Azərbaycan döVLƏt neft və SƏnaye universiteti “TƏSDİq ediRƏM”Yüklə 42,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix08.10.2017
ölçüsü42,23 Kb.
#3967


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT və  SƏNAYE UNİVERSİTETİ 

 

  

 

      “TƏSDİQ EDİRƏM” 

ADNSU-nun Elm və texnika işləri  

üzrə prorektoru, g.-m.e.d. 

 _____________  RAUF ƏLİYAROV 

 

    “______” ___________  2017-ci il                  

 

  

 

  

 

  

 

2220.01 – “Yarımkeçiricilər fizikası” ixtisası üzrə dissertanturaya 

qəbul 


imtahanının 

 

P R O Q R A M I  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 BAKI- 2017 

 Tərtib edən: 

 

 “Fizika” kafedrasının  

 professoru                                                   M.X.Əliyeva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2220.01  –  “Yarımkeçiricilər  fizikası”  ixtisası  üzrə  dissertanturaya  qəbul 

imtahanının PROQRAMI 

I. TERMODİNAMİKANINƏSASLARI 

Bərk cismin, bir və çoxatomlu qazların istilik tutumununklassik nəzəriyyəsi. 

Klaperyon-Klauzius tənlikləri.Termodinamikanın qanunları. Entropiya. Karno sikli 

və  faydalı  iş  əmsalı.Səthi  gərilmə.  Kapillyarlıq.Birinci  növ  faza  keçidləri. 

Klayperon-Klauzius  tənlikləri. 

 

II.ELEKTROSTATİKA. SABİT CƏRƏYAN  VƏ ELEKTROMAQNETİZM 

Tutum, induktivlik və aktiv  müqavimətli dəyişən cərəyan dövrəsi. Gərginlik 

rezonansı. Dəyişən cərəyan dövrəsində iş və güc.Yüklü cisimlərin qarşılıqlı təsiri. 

Dielektriklər  elektrik  sahəsində.  Polyar  və  qeyri-polyar  dielektriklər.Dielektrik     

nüfuzluğu. Dielektriklərdə atom və ionlara təsir edən daxili sahə.   Sabit cərəyan. 

Om  qanunu.  Coul-Lens  qanunu.  Qeyri-bircinsli  dövrə  üçün    Om  qanunu.Kirhof 

qaydaları.  Maqnit  sahəsinin  əsas  xarakteristikaları.  Bio-Savar-Laplas  qanunu  və 

onun 


tətbiqləri.Kontakt 

potensiallar 

fərqi.Termoelektrik 

effektləri.Termocüt.Yarımkeçiricilər.Dielektriklər.Metallar.Yarımkeçiricilərdə 

məxsusi vəaşqar keçiriciliyi.Holl effekti. 

Elektromaqnit  induksiyası.  Öz-özünə      induksiya  və  qarşılıqlı    induksiya. 

Maqnitlənmə. Dia- və para-  maqnetiklər. Ferromaqnetiklər. Aşağı temperaturların 

alınma üsulları. Coul-Tomson effekti. Elektromaqnit sahəsi. Yerdəyişmə  cərəyanı. 

Maksvell  tənlikləri.Sərbəst  elektrik  rəqsləri.  Məcburi  elektrik  rəqsləri.  Rezonans. 

Məxsusi  rəqslər.Elektromaqnit  dalğaları.  Hers  təcrübəsi.  Elementar  dipolun 

şüalanması. 

 

III OPTİKA.  İŞIĞIN KVANT TƏBİƏTİ 

İşıq seli. Əsas fotometrik  kəmiyyətlər. Optikanın əsas qanunları. 

İşığın  interferensiyası.  Nazik  linzalarda  interferensiya.Dairəvi  yarıqdan,  dairəvi 

ekrandan,  yarımmüstəvinin  kənarından  və  deşikdən  Frenel  difraksiyası.  

Fraunhofer  difraksiyası.  Bir  yarıqdan    difraksiya.  Difraksiya  qəfəsi.  Difraksiya qəfəsinin  ayırdetmə  qabliyyəti.Hərəkət  edən  mühitin  optikası.  Fizo  təcrübəsi. 

Maykelson təcrübəsi. Dopler effekti. 

İstilik  şüalanması.  Kirhof  qanunu.  Stefan-Bolsman    qanunu.  Vin  qanunu. 

Reley-Cins  formulu.      Bərk  cismin  istilik tutumunun kvant  nəzəriyyəsi.  Eynşteyn 

nəzəriyyəsi.  Debay  nəzəriyyəsi.    İstilik  şüalanmasının  kvant  nəzəriyyəsi.  Plank 

düsturu. 

 

IV.ATOMUN , MOLEKULUN VƏ BƏRK CİSMİN KVANT 

FİZİKASININ ELEMENTLƏRİ 

Bora görə hidrogen atomunun spektri. Bor nəzəriyyəsinin çatışmazlıqları.Bor 

postulatları.    Tomsonun  atom  modeli.  Hissəciklərin  səpilməsinə  aid  təcrübələr.  

Atomun  nüvə  modeli.  Rezerford  düstürü.    De-Broyl  hipotezi.  Dalğa  funksiyası. 

Şredinger tənliyi. Heyzenberqin qeyrimüəyyənlik prinsipi. Spin haqqında anlayış. 

Elektronun məxsusi, mexaniki və maqnit momentləri.  

Xarici  maqnit    və  elektrik  sahələrinin  atomların  spektrlərinə  təsiri.Ştark  effekti. 

Zeeman  effekti.      Spontan  və  məcburi  şüalanma.    Lazerlər.Kvant  ədədləri.  Pauli 

prinsipi. 

Mendeleyevin 

elementlərin 

dövrü 


sistemi.AtomunBornəzəriyyəsi.TomsonvəRezorford 

atom 


modelləri. 

Borpostulatları.Frank-Hers  təcrübəsi.HidrogenatomununelementarBornəzəriyyəsi. 

De-Broyl  hipotezi.  Dalğa  funksiyası.  Şredinger  tənliyi.  Heyzenberqin  qeyri 

müəyyənlik  pirinsipi.  Spin  haqqında  anlayış.  Elektronun  məxsusi,  mexaniki  və 

maqnit  momentləri.    Xarici  maqnit  və  elektrik  sahələrinin  atomların  spektrlərinə 

təsiri.  Ştark  effekti.  Zeeman  effekti.    Spontan  və  məcburi  şüalanma.  Lazerlər. 

Kvant ədədləri. Pauli prinsipi.  

 

V. ATOM NÜVƏSİ FİZİKASININ ELEMENTLƏRİ 

Atom  nüvəsi  və  onun  əsas  xüsusiyyətləri.Nüvənin  kütləsi  və  onun  rabitə  

enerjisi.Atom nüvəsinin modeli. Nüvə qüvvələri.Radioaktivlik.Nüvə reaksiyaları. 

 

  

 

 


 

 

Ə d ə b i y y a t 

 

1. 

Mehdiyev N.M. Fizika kursu. Bakı. 2010. 2.

 

Qocayev N.M. Ümumi fizika kursu. Optika, Maarif “Gasıoğlu”, 2009 3.

 

Friş S.E., Timoreva A.V. Ümumi fizika kursu. Nəşr. Maarif, Bakı, 1964. 4.

 

Kalaşnikov S.Q. Elektrik bəhsi. Bakı. 1980. 5.

 

Şpolski E.V. Atom fizikası, Nəşr. “Azərtədrisnəşr”, Bakı, 1961. 6.

 

Шпольский Э.В. Атомная физика в 2-х томах, Изд. “Лань”. 2010. 7.

 

Лансберг Г.С. Оптика, М.: Физматгиз,2003. 926с. 8.

 

Детлаф А.А., Яворский В.М. Курс физики. Изд. “Высшая школа”, 2002. 9.

 

Калашников С.Г.Электричество, М: Физматгиз, 2003. 10.

 

Трофимова Т.И.  Курс физики. Изд. “Академия”, 2008.540с. 

 

Fizika” kafedrasının müdiri, professor                           M.A.Musayev  

 

  

 

  

 

  

 

  


2220.01 – “Yarımkeçiricilər fizikası” ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul 

imtahanının 

 

S U A L L A R I 

1.

 

Bərk  cismin,  bir  və  çoxatomlu  qazların  istilik  tutumunun  klassik  

nəzəriyyəsi. 

2.

 

Birinci növ faza keçidləri. Klaperyon-Klauzius tənlikləri. 3.

 

Entropiya. 4.

 

Sabit  cərəyan.  Om  qanunu.  Coul-Lens  qanunu.  Qeyri-bircinsli  dövrə  üçün 

Om qanunu. Kirhof qaydaları. 

5.

 

Kontakt potensiallar fərqi. Termoelektrik effektləri. Termocüt. 6.

 

Yarımkeçiricilər.  Dielektriklər.  Metallar.Yarımkeçiricilərdə  məxsusi  və 

aşqar keçiriciliyi. Holl effekti. 

7.

 

Maqnit  sahəsinin  əsas  xarakteristikaları.  Bio-Savar-Laplas  qanunu  və  onun 

tətbiqləri. 

8.

 

Elektromaqnit induksiyası. Öz-özünə induksiya və qarşılıqlı induksiya  9.

 

Maqnitlənmə. Dia- və para- maqnetiklər. Ferromaqnetiklər. 10.

 

Aşağı temperaturların alınma üsulları. Coul-Tomson effekti. 11.

 

Elektromaqnit sahəsi. Yerdəyişmə cərəyanı. Maksivell tənlikləri. 12.

 

Sərbəst  elektrik  rəqsləri.  Məcburi  elektrik  rəqsləri.  Rezonans.  Məxsusi 

rəqslər. 

13.

 

Elektromaqnit  dalğaları. Hers təcrübəsi. Elementar dipolun şüalanması. 14.

 

İşıq seli. Əsas fotometrik kəmiyyətlər. Optikanın əsas qanunları. 15.

 

İşığın intenferensiyası. 16.

 

Dairəvi  yarıqdan,  dairəvi  ekrandan,  yarımmüstəvinin  kənarından  və 

deşikdən Frenel difraksiyaları. 

17.

 

Bir yarıqdan Fraunhofer difraksiyası. Difraksiya qəfəsi.Difraksiya qəfəsinin 

ayırdetmə qabiliyyəti. 

18.

 

Hərəkət edən mühitin optikası.Fizo təcrübəsi. Maykelson təcrübəsi.  
19.

 

Bərk  cismin  istilik  tutumunun  kvant  nəzəriyyəsi.  Eynşteyn  nəzəriyyəsi. 

Debay nəzəriyyəsi. 

20.

 

 De-Broyl  hipotezi.  Dalğa  funksiyası.  Şredinger  tənliyi.  Heyzenberqin 

qeyrimüəyyənlik pirinsipi. 

21.

 

Spin  haqqında  anlayış.  Elektronun  məxsusi,  mexaniki  və  maqnit 

momentləri.  

22.

 

Xarici  maqnit  və  elektrik  sahələrinin  atomların  spektrlərinə  təsiri.  Ştark 

effekti. Zeeman effekti. 

23.

 

Spontan və məcburi şüalanma. Lazerlər. 24.

 

Kvant ədədləri. Pauli prinsipi.  25.

 

Nüvənin  tərkibi.  Nüvənin  kütləsi  və  rabitə  enerjisi.  Atom  nüvələrinin 

bölünməsi və sintezi. 

 

  

“Fizika” kafedrasının müdiri, professor                           M.A.Musayev 

 

 

  

 

  

 

  


Yüklə 42,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə