İnvestisiya fondları haqqındaYüklə 341,06 Kb.
səhifə1/6
tarix27.03.2018
ölçüsü341,06 Kb.
#35224
növüQaydalar
  1   2   3   4   5   6İnvestisiya fondları haqqında
Azərbaycan Respublikasının

Qanunu
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya fondu fəaliyyəti sahəsində dövlət tənzimlənməsinin və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

I fəsil

Ümumi müddəalar


Maddə 1. Əsas anlayışlar

1.1. Bu Qanunda istifadə olunmuş əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.1.1. investisiya fondu – səhmdar və ya paylı investisiya fondu formasında yaradılan, vəsaitlərin cəlb edilib mənfəət əldə edilməsi məqsədi ilə investisiya bəyannaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada yatırılması ilə məşğul olan maliyyə qurumudur;

1.1.2. səhmdar investisiya fondu - səhmdar investisiya fondu fəaliyyəti üçün xüsusi razılığa (lisenziyaya) malik olan, fəaliyyətinin müstəsna predmeti səhmlərinin yerləşdirilməsindən əldə edilən pul vəsaitlərinin investisiya bəyannaməsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada qiymətli kağızlara və digər əmlaka yatırılmasından mənfəət əldə edilməsi olan açıq səhmdar cəmiyyətidir;

1.1.3. paylı investisiya fondu - ümumi paylı mülkiyyət hüququ əsasında investisiya fond paylarının sahiblərinə məxsus və investisiya fondunun idarəçisinin idarəetməsində olan əmlak toplusudur. Paylı investisiya fondu hüquqi şəxs statusuna malik deyil və onun aktivləri paylarının satışından daxil olan pul vəsaitlərindən, həmin vəsaitlərin investisiyası nəticəsində əldə olunan digər aktivlərdən ibarətdir. Paylı investisiya fondu açıq, qapalı və interval formada yaradıla bilər;

1.1.4. açıq paylı investisiya fondu – paylarının satışını və geri satınalınmasını həftədə bir dəfədən az olmamaq şərti ilə həyata keçirən və aktivləri yalnız pul vəsaitləri və qiymətli kağızlardan ibarət olan paylı investisiya fondudur;

1.1.5. interval paylı investisiya fondu – paylarının satışını və geri satınalınmasını ildə bir dəfədən az olmamaq şərti ilə həyata keçirən və aktivləri yalnız pul vəsaitləri və qiymətli kağızlardan ibarət olan paylı investisiya fondudur;

1.1.6. qapalı paylı investisiya fondu – paylarının satışını və geri satın alınmasını fondun fəaliyyət müddətinin sonunda, bu Qanunun 18.6-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirən və aktivləri yalnız pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar və daşınmaz əmlakdan ibarət olan paylı investisiya fondudur;

1.1.7. investisiya fond payı (bundan sonra - pay) - öz sahibinin paylı investisiya fondunda payına müvafiq mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən, paylı investisiya fondu ləğv edildikdən sonra fondun aktivlərinin satışından payına müvafiq pul vəsaitlərini almaq hüququnu, habelə bu Qanunla və müvafiq normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş digər hüquqları verən sənədsiz adlı qiymətli kağızdır;

1.1.8. investisiya bəyannaməsi – investisiya fondunun investisiya qoyuluşu məqsədlərini, istiqamətlərini, obyektlərini və investisiya fəaliyyəti üzrə məhdudiyyətlərini əks etdirən sənəddir;

1.1.9. aktivlərin idarə edilməsi – müstəsna predmeti müştəriyə məxsus olub, idarəçiliyə verilmiş pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər əmlakla müştərinin və ya onun göstərdiyi üçüncü şəxsin mənafeyi üçün əməliyyatların aparılmasından ibarət olan qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətdir;

1.1.10. investisiya fondunun idarəçisi (bundan sonra - idarəçi) – müstəsna olaraq aktivlərin idarə edilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olan və bu fəaliyyət növü üzrə xüsusi razılığa (lisenziyaya) malik hüquqi şəxsdir;

1.1.11. investisiya fondunun depozitarı (bundan sonra - depozitar) - depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üzrə xüsusi razılığa (lisenziyaya) malik olan qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısıdır;

1.1.12. investisiya fondunun xalis aktivlərinin dəyəri - fondun aktivləri ilə öhdəlikləri arasındakı fərqin pulla ifadəsidir;

1.1.13. paylı investisiya fondunun idarə edilməsi haqqında müqavilə - idarəçi ilə bağlanılan, şərtləri idarəçi tərəfindən paylı investisiya fondunun idarə edilməsi qaydalarında müəyyən edilən, investorun payın alınması ilə qoşulduğu razılaşmadır;

1.1.14. nəzarət orqanı - investisiya fondlarının fəaliyyəti üzərində dövlət tənzimləməsini və nəzarətini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır;

1.1.15. vətəndaş qüsursuzluğu tələbi – mühüm iştirak payının sahibi, o, hüquqi şəxs olduqda onun icra orqanının rəhbəri üçün - qəsdən törədilmiş cinayətə görə məhkumluğun olmaması; səhmdar investisiya fondunda və idarəçidə rəhbər vəzifə tutan şəxslər, əmlak inzibatçısı üçün - məhkumluğun olmaması, mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi faktının olmaması, müvafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağına məhkəmə qərarı ilə qadağanın qoyulmaması, məhkəmə qaydasında müflis elan edilməsi faktının olmamasıdır;

1.1.16. mühüm iştirak payı – səhmdar investisiya fondunun və ya idarəçinin nizamnamə kapitalının 10 və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında iştirakçısı olduğu hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən paya birbaşa və ya dolayı yolla sahiblikdir;

1.1.17. səhmdar investisiya fondunda və ya investisiya fondunun idarəçisində rəhbər vəzifə - səhmdar investisiya fondunun və ya investisiya fondunun idarəçisinin idarəetmə orqanlarında (müşahidə şurası, icra orqanı), həmçinin audit komitəsində və ya təftiş komissiyasında üzvlükdür;

1.1.18. benefisiar - investisiya fondunun fəaliyyətindən və həyata keçirdiyi əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs, habelə xeyrinə əqdlərin həyata keçirildiyi hüquqi şəxsin əsl sahibi və ya ona nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxsdir;

1.1.19. nümayəndəlik - hüquqi şəxs olmayan, investisiya fondunun və ya idarəçinin olduğu yerdən kənarda yerləşən və fəaliyyəti onların mənafelərini təmsil və müdafiə etməklə məhdudlaşdırılan, investisiya fondunun və ya idarəçinin ayrıca bölməsidir;

1.1.20. ixtisas şəhadətnaməsi – nəzarət orqanı tərəfindən keçirilən attestasiyada məqbul və ya daha yüksək nəticə əldə etmiş şəxslərə verilən rəsmi sənəddir.

Maddə 2. İnvestisiya fondları haqqında qanunvericilik
2.1. Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, bu Qanun və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir.

2.2. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə bu Qanundan fərqli qaydalar müəyyən edildikdə, beynəlxalq müqavilələrin normaları tətbiq edilir.

2.3. Bu Qanun, dövlətin investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi üçün dövlət tərəfindən yaradılmış hüquqi şəxslərə və onların təsis etdiyi qurumlara şamil olunmur.

2.4. İnvestisiya fondları dövlətin, dövlət isə investisiya fondlarının öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır.

Maddə 3. İnvestisiya fondunun və İdarəçinin adı

3.1. Səhmdar investisiya fondunun adında “səhmdar investisiya fondu” sözləri olmalıdır.

3.2. Paylı investisiya fondunun adında “paylı investisiya fondu” sözləri olmalı və fondun açıq, interval və ya qapalı olması göstərilməlidir.

3.3. Azərbaycan Respublikasında “İnvestisiya fondu” sözlərini öz adında yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış investisiya fondları, həmin fondlara münasibətdə onların idarəçiləri, habelə müvafiq lisenziyaya malik olan xarici hüquqi şəxslər istifadə edə bilərlər.

3.4. İnvestisiya fondunun və İdarəçinin adında “dövlət”, “milli”, “mərkəzi”, “hökumət”, “zəmanətli” və ya “sığortalanmış” kimi sözlərin işlənməsi qadağandır. İnvestisiya fondunun adı əldə olunan gəlirlərin sığortalanmış və ya zəmanətli olması, habelə investorların məruz qala biləcəyi risklər barədə onlarda yanlış təəssürat yarada biləcək digər sözləri özündə əks etdirməməlidir.

Maddə 4. İnvestisiya fondlarının dövlət reyestri

4.1. İnvestisiya fondlarının dövlət reyestri nəzarət orqanı tərəfindən aparılır. Reyestrə investisiya fondlarının adları, hüquqi ünvanları, onlara verilmiş və ləğv edilmiş lisenziyaların qeydiyyat nömrələri və tarixləri, fəaliyyətlərinə xitam verilmiş investisiya fondları haqqında məlumatlar daxil edilir.

4.2. Səhmdar investisiya fondu nəzarət orqanı tərəfindən səhmdar investisiya fondu fəaliyyətinə lisenziyanın verildiyi tarixdən investisiya fondlarının dövlət reyestrinə daxil edilir.

4.3. Paylı investisiya fondu onun idarəedilməsi qaydalarının nəzarət orqanı tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən investisiya fondlarının dövlət reyestrinə daxil edilir.

II fəsil


Səhmdar investisiya fondu

Maddə 5. Səhmdar investisiya fondunun təşkili və fəaliyyəti  1. Səhmdar investisiya fondu azı üç hüquqi və (və ya) fiziki şəxs tərəfindən açıq səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır.

  2. Səhmdar investisiya fondu nəzarət orqanı tərəfindən verilmiş lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

  3. Səhmdar investisiya fondu sahibkarlıq fəaliyyətinin digər növləri ilə məşğul ola bilməz.

  4. Səhmdar investisiya fondunun nizamnaməsində onun fəaliyyətinin müstəsna predmetinin səhmlərinin yerləşdirilməsi nəticəsində daxil olan pul vəsaitlərinin bu Qanunla və investisiya bəyannaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada yatırılmasından ibarət olduğu göstərilməlidir.

  5. Səhmdar investisiya fondunun investisiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş aktivləri müqavilə əsasında idarəçi tərəfindən idarə edilir.

  6. Səhmdar investisiya fondu törəmə müəssisələr yarada, adi adlı səhmlərdən başqa digər qiymətli kağızlar buraxa bilməz.

  7. Səhmdar investisiya fondunun nizamnamə kapitalının minimum miqdarı və onun formalaşdırması qaydaları nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

  8. Səhmdar investisiya fondu aktivlərinin 10 faizini keçməyən məbləğdə və üç aydan artıq olmayan müddətə borc götürə bilər.

  9. Səhmdar investisiya fondunun səhm sahiblərinin reyestri qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan reyestrsaxlayıcı tərəfindən aparılır.

Maddə 6. Səhmdar investisiya fondunda idarəetmə

 1. Səhmdar investisiya fondunun səhmdarlarının ümumi yığıncağının müstəsna səlahiyyətlərinə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərdən əlavə aşağıdakılar aiddir:

6.1.1. idarəçinin və ya depozitarın dəyişdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi;

6.1.2. fondun xərclərinin artırılması barədə qərarın qəbul edilməsi. 1. Səhmdarların ümumi yığıncağında iştirak etmək hüququna malik olan şəxslərin siyahısı fondun səhmdarlarının reyestri əsasında müəyyənləşdirilir. Həmin siyahı səhmdarların ümumi yığıncağının keçirilməsi tarixinədək 60 gündən gec və 45 gündən tez olmayan müddətdə tərtib edilməlidir.

 2. Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılmasına azı 45 gün qalmış bu barədə kütləvi informasiya vasitələri ilə məlumat verilməli, habelə tərtib edilmiş siyahı əsasında səhmdarlara, idarəçiyə, depozitara və nəzarət orqanına yazılı bildiriş göndərilməlidir.

 3. Səhmdar investisiya fondunda tərkibi tək sayda, azı üç fiziki şəxsdən ibarət olmaqla müşahidə şurası yaradılmalıdır. Müşahidə şurasının üzvlərindən azı biri səhmdar investisiya fondunun aidiyyəti şəxsi olmayan müstəqil şəxs olmalıdır.

 4. Səhmdar investisiya fondu ilə müvafiq müqavilələr bağlamış idarəçi, depozitar, auditor və qiymətləndirici, habelə onların aidiyyəti şəxsləri və nümayəndələri səhmdar investisiya fondunun müşahidə şurasının üzvü ola bilməz.

 5. Səhmdar investisiya fondu ilə müvafiq müqavilələr bağlamış idarəçinin, depozitarın, auditorun və qiymətləndiricinin əməkdaşları, habelə onların aidiyyəti şəxsləri səhmdar investisiya fondunun icra orqanının üzvü ola bilməzlər.

 6. Səhmdar investisiya fondunun idarəetmə orqanlarının səlahiyyətləri, onların qərarları qəbul etmə proseduraları, o cümlədən barəsində qərarların yekdilliklə və ya şərtləşdirilmiş səs çoxluğu ilə qəbul edildiyi məsələlər səhmdar cəmiyyətlərə dair müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir.

Maddə 7. Səhmdar investisiya fondunun səhmlərinin emissiyası

  1. Səhmdar investisiya fondunun səhm buraxılışının dövlət qeydiyyatına alınması üçün qanunvericiliklə tələb olunan sənədlərlə yanaşı, aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

   1. səhmdar investisiya fondunun idarəçi və depozitarla bağladığı müqavilələrin surətləri;

   2. səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsi və onun sadələşdirilmiş forması.

  2. Bu Qanunun 7.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş sənədlər təqdim edilmədikdə və ya təqdim edilmiş sənədlər qanunvericiliyə zidd müddəaları özündə əks etdirdikdə nəzarət orqanı səhmdar investisiya fondunun səhm buraxılışının və investisiya bəyannaməsinin dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina edir.

  3. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsinin sadələşdirilmiş formasına dair tələblər nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

  4. Səhmdar investisiya fondunun səhmləri, onun fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verildikdən sonra yerləşdirilə bilər.

  5. Səhmdar investisiya fondunun səhmləri ilə əqdlərdə tərəf müqabili diler olmadıqda, əqdlər broker vasitəsilə bağlanılır.

  6. Səhmdar investisiya fondunun səhmlərinin yerləşdirilməsi dövründə əldə edilən pul vəsaitləri depozitarda açılmış xüsusi hesabda toplanılır və bu müddət ərzində yalnız banklarda depozit şəklində və ya qısamüddətli dövlət qiymətli kağızlarına yerləşdirilə bilər. Həmin vəsaitlərdən yalnız səhmdar investisiya fondunun səhmlərinin emissiyasının yekunları haqqında hesabat dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra investisiya məqsədləri üçün istifadə oluna bilər.

Maddə 8. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsi

  1. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsi fondun təsis yığıncağının qərarı ilə, fond yaradıldıqdan sonra isə fondun nizamnaməsi ilə müşahidə şurasının səlahiyyətlərinə aid edildikdə onun, bu hal olmadıqda isə səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə qəbul edilir.

  2. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsində aşağıdakılar göstərilir:

   1. səhmdar investisiya fondunun, idarəçinin, depozitarın və auditorun tam adı və yerləşdiyi ünvan;

   2. qiymətləndiricinin (olduqda) tam adı və hüquqi ünvanı;

   3. investisiya fondunun buraxdığı səhmlərin yerləşdirilməsi üzrə marketinq və satış strategiyası;

   4. fondun investisiya strategiyası, şərtləri, istiqamətləri və sahələri haqqında məlumat;

   5. fondun aktivlərinin diversifikasiyası şərtləri;

   6. investisiyaların həyata keçirilməsi ilə bağlı risklər;

   7. investisiya fəaliyyətinə dair məhdudiyyətlər;

   8. fondun aktivləri hesabına idarəçiyə, depozitara və digər şəxslərə ödəniləcək mükafatların, xərclərin və xidmət haqlarının hesablanma qaydaları və maksimum həcmi;

   9. dividendlərin ödənilməsi qaydası;

   10. fonddan və səhmdarlardan qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vergilər və onların ödənilməsi qaydası barədə məlumat;

   11. fondun fəaliyyətinə dair məlumatların açıqlanması qaydaları.

  3. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsi onun səhm buraxılışı ilə birgə dövlət qeydiyyatına alınır.

  4. Nəzarət orqanı səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsinə əlavə məlumatların daxil edilməsi barədə tələblər müəyyən edə bilər.

  5. Səhmdar investisiya fondu qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada səhmlərinin emissiya prospekti ilə yanaşı, investisiya bəyannaməsini də dərc etdirməlidir.

Maddə 9. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi

  1. Fondun nizamnaməsi ilə müşahidə şurasının səlahiyyətlərinə aid edilmədikdə, səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsinə əlavə və dəyişikliklər səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilir.

  2. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsinə əlavə və (və ya) dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə müvafiq qərarın qəbul edildiyi gündən 5 iş günü ərzində nəzarət orqanına təqdim edilməlidir.

  3. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsinə əlavə və (və ya) dəyişikliklər müvafiq ərizənin daxil olduğu gündən 10 iş günü ərzində dövlət qeydiyyatına alınır.

  4. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsinə edilmiş əlavə və (və ya) dəyişikliklər qanunvericiliyin tələblərinə zidd olduqda və ya səhmdarların hüquqlarını məhdudlaşdırdıqda, nəzarət orqanı onları dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina edir. Bu halda sənəd təqdim olunduğu tarixdən 10 iş günü ərzində səhmdar investisiya fonduna imtinanın səbəbləri göstərilməklə bildiriş göndərilir. İmtinadan inzibati və ya məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər.

  5. Səhmdar investisiya fondunun investisiya bəyannaməsinə əlavə və (və ya) dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən 5 iş günü ərzində kütləvi informasiya vasitələrində açıqlanır və açıqlandığı tarixdən 30 təqvim günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir.

III fəsil

Paylı investisiya fonduMaddə 10. Paylı investisiya fondunun təşkili və fəaliyyəti

  1. Paylı investisiya fondu açıq, interval və ya qapalı formada yaradılır.

  2. Paylı investisiya fondunun yaradılması barədə qərar idarəçi tərəfindən qəbul edilir.

  3. İdarəçi paylı investisiya fondunun idarə edilməsi qaydalarına müvafiq olaraq fondu təşkil edən bütün əmlak hüquqlarını payçıların xeyrinə həyata keçirir.

  4. İdarəçi paylı investisiya fondunun əmlakı ilə bağlı fondun idarə edilməsi qaydalarına zidd olmayan əqdlər bağlayır. Bu əqdlər idarəçi tərəfindən, onun hansı paylı investisiya fondunun adından çıxış etdiyi göstərilməklə bağlanılır.

  5. İdarəçi idarəetməsində olan paylı investisiya fondunun fəaliyyəti ilə bağlı məhkəmə orqanlarında iddiaçı və cavabdeh qismində çıxış edir.

  6. Paylı investisiya fondunun formalaşdırılmasının baş tutmuş hesab edilməsi üçün yetərli olan kapitalın minimum həcminə dair tələblər nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

  7. Paylı investisiya fondunun xalis aktivlərinin minimum həcminə dair tələblər nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 11. İnvestisiya fond payı

  1. Paylı investisiya fondunun formalaşdırılması müddəti ərzində payın yerləşdirilmə dəyəri fondun qaydaları ilə müəyyən edilir. Payın cari dəyəri bu Qanuna və nəzarət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq hesablanır. Payın nominal dəyəri yoxdur.

  2. Açıq və interval paylı investisiya fondunun payları idarəçi tərəfindən qeyri-məhdud sayda buraxıla bilər. Qapalı paylı investisiya fondunun idarəçisi tərəfindən buraxılan payların sayı fondun idarə edilməsi qaydaları ilə müəyyən edilir.

  3. Payların dəyəri Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında ifadə olunmaqla, yalnız pulla ödənilir.

  4. Hər bir investisiya fond payının sahibi eyni hüquqlara malikdir.

  5. Paylı investisiya fondunun paylarının 50%-dən çoxu bir şəxsə məxsus ola bilməz.

  6. Paylı investisiya fondunun formalaşdırılma müddəti bitdikdən sonra payların tədavülünə məhdudiyyət qoyulmur.

  7. Payların əsasında törəmə qiymətli kağızların buraxılışına yol verilmir.

  8. Paylı investisiya fondunun depozitarı, auditoru və qiymətləndiricisi (olduqda), habelə onların törəmə hüquqi şəxsləri həmin fondun paylarının mülkiyyətçisi ola bilməz.

  9. Pay sahibləri fondun idarə edilməsi ilə əlaqədar yaranmış öhdəliklər üzrə məsuliyyət daşımır və fondun aktivlərinin bazar qiymətinin dəyişməsi nəticəsində yarana biləcək zərərə görə yalnız onlara məxsus payların dəyərində risk daşıyırlar.

  10. Pay sahiblərinin öhdəlikləri üzrə yaranan tələblər (o cümlədən, onların müflis olduğu halda) fondun bütün əmlakına şamil edilmir və yalnız həmin şəxslərə məxsus paylara yönəldilə bilər.

  11. İdarəçi idarəetməsində olan paylı investisiya fondunun payları istisna olmaqla, digər investisiya fondlarının paylarını sata və geri satın ala bilməz.

Maddə 12. Paylı investisiya fondunun idarə edilməsi haqqında müqavilə

  1. Paylı investisiya fondunda investisiya fond payını aldığı andan investor paylı investisiya fondunun idarə edilməsi haqqında müqaviləyə qoşulur və pul vəsaitlərini fondun idarə edilməsi qaydalarına uyğun olaraq idarə edilmək üçün idarəçinin sərəncamına verir.

  2. İnvestor mülkiyyətində olan bütün payları satmaqla, paylı investisiya fondunun idarə edilməsi haqqında müqavilədə iştirakına xitam verir.

Maddə 13. Paylı investisiya fondunun idarə edilməsi qaydaları

  1. Paylı investisiya fondunun idarə edilməsi qaydaları şərtləri paylı investisiya fondunun idarəçisi tərəfindən müəyyən edilən, yalnız dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra müvafiq hüquqi nəticələr yarada bilən, investisiya fond payının alınması ilə investor və idarəçinin qarşılıqlı hüquq və vəzifələrini müəyyən edən sənəddir.

  2. Paylı investisiya fondunun idarə edilməsi qaydalarında (bundan sonra - fondun qaydaları) aşağıdakılar əks etdirilməlidir:

   1. fondun tam adı və forması (açıq, interval və ya qapalı);

   2. idarəçinin, depozitarın və auditorun tam adı, yerləşdiyi ünvan və lisenziyanın rekvizitləri;

   3. qiymətləndiricinin (olduqda) tam adı və hüquqi ünvanı;

   4. investisiya bəyannaməsi;

   5. fondu təşkil edəcək pul vəsaitlərinin fondun formalaşdırılmasının baş tutmuş hesab olunması üçün yetərli, nəzarət orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş minimum miqdardan az olmayan miqdarı;

   6. fondun formalaşdırılması müddəti;

   7. emissiya edilən payların sayı;

   8. fondun formalaşdırılması müddəti ərzində bir payın dəyəri;

   9. idarəçinin hüquq və vəzifələri;

   10. pay sahiblərinin hüquqları;

   11. fondun fəaliyyət müddəti və ya onun müddətsiz fəaliyyət göstərməsi barədə qeyd;

   12. payların alınması və geri satılmasına dair sifarişlərin verilməsi və icra olunması qaydaları və müddətləri;

   13. bir investorun fonda daxil edilməsi üçün tələb edilən vəsaitlərin və ya payların minimum miqdarı;

   14. payların alınması ilə bağlı idarəçiyə verilmiş pul vəsaitlərinin fondun tərkibinə daxil edilməsi qaydası;

   15. payın cari dəyərinin hesablanması qaydası;

   16. pay sahiblərinin reyestrində mülkiyyət hüquqlarının ötürülməsinin qeydiyyatı qaydası;

   17. fondun aktivləri hesabına idarəçiyə, depozitara və digər şəxslərə ödənilməli olan mükafatların, xərclərin və xidmət haqlarının hesablanma qaydası və maksimum həcmi (fondun aktivlərinə nisbətən faizlə);

   18. fondun fəaliyyəti haqqında məlumatların açıqlanması qaydası;

   19. fondun aktivlərinin ölkədən kənarda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulduqda, aktivlərin xarici idarəçinin idarə edilməsinə verilməsi qaydası;

   20. fondun ləğvi ilə bağlı idarəçi tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsi qaydası (o cümlədən, idarəçinin lisenziyasının ləğv edilməsi halında);

   21. fonddan və pay sahiblərindən vergilərin tutulması rejimi barədə məlumat;

   22. paylı investisiya fondunun formalaşdırılması baş tutmadıqda, qoyulmuş vəsaitlərin geri qaytarılmasının formaları və qaydaları;

   23. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər məlumatlar.

  3. Paylı investisiya fondunun idarə edilməsi qaydaları bu Qanunun 13.2-ci maddəsinin tələblərinə cavab vermədikdə, habelə özündə qanunvericiliyə zidd müddəalar əks etdirdikdə, nəzarət orqanı onun dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina edir.

   Yüklə 341,06 Kb.

   Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə