jurnal/24
  Мир культуры
jurnal/23
  Мир культуры
jurnal/28
  Мир культуры
docs/JURNAL
  Dövlət və Din. 2009.№4. S. 55-58. Tolerantliğin psixoloji keyfiYYƏt kiMİ İNKİŞafi və formalaşdirilmasi
site/wp-content/uploads/2017/04
  Representasi maskulinitas dalam film talak 3 (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes) Syulhajji S
site/wp-content/uploads/2016/08
  Gambaran gaya hidup pada anggota komunitas
jurnal/25
  Мир культуры
jurnal/28
  Мир культуры
docs/JURNAL
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
jurnal/23
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
jurnal/26
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
jurnal/22
  The world of culture
docs/JURNAL
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  Nax ç IV a n b ö lg ə SİN İn ta r IX İ co ğ rafiyasi h a q q in d a q ey d lə r «amea xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası»
elm/pdf
  Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
jurnal/24
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
docs/JURNAL
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
pdf/Vol3No5
  MüASİR İnformasiya texnologiyalarinin tiBBİ MƏSƏLƏLƏRİn həLLİNDƏ rolu 1
  Yubiley юбилей anniversary israfilova Nilüfər Mövsüm qızı
docs/JURNAL
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
jurnal/24
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
jurnal/26
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
docs/JURNAL
  Yeni Yazarlar vÉŽ SÉŽnÉŽtçilÉŽf Qurumu mayın 26-da M
  «Mədəni Maarif». 011.№1. S. Tarixi əlamətdar günlər
jurnal/22
  The world of culture
jurnal/25
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
docs/JURNAL
  Cənubi azəRBAYCANDAN azərbaycan ssr-ə MÜhaciRƏTİN (1946-1954-cü İLLƏR) HÜquqi aspektləRİ Xaqan balayev
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
docs/JURNAL
  DiNŞÜnasliq, İslamşÜnasliq və SİyasəTŞÜnasliğin bəZİ aktual məSƏLƏLƏRİ
w19
  Китабханашцнаслыг
jurnal/23
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
docs/JURNAL
  «Azerbaijan Focus». 2010.№3. S. 83-96. Azərbaycanin avroxəZƏr enerji təHLÜKƏSİZLİYİNDƏ yeri
  «G eostrategiya». 2012.№4(10). S. 38-41. D ia s p o r a n L a y iş in a n ə z ə r I y a n a şm a
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
docs/JURNAL
  «s a m. S t r a t e j I tə h lil». № S.4 7
jurnal/27
  MəDƏNİYYƏt dünyasi
docs/JURNAL
  "Musiqi dünyası ". 2010.№3 S. 152-154. AŞIq havalarinin təSNİfati məSƏLƏLƏRİNƏ daiR
upload/File
  N sosial SİyaSƏt uoT 330: 332. 364 (479. 24) sosial SİyaSƏT vƏ
docs/JURNAL
  «Mədəni Maarif». 011.№1. S. İlin yubilyarları
  Xülasə: Məhz mədəniyyət amili xalqların, dövlətlərin pozitiv imicinin formalaşmasında, habelə müxtəlif
books/jurnalistika
  ‘zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
docs/JURNAL
  Naxçivanin erkən tunc döVRÜ MƏDƏNİYYƏTİNİn məNŞƏYİ VƏ xronologiyasi zeynəb quliyeva
down/jurnal
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİtabxanaçiliq-informasiya faküLTƏSİ KİtabxanaşÜnasliq
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
  Design Elm Dunyasi2 215x290 Iyun++ Layout 1
images/jurnal/kurikulum_jurnal2013
  Kurikulum 2013- №3 Kur qxd
down/jurnal
  Китабханашцнаслыг
upload
  Residivə görə cəza təyin edilməsi barədə Vəkillərin İxtisas Komissiyasının üzvü
docs/JURNAL
  «Geo Strategiya». 2011.№3(03). S. 38-44. XƏZƏryani geosiyasi MƏkan: Maraqların toqquşması və transformasiya meylləri
jurnal
  Аzərbaycanda iNŞaat və memarliq
docs/JURNAL
  Azərbaycan məktəbi. 2010.№5. S. 83-90 İstedadlı alim, şair, pedaqoq, bacarıqlı elm təşkilatçısı
  Səbəblər və nəticələr İbrahim Əliyev tarix üzrə fəlsəfə doktoru
upload
  Qaydalar əsasında qurmalıdır Ali Məhkəmənin hakimi Nigar Rəsulbəyova
docs/JURNAL
  Amea f s h ib e. isiyası e.ü. f d
docs/jurnal
  «Qanun». 2011-№07. S. 26-30. Azərbaycan respublikasinin suveren hüquqlarinin bəZİ aspektləRİ
upload
  Publication1
pdf
  “ Ötən il Azərbaycan özünü dünyaya çox
docs/JURNAL
  MüASİr müSTƏQİl döVLƏTİMİZİn təMƏl priNSİPLƏRİNİn hüquqi Əsaslari rahiB ƏKBƏrov
docs/jurnal
  Azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİ DÖVRÜNDƏ XƏZƏRDƏ HƏRBİ DƏNİZÇİLİK ƏMƏLİyyatlari
docs/JURNAL
  “qizil kitab” (CƏnub-qəRBİ qafqazda daşnak züLMÜ)
upload
  Jurnal XII
docs/JURNAL
  Ii yazı (əvvəli ötən sayımızda)
  “Dövlət və din”. 2009.№4. S. 27-30 azərbaycanda islamin yayilmasina dair ruslan əSGƏrov
  Qondarma yolla yaradilan müVƏQQƏTİ İNZİbati İdarəetmə vahiDİ: "erməNİ VİlayəTİ"
pdf/Vol1No7
  Praktik в помощь help to the
  Ağ CİYƏr xəSTƏLİKLƏRİNİn diferensial diaqnostikasinin müASİr aspektləRİ
pdf/Vol3No5
  KəSKİn biLİar pankreatiTLƏRDƏ endoskopik retroqrad xolangiopankreatoqrafiYA
pdf/Vol4No6
  Лекция lecture kəSKİn qarin praktik yanaşMA
uploads
  Aturek 5 Konfransın sədri
pdf/Vol2No2
  Лекция immunoloji laborator diaqnostikanin müASİr metodologiyasi
docs/JURNAL
  «a d a u -nun elm I əsərləri». 2012.№ S. 92-93
  «Diplomatiya aləmi». 2011.№30. С. 94-98. Azad iQTİsadi zonalar və azərbaycan elçin ƏKBƏrov
jurnal
  Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ baki xoreoqrafiya akademiyasi
files
  Sillabus (fənn üzrə işçi tədris proqramı) haqqında Əsasnamə Ümumi müddəalar
ci/Kitabxana/Jurnallar
  Coğrafiya və təbii resurslar, №1, 2017 (5)
docs/JURNAL
  «Elm və həyat». 2010.№2. S. 35-38. Kataklizmlər və onlardan müdafiƏ yollari
pdf/Vol1No7
  Лекция lecture podaqra həyat təRZİ XƏSTƏLİYİ
docs/JURNAL
  «Hərbi bilik». 2012- №1. S. 88-103
  İran qanunveriCİLİYİNDƏ arvadin vəRƏSƏLİYİ Həmid Hüseyn oğlu Allahverdizadə
wp-content/uploads/2017/02
  İxtisas: Jurnalistika Fənn: Jurnalist etikası
wp-content/uploads/2016/12
  Azərbaycan diLLƏr universiteti buraxiliş İmtahanlarinin mövzulari
ci/Kitabxana/Jurnallar
  Coğrafiya və təbii resurslar, №2, 2017 (6)
docs/JURNAL
  R k e r m ə n I s ü L h q u r u L t a y I v ə s o n r a k I d u r u m d r. F ə X ri V a L e h o ğ L u I i yazı
images/jurnal
  Karakteristik bioakustik dan tingkah laku lumba-lumba jantan hidung botol
docs/JURNAL
  MüASİr dövrdə Bİosferdə baş verən ekoloji ÇİrkləNMƏLƏr s. T. Məhərrəmova
data/artikel
  Kualitas air ranu lamongan (ranu klakah) lumajang berdasarkan indeks keanekaragaman dan family-level biotic index makroinvertebrata bentik aditya Rachmaputra, Hadi Suwono dan Sofia Ery Rahayu
file
  Plankton Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Di Danau Cilodong Kecamatan Sukma Jaya, Depok Plankton as a Bioindicator Water Quality in the Lake Cilodong, Depok
docs/JURNAL
  «a d a u -n u n elm I əsə rləri». 1 № S. 72-75
  «Vergi jurnalı». 2012.№ S. 47-50
  BirbaşA İnvestiSİyalar nəZƏRİYYƏSİNDƏ texnologiyalarin öTÜRÜLMƏSİ problemləRİ Cəmilə namazova, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «İqtisadi təhlil və audit»
  T a r I x I m I z I n q a r a q I z I l s ə h I f ə L ə r I
  «Dövlət və Din». 2010.№2(16). S. 78-84. Ehkamçi rasionalizm kəlam elvüsal məMMƏdov
  Kino mədəniyyətimizin inkişafında Adil İsgəndərovun rolu “Hər bir adam kinorejissor ola bilər, amma bundan ötrü birinə iki IL, o birisinə iki yüz IL lazımdır ”
upload
  Residivə görə cəza təyin edilməsi barədə Vəkillərin İxtisas Komissiyasının üzvü
docs/jurnal
  Füzuli poetik şeirinin açarı (Mir Cəlalın «Füzuli sənətkarlığı» əsəri)
docs/JURNAL
  Xix əsrdə Azərbaycanda mədəni-maarifin inkişafı Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra çar hökuməti ölkədə öz siyasi və iqtisadi
docs/jurnal
  MüSTƏQİLLİk döVRÜMÜZDƏ naxçivan məmməd MƏMMƏdov
upload
  Mübahisələrin həllində mediasiyanın rolu vəkil Lalə Nağıyeva
docs/JURNAL
  R a u f r z a y e V, Ə dliyyə n azirliyi İnsan hüquqları və
  Dövlət və Din. 2009.№7 S. 88-91. İSlamin təŞƏKKÜLÜ MƏRHƏLƏSİNDƏ İslam xriSTİanliq dialoqu aqil ƏLƏSGƏR
  “Milli Məclis”. 2010.№3 S. 68-71. Azərbaycan ali təHSİLİNİn yeni İNKİŞaf məRHƏLƏSİ: realliqlar, problemləR, TƏKLİFLƏR
  «Milli Məclis». 2009.№2(11). S. 60-62. Dövləti humanizm və mərhəmət ünvanı Əhməd Vəliyev
  “Milli Məclis”. 2010.№3 S. 14-15. Xocaliya ədalət milli Məclisdə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edildi
  Alin yazimizdan yarpaqlar
  Dirçəliş-xxi əsr
  «g e o s t r a t e g I y a»
  “Dövlət və din”. 2009.№4. S. 191-198 azərbaycanda diNİ abiDƏLƏr xaliDƏ İslamzadə
  ŞƏrq və QƏRB: tarix və MÜASİRLİk könül Bünyadzadə Giriş
  Azərbaycan respublikasinin döVLƏt rəmzləRİ, onlarin mahiYYƏt və TƏRBİYƏVİ ƏHƏMİYYƏTİ anar turan
down/jurnal
  Microsoft Word Kitabxana nasl q-Biblioqrafiya jurnal 2009 doc
docs/JURNAL
  «Dövlət və Din». 2011.№3(23). S. 16-23. NƏSİRƏDDİn tusiNİn fəLSƏFİ MƏKTƏBİ haqqinda aytək məMMƏdova
  «Dövlət və Din». 2010.№2(16). S. 18-26. Naxçivanda elmiN İNKİŞafi: tariXİ ƏNƏNƏLƏr və MÜASİRLİK
docs/jurnal
  Azərbaycanin miLLİ DÖVLƏTÇİLİk tariXİNDƏ naxçivan ismayıl haciyev
docs/JURNAL
  Azərbaycanin kosmonavtika tariXİNDƏn zöhrə Fərəcova Elə arzular var ki, yaşı olmur. Onlar sanki insanla birlikdə gəlir bu dünyaya. Bəşər övladlarının
docs/jurnal
  «Ozan dünyası». 2010.№2. S. 3-19. HeydəR ƏLİyev və azərbaycan folkloru
docs/JURNAL
  «G e o s tra te g iy a». 1 №4 (1 ). S.1
2015/images/media/pages/research/publications
  Qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы Beynяlxalq jurnal
docs/JURNAL
  HeydəR ƏLİyev fondunun məDƏNİYYƏTİMİZƏ GÖSTƏRDİYİ qayğI
docs/jurnal
  M ir Cəlal -1 mir Cəlalın dilçilik görüşləri Buludxan Xəlilov
  Yazıçı və zaman Mir Cəlal 100 Nərgiz paşayeva
docs/JURNAL
  Azərbaycanda soraq-məlumat nəŞRLƏRİ SistemiNİn formalaşmasi prosesi (1970-Cİ İLLƏR) Sevda quliyeva
  Azərbaycanda 1937-ci IL repressiyaları: səbəbləri və nəticələri Dr. Elçin Nəciyev
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Jurnalistika
  Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
docs/JURNAL
  Beynəlxalq cinayət məHKƏMƏSİNİn nizamnaməSİNDƏ TƏSBİt ediLƏN İnsanliq əleyhiNƏ CİnayəTLƏR
  «Elmi məcmuə.(Bakı İslam Universiteti)». 2011.№6. S. 121-162. İSlamda şİƏLİk və ŞİƏLİYİN İslamda rolu
  Yazılı mənbələrdən məlumdur ki, şifahi-professional musiqinin ilk növləri "nəva", "rah", "xosrovani" və
elm/pdf
  Design Elm Dunyasi2 215x290 Iyun219++++ Layout 1
docs/JURNAL
  “Dövlət və Din”. 2010.№3. S. 157-163. GƏNCƏNİn salinma tariXİNƏ baxiş samir piŞnamazzadə
  I yazı (ardı gələn sayımızda)
  Naxçivanda iCTİMAİ VƏZİYYƏT (Səfəvilər dövrü)
  «a d a u -nun elm I əsərləri». 2012.№ S. 162-164
  Ədliyyə-hüquq tariximizin görkəmli şəxsiyyətləri: Ağayev Əhməd bəy M. Həsən oğlu Ağaoğlu Mehman FƏrzullayev
  “Elm və həyat”. 2006.№1 S. 15-18. Parlaq və BƏNZƏRSİz alim rafiq ƏLİyev
/scientific_research/az/files/jurnal_2017_4
  Ученые записки Scientific works, №4, 2017 İssn 1815-1779
docs/JURNAL
  «a d a u -nun elm I əsərləri». 2012.№ S. 148-150
  «Azərbaycanın vergi xəbərləri».–2010.№8. S. 38-42. Fillips əyrisi və Azərbaycan iqtisadiyyatı
docs/jurnal
  «amea naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası»
docs/JURNAL
  “Qanun”. 2009.№12. S. 3-13. HÜQuq fəLSƏFƏSİNDƏ elmi İSTİqaməTLƏr quliyev Aqşin İsabala oğlu
  «Azərbaycanın vergi xəbərləri». 2011.№4. S. 91-93. İqtisadiyyat sahəsində Nobel mükafatı laureatları 1975-ci ildə iqtisadiyyat sahəsində Nobel mükafatına «Resursların optimal bölgüsü nəzəriyyəsinə verdikləri töhfələrə görə»
docs/jurnal
  «Xəbərlər» İctimai və humanitar elmlər seriyası
  İllər keçdikcə və ötən çağlardan uzaqlaşdıqca, istər-istəməz artıq
docs/JURNAL
  TüRKÇÜLÜYƏ HƏsr olunmuş ÖMÜr azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurularkən cümhuriyyət banilərinin qarşısına çıxan saysız-hesabsız problemlərdən biri də kadr çatışmazlığı məsələsi, daha dəqiq desək, universitet, institut bitirmiş Avropa ali
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Jurnalistika
  Azərbaycanın ilk milli mətbuat orqanı hansıdır? a «Əkinçi» b «Füyuzat» c «Mola Nəsrəddin» d
docs/JURNAL
  “Mədəni-maarif”. 2009.№5 S. 51-55 Luvr Sabir ƏMİrxanov
  “Qanunçuluq”. 2009.№7. S. 24-26. Humanizm ideallarına söykənən xoşməramlı missiya
  «Qarapapaqlar». 2010.№5(35). S. 21-25. Dagliq qarabag tariXİNİn araşdirilmasinin zəruriLİYİ Nazim MƏMMƏdov
  S. 4 M I l L i u ç o t s t a n d a r t L a r I ə s a s I n d a
docs/jurnal
  «Analitik Baxış. (Sam)». 2010. Say S. 22-25. Xocali soyqiriminin hüquqi TƏHLİLİ
upload
  Jurnal VIII
docs/JURNAL
  «Milli Məclis». 2009.№2(11). S. 74-79. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi XII əsrin ikinci yarıs ında Şimali Amerikada Britaniyaya məxsus 13 koloniyanın iqtisadi
  I pyotrun «VƏSİYYƏtnamə»SİNDƏ DİNİ MƏSƏLƏLƏRƏ MÜnasiBƏT
  “Milli Məclis”. 2010.№1 S. 60-65. RƏNgləRİn qurultayi
  “Dövlət və Din”. 2010.№3. S. 72-79. Abbasi XƏLİFƏLƏRİ DÖVRÜNDƏ azərbaycanda pul zəRBİNƏ daiR
  Hüquq elmiNİn metodologiyasina dair hüseynov Əbülfəz İbrahim oğlu
  “Hərbi bilik”. 2009.№3. S. 102-111 Azərbaycan Ali Hərbi
  “Dövlət və Din”. 2010.№4. S. 85-92. XriSTİanliq və onun azərbaycanda yayilmasi lalə MÖVSÜmova
  «İqtisadiyyat və audit».–2010.№1 S. 9-12. İNvestiSİya layiHƏLƏRİNİn maliYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ formalari
  «Azerbaijan Focus». 2010.№2(2). S. 149-155. Azərbaycanin qaz ixraci üÇÜn biR Çox variantlari vladimir Sokor
  Qloballaşma şƏRAİTİNDƏ DÖVLƏTİn maliYYƏ-kredit siyasəTİ VƏ onun iNKİŞaf perspektiVLƏRİ
  MaliYYƏ bazari aləTLƏRİ, MİLLİ İQTİsadiyyatin iNKİŞafinda onun rolu və ƏHƏMİYYƏTİ
  «V e r g I ju r n a lı». № S. 5
5358/1
  Asean banking integration framework
docs/JURNAL
  Akadem ik r am iz m ehdiyevin fu n d a m en ta L əsərləri h eydər Əliyev irsinin
  İOTİsadiyyatin döVLƏt təNZİMLƏNMƏSİ DÜnya iQTİsadi BÖhraninin səBƏBLƏRİ VƏ NƏTİCƏLƏRİ
  DovləTİN İQTİsadi YÜKSƏLİŞ SİyasəTİ: MƏzmunu, MƏQSƏDLƏRİ VƏ modernləŞDİRİLMƏSİ
  Azərbaycanda modern düŞÜNCƏ VƏ İnformasion cəMİYYƏt fazil Mustafa
  Qloballaşma seliNİn etibarli süZGƏCİ: MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
  «Maliyyə və uçot». 2011.№7. S. 45-49. Bank idarəetməsinin mahiyyəti və onun nəzəri əsasları
docs/jurnal
  «Maliyyə və uçot». 2014.№5. S. 11-26. Mühasibat uçotunun hesablar planının idarəetmə uçotu sisteminə uyğunlaş dırılması
docs/JURNAL
  «Mədəni Maarif». 2011.№11. S. 11-13. İnformatika elmi və onun informasiya cəmiyyətindəki rolu
  Abş indiki iqtisadi böhrandan təklikdə çıxa bilməz
docs/jurnal
  Azərbaycan respublikasinda seçKİ HÜququnun xüsusiYYƏTLƏRİ Cəfərova Yasəmən Fərman qızı
docs/JURNAL
  KəSKİn döNÜŞ! ErməNİ Mİfomaniyasi və HƏQİQƏT (SƏNƏDLƏR) erix fayql
  «amea. Elmi əsərlər. Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu»
files/arxiv
  Jurnal 02. indd
docs/jurnal
  «Qanun». 2011.№2(202). S. 26-34. DÖVLƏTİn mahiYYƏTİ VƏ İNKİŞaf qanunauyğunluqlari quliyev Aqşin İsabala oğlu
docs/JURNAL
  S. 4 D ü n y a m ə d ə n I y y ə t s I y a s ə t I
docs/jurnal
  “geo strategiya”. 2014.№5(23). S. 21-24. TÜRKİYƏ CÜmhuriYYƏTİNİn xariCİ SİyasəTİ VƏ dağliq qarabağ MÜnaqiŞƏSİ
  QəDİm türklər və buddizm inanci elvin babayev
docs/JURNAL
  Dövlət və Din. 2009.№1(9). S. 97-103. DİNİ MƏDƏNİYYƏt və tolerantliq haqqinda həsənağa MƏMMƏDLİ
  «Dövlət və din». 2009.№1(9). S. 46-49. Azərbaycanda xristianlıq yaqutəLİyeva
  İslamdaki əsas iSTİqaməTLƏr və MƏZHƏBLƏr lalə MÖVSÜmova
docs/jurnal
  Fərqli baxiş multikulturalizm və tolerantliq təLƏBLƏRİ İlqar İsmayilzadə
  «Strateji təhlil». 2014.№7 S. 227-237. Avropa konstitusiyalari və dünyəvilik prinsipi Leyla ƏLİyeva
docs/JURNAL
  Dövlət idarəçiliyi
  İslamda insan haqlari ibrahim quliyev
  «Dövlət və Din». 2010.№2(16). S. 67-69. Novruz tüRKÜN «yeni GÜN» bayrami vüqar ziFƏROĞLU
docs/jurnal
  06-jurnal-2017-hazir indd
pdf/Vol2No12
  ƏDƏBİyyat обзор literature
docs/JURNAL
  RəqabəTƏ davamliliğini müƏYYƏn edən amiLLƏr V. E. Süleymanov, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Jurnalistika
  Aşağıdakılardan hansı jurnalistikanın janrlarından deyil? A şərh
elm/pdf
  Elm dunyasi 7 mehi++2++++ Layout 1
wp-content/uploads/2017/02
  İxtisas: Jurnalistika Fənn: Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi
docs/JURNAL
  “Musiqi dünyası ”. 2010.№1 S. 152-156. Kulturologiya elmi VƏ onun tariXİ KÖKLƏRİ İlqar HÜseynov
  “Qanun”. 2010.№06. S. 3-10. HÜQuqi DÖVLƏT İdeyasinin yaranmasi və İNKİŞafi quliyev Aqşin İsabala oğlu
  Professor Aida İmanquliyevanın Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişafında rolu Gövhər Baxşəliyeva
  «Dövlət və Din». 2011.№4. S. 41-51. İBn sinanin fəLSƏFİ TƏLİMİNDƏ Dİn və FƏLSƏFƏ elvüsal məMMƏdov
/scientific_research/az/files/jurnal_2017_2
  Ученые записки Scientific works, №2, 2017 İssn 1815-1779
directory docs JURNAL  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə