Azərbaycan respublikasinin hüquqi aktlarin döVLƏt reyestriYüklə 251,69 Kb.

tarix20.09.2018
ölçüsü251,69 Kb.
növüQaydalar


 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ   

  

  Aktın növü 

MƏRKƏZİ BANKININ QƏRARI 

Qəbul edildiyi tarix 

06.07.2015 

Qeydiyyat nömrəsi 

25/1 


Adı 

“Kredit  ittifaqlarının  prudensial  tənzimlənməsi  Qaydaları”nın 

təsdiq edilməsi barədə 

Rəsmi dərc edildiyi 

mənbə 

  

Qüvvəyə minmə tarixi 

14.07.2015 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Vahid 

hüquqi 


təsnifatı  üzrə  indeks 

kodu 


090.060.080 

Hüquqi 


Aktların 

Dövlət  Reyestrinin 

qeydiyyat nömrəsi 

23201507060251 

Hüquqi 

aktın 


Hüquqi 

Aktların 

Dövlət 

Reyestrinə daxil edildiyi tarix 

13.07.2015 

  

  

Kredit ittifaqlarının 

fəaliyyətinin 

prudensial 

tənzimlənməsinin 

təkmilləşdirilməsi, 

eləcə 


də 

“Sahibkarlıq 

sahəsində 

aparılan 

yoxlamaların 

tənzimlənməsi  və  sahibkarların  maraqlarının  müdafiəsi  haqqında”  Qanunun  tətbiqi 

barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 28 avqust tarixli Fərmanının 3-

cü  hissəsinin  icrasını  təmin  etmək  məqsədilə ilə Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi 

Bankının  İdarə  Heyəti  “Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankı  haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci maddəsinə əsasən 


 

 

Q Ə R A R A    A L I R:

 

 

 

1. “Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə 

olunur). 

2.  Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Bankının  İdarə  Heyətinin  27.01.2001-ci  il 

tarixli qərarı ilə (1 nömrəli protokol) təsdiq edilmiş (09.02.2001-ci il tarixli 2660 nömrəli 

şəhadətnamə)  “Kredit  ittifaqının  iqtisadi  tənzimləmə  nоrmativləri  (prudensial 

nоrmativlər)  haqqında  Qaydalar”,  habelə  bu  Qaydalara 01.09.2003-cü  il  tarixli qərar 

ilə (12nömrəli protokol) təsdiq 

edilmiş 

(19.09.2003-cü 

il tarixli 2991 nömrəli şəhadətnamə) dəyişiklik ləğv edilsin. 

3.  Hüquq  departamentinə  (R.Məlikova) tapşırılsın  ki,  bu  Qərarın  3  gün 

müddətində  Azərbaycan  Respublikasının  Hüquqi  Aktlarının  Dövlət  Reyestrinə  daxil 

edilməsi  üçün  Azərbaycan  Respublikasının  Ədliyyə  Nazirliyinə  təqdim  olunmasını 

təmin etsin. 

 

 Sədr

 

Elman Rüstəmov

   


 

 Təsdiq edilmişdir”

 

Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı

 

Qərar  № 25/1 

          “06” iyul 2015-ci  il

 

 

 Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları

 

 

 

1. Ümumi müddəalar

 

Bu  Qaydalar  “Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankı  haqqında”  Azərbaycan Respublikası  Qanununun  46.1-ci  və  48-ci  maddələrinə,  habelə  “Kredit  ittifaqları  haqqında” 

Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  (bundan  sonra  -  Qanun)  tələblərinə  uyğun  olaraq 

hazırlanmış  və  kredit  ittifaqlarının  fəaliyyətinə  dair  iqtisadi  tənzimləmə  (prudensial) 

normativləri və tələbləri, habelə fəaliyyətinə dair hesabatlıq qaydasını müəyyən edir.

 

2. Anlayışlar

 

2.0.           

Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

 

2.0.1.


     

tam  təminatlı  kredit  -  vaxtında  və  tam  qaytarılması  bazar  dəyəri  bu  kreditin 

ödənilməmiş məbləğinə bərabər və ya ondan artıq olan girovla (daşınar və daşınmaz əmlakın 

girovu), qarantiya, zaminlik və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq 

digər üsullarla təmin edilmiş kredit;

 

2.0.2.     

qismən təminatlı kredit - bazar dəyəri kreditin ödənilməmiş məbləğindən az olan 

girovla və ya digər təminatla təmin edilmiş kredit;

 

2.0.3.     

təminatsız  kredit  -  heç  bir  təminatı  olmayan  və  ya  təminatının  bazar  dəyəri 

olmayan,  habelə  dəyərindən  asılı  olmayaraq  təminatı  Azərbaycan  Respublikasının  Mülki 

Məcəlləsinə müvafiq olaraq rəsmiləşdirilməmiş kredit;

 

2.0.4.


     

cari  kredit  -  müqavilədə  nəzərdə  tutulmuş  tarixlərə  əsas  məbləği  və  faizləri 

ödənilən kredit;

 

2.0.5.     

vaxtı keçmiş kredit - əsas məbləğ, yaxud ona hesablanan faizlər və ya hər hansı 

birinin  ödənilməyən  hissəsi  üzrə  ödənişləri  müqavilədə  göstərilən  tarixdən  otuz  təqvim 

günündən artıq gecikdirilmiş kredit;

 

2.0.6.


     

kapital  -  kredit  ittifaqının  nizamnamə  kapitalının  və  bölüşdürülməmiş 

mənfəətinin (mənfəətdən vergilər və məcburi ödənişlər aparıldıqdan sonra qalan məbləğ) cəmi.

 

3. İqtisadi tənzimləmə (prudensial) normativləri

 

3.1.


      

Kredit  ittifaqının  fəaliyyətinə  dair  aşağıdakı  prudensial  normativlər  müəyyən 

edilir:

 3.1.1.

     


nizamnamə kapitalının minimum məbləği;

 

3.1.2.     

kapitalın minimum məbləği və onun adekvatlıq əmsalı;

 

3.1.3.


     

aktiv və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu;

 

3.1.4.


     

bir üzvə verilən kreditin maksimum məbləği;

 

3.1.5.


     

təminatsız kreditin maksimum məbləği;

 

3.1.6.


     

kreditlərin  təsnifatından  asılı  olaraq  mümkün  zərərin  ödənilməsi  üçün  xüsusi 

ehtiyat fondunun norması.

 

3.2.           

Fəaliyyətdə  olan  kredit  ittifaqları  üçün  Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi 

Bankı (bundan sonra - Mərkəzi Bank) tərəfindən müəyyən edilmiş yeni prudensial normativlər, 

onlarda  dəyişikliklər  kredit  ittifaqlarına  rəsmən bildirildikdən  sonra  bir aydan  tez  olmayaraq, 

kapitalın  minimum  miqdarına  və  onun  adekvatlıq  əmsalına  aid  tələblərdə  dəyişikliklər  isə 

kredit ittifaqlarına rəsmən bildirildikdən sonra altı aydan tez olmayaraq qüvvəyə minir.

 

4. Nizamnamə kapitalı

 

Kredit  ittifaqının  nizamnamə  kapitalı  4000  (dörd  min)  manat  məbləğindən  az olmamalıdır.

 

  

 

 5. Kapital və onun adekvatlıq əmsalı

 

5.1.            

Kredit ittifaqının kapitalı 4000 (dörd min) manat məbləğindən az olmamalıdır.

 

5.2.


            

Kapitalın  adekvatlıq  əmsalı  normativi  kredit  ittifaqının  fəaliyyətə  başladığı 

vaxtdan bir il ərzində 0.25, sonradan isə 0.20-dən az olmamalıdır.

 

5.3.            

Kapitalın  adekvatlıq  əmsalı  hesabat  tarixinə  kredit  ittifaqı  kapitalının  cari  və 

vaxtı keçmiş kreditlərin əsas məbləğlərinin qalıqlarının cəminə nisbəti kimi hesablanır.

 

6. Aktivlər və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu

 

6.1.


      

Kredit  ittifaqı  tərəfindən  verilmiş  kreditlərin  və  onlara  hesablanmış  faizlərin 

qaytarılması tarixləri kredit ittifaqının öhdəliklərinin icra müddətlərini üstələməlidir.

 

6.2.      

Aktivlər və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu normativi minimum 1-ə 

bərabər və ya ondan çox olmalıdır.

 

6.3.      

Aktivlər  və  öhdəliklərin  ödəniş  müddətlərinin  uyğunluğu  normativi  hesabat 

tarixinə  aktivlərin  cəminin  (cari  kreditlər,  ödənilməsi  gözlənilən  faizlər  və  digər  aktivlər) 

öhdəliklərin  cəminə  (kənardan  cəlb  edilmiş  kreditlər,  onlara  ödəniləcək  faizlər  və  digər 

öhdəliklər)  nisbəti  kimi  ən  azı  0-30,  31-90,  91-180,  181-365  və  365  gündən  çox  gecikdirilmiş 

öhdəliklər üzrə hesablanır.

 6.4.

      


Aktivlər  və  öhdəliklərin  ödəniş  müddətlərinin  uyğunluğu  normativinin 

hesablanması  zamanı  kredit  ittifaqı  üzvlərinin  vaxtı  keçmiş  kreditləri  və  onlara  hesablanmış 

faizlər üzrə borc məbləğləri aktivlərin cəmində nəzərə alınmır.

 

7. Bir üzvə verilən kreditin maksimum məbləği

 

7.1.


      

Kredit ittifaqının bir üzvünə verdiyi kreditin maksimum məbləği Qanunun 20.2-ci 

maddəsinə müvafiq olaraq kredit alan üzvün kredit ittifaqının nizamnamə kapitalında payının 

10 mislindən və qarşılıqlı kredit fondu vəsaitlərinin 10 faizindən çox olmamalıdır.

 

7.2.


      

Kredit ittifaqının bir üzvünə verdiyi kreditin maksimum məbləğinin hesablanması 

zamanı  onun  kredit  ittifaqına  bu  tarixə  olan  kredit  öhdəlikləri  üzrə  əsas  məbləğlərin  qalıqları 

nəzərə alınır.

 

8.

         Təminatsız kreditlərin maksimum məbləği

 

8.1.      

Kredit  ittifaqının  öz  üzvlərinə  verdiyi  təminatsız  kreditlərin  maksimum  məbləği 

normativi 0.2-yə bərabər və ya ondan çox olmalıdır.

 

8.2.      

Təminatsız  kreditlərin  maksimum  məbləği  normativi  kredit  ittifaqı  tərəfindən 

verilmiş  təminatsız  və  tam  təminatı  olmayan  kreditlərin  təmin  olunmamış  hissəsinin  cəminin 

kredit ittifaqının kapitalına nisbəti kimi hesablanır.

 

9. Xüsusi ehtiyat fondu

 

9.1.      

Kredit  ittifaqı  öz  maliyyə  vəziyyətini  və  əməliyyatlarının  nəticələrini  aydın  və 

obyektiv təsəvvür etmək üçün bütün verdiyi kreditləri rübdə ən azı bir dəfə qiymətləndirməli 

və  fəaliyyəti  nəticəsində  dəyən  zərəri  ödəmək  məqsədilə  kreditlərin  təsnifatından  asılı  olaraq 

xərclər hesabına xüsusi ehtiyatlar yaratmalıdır.

 

9.2.      

Qiymətləndirmə zamanı kredit ittifaqı kreditləri təhlil edir və onları bu Qaydalara 

uyğun olaraq müvafiq təsnifləşdirmə kateqoriyalarına aid edir.

 

9.3.      

Təsnifləşdirmə  məqsədilə  kreditlər  standart  və  qeyri-standart  kreditlərə  bölünür. 

Standart  kreditlərə  “qənaətbəxş”  kreditlər,  qeyri-standart  kreditlərə  “qeyri-qənaətbəxş 

kreditlər”, “təhlükəli kreditlər” və “ümidsiz kreditlər” aiddir.

 

9.4.


      

Xüsusi ehtiyatlar təsnifat üzrə aşağıdakı məbləğdə yaradılır:

 

9.4.1. “qənaətbəxş kreditlər” - əsas məbləği və ya faiz borclarının qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 30 günə qədər keçmiş kreditlərin əsas və faiz 

məbləğinin ödənilməmiş hissəsinin 0%-i həcmində;

 

9.4.2. “qeyri-qənaətbəxş kreditlər” - əsas məbləği və ya faiz borclarının qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 31 gündən 90 günədək keçmiş kreditlərin 

əsas və faiz məbləğinin ödənilməmiş hissəsinin 30%-i həcmində;

 9.4.3. “təhlükəli kreditlər” - əsas məbləği və ya faiz borclarının qaytarılma müddəti 

müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 91 gündən 180 günədək keçmiş kreditlərin əsas və faiz 

məbləğinin ödənilməmiş hissəsinin 60%-i həcmində;

 

9.4.4. “ümidsiz kreditlər” - əsas məbləği və ya faiz borclarının qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 181 gündən çox keçmiş qismən kreditlərin əsas və faiz 

məbləğinin ödənilməmiş hissəsinin 100%-i həcmində.

 

9.5.


      

 Kreditlərin  qiymətləndirilməsi  zamanı  onların  keyfiyyətinin  yaxşılaşması 

müəyyən  edildikdə  artıq  yaradılmış  ehtiyatlar  müvafiq  xərclər  hesabının  kreditləşdirilməsi 

yolu ilə azaldılır və ya əvvəllər gəlirdən çıxılmış ehtiyatın azalmış məbləği gəlirə daxil edilir.

 

9.6.


      

Kredit  ittifaqı  tərəfindən  “ümidsiz  kreditlər”  balansdan  əsas  borc  və  faiz 

məbləğində silinir və kreditlərin balansdan silinməsi kredit ittifaqının ümumi yığıncağının və 

ya səlahiyyət verildiyi halda Müşahidə Şurasının qərarı ilə həyata keçirilir.

 

9.7.


      

Balansdan silinmiş kreditlərin uçotu ən azı beş il ərzində balansdankənar hesabda 

aparılır.  Balansdan  silinmiş  kreditlər barədə sənədlər  Mərkəzi  Bankın  İdarə Heyətinin  30  iyul 

2013-cü  tarixli  16/3   nömrəli  qərarı  ilə  təsdiq  edilmiş  “Azərbaycan  Respublikasının  bank 

sistemində  arxiv  işinin  aparılması  haqqında  Təlimat”da  müəyyən  olunmuş  müddətdə 

saxlanılır.

 

9.8.


      

Əvvəllər  balansdan  “ümidsiz  kreditlər”  kimi  silinmiş  aktivlərin  ödənilməsi  üçün 

kredit  ittifaqına  daxil  olmuş  vəsait  müvafiq  xərclər  hesabının  azaldılmasına  yönəldilir  və  ya 

əvvəllər gəlirdən çıxılmış ehtiyatın azalmış məbləği gəlirə daxil edilir.

 

10. Hesabat

 

10.1. Kredit ittifaqı fəaliyyətinə dair Mərkəzi Banka aşağıdakı rüblük hesabatlar təqdim edir:

 

10.1.1. ümumi məlumat (Əlavə 1); 

10.1.2. idarəetmə orqanları və daxili auditor haqqında məlumat (Əlavə 2)

 

10.1.3. balans (Əlavə 3); 

10.1.4. mənfəət və zərər haqqında hesabat (Əlavə 4);

 

10.1.5. fəaliyyətinə dair digər hesabatlar (Əlavə 5 -12). 

10.2. Hesabatlar kredit ittifaqının İdarə Heyətinin sədri və İdarə Heyətinin maliyyə 

hesabatlarının hazırlanmasına məsul üzvü tərəfindən imzalanır və kredit ittifaqının möhürü ilə 

təsdiq olunur.

 

10.3. Hesabatlar hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq kağız və elektron formada təqdim edilir.

 

10.4. Auditor rəyi ilə təsdiqlənmiş illik balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat auditor rəyi ilə birlikdə növbəti ilin may ayının 31-dən gec olmayaraq təqdim edilir.

  

 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi  Qaydaları”na

 

Əlavə 1

 

  

 

 Forma  1

 

  

Kredit ittifaqının adı:

 

 

 Hesabat dövrü: .

 

  

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

  

 

  

 

Ümumi məlumat

 

Ünvanı


 

 

 Əlaqə telefonu

 

  

Faks


 

 

 Elektron poçt

 

  

Hesab açdığı bankın (bankların) adı

 

 

 Faəliyyətini əhatə etdiyi inzibati 

ərazilər


 

 

 Filialların sayı

 

  

Üzvlərin sayı

 

o cümlədən 

 

 a)

   


İlin əvvəlinə

 

  

b)

   Hesabat tarixinə

 

  

İl ərzində verilmiş kreditlərin sayı

 

 

 Hesabat rübü ərzində verilmiş 

kreditlərin sayı

 

 

 Hesabat tarixinə vaxtı keçmiş 

kreditlərin sayı

 

 

 Cəmi işçilərin sayı

 

  

Hesabatı tərtib edən şəxs

 

 

  

 

  

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S) 

 

 İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

  

 

 
 

 

Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na 

Əlavə 2

 

  

 

 Forma 2

 

  

Kredit ittifaqının adı:

 

 

 Hesabat dövrü: .

 

  

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

  

 

  

 

İdarəetmə orqanları və daxili auditor haqqında məlumat

 

 

 Soyadı, adı, atasının adı

 

Vəzifəsi

 

Elektron 

ünvanı

 

Əlaqə telefonları

 

1 

2

 3

 

4 

Müşahidə Şurası

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

İdarə Heyəti

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kredit komissiyası

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Daxili auditor

 

 

  

 

  

 

  


 

 

  

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S 

 
 

 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

 

Əlavə 3

 

  

 

 Forma 3

 

  

Kredit ittifaqının adı:

 

 

 Hesabat dövrü: .

 

  

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

  

 

  

 

BALANS

 

(manatla) 

 

 BALANSIN MADDƏLƏRİ

 

               MƏBLƏĞ 

AKTİVLƏR

 

1. 

Nağd pul


 

 

 2.

 

Bank hesabları 

 

 3

 

Kreditlərin cəmi 

 

 4

 

Xüsusi ehtiyat fondu 

 

 5.

 

Xalis kreditlər (kreditlər  çıxılsın “Xüsusi ehtiyat fоndu”)

 

  

6

 Dövlət qiymətli kağızları

 

  

7.

 Əsas vəsaitlər

 

  

8

 Hesablanmış faizlər

 

  

9.

 Digər aktivlər

 

  

 

 Aktivlərin cəmi

 

  

PASSİVLƏR

 

  

 Öhdəliklər

 

 

 1.

 

Alınmış kreditlər 

 

 2.

 

Ödəniləcək faizlər 

 

 3.

 

Digər öhdəliklər 

 

 4.

 

Öhdəliklərin cəmi 

 

  

 

Kapital

 

1.

 Nizamnamə kapitalı

 

  

2.

 Bölüşdürülməmiş mənfəət  (zərər)*

 

  

 

 Keçmiş illərin xalis mənfəəti (zərər)

 

  

 

 Cari ilin xalis mənfəəti (zərər)

 

  

3.

 Kapitalın cəmi

 

  

 

 Passivlərin cəmi

 

  

 * Kİ zərərlə işləyərsə,  bu  mötərizədə  əks etdirilməlidir.

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S) 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

 

 
 

 

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

 

Əlavə 4

 

  

 

 Forma 4

 

  

Kredit ittifaqının adı:

 

 

 Hesabat dövrü: .

 

  

Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

 

  

 

  

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

 

 

 (manatla)

 

  

Maddələr


 

 

  

 

Hesabat rübü

 

  

İlin 


əvvəlində

n hesabat 

rübü daxil 

оlmaqla


 

1.Faiz gəlirləri cəmi

 

 

  

 

о cümlədən: 

a) verilmiş kreditlər üzrə

 

b) dövlət qiymətli kağızları üzrə 

 

  

 

  

 

 2.Faiz xərcləri cəmi

 

  

 

 o cümlədən:

 

a) kreditlər üzrə 

b) digər


 

 

  

 

  

 

 3.Xalis faiz gəliri(zərər)

 

(1-ci sətir çıxılsın 2-ci sətir) 

 

  

 

4.Qeyri-faiz gəlirlərinin cəmi   

 

  

 

о cümlədən: 

 

  

 a) qeyri-adi gəlirlər

 

b) digər gəlirlər 

 

  

 

5.  Qeyri-faiz 

xərclərinin

 

cəmi:   


 

 

  

 

о cümlədən: 

a) əmək haqqı və оna bərabərtutulan xərclərin cəmi

 

a1) əmək haqqı və əlavələr 

 

 a2) mükafatlar

 

  

a3) sоsial təminat xərcləri

 

a4) kompensasiya və müavinətlərin digər növləri 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 b) əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər

 

  

b1) icarə haqqları

 

 

 b2) amortizasiya

 

b3) əsas vəsaitlərlə bağlı digər xərclər 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

c)

  əməliyyat və komisyon xərcləri

 

  

 

  

 

d)  

digər xərclər

 

 

  

 

6. Əməliyyatlardan daxil оlanmənfəət (zərər) 

(3-cü sətir üstəgəl 4–cü sətirçıxılsın 5-ci sətir)

 

 

  

 

7.“Xüsusi ehtiyat 

fоndu”nun yaradılmasınaayırmalar (xərclər)

 

 

  

 

8.Vergilər çıxılanadək mənfəət  (zərər) (6-cı sətir çıxılsın 7-cisətir)

 

  

 

 
9.Mənfəətdən ödənilən vergilər

 

  

 

 10. Vergilər çıxılandan sоnraxalis bölüşdürülməmiş mənfəət(z

ərər) (8-ci sətir çıxılsın 9-cusətir)

 

 

  

 

  

 

  

İzahat: 8-ci sətir üzrə zərər yaranarsa,bu məbləğ 10-cu sətrə köçürülür.

 

 

  

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S) 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

    

Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

 

Əlavə 5

 

  

  Fоrma 5

 

  Kredit ittifaqının adı:

 

  

Hesabat dövrü: .

 

 

 Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

  

 

    

İqtisadi tənzimləmə (prudensial) nоrmativləri haqqında hesabat

 

Prudensial nоrmativlər 

Nоrma


 

Fakt


 

Nizamnamə kapitalı

 

minim


um 4 

min 


manat

 

___ manat

 

Kapital 

minim


um 4 

min 


manat

 

___manat   

 

Kapitalın adekvatlığı əmsalı 

fəaliyyə


tə 

başladı


ğı 

vaxtda


n  bir  il 

ərzində 


minim

um 


   0.25


 

sоnrad


an 

minim


um 

– 

0.20 

 

 Aktivlər və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu

 

  

 

 0-30 gün

 

minimum 1.0

 

  

31-90 gün

 

minim


um 1.0

 

  


91-180 gün

 

minimum 1.0

 

  

181 gün – daha çox

 

minim


um 1.0

 

  

Bir üzvə verilən kreditin maksimum məbləğinin оnunnizamnamə kapita

lındakıpayına nisbəti nоrmativi

 

  

maksi


mum 

10

  

 

Kredit bоrcu оlan üzvün kreditlərinin cəminin QKF-na nisbəti nоrmativi 

 

 maksi

mum 


0.1

 

  

Təminatsız kreditlərin maksimum məbləği nоrmativi

 

maksi


mum 

0.2


 

 

  

  

  İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S) 


  

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi 

Qaydaları”na

 

Əlavə 6

 

Fоrma 6

 

  Kredit ittifaqının adı:

 

  

Hesabat dövrü: .

 

 

 Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

  

 

Üzvlər və оnların kreditləri haqqında hesabat

 

Üzvlərin adı

 

Hüquqi ünvanı

 

Rəhbərin adı, 

atasının 

adı, 

soyadı


 

Nizamnamə 

kapitalında 

üzvün pay 

məbləği 

(manatla)

 

Kredit 


ittifaqının 

üzvlərinə 

verdiyi 

kreditlərin 

məbləği 

(manatla)

 

Kredit 


ittifaqının 

üzvlərinə 

verdiyi 

kreditlərin 

qalıq 

məbləğinin nizamnamə 

kapitalındakı 

paylarına 

nisbəti


 

(sütun 5 

bölünsün 

sütun 4)


 

Kreditin 

verildiyi 

tarixə 


ittifaqın 

qarşılıqlı 

kredit 

fondunun məbləği 

(manatla)

 

I.Hüquqi şəxslər

 

Cəmi 

X

 X

 

  

 

 X

 

X 

cümlədən: 

1.

 2.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

II.Fiziki şəxslər

 

Cəmi 

X

 X

 

  

 

 X

 

X 

cümlədən: 

1.

 2.

 

  

X

 X

 

  

 

  

 

  

 

 Yekun

 

X 

X

  

 

  

X

 X

 

 Qeyd: 5-ci   sütunda  kredit müqavilələrin sayından asılı оlmayaraq hər bir üzvün 

aldığı  bütün kreditlərin   qalıq məbləği  göstərilməlidir.

 

X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur. 


İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S):

 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)* 

    

  

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

 

Əlavə 7

 

Fоrma 7

 

  Kredit ittifaqının adı:

 

  

Hesabat dövrü: .

 

 

 Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

  

 

Aktiv və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin uyğunluğu

 

  

(manatla) 

 

  

 

  

Aktivlər


 

 

 

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalan günlər 

0-30


 

31-


90

 

91-180

 

181-365

 

365 gündən 

daha çox


 

Vaxtı 


keçmiş 

kreditlər və 

digər 

borclar


 

 

 Cəmi

 

1.Nağd pul və bank hesablarının 

qalıqları

 

 

 X

 

X 

X

 X

 

X 

 

 2.Verilmiş kreditlər

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

3.Dövlət qiymətli 

kağızlarına 

investisiyalardan 

daxilolmalar

 

  

 

  

 

  

 

 X

 

  

4.Verilmiş 

kreditlərdən və 

investisiyalardan 

faiz daxilolmaları

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

5.Digər aktivlərdən 

daxilolmalar*

 

X 

X

 X

 

  

 

 X

 

  

6.Bütün 


mənbələrdən 

daxilolmaların 

cəmi

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Öhdəliklər 

 

 1.Cəlb olunmuş 

kreditlər

 

 

  

 

  

 

  

 

X 

 

 
2.Cəlb olunmuş 

kreditlərə

 

hesablanmış faizlər 

 

  

 

  

 

  

 

X 

 

 3.Digər 

öhdəliklər**

 

 

  

 

  

 

  

 

X 

 

 4.Öhdəliklərin 

cəmi


 

 

  

 

  

 

  

 

X 

 

 normativ

 

Aktivlərin öhdəliklərə nisbəti

 

  

 

  

 

  

 

 X

 

X 

 

    

*Digər aktivlər – kredit qaytarılmadığı təqdirdə balansa götürülmüş girovun satılmasından 

gözlənilən və s. aktivlərdən daxilolmalar.

 

**Digər öhdəliklər – kredit ittifaqının əmək haqqı ödənişləri üzrə, büdcə və ona bərabər öhdəlikləri.

 

İzahat: Digər aktivlər və digər öhdəliklər barədə əlavə izahat təqdim edilməlidir.

 

Vaxtı  keçmiş  öhdəliklər  ödəniş  müddətinə  görə  0-30  gün  göstərilən  sütuna   (2-ci  sütuna)  aid edilməlidir. 

 

X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur. 

  

  İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S) 


“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

 

Əlavə 8

 

  

  Fоrma  8

 

  Kredit ittifaqının adı:

 

  

Hesabat dövrü: .

 

 

 Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

  

 

    

Verilmiş kreditlər  və оnların təminatı haqqında hesabat

 

  (manatla)

 

N 

Kredit 


alan 

üzvlərin 

sayı

 

Kreditin verilmə və 

qaytarılma 

tarixi

 

Verilmiş kreditin 

məbləği


 

Verilmiş 

kreditin 

illik faiz 

dərəcəsi

 

Kreditin qalıq məbləği

 

Təminatın bazar dəyəri

 

1 

2

 3

 

4 

5

 6

 

7 

 

 Təminatlı kreditlər

 

1. 

  2.


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Cəmi: 

X

  

 

X 

 

 X

 

  

Qismən təminatlı kreditlər

 

1.

   2.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Cəmi:

 

X 

 

 X

 

  

X

  

 

Təminatsız kreditlər 

1.

   2.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Cəmi:

 

X 

 

 X

 

  

 

  

 

Yekun: 

X

  

 

X 

 

  

 

  

 

İzahat: Bu cədvəldə üzvlərin aldığı kreditlər kredit müqavilələrinə uyğun olaraq hər bir üzv və hər bir kredit müqaviləsi üzrə ayrı-ayrılıqda doldurulur.

 

X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur. 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S) 

    

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

 

Əlavə 9

 

  

  Fоrma 9

 

  Kredit ittifaqının adı:

 

  

Hesabat dövrü: .

 

 

 Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

  

 

    

Cəlb olunmuş vəsaitlər haqqında hesabat

 

  (manatla)

  

 

  

 

Vəsait alınmış təşkilatın adı

 

Bağlanmış müqavilə əsasında vəsaitin 

 

 vəsaitin qalıq 

məbləği


 

alınma və 

qaytarılma 

tarixi


 

 

 məbləği

 

illik faiz dərəcəsi

 

1. 

2.

 .

 

. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

              Cəmi:

 

     X 

 

     X

 

  

 

  

İzahat: X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur.

 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S) 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S)

 

    

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

 

Əlavə 10

 

  

  Fоrma 10

 

  Kredit ittifaqının adı:

 

  

Hesabat dövrü: .

 

 

 Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

  

 

    

Kredit  pоrtfelinin təsnifləşdirilməsi

 

haqqında hesabat

 

  

    

(manatla)

 

  

Vaxtı keçmiş kreditlər 

Məbləğ


 

Faiz dərəcəsi

 

“Xüsusi ehtiyat fоndu”nun məbləği

 

Qeyri-qənaətbəxş 

 

  

 

30 

 

  

 

Təhlükəli 

 

  

 

60 

 

  

 

Ümidsiz 

 

  

 

100 

 

           Cəmi:

 

  

X

  

 

   

  

İzahat: X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur. 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S) 

 

   


  Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

 

Əlavə 11

 

  

  Fоrma 11

 

  Kredit ittifaqının adı:

 

  

Hesabat dövrü: .

 

 

 Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

  

 

    

Digər  aktivlər və öhdəliklər barədə hesabat

 

  (manatla)

 

  

Aktivin adı

 

(təyinatı) 

Yaranma tarixi

 

Məbləği


 

1.

 2.

 

3. 

.

 n

 

  

 

  

 

  

Cəmi:


 

X

  

 

  

Öhdəliyin adı

 

(mənbələri) 

1.

 2.

 

3. 

.

 n

 

  

 

  

 

  

Cəmi:


 

X

  

 

   

  

İzahat: X- işarəsi ilə qeyd оlunmuş qrafalar dоldurulmur. 

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S) 

    

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”na

 

Əlavə 12

 

  

  Fоrma 12

 

  Kredit ittifaqının adı:

 

  

Hesabat dövrü: .

 

 

 Hesabatın tərtib edilmə tarixi:

 

  

 

    

Balansdankənar maddələr hesabatı

 

ÖHDƏLİKLƏR

 

Cəmi

 

1. İstifadə olunmamış kredit xətləri 

 

 

2 Digər balansdankənar öhdəliklər 

 

 

   

  

ƏLAVƏ MADDƏLƏR

 

Cəmi

 

1 Balansdan silinmiş ümidsiz kreditlərin əsas məbləği 

 

 2 Balansdan silinmiş ümidsiz  kreditlərin faiz borcları

 

  

 

    

İdarə Heyətinin sədri_____________ (A.A.S)

 

İdarə Heyətinin məsul üzvü________ (A.A.S) 

  

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə