Böyrək çatışmazlığı Kəskin böyrək çatışmazlığıYüklə 445 b.
tarix14.05.2018
ölçüsü445 b.


Böyrək çatışmazlığı


Kəskin böyrək çatışmazlığı

 • Kəskin böyrək çatışmazlığı - böyrək parenximasına müxtəlif faktorların (ekzogen, endogen) təsiri nəticəsində əmələ gələn vəziyyət olub, böyrəklərin ekskretor, sekretor, filtrasiya funksiyalarının kəskin pozulması ilə müşayiət olunurEtiologiyası

 • Prerenal (hemodinamik) forma – böyrək qan

 • cərəyanının kəskin pozulması nəticəsində əmələ

 • gəlir.

 • Renal (parenximatoz) forma – böyrək

 • parenximasının zədələnməsi nəticəsində əmələ

 • gəlir.

 • Postrenal (obstruktiv) forma – sidiyin xaric

 • olmasının kəskin pozulması nəticəsində əmələ

 • gəlir.

 • Arenal forma çox nadir forma olub, həyati göstərişə

 • görə hər iki böyrəyin və ya tək böyrəyin çıxarılması

 • nəticəsində əmələ gəlir.EtiologiyasıEtiologiyasıPatogenezi

 • Sitokinlərin böyrəklərə zədələyici təsiri

 • Böyrək qan cərəyanı və yumaqcıq filtrasiyasının azalması, böyrəklərin işemiyası

 • Na və suyun distal kanalcıqlara gəlməsinin azalması

 • Kanalcıqların epitelinin apoptozu güclənməsi

 • Disseminə olunmuş damar daxili laxtalanma sindromu inkişaf etməsi

 • Böyrək kanalcıqları hüceyrələrində Ca-nin toplanması, onun ödemi və şişməsi

 • Pielorenal və pielovenoz reflüksün inkişaf etməsi

 • Kanalcıqlarda hidrostatik təzyiqin artması

 • İnterstisiyanın ödemi

 • Yumaqcıqlarda və kanalcıqlarda qan cərəyanının pozulması

 • Tubulyar nekrozun əmələ gəlməsiTəsnifatı

 • Zədələnmə yerinə görə

 • Prerenal

 • Renal

 • PostrenalTəsnifatı

 • Etiopatogenezinə görə

 • Şok böyrəyi

 • Toksiki böyrək

 • Kəskin infeksion böyrək

 • Damar obstruksiyası

 • Uroloji obstruksiya

 • Arenal vəziyyətTəsnifatı

 • Gedişinə görə

 • Faktorun təsirinin başlanğıc dövrü

 • Oliqoanuriya dövrü

 • Diurezin bərpa olunması dövrü

 • Sağalma dövrüTəsnifatı

 • Ağırlıq dərəcəsinə görə

 • 1-ci dərəcə - yüngül

 • 2-ci dərəcə - orta ağırlıqda

 • 3-cü dərəcə - ağırKlinikası

 • Başlanğıc dövr yaxud etioloji faktorun təsir dövrü

 • Oliqoanurik dövr

 • Diurezin bərpa olunması dövrü

 • Böyrək funksiyasının bərpa olunması dövrüKlinikası

 • Başlanğıc dövr yaxud etioloji faktorun

 • təsir dövrü:

 • Təxminən 1-2 gün davam edir

 • Kollaps

 • Diurezin azalması baş verirKlinikası

 • Oliqoanurik mərhələ

 • 1 neçə gündən 3-4 həftəyə qədər davam edir

 • Ümumi zəiflik

 • İştahsızlıq

 • Gündüz yuxululuq, gecə yuxusuzluq

 • Ürək bulanma, qusma

 • Sidik ifrazının azalmasıKlinikası

 • Dəri quru olur, qabıqlanır

 • Dil quru olur

 • Uremik qastrit, kolit

 • Qaraciyər böyüyə, funksiyası pozula, hətta qaraciyər çatışmazlığı inkişaf edə bilərKlinikası

 • Kəskin miokardit, az hallarda isə fibrinoz perikardit inkişaf edə bilər

 • Ciddi hiperhidratasiya zamanı ağciyər ödemi müşahidə oluna bilər

 • Tez-tez pnevmoniya inkişaf edir və abseslə ağırlaşa bilər

 • Ağır hallarda Kussmaul tənəffüsü (asidozla əlaqədar) əmələ gəlirKlinikası

 • Baş ağrıları

 • Əzələ dartılmaları

 • Qıcolmalar

 • Huşun pozulmasıKlinikası

 • Hiperkaliemiya

 • Hiponatriemiya

 • Hipokalsiemiya

 • Hipoxloremiya

 • Hipermaqniemiya

 • Hiperfosfatemiya

 • HipersulfatemiyaKlinikası

 • Diurezin bərpa olunması dövrü

 • Diurez tədricən artmağa başlayır

 • Yumaqcıq filtrasiyası bərpa olunur

 • Kanalcıq reabsorbsiyası isə pozulmuş vəziyyətdə qalır

 • Hüceyrədən kənar dehidratasiya və hüceyrə dehidratasiyası əlamətləri qeyd olunur

 • Hipokaliemiya

 • Hipomaqniemiya

 • Hiponatriemiya müşahidə olunurKlinikası

 • Böyrək funksiyasının bərpa olunması

 • dövrü

 • 3-12 ay və daha çox davam edir

 • Bu dövrdə kreatinin və sidik cövhərinin qanda səviyyəsi normal olurMüalicəsi

 • Əsas etioloji faktorların aradan qaldırılması

 • Travmatik şok zamanı - ağrısızlaşdırma, yaranın cərrahi işlənilməsi

 • Hemorragik şok zamanı - qan əvəzedici məhlulların köçürülrməsi

 • Nefrotoksik kəskin böyrək çatışmazlığında - mədə-bağırsağın

 • təmizlənməsi, bu yolla uremik toksinlərin orqanizmdən

 • çıxarılması

 • Renal mənşəli KBÇ-da - böyrək xəstəliklərinin müalicəsi

 • Sidik yollarının okklyuziyası fonunda əmələ gələn KBÇ – da -

 • təcili nefrostomiya

 • Massiv hemoliz zamanı - qan köçürülməsi

 • Sepsis fonunda baş vermiş KBÇ-da - intensiv antibakterial terapiyaŞok əleyhinə tədbirlər

 • Dövr edən qanın həcminin bərpa edilməsi

 • Poliqlükin - plazma əvəz edici preparatdır, tədricən damar divarından keçir, hemodinamik təsir göstərir, AT-ni tez yüksəldir.

 • Reopoliqlükin - dekstranın 10%-li məhluludur. Preparat mayenin toxumalardan qan dövranına keçməsinə şərait yaradır, dövr edən qanın həcmini artırır, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır.V/d damcı üsulu ilə istifadə edilir (400-1000 ml).

 • Şok zamanı dövr edən qanın həcmini bərpa etmək üçün - zülal preparatları - Yeni hazırlanmış plazmanın v/d. damcı üsulu ilə köçürülməsiŞok əleyhinə tədbirlər

 • Beta adrenostimulyatorların vena daxilinə

 • istifadəsi

 • Dopamin (dopmin) - beta-adrenoreseptorları stimulyasiya

 • etməklə miokardın yığılma qabiliyyətini artırır, böyrək qan cərəyanını artırmaqla, yumaqcıq filtrasiyasını

 • yaxşılaşdırmaqla diurezi artırır.

 • 200 mq (5 ampula) dopmini 5%-li 400 ml qlükoza yaxud

 • NaCl-da həll edib v/d. damcı üsulu ilə yeridilir.

 • Dopmin böyrək qan cərəyanını yaxşılaşdırır, AT-ni yüksəldir

 • Dopmin dozasının çox olması fonunda böyrək

 • arteriyalarının daralmasına görə böyrək qan cərəyanı

 • pisləşə bilər.Şok əleyhinə tədbirlər

 • Prednizolonun istifadə edilməsi

 • Qlükokortikoidlərin istifadəsi - autoimmun

 • proseslər fonunda əmələ gələn KBÇ-da məsləhət görülür.

 • Prednizolonu 3-5 mq/kq dozada istifadə etmək olar.

 • Qlükokortikoidləri həmçinin hemolitik mənşəli KBÇ-da da

 • tətbiq etmək olar.

 • Arterial hipotenziya ilə müşayiət olunan KBÇ-da da 60-90 mq prednizolondan v/dax. axınla istifadə etmək olar,

 • sonra isə saxlayıcı doza təyin edilir.Şok əleyhinə tədbirlər

 • Xəstələrdə şok vəziyyəti 4-5 saatdan çox davam edərsə, böyrək toxumasında geri dönməz dəyişikliklər əmələ gəlir. Odur ki, şok zamanı tədbirlər təcili, qısa müddət ərzində aparılmalıdır.Diuretiklərin istifadə edilməsi

 • Diuretiklər KBÇ-nın müalicəsində ilk saatlardan istifadə edilməlidir.

 • Furosemid Na və suyun geriyə sorulmasını blokada etməklə böyrək damarlarını genişləndirir, diurezi artırır.

 • KBÇ-da furosemid v/d. yeridilməklə 2 mq/kq (8 ampula-160 mq) dozadan başlanır, əgər 1 saat ərzində effekt olmazsa, təkrar preparatı 1 mq/kq dozaya (40 ampula-800 mq) qədər vena daxilinə vurmaq olar.

 • Furosemidin böyük dozalarının toksiki effekti əmələ gələ və böyrək çatışmazlığı proqressivləşə bilər.Diuretiklərin istifadə edilməsi

 • Mannitol böyrək kanalcıqlarında sidiyin osmotik təzyiqini

 • artırmaqla suyun reabsorbsiyasını azaldır, yumaqcıq

 • filtrasiyasını, böyrək qan cərəyanını yaxşılaşdırır.

 • Əgər KBÇ olan xəstələrdə mannitolun istifadəsindən

 • sonra diurez artmırsa, onu sonra istifadə etmək lazım deyil,

 • çünki mannitolun artıq tətbiq edilməsi nəticəsində

 • hipervolemiya, ağciyərlərin və beynin ödemi əmələ gələ

 • bilər.

 • Mannitolun 10-20% məhlulunu 5%-li qlükoza məhlulunda həll etməklə vena daxilinə damcı üsulu ilə yaxud v/dax. Axınla yavaş-yavaş 1 q/kq dozada istifadə etmək olar.

 • Mannitolla bərabər vena daxilinə 200 mq furosemidin vurulması da məsləhətdir.Antikoaqulyantların təyinatı

 • KBÇ-da antikoaqulyantların istifadəsi disseminə olunmuş damar daxili laxtalanma (DDDL) yaxud hemolitik-uremik sindrom zamanı göstəriş hesab olunur.

 • DDDL sindromunun hiperkoaqulyasiya dövründə heparin hər 6 saatdan bir 15-50 vah./kq dozada təyin edilir.

 • DDDL sindromunun 2-ci (hemorragik) fazasında təzə hazırlanmış plazmaproteolitik fermentlərin inhibitorları v/dax. vurulur.KBÇ-nın oliqoanurik fazasının müalicəsi

 • Bu mərhələdə ölüm daha çox

 • Hiperhidratasiyadan

 • Hiperkaliemiyadan

 • Tənəffüsün və qan dövranının pozulması ilə müşayiət olunan metabolik asidozdan

 • Hiperazotemiyadan ola bilər.Zülal metabolizminin azalması və orqanizmin energetik tələbatının təmin edilməsi

 • Pəhriz az zülallı olmalı (gün ərzində 20 qramdan artıq olmamaqla), əsasən karbohidratyağlardan təşkil olunmalıdır.

 • Zülal katabolizmini azaltmaq üçün anaboliklərdən-retabolil ə/dax. 1 ml-dən həftədə 1 dəfə, kişilərə testosteron propionat 100 ml/gün dozada ə/dax. istifadə edilir.

 • Zülal katabolizmini azaltmaq üçün həmçinin proteolitik fermentlərin inhibitorları: kontrikal, trasilol 30000-50000 TV v/dax. damcı üsulu ilə 250-300 ml 5%-li qlükoza məhlulunda gündə 1 dəfə 4-5 gün ərzində köçürülə bilər.Mayenin optimal balansının təmin edilməsi

 • Xəstəliyin oliqoanurik mərhələsində çox maye köçürmək olmaz

 • Mayenin artıq miqdarda infuziyası hidremiyanı artıra, su zəhərlənməsi yarada bilər

 • Xəstədə diurez olmadıqda yaxud oliqouriya olduqda, gün ərzində 600-700 ml maye köçürülməsi məsləhət görülür

 • Xəstəyə mayeni daxilə də vermək olar

 • Eyni zamanda v/dax. 5-10 %-li qlükoza yaxud Ringer məhlulunu köçürmək olar. Qlükoza zülal katabolizmini azaldır, ketoasidozım qarşısını alırElektrolit pozğunluqlarının korreksiyası

 • Hiperkaliemiyanın korreksiyası üçün ilk növbədə K ilə zəngin qida məhsullarını istifadə etməmək lazımdır (kartof, meyvə şirələri, ərik, gavalı qurusu və s.).

 • Bu məqsədlə 200-300 ml 40%-li qlükoza məhlulunun 40 vahid insulinlə v/dax. vurulması məsləhətdir.

 • Ağır hiperkaliemiya zamanı 5%-li 10-20 ml NaCl yaxud laktat məhlullarını v/dax. istifadə etmək olar. Ancaq bu zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki Na-un dozası çox olduqda ağciyərlərin ödemi əmələ gələ bilər.Elektrolit pozğunluqlarının korreksiyası

 • Asidoz hiperkaliemiyanın əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Odur ki, NaHCO3 məhlulunu v/dax. istifadə etmək olar.

 • Aparılan tədbirlər effektsiz olduqda hemodializ müalicəsi məsləhət görülür.

 • Hipokalsiemiyanın qarşısını almaq üçün isə v/dax. 10%-li kalsi qlükonatdan 20-40 ml v/dax. istifadə edilir.

 • Hiponatriemiya adətən hidremiya ilə əlaqədar olur. Bu zaman hüceyrələrdə K Na ilə əvəz edilir. Hiperkaliemiya, hidremiya aradan qaldırdıqda hiponatriemiya da normallaşır.Turşu-qələvi müvazinəti pozğunluğunun korreksiyası

 • KBÇ-nın oliqoanuriya mərhələsində asidoz əmələ gəlir.

 • Metabolik asidoz zamanı K hüceyrə daxilindən çıxır və Na hüceyrə daxilinə keçir.

 • KBÇ zamanı nadir hallarda metabolik alkaloz inkişaf edə bilər ki, bu da özünü qusma, ishal, hiperventilyasiya ilə göstərir.Turşu-qələvi müvazinəti pozğunluğunun korreksiyası

 • Asidozun müalicəsi

 • 4,2% NaHCO3 məhlulu hər kq çəkiyə 4 ml hesabi ilə köçürülürə bilər

 • NaHCO3 məhlulunun təsirindən asidoz azalan zaman Ca-nın qan zərdabında səviyyəsi azalmaqla qıcolma əmələ gətirə bilər

 • Onun qarşısını almaq üçün isə Ca qlükonatın 10%-li məhlulu 20 ml v/dax. vurula bilərTurşu-qələvi müvazinəti pozğunluğunun korreksiyası

 • Alkalozun müalicəsi

 • Ca qlükonatın 10%-li məhlulundan 50 ml-ə qədər v/dax istifadə olunur.Dezintoksikasiya edici müalicə

 • Dezintoksikasiya məqsədilə hemodez, qlükoza, ringer məhlullarından istifadə etmək olar, ancaq KBÇ olan xəstələrdə hiperhidratasiya olduğundan bu preparatların böyük dozalarda istifadəsi məhdudlaşdırılmalıdır

 • KBÇ-nin müalicəsində hemodializin tətbiqi ən effektiv üsullardan hesab edilir

 • Əgər xəstələrdə hemodializ müalicəsini aparmaq mümkün deyilsə, bu zaman hemofiltrasiya üsulundan istifadə etmək olarAntibiotiklərin istifadə edilməsi

 • KBÇ zamanı antibiotiklər əsasən sepsis, infeksion fəsadlar olan zaman təyin edilir.

 • Antibiotiklərin istifadə edilməsi zamanı nefrotoksiklik, böyrək funksiyasının pozulmasının dərəcəsi, preparatın farmakokinetikası nəzərə alınmalıdır.Diurezin bərpa olunması dövründə müalicə

 • Qidalanma rejimi

 • Diurezin bərpa olunması dövründə xəstələrin qidalanması rejimi genişləndirilməlidir

 • Kifayət qədər zülal qəbulu məsləhət görülür

 • Xörək duzunu məhdudlaşdırmağa ehtiyac olmur

 • Qida vitaminlə, minerallarla zəngin olmalıdır

 • Vitamin çatışmazlığı dövrlərində polivitamin preparatlarından istifadə etmək olar

 • Poliuriya fazasında xəstələr 2-3 l və ondan artıq maye qəbul edə bilərlər ki, kifayət qədər diurez olsun.Su balansı pozğunluğunun korreksiyası

 • Hüceyrədən kənar dehidratasiyanın

 • müalicəsi

 • NaCl-u daxilə qəbul etmək lazımdır (xaric edilən hər litr sidiyə təxminən 2 qram hesabı ilə)

 • NaCl-un 0,9%-li məhlulunun v/dax. yeridilməsi (gün ərzində 2-3 litr)

 • v/dax plazma, albuminin istifadə edilməsiSu balansı pozğunluğunun korreksiyası

 • Hüceyrə dehidratasiyasının müalicəsi

 • Gün ərzində xaric edilən sidiyin miqdarından çox mayenin daxilə qəbul edilməsi

 • v/dax. 3-5 litr 5%-li qlükozanın damcı üsulu ilə köçürülməsi

 • NaCl məhlullarının, hipertonik məhlulların v/dax. yeridilməsiÜmumi dehidratasiya zamanı müalicə

 • 5%-li qlükoza məhlulu v/dax. köçürülür

 • Sonra isə NaCl-un izotonik məhlulu v/dax. yeridilir

 • NaCl, qlükozanın hipertonik məhlulları, kolloid məhlulların istifadəsi əks göstərişdirElektrolit balansı pozğunluğunun müalicəsi

 • KBÇ-nın poliuriya fazasında sidiklə çoxlu miqdarda elektrolitlər itirildiyindən hipokaliemiya, hiponatriemiya, hipoxloremiya, hipomaqniemiya yarana bilər.

 • Bu dövrdə qan zərdabında Ca-nin səviyyəsi normallaşır.

 • Hipokaliemiya və hiponatriemiyanı korreksiya etmək üçün müvafiq elektrolitlər təyin edilir.

 • Eyni zamanda tərkibi K ilə zəngin olan məhsulları da istifadə etmək olar (portağal, mandarin, süd, kartof, qara gavalı, banan və s.).İnfeksion ağırlaşmaların müalicəsi

 • KBÇ zamanı infeksion ağırlaşmalar əmələ gələrsə, nefrotoksik olmayan (penisillin qrup antibiotikləri) və az nefrotoksik (sefalosporinlər) antibiotiklərdən istifadə etmək olar.

 • Antibiotiklərin təyin ediləcək dozaları böyrəklərin funksional vəziyyətindən asılı olaraq seçilməlidir.Anemiyanın müalicəsi

 • Müalicə məqsədilə dəmir tərkibli preparatlar, eritropoetin istifadə edilməlidir.

 • Hb-nin səviyyəsi 50 g/l-dən aşağı olarsa xəstələrə eritrosit kütləsinin köçürülməsi məsləhətdir.Bərpa dövründə müalicə

 • Böyrəklərin funksional vəziyyətinin göstəricilərinə

 • Gündəlik diurezə

 • Qan zərdabında elektrolitlərin səviyyəsinə

 • Azotemiyaya

 • Qanın ümumu analizinə nəzarət olunmalıdırXroniki böyrək çatışmazlığı

 • Xroniki böyrək çatışmazlığı – tədricən əmələ gələn, getdikcə proqresivvləşən, nefronların funksiyasının və miqdarının azalması, böyrəklərin ekskretor və inkretor funksiyasının, turşu-qələvi, su-duz mübadiləsinin pozulması, uremik intoksikasiya ilə müşayiət olunan xəstəlikdir.Etiologiyası

 • Xroniki qlomerulonefritlər

 • Xroniki pielonefrit

 • Diabetik qlomeruloskleroz

 • Böyrəklərin polikistozu

 • Böyrək daşı xəstəliyi

 • Birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri

 • Prostat vəzinin adenoması və xərçəngi

 • Böyrəklərin amiloidozu

 • Böyrəklərin kistası

 • Böyrəklərin vərəmi

 • Hipertoniya xəstəliyi

 • Böyrək və sidik çıxarıcı yolların anomaliyaları

 • Podaqra və s.Patogenezi

 • Etioloji xəstəliklərin uzun müddət ərzində davam etməsi nəticəsində böyrəklərin parenximasında geri dönməz struktur dəyişikliklər baş verir

 • Nefronların miqdarı azalır, onlar atrofiyalaşır, büzüşürlər

 • Böyrəklərin kompensator imkanları tükənir

 • Böyrəklərin zədələnməsinin struktur dəyişikliyi ilə bərabər, XBÇ-nin terminal mərhələsində immunoloji dəyişikliklər də mühüm əhəmiyyət kəsb edir

 • Xəstəlik fonunda yumaqcıqların çox hissəsi boşalır, kanalcıqlar atrofiyalaşır

 • Böyrəklərin sidiyi konsentrasiya, həll etmək imkanları azalır

 • Bu dəyişikliklər nefronlar üzərinə osmotik yükün artması, eyni zamanda henle ilgəyinin zədələnməsi ilə əlaqədardır

 • Kanalcıqların sekretor funksiyası azalır, xəstəliyin terminal mərhələsində bu göstərici 0-a bərabər olur

 • Beləliklə, böyrəklərin sidik əmələ gətirmə, xaric etmə, qanyaratma və s. funksiyaları kobud şəkildə pozulur və XBÇ-nin simptomatologiyası əmələ gəlirTəsnifatı

 • Xəstəliyin gedişində 2 mərhələ ayırd

 • edilir:

 • Konservativ mərhələ - yumaqcıq filtrasiyası 40 ml/dəq-dək enir

 • Terminal mərhələ - yumaqcıq filtrasiyası 15 ml/dəq-dək enir. Bu zaman qanın böyrəkdən kənar təmizlənmə üsulLARIndan (hemodializ, PERİTONEAL DİALİZ) yaxud böyrək transplantasiyası əməliyyatından istifadə olunurKlinikası

 • Xəstələr ləng, apatik, yuxulu olurlar

 • Dəri quru, sifət şişkin olur

 • Əzələ zəifliyi (hipokaliemiya ilə əlaqədar olaraq), asidotik tənəffüs, əzab verici dəri qaşınması ( uremik toksinlərin dəridəki sinir uclarını qıcıqlandırması nəticəsində)

 • Bəzən əzələlərdə qıcolmalar, əzələ dartılmaları, gərilmələri (Ca-nin qan zərdabında səviyyəsinin azlması ilə əlaqədar)

 • Osteopoz, “ikincili podagra”, uremik plevrit, perikardit. Perikardın sürtünmə küyü - “uremikin ölüm zəngi”. Bu əlamətin olması xəstəliyin finalının yaxınlaşdığını göstərirKlinikası

 • Arterial hipertenziya, uremik vaskulit, qastrit, enterokolit

 • Ürəkbulanma, qusma, iştahasızlıq, ağızda quruluq, yanğı hissinin olması, hipotermiya, uremik artrit (sidik turşusunun artması ilə əlaqədar)

 • Böyrəklərin eritropoetin əmələ gətirmək fuksiyasının pozulması nəticəsində azotemik (ikincili, toksiki) anemiya

 • Preterminal mərhələyə qədər poliuriya, terminal fazada isə oliqoanuriyaDiaqnostikası

 • Qanın ümümi analizindəki dəyişikliklər:

 • Hb-nin azalması

 • Eritrositlərin azalması

 • Leykositoz

 • Trombositopeniya

 • EÇS-in artmasıDiaqnostikası

 • Qanın biokimyəvi müayinəsi

 • Qan zərdabında kreatinin, sidik cövhərinin səviyyəsi artır

 • Ümumi zülalın miqdarı etioloji xəstəliklə əlaqədar olaraq dəyişə bilər

 • Xəstəliyin terminal mərhələsində hiperkaliemiya, preterminal mərhələsinə qədər hipokaliemiya müşahidə edilə bilər

 • Hipokalsiemiya, hipermaqniemiya, hiperfosfatemiya

 • HiperurikemiyaDiaqnostikası

 • USM, kompüter tomoqrafiya, nüvə maqnit rezonansı üsullarının köməkliyi ilə böyrəklərin büzüşməsi, onlarda ola bilən struktur dəyişikliklər haqqında məlumatlar əldə etmək mümkündür.

 • Bağırsaqlar yaxşı təmizlənərsə - ümumi rentgenoqrafiya vasitəsilə də böyrəklərin ölçülərinin kiçilməsini müəyyən etmək olar.DiaqnostikasıMüalicəsi

 • Pəhriz

 • Qəbul edilən zülalların miqdarı məhdudlaşdırılmalıdır

 • Qidanın tərkibi əsasən karbohidrat və yağlardan ibarət olmalı, qida mikroelement və vitaminlərlə zəngin olmalıdır

 • Qəbul edilən fosfatların miqdarı azaldılmalıdır

 • NaCl, su və K-nin qəbuluna nəzarət edilməlidirMüalicəsi

 • Bağırsaqların təmizlənməsi - NaHCO3 məhlullu imalələrdən istifadə edilir.

 • Xəstələrin müalicəsində eyni zamanda sorbit, ksiliti ( 50 qram sorbit verməklə stulu tezləşdirmək və bu yolla uremik intoksikasiyanı azaltmaq mümkündür) də tətbiq etmək olar.

 • Zəif soda məhlulu ilə mədənin yuyulmasıMüalicəsi

 • XBÇ-nin başlanğıc mərhələsində anaboliklərdən ( retabolil ) istifadə etmək olar ( 1 ml-dən həftədə 1 dəfə, 3-4 həftə ərzində ).

 • Bitki mənşəli preparatlar ( xofitol, lespenefril ) da xəstəliyin başlanğıc mərhələlərində azotemiyanı azalda bilər.

 • Dezintoksikasiya məqsədilə isə 5%-li qlükoza , hemodez, 0,9%-li NaCl məhlulları v/dax. yeridilə bilər.Müalicəsi

 • Xəstələrdə reninemiya ilə əlaqədar olaraq ciddi arterial hipertenziya olur.

 • Bu zaman AÇFİ, ARA, Ca ionlarının blokatorlarından, beta- adrenoblokatorlardan istifadə etmək olar.

 • AÇFİ və ARA-nın istifadəsi zamanı qan zərdabında K-nin və kreatininin səviyyəsinə nəzarət etmək lazımdır.Müalicəsi

 • Qan zərdabında kreatininin səviyyəsi 200 mmol/l.-dən artıq olduqda- tiazid və tiazidə bənzər diuretiklərin (hidrochlortiazid, indapamid) istifadə edilməsi məsləhət görülmür, çünki onlar yumaqcıq filtrasiyasını pisləşdirməklə uremiyanı artıra bilərlər.

 • İlgər diuretikləri əsasən diuretik məqsədlə istifadə edilir ( furosemid, laziks, uregit).

 • XBÇ zamanı hipertonik kriz müşahidə edilərsə, peroral olaraq kaptopril, nifedipin və klofelindən istifadə edilməlidir. MgSO4-ün krizlərdə istifadəsi məsləhət görülmür, çünki bu qrup xəstələrdə hipermagniemiya olur.Müalicəsi

 • Xroniki uremiyalı xəstələrdə eritropoetin çatışmazlığının müalicəsi üçün rekormondan

 • (rekombinat eritropoetin) istifadə edilir.

 • 1 ampulada 1000 TV olur. Preparatın başlanğıc dozası 20 TV/kq-dan həfdədə 3 dəfə dəri altına təyin edilir, effekt olmadıqda hər ay 3 inyeksiya artırılır. Preparatın maksimal dozası 720 TV/kq/ həftə hesab edilir. Hemoqlobinin səviyyəsi artandan sonra saxlayıcı doza seçilir.Müalicəsi

 • Kişilərdə eritropoezi gücləndirmək üçün androgenlərdən istifadə olunur.

 • Testosteron ə/dax. 400-600 mq 5%-li məhluldan həfdədə 1 dəfə, sustanon isə ə/dax. 100-150 mq 10%-li məhluldan həfdədə 3 dəfə vurulur.

 • Dəmir preparatlarını ( tablet şəklində ) da bu məqsədlə uzun müddət ərzində istifadə etmək olar.

 • Ağır formalı anemiyalarda (Hb 50 q/l-dən aşağı olduqda) qan köçürülməlidir.Müalicəsi

 • XBÇ olan xəstələrdə uremik osteodistrofiya əmələ gəlir, yəni qanda kalsiumun miqdarı azalır, fosfor isə artır.

 • Bu məqsədlə Ca qlükonat 10%-dən 10-20 ml. v/dax. istifadə edilməlidir.

 • Hiperfosfatemiyanı azaltmaq üçün isə almageldən istifadə etmək olar.

 • Almagelin tərkibində olan alüminium hidroksid bağırsaqlarda fosforla həll edilməyən birləşmə əmələ gətirir və bağırsaqlardan xaric olur.Müalicəsi

 • XBÇ zamanı infeksion ağırlaşmalar olarsa penisillin yaxud sefalosporin qrup antibiotiklərindən, xəstə onları qəbul edə bilmədikdə ( yanaşı təsirlərinə görə) makrolidlərdən istifadə olunmalıdır.

 • Aminoqlikozidlərin ( gentamisin, kanamisin, amikasin, streptomisin) istifadəsi məsləhət görülmür, çünki onların güclü nefrotoksik təsirləri vardır.

 • Tetrasiklinlər az nefrotoksikdirlər, ancaq onlar uremiyanı artırdığından istifadəsi məsləhət görülmür.

 • Nitrofuran birləşmələrinin və nalidiks turşusu preparatlarının yalnız XBÇ-nın kompensasiya və latent mərhələsində təyin edilməsi tövsiyyə olunur.Müalicəsi

 • XBÇ-nın terminal mərhələsində xəstələrə konservativ müalicə kömək etmədikdə, permanent (fasiləsiz) hemodializböyrək transplantasiyası üsullarından istifadə edilməlidir.Müalicəsi

 • Hemodializin aparılmasına göstərişlər:

 • Yumaqcıq filtrasiyası 5 ml/ dəq-dən az olduqda

 • Qan plazmasında sidik cövhərinin konsentrasiyası >35 mmol/l olduqda

 • Plazmada kreatinin səviyyəsi >1 mmol/l olduqda

 • Kalinin qan zərdabında konsentrasiyası >6 mmol/l olduqda

 • Oliqoanuriya yaranarsa

 • Ağciyərlərin ödemi, fibrinoz yaxud nadir hallarda eksudativ perikardit əmələ gələrsə

 • Periferik neyropatiya əlamətləri artarsaMüalicəsi

 • Xroniki hemodializdə olan xəstələr böyrək köçürülməsi əməliyyatına hazırlanmalıdırlar.

 • Böyrək transplantasiyasının 45-50 yaşdan yuxarı yaşı olan, şəkərli diabetli xəstələrə aparılması məqsədəuyğun deyildir, çünki bu zaman donor böyrəyinin uyğunlaşmamaq ehtimalı çox olur.

 • Transplantasiya zamanı donor böyrəyi HLA-antigen sistemi ilə seçilir.Müalicəsi

 • Donor böyrəyini adətən eyni yumurta əkizlərindən, xəstənin valideynlərindən, bəzi hallarda HLA sistemi ilə uyğun gələn, avtomobil qəzasında ölmüş xəstələrdən götürürlər.

 • Statistik məlumatlara görə, hemodializ və böyrək transplantasiyası üsullarını tətbiq etməklə xəstələrin ömürlərini 10-20 ilə qədər artırmaq, xəstələrdə proqnozu və xəstələrin həyat keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmaq mümkündür.Proqnozu

 • Xəstəliyin gedişi tədricən

 • proqressivləşəndirProfilaktikası

 • Xəstəliyin əmələ gəlməsində etoloji rol

 • oynayan xəstəliklər vaxtında, adekvat

 • müalicə olunmalıdırlar.: articles -> prezentasiyalar
prezentasiyalar -> Alkohol psixozlar Alkoholizmin ikinci və üçüncü mərhələlərində baş verir
prezentasiyalar -> Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdur
prezentasiyalar -> Baş beyinin şişlərin nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Döş qəfəsində ağrı, əsas şikayət kimi ambulator müraciətlərin demək olar ki, 1-2%-də təsadüf olunur
prezentasiyalar -> Baş beyinin atrofiyası nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular baş beyinin hüceyrə elementlərin proqresivləşən disfunksiya və deqenerasiyası nəticəsində inkişaf edən (edə bilən)
prezentasiyalar -> Baş beyinin damar xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Yazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
prezentasiyalar -> Affektiv pozuntular ilk növbədə əhval ruhiyənin pozulması ilə özlərini biruzə verir
prezentasiyalar -> Affektiv psixozlar


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə