Imerslund-Grasbeck Syndrome is an uncommon, hereditaryYüklə 33,24 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.09.2017
ölçüsü33,24 Kb.
#1232


SUMMARY

Imerslund-Grasbeck Syndrome

Imerslund-Grasbeck syndrome is an uncommon, hereditary

disease, characterized by megaloblastic anemia and protein-

uria. A two-year-old boy with the characteristic findings is

described in our Clinic. Replacement therapy with parenteral

vitamin B12 resulted in remarkable clinical and haematologi-

cal improvement.

Key words: Megaloblastic anemia, Imerslund-Grasbeck syn-

drome


Anahtar kelimeler: Megaloblastik anemi, Imerslund-Gras-

beck sendromu

‹lk kez 1960 y›l›nda Grasbeck ve Imerslund taraf›ndan

tan›mlanan Imerslund-Grasbeck sendromu (IGS) nadir

görülen, ailesel bir megaloblastik anemidir. ‹leal ente-

rositler taraf›ndan B12 vitamininin selektif absorbsiyon

bozuklu¤una ba¤l› olan megaloblastik anemiye prote-

inüri s›kl›kla efllik eder 

(1-4)

. Bu yaz›da, klini¤imizdetan› konulup tedavisi ve takibi düzenlenen Imerslund-

Grasbeck sendromlu bir hasta nadir görülmesi nedeniy-

le sunulmufl ve ilgili literatür gözden geçirilmifltir.

OLGU


‹ki yafl›nda erkek çocu¤u solukluk ve halsizlik flikayetleri ile

getirildi. Hikayesinden alt› ay önce soluklu¤unun fark edildi¤i

ö¤renildi. Özgeçmiflinde normal spontan do¤umla miad›nda

do¤du¤u, s›k tekrarlayan solunum yolu infeksiyonlar› geçirdi-

¤i belirlendi Özgeçmifl sorgulamas›nda anne ile baban›n day›

çocuklar› olduklar› ö¤renildi. Fizik muayenesinde; vücut a¤›r-

l›¤› 8.7 kg (3. persentil), boy  80 cm (3. persentil) olup cilt ve

skleralardaki solukluk ve Traube alan›nda matite alnmas›n›n

d›fl›nda sistem bulgular› normaldi. 

Laboratuvar incelemelerinde; lökosit say›s› 4900/mm

3

, eritro-sit say›s› 1.400.000/mm

3

, hemoglobin 5.5 g/dL, hematokrit %16.4, MCV 115 fl, MCH 39.2 pg, MCHC 33.5 g/dL, RDW %

39, düzeltilmifl retikülosit % 0.15, trombosit say›s› 52.800/mm

3

,

lökosit formülünde % 40 nötrofil, % 60 lenfosit, periferik yay-mada büyük hipersegmente nükleuslu nötrofiller, anizositoz,

poikilositoz, 2’li küme yapm›fl trombositler görüldü. Direkt

Coombs negatif, serum demiri 110 mcg/dL, total demir ba¤la-

ma kapasitesi 258 mcg/dL, ferritin 66 mcg/dL, B12 vitamini

30 pg/mL (200-950 pg/mL), folik asit 6.67 ng/mL (5-21

ng/mL) bulundu. Laktik asit dehidrogenaz (LDH) 1198 IU/L

olmas› d›fl›nda biokimyasal de¤erleri normal bulundu. Bat›n

ultrasonografisinde dalak boyutlar›n›n artm›fl (70 mm) oldu¤u

görüldü. Kemik ili¤i aspirasyonunda hipersellüler kemik ili¤i,

miyeloid ve eritroid  hiperaktivite, miyeloid seride dev me-

tamiyelositler ve stablar, eritroid seride dev metamiyelosit ve

stablar, eritroid seride art›fl ve mavi bazofilik sitoplazmal›

öncüler yan›nda sitoplazma nüve oran de¤iflikli¤i ve multipl

lobule eritroblastlar görülmesiyle megaloblastik anemi tan›s›

konuldu. Tam  idrar tahlilinde 300 mg/dL, 24 saatlik idrarda

250 mg/gün protein tespit edildi. Spot idrarda protein/kreatin

oran› 1.4 bulundu. Serum IgA düzeyi 145.7 mg/dL ile normal

bulundu. Imerslund-Grasbeck sendromu tan›s› konulan has-

taya parenteral B12 vitamini baflland›. Tedavinin yedinci

gününde retikülositoz, ikinci haftas›nda hemoglobin ve hema-

tokritte yükselme, MCV ve LDH’ta düflme, kemik ili¤i bulgu-

lar›nda düzelme görüldü.

TARTIfiMA

Imerslund-Grasbeck sendromunun Finlandiyal›lar ve

Kuzey Afrika Yahudileri aras›nda B12 vitamini eksikli-

¤ine ba¤l› anemiler içinde daha s›k görüldü¤ü dikkati

çekmifltir 

(4)


. Altay ve ark., Türkiye’den 36 olgu bil-

dirmifl ve Türkiye’nin de bu ülkeler aras›nda yer ald›-

¤›n› ileri sürmüfllerdir 

(5)


. Literatürde yaklafl›k 150 olgu

oldu¤unu tarayan Kulkey ve ark., Macaristan’dan ilk

olguyu 1992 y›l›nda bildirmifllerdir 

(6)


. Bu otosomal

resesif bozukluk kromozom 10p12.1 üstünde CUBN

genindeki defekte ba¤l›d›r. Celep ve ark., iki yafl›ndaki

bir k›z hastada selektif B12 vitamini eksikli¤ine ba¤l›

megaloblastik anemi ve birlikte kromozom anomalisi

olan bir olgu bildirmifller (21)(q22), delesyon ta-

n›mlam›fllard›r 

(7)


.

IGS’da terminal ileumda intrinsik faktör (IF)-B12 re-

Imerslund-Grasbeck Sendromu

Nihal KARATOPRAK (*), Ayla KARATÜRK (**), Serpil YAVRUCU (***), Ahmet ÖZGÜNER (****)

Haydarpafla Numune Hastanesi Çocuk Klini¤i, Baflasistan Dr.*; Asist. Dr.**; fief Yard. Dr.***; fief Dr.****

OLGU SUNUMU

Pediatri

Göztepe T›p Dergisi 16: 186-187, 2001

186

ISSN  1300-526X
septörünün disfonksiyonu veya yoklu¤u söz konusudur.

Radyoizotop bindirme tetkiki ile hastalarda idrarda re-

septör aktivitesinde düflme gösterilmifltir, IF-B12 resep-

törünün ekspresyonunda azalma vard›r 

(8)

. Mide ve in-testinal histoloji normal, gastrik sekresyonda IF ve asit

mevcuttur. IF antikoru ve IF-B12 kompleksinin ba¤lan-

d›¤› reseptöre karfl› antikor da saptanmam›flt›r 

(5)


. IF te-

davisi ile B12 vitamini selektif absorbsiyonunun düzel-

tilemedi¤i görülmüflür 

(4)


. Efllik eden proteinürinin pato-

genezi tam olarak ayd›nlat›lamam›flt›r 

(5)

. Proteinüri,mesangial proliferasyonla glomeruler disfonksiyona

ba¤l›d›r 

(9)

. IGS’lu iki kardefle yap›lan böbrek biyop-sisinde ›fl›k mikroskopisi ile belirgin de¤ifliklik gösteril-

memifltir. Ultrastrukturel olarak glomerul bazal mem-

bran›nda ufak fokal defektler bulunmufl, hem podo-

sitlerde hem tubuler hücrelerde de¤ifliklik tespit edilme-

mifltir 

(10)


. Broch ve ark., IGS’li iki hastan›n böbrek

biyopsilerinde ›fl›k mikroskopisi ile normal, elektron-

mikroskopide mesangioproliferatif tip kronik glomeru-

lopati bulgular› bildirmifllerdir 

(11)

.

Kal›tsal bir bir bozukluk olmas›na ra¤men, B12  vitami-ni anneden çocu¤a geçerek depoland›¤›ndan megalo-

blastik anemi bir yafl sonuna do¤ru geliflir 

(12,13)

. Bul-


gular s›kl›kla 1-5 yafl aras›nda görülür, tekrarlayan in-

feksiyonlar, gastrointestinal flikayetler ve solukluk olur

(2,4)

. Büyüme ve geliflme gerili¤inden baflka yak›nmas›olmayan iki çocukta IGS tan›s› belirgin makrositik ane-

mi, B


12

vitamini düzeyinde düflüklük, anormal Schilling

testi ve proteinüri ile konulmufl, B

12

vitamininin paren-teral verilmesiyle h›zla büyümeyi yakalad›klar› gözlen-

miflti 


(2)

. Klinikte çeflitli nörolojik anomaliler de buluna-

bilir, spastisite, trunkal ataksi, serebral atrofi, megalo-

blastik anemi ve protenürisi olan Suudi bir çocukta pa-

renteral B

12

vitamini verilmesiyle nörolojik bulgulardave beyin atrofisinde tamamen düzelme olmufltu 

(14)


. Bi-

zim hastam›zda yaln›z solukluk ve halsizlik flikayetleri

vard›. IGS’da tan› üç tipik özellikle konur: Makrositik

anemi, serum B12 düzeyinde azalma ve proteinüri; ke-

mik ili¤inde megaloblastik de¤ifliklikler ve Schilling

testi bulgular› ile de tan› do¤rulan›r 

(3)

. Afrikadan bil-dirilen ilk IGS olgusunda tan›, düflük serum B

12

vitami-ni düzeyi, hafif proteinüri ve IF ile etkilenmemifl B

12

vitamini absorbsiyon testi ile konulmufltu (15)

. Ben Me-

rinem ve ark., büyük splenomegali ve derin anemi nede-

niyle viseral infantil leishmaniasis olarak sunulan 4

yafl›nda Tunuslu bir k›z çocu¤u bildirmifller; yap›lan ke-

mik ili¤inde tipik megaloblastik hücrelerin görülmesiy-

le, kal›c› proteinüri saptanmas›yla ve parenteral B

12

vi-tamini uygulanmas›yla aneminin düzelmesi üzerine IGS

tan›s›  konulmufltur 

(1)

. Fransadan Flechelles ve ark. beflfarkl› ailede 6 olgu yay›nlam›fllard›r, tan› s›ras›nda or-

talama yafl 3.5, bütün olgularda anemi, üçünde malab-

sorbsiyon, beflinde proteinüri görülmüfl, hemogram ve

azalm›fl serum B

12

vitamini düzeyleri tan› koydurmufl-tur 

(3)


. Hastam›zda makrositik anemi, serum B

12

vitami-ni düzeyinde düflüklük, proteinüri ve kemik ili¤inde me-

galoblastik de¤ifliklikler mevcuttu. Serum folat düzeyi

normaldi. Tedavide parenteral B

12

vitamini uyguland›ve hem klinik hem de hematolojik düzelme görüldü. Al-

tay ve ark. yüksek doz oral B

12

vitamini verilmesinin deparenteral yol kadar etkili oldu¤unu çal›flmalar›yla

göstermifllerdir 

(16)

.

KAYNAKLAR1.Stones DK, Ferreira M: Imerslund-Grasbeck syndrome in an

African patient. J Trop Pediatr 45(2):106-7, 1999.

2. Kulkey O, Reusz G, Sallay P, et al: Selective vitamin B12 absorb-

tion disorder (Imerslund-Grasbeck syndrome). Orv  Hetil  27;

133(52):3311-3, 1992.

3. Ben Meriem C, Pousse H, Bourgeay Causse M, et al: Imerslund-

Najman -Grasbeck anemia. Pediatrie 48(10):693-5, 1993.

4. Wullffraat NM, De Schryver Y, Bruin M: Failure to thrive is an

early symtom of the Imerslund- Grasbeck syndrome. Am J Pediatr

Hematol Oncol 16(2):177-80, 1994.

5. Altay C, Çetin M, Gümrük F, et al: Familial selective vitamin

B12 malabsorbtion (Imerslund-Grasbeck syndrome) in a pool of

Turkish  patients. Pediatr Hematol Oncol 12(1):19-28, 1995.

6. Flechelles O, Schneider P, Lesesuve JF, et al: Imerslund’s dis-

ease. Arch Pediatr 4(9):862-6, 1997.

7.Altay C, Çetin M: Oral treatment in selective vit B12 malabsorb-

tion. J Pediatr Hematol Oncol 19(3):245-6, 1997.

8. Celep F, Karagüzel A, Aynac› FM: A case report of

46,XX,del(21)(q22) de novo deletion associated with Imerslund-Gras-

beck syndrome. Clin Genet 50(4):248-50, 1996.

9.Ulshen M: Vitamin B12 Malabsorbtion. In:Behrman RE, Kliegman

RM, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics (16th Edition) W.B.

Saunders Company 11-69, 2000.

10. Çetin M, Altay Ç: Megalablastik anemiler. Katk› Pediatri Dergisi

(3):350-1, 1995.

11. Cooper BA, Rosenblatt DS, Whitehead VM: Megaloblastic

anemia. In:Nathan DG, Oski FA. Hematology of Infancy and Child-

hood (4th Edition) W.B. Saunders Company (1):370, 1993.

12. Schwartz E: Megaloblastic Anemias.In: Behrman RE, Kliegman

RM, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics (16th Edition) W.B.

Saunders Company 1469, 2000.

13. El Bez M, Souid M, Kallel J, et al: Imerslund-Najman-Grasbeck

anemia. A propos of a case. Ann Pediatr (Paris) 39(5):305-8, 1992.

14. Liang DC, Hsu HC, Huang FY, et al: Imerslund-Grasbeck

sydrome in two brothers: renal biopsy and ultrastructural findings.

Pediatr Hematol Oncol 8(4):361-5, 1991.

15. Salameh MM, Banda RW, Mohdi AA: Reversal of severe neu-

rologial abnormalities after vitamin B12 replacement in the Imer-

slund-Grasbeck sydrome. J Neurol 238(6):349-50, 1991. 

16. Broch H, Imerslund O, Monn E, et al: Imerslund-Grasbeck ane-

mia.A long -term follow up study. Acta Paediatr Scand 73(2):248-53,

1984.


N. Karatoprak ve ark., Imerslund-Grasbeck Sendromu

187

Yüklə 33,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə