Dokumentacija o nabavi Za projekt sufinanciran od eu projekt XXX izgradnja/rekonstrukcija/dogradnja vodoopskrbne/kanalizacijske mrežE …Yüklə 89,65 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü89,65 Kb.
#66456

[upisati naziv i sjedište Naručitelja]

(dalje u tekstu “Naručitelj”)DOKUMENTACIJA o nabavi

Za projekt sufinanciran od EU

PROJEKT xxx

IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA/DOGRADNJA VODOOPSKRBNE/KANALIZACIJSKE MREŽE …

Evidencijski broj javne nabave: xx

KNJIGA 4TROŠKOVNIK

KNJIGA 4TROŠKOVNIK

Ova je knjiga dio kompleta od pet (5) knjiga koje sadrže:

Knjiga 1 Upute ponuditeljima

Knjiga 2 Ugovor

Knjiga 3 Tehničke Specifikacije

Knjiga 4 Troškovnik

Knjiga 5 NacrtiSADRŽAJ:


1Preambula Troškovnika 4

1.1.Općenito 4

1.2.Količine 4

1.3.Izmjera i obračun radova 4

1.4.Jedinice mjere 4

1.5.Uvjeti vezani uz plaćanje 5

1.6.Određivanje cijena 5

1.7.Ispunjavanje Troškovnika 7

1.8.Tehničke specifikacije 7

1.9.Opće napomene 8

1.10.Specifikacije cijevi, okana i poklopaca 9

1.10.1.Cijevi i spojevi 9

1.10.2.Revizijska okna za kanalizacijske cjevovode 9

1.10.3.Poklopci okana 9

1.11.Alternativni materijali 9

2Troškovnici 11
1Preambula Troškovnika

1.1.Općenito


Ponuditelji će iskazati cijenu za svaku od stavki Troškovnika odvojeno i slijediti upute o prijenosu različitih suma u rekapitulaciju.

Troškovnici moraju biti čitani u sprezi s ostalim dijelovima Dokumentacije o nabavi i smatrat će se da se Izvođač detaljno upoznao sa sadržajem i specifikacijama predviđenih radova i načinom na koji je radove potrebno izvesti. Svi radovi moraju biti izvedeni na zadovoljstvo Inženjera.


1.2.Količine


Troškovnik je dokument koji sadrži popis pojedinih stavki radova koji će se izvršiti kroz Ugovor indicirajući ukupne količine i jediničnu cijenu svake pojedine stavke. Navedene količine su procjena količina svake vrste radova koji će vjerojatno biti provedeni u okviru Ugovora te su dane da se osigura zajednička osnova za prikupljanje ponuda. Ne postoji jamstvo Izvođaču da će obaviti radove u količinama koje su navedene u pojedinim stavkama ili da neće biti razlike u količinama u odnosu na one koje su dane u Troškovniku.

Prilikom određivanja cijena svake od stavki u svim troškovnicima, ponuditelji trebaju voditi računa o uvjetima Ugovora, Tehničkim Specifikacijama, relevantnim nacrtima i opisima radova i materijala koji su uključeni u Dokumentaciju o nabavi.


1.3.Izmjera i obračun radova


Osim gdje Tehničke Specifikacije ili Troškovnik navode drugačije, obračunavat će se samo Stalni Radovi. Radovi će se obračunavati netto u odnosu na dimenzije prikazane u nacrtima, odnosno u slučaju iskopa u sraslom stanju, osim gdje je drugačije propisano Ugovorom.

Količine svih eventualnih dodatnih radova ili varijacija u radovima će biti mjerene i plaćene temeljem istog principa kojim su određene postojeće količine i cijene radova. Svi radovi koji nisu posebno navedeni u Troškovniku smatrat će se uključenim u jediničnim cijenama raznih stavki.

Izvođaču se neće priznavati gubitak materijala ili volumen istog tijekom transporta ili zbijanja.

Mjerenje će se vršiti u skladu s člankom 12. Općih uvjeta Ugovora (crveni FIDIC).


1.4.Jedinice mjere


Jedinice mjere korištene u troškovnicima su prema Međunarodnom sustavu (SI) mjernih jedinica. Druge jedinice se ne mogu koristiti za obračun, određivanje cijene, detaljne nacrte i sl. (jedinice koje nisu navedene u tehničkoj dokumentaciji moraju biti izrađene u SI sustavu).

Kratice korištene u troškovnicima imaju sljedeće značenje:

m znači metar

m² znači kvadratni metar

m³ znači kubni metar

kg znači kilogram

t znači tona (1000 kg)

kom znači komada

h znači sat

paušal znači paušal

% znači postotak

1.5.Uvjeti vezani uz plaćanje


Svi radovi će biti plaćeni prema stvarnoj količini izvedenih radova i ugrađenog materijala izračunatim na temelju jediničnih cijena iz Troškovnika.

Svaka stavka pojedinog Troškovnika, čije se plaćanje obračunava paušalno i za koju nije dan raspored plaćanja, mora biti plaćena nakon što su radovi pokriveni paušalnim iznosom izvedeni na zadovoljstvo Inženjera. Paušalni iznosi u troškovnicima će biti korišteni u cijelosti ili djelomično po ovjeri Inženjera.


1.6.Određivanje cijena


Jedinične i ukupne cijene upisane u Troškovnicima će uključivati pune vrijednosti radova opisane pod tim stavkama uključujući sve troškove koji mogu biti potrebni za opisane radove i uključujući sve privremene radove koji mogu biti potrebni i sve opće rizike i obveze utvrđene ili implicirane u Dokumentaciji o nabavi, poput sljedećih:

 • opće obveze, odgovornosti, rizici vezani uz izvođenje radova koji su navedeni ili implicirani u ovoj Dokumentaciji o nabavi

 • Sredstva osiguranja za izvršenje ugovora

 • osiguranja (osiguranje za rad i opremu Izvođača, osiguranje u slučaju ozljeda osoblja i štete nad imovinom, osiguranje za osoblje Izvođača)

 • sigurnost gradilišta i sigurnosne mjere

 • gradilišni smještaj za Izvođača

 • gradilišni smještaj za Inženjera

 • postavljanje gradilišne/informacijske ploče

 • organizacija gradilišta, organizacija radova, troškovi proizašli iz upravljanja i vođenja gradilišta, uključujući troškovi sjedišta Izvođača, uključujući poreze, doprinose i ostala davanja

 • pristup gradilištu i svi iz toga proizašli troškovi, održavanje postojećih javnih cesta i privremenih prometnih putova

 • prijevoz do i sa gradilišta, kao i prijevoz po gradilištu

 • ugrađeni materijali i korištena oprema i svi proizašli troškovi poput montaže, demontaže, transport do i sa gradilišta

 • nabava materijala, skladištenje i svi proizašli troškovi poput dostave na gradilište i istovar

 • smještaj za radnike, uredi, spremišta, osigurana telekomunikacija

 • osigurana voda i struja, rasvjeta i ostalo potrebno za provedbu

 • rad i svi proizašli troškovi

 • prekovremeni rad

 • privremeni rad

 • troškovi prevoditelja (ukoliko bude primjenjivo)

 • nadzor autoriziranog osoblja različitih komunalnih tvrtki i distributera te arheološki nadzor

 • sustavi osiguranja kvalitete

 • crpljenje podzemne vode u slučaju linijskih objekata (cjevovoda) gdje nije zasebno predviđena stavka crpljenja

 • razupiranje rova u slučaju linijskih objekata (cjevovoda)

 • ostali pomoćni radovi poput postavljanje oplate, privremenih ograda i ostalih radova koji nisu izrijekom specificirani Troškovnikom

 • naknada za prouzročenu štetu ljudima i imovini, kao i troškovi vraćanja u prvobitno stanje zemlje koja je bila pogođena radovima

 • osiguravanje dostatne površine za privremeno odlaganje otpada i svi proizašli troškovi

 • prije sanacije ceste asfaltom, u slučaju kad se sanira dio ili polovica ceste, potrebno je ponovno strojno uzdužno rezanje asfalta

 • odlaganje i zbrinjavanje otpada

 • testiranje i certificiranje materijala i tehnologija

 • svi testovi pod opterećenjem

 • priručnici o rukovanju i održavanju

 • obrada podataka i dokumentacije

 • izrada i osiguravanje izvedbenih nacrta

 • priprema izvještaja

 • troškovi Razdoblja obavještavanja o nedostacima

 • poreze i carinska davanja za koje ne postoji posebno predviđeno mjesto za upis u Troškovniku

 • svi dodatni troškovi poput putnih troškova, dnevnica, naknada za odvojeno stanovanje od obitelji, smještaj za radnike itd.

 • svi ostali troškovi rada koji nisu posebno istaknuti kao zasebne stavke troškovnika, ali su nužni za izvršenje.

Jedinične, odnosno ukupne cijene se moraju unijeti u svaku stavku Troškovnika. Ukoliko neka stavka ostane neispunjena, smatrat će se da je njena vrijednost iskazana kroz neku drugu stavku i ona se neće posebno platiti.

Jedinične će cijene ostati fiksne i neće se mijenjati kroz cijeli period trajanja Ugovora.


1.7.Ispunjavanje Troškovnika


Jedinične i ukupne cijene će biti unesene u svim troškovnicima u odgovarajuće stupce u kunama. Sve jedinične cijene će ponuditelji upisivati zaokruženo na dvije decimale.

Greške će biti ispravljene kako slijedi: • gdje se utvrdi nepodudarnost između iznosa upisanog brojkama i riječima, iznos upisan riječima će biti mjerodavan i

 • gdje se utvrdi nepodudarnost između jedinične cijene i ukupne cijene dobivene množenjem odgovarajuće količine i jedinične cijene, iskazana jedinična cijena će biti mjerodavna.

Za potrebe ispunjavanja Troškovnika, on je napisan u tabličnoj formi korištenjem tabličnog kalkulatora. Sadržaj Troškovnika je zaključan i moguće je unositi podatke samo u stupcu jediničnih cijena koje je potrebno unositi sa dvije decimale. Unesene i zaštićene formule automatski umnažaju jedinične cijene s količinama i zbrajaju sve troškove.

Cijene se unose u kunama.

Svi listovi Troškovnika su namijenjeni za tiskanje i ponuditelji će u svojim ponudama dostaviti ispunjeni Troškovnik u tiskanoj i digitalnoj verziji. Ukoliko se ustvrdi nepodudarnost između tiskane i digitalne verzije, tiskana će biti mjerodavna.

1.8.Tehničke specifikacije


[Ukoliko je primjenjivo:

U svim troškovnicima u koloni pod nazivom „Tehničke Specifikacije“ za svaku od stavki je dan broj poglavlja Knjige 3 (Tehničke Specifikacije) ove Dokumentacije o nabavi kojim je specificiran predmet radova/usluga određene stavke.]

1.9.Opće napomene


Sav građevinski materijal i sav monterski materijal, te uređaji i oprema se dobavljaju i dopremaju, a sav potreban rad se izvodi u skladu s Tehničkim Specifikacijama (Knjiga 3 ove Dokumentacije o nabavi) i u skladu s opisima u pojedinim stavkama ovog Troškovnika.

Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog Troškovnika sadrži sav potreban rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte i sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u Troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu i programu kontrole i osiguranja kvalitete.

Obračun svih radova i količina je prema stvarno izvedenim radovima i količinama evidentiranim u građevinskoj knjizi.

Nepoznavanje cjelovitog projekta (nacrti, tehnički opis, program kontrole i osiguranja kakvoće, troškovnik) neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.

Obračun radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u Troškovniku po mišljenju Izvođača ili bilo kojeg zainteresiranog trećeg lica nije potpun, Izvođač je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, odnosno tehničkim uvjetima izvođenja, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u Troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.

Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost Inženjera i Naručitelja. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom građenja.

Pojedine stavke Troškovnika sadrže troškove za posve dogotovljen rad, tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, ispitivanja materijala, dokazi kvalitete i sl. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.

Radove treba izvesti točno prema opisu Troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

Osim toga, Izvođač je obvezan pridržavati se uputa Inženjera u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano Troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s Inženjerom i nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga Izvođača.

Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka, prodora, zaštitnu ogradu pri izradi iskopa i sl.

Izvođač je dužan održavati gradilište čistim uz svakodnevno čišćenje od ostataka materijala i smeća.

Svi sudionici u gradnji moraju se pridržavati odredbi propisanih Zakonom o gradnji (NN 153/13).

Svi nacrti iz dokumentacije o nabavi su preuzeti iz projektne dokumentacije i ponuditeljima se sugerira detaljan uvid u projektnu dokumentaciju, kako bi stekli realnu sliku o projektu. Svi eventualni nedostatci i neusklađenosti postojeće projektne dokumentacije moraju biti ispravljeni na razini izvedbene dokumentacije.


1.10.Specifikacije cijevi, okana i poklopaca

1.10.1.Cijevi i spojevi


[Ovdje navesti tekst poglavlja 1.5.4 (Cijevi i spojevi) Knjige 3 dokumentacije o nabavi.]

1.10.2.Revizijska okna za kanalizacijske cjevovode


[Ovdje navesti tekst poglavlja 1.5.6 (Okna) Knjige 3 dokumentacije o nabavi.]

1.10.3.Poklopci okana


[Ovdje navesti tekst poglavlja 1.5.7 (Poklopci okana) Knjige 3 dokumentacije o nabavi.]

1.11.Alternativni materijali


U skladu s Knjigom 1 (Izjava – materijali i oprema koji će biti ugrađeni u okviru Ugovora) i Knjigom 3 (poglavlja 1.5.4. i 1.5.6.), Ponuditelju je dozvoljeno ponuditi cijevi i okna od različitih materijala. Budući da je dozvoljeno nuđenje alternativnih materijala, a nije dozvoljeno mijenjanje stavki Troškovnika, napominjemo da će se ponuditelj ispunjavanjem Izjave (Knjiga 1) obvezati na odabrani materijal, a svi troškovi vezani uz ugradnju odabranih cijevi i okana će se unositi u dani troškovnik.

2Troškovnici


[Dati popis Troškovnika koji se daju u nastavku kao „excel“ tablica.]

Yüklə 89,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə