı "Şərq mövzuları"dır. 

Е) V.Hüqo və Bayron tənqidi realizmin görkəmli nümayəndələridir. 

58

Şamissonun hansı şeirində ailə mövzusuna toxunulmuşdur?А) "Bestujev"

B) "Voynarovski"

C) "Didərginlər"

D) "Qoca paltaryuyan"

Е) "Nəğmə və həyat lövhələri"  59

Şamissonun hansı şeirində onun ictimai -siyasi görüşləri əks olunmuşdur?

А) "Bonkur qəsri"  

B) "Qoca paltaryuyan"

C) "Dul arvadın duası"

D) "Voynarovski" 

Е) "Leylək"

60

Şamisso ilk qələm təcrübəsi olan şeirlərini hansı dildə yazmışdır?А) alman dilində

B) ingilis dilində

C) fransız dilində  

D) rus dilində

Е) türk dilində 

61

Romantiklərin İen dərnəyi öz adını haradan almışdır?А) mübarizə hərəkatının adından

B) siyasi partiya adından 

C) gizli təşkilat adından

D) qadın dərnəyi adından

Е) dərnəyin üzvlərinin əksəriyyətinin İendə yaşadığı üçün  

62

Almaniyada ilk romantik jurnal necə adlanırdı?А) "Alman ədəbi almanaxı"

B) "Ateneum"  

C) "Asena"

D) "İen"


Е) "Heydelberq"

63

Anselm və Veronika obrazları hofmanın hansı əsərində verilmişdir?А) "Qızıl küp"  

B) "Balaca Saxes"

C) "Dəhşətli qonaq"

D) "Sehrbaz"

Е) "Avtomat"

64

Kolric özünün "Lirik balladalar" kitabını aşağıdakı müəlliflərdən hansı ilə birlikdə nəşr etdirmişdir?

А) Tik


B) Vakenroder

C) V. Skott

D) Sauti

Е) Vordsvort  

65

Aşağıdakı şairlərdən hansının atası qədim ingilis əsilzadəsi, anası Şotlandiya kübarlarından olmuşdur?

А) Şelli


B) Şamisso

C) Bayron  

D) H. Heyne

Е) A. Mitskeviç

66

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı on yaşı tamam olanda irsi olaraq "lord" rütbəsi almışdır?

А) Şelli


B) Bayron  

C) Hofman

D) Tekkerey 

Е) V. Skott
67

Bayron yaradıcılığının birinci dövrü hansı illəri əhatə edir?

А) 1807 - 1809  

B) 1807 - 1810

C) 1800 - 1810

D) 1816 - 1818 

Е) 1811 - 1820

68

Bayronun ilk şeirlər kitabı aşağıdakılardan hansıdır və nə vaxt nəşr edilmişdir? А)"Korsar", 1814

B) "Gaur", 1812

C) "Manfred", 1802

D) "Qabil", 1805

Е) "İstirahət saatları", 1807  

69

Bayronun yaradıcılığının ikinci dövrü hansı illəri əhatə edir?А) 1809 - 1818   B) 1804 - 1810 C) 1817 - 1820 D) 1812 - 1830 Е) 1816 - 1824

70

"Çayl Haroldun səyahəti" əsəri Bayron yaradıcılığının hansı dövründə yazılmışdır?А) birinci dövründə 

B) ikinci dövründə  

C) üçüncü dövründə

D) dördüncü dövründə

Е) ahıl yaşlarında

71

Bayron ədəbiyyata hansı janrı gətirmişdir?А) lirik janrı

B) epik janrı 

C) lirik - epik poema janrını  

D) dramatik janrı

Е) epik poema janrını

72

Bayronun "Şərq poemaları" nə vaxt yazılmışdır?А) 1813 - 1816  

B) 1813 - 1815 

C) 1810 - 1820

D) 1814 - 1816

Е) 1815 - 1820

73

Bayron hansı şeirlərində sırf azadlıq ideyalarını tərənnüm etmişdir?А) "Bardlar", "Harold"  

B) "Sən ağlayırdın", "Afinalı qıza"

C) "Portuqaliyasayağı", "Ayrılıq"

D) "Alboma", "Tirzaya"

Е) "Qərara allam", "Afinalı qıza"

74

İngilis şeirinin realizmə meylini göstərən ilk əsər aşağıdakılardan hansıdır?А) "Manfred"

B) "Don Juan"

C) "Parizina"

D) "Gaur"

Е) "Beppo"  75

"Beppo" poemasının əsasını hansı mövzu təşkil edir?

А) varlı venetsiyalı qadın Laura haqqında lətifə   

B) qədim ingilis əfsanəsi

C) orta əsrlər alman əfsanəsi

D) fəhlə hərəkatı 

Е) məmurların xalqı amansızcasına istismarı məsələsi

76

Bayron "Don Juan" əsərindən neçə nəğmə tamamlaya bilmişdir?А) 10

B) 12


C) 14

D) 16  


Е) 20

77

Bayron hansı əsərini ölümü səbəbiylə tamamlaya bilməmişdir?А) "Beppo"

B) "Manfred"

C) "Qabil"

D) "Korsar"

Е) "Don Juan"  

78

"Kim xalq üçün çalışırsa, o, yoxsul ola bilər, ancaq azadlığını itirməz" fikri Bayronun hansı əsərində verilmişdir? 

А) "Abidos gəlini"

B) "Korsar"

C) "Dantenin peyğəmbərliyi"  

D) "Manfred"

Е) "Çayl Haroldun səyahəti"

79

Şellinin yaşadığı illəri göstərin.А) 1792 - 1822  

B) 1790 - 1825

C) 1791 - 1865

D) 1796 - 1834

Е) 1785 - 1847

80

Şelli yaradıcılığı Bayron yaradıcılığından nə ilə fərqlənir?А) siyasi dünyagörüşü ilə

B) öz nikbinliyi ilə  

C) azadlıq ideyaları baxımından

D) ictimai maraqları baxımından

Е) mütərəqqi ideyalar baxımından

81

Şelli "Çençi" əsərinin süjet xəttini haradan götürmüşdür?А) İtaliyada çox geniş yayılmış 200 illik tarixi olan bir salnamədən  

B) Fransada çox geniş yayılmış bir faciədən 

C)  Qədim İngiltərə rəvayətindən

D) Troya əsatirlər silsiləsindən

Е) Qədim slavyan əsatirindən

82

Şelli hansı əsərini sərt realist səpgidə yazmışdır?А) "Çençi"

B) "I Karl"   

C) "Azad edilmiş Prometey"

D) "III Piter Bell"

Е) "Yoğunbaldır müstəbid"83

Aşağıdakı fikirlərdən biri doğrudur.

А) Şelli XVIII əsr maarifçilərinin estetikasının ən yaxşı cəhətlərini inkişaf etdirərək 

özünün əsas estetik idealını yaratmışdır  

B) Şelli mürtəce romantikdir.

C) Şelli özündən sonrakı ingilis ədəbiyyatına təsir göstərə bilməmişdir

D) Şelli inqilabçı ədib kimi özünü göstərə bilməmişdir.

Е) Şelli öz yaradıcılığında antik yunan ədəbiyyatına müraciət etmişdir.

84

V. Skottun yaradıcılığı ingilis ədəbiyyatının hansı dövrünə təsadüf edir?А) ingilis realizminin çiçəklənmə dövrünə

B) realizmdən romantizmə keçid dövrünə  

C) mürtəce romantiklərin yaradıcılığının zirvəyə çatdığı bir dövrə

D) tənqidi - realizmin yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığı bir dövrə

Е) naturalizmin inkişafı illərinə

85

V. Skottun sırf tarixə dair əsəri aşağıdakılardan hansıdır?А) "Şotlandiya tarixi"  

B) "Puritanlar"

C) "Ayvenqo"

D) "Antikvariy"

Е) "Ueverli"

86

V. Skott öz yaradıcılığında əsasən nəyə əsaslanırdı?А) tarixi faktlara

B) mürtəce romantiklərin yaradıcılığına

C) hakimiyyətin şəxsi mənafeyini qorumağa

D) XVIII əsr maarifçilərinin nailiyyətlərinə  

Е) dövrünün ictimai - siyasi ab-havasına

87

V. Skott aşağıdakılardan hansını özünün müəllimi və sələfi hesab etmişdir?А) Şelli

B) Con Kits

C) Bayron

D) Şekspir

Е) Henri Fildinq  

88

V. Skottun "Ayvenqo" əsərində xalq qəhrəmanı Robin Qud hansı adla təqdim olunmuşdur?

А) Bamba


B) Qurt

C) Tuk


D) Loksli  

Е) Urs


89

V. Skottun İngiltərənin burjua inqilabına həsr edilmiş əsəri aşağıdakılardan hansıdır?

А) "Ayvenqo"

B) "Puritanlar"  

C) "Rob Roy"

D) "Kenilvort"

Е) "Rahib"

90

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı V. Skottu  özünün müəllimi hesab etmişdir?А) Balzak  

B) Hofman

C) Şelli

D) Kits


Е) Novalis


91

Dahi rus şairi Puşkin V. Skottu hansı ədiblə müqayisə etmişdir?

А) Bayron

B) Şelli


C) V. Hüqo

D) Şekspir  

Е) Şamisso

92

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı 18 yaşında ikən "şeir magistrı" adını almışdır?А) Şelli

B) V. Hüqo  

C) Balzak

D) Tekkerey

Е) Mitskeviç 

93

V. Hüqonun əsərlərinin hamısı neçə cilddən ibarətdir?А) 100

B) 50


C) 79 

D) 56


Е) 92

94

"Ernani" və "Marion de Lorm" əsərlərinin müəllifi kimdir?А) Ş. Petefi

B) J. Sand

C) O. Balzak

D) Tekkerey

Е) V. Hüqo  

95

f. Kuper yaradıcılığının üçüncü dövründə hansı əsərləri qələmə almışdır?А) "Evə", "Evdə", "Monikinlər"  

B) "İzaxtaranlar", "Cəllad"

C) "İgid", "Casus"

D) "Pionerlər", "Preriya"

Е) "Axırıncı mogikan", "Losman"

96

Mogikanlar  kimlər olmuşdur?А) ispan ərəbləri

B) qullar

C) Amerikada nəsli kəsilmiş hind qəbiləsi  

D) mühacirlər

Е) Avropada yaşayan qədim tayfa 

97

F. Kuperin "Vəhşi heyvan ovçusu" romanındakı hadisələr harada cərəyan edir?А) Otseqo gölünün sahilində  

B) Baykal gölünün sahilində

C) Miçiqan gölü yaxınlığında

D) Meksikada

Е) Avropanın qərbində

98

Unkas və Kora obrazları F. Kuperin hansı əsərində verilmişdir? А) "İki admiral"

B) "Pirat"

C) "Layonel Linkoln"

D) "Axırıncı mogikan"  

Е) "Preriya"99

Dəri corablar romanlar silsiləsi aşağıdakı müəlliflərdən hansına aiddir?

А) Şelli

B) E.Po


C) F. Kuper  

D) V. İrvinq

Е) V. Skott

100


Ç. Dikkensin yaşadığı illəri göstərin. A) 1812 - 1870   B) 1835 - 1920 C)  1815 - 1913  

D) 1840 - 1923 E)1814 - 1859 

101

Ş. Petefi özünün həyatla əlaqəsinin təmizliyindən hansı əsərlərində söhbət açırdı?A) “Poeziya”, “Kobud paltarlı qəhrəmanlar” B) “Saray və daxma”, “Poeziya” C) 

“Pəhləvan Yanoş”, “Saray və daxma” D) “Xalq haqqında”, “Buludlar” E) “Külək”, 

“Tissa” 

102


Ş. Petefinin təbiət təsvirinə həsr olunmuş şeirləri aşağıdakılardan hansılardır? A) 

“Poeziya”, “Tissa” B) “Külək”, “Saray və daxma” C) “Xalq haqqında”, “Külək” D) 

“Buludlar”, “Külək” E) “Tissa”, “Xalq haqqında”

103


Ş. Petefinin “Pəhləvan Yanoş” poemasının mövzusu haradan alınmışdır? A) azadlıq 

mübarizəsindən B) yadelli işğalçılara qarşı  mübarizədən C) inqilabi mübarizədən D) 

qədim yunan əsatirindən

E) xalq nağılından 

104

Yançi Kukuruza, İluşka kimi obrazlar Petefinin hansı əsərində verilmişdir? A) “Macar zadəganı” B) “Saray və daxma” C) “Pəhləvan Yanoş” D) “Kobud paltarlı 

qəhrəmanlar” E) “XIX əsr şairlərinə”

105

Ş. Petefinin ölümündən əvvəl qələmə aldığı son şeiri aşağıdakılardan hansıdır? A) “Ən dəhşətli zəmanə” B) “Poeziya” C) “XIX əsr şairlərinə” D) “Buludlar” E) “Tissa

106


Aşağıdakı şairlərdən hansı Şeqeşvar vuruşmalarında öldürülmüşdür? A) Bayron B) 

ŞelliC) A. Mitskeviç D) Ş. Petefi  E) J. Sand

107

Çarlz Dikkens özünün uşaqlıq illərini hansı romanlarında təsvir etmişdir? A)“David Kopperfild”, “Balaca Dorrit” B) “Oliver Tvistin macəraları”, “Soyuq ev” C)“Dombi 

və oğlu”, “Amerika qeydləri”  D) “Ağır zamanlar”, “Martin Çezlvit”  E)“Balaca 

Dorrit”, “Soyuq ev”

108


Ç. Dikkensin yaradıcılığı neçə dövrə bölünür? A) 2 B) 4 C) 3 D) 5  E) 6

109


Ç. Dikkensin yaradıcılığının ikinci dövrü hansı illəri əhatə edir? A) 1842 – 1848 B) 

1864 – 1868 C) 1850 – 1860  D) 1840 – 1855  E) 1845 – 1855 

110

Aşağıdakı əsərlərdən hansı Ç. Dikkens yaradıcılığının ikinci dövrünün məhsuludur? A) “Bozun oçerkləri” B) “Dombi və oğlu”

C) “Soyuq ev” D) “Ağır zamanlarda” E) “Balaca Dorrit”

111

Aşağıdakı sənətkarlardan hansı dünya ədəbiyyatına satirist və yumorist kimi daxil olmuşdur? A) Bayron B) J. Sand C) Ş. Petefi

D) Ç. Dikkens  E) Hofman 

112

 Ç. Dikkensin yaradıcılığının birinci dövrü hansı illəri əhatə edir? A) 1833 – 1841 B) 1830 – 1840 C) 1855 – 1865 D) 1834 – 1854  E) 1823 – 1833 

113


Aşağıdakı əsərlərdən hansı Ç. Dikkens yaradıcılığının birinci dövrünün məhsuludur? 

“Dombi və oğlu” B) “Böyük ümid”  C) “Amerika qeydləri” D) “Oliver Tvistin 

macəraları” E) “Ağır zamanlar”114

Ç. Dikkensin yaradıcılığının üçüncü dövrü hansı illəri əhatə edir? A)1848 – 1861  B) 

1854 – 1864  C) 1848 – 1859 D) 1842 – 1848 

115


Aşağıdakı əsərlərdən hansı Ç. Dikkens yaradıcılığının üçüncü dövrünün məhsuludur? 

A) Balaca Dorrit” B) “Pikkvik klubunun qeydləri”C) “Bozun oçerkləri” D) “Böyük 

ümid”E) “Bizim ümumi dostumuz”

116


Ç. Dikkens özünün hansı əsərində təkcə yazıçı kimi deyil, eyni zamanda bir publisist 

kimi də özünü göstərir? A) “Martin Çezlvit”

B) “Nikolas Nikklbi” C) “Dombi və oğlu” D) “Amerika qeydləri”  

E) “Böyük ümid” 

117

“Milad hekayələri”nin müəllifi aşağıdakılardan hansıdır? A) Hofman B) Şelli  C) Dikkens  D) Petefi E) Tekkerey 

118


Ester Samerson, Riçard, Ada, Dedlok kimi obrazlar Ç. Dikkensin hansı əsərində 

təqdim edilmişdir? A)“Ağır zamanlar” B) “Dombi və oğlu” C)“Soyuq ev” D)“Balaca 

Dorrit” E)“Amerika qeydləri” 

119


Ç. Dikkensin “Böyük ümid” romanının əsas ideyası nədən ibarətdir? A) burjua 

şəraitində insanın arzuladığı səadətə çatmasının qeyri – mümkünlüyü B) cinayətin, 

özbaşınalığın dözülməzliyi C) məmur ailələlərinin eqoizmi D) şəhərli həyatının 

çətinlikləri E) ingilis ziyalısının acı taleyinin təsviri

120

“Konrad Vallenrod” poemasının qəhrəmanı kimdir? A) Aert  B) Valter Alf  C) Valter Skott  D) Corc E) Alf Kristof  

121


. “Dzyadlar” poemasının qəhrəmanı aşağıdakılardan hansıdır?

A) Qusta B) İosif C) Qustav D) İohann  E) David 

122

A. Mitskeviçin “Pan Tadeuş” poemasının ideyası nədən ibarətdir? A) Mitskeviç Polşa zadəganlığının XIX əsrin əvvəllərindəki həyatının geniş 

lövhələrinin təsvirindən B) bir ailənin faciəsindən C) Polşanın qonşu dövlətlərə qarşı 

apardığı mübarizədən D) inqilabi mübarizənin sönüklüyündən E) Fransa inqilabının 

tarixindən 

123

. “...... yaradıcılığı bəşər tarixinin bir səhifəsidir. Əgər həmin səhifəni cırsanız tarixin bütövlüyü itəcək, heç nə ilə əvəz edilə bilməyən bir boşluq qalacaqdır”. Nöqtələrin 

yerinə aşağıdakə müəlliflərdən hansının adı yazılmalıdır? A) Şelli B) Bayron C) 

Hofman D)Tekkerey 

E) H. Heyne 

124

“Çayld Haroldun səyahəti” poemasının birinci nəğməsində  hansı səyahəti tıəsvir edilir? A) İspaniya və Portuqaliya B) İtaliya və İngiltərə C) Portuqaliya D) İngiltərə E) 

İspaniya 

125

. “Çayld Haroldun səyahəti” poemasının ikinci nəğməsində  hansı səyahəti tıəsvir edilir? A) Yunanıstana B) Albaniyaya C) Yunanıstan və Albaniyaya D)  İtaliyaya E) 

İspaniya və İtaliyaya 

126. “Çayld Haroldun səyahəti” poemasının üçüncü nəğməsində  hansı səyahəti 

126


. “Çayld Haroldun səyahəti” poemasının dördüncü nəğməsində  hansı səyahəti tıəsvir 

edilir? A) İtaliyaya, Venetsiyaya B) Fransaya, Şampana C) İtaliyaya, Romaya D) 

İspaniyaya, Madridə  E)tuqaliyaya, Lissabona 

127


. “Çayld Haroldun səyahəti” poemasının dördüncü nəğməsində  hansı səyahəti tıəsvir 

edilir? A) İtaliyaya, Venetsiyaya B) Fransaya, Şampana C) İtaliyaya, Romaya D) 

İspaniyaya, Madridə E)Portuqaliyaya, Lissabona 128

“Çayld Haroldun səyahəti” poemasının hansı nəğməsində qızı Adaya müraciəti 

verilmişdir? A) birinci B) ikinci C) üçüncü  D) dördüncü 

E) beşinci 

129

 Bayronun özünün qeydinə görə “Don Juan” əsəri neçə nəğmədən ibarət olmalı idi? A) 25 B) 24 C) 20 D) 15 E) 12

130


Aşağıdakılardan hansılar ilk dəfə olaraq dəqiq şəkildə yeni romantik metodun 

xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmiş və bununla da ingilis ədəbiyyatında klassizm 

poeziyasının üstünlüyünə son qoymuşlar? A) dekadentçilər B) simvolistlər C) 

leykistlər D) naturalistlər E)parnasçılar 

131

 Hansı şairin ürəyi Yunanıstanda, cəsədi isə İngiltərədə dəfn edilmişdir? A) Şelli B) C. Kits C) Bayron D) Hofman E) H. Heyne 

132


A. Mitskeviçin axırıncı böyük əsəri aşağıdakılardan hansıdır? A) “Dzyadlar” B) 

“Qrajina” C) “Konrad Vallenrod” D) “Pan Tadeuş “ E) “Gənclik qəsidəsi”

133

“Qustav öldü, Konrad doğuldu” fikrin A. Mitskeviçin hansı əsəri üçün xarakterikdir? A) “Dzyadlar” B) “Konrad Vallenrod” C)  “Qrajina” 

D) “Pan Tadeuş”E) “Gənclik qəsidəsi” 

134

Aşağıdakı müəlliflərdən hansı 1855 – ci ildə Konstantinopolda vəba xəstəliyinə tutulmuş və noyabr ayında vəfat etmişdir?A) Hofman

B) Şelli C) Bayron D) A. Mitskeviç E) F. Kuper 

135

Qustav Floberin yaşadığı illəri göstərin. A) 1821 – 1880 B) 1821 – 1890 C) 1821 – 1875 D) 1820 – 1870 E) 1834 – 1897 

136


Q. Floberin yaradıcılığının çiçəkləndiyi dövr hansı illərə təsadüf edir? A) 1850 – ci 

illərə B) 1850 – 60 – 70-ci illərə C) 1850 – 60 – cı illərə 

D) 1890 – cı illərə E) 1870 – ci illərə 

137


. “Madam Bovari” əsəri hansı illərdə yazılmışdır? A) 1853 – 1856 

B) 1851 – 1856 C) 1854 – 1857 D) 1857 – 1860 E) 1860 – 1870 

138

. “Madam Bovari” əsərinin müəllifi aşağıdakılardan hansıdır? A) J. Sand B) Q. Flober C) F. Kuper D) E. Po 

E) A. Mitskeviç 

139

. “...... tarixi romandır. Hadisələr bizim eradan əvvəl üçüncü əsrdə Karfagen respublikasında cərəyan edir. Əsərdəki əsas surətlərdən biri tarixdə məşhur olan Pun 

müharibəsinin (Romaya qarşı) başçısı, Karfagen respublikasının rəhbəri Hamilkardır”. 

Söhbət hansı əsərdən gedir? A) “Madam Bovari” B) “Salambo” C) “Üç hekayə” D) 

“Ölülərin rəqsi” E) “Duyğular tərbiyəsi” 

140

Qustav Floberin hansı əsərinin adının altında “Bir gəncin tarixi” sözləri yazılmışdır? A) “Salambo” B) “Üç hekayə” C) “Ölülərin rəqsi” D) “Duyğular tərbiyəsi” E) 

“Madam Bovari” 

141

. “Duyğular tərbiyəsi” əsərində təsvir olunan əhvalatlar neçə il ərzində baş verir? A) 20 il B) 27 il C) 15 il D) 10 il E) 12 il 

142


Q. Flober dramatik poeması olan “Müqəddəs Antoninin yoldan çıxardılması” nda 

hansı problemi qələmə almışdır? A) insan zəkasının acizliyi problemini B) kainat 

haqqında düşüncələrini C) inqilaba bəslədiyi mənfi münasibəti D) respublikaçıların 

acizliyini E) xarici düşmənlərə qarşı mübarizəni
143

Q. Floberin yarımçıq qalan və müəllifin ölümündən sonra çap olunan əsəri hansıdır? 

A) “Müqəddəs Antoninin yoldan çıxardılması” B) “Madam Bovari” C) “Buvar və 

Pekyuşe” D) “Ölülərin rəqsi” E) “Duyğular tərbiyəsi” 

144

“...... Düsseldorf şəhərində yoxsul bir yəhudi ailəsində anadan olmuşdur. Yazdığı şeirlərdən biri ilk dəfə 1817 – cil ildə Hamburq jurnallarından birində dərc edilmişdi. 

1822 –  ci ildə “Şeirlər” adlı ayrıca kitabçası çapdan çıxmışdır”. Bu məlumat 

aşağıdakı müəlliflərdən hansına aiddir?  A) Henrix İbsen B) Henrix Heyne C) Bayron 

D) Tekkerey E) J. Sand 

145

  Qorxmayın ey təmiz, yoxsul insanlar   Sizi tarix boyu əzdilər hər an,

  Lakin yaxındadır coşqun tufanlar,

  Bilin, sizinkidir gələcək zaman. – misralarının müəllifi aşağıdakəlardan hansıdır? A) 

Tekkerey B) Petefi C) Şelli D) Şamisso

E) F. Kuper 

146


. “III Piter Bell” poemasının müəllifi kimdir? A) Bayron B) Şamisso 

C) Şelli D) Petefi E) Tekkerey 

147

. “Şərq poemaları”nın müəllifi aşağıdakılardan hansıdır? A) Bayron B) Şelli C) V. Skott D) C. Kits E) E. Po

148


. “.... uşaq vaxtında özünün poetik istedadını göstərmiş, 18 yaşında ikən “şeir 

magistrı” adını almışdır. Bərpa dövrünün ilk illərində mürtəce romantizm mövqeyində 

dayanmış və hətta öz şeirlərinə görə XVIII Lüdovikdən orden də almışdır”. Bu fikir 

aşağıdakı müəlliflərdən hansına aiddir? A) V. Hüqo B) V. Skott C) Ş. Petefi D) J. 

Sand E) C. Kits 

149


“Poeziya xalq üçündür!”  - aşağıdakı müəlliflərdən hansı bu şüar ilə çıxış etmişdir? A)  

Tekkerey B) Ş. Petefi C) J. Sand D) V. Hüqo 

E) V. Skott 

150


“Tekkereyin romanını  janr etibarilə romantik xronika adlandırmaq olar. Əsərdəki 

qəhrəmanların həyatı əvvəldən-axıra qədər, yəni gənclik illərindən başlayaraq 

qocalıqlarına qədər təsvir edilmişdir. Tekkereyin romanı kompozisiya cəhətindən də 

İngiltərə realizminin mühüm nailiyyətlərindən biridir”. Söhbət Tekkereyin hansı 

romanından gedir? A) “Şöhrətpərəstlik yarmarkası” B)“Nyukomlar”C) “Pendennis” 

D) “Henri Esmond” E) “Virginiyalılar”

151

  Ernest Teodor Amadey Hofmanın yaşadığı illəri göstərin.  A) 1776 – 1824  B) 1776 – 1822 C) 1770 – 1820  D) 1771 – 1824  E) 1776 – 1826

152


Aşağıdakılardan hansılar mürtəce romantiklərdir?  A) Novalis, De Mestr, Bonald   B) 

Novalis, Hüqo, Mitskeviç  C)  Hüqo, Şelli, Bayron  D)  Novalis, Hüqo, Şelli  E) 

Bonald, Bayron, Hofman

153


Jorj Sandın əsl adı necədir?  A) Avrora Dyudevan   B) Avrora Dyupen  C) Avrora 

Sand  D) Jorj Sand  E) Sand Dyudevan

154

Bayronun hansı əsəri yarımçıq qalmışdır?   A) "Beppo"  B) "Şilyon məhbusu"  C) "Manfred"  D) "Qabil"   E) "Don Juan" 

155


Bayron hansı əsərini ölümü səbəbiylə tamamlaya bilməmişdir?  A) “Beppo”  B) 

“Manfred”  C) “Qabil”  D) “Korsar”  E) “Don Juan” 

156

“.... uşaq vaxtında özünün poetik istedadını göstərmiş, 18 yaşında ikən “şeir magistrı” adını almışdır. Bərpa dövrünün ilk illərində mürtəce romantizm mövqeyində dayanmış 

və hətta öz şeirlərinə görə XVIII Lüdovikdən orden də almışdır”. Bu fikir aşağıdakı 

müəlliflərdən hansına aiddir?  A) V. Hüqo   B) V. Skott  C) Ş. Petefi  D) J. Sand   E) 

C. Kits 157

Anselm və Veronika obrazları Hofmanın hansı əsərində verilmişdir?

А) "Qızıl küp"  B) "Balaca Saxes" C) "Dəhşətli qonaq" D) "Sehrbaz" Е) "Avtomat"

158


Dahi rus şairi Puşkin V. Skottu hansı ədiblə müqayisə etmişdir?  A) Bayron  B) Şelli  

C) V. Hüqo  D) Şekspir  E) Şamisso

159

“Ziyafət”, “Monarxiya” əsərinin müəllifi aşağıdakılardan hansıdır?  A)Bokkaço  B)F. Rable  C)Dante  D)Şekspir  E)Petrarka

160


 Hofmanın ilk mətbu əsəri aşağıdakılardan hansıdır? A) "Kallosayağı fantaziya" B) 

"Kavaler Qlyuk" C) "Avtomat" D) "Özgə uşağı" E) "Serapion qardaşları" 

161

 Fransa intibah mədəniyyətinin ilk görkəmli nümayəndəsi aşağıdakı müəlliflərdən hansı olmuşdur?      A)Navarralı Marqarita     B)Bokkaço      C)Rable      D)Petrarka      

E)Viyyon


162

Bayron "Çayld Haroldun səyahəti" poemasını yaradıcılığının neçənci dövründə qələmə almışdır? A) son  B) 2  C) 1  D) 3  E) 4

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
Tarix -> "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə