I told you before abut MeykhanaYüklə 43,5 Kb.
tarix12.10.2018
ölçüsü43,5 Kb.
#73251

CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Meykhana Performance
Azerbaijani transcript:
Meyxananın qafiyəsini əvvəldən təkrar eləmişdim. Yenə də, birdə təkrar edirəm ki,
“Zülfi pərişanda gözüm var mənim

Şair gəzəlxana sözüm var!”


O böyük ustadı gəlin yad edək,

O böyük ustadı gəlin yad edək

Vahid üçün birlikdə fəryad edək,

Meyxanasıynan ruhunu şad edək,

Meyxanasıynan ruhunu şad edək.

Arazla birləşən Kürüm var mənim

Zülfü pərişanda gözüm var mənim

Şair gəzəlxana sözüm var mənim

Bir belə dövranə sözüm var mənim.
Kim ki deyir şairlik əfsanədir,

Hikmətli söz xəlq üçün dürdanədir

Bayquş olan yer düzü viranədir,

Söz deməyə cün dözümüm var mənim

Zülfü pərişanda gözüm var mənim,

Şair gəzəlxana sözüm var mənim

Bir belə dövranə sözüm var mənim.
Şair gərək söz qoşa, dastan deyə,

Fikir verə qafiyəsiz kəlməyə

Vətəni üçün öz canından keçməyə

Şairə layiqli gücüm var mənim

Zülfü pərişanda gözüm var mənim,

Şair gəzəlxana sözüm var mənim

Bir belə dövranə sözüm var mənim.
Şair gərək xəlq ilə əl bir olsun,

Meyxanada özü cahangir olsun

Sevib sevinməkdə o mahir olsun

Rözvəyi gülşəndə gülüm var mənim

Zülfü pərişanda gözüm var mənim,

Şair gəzəlxana sözüm var mənim,

Bir belə dövranə sözüm var mənim.
Biz gözəl dövranda ömür sürmüşük

Nazlı gözəllərlə çox görüşmüşük

Əhdimizə vəfa edib dözmüşük

Şair anə təxəllüsüm var mənim,

Yadda qalan təxəllüsüm var mənim

Zülfü pərişanda gözüm var mənim,

Şair gəzəlxana sözüm var mənim

Bir belə dövranə sözüm var mənim.

Günbəgün artır yaşayış tərzimiz

Bir özgə aləmdir bizim əsrimiz

Halalca neymətlə dolul süfrəmiz

Ətirləşən göy sümbülüm var mənim

Zülfü pərişanda gözüm var mənim,

Şair gəzəlxana sözüm var mənim

Bir belə dövranə sözüm var mənim.
Bizim gözəl günlərimiz daldadır

Cəh-cəh vuran quşlar qol-budağdadır

Gələn qonaqlarımız indi bağdadır

Ziyafətimiz böyük restorandadır

Zəfərlə bahəm gülüşüm var mənim

Kədərlə bahəm gülüşüm var mənim

Zülfü pərişanda gözüm var mənim

Şair gəzəlxana sözüm var mənim

Bir belə dövranə sözüm var mənim.
Meyxanada Azərlini dinləyək

Sübhə kimi şeirlə dastan deyək

Gəmgin ürəkləri şadiman edək

Afəti-canla görüşüm var mənim

Zülfü pərişanda gözüm var mənim

Şair gəzəlxana sözüm var mənim

Zülfü pərişanda gözüm var mənim

Şair gəzəlxana sözüm var mənim.


Sağ olun.
English translation:
I already repeated this meykhana’s1 ghafiye2 . I will repeat it again,
“My dreams belong to the angels of love

My words devoted to the King of poetry1!”


Let’s remember that great master

Let’s remember that great master

Let’s scream together for Vahid2,

Let’s make his soul happy with this meykhana

I have Kura united with Araz3

My dreams belongs to the angels of love

My words devoted to the king of poetry.
Who said that profession of a poet is a myth,

Word of wisdom is a jewel for the people

The place with an owl is like a devastated land

I have great tolerance to any word I say

My dreams belong to the angels of love

My words devoted to the king of poetry.


A poet has to link words and tell stories

Give meaning to the meaningless word

Be ready to sacrifice his life for the motherland

I have strength worthy of being a poet

My dreams belong to the angels of love

My words devoted to the king of poetry.

A poet should be close to the people

Should be a conqueror when it comes to meykhana

Should be skilful in love and being loved

I have my flower in the garden of heaven

My dreams belong to the angels of love

My words devoted to the king of poetry.


We lived in the wonderful time

Have met many beautiful girls

But we kept our oath and were faithful

I have a pseudonym like a poet,

I have a pseudonym that is easy to remember

My dreams belong to the angels of love

My words devoted to the king of poetry.
Every day our way of life goes higher

Our century is one different world

Our tables become filled with deserved goods

I have a scented blue lily

My dreams belong to the angels of love

My words devoted to king of poetry.


Our best days are in the past

Singing birds are on the branches of the trees

Our guests that came are now in the summer house

Our dinner party is at the big restaurant

There is sadness and joy in my every smile

My dreams belong to the angels of love

My words devoted to the king of poetry.
In meykhana let’s listen to Azerli1

Let’s tell poems and stories until sunrise

Let’s bring joy to the sad hearts

I have a meeting with misfortune and vigor

My dreams belong to the angels of love

My words devoted to the king of poetry.

My dreams belong to the angels of love

My words devoted to the king of poetry.


Thank you.
About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 Meykhana: traditional Azeri unaccompanied folk song, usually performed by improvising on a particular subject.

2 Ghafiye: rhyme. Some phrase or sentence that forms a rhyme with the following couplets. Part of meykhana that keeps repeating.


1 King of poetry: the performer wrote this meykhana in honor of Aliagha Vahid.

2 Vahid: Aliagha Vahid (1895-1965), Azerbaijani poet

3 Kura and Araz: two biggest rivers in Azerbaijan. They run over Kura-Araz lowland, unite and move into the Caspian Sea.

1 Azerli: penname of the author.


Yüklə 43,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə